Питання організації правової роботи
Мінагрополітики України; Приказ, Положение, Форма типового документа [...] от 04.06.2009396
Документ v0396555-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.12.2013, основание - v0731730-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2009 N 396
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 731 ( v0731730-13 ) від 11.12.2013 }
Питання організації правової роботи

З метою реалізації пункту 6, підпунктів 17, 20 та 21 пункту
10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого
органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. N 1040 ( 1040-2008-п ), відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 1693
( 1693-2001-п ) "Про вдосконалення організації правової роботи в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірок
правової роботи юридичних служб урядових органів у системі
Мінагрополітики, підприємств, установ та організацій, які належать
до сфери управління міністерства (далі - установи), що додається.
2. Керівникам установ забезпечити:
2.1. Приведення до 1 липня 2009 року положень про юридичні
служби, їх структуру та підпорядкування у відповідність до
Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого
органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації ( 1040-2008-п ) (далі - Загальне положення);
2.2. Постійно до 31 травня та 30 листопада подання до
Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій, управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської державної адміністрації (далі -
управління) на паперових та електронних носіях (формат Excel): 2.2.1. Звіту про стан претензійно-позовної роботи в установі
(додаток 1); 2.2.2. Інформації про кадрове забезпечення юридичної служби
установи (додаток 2).
3. Керівникам управлінь забезпечити:
3.1. Приведення до 1 липня 2009 року положень про юридичні
служби, їх структуру та підпорядкування у відповідність до
Загального положення ( 1040-2008-п );
3.2. Спрямування, координацію правової роботи, здійснення
методичного керівництва та перевірок її проведення юридичними
службами установ;
3.3. Узагальнення одержаної відповідно до підпунктів 2.2.1 та
2.2.2 пункту 2 інформації, підготовку висновків і пропозицій
керівникам установ та подання до 15 червня та 15 грудня до
Департаменту правової та законопроектної роботи (Собовий О.М.) на
паперових та електронних носіях (формат Excel): 3.3.1. Зведеної інформації щодо організації правової роботи
та кадрового забезпечення юридичних служб установ (додаток 3); 3.3.2. Інформації про кадрове забезпечення юридичної служби
управління (додаток 4); 3.3.3. Зведеного звіту про стан претензійно-позовної роботи в
управлінні та установах (додаток 5); 3.3.4. Копій довідок, складених за результатами перевірок
роботи юридичних служб установ.
4. Департаменту правової та законопроектної роботи
забезпечити:
4.1. Спрямування, координацію правової роботи, здійснення
методичного керівництва та перевірок її проведення в управліннях
та установах;
4.2. Узагальнення одержаної інформації, подання її в
установлений термін до Міністерства юстиції України, підготовку
висновків і пропозицій керівникам міністерства, управлінь та
установ.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
аграрної політики України від 7 березня 2007 року N 164
( v0164555-07 ) "Про деякі питання організації правової роботи".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
04.06.2009 N 396

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення перевірок
правової роботи юридичних служб урядових
органів у системі Мінагрополітики, підприємств,
установ та організацій, які належать до сфери
управління міністерства

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає механізм та порядок проведення
перевірок правової роботи юридичних служб урядових органів у
системі Мінагрополітики, підприємств, установ та організацій, які
належать до сфери управління міністерства (далі - установи), а
також юрисконсультів відповідної категорії, якщо в установі вони
виконують функції юридичної служби.
1.2. Перевірка стану правової роботи юридичних служб установ
(далі - перевірка) проводиться відповідно до законодавства з
урахуванням мети утворення, предмету, специфіки та функціональних
особливостей діяльності установ.
1.3. Метою перевірки є вивчення стану організації правової
роботи юридичних служб установ, попередження, виявлення та
припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства в
установах, методичного керівництва правовою роботою юридичних
служб установ та її покращення.
II. Організація проведення перевірки
2.1. Рішення щодо проведення перевірки приймається шляхом
затвердження у порядку визначеному пунктом 2.2 цього Положення
Графіка проведення перевірок правової роботи юридичних служб
урядових органів у системі Мінагрополітики, підприємств, установ
та організацій, які належать до сфери управління міністерства
(далі - Графік проведення перевірок).
2.2. Графік проведення перевірок на відповідний рік
складається юридичною службою Міністерства аграрної політики
України, а також юридичними службами Міністерства аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації (далі -
управління) за формою згідно з додатком до цього Положення,
погоджується керівником міністерства (управління), який координує
роботу юридичної служби, та затверджується
організаційно-розпорядчим актом міністерства (управління). Графік проведення перевірок управління складається та
затверджується у десятиденний строк після одержання затвердженого
Графіка проведення перевірок міністерства і до нього включаються
тільки ті установи, які не увійшли до Графіка проведення перевірок
міністерства. Графік проведення перевірок міністерства та Графік
проведення перевірок управління доводиться до відома керівників
установ у десятиденний строк після затвердження останнього.
2.3. Персональний склад Комісії з перевірки (далі - Комісія)
чисельністю не менше двох чоловік визначає керівник міністерства
(управління), який координує діяльність юридичної служби
міністерства (управління), із числа працівників юридичної служби
міністерства (управління) шляхом надання відповідного письмового
доручення. До роботи Комісії можуть залучатися в установленому порядку
працівники інших структурних підрозділів міністерства
(управління).
2.4. У своїй діяльності Комісія керується законодавством
України і проводить перевірку в установлений строк та в обсязі
поставленого завдання згідно з планом перевірки.
2.5. Організація проведення перевірки включає: аналіз матеріалів попередніх перевірок установи; визначення мети перевірки (стан правової роботи юридичної
служби установи в цілому, стан договірної, претензійно-позовної
роботи тощо); формування юридичною службою міністерства (управління) плану
перевірки з визначенням переліку питань та документів, які будуть
перевірятися; погодження керівником міністерства (управління) за поданням
юридичної служби міністерства (управління) плану перевірки; доведення до відома керівника установи інформації про
проведення перевірки (період проведення перевірки, склад Комісії
та план перевірки); забезпечення керівником установи членів Комісії на період
проведення перевірки необхідним приміщенням, комп'ютерною технікою
та іншими засобами, необхідними для проведення належним чином
перевірки.
III. Проведення перевірки
3.1. Перевірка включає: 3.1.1. Ознайомлення з: організацією правового обслуговування установи (самостійно
юридична служба, залучення адвокатів, юридичних фірм тощо); структурою юридичної служби, її кількісним складом,
професійним рівнем, освітою працівників та їх стажем роботи, а
також організаційно-правовими засадами її діяльності, завданнями,
функціями та підпорядкованістю юридичної служби (положенням про
юридичну службу, посадовими інструкціями тощо); умовами роботи юридичної служби (забезпечення її окремим
приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки,
комп'ютерної техніки, транспортом для виконання службових
обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і
довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з
правових питань).
3.1.2. З'ясування питань про: планування роботи юридичної служби, зміст планів і контроль
за виконанням запланованих заходів; ведення відповідних журналів обліку; виконання наказів та методичних рекомендацій Мінагрополітики; рівень підготовки рішень та документів правового характеру
установи, відповідність їх законодавству, у тому числі щодо
належної реєстрації та обліку; винесення протестів прокурора, рішень суду на прийняті
установою рішення; заходи, які вживаються для своєчасного попередження,
виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення
законодавства в установах; форму організації підвищення кваліфікації працівників
юридичної служби установи; прийняття рішень стосовно підвищення рівня правової роботи
юридичної служби установи, їх зміст і характеристика реалізованих
заходів щодо поліпшення правової роботи; стан організації претензійної та ведення позовної роботи
(ведення журналів обліку, дотримання строків пред'явлення і
розгляду претензій та позовних заяв тощо); рівень та результати представлення інтересів установи в
судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
правових оцінок претензіям, що пред'явлені установі чи установою у
зв'язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів; організацію роботи з укладення договорів, їх обліку,
реєстрації та контролю за виконанням; стан роботи із зверненнями громадян, органів державної влади
і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій,
відповідність цієї роботи законодавству; належне виконання інших завдань та функцій, що відносяться до
компетенції юридичної служби установи.
3.2. Члени Комісії мають право: безперешкодно входити на об'єкт перевірки за службовим
посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів,
потрібних для проведення перевірки; вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб установи
з питань, що стосуються перевірки; вимагати надання копій документів, у тому числі методом
сканування чи фотокопії для долучення їх до матеріалів перевірки,
зокрема документів чи носіїв інформації, що можуть бути джерелом
інформації про порушення законодавства в установі; вносити пропозиції керівнику установи з одночасним
інформуванням керівництва Мінагрополітики про невідкладне усунення
порушень законодавства, що може зашкодити майновим правам та
інтересам установи, у разі виявлення таких порушень у ході
перевірки.
3.3. У разі виявлення під час перевірки обставин, що можуть
зашкодити майновим правам та інтересам установи, до плану
перевірки можуть уноситися зміни, що затверджуються в
установленому порядку.
IV. Оформлення матеріалів за результатами перевірки
4.1. За результатами перевірки оформляється довідка, яка
складається державною мовою у двох примірниках з наскрізною
нумерацією сторінок.
4.2. Довідка перевірки містить: 4.2.1. Вступну частину: дата підписання довідки про перевірку (число, місяць, рік
підписання довідки членами Комісії); номер довідки про перевірку (порядковий номер журналу
реєстрації перевірок); місцезнаходження установи; найменування установи відповідно до установчих документів; підстава для проведення перевірки; прізвища, імена, по батькові та посади осіб, що входять до
складу Комісії та проводять перевірку; період, за який проводиться перевірка; дата початку і закінчення перевірки; інформація про направлення повідомлення керівнику установи
про проведення перевірки; інформація про посадових осіб установи, відповідальних за
стан правової роботи в установі; інформація про попередню перевірку (якщо така проводилася) із
зазначенням дати та номера довідки про перевірку, періоду, за який
проводилась перевірка, установлені порушення та вжиті заходи щодо
усунення виявлених недоліків. 4.2.2. Описову частину: показники, які характеризують правову роботу установи в
цілому та конкретні порушення законодавства з посиланням на
документи, які використані при даній перевірці; чітко викладений зміст порушення із зазначенням періоду, у
якому дане порушення здійснено, при цьому додаються до довідки
копії документів, що підтверджують наявність факту порушення,
письмові пояснення посадових осіб юридичної служби установи щодо
встановлених порушень (за наявності); перелік документів, що не були надані під час здійснення
перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових осіб
юридичної служби установи надати письмові пояснення щодо причини
ненадання документів про це відображається в довідці. У разі, коли перевіркою не встановлено порушень вимог
законодавства, в описовій частині довідки відображаються кількісні
показники та робиться відповідний запис. 4.2.3. Розділ "Висновок", у якому відображається узагальнений
опис виявлених перевіркою порушень законодавства та недоліків у
роботі юридичної служби установи, пропозиції щодо їх усунення. 4.2.4. Відомості про кількість складених примірників довідки
про перевірку та відмітку про вручення одного примірника керівнику
установ або особі, яка його замінює.
4.3. Член Комісії, який не погоджується з висновками Комісії,
викладеними в довідці, має право письмово викласти свою окрему
думку, що долучається до довідки. Викладаючи окрему думку, член
Комісії повинен підписати довідку, зробивши помітку: "Із
зауваженнями, що містяться в "окремій думці".
4.4. Складена у двох примірниках довідка про перевірку
підписується членами Комісії, керівником установи та керівником
юридичної служби установи або особами, що їх замінюють.
4.5. Перший примірник довідки зберігається в Мінагрополітики
(управлінні), другий - в установі. На першому примірнику довідки
робиться відмітка про вручення другого примірника установі із
зазначенням особи (прізвище та ініціали, посада), якій його
вручено, та дати вручення.
4.6. При відмові керівника та інших посадових осіб установи
від підписання довідки про перевірку члени Комісії засвідчують це
відповідним записом за своїми підписами в кінці довідки.
4.7. За наявності заперечень або зауважень до довідки про
перевірку керівник установи, керівник юридичної служби установи чи
інші посадові особи, які підписують її, роблять про це
застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через три
календарних дні з дня підписання подають з цього приводу письмові
пояснення чи заперечення, які є невід'ємною частиною довідки.
4.8. При складанні довідки про перевірку повинна бути
додержана об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і
даних. Не допускається відображення в довідці про перевірку
необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень, які не
мають доказів, щодо дій посадових осіб юридичної служби установи.
V. Ужиття заходів за результатами перевірки
5.1. Керівник юридичної служби міністерства (управління)
впродовж десяти робочих днів після завершення перевірки доповідає
про її результати керівнику міністерства (управління), який
координує роботу юридичної служби, з наданням довідки та інших
матеріалів, складених за результатами перевірки, з відміткою про
вручення її посадовій особі установи.
5.2. Якщо під час перевірки було виявлено порушення
законодавства, недоліки у роботі або юридична служба установи
неналежним чином виконує свої обов'язки, довідка та інші матеріали
складені за результатами перевірки, передаються на розгляд
Міністра для вирішення питання щодо: надання рекомендацій та внесення пропозицій керівнику
установи стосовно усунення недоліків у роботі, припинення
порушення законодавства, усунення причин виникнення цих порушень і
умов, що їм сприяють, а в разі, якщо порушення припинено, - щодо
вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень; притягнення в установленому порядку до відповідальності
посадових осіб, винних у порушенні законодавства або в неналежному
виконанні своїх обов'язків.
5.3. Керівник установи у місячний строк зобов'язаний
повідомити Мінагрополітики (управління) про вжиті заходи та
вказати терміни усунення виявлених перевіркою недоліків та
порушень.
VI. Обов'язки і відповідальність
посадових осіб Мінагрополітики, що здійснюють
перевірки. Оскарження їхніх дій
6.1. Посадові особи Мінагрополітики (управлінь), що
здійснюють перевірки, зобов'язані додержуватися Конституції
України ( 254к/96-ВР ), законів України, забезпечувати дотримання
комерційної та службової таємниць. Під службовою таємницею у цьому Положенні слід розуміти склад
і обсяг відомостей, що є в розпорядженні посадової особи, стосовно
об'єктів перевірки та їх працівників, що необхідні для якісного
виконання завдань і які з цієї причини на певний період не
підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню. Службовою таємницею зокрема є: - виявлені під час проведення перевірки порушення,
зловживання до повного документального підтвердження й закріплення
у довідці; - одержані відомості щодо діяльності підконтрольних об'єктів
(вчинених порушень, зловживань посадових осіб, надані посадовими
особами письмові пояснення тощо); - відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього
(чи інших громадян) особистого життя, та інша інформація, що
зачіпає (порушує) їх права та законні інтереси; - документи, що становлять внутрішньовідомчу службову
кореспонденцію (доповідні записки, листування між підрозділами,
матеріали нарад, колегій тощо); - чернетки матеріалів проведення перевірки.
6.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків,
у тому числі порушення встановленого порядку проведення перевірок
винні посадові особи несуть відповідальність відповідно до
законодавства України.
6.3. Скарги на дії посадових осіб, що проводили перевірку,
розглядаються і вирішуються керівництвом Мінагрополітики
(управління) впродовж двох тижнів з моменту їх надходження. У разі незгоди керівника установи з рішенням Мінагрополітики
(управління) за результатами розгляду скарги, воно може бути
оскаржене в судовому порядку.
Директор
Департаменту правової
та законопроектної роботи О.М.Собовий

Додаток
до Положення про порядок
проведення перевірок
правової роботи юридичних
служб урядових органів
у системі Мінагрополітики,
підприємств, установ
та організацій, які належать
до сфери управління
міністерства

ГРАФІК
проведення перевірок правової роботи
юридичних служб урядових органів у системі
Мінагрополітики, підприємств, установ
та організацій, які належать до сфери
управління міністерства
на ____________ рік
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Адреса, | П.І.Б. | Період | |п/п |підприємства, | телефон | керівника | проведення | | | установи, |підприємства, |підприємства, | перевірки | | | організації | установи, | установи, | | | | | організації | організації | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
04.06.2009 N 396

ЗВІТ
про стан претензійно-позовної
роботи в установі
_________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації, що належить до
сфери управління Мінагрополітики) за станом на _______________________________________ 20__ р.
Назва юридичної служби___________________________________________
(департамент, управління, відділ,
сектор, юрисконсульт тощо)
------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування| Пред'явлені боржникам | | боржників | | |------------+---------------------------------------------------------------------| | | Позови | Претензії | |------------+----------------------------------+----------------------------------| | |сума|задоволено|відхилено| на |сума|задоволено|відхилено| на | | | | | |розгляді| | | |розгляді| |------------+----+----------+---------+--------+----+----------+---------+--------| |ВСЬОГО: | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування| Пред'явлені кредиторами | | кредиторів | | |------------+---------------------------------------------------------------------| | | Позови | Претензії | |------------+----------------------------------+----------------------------------| | |сума|задоволено|відхилено| на |сума|задоволено|відхилено| на | | | | | |розгляді| | | |розгляді| |------------+----+----------+---------+--------+----+----------+---------+--------| |ВСЬОГО: | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ ________________________________ ______________ _____________
(посада уповноваженої особи*) (підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 20__ р.
---------------- * Керівник установи або посадова особа, яка спрямовує та
координує юридичну службу установи.

Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
04.06.2009 N 396

ІНФОРМАЦІЯ
про кадрове забезпечення юридичної
служби установи

_________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації, що належить до
сфери управління Мінагрополітики)
за станом на ______________ 20___ року
------------------------------------------------------------------ | Кадрове забезпечення юридичних служб підприємств, установ, | | організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики | |----------------------------------------------------------------| | Штатна |Фактично працює| Кількість | Укладено | | чисельність | працівників |вакантних посад| договори про | | працівників | юридичної | | надання | |юридичної служби| служби | | юридичних | | | | | послуг | | | | | (найменування | | | | | контрагентів, | | | | | ціна | | | | | договорів) | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------ ______________________________ ____________ _____________
(посада уповноваженої особи*) (підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 20__ р.
---------------- * Керівник установи або посадова особа, яка спрямовує та
координує юридичну службу установи.

Додаток 3
до наказу Міністерства
аграрної політики України
04.06.2009 N 396

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо організації правової роботи
та кадрового забезпечення
юридичних служб установ
за станом на ______________ 20__ р.
Найменування управління__________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Проведено | В ході | Кількість | Надано |Підготовлено | Проведено | Кадрове забезпечення юридичних служб установ, що | | перевірок | перевірок | розглянутих | роз'яснень | методичних | | належать до сфери управління Мінагрополітики | | стану | виявлено | звернень та |застосування |рекомендацій,| | | | правової | порушень |скарг громадян| чинного | перелік | | | | роботи в | чинного |адміністрацією|законодавства| питань, | | | | установах, |законодавства| установ, де | | висвітлених | | | |що належать |-------------| проводились | | в цих |------------------------+-----------------------------------------------------| | до сфери | про |інших | перевірки | |рекомендаціях| Семінарів з правових |Кількість| Штатна | Фактично |Кількість|Укладено | | управління |працю | | | | | питань для | установ |чисельність|працівників|вакантних|договорів| |Міністерства| | | | | |------------------------| |працівників| юридичних | посад | про | | аграрної | | | | | |Працівників|Працівників | | юридичних | служб | | надання | | політики | | | | | |апарату, у | юр. служб | | служб | | |юридичних| | України | | | | | | складі | установ, | | | | | послуг | | | | | | | | якого |що належать | | | | | | | | | | | | | перебуває | до сфери | | | | | | | | | | | | | підрозділ | управління | | | | | | | | | | | | | |міністерства| | | | | | |------------+------+------+--------------+-------------+-------------+-----------+------------+---------+-----------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник управління ______________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 20__ р.

Додаток 4
до наказу Міністерства
аграрної політики України
04.06.2009 N 396

ІНФОРМАЦІЯ
про кадрове забезпечення юридичної служби управління
за станом на ______________ 20__ р.
Найменування управління__________________________________________
Назва юридичної служби __________________________________________
(департамент, управління, відділ,
сектор, юрисконсульт тощо)
Загальна кількість за штатним розписом ________
Загальна кількість вакантних посад ________
---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Фактично |Дата, з |Контактний| Освіта, | Стаж | Стаж | |п/п| посади | працює | якої | телефон |освітньо-кваліфікаційний| роботи |роботи в | | | за |(повністю| посада | |рівень. Місце підвищення|за фахом| цій | | |штатним | П.І.Б.) |вакантна| | кваліфікації (дата, |(в роках|юридичній| | |розписом| | | | номер свідоцтва) | і |службі (в| | | | | | | |місяцях)| роках і | | | | | | | | |місяцях) | |---+--------+---------+--------+----------+------------------------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник управління _________________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 20__ р.

Додаток 5
до наказу Міністерства
аграрної політики України
04.06.2009 N 396

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про стан претензійно-позовної роботи
в управлінні та установах

Найменування управління _________________________________________
за станом на ___________________________________________ 20__ рік
Назва юридичної служби __________________________________________
(департамент, управління, відділ,
сектор, юрисконсульт тощо)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Пред'явлені боржникам | Пред'явлені кредиторами | |управління/ |---------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------| | установи | Позови | Претензії | Позови | Претензії | | |----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------| | |сума|задоволено|відхилено| на |сума|задоволено|відхилено| на |сума|задоволено|відхилено| на |сума|задоволено|відхилено| на | | | | | |розгляді| | | |розгляді| | | |розгляді| | | |розгляді| |------------+----+----------+---------+--------+----+----------+---------+--------+----+----------+---------+--------+----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----+----------+---------+--------+----+----------+---------+--------+----+----------+---------+--------+----+----------+---------+--------| |ВСЬОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник управління ______________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 20__ р.вверх