Документ v0302555-05, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 20.12.2005, основание - v0724555-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
05.07.2005 N 302/67
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 724/123 ( v0724555-05 ) від 20.12.2005 }
Про затвердження Методики визначення мінімально
допустимого рівня цін на продукцію тваринництва

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) та з метою
визначення розміру бюджетних тваринницьких дотацій, а також
розрахунку ціни при закупівлі продукції тваринництва безпосередньо
у виробника Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Методику визначення мінімально допустимого
рівня цін на продукцію тваринництва (далі - Методика), що
додається.
2. Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки
(Дробот В.І.), Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.)
Мінагрополітики України, Відділенню аграрної економіки
(Шпичак О.М.) УААН розрахувати мінімально допустимий рівень цін на
основні види продукції тваринництва згідно з Методикою, а також
рівень цін при закупівлі продукції тваринництва безпосередньо у
виробника та в місячний термін подати їх до Кабінету Міністрів
України на затвердження.
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Мінагрополітики України подати цей
наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Скасувати спільний наказ Мінагрополітики і УААН
від 11.01.05 N 4/3 "Про затвердження Методики визначення
мінімально допустимого рівня цін на продукцію тваринництва".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Пабата В.О. та першого
віце-президента УААН Ситника В.П.
Міністр аграрної
політики України О.П.Баранівський
Президент Української
академії аграрних наук М.В.Зубець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України та УААН
05.07.2005 N 302/67

МЕТОДИКА
визначення мінімально допустимого рівня цін
на продукцію тваринництва

Ця Методика застосовується для розрахунку розміру дотацій на
продукцію тваринництва з метою запобігання виникненню
середньостатистичної збитковості українських виробників такої
продукції відповідно до Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ). Мінімально допустимий рівень цін визначається на основі
нормативних витрат на виробництво та збут продукції тваринництва з
урахуванням продуктивності тварин, якості продукції та інфляційних
процесів. Основою для визначення нормативних витрат на виробництво
певного виду продукції тваринництва є середньостатистичні
технологічні показники при прогнозованому рівні продуктивності
тварин. На їх підставі за статтями витрат відповідно до
передбачених технологією робіт та до діючих норм виробітку, витрат
праці, матеріальних і інших ресурсів та їх вартості обраховується
загальна сума витрат виробництва в натуральному та грошовому
виразі в розрахунку на голову тварин та одиницю відповідної
продукції. Рівень продуктивності худоби та птиці погоджується із
структурним підрозділом з питань тваринництва Мінагрополітики. Розрахунок повної собівартості продукції тваринництва
здійснюється шляхом обґрунтування постатейних витрат
(у натуральних показниках і грошовому виразі). 1. Оплата праці (пряма і непряма). 2. Відрахування на соціальні заходи. 3. Корми (без паливно-мастильних матеріалів). 4. Засоби захисту тварин. 5. Паливно-мастильні матеріали, у тому числі в кормах. 6. Електроенергія. 7. Амортизація. 8. Поточний ремонт основних засобів. 9. Плата за оренду майна. 10. Інші матеріальні витрати. 11. Плата за користування позичками банків. 12. Страхові платежі. 13. Витрати на побічну продукцію (вираховуються). 14. Витрати на збут. Оплата праці. Витрати на оплату праці розраховуються,
виходячи із затрат праці та розміру оплати праці при виробництві
певного виду продукції за людино-годину. Нормативи затрат праці визначаються на основі норм
обслуговування тварин, нормативів часу і чисельності основного та
допоміжного персоналу, який приймає участь у виробництві продукції
тваринництва за рекомендаціями Українського науково-дослідного
інституту продуктивності агропромислового комплексу. Розмір оплати праці при виробництві певного виду продукції за
людино-годину визначається із середньомісячної заробітної плати в
сільському господарстві з урахуванням середньомісячного балансу
робочої о часу, який щорічно встановлюється Міністерством праці та
соціальної політики України. Середньомісячна заробітна плата в розрахунках приймається на
рівні заробітної плати того місяця, в якому проводиться розрахунок
за даними Держкомстату (щомісячний статистичний бюлетень. Розділ:
"Праця". Таблиця - "Заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності"), та з урахуванням темпів необхідного
росту оплати праці в сільському господарстві, визначеного
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України. Для визначення заробітної плати за видами продукції
тваринництва знаходять відношення заробітної плати при виробництві
повного виду продукції до середнього розміру заробітної плати у
сільському господарстві, що склалося за три попередні роки.
У розрахунках рівня заробітної плати при виробництві молока
у 2005 році таке співвідношення складає 0,93, на вирощуванні та
відгодівлі великої рогатої худоби - 0,8, на вирощуванні та
відгодівлі свиней - 0,87, на вирощуванні птиці - 1,08. Приклад. Для визначення витрат на оплату праці на 01.01.05
приймаються та розраховуються такі показники. Нормативні затрати
праці у натуральному виразі в розрахунку на 1 т молока становлять
110 люд.-год. Середньомісячна оплата праці в сільському
господарстві у листопаді 2004 року становила 338,37 грн., у грудні
(за прогнозними темпами зростання) - 375 гривень. Коефіцієнт
відношення оплати праці за видами продукції до середньої по
сільському господарству за три минулі роки складає у молочному
скотарстві - 0,93, середньомісячний баланс робочого часу
в 2004 році становить 167,67 години. За допомогою вищенаведених
даних проводять наступні розрахунки: середньомісячна оплата праці в молочному скотарстві: 375 грн. х 0,93 = 348,8 грн.; оплата однієї людино-години в молочному скотарстві: 348,8 грн. : 167,67 = 2,08 грн.; оплата праці в розрахунку на 1 т молока: 110 люд.-год. х 2,08 грн. = 228,8 грн. Відрахування на соціальні заходи (пенсійне забезпечення,
соціальне страхування та інші заходи) визначаються за встановлені
(ми чинним законодавством нормами, а саме: Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ), яким передбачено для платників
фіксованого сільськогосподарського податку збір на обов'язкове
пенсійне страхування визначати окремо за спеціальною ставкою від
об'єкта оподаткування. Спеціальна ставка у 2005-2006 роках
встановлюється в розмірі 20 відсотків від ставки обов'язкового
пенсійного страхування (32 відсотки, або 6,4 відсотка витрат на
оплату праці) та підлягає щорічному збільшенню на 20-відсоткових
пунктів у наступних бюджетних роках до досягнення загального
розміру ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; Законом України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ), яким з 2005 року встановлено 2,9 відсотка суми
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та 1,9 відсотка на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття. Витрати на корми визначаються за нормами годівлі худоби та
птиці з урахуванням продуктивності та вікових особливостей тварин,
а структура витрат кормів - на основі рекомендацій Інституту
тваринництва та Інституту кормів, погоджених із структурним
підрозділом з питань тваринництва Мінагрополітики, в розрахунку на
голову худоби та птиці і метричну одиницю продукції тваринництва.
Витрати кормів з натурального виразу переводяться у кормові
одиниці за поживністю кожного виду корму. Вартість кормів визначається на основі нормативних витрат
кормів у кормових одиницях на метричну одиницю тваринницької
продукції та вартості кормової одиниці кожного виду кормів.
Обчислення вартості кормової одиниці проводиться на основі
собівартості власних кормів та вартості куплених кормів, що
входять до раціону певних видів тварин. Множень ям вартісної
оцінки 1 т кормових одиниць на їх потребу за видами і групами
тварин визначається сукупна грошова вартість витрат кормів на
тонну продукції. До вартості кормів входять витрати на їх
приготування у кормоцехах та кормокухнях. Для оперативного
обчислення вартості кормів при .мінах цін на окремі види
матеріальних ресурсів виділяються витрати паливно-мастильних
матеріалів у виробництві кормів. Приклад розрахунку потреби і
вартості кормів для корів з середньорічним надоєм молока 3300 кг
наведено у додатку. Витрати на паливно-мастильні матеріали обчислюються на основі
витрат автотракторного пального на виробництво продукції
тваринництва (внутрішні перевозки кормів, приготування кормів, їх
роздача, транспортування гною та інші транспортні роботи) за
нормативами, розробленими ННЦ "Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства" та схваленими
Мінагрополітики України. Середня ціна паливно-мастильних матеріалів визначається на
підставі фактичних даних на момент розрахунку з урахуванням
структури їх використання за видами за минулі роки.
При розрахунках витрат 2005 року структура використання
паливно-мастильних матеріалів становить: бензин А-76 - 30,
дизпаливо - 65, мастильні матеріали - 5 відсотків. Якщо фактичні ціни на бензин та дизпаливо визначені у літрах,
то ціна переводиться за кілограм або тонну шляхом застосування
коефіцієнтів переводу з урахуванням ваги їх об'єму. Середня ціна
мастильних матеріалів приймається у розрахунках на 2005 рік у
двічі вище, ніж ціна бензину. Таке співвідношення склалося
протягом трьох минулих років. У подальшому в розрахунках необхідно
це співвідношення уточняти. Витрати на електроенергію визначаються на основі нормативів
витрат при виробництві продукції сільського господарства,
розроблених ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства". Середня ціна кіловат-години обчислюється на момент
проведення розрахунків за даними обласних енергопостачальних
компаній. При визначенні цін на паливно-мастильні матеріали та
електроенергію враховуються прогнозні їх зміни. Витрати на амортизацію основних засобів, нематеріальних
активів та інших необоротних активів обраховані за діючими
нормативами в процентах до їх вартості, переносяться на створену з
участю основних засобів продукцію чи виконані роботи (послуги)
безпосередньо за основним засобами вузькоспеціалізованого
призначення або пропорційно іншим показникам, які є підставою для
розподілу амортизації (відпрацьованим тонно-кілометрам, виробленим
умовним еталонним гектарам тощо). При відсутності відповідних даних вартості основних засобів
за напрямами у розрахунках враховується частка амортизації
фактичних загальних витратах по тваринництву за минулий рік за
даними Держкомстату (форма N 50 СГ ( vj158202-05 ). Витрати на поточний ремонт основних засобів визначаються
через співвідношення їх до суми амортизаційних відрахувань, що
фактично складаються у тваринництві за три минулих роки за даними
Держкомстату (форма N 50 СГ ( vj158202-05 ). Інші витрати. До інших матеріальних витрат відносяться
нормативні витрати, пов'язані з виробництвом певної продукції і не
передбачені жодною з вищенаведених статей витрат (знос спецодягу
та спецвзуття, витрати на штучне осіменіння тварин, витрати на
будівництво та утримання літніх таборів, загонів, навісів та інших
споруд некапітального характеру для тварин тощо). Ці витрати, як
правило, безпосередньо відносяться до відповідних видів тварин. У розрахунках інші витрати оцінюються за середньостатистичним
показником їх питомої ваги у виробничій собівартості продукції
тваринництва за останні три роки. Розмір плати за користування позичками банків визначається,
виходячи із суми взятого кредиту, періоду користування кредитом,
передбаченого угодою (договором) між клієнтом та банком,
банківського проценту з розподілом витрат згідно з напрямами їх
використання. Витрати на побічну продукцію при виробництві тваринницької
продукції визначаються за нормами виходу гною на одну голову
худоби та птиці з перерахунком на одиницю тваринницької продукції
за ціна ми можливої реалізації або використання як органічних
добрив. Витрати на побічну продукцію вираховуються із суми
виробничих витрат. Витрати на збут включають у себе відшкодування складських,
навантажувально-розвантажувальних, пакувальних, транспортних
витрат постачальника, витрат на рекламу та підготовку продукції до
продажу, інші маркетингові витрати, не передбачені попередніми
статтями, включаючи оплату праці за виконання цих робіт. У розрахунках приймаються витрати на збут тваринницької
продукції, що склалися на рівні 2-х відсотків від їх виробничої
собівартості. Вартісна оцінка матеріальних ресурсів, робіт та послуг, що
відносяться до нормативних витрат на виробництво основних видів
продукції тваринництва відповідно до цієї Методики, здійснюється
за цінами без урахування ПДВ. Мінімально допустимий рівень цін - це сума всіх нормативних
витрат та прибуток для покриття обов'язкових платежів до бюджету,
включаючи місцеві (5 відсотків до нормативних витрат). Розмір дотації на метричну одиницю реалізованої продукції
визначається як різниця між мінімально допустимим рівнем ціни та
середньою ціною реалізації на ринку продукції тваринництва за
даними Держкомстату (форма N 21-ЗАГ ( vo158202-05 ) з урахуванням
прогнозного рівня інфляції, передбаченого Законом України про
Державний бюджет України на відповідний рік.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією Мінагрополітики Д.М.Микитюк
Академік-секретар Відділення
аграрної економіки УААН О.М.Шпичак

Додаток
до Методики визначення
мінімально допустимого
рівня цін на продукцію
тваринництва

ПОТРЕБА
і вартість кормів для корів (на 1 т молока)

Норма - 1,3 корм. од.
При надої 3300 кг на корова
в рік
------------------------------------------------------------------ | N | Назва корму |Кількість|Коефі-| Кількість | Ціна |Вартість| |з/п| | корму у |цієнт | корм. од. | 1 т |кормів, | | | |натураль-|пере- |-------------| корм | грн. | | | | ному |воду в| тонн | % | од., | | | | |вигляді, |умовні| | | грн. | | | | | тонн |кормо-| | | | | | | | | ві | | | | | | | | |одини-| | | | | | | | | ці | | | | | |---+-------------+---------+------+------+------+------+--------| | 1.|Концентровані| 0,25 | 1,24 | 0,31 | 24,0|435,3 | 135,82 | | |корми | | | | | | | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | |У тому числі:| 0,04 | 1,20 | 0,05 | 3,9|353,0 | 17,90 | | | Ячмінь | | | | | | | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | Овес | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 0,8|360,0 | 3,74 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | Кукурудза | 0,06 | 1,33 | 0,08 | 6,0|275,0 | 21,45 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | Пшениця | 0,11 | 1,20 | 0,13 | 10,2|527,0 | 69,88 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | горох | 0,03 | 1,17 | 0,04 | 3,1|567,0 | 22,85 | |---+-------------+---------+------+------+------+------+--------| | 2.|Грубі | 0,85 | 0,35 | 0,30 | 23,0|175,5 | 52,47 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | |У тому числі:| 0,27 | 0,48 | 0,13 | 10,0|208,0 | 27,04 | | | сіно | | | | | | | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | сінаж | 0,38 | 0,32 | 0,12 | 9,0|188,0 | 22,00 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | солома | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 4,0| 66,0 | 3,43 | |---+-------------+---------+------+------+------+------+--------| | 3.|Соковиті | 1,69 | 0,17 | 0,29 | 22,0|364,3 | 104,20 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | |У тому числі:| 1,05 | 0,19 | 0,20 | 15,0|266,0 | 51,87 | | | силос | | | | | | | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | коренеплоди| 0,64 | 0,14 | 0,09 | 7,0|575,0 | 52,33 | |---+-------------+---------+------+------+------+------+--------| | 4.|Зелені | 2,22 | 0,18 | 0,40 | 31,0|193,0 | 78,00 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | |У тому числі:| 0,61 | 0,18 | 0,11 | 8,7|239 | 27,03 | | | однорічні | | | | | | | | | трави | | | | | | | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | кукурудза | 0,28 | 0,18 | 0,05 | 3,9|216,0 | 10,95 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | пасовища | 0,39 | 0,18 | 0,07 | 5,0| 77,0 | 5,01 | | |-------------+---------+------+------+------+------+--------| | | багаторічні| 0,94 | 0,18 | 0,17 | 13,4|201,0 | 35,01 | | | трави | | | | | | | |-----------------+---------+------+------+------+------+--------| |Разом | х | х | 1,30 | 100,0|285,0 | 370,49 | ------------------------------------------------------------------
При визначенні вартості раціону, крім собівартості зерна,
враховувалися витрати на його переробку в умовах господарств
(10 % до собівартості).вверх