Документ v0352282-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.09.2018, основание - v1696282-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2003 N 352
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 1696 ( v1696282-18 ) від 18.09.2018 }

Про затвердження та введення нового навчального плану
підготовки фахівців за спеціальністю "стоматологія"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 415 ( v0415282-07 ) від 23.07.2007 }

На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 N 65 ( 65-98-п )
"Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту)" та від 07.08.98 N 1247 ( 1247-98-п ) "Про
розроблення державних стандартів вищої освіти", наказу МОЗ України
від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ) "Про затвердження Положення про
особливості ступеневої освіти медичного спрямування",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25.06.2000 за N 370/4591,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити новий навчальний план (2003) підготовки
фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст за спеціальністю 7.110106 "стоматологія" та ввести в
навчальний процес з першого курсу, починаючи з 2003/2004
навчального року з поступовим введенням його на старших курсах
(додаток).
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України (Вітенко І.С.) організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно до вимог державних
стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення
навчального процесу.
3. Ректорам вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації ввести в навчальний процес підготовки новий навчальний
план (2003) і розробити робочі навчальні плани та програми з
дисциплін.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення О.П.Волосовця.
Міністр А.В.Підаєв

Додаток 1
до наказу МОЗ України
25.07.2003 N 352

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО
Міністр охорони Начальник департаменту
здоров'я України вищої освіти МОН України
Голова Науково-методичної Я.Я.Барабаш
комісії напряму підготовки 07.07.2003
"Медицина"
А.В.Підаєв
27.07.2003

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
"СПЕЦІАЛІСТ" КВАЛІФІКАЦІЇ "ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ" У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
Факультет: стоматологічний
Спеціальність: 7.110106 - стоматологія
Термін навчання: 5 років

Погоджено Погоджено
Директор Центрального Начальник Головного
методичного кабінету з управління освіти, науки та
вищої медичної освіти інформаційно-аналітичного
МОЗ України забезпечення
І.О.Вітенко О.П.Волосовець
26.06.2003 27.06.2003

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Загальні положення
Підготовка лікарів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації здійснюється на етапах додипломної підготовки та
післядипломної - в інтернатурі. Набуття ступеневої освіти за
напрямом "Медицина" має особливості, які нормативно визначені
Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від 17.01.02.,
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65
( 65-98-п ) (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету
Міністрів N 677 ( 677-99-п ) від 23.04.99 і N 1482 ( 1482-99-п )
від 13.08.99) та Положенням про особливості ступеневої освіти
медичного та фармацевтичного спрямування, затвердженим наказом МОЗ
України від 24.02.2000 р. N 35 ( z0370-00 ).
На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) загальної лікарської
підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за
спеціальністю "стоматологія" 7.110106. Після засвоєння ОПП
загальної лікарської підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація
- лікар-стоматолог і він здатний виконувати професійну роботу
лікаря-інтерна (код КП - 3229) та лікаря-стажиста (код КП - 3221).
Типовий навчальний план підготовки лікарів-стоматологів у
вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації створено на
основі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які
впроваджуються відповідно до Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) від 17.01.02., постанов Кабінету Міністрів України від
20.01.98 N 65 ( 65-98-п ) про ступеневу освіту та від 07.08.98
N 1247 ( 1247-98-п ) про державні стандарти вищої освіти, наказу
МОН України від 31.06.98 N 285 про вимоги до державних стандартів,
наказу МОЗ України від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ) про
особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного
спрямування.
2. Основні положення
1. Перелік та обсяг дисциплін навчального плану базується на
ОПП, схваленій на засіданні комісії з напряму "Медицина"
Науково-методичної ради МОН України. ОПП є державним нормативним
документом, в якому визначається нормативний термін навчання,
встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і
професійної підготовки фахівця. ОПП структурована за циклами
підготовки, навчальними дисциплінами, часом їх вивчення, рівнем
контролю і задачами діяльності відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).
2. Структура навчального плану є предметно-інтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної.
3. Самостійний вибір навчального закладу може здійснюватися
за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за погодженням
з МОЗ України. Зміни не повинні перевищувати 15% загального обсягу
навчального часу з дотриманням затвердженого співвідношення між
циклами підготовки, обсягу військової підготовки та обсягу
навчального часу загальної лікарської підготовки. З будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин не
може бути змінена більш як на 10% відносно тієї, яка передбачена
типовим навчальним планом. При цьому повинно бути забезпечене
засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому
програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України.
4. Військова підготовка студентів за програмою офіцерів
запасу, затвердженою Міністерством оборони України, Міністерством
охорони здоров'я України та Міністерством освіти і науки України,
проводиться на 1-4 курсах у вищих медичних навчальних закладах,
які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
2006 р. N 1025 ( 1025-2006-п ) "Про заходи щодо оптимізації мережі
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 415
( v0415282-07 ) від 23.07.2007 }
5. З клінічних дисциплін стоматологічного профілю, внутрішніх
хвороб, хірургічних хвороб студенти пишуть одну історію хвороби. З
судової медицини, організації охорони здоров'я та секційного курсу
пишеться один протокол; із загальної гігієни - один акт
обстеження.
6. Навчальні групи для проходження практичних поліклінічних
занять на стоматологічних кафедрах формуються у складі не більше 7
осіб.
7. При викладанні хірургічної стоматології та дитячої
хірургічної стоматології навчальний час розподіляється наступним
чином: до 75% у поліклініці, 25% - у стаціонарі.
8. Іспити з навчальних дисциплін "анатомія людини",
"гістологія, цитологія та ембріологія", "нормальна фізіологія",
"біологічна хімія" складаються комісії, яку визначає ректор за
поданням декана факультету.
9. Всі, зазначені в плані, заліки та диференційовані заліки з
навчальних дисциплін складаються на останньому за розкладом
занятті з дисципліни.
10. Студенти обирають кількість елективних курсів відповідно
до навчального плану. Форма проведення та розподіл годин курсів за
вибором визначаються навчальною програмою. Питання внесення до
переліку курсів за вибором іноземної мови та інших курсів з 3-го
по 5-й роки навчання визначається ВНЗ в установленому порядку.
11. Державна атестація для спеціальності "стоматологія"
здійснюється у формі стандартизованого тестового та
практично-орієнтованого державних іспитів. Стандартизований тестовий державний іспит - це ліцензійний
інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про
систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом
МОЗ України від 14.08.1998 р. N 251 ( z0563-98 ) та здійснюється
Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів
підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ України. Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових
екзаменів "Крок 1" і "Крок 2". Тестовий екзамен "Крок 1" є
семестровим екзаменом і вимірює показники якості фахової
компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен "Крок 2" є
складовою частиною державної атестації випускників вищих
навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти
повної вищої освіти. Зміст стандартизованого тестового державного
іспиту відповідає вимогам, визначеним до стандартизованих засобів
діагностики ГСВО. Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі
державних випускних екзаменів або комплексного державного
випускного іспиту. Зміст практично-орієнтованого іспиту відповідає
ГСВО. Форма проведення практично-орієнтованого іспиту визначається
вищим навчальним закладом. Випускні державні іспити складаються із: - дитячої стоматології; - ортопедичної стоматології; - терапевтичної стоматології; - хірургічної стоматології. Питання з ортодонтії включаються до державного іспиту із
дитячої стоматології.
12. Навчальний тиждень студента становить 54 години
(1 кредит). Навчальний час, відведений для самостійної роботи
студента становить не менше 1/3 і не більше 2/3 обсягу навчального
часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Загальна кількість годин з навчальних дисциплін, курсу, або з
виробничої практики, яка включає аудиторну і самостійну роботу
студента, заноситься до залікової книжки, екзаменаційного журналу,
академічної довідки, навчальної картки і додатків до диплому про
вищу освіту.
13. Навантаження викладачів і штати кафедр розраховуються з
урахуванням навчальних годин, виділених на аудиторну роботу
студентів та інших видів діяльності, регламентованих нормативними
документами.
14. Студентам, які вільно володіють іноземною мовою,
дозволяється дострокове складання відповідного іспиту за
навчальною програмою з дисципліни.
15. Студенти, які мають диплом молодшого спеціаліста або
бакалавра за спеціальностями "сестринська справа", "лікувальна
справа", можуть звільнятися від занять з догляду за хворими і
складати залік у терміни встановлені навчальним планом. Вони також
мають право не проходити практику з догляду за хворим і
медсестринську після 2-го курсу, але зобов'язані проходити
медсестринську практику в лікувально-профілактичних закладах і
скласти відповідний залік.
Начальник Головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення О.П.Волосовець

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
за курсами (1-5) підготовки спеціалістів
за спеціальністю 7.110106 "стоматологія"

1-й рік навчання: навчальних тижнів - 39,5
канікули (зимові та літні) - 9 тижнів,
зимова та літня сесія - 3,5 тижні

------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної дисципліни | Кількість годин | Форма | | | |--------------------| контролю | | | |Кре-|Всьо-|ауд |СРС | | | | |дит |го | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |1 |Ділова українська |1 |54 |32 |22 |іспит | | |мова | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |2 |Іноземна мова |3,5 |189 |107 |82 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |3 |Історія України |2 |108 |42 |66 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |4 |Правознавство |1 |54 |28 |26 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |5 |Політологія |1 |54 |28 |26 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |6 |Релігієзнавство |1 |54 |28 |26 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |7 |Соціологія |1 |54 |28 |26 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |8 |Культурологія |2 |108 |46 |62 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |9 |Фізична культура |2,5 |135 |87 |48 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |10|Філософія |2 |108 |64 |44 |іспит | | |(філософія, | | | | | | | |логіка, етика і | | | | | | | |естетика) | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |11|Історія медицини |1 |54 |28 |26 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |12|Латинська мова та |2 |108 |62 |46 |залік | | |медична | | | | | | | |термінологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |13|Медична біологія, |2,5 |135 |80 |55 |іспит | | |паразитологія та | | | | | | | |генетика | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |14|Медична та |2,5 |135 |80 |55 | д.залік | | |біологічна фізика | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |15|Біонеорганічна, |2,5 |135 |80 |55 | д.залік | | |фізико-колоїдна | | | | | | | |та біоорганічна | | | | | | | |хімія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |16|Анатомія людини, |6 |324 |216 |108 |коміс.іспит | | |в тому числі: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |анатомія голови | |(74) |(54)|(20)| | | |та шиї | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |17|Гістологія, |4 |216 |144 |72 |коміс.іспит | | |цитологія та | | | | | | | |ембріологія, в | | | | | | | |тому числі: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |гістологія | |(44) |(30)|(14)| | | |органів порожнини | | | | | | | |рота | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |18|Курси за вибором |2 |108 |36 |72 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |Всього за 1-й рік |39,5|2133 |1216|917 | | |--+----------------------------------------+----+----+-----------------| | |Середня кількість |30,8| | | | |аудиторних годин | | | | | | на тиждень | | | | |-----------------------------------------------------+-----------------| | |заліків - 12; | | |диф.заліків - 2; | | |іспитів - 3; | | |коміс. | | |іспитів - 2. | |-----------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |1. Сучасна цивілізація та культура. 2. Естетика. | |3. Етика. 4. Фізичне виховання. | |5. Психологія сприйняття людини людиною. | |6. Психічне здоров'я людини. 7. Європейський | |стандарт комп'ютерной грамотності. | -------------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання:
навчальних тижнів - 39,5; практика - 4 тижні,
канікули (зимові та літні) - 5 тижнів,
літня сесія - 3,5 тижні

------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної дисципліни | Кількість годин | Форма | | | |--------------------| контролю | | | |Кре-|Всьо-|ауд |СРС | | | | |дит |го | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |1 |Іноземна мова |2,5 |135 |76 |59 |іспит | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |2 |Економічна теорія |2 |108 |46 |62 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |3 |Основи психології |1 |54 |28 |26 |залік | | |та педагогіки | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |4 |Фізична культура |2 |108 |68 |40 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |5 |Біологічна хімія, |4 |216 |134 |82 |коміс.іспит | | |в т.ч.: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |біохімія ротової | |(60) |(50)|(10)| | | |порожнини | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |6 |Нормальна |4 |216 |144 |72 |коміс.іспит | | |фізіологія, в т. | | | | | | | |ч.: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |фізіологія | |(62) |(50)|(12)| | | |щелепно-лицевої | | | | | | | |ділянки | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |7 |Медицина |1 |54 |30 |24 |залік | | |надзвичайних | | | | | | | |ситуацій | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |8 |Мікробіологія, |3,5 |189 |126 |63 |іспит | | |вірусологія та | | | | | | | |імунологія, в | | | | | | | |тому числі: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |мікробіологія | |(46) |(36)|(10)| | | |порожнини рота | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |9 |Загальна гігієна, |2 |108 |72 |36 |іспит | | |екологія та | | | | | | | |охорона праці в | | | | | | | |медицині | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |в т.ч.: гігієна | |(10) |(6) |(4) | | | |надзвичайних | | | | | | | |ситуацій | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |10|Патологічна |1,5 |81 |46 |35 | | | |анатомія, в т.ч.: | | | | | | | |патологічна | | | | | | | |анатомія голови і | | | | | | | |шиї | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |11|Патологічна |1,5 |81 |46 |35 | | | |фізіологія, в т. | | | | | | | |ч.: | | | | | | | |патологічна | | | | | | | |фізіологія | | | | | | | |щелепно-лицевої | | | | | | | |ділянки | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |12|Фармакологія та |1,5 |81 |50 |31 | | | |медична рецептура | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |13|Пропедевтика |1 |54 |26 |28 |залік | | |внутр. хвороб з | | | | | | | |доглядом за | | | | | | | |хворими | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |14|Загальна хірургія |1 |54 |26 |28 |залік | | |з доглядом за | | | | | | | |хворими | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |15|Пропедевтика |2,5 |135 |86 |49 | д.залік | | |терапевтичної | | | | | | | |стоматології | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |16|Пропедевтика |2,5 |135 |84 |51 | д.залік | | |ортопедичної | | | | | | | |стоматології | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |17|Пропедевтика |2 |108 |66 |42 | д.залік | | |дитячої | | | | | | | |терапевтичної | | | | | | | |стоматології | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |18|Медична |2 |108 |56 |52 |залік | | |інформатика | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |19|Курси за вибором |2 |108 |36 |72 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |Всього за 2-й рік |39,5|2133 |1246|887 | | |--+----------------------------------------+----+----+-----------------| | |Середня кількість |31,5| | | | |аудиторних годин | | | | | | на тиждень | | | | |-----------------------------------------------------+-----------------| | |заліків - 8; | | |диф.заліків - 3; | | |іспитів - 3; | | |коміс. | | |іспитів - 2. | |-----------------------------------------------------------------------| |Курси за вибором: | |Курси за вибором: | |1. Логіка, формальна логіка. 2. Деонтологія в | |медицині. 3. Проблеми інтелігенції та | |інтелігентності у XX ст. 4. Косметологія. | |5. Фізичне виховання. 6 Основи патентознавства. | |7. Основні технології виготовлення зубних протезів. | |8. Європейський стандарт комп'ютерной | |грамотності | -------------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання:
навчальних тижнів - 39, практика - 4 тижні,
канікули (зимові та літні) - 5 тижнів,
зимова та літня сесії - 3,5 тижня,
"Крок-1" - 0,5 тижня

------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної дисципліни | Кількість годин | Форма | | | |--------------------| контролю | | | |Кре-|Всьо-|ауд |СРС | | | | |дит |го | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |1 |Патологічна |2 |108 |64 |44 |іспит | | |анатомія, в т.ч.: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |патологічна | |(36) |(24)|(12)| | | |анатомія голови і | | | | | | | |шиї; | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |2 |Секційний курс |0,5 |27 |18 |9 | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |3 |Біоєтика |0,5 |27 |18 |9 | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |4 |Патологічна |2 |108 |64 |44 |іспит | | |фізіологія, в т. | | | | | | | |ч.: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |патологічна | |(36) |(24)|(12)| | | |фізіологія | | | | | | | |щелепно-лицевої | | | | | | | |ділянки | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |5 |Фармакологія та |1,5 |81 |54 |27 |іспит | | |медична рецептура | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |6 |Внутрішні хвороби |3 |162 |92 |70 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |7 |Хірургічні |2,5 |135 |58 |77 |залік | | |хвороби | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |8 |Променева |1 |54 |36 |18 |залік | | |діагностика та | | | | | | | |променева терапія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |9 |Лікувальна |1 |54 |20 |34 |залік | | |фізкультура | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |10|Топографічна |2 |108 |72 |36 |іспит | | |анатомія та | | | | | | | |оперативна | | | | | | | |хірургія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |11|Терапевтична |4,5 |243 |162 |81 |іспит | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |12|Хірургічна |4,5 |243 |162 |81 | д.залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |13|Ортопедична |4,5 |243 |162 |81 | д.залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |14|Профілактика |2,5 |135 |78 |57 | д.залік | | |стоматологічних | | | | | | | |захворювань | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |15|Ортодонтія |2 |108 |68 |40 | д.залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |16|Судова медицина |1 |54 |36 |18 |залік | | |(стоматологія) | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |17|Соціальна |1 |54 |36 |18 |залік | | |медицина і | | | | | | | |організація | | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |18|Медична |1 |54 |36 |18 |залік | | |психологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |19|Клінічна |0,5 |27 |18 |9 | | | |імунологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |20|Курс за вибором |1,5 |81 |27 |54 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |Всього за 3-й рік |39,0|2106 |1281|825 | | |--+----------------------------------------+----+----+-----------------| | |Середня кількість |32,8| | | | |аудиторних годин | | | | | |на тиждень | | | | |-----------------------------------------------------+-----------------| | |заліків - 8; | | |диф.заліків - 4; | | |іспитів - 5 | |-----------------------------------------------------+-----------------| |Елективні курси: | | |1. Теорія пізнання та проблеми лікарської | | |діагностики. 2. Тренінг спілкування. 3. Основи | | |сучаної гомеопатії. 4. Основи геронтології. | | |5. Фізичне виховання та здоров'я. 6. Іноземна мова | | |-----------------------------------------------------+-----------------| | |Атестація: стандартизований тестовий іспит | | | |(ліцензійний інтегрований іспит - "Крок 1. | | | |Стоматологія") - 6-й тиждень 6-го семестру. | | -------------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання:
навчальних тижнів - 34, канікули
(зимові та літні) - 6 тижнів,
зимова та літня сесії - 4 тижні; практика - 8 тижнів
------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної дисципліни | Кількість годин | Форма | | | |--------------------| контролю | | | |Кре-|Всьо-|ауд |СРС | | | | |дит |го | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |1 |Внутрішні |3,5 |189 |102 |87 |іспит | | |хвороби, в т.ч.: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |невідкладні стани | |(32) |(24)|(8) | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |терапія | |(16) |(10)|(6) | | | |надзвичайних | | | | | | | |ситуацій | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |2 |Радіаційна |0,5 |27 |16 |11 |залік | | |медицина | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |3 |Інфекційні |1,5 |81 |48 |33 |залік | | |хвороби | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |4 |Епідеміологія, в |0,5 |27 |18 |9 |залік | | |т.ч. | | | | | | | |Епідеміологія | | | | | | | |надзв. ситуацій | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |5 |Фтизіатрія |1 |54 |34 |20 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |6 |Клінічна |1 |54 |32 |22 |залік | | |фармакологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |7 |Хірургічні |2 |108 |64 |44 |іспит | | |хвороби, в тому | | | | | | | |числі: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |хірургія | |(40) |(26)|(14)| | | |надзвичайних | | | | | | | |ситуацій | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |8 |Акушерство |1 |54 |34 |20 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |9 |Дитячі хвороби |1 |54 |42 |12 | д.залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |10|Нервові хвороби, |1 |54 |36 |18 |залік | | |в т.ч. | | | | | | | |Нейростоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |11|Нейрохірургія |0,5 |27 |18 |9 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |12|Психіатрія та |1 |54 |34 |20 |залік | | |наркологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |13|Хвороби вуха, |1,5 |81 |44 |37 |іспит | | |горла, носа | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |14|Шкірні та |1 |54 |36 |18 |залік | | |венеричні хвороби | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |15|Хвороби очей |1 |54 |36 |18 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |16|Терапевтична |3 |162 |104 |58 | д.залік | | |стоматологія, в | | | | | | | |тому числі: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |терапевтична | |(12) |(8) |(4) | | | |стоматологія | | | | | | | |надзв. ситуацій | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |17|Хірургічна |3 |162 |84 |78 |іспит | | |стоматологія, в | | | | | | | |тому числі: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |хірургічна | |(58) |(38)|(20)| | | |стоматологія | | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | |ситуацій | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |18|Ортопедична |3,5 |189 |118 |71 |іспит | | |стоматологія, в | | | | | | | |тому числі: | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |ортопедична | |(14) |(10)|(4) | | | |стоматологія | | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | |ситуацій | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |19|Дитяча |2 |108 |76 |32 |іспит | | |терапевтична | | | | | | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |20|Дитяча хірургічна |1,5 |81 |44 |37 | д.залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |21|Ортодонтія |1,5 |81 |44 |37 | д.залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |22|Курс за вибором |1,5 |81 |36 |45 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |Всього за 4-й рік |34 |1836 |1100|736 | | |--+----------------------------------------+----+----+-----------------| | |Середня кількість |32,4| | | | |аудиторних годин | | | | | | на тиждень | | | | |-----------------------------------------------------+-----------------| | |заліків - 12; | | |диф.заліків - 4; | | |іспитів - 6 | |-----------------------------------------------------------------------| |Елективні курси: | |1. Фітотерапія. 2. Маркетинг. 4. Фізичне | |виховання. 5. Іноземна мова. 6. Нутриціологія. | |7. ВІЛ-інфекція. 8. Сучасна діагностика | |захворювань СНЩС та слинних залоз 9. Клінічна | |імунологія. 10. Екстремальна медицина. | -------------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання:
навчальних тижнів - 33, канікули (зимові) - 2 тижні,
виробнича практика - 3 тижні
9-й семестр (17 тижнів)
------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної дисципліни | Кількість годин | Форма | | | |--------------------| контролю | | | |Кре-|Всьо-|ауд |СРС | | | | |дит |го | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |1 |Терапевтична |4 |216 |130 |86 |залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |2 |Хірургічна |4 |216 |108 |108 |залік | | |стоматологія та | | | | | | | |щелепно-лицева | | | | | | | |хірургія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |6 |Ортопедична |3,5 |189 |126 |63 |залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |у тому числі | |(27) |(18)|(9) | | | |імплантологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |7 |Дитяча |2 |108 |72 |36 | д.залік | | |терапевтична | | | | | | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |8 |Дитяча хірургічна |1 |54 |36 |18 | д.залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |9 |Ортодонтія |1 |54 |36 |18 | д.залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |10|Економіка охорони |0,5 |27 |18 |9 |залік | | |здоров'я. | | | | | | | |Маркетинг і | | | | | | | |менеджмент в | | | | | | | |стоматології | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |11|Курс за вибором |1 |54 |36 |18 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |Всього за семестр |17 |918 |562 |356 | | |--+----------------------------------------+----+----+-----------------| | |Середня кількість |33,1| | | | |аудиторних годин | | | | | | на тиждень | | | | |-----------------------------------------------------+-----------------| | |Всього: диф. | | |заліків - 3 | | |заліків - 5 | |-----------------------------------------------------------------------| |Елективні курси: | |1. Філософські проблеми в медицині. 2. Рефлексотерапія в | |стоматології. 3. Алкоголізм і наркоманія. 4. Сучасні технології | |суцільнолитого протезування. 5. Основи естетичної реставрації | |зубів. 6. Фізичне виховання. 7. Хірургічна підготовка порожнини | |рота до протезування. 8. Ендодонтична техніка в дитячій | |стоматології 9. Сучасні технології застосування незнімної | |ортодонтичної техніки | -------------------------------------------------------------------------
10-й семестр - 16 тижнів спеціалізація,
"Крок-2" - 1 тиждень, державні випускні іспити - 4
------------------------------------------------------------------------- | | Назва навчальної дисципліни | Кількість годин | Форма | | | |--------------------| контролю | | | |Кре-|Всьо-|ауд |СРС | | | | |дит |го | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |1 |Терапевтична |4 |216 |120 |96 |залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |2 |Хірургічна |4 |216 |120 |96 |залік | | |стоматологія та | | | | | | | |щелепно-лицева | | | | | | | |хірургія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |3 |Ортопедична |4 |216 |120 |96 |залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |у тому числі | |(27) |(18)|(9) | | | |імплантологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |5 |Дитяча |2 |108 |72 |36 |залік | | |терапевтична | | | | | | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |6 |Дитяча хірургічна |1 |54 |36 |18 |залік | | |стоматологія | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| |7 |Ортодонтія |1 |54 |36 |18 |залік | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |Всього за семестр |16 |864 |504 |360 | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | |Середня кількість | | |31,5| | | | |аудиторних годин | | | | | | | | на тиждень | | | | | | |--+-----------------------------+----+-----+----+----+-----------------| | | | | | | |заліків - 6; | |-----------------------------------------------------------------------| | Державна атестація: стандартизований тестовий державний іспит | | (ліцензійний інтегрований іспит - "Крок 2. Стоматологія"); | | практично-орієнтований державний іспит (державні випускні | | іспити або комплексний державний іспит). | -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- | Середня кількість |32,0 | | | аудиторних годин | | | | на тиждень за 5 | | | | років | | | ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- | |Кредит |Всього|Аудиторних| СРС | |--------------------------------+-------+------+----------+------------| | |Всього за 5 років |185,0 |9990 |5909 |4081 | | |підготовки | | | | | |--+-----------------------------+-------+------+----------+------------| | |Практика |19 |1026 | | | |--+-----------------------------+-------+------+----------+------------| | |Всього за планом |204,0 |11016 |5909 |4081 | ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- | |Кредити|Всього| | % від загального | | | | | | обсягу | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |1. Гуманітарна і |29 |1566 | |14,22% | |соціально- | | | | | |економічна | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |1.1. Освітня |24,5 |1323 | |12,01% | |орієнтація | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |1.2. Професійна |4,5 |243 | |2,21% | |орієнтація | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |2. Природничо- |31 |1674 | |15,20% | |наукова | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |2.1. |31 |1674 | | | |Фундаментальні | | | | | |дисципліни | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |3. Професійна та |136 |7344 | |66,67% | |практична | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |3.1. Професійно- |117 |6318 | |57,35% | |орієнтовані | | | | | |дисципліни | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |3.2. Виробнича |19 |1026 | |9,31% | |практика | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| | | | | | | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |Курс за вибором |8 |432 | |3,92% | |--------------------------------+-------+------+---+-------------------| |Всього |204 |11016 | |100,00% | ------------------------------------------------------------------------- { Навчальний план в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 415 ( v0415282-07 ) від 23.07.2007 }
Начальник головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення О.П.Волосовець
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки спеціалістів за спеціальністю
7.110106 "стоматологія"
План навчального процесу
Стоматологія (1-5 курси)


Виробнича практика
-------------------------------------------------------------------- | | Зміст |Кре- |Кількість годин |Курс | | | |дит |----------------| | | | | |Всього|Ауд |СРС | | |---+---------------------------------+-----+------+----+----+-----| |1 |Догляд за | 4 | 216 |144 |72 | 2 | | |хворими, | | | | | | | |медсестринська | | | | | | | |(2 тижні - в | | | | | | | |терапевтичному та | | | | | | | |хірургічному | | | | | | | |відділеннях, 2 | | | | | | | |тижні в | | | | | | | |стоматологічному | | | | | | | |відділенні) | | | | | | |---+---------------------------------+-----+------+----+----+-----| |2 |Лікарська (2 | 4 | 216 |144 |72 | 3 | | |тижні - з | | | | | | | |терапевтичної | | | | | | | |стоматології, 2 | | | | | | | |тижні - з | | | | | | | |профілактики | | | | | | | |стоматологічних | | | | | | | |захворювань) | | | | | | |---+---------------------------------+-----+------+----+----+-----| |3 |Лікарська (по 2 | 8 | 432 |288 |144 | 4 | | |тижні - з | | | | | | | |терапевтичної та | | | | | | | |хірургічної | | | | | | | |стоматології; 4 | | | | | | | |тижні - з | | | | | | | |ортопедичної | | | | | | | |стоматології) | | | | | | |---+---------------------------------+-----+------+----+----+-----| |4 |Лікарська з | 3 | 162 |108 |54 | 5 | | |дитячої | | | | | | | |стоматології (1 | | | | | | | |тиждень - | | | | | | | |ортодонтія, | | | | | | | |хірургічна | | | | | | | |стоматологія, 2 | | | | | | | |тижні - | | | | | | | |терапевтична | | | | | | | |стоматологія) | | | | | | |---+---------------------------------+-----+------+----+----+-----| | | Всього | 19 | 1026 |684 |342 | | --------------------------------------------------------------------
Примітка. Вид контролю виробничої практики - диференційований
залік з контролем засвоєння практичних навичок за загальним
обов'язковим переліком з дисциплін, що вказані відповідно
навчальним рокам.
{ Навчальний план в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 415 ( v0415282-07 ) від 23.07.2007 }
Начальник головного управління
освіти, науки та
інформаційно-аналітичного
забезпечення О.П.Волосовецьвверх