Документ v0327737-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.04.2014, основание - v0114737-14

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2013  № 327

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 114 від 16.04.2014}

Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з метою забезпечення ефективного виконання функцій органу ліцензування, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Ліцензійну комісію з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України), що додається.

2. Затвердити склад Ліцензійної комісії з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України), що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства екології та природних ресурсів України згідно з переліком, що додається.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сушка О.В.

Міністр

О.А. ПроскуряковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
31.07.2013 № 327

ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну комісію з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

1. Положення про Ліцензійну комісію з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України) (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента від 13.04.2011 № 452.

2. Ліцензійна комісія з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України) (далі - Комісія), є експертно-дорадчим органом з питань ліцензування зазначених видів господарської діяльності.

3. Комісія у своїй діяльності керується Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постановами Кабінету Міністрів України від 17.08.98 № 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню", від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 22.06.2011 № 712 "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", від 13.07.2000 № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів", від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", іншими нормативно-правовими актами у сфері поводження з відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, наказами Мінприроди та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є розгляд матеріалів щодо видачі, анулювання та переоформлення ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України) та надання відповідних висновків (пропозицій).

5. Відповідно до покладених завдань, Комісія:

здійснює розгляд ліцензійних справ з метою визначення спроможності заявника щодо забезпечення виконання встановлених для заявленого виду діяльності ліцензійних умов;

розглядає акти про порушення ліцензійних умов;

приймає рішення шляхом відкритого голосування, щодо рекомендацій стосовно видачі, переоформлення, анулювання ліцензій.

6. У разі одержання недостатньої інформації для прийняття рішення Комісія має право:

звертатися до відповідних центральних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування щодо надання додаткової необхідної інформації для прийняття рішення стосовно видачі ліцензії;

інформувати заявника про необхідність усунення виявлених зауважень.

7. Комісія є колегіальним органом, до складу якого входять представники Мінприроди, а також можуть залучатися (за згодою) представники профільного Комітету Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, Держекоінспекції, експертних організацій, науково-дослідних установ та наукових центрів.

8. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінприроди.

9. За умови тимчасової відсутності (відрядження, хвороба, відпустка тощо), окремих членів Комісії, їх функціональні обов'язки виконують особи, які їх заміщують, згідно із посадовими інструкціями.

10. Засідання Комісії проводяться один раз на декаду, а у разі потреби - за скликанням Голови Комісії. Про скликання позачергового засідання секретар Комісії повідомляє її членів не менше, ніж за два дні до засідання.

11. Засідання Комісії, відповідно до порядку денного, проводить Голова Комісії, а у разі відсутності - його заступник.

Ліцензійну справу на засіданні доповідає секретар Комісії. Члени Комісії та запрошені на засідання службові особи проводять обговорення.

Після обговорення члени Комісії шляхом відкритого голосування приймають рішення щодо кожного заявника окремо.

12. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в роботі Комісії бере участь більше половини її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписують її члени та затверджує заступник Міністра, який безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи. Протоколи засідання Комісії зберігаються у її секретаря згідно з вимогами Інструкції з діловодства Мінприроди України, затвердженої наказом Мінприроди України № 473 від 27.09.2012.

13. Рішення Комісії враховується під час видання наказу про прийняте рішення за результатами розгляду ліцензійних справ та актів про порушення Ліцензійних умов.

14. Комісію очолює Голова, який за посадою є директором Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи.

15. Голова Комісії:

планує проведення засідань Комісії та веде ці засідання;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Комісії;

за потреби, приймає рішення щодо проведення позапланових засідань Комісії;

підписує протокол засідання Комісії.

16. Організацію роботи Комісії здійснює секретар, який входить до її складу з правом голосу.

17. Секретар Комісії:

веде та оформлює протоколи засідань Комісії;

забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності;

готує порядок денний, який узгоджує з Головою Комісії;

повідомляє членів Комісії про порядок денний не менше, ніж за два дні до визначеної дати засідання;

за дорученням Голови Комісії виконує іншу організаційну роботу;

на вимогу заявника (ліцензіата) надає виписку з протоколу засідання Комісії за підписом Голови;

готує проекти повідомлень заявника про прийняті рішення.

Протоколи засідань Комісії зберігаються у секретаря.

Директор Департаменту
екологічної безпеки
та дозвільної системиЮ.В. ГірманЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
31.07.2013 № 327

СКЛАД
Ліцензійної комісії з питань видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)


Гірман Ю.В.

-

директор Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи, Голова Ліцензійної комісії


Попович О.В.

-

начальник відділу дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи - заступник Голови Ліцензійної комісії


Члени Комісії:
Бучко В.А.

-

директор Юридичного департаменту


Ткаченко Р.Л.

-

начальник відділу державної екологічної та геологічної експертизи


Буданова Т.О.

-

начальник відділу контролю за додержанням ліцензійних умов та нормування у сфері поводження з відходами Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи


Філоненко Р.С.

-

головний спеціаліст відділу екологічної безпеки Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи


Кошелєв І.І.

-

перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України (за згодою)


Кравчук О.П.

-

перший заступник Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України (за згодою)


Бондар О.І.

-

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (за згодою)


Шкамардіна А.О.

-

головний спеціаліст відділу дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи, секретар Ліцензійної комісіїЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
31.07.2013 № 327

ПЕРЕЛІК
наказів Мінприроди, що втратили чинність

1. Наказ № 295 від 26.08.2011 "Щодо здійснення дозвільно-ліцензійної діяльності у сфері виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)".

2. Наказ № 361 від 30.09.2011 "Про внесення змін до наказу Мінприроди 26.08.2011 № 295 "Щодо здійснення дозвільно-ліцензійної діяльності у сфері виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)";

3. Наказ № 254 від 08.05.2012 "Про внесення змін до наказу Мінприроди 26.08.2011 № 295 "Щодо здійснення дозвільно-ліцензійної діяльності у сфері виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)";

4. Наказ № 380 від 02.08.2012 "Про внесення змін до наказу Мінприроди 26.08.2011 № 295 "Щодо здійснення дозвільно-ліцензійної діяльності у сфері виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)";

5. Наказ № 550 від 22.10.2012 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 26.08.2011 № 295";

6. Наказ № 607 від 22.11.2012 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 26.08.2011 № 295";

7. Наказ № 166 від 15.04.2013 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від 07.02.2013 № 43".вверх