Про удосконалення претензійної та позовної роботи в МОЗ України
МОЗ України; Приказ, Положение, Форма типового документа [...] от 15.04.2014268
Документ v0268282-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.05.2017, основание - v0514282-17

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2014  № 268

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 514 від 13.05.2017}

Про удосконалення претензійної та позовної роботи в МОЗ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 322 від 13.05.2014
№ 904 від 28.11.2014
№ 128 від 24.02.2016}

Керуючись пунктом 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою удосконалення організації претензійної та позовної роботи у Міністерстві охорони здоров'я України та координації здійснення такої роботи підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про організацію претензійної та позовної роботи в Міністерстві охорони здоров'я України, що додається;

2) Примірне положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України та державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ України та на підставі договору доручення уповноважені МОЗ України здійснювати претензійну та позовну роботу, забезпечити виконання цього наказу.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, розробити власні положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 904 від 28.11.2014}

4. Наказ набирає чинності з моменту опублікування на сайті МОЗ України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Мусій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
15.04.2014 № 268

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію претензійної та позовної роботи в Міністерстві охорони здоров'я України

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію претензійної та позовної роботи в Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Положення) розроблено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467; Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040; постанов Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 року № 582 "Про заходи щодо підвищення ефективності захисту інтересів держави в судах України", від 14 грудня 2001 року № 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади"; рекомендацій Міністерства юстиції України від 15 січня 1996 року № 2 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації" та інших актів законодавства України.

Це Положення визначає порядок ведення претензійної та позовної роботи у Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Міністерство) та координації здійснення такої роботи державними підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства та на підставі договору доручення уповноважені Міністерством здійснювати претензійну та позовну роботу (далі - Уповноважене підприємство).

Дія Положення поширюється на всі види правових відносин, учасником яких є Міністерство та підприємства, що належать до сфери управління Міністерства та на підставі договору доручення уповноважені Міністерством на ведення претензійної та позовної роботи.

1.2. Організацію претензійної та позовної роботи, а також контроль за її веденням здійснює юридична служба Міністерства (далі - Юридична служба), яка підпорядковується та контролюється Міністром охорони здоров'я України (далі - Міністр).

Безпосереднє ведення претензійної та позовної роботи покладається на відділ правового забезпечення та структурні підрозділи Міністерства в межах, передбачених даним Положенням.

1.3. Юридична служба (посадові особи Юридичної служби, уповноважені на представництво інтересів Міністерства, за належним чином оформленими довіреностями) має право одержувати в установленому порядку для виконання покладених на неї завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу Юридичної служби (осіб, уповноважених на представництво інтересів Міністерства, за належним чином оформленою довіреністю).

У порядку, передбаченому даним Положенням, керівники структурних підрозділів Міністерства залучаються до організації роботи з підготовки документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань.

Керівники структурних підрозділів Міністерства (далі - структурні підрозділи) та керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, зобов'язані вживати заходів щодо недопущення фактів зволікань під час розгляду претензій, безпідставних відмов у задоволенні обґрунтованих вимог заявників претензій, доведення до суду безспірних вимог, що тягне за собою додаткові фінансові витрати, а також заходів щодо усунення причин та умов, які породжують обґрунтовані претензії.

1.4. Працівники Юридичної служби представляють у встановленому законодавством порядку інтереси Міністерства в судах загальної юрисдикції, в органах державної влади (в тому числі в органах державної виконавчої служби), місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, з питань, пов'язаних з вчиненням юридичних дій, та під час розгляду правових питань і спорів тощо.

1.5. Представництво інтересів Міністерства здійснюється на підставі довіреності, виданої у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Проект довіреності розробляється Юридичною службою, візується керівником Юридичної служби і подається на підпис Міністру (або особі, яка виконує його обов'язки).

Довіреність реєструється у журналі обліку довіреностей, який ведеться в Юридичній службі за формою, наведеною у Додатку 1.

1.6. Юридична служба веде журнали обліку всіх довіреностей, претензій, позовних заяв як підготовлених Міністерством, так і отриманих останнім.

Ведення таких журналів може здійснюватись також і в електронному вигляді.

1.7. Претензійна та позовна робота повинні сприяти:

забезпеченню виконання зобов'язань Міністерства у всіх сферах діяльності;

економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових, сировинних та інших видів ресурсів;

зниженню зайвих витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють;

забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та законних інтересів держави в особі Міністерства, що охороняються законом;

забезпеченню відповідальності порушників зобов'язань;

ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобіганню його порушенням.

1.8. До претензійної роботи належить:

підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій;

пред'явлення і розгляд претензій;

підготовка відповідей на претензії;

захист інтересів держави в особі Міністерства під час розгляду та підготовки претензій;

здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправлення претензійних матеріалів);

забезпечення контролю за ходом претензійної роботи;

розгляд, аналіз та узагальнення результатів претензійної роботи;

підготовка висновків та пропозицій щодо поліпшення претензійної роботи.

1.9. До позовної роботи належить:

підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду позовних заяв;

підготовка, подання до суду та розгляд позовних заяв, відзивів (заперечень) на позовні заяви, апеляційних (касаційних) скарг, інших процесуальних документів, необхідних для захисту інтересів держави в особі Міністерства у судовому провадженні;

захист інтересів держави в особі Міністерства під час розгляду судових справ;

співпраця з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами в організації забезпечення судового захисту інтересів держави в особі Міністерства;

супроводження виконавчого провадження, підготовка та пред'явлення скарг (позовів) на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби (державного виконавця чи іншої посадової особи) щодо виконання рішень, ухвал, постанов судів;

здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправлення позовних матеріалів);

забезпечення контролю за ходом позовної роботи;

розгляд, аналіз та узагальнення результатів позовної роботи;

підготовка висновків та пропозицій щодо поліпшення позовної роботи.

1.10. На підставі договору доручення Міністерство може делегувати Уповноваженим підприємствам право на здійснення від імені Міністерства претензійної та позовної роботи, в тому числі (але не виключно) за договорами про закупівлю, з усіх питань, що пов'язані з укладанням, виконанням та/або припиненням дії договорів, з усіма правами, наданими стороні по справі процесуальним законодавством.

Уповноважені підприємства можуть здійснювати представництво інтересів Міністерства в судах загальної юрисдикції, органах державної виконавчої служби, а також інших державних органах на підставі довіреностей, виданих Міністерством в установленому порядку.

Можливість делегування Уповноваженим підприємством права на здійснення від імені Міністерства претензійної та позовної роботи третім особам зазначається у договорі доручення.

1.11. Юридична служба Міністерства спрямовує, координує претензійну та позовну роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства.

2. Організація та ведення претензійної роботи

2.1. Порядок пред'явлення претензій

2.1.1. Досудове врегулювання спорів здійснюється з дотриманням вимог, визначених законодавством, та в порядку, визначеному цим Положенням.

2.1.2. Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до компетенції кількох структурних підрозділів Міністерства, відповідальним у його врегулюванні є структурний підрозділ Міністерства, компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є домінуючою (далі - відповідальний підрозділ). Інші структурні підрозділи, що відповідно до компетенції беруть участь у врегулюванні спору або його погодженні, є заінтересованими структурними підрозділами (далі - заінтересовані структурні підрозділи).

У разі порушення інтересів держави в особі Міністерства з боку фізичних та/або юридичних осіб, з метою безпосереднього врегулювання спору та захисту державних інтересів керівник відповідального підрозділу Міністерства організовує роботу щодо ведення претензійної роботи з дотриманням вимог та в порядку, визначеному законодавством.

2.1.3. За наявності підстав та обґрунтованості вимог відповідальний підрозділ за участю заінтересованих структурних підрозділів та Юридичної служби готує матеріали для пред'явлення претензії. При цьому керівник відповідального підрозділу є відповідальним за повноту документів та матеріалів, які стосуються даного спору, а керівник Юридичної служби є відповідальним за повноту та всебічність нормативно-правового обґрунтування претензії та дотримання необхідних процесуальних норм чинного законодавства.

2.1.4. Підготовлена претензія після аналізу та візування її Юридичною службою, керівниками відповідального та заінтересованих структурних підрозділів підписується Міністром (особою, яка виконує обов'язки Міністра), заступником Міністра - керівником апарату або особами, уповноваженими на здійснення представництва Міністерства, за належним чином оформленими довіреностями, реєструється в журналі обліку претензій та надсилається контрагенту рекомендованим або цінним листом (з описом вкладення) чи вручається під розписку.

Журнал обліку претензій ведеться Юридичною службою за формою, наведеною у Додатку 2.

2.1.5. Відповідальний підрозділ реєструє претензію в журналі обліку претензій, що ведеться Юридичною службою, здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей від контрагентів, яким були пред'явлені претензії, у разі необхідності керівник відповідального підрозділу надсилає нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, своєчасно інформує Юридичну службу про стан претензійної роботи.

2.1.6. У відповідальному підрозділі на кожну претензію оформляється окрема претензійна справа, у яку підшиваються всі матеріали щодо розгляду претензії.

2.1.7. Про фактичне виконання претензії відповідальний підрозділ своєчасно повідомляє Юридичну службу, яка здійснює відповідний запис у журналі обліку претензій.

2.1.8. Якщо претензія повністю або частково відхилена контрагентом без належних підстав або залишена без відповіді, договірні і претензійні матеріали з висновком та документами, що обґрунтовують безпідставність цього відхилення, передаються відповідальним підрозділом до Юридичної служби для аналізу та вирішення питання щодо судового захисту порушених інтересів держави в особі Міністерства.

2.2. Порядок розгляду претензій

2.2.1. Керівник відповідального підрозділу у разі надходження претензії розглядає та опрацьовує її разом з працівниками Юридичної служби.

2.2.2. Під час перевірки матеріалів претензії з'ясовуються такі обставини:

наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

правильність складання розрахунку;

наявність правових підстав для визнання або відхилення претензії.

2.2.3. При розгляді та перевірці матеріалів претензії керівник відповідального підрозділу є відповідальним за повноту документів та матеріалів, наданих для аналізу, які стосуються даного спору, а керівник Юридичної служби є відповідальним за повноту та всебічність нормативно-правового аналізу претензії щодо наявності правових підстав для визнання або відхилення претензії.

2.2.4. Претензія підлягає розгляду в установлені законодавством строки та в порядку, визначеному цим Положенням.

Якщо до претензії не додано всіх документів, необхідних для її розгляду, відповідальний підрозділ запитує документи у контрагента в порядку та строки, визначені законодавством.

Витребувані додаткові документи (відомості) повинні бути такими, що безпосередньо стосуються та є необхідними для розгляду претензії і відсутні в Міністерстві.

Якщо у встановлений строк відомості чи документи не надійшли, претензія розглядається відповідальним підрозділом разом з Юридичною службою за наявними документами.

Під час розгляду претензії відповідальний підрозділ повинен звірити розрахунки з контрагентами та вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

2.2.5. Проект відповіді на претензію повинен містити:

повне найменування і поштові реквізити Міністерства та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь;

дату і номер відповіді;

дату і номер претензії, на яку дається відповідь;

коли претензію визнано повністю або частково - визнану суму, номер і дату платіжного доручення на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

коли претензію відхилено повністю або частково - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення (часткове відхилення) претензії;

перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

2.2.6. У разі відмови в задоволенні претензії контрагенту повертаються долучені до неї оригінали документів.

Копії долучених до претензії документів залишаються в претензійній справі.

2.2.7. Відповідь на претензію підписує уповноважена посадова особа Міністерства після візування її керівниками відповідального та заінтересованих структурних підрозділів та керівником Юридичної служби.

2.2.8. Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або цінним листом з описом вкладення чи вручається під розписку.

2.2.9. Претензія з усіма копіями документів, копією відповіді та доказами її відправлення (поштова квитанція та опис вкладення або розписка про вручення) підшивається в окрему претензійну справу та після повного її відпрацювання передається на зберігання до Юридичної служби.

2.2.10. Результати розгляду претензії Юридичною службою вносяться до журналу обліку претензій.

2.2.11. Залишення претензії без відповіді не допускається.

3. Ведення позовної роботи

3.1. Позовну роботу, що включає підготовку процесуальних документів, представництво інтересів Міністерства в судах загальної юрисдикції, в органах державної влади (в тому числі в органах державної виконавчої служби), місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, з питань, пов'язаних з вчиненням юридичних дій, здійснює Юридична служба (її службові та посадові особи) за участю відповідального підрозділу та заінтересованих структурних підрозділів в порядку, визначеному законодавством, а з делегованих питань - Уповноважене підприємство.

3.2. Позов до суду пред'являється у випадках порушення державних інтересів за відповідною резолюцією Міністра (особи, яка виконує його обов'язки).

За наявності підстав та обґрунтованості вимог відповідний структурний підрозділ Міністерства готує та передає Міністру (особі, яка виконує його обов'язки) службову записку щодо необхідності направлення позовної заяви разом з повним пакетом документів (належним чином завірених), необхідних для підготовки та направлення позовної заяви.

Юридична служба надає правову оцінку документам, що передані йому відповідними структурними підрозділами Міністерства, стосовно їх обґрунтованості, повноти та законності.

Якщо переданих документів виявляється недостатньо чи вони не оформлені належним чином, у тому числі не завірені відповідно до вимог діловодства та процесуального законодавства, Юридична служба повертає їх на доопрацювання відповідним структурним підрозділам Міністерства та встановлює у письмовому висновку терміни для усунення недоліків із переліком заходів, які необхідно здійснити.

У разі коли відповідний структурний підрозділ Міністерства у встановлений Юридичною службою термін не передав необхідні документи, то керівник Юридичної служби протягом доби письмово повідомляє Міністра про порушення відповідними структурними підрозділами Міністерства порядку взаємодії з Юридичною службою щодо супроводження справ у судах та ведення позовної роботи.

{Пункт 3.2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 128 від 24.02.2016}

3.3. Юридична служба (юридична служба Уповноваженого підприємства) здійснює правову експертизу матеріалів та документів, які надаються відповідними структурними підрозділами, щодо визначення обґрунтованості та законності вимог.

У процесі підготовки позовної заяви та в процесі ведення судової справи Юридична служба має право вимагати від відповідального та заінтересованих структурних підрозділів належного оформлення документів та надання додаткових матеріалів та документів, що підтверджують вимоги Міністерства як позивача. При цьому Юридичною службою повинен бути встановлений строк, до спливу якого усі запитувані документи повинні бути надані.

Керівники відповідального та заінтересованих структурних підрозділів є відповідальними за повноту, якість та своєчасність надання усіх необхідних документів та матеріалів, що містяться у відповідному запиті Юридичної служби.

У випадку неможливості надання або неможливості надання у зазначений строк документів, що містяться у запиті, керівник структурного підрозділу повинен негайно, до спливу визначеного строку, повідомити про це керівника Юридичної служби із зазначенням відповідних причин.

В процесі підготовки позовної заяви Юридичною службою повинно бути розглянуте питання доцільності та необхідності залучення органів прокуратури до захисту інтересів держави у суді.

3.4. Позовна заява оформлюється відповідно до вимог процесуального законодавства.

3.5. До позовної заяви додаються всі необхідні докази, що підтверджують вимоги позивача, а також платіжне доручення про сплату судового збору у встановленому порядку і розмірі та докази того, що копія позовної заяви надіслана відповідачу у випадках, передбачених процесуальним законодавством, а також довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника Міністерства.

3.6. У разі подачі позовної заяви особлива увага приділяється безперечному виконанню вимог Закону України "Про судовий збір".

Юридична служба готує службову записку щодо необхідності оплати судового збору за подання позовної заяви та в інших випадках, передбачених законодавством України. Дана службова записка повинна містити обґрунтування необхідності звернення до суду, найменування суду та сторін у справі, розмір судового збору, реквізити для сплати судового збору, строки для подання позовної заяви (процесуального документа) та інші важливі і необхідні для вирішення даного питання відомості.

Оплата судового збору проводиться структурним підрозділом Міністерства, який виконує функції бухгалтерської служби, передбачені законодавством (далі - Бухгалтерська служба), в строк, визначений Юридичною службою у службовій записці, з додержанням вимог чинного законодавства щодо сплати та підтвердження сплати судового збору.

3.7. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується Міністром (особою, яка виконує його обов'язки), заступником Міністра - керівником апарату або особами, уповноваженими на представництво інтересів Міністерства відповідно до законодавства або за належним чином оформленими довіреностями, та реєструється в журналі обліку позовних заяв.

Журнал обліку позовних заяв ведеться Юридичною службою за формою, наведеною у Додатку 3.

3.8. Позовна заява надсилається до суду (у випадках, визначених процесуальним законодавством, іншим учасникам процесу) рекомендованим або цінним листом з описом вкладеного або здається до канцелярії суду.

3.9. Після одержання ухвали суду про відкриття (порушення) провадження у справі Юридична служба забезпечує виконання вимог цієї ухвали у строки, визначені судом.

3.10. Працівники Юридичної служби (Уповноваженого підприємства) в установленому законодавством порядку представляють інтереси Міністерства під час розгляду справи у суді.

Звітність з питань представництва інтересів здійснюється у формі усних доповідей, службових та доповідних записок.

3.11. Особа, яка представляє інтереси Міністерства, перед судовим засіданням узгоджує свою позицію з керівником Юридичної служби та не пізніше дня, наступного за днем судового засідання, інформує останнього про результати розгляду справи.

В окремих випадках особливої важливості предмета спору (справа, яка викликає значну позитивну (негативну) оцінку діяльності Міністерства загальнодержавними чи регіональними громадсько-політичними засобами масової інформації, справи, що пов'язані з укладенням, виконанням та/або припиненням дії договорів про закупівлю, трудові спори тощо)  узгодження позиції Міністерства під час представництва інтересів Міністерства здійснюється керівником Юридичної служби відповідно до резолюції керівництва Міністерства.

{Абзац 2 пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 128 від 24.02.2016}

3.12. Судове рішення аналізується Юридичною службою (працівником, відповідальним за ведення даної судової справи).

Результати проведення аналізу судового рішення Юридичною службою викладаються письмово з цифровими даними та обґрунтованими пропозиціями щодо подальших дій у даній судовій справі та подаються на розгляд керівнику Юридичної служби. При цьому працівник Юридичної служби є відповідальним за дотримання процесуальних строків, визначених чинним законодавством України.

Керівник Юридичної служби проводить аналіз наданої працівником Юридичної служби інформації і документів та за результатом проведеного аналізу в разі необхідності та особливої важливості справи порядок подальших дій узгоджується з керівництвом Міністерства.

За результатами аналізу Юридичною службою пропонується керівництву Міністерства прийняття рішення про:

подання до суду в порядку, визначеному процесуальним законодавством, відповідних процесуальних документів, необхідних для оскарження або перегляду, або роз'яснення судового рішення;

необхідність звернення до суду з метою отримання виконавчих документів;

питання доцільності та необхідності залучення органів прокуратури до захисту інтересів держави (якщо останні не були залучені до судового процесу);

проведення інших необхідних для захисту інтересів держави в особі Міністерства дій.

3.13. Заяви про оскарження судових рішень, апеляційні та касаційні скарги, а також заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими та винятковими обставинами, заяви до Верховного Суду України про перегляд судових рішень оформлюються і подаються у терміни та в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України, підписуються Міністром (особою, яка виконує його обов'язки), заступником Міністра - керівником апарату або особами, уповноваженими на представництво інтересів Міністерства, за належним чином оформленими довіреностями, та реєструються в журналі обліку позовних заяв.

3.14. Юридична служба після одержання копії апеляційної (касаційної) скарги на судове рішення, поданої іншою стороною, готує та надсилає до суду, що розглядає справу, в порядку, визначеному процесуальним законодавством, відповідні заперечення (відзив).

Відзив (заперечення) повинен бути оформлений відповідно до вимог відповідного процесуального законодавства України.

Відзив (заперечення) підписується Міністром (особою, яка виконує його обов'язки), заступником Міністра - керівником апарату або особами, уповноваженими на представництво інтересів Міністерства, за належним чином оформленими довіреностями, та реєструється в журналі обліку позовних заяв.

До відзиву (заперечення) додається (у разі її відсутності в матеріалах справи) довіреність (або її належним чином завірена копія), що підтверджує повноваження особи представляти інтереси Міністерства.

3.15. В разі необхідності виїзду працівника Юридичної служби у відрядження з метою забезпечення представництва інтересів Міністерства в судових органах останній завчасно готує та подає відповідну службову записку.

Питання оформлення та оплати відряджень працівників Юридичної служби вирішуються в порядку та строки, передбачені законодавством України.

3.16. З метою захисту інтересів Міністерства в судових органах у разі потреби разом з працівниками Юридичної служби для участі в судових засіданнях залучаються працівники інших структурних підрозділів Міністерства в межах їх компетенції.

4. Аналіз претензійно-позовної роботи

4.1. Юридична служба аналізує поточний стан претензійно-позовної роботи, розробляє пропозиції щодо удосконалення цієї роботи та подає в установленому порядку звітність.

4.2. Аналіз поточного стану претензійно-позовної роботи включає моніторинг відомчих рішень, кількісну і якісну характеристику представницької діяльності, порушень, причин та умов їх виникнення, а також пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

За результатами аналізу складається висновок, у заключній частині якого викладаються пропозиції щодо удосконалення претензійно-позовної роботи.

4.3. Пропозиції щодо удосконалення претензійно-позовної роботи розробляються, як правило, особами, які уповноважені представляти інтереси Міністерства і можуть містити законотворчі ініціативи.

4.4. Звітність викладається письмово в таблиці з цифровими даними.

4.5. Узагальнення стану претензійно-позовної роботи здійснюється щопівроку та щороку.

5. Реєстрація та зберігання претензійно-позовних матеріалів

5.1. Претензійні та позовні матеріали, одержані Міністерством, реєструються в загальному порядку.

5.2. Структурний підрозділ, який здійснює документальне забезпечення Міністерства (особа, яка працює з кореспонденцією), до претензійних та позовних матеріалів обов'язково додає конверт, в якому надійшли матеріали, який має штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки.

5.3. При реєстрації претензій, позовних заяв та інших процесуальних документів перевіряється наявність всіх документів, зазначених в додатку до них. При відсутності або невідповідності документів, зазначених в додатку, працівниками структурного підрозділу, який здійснює документальне забезпечення Міністерства, складається акт за підписом не менше 3-х осіб.

5.4. Структурний підрозділ, який здійснює документальне забезпечення Міністерства, організовує передачу зареєстрованих претензій, позовних заяв та інших процесуальних документів в установленому порядку на резолюцію керівництву Міністерства, а копії зазначених документів - до Юридичної служби.

5.5. З метою отримання повної та оперативної інформації про стан ведення претензійної та позовної роботи в Юридичній службі ведеться Журнал обліку судових справ за формою, наведеною в Додатку 4.

5.6. Особи, уповноважені на представництво інтересів Міністерства та відповідальні за ведення судових справ, зобов'язані своєчасно вносити до Журналу обліку судових справ інформацію про хід та результати розгляду справ за участю Міністерства та є відповідальними за своєчасність та достовірність внесення інформації до Журналу обліку судових справ.

Уповноважені особи зобов'язані своєчасно надавати Юридичній службі інформацію щодо розгляду судових справ в порядку та строки, передбачені відповідним договором доручення, але в будь-якому випадку не пізніше ніж у день, наступний за днем, коли відбулась відповідна подія (отримані відповідні документи чи інформація).

Юридична служба здійснює контроль за веденням судових справ Уповноваженими підприємствами та вносить отриману інформацію до Реєстру.

5.7. Претензійні та позовні матеріали Міністерства, а також ті, що надійшли до нього, зберігаються по кожній справі в окремих папках.

5.8. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються Юридичною службою протягом 3 (трьох) років, після чого повинні бути передані до архіву Міністерства. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.

6. Порядок взаємодії між Міністерством та Уповноваженими підприємствами

6.1. Уповноважені підприємства, які здійснюють претензійну та позовну роботу з питань щодо укладання, виконання та припинення договорів на підставі договорів доручення та довіреностей, виданих Міністерством, керуються цим Положенням та нормами чинного законодавства України.

6.2. Інформація щодо нарахування штрафних санкцій та пені має подаватись Уповноваженим підприємством до Юридичної служби та Бухгалтерської служби у вигляді таблиці, наведеної у Додатку 5. Дані необхідно відображати за кожним роком окремо, починаючи з 2011 року до 3 числа місяця, наступного за звітним, за підписами керівника та головного бухгалтера Уповноваженого підприємства.

Графи у таблиці (окрім графи 12) є обов'язковими для заповнення.

Графа 12 заповнюється Бухгалтерською службою, підписується відповідальним виконавцем Бухгалтерської служби та головним бухгалтером Міністерства. Один екземпляр повертається до Уповноваженого підприємства, а копія надається Юридичній службі.

6.3. У разі виникнення необхідності припинення (розірвання) договору про закупівлю керівник Уповноваженого підприємства протягом 5 робочих днів повідомляє про це Юридичну службу.

6.4. Висновок про правові питання позовної роботи щодо припинення (розірвання) договору про закупівлю протягом 5 робочих днів подається Юридичною службою заступнику Міністра, який, відповідно до розподілу обов'язків між Міністром та його заступниками, забезпечує і контролює укладання, виконання та розірвання договорів (далі - заступник Міністра).

6.5. Заступник Міністра за участю керівників структурних підрозділів, Юридичної служби та Уповноважених підприємств розглядає питання щодо припинення (розірвання) договору про закупівлю та приймає відповідне рішення.

6.6. Позовна робота щодо припинення (розірвання) договору про закупівлю ведеться Юридичною службою або Уповноваженими підприємствами на підставі рішення заступника Міністра в порядку, визначеному законодавством та цим Положенням.

6.7. Уповноважені підприємства надають до Міністерства звіти про проведену претензійну та позовну роботу до 3 числа місяця, наступного за звітним, за підписами керівника та керівника юридичної служби Уповноваженого підприємства.

7. Порядок взаємодії між Міністерством та підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями

7.1. Організація та ведення претензійної та позовної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства, покладається на керівника даного підприємства, установи, організації. Дана робота повинна здійснюватись у відповідності до норм чинного законодавства України, даного Положення та рекомендацій Юридичної служби Міністерства.

7.2. Підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління Міністерства, зобов'язані вчасно, у визначеному порядку, надавати звітність про ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві до Юридичної служби Міністерства.

7.3. Юридична служба має право витребувати у відповідного підприємства, установи та організації, що належить до сфери управління Міністерства, додаткові пояснення, документи, матеріали щодо будь-якої судової справи та матеріали претензійного провадження.

{Положення в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 322 від 13.05.2014}

Начальник
Юридичного управління


А. ПивоваровДодаток 1
до Положення про організацію
претензійно-позовної роботи
в Міністерстві охорони здоров'я України,
затвердженого наказом МОЗ України
від 15.04.2014 № 268

ЖУРНАЛ
обліку довіреностей

№ з/п

Дата реєстрації

Номер довіреності

Термін дії довіреності

П. І. Б., посада, кому видана довіреність

1

2

3

4

5

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 322 від 13.05.2014}

Начальник
Юридичного управління


А. ПивоваровДодаток 2
до Положення про організацію
претензійно-позовної роботи
в Міністерстві охорони здоров'я України,
затвердженого наказом МОЗ України
від 15.04.2014 № 268

ЖУРНАЛ
обліку претензій

№ з/п

Дата і вхідний номер

Дата і номер претензії

Найменування заявника (боржника), місцезнаходження

Сума претензії (якщо претензія підлягає грошовій оцінці)

Суть претензії

Дата для відповіді

Структурний підрозділ, який перевіряє претензію і готує відповідь на неї

Дата і номер відповіді

Результат розгляду претензії: у якій мірі визнана або відхилена (повністю, частково) сума

Дата і номер платіжного документа про перерахування визнаної у відповіді суми

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 322 від 13.05.2014}

Начальник
Юридичного управління


А. ПивоваровДодаток 3
до Положення про організацію
претензійно-позовної роботи
в Міністерстві охорони здоров'я України,
затвердженого наказом МОЗ України
від 15.04.2014 № 268

ЖУРНАЛ
обліку позовних заяв

№ з/п

Дата одержання позовних матеріалів Юридичною службою

Найменування відповідача (позивача), місцезнаходження

Суть позовних вимог

Ціна позову (якщо позов підлягає грошовій оцінці)

Дата і номер позовної заяви

Найменування суду, номер справи

Дата та суть рішення

Дата і номер заяви про перегляд рішення і кому вона подається

Результат розгляду

Відомості щодо виконання судового рішення

Апеляційної інстанції

Касаційної інстанції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 322 від 13.05.2014}

Начальник
Юридичного управління


А. ПивоваровДодаток 4
до Положення про організацію
претензійно-позовної роботи
в Міністерстві охорони здоров'я України,
затвердженого наказом МОЗ України
від 15.04.2014 № 268

ЖУРНАЛ
обліку судових справ

№ з/п

Позивач

Відповідач

3-я особа

Суд, в якому справу призначено до розгляду, та номер справи

Предмет спору

Дата слухання

Хід розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 322 від 13.05.2014}

Начальник
Юридичного управління


А. ПивоваровДодаток 5
до Положення про організацію
претензійно-позовної роботи
в Міністерстві охорони здоров'я України,
затвердженого наказом МОЗ України
від 15.04.2014 № 268

ІНФОРМАЦІЯ
щодо нарахування штрафних санкцій та пені
станом на ____ року по договорах ____ року

№ договору

Дата

КПКВК

Постачальник

Графік поставки

Назва товару

Сума недопоставленого товару

Сума претензії

№ претензії / листи, повідомлення про порушення умов договору

Дата претензії/листа

Місяці/оплата

Примітка (причини непоставки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 322 від 13.05.2014}

Начальник
Юридичного управління


А. Пивоваров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
15.04.2014 № 268

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України

1. Загальні положення

1.1. Примірне положення про ведення претензійної та позовної роботи (далі - Положення), визначає порядок здійснення претензійної та позовної роботи на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України (далі - Підприємство), і скероване на подальше її вдосконалення з метою чіткої організації виконання законодавства.

Відповідно до пункту 11 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (далі - Загальне положення про юридичну службу), юридична служба Підприємства:

- організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;

- здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого на Підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій;

- представляє за довіреністю у встановленому законодавством порядку інтереси Підприємства в органах прокуратури та в судових органах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

1.2. Це Положення підготовлене на підставі діючих на момент його розробки і затвердження нормативних актів, що регламентують претензійну та позовну роботу, а також враховує Загальне положення про юридичну службу.

1.3. Метою Положення насамперед є надання практичної та методичної допомоги керівникам відокремлених, відособлених та структурних підрозділів Підприємств (далі - структурні підрозділи), а також юридичної служби в організації претензійної та позовної роботи згідно з законодавством.

1.4. Керівник Підприємства, керівники структурних підрозділів, бухгалтерської та юридичної служб є особисто відповідальними за стан претензійної та позовної роботи на Підприємстві.

2. Ведення претензійної та позовної роботи на Підприємстві

2.1. Розподіл претензійної роботи між структурними підрозділами Підприємства затверджується керівником Підприємства.

З урахуванням специфіки діяльності структурних підрозділів Підприємства у кожному з них наказом (розпорядженням) керівника Підприємства ведення претензійної та позовної роботи покладається на конкретних працівників із чітким розподілом обов'язків служб і відділів по підготовці і розгляду претензій та позовів.

Здійснення контролю за додержанням встановленого на Підприємстві порядку пред'явлення та розгляду претензій та позовів покладається на юридичну службу.

Юридична служба веде журнали обліку претензій та позовних заяв, пред'явлених Підприємством та до Підприємства.

2.2. Метою претензійно-позовної роботи на Підприємстві є:

- забезпечення виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності;

- економія та раціональне використання матеріальних, трудових, фінансових, паливно-енергетичних, сировинних та інших видів ресурсів;

- зниження непродуктивних витрат усуненням причин і умов, що їх спричиняють;

- забезпечення відповідальності порушників договірних зобов'язань;

- ефективне використання законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобігання його порушенням.

2.3. До претензійно-позовної роботи відноситься:

- підготовка, одержання та складання документів для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

- підготовка відповідей (відзивів) та заяв про перегляд рішень, ухвал, постанов суду у порядку, передбаченому законодавством;

- захист інтересів Підприємства при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в судових органах;

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;

- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи;

- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійної та позовної роботи.

2.4. Порядок досудового врегулювання спорів визначається договорами та чинним законодавством.

3. Порядок пред'явлення претензій Підприємством

3.1. Порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарським процесуальним кодексом України, якщо інший порядок не встановлено законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин.

Підприємство з метою безпосереднього врегулювання спору з порушенням його прав та інтересів звертається до відповідача з письмовою претензією.

Порядок досудового врегулювання господарських спорів не поширюється на спори про визнання недійсними договорів, актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій, спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями, а також на спори про звернення стягнення на заставлене майно.

3.2. З метою забезпечення додержання вимог законодавства, збереження майна, об'єктивного відображення зобов'язань, наявності своєчасної та достовірної інформації про фінансовий стан Підприємства бухгалтерія (фінансовий відділ) щомісячно надає юридичній службі інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість по Підприємству з вихідними даними, а також пропозиції щодо претензійної та позовної роботи стосовно зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.3. При наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для пред'явлення претензії готує юридична служба із залученням відповідного структурного підрозділу відповідно до його компетенції.

Структурні підрозділи можуть готувати та пред'являти претензії, якщо це передбачено Положенням про структурні підрозділи Підприємств.

3.4. Претензія після правової оцінки юридичною службою підписується керівником Підприємства або уповноваженим представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом, чи вручається під розписку.

3.5. Юридична служба реєструє претензію в журналі обліку претензій, здійснює контроль за своєчасними надходженнями відповідей від підприємств, яким були пред'явлені претензії.

У разі необхідності може бути надіслано нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується в тому ж порядку, що й сама претензія.

3.6. Претензія підлягає розгляду в строки, визначені законодавством, та в порядку, визначеному цим Положенням.

3.7. Про фактичне виконання претензії юридична служба здійснює відповідний запис в журналі обліку претензій.

3.8. Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або частково без належних підстав, залишена без відповіді, претензійні матеріали з висновком або документами, що обґрунтовують безпідставність цього відхилення, передаються відповідними структурними підрозділами в юридичну службу для підготовки позову. Необхідна кількість екземплярів документів визначається в кожному окремому випадку залежно від числа відповідачів та ведення позовного провадження.

4. Порядок розгляду претензій Підприємством

4.1. При надходженні претензія реєструється та надається керівнику Підприємства на резолюцію, а копія претензії після реєстрації надається юридичній службі для опрацювання.

Керівник Підприємства або його заступник розглядає та передає претензію на перевірку відповідному структурному підрозділу та юридичній службі для опрацювання.

4.2. При перевірці матеріалів претензій слід з'ясувати такі обставини:

- наявність вихідних документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

- правильність складання розрахунку;

- наявність правових підстав для визнання чи відкликання претензії.

4.3. Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, юридична служба витребує дані документи у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи час поштового обігу.

Строки розгляду претензії обчислюються з дня одержання претензії і можуть бути продовжені на час, необхідний для досилання заявником на вимогу Підприємства додаткових документів.

Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензії і відсутні на Підприємстві.

Якщо у встановлений строк відомості чи документи не одержані, претензія розглядається за наявними документами.

4.4. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали передаються юридичною службою у підрозділи відповідно до їх компетенції для надання висновку по суті претензійних вимог. Матеріали передаються під розписку.

4.5. Структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, повинен у строк, визначений юридичною службою, перевірити їх та надати юридичній службі письмовий висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог.

4.6. У разі необхідності структурний підрозділ проводить звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку. Висновок повинен бути підтверджений відповідними документами.

4.7. Висновок з претензійними матеріалами в строк, передбачений у п. 4.5 цього Положення, передається в юридичну службу.

4.8. Юридична служба з урахуванням висновку готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії. У структурних підрозділах, де юридичної служби немає, проект відповіді готує служба, якій передано на перевірку претензію.

4.9. У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії повинні бути вказані мотиви, з яких претензія відхиляється, з посиланням на відповідні нормативні акти. До нього додаються у необхідних випадках документи, що спростовують претензійні вимоги повністю або частково (транспортні документи про відвантаження продукції, копія платіжного доручення про перерахунок заборгованості та ін.).

Проект відповіді повинен містити:

- повне найменування і поштові реквізити Підприємства та юридичної особи / фізичної особи - підприємця, якій надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь;

- коли претензію визнано повністю або частково, - визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

- коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії;

- перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

4.10. При відмові в задоволенні претензії заявнику повертаються додані до неї оригінали документів.

4.11. У проекті відповіді про визнання претензії визначається строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості, складання графіка погашення заборгованості та ін.). Керівнику Підприємства надається письмовий висновок структурного підрозділу, який перевіряв претензію та необхідні документи, що підтверджують підстави задоволення претензійних вимог.

4.12. Відповідь на претензію підписується керівником Підприємства після візування її керівником відповідного структурного підрозділу, головним бухгалтером та керівником юридичної служби.

4.13. У разі задоволення претензії бухгалтерія (фінансовий відділ) у 3-х денний строк надає юридичній службі копію платіжного доручення про перерахування заборгованості, а відповідний структурний підрозділ - копію документа про відправлення матеріальних цінностей в залежності від способу задоволення претензійних вимог.

4.14. Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

4.15. Претензія з копією відповіді та доказами її відправлення (квитанція про рекомендований або цінний лист чи розписка про вручення) залишається в юридичній службі.

4.16. Результати розгляду вносяться в журнал обліку претензій, пред'явлених Підприємству.

4.17. Залишення претензії без відповіді не допускається.

5. Ведення позовної роботи на Підприємстві

5.1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред'явлення позовів та відзивів на них, вчинення інших процесуальних дій здійснюється юридичною службою.

5.2. Порядок пред'явлення позовів

5.2.1. Позов пред'являється у випадках безпідставного, повного або часткового відхилення претензії, пред'явленої Підприємством, та залишення її без відповіді в разі домовленості сторін про обов'язковість досудового врегулювання спорів.

В інших випадках позов пред'являється в разі порушення законних інтересів Підприємства, якщо інші заходи виявились безрезультатними.

Позови пред'являються в порядку, визначеному законодавством.

5.2.2. Юридична служба у процесі підготовки позовної заяви має право вимагати від структурних підрозділів додаткові матеріали, які підтверджують вимоги Підприємства - позивача.

5.2.3. Якщо переданих документів виявиться недостатньо чи вони будуть неправильно оформлені, юридична служба у письмовому висновку встановлює строк для усунення недоліків.

У разі коли структурний підрозділ не передав юридичній службі необхідні документи, юридична служба доповідає про це керівнику Підприємства для відповідного реагування.

5.2.4. Юридична служба дає правову оцінку документів, переданих їй відповідним структурним підрозділом, щодо їх обґрунтованості та законності.

5.2.5. Бухгалтерія (фінансовий відділ) в строк, визначений юридичною службою, здійснює сплату судового збору у випадках, визначених законодавством, на підставі письмового звернення юридичної служби з резолюцією "до сплати" посадової особи, що має право першого підпису на фінансових документах.

5.2.6. Позовна заява повинна відповідати вимогам процесуального законодавства та містити, зокрема, найменування та поштові адреси судового органу, сторін, найменування та номер рахунків сторін у банківських установах, ціну позову (якщо позов підлягає грошовій оцінці), зміст позовних вимог, виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги та документи, що їх підтверджують, посилання на норми законодавства, на підставі якого подається позов, відомості про вчинення заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводились, та, у визначених законодавством випадках, обґрунтований розрахунок суми позову.

5.2.7. До позовної заяви додаються всі необхідні докази, що підтверджують вимоги Підприємства позивача, в т. ч. платіжні доручення про сплату судового збору у встановленому порядку і розмірі. У визначених законодавством випадках - докази про те, що копія позовної заяви надіслана відповідачу (сторонам у справі).

5.2.8. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується керівником Підприємства або представником на підставі довіреності, оформленої в порядку, визначеному законодавством, та реєструється в журналі обліку позовних заяв, пред'явлених Підприємством. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

5.2.9. Копія позовної заяви надсилається відповідачеві та іншим учасникам судового процесу рекомендованим або цінним листом з описом вкладеного. Позовна заява, оформлена відповідно до норм процесуального законодавства, надсилається до суду рекомендованим або цінним листом з описом вкладеного або подається через канцелярію суду.

5.2.10. Після одержання ухвали суду про порушення провадження у справі за резолюцією керівника Підприємства юридична служба з відповідним структурним підрозділом виконує вимоги цієї ухвали у строки, визначені судом.

5.2.11. Рішення, ухвала, постанова суду аналізується відповідним структурним підрозділом та юридичною службою, за результатами аналізу приймається рішення щодо необхідності та можливості їх оскарження в порядку, визначеному процесуальним законодавством, звернення до виконання або виконання.

5.2.12. Апеляційні та касаційні скарги (заяви, клопотання тощо) подаються до суду в порядку та строки, встановлені процесуальним законодавством.

Інші процесуальні документи (заяви, клопотання тощо) подаються до суду в порядку та строки, встановлені процесуальним законодавством, та/або ухвалою суду.

5.3. Порядок підготовки Підприємством відзивів на пред'явлені до нього позови

5.3.1. Позовні заяви, одержані Підприємством, реєструються канцелярією і в той же день передаються для резолюції керівнику Підприємства. Копія позовної заяви передається в юридичну службу для виконання.

5.3.2. Юридична служба реєструє позовні заяви в журналі обліку, вивчає вимоги, викладені в позовній заяві, аналізує їх.

5.3.3. При необхідності юридична служба передає копію позовної заяви у відповідний структурний підрозділ, який в строк, визначений юридичною службою, зобов'язаний надати висновок та необхідні документи по суті позовних вимог.

5.3.4. На підставі одержаних документів юридична служба разом з відповідним структурним підрозділом Підприємства готує мотивований відзив, який підписує керівник Підприємства або представник за довіреністю.

5.3.5. Відзив повинен містити:

- найменування позивача і номер справи;

- мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство;

- докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги;

- перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, прокурору, іншим учасникам судового процесу).

5.3.6. Після одержання рішення, ухвали, постанови суду виконуються пп. 5.2.5, 5.2.10 - 5.2.12 цього Положення.

5.4. Копії документів, що надаються до суду, повинні бути завірені належним чином.

5.5. Підприємство здійснює контроль щодо реалізації вимог виконавчих документів.

Про надходження грошових сум за претензіями, визнаними відповідачами, за рішеннями суду, а також про перерахування Підприємством сум у випадках грошових стягнень за рішеннями суду бухгалтерія (фінансовий відділ) повідомляє юридичну службу в 3-денний строк, про що вносяться відповідні відмітки в журнал обліку позовних заяв.

5.6. Судові справи формуються юридичною службою.

6. Аналіз претензійної та позовної роботи на Підприємстві

6.1. Юридична служба аналізує надану бухгалтерією (фінансовим відділом) інформацію щодо стану дебіторської та кредиторської заборгованості, а також стосовно стану претензійно-позовної роботи на Підприємстві за місяць, квартал та рік. Структурні підрозділи щомісячно та щоквартально надають їм необхідні для цього дані.

6.2. Результати аналізу викладаються письмово з цифровими даними та подаються керівнику Підприємства.

6.3. Підприємство щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає МОЗ України (Юридичній та Бухгалтерській службі) інформацію щодо наявності дебіторської та кредиторської заборгованості та інформацію відносно претензійної та позовної роботи.

6.4. Керівник Підприємства (або його заступник) розглядає за участю керівників структурних підрозділів та юридичної служби аналіз претензійної та позовної роботи і приймає відповідне рішення.

6.5. Юридична служба, у разі необхідності, проводить роз'яснення працівникам Підприємства щодо вивчення норм чинного законодавства з питань укладення та виконання договорів, прийому та відпуску продукції (товарів), економії, раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових, сировинних ресурсів, аспектів претензійно-позовної роботи тощо.

7. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних матеріалів на Підприємстві

7.1. Претензійні та позовні матеріали, одержані Підприємством, реєструються в книзі вхідної кореспонденції, а ті, що ним надсилаються - у книзі вихідної кореспонденції. Юридична служба при надходженні претензійних та позовних матеріалів в той же день здійснює їх реєстрацію в журналах обліку претензій та позовів.

7.2. Канцелярія (особа, яка працює з вхідною кореспонденцією) повинна до претензійних та позовних матеріалів додати конверт, який має штамп пошти.

7.3. При реєстрації претензій перевіряється наявність всіх документів, зазначених в додатках до них. При відсутності або невідповідності документів, зазначених в додатках, працівниками канцелярії (особою, яка працює з вхідною кореспонденцією) складається акт за підписом не менше трьох осіб.

7.4. Канцелярія (особа, яка працює з вхідною кореспонденцією) одразу передає зареєстровані претензії та позовні заяви керівникові Підприємства, а копії даних документів надаються до юридичної служби.

Юридична служба після отримання претензій та позовних заяв здійснює їх реєстрацію в журналі обліку і надає первинну правову оцінку, формує претензійну справу, готує відзив на позовну заяву.

7.5. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються юридичною службою на протязі трьох років до передачі їх на збереження в архів. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.

8. Забезпечення здійснення претензійно-позовної роботи на Підприємстві

8.1. Відповідно до пункту 16 Загального положення про юридичну службу керівництво Підприємства створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

8.2. Бухгалтерська служба (фінансовий відділ) Підприємства згідно з пунктами 5.2.5 та 5.3.6 Положення забезпечує вчасну сплату судового збору.

8.3. З метою забезпечення представництва інтересів Підприємства в судових органах поза межами населеного пункту, в якому Підприємство зареєстровано, бухгалтерська служба (фінансовий відділ) Підприємства на письмове звернення юридичної служби з резолюцією "до сплати" керівника Підприємства у 3-денний строк, а в разі необхідності - негайно здійснює оплату витрат на відрядження працівників юридичної служби.

8.4. З метою захисту інтересів Підприємства в судових органах в разі потреби разом з працівниками юридичної служби для участі в судових засіданнях залучаються працівники інших структурних підрозділів Підприємства в межах їх компетенції.

{Примірне положення в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 322 від 13.05.2014}

Начальник
Юридичного управління


А. Пивовароввверх