Документ v0263737-11, текущая редакция — Редакция от 20.09.2011, основание - v0330737-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.07.2011 N 263

Про виконання Національного плану дій
з охорони навколишнього природного середовища
на 2011-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 330 ( v0330737-11 ) від 20.09.2011 }

З метою своєчасного виконання заходів Національного плану дій
з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 N 577-р ( 577-2011-р ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік відповідальних виконавців за виконання
заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного
середовища на 2011-2015 роки, що додається.
2. Відповідальним виконавцям забезпечити: своєчасне виконання заходів, передбачених Національним планом
дій з охорони навколишнього природного середовища на
2011-2015 роки ( 577-2011-р ) (далі - НПД); подання до Департаменту державної екологічної політики та
міжнародної діяльності інформації про хід виконання заходів НПД
( 577-2011-р )(у паперовому та електронному вигляді на e-mail:
rozhok@menr.gov.ua).
Термін: до 30 січня року, що настає
за звітним періодом.
3. Департаменту державної екологічної політики та міжнародної
діяльності (Білоконь В.М.) забезпечити підготовку до видання звіт
про стан виконання заходів НПД ( 577-2011-р ).
Термін: до 31 березня року, що настає
за звітним періодом.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романова М.І.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
26.07.2011 N 263

ПЕРЕЛІК
відповідальних виконавців заходів
Національного плану дій з охорони
навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки
( 577-2011-р )

----------------------------------------------------------------------------------------- | Назва та пункти заходів НПД |Строк виконання| Відповідальний виконавець | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Ціль 1. Підвищення рівня екологічної свідомості | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1. Підготовка проекту акта Кабінету |червень - |Управління комунікацій та | |Міністрів України щодо затвердження |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю, | |Положення про загальнодержавну | |Юридичний департамент | |автоматизовану інформаційно-аналітичну | | | |систему забезпечення доступу до | | | |екологічної інформації та місцевих | | | |екологічних автоматизованих інформаційно-| | | |аналітичних систем | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |2. Створення та забезпечення |червень - |Управління комунікацій та | |функціонування комплексної інформаційної |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю, | |системи спеціально уповноваженого органу | |Управління державного | |з охорони навколишнього природного | |екологічного моніторингу, | |середовища, зокрема: | |Департамент державної | | | |екологічної політики та | | | |міжнародної діяльності | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |підготовка і реалізація пілотних проектів|червень - |Управління комунікацій та | |з впровадження положень Конвенції про |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |доступ до інформації, участь | | | |громадськості в процесі прийняття рішень | | | |та доступ до правосуддя з питань, що | | | |стосуються довкілля ( 994_015 ) | | | |(далі - Орхуська конвенція) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |утворення регіональних інформаційних |червень - |Управління комунікацій та | |центрів у складі загальнодержавної |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю, | |автоматизованої інформаційно-аналітичної | |Управління державного | |системи забезпечення доступу до | |екологічного моніторингу | |екологічної інформації та приєднання до | | | |неї інформаційних систем органів | | | |виконавчої влади | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |створення екологічного освітнього |червень - |Департамент державної | |Інтернет-порталу "Веб-освіта для сталого |грудень 2011 |екологічної політики та | |розвитку", забезпечення його | |міжнародної діяльності, | |функціонування | |Управління комунікацій та | | | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |проведення громадської оцінки діяльності |червень - |Управління комунікацій та | |органів виконавчої влади відповідно до |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |Указу Президента України від 15 вересня | | | |2005 р. N 1276 ( 1276/2005 ) "Про | | | |забезпечення участі громадськості у | | | |формуванні та реалізації державної | | | |політики" і Порядку сприяння проведенню | | | |громадської експертизи діяльності органів| | | |виконавчої влади, затвердженого | | | |постановою Кабінету Міністрів України від| | | |5 листопада 2008 р. N 976 ( 976-2008-п ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |підготовка за участю громадськості і |червень 2011 - |Департамент державної | |затвердження плану посилення |грудень 2013 |екологічної політики та | |інституціональної спроможності Мінприроди| |міжнародної діяльності, | | | |Управління комунікацій та | | | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |3. Забезпечення автоматизації |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |інформаційно-технологічних процесів, |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю, | |пов'язаних з оперативним веденням і | |Управління державного | |використанням даних державних кадастрів | |екологічного моніторингу, | |природних ресурсів і статистичної | |Департамент охорони природних| |звітності в галузі охорони навколишнього | |ресурсів та екомережі, | |природного середовища, зокрема з метою | |Департамент екологічної | |забезпечення доступності для | |безпеки, Державна екологічна | |громадськості | |інспекція | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |4. Підготовка матеріалів, необхідних для |червень 2011 - |Управління комунікацій та | |ратифікації Протоколу про регістри |грудень 2012 |зв'язків з громадськістю, | |викидів та перенесення забруднювачів | |Управління державного | |( 995_c13 ) до Орхуської конвенції | |екологічного моніторингу, | |( 994_015 ) | |Департамент охорони | | | |природних ресурсів та | | | |екомережі, Департамент | | | |екологічної безпеки | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |5. Підготовка, затвердження і виконання |червень 2011 - |Департамент державної | |плану заходів із створення системи |грудень 2012 |екологічної політики та | |екологічної інформації відповідно до | |міжнародної діяльності, | |спільної системи екологічної інформації | |Управління комунікацій та | |Європейського агентства навколишнього | |зв'язків з громадськістю | |середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |6. Підготовка та подання на розгляд |січень 2013 - |Управління комунікацій та | |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2015 |зв'язків з громадськістю, | |Концепції створення Національної | |Департамент державної | |інформаційної системи охорони | |екологічної політики та | |навколишнього природного середовища на | |міжнародної діяльності, | |базі загальнодержавної автоматизованої | |Юридичний департамент, | |інформаційно-аналітичної системи | |Департамент охорони | |забезпечення доступу до екологічної | |природних ресурсів та | |інформації, національних кадастрів та | |екомережі, Департамент | |реєстрів викидів і перенесення | |екологічної безпеки, | |забруднюючих речовин | |Управління державного | | | |екологічного моніторингу | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |7. Проведення комплексної рекламно- |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |інформаційної, просвітницької кампанії з |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |метою формування в суспільстві розуміння | | | |цінності сприятливого для життєдіяльності| | | |людини навколишнього природного | | | |середовища, зокрема: | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |розроблення та розміщення на телебаченні |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |соціальної реклами природоохоронного |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |спрямування | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |розміщення матеріалів природоохоронного |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |спрямування в друкованих засобах масової |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |інформації | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |розміщення в Інтернеті соціальної реклами|Постійно |Управління комунікацій та | |природоохоронного спрямування | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |розроблення та друк поліграфічної |Січень 2012 - |Управління комунікацій та | |продукції презентаційного та рекламно- |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |іміджевого характеру | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |проведення щорічної конференції за участю|січень 2012 - |Управління комунікацій та | |неурядових екологічних організацій з |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |питань державної екологічної політики | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |провадження інформаційно-просвітницької |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |діяльності, спрямованої на ознайомлення |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |споживачів товарів і послуг, а також | | | |суб'єктів господарювання з вимогами, | | | |встановленими Технічним регламентом з | | | |екологічного маркування, затвердженого | | | |постановою Кабінету Міністрів України від| | | |18 травня 2011 р. N 529 ( 529-2011-п ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |підготовка і проведення інформаційно- |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |просвітницької кампанії щодо інтеграції |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |екологічної політики з метою розвитку | | | |секторів економіки та регіонів, | | | |застосування стратегічної екологічної | | | |оцінки | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |проведення просвітницької кампанії в |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |засобах масової інформації з висвітлення |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |екологічно обґрунтованих методів | | | |використання та відновлення живої | | | |природи, упорядження агроландшафтів, | | | |дбайливого ставлення до видів рослинного | | | |та тваринного світу, занесених до | | | |Червоної книги України | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |підтримка видання навчальної, науково- |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |популярної та художньої літератури про |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |збереження природи, а також навчальних і | | | |науково-популярних фільмів, циклу теле- | | | |і радіопередач | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |проведення оцінки інформаційних потреб |червень - |Управління комунікацій та | |запитувачів екологічної інформації |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |розроблення та друк поліграфічної |червень - |Управління комунікацій та | |продукції презентаційного та рекламно- |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |іміджевого характеру | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |виготовлення та розміщення зовнішньої |червень - |Управління комунікацій та | |реклами природоохоронного змісту |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |проведення інформаційно-просвітницької |червень - |Управління комунікацій та | |роботи, спрямованої на популяризацію |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |органічного сільськогосподарського | | | |виробництва | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |організація роботи з інформування |червень - |Управління комунікацій та | |споживачів про безпеку органічних |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |продуктів харчування | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |проведення інформаційної кампанії з |червень - |Управління комунікацій та | |популяризації сучасних технологій у |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |галузі енергоефективності та | | | |ресурсозбереження | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |8. Видання презентаційної книги до |Червень - |Управління комунікацій та | |20-річчя Мінприроди українською та |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |англійською мовами | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |9. Надання регіональним інформаційним |Січень 2013 - |Управління комунікацій та | |центрам приміщення, обладнання, |грудень 2014 |зв'язків з громадськістю | |відповідного програмного забезпечення, | | | |здійснення добору кадрів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |10. Підготовка та затвердження Мінприроди|червень - |Управління комунікацій та | |типового положення про регіональний |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю | |Орхуський інформаційний центр | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |11. Підготовка та подання на розгляд |червень - |Управління комунікацій та | |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю, | |Програми підтримки проектів громадських | |Юридичний департамент | |екологічних організацій | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |12. Виконання Програми підтримки проектів|січень 2012 - |Управління комунікацій та | |громадських екологічних організацій |грудень 2015 |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |13. Сприяння здійсненню громадського |постійно |Управління комунікацій та | |контролю за виконанням Програми підтримки| |зв'язків з громадськістю | |проектів громадських екологічних | | | |організацій | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |14. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2012 |екологічної політики та | |Стратегії екологічної освіти для сталого | |міжнародної діяльності, | |розвитку | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |15. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2014 |екологічної політики та | |щодо затвердження Національного плану дій| |міжнародної діяльності, | |з реалізації Стратегії екологічної освіти| |Юридичний департамент | |для сталого розвитку | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |16. Утворення та забезпечення |січень 2013 - |Департамент державної | |функціонування Національного |грудень 2015 |екологічної політики та | |координаційного центру з екологічної | |міжнародної діяльності | |освіти для сталого розвитку | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |17. Підготовка та впровадження у систему |січень 2012 - |Департамент організаційно- | |професійного навчання державних |грудень 2014 |аналітичної та кадрової | |службовців та посадових осіб органів | |роботи | |місцевого самоврядування спеціалізованого| | | |короткострокового курсу "Основи сталого | | | |розвитку та охорона навколишнього | | | |природного середовища" | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |18. Утворення: |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |- регіональних екологічно-просвітницьких |грудень 2015 |зв'язків з громадськістю, | |центрів на базі навчальних закладів, | |Департамент організаційно- | |неурядових екологічних організацій, | |аналітичної та кадрової | |об'єктів і територій природно- | |роботи, | |заповідного фонду, підпорядкованих | |Департамент заповідної справи| |місцевим органам виконавчої влади | | | |- екологічних літніх таборів | | | |- шкільних екологічних гуртків | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |19. Розроблення і впровадження механізму |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |залучення громадськості до процесу |грудень 2015 |зв'язків з громадськістю, | |екологічної освіти, освіти для сталого | |Департамент державної | |розвитку, екологічної просвіти та | |екологічної політики та | |виховання | |міжнародної діяльності | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |20. Розроблення та впровадження в |січень 2012 - |Департамент організаційно- | |програми навчальних закладів системи |грудень 2015 |аналітичної та кадрової | |загальної середньої освіти та вищих | |роботи | |навчальних закладів окремого навчального | | | |курсу "Екологічна етика" | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |21. Розміщення на офіційному веб-сайті |постійно |Управління комунікацій та | |органів виконавчої влади, у засобах | |зв'язків з громадськістю, | |масової інформації матеріалів про | |Департамент державної | |діяльність у сфері охорони навколишнього | |екологічної політики та | |природного середовища та їх щотижневе | |міжнародної діяльності | |оновлення | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |22. Створення та здійснення |січень - |Управління комунікацій та | |щоквартального видання офіційного вісника|грудень 2012 |зв'язків з громадськістю | |Мінприроди, його розміщення на офіційному| | | |веб-сайті Міністерства | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |23. Підготовка та подання на розгляд |червень - |Управління комунікацій та | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2011 |зв'язків з громадськістю, | |щодо внесення змін до статті 25 Закону | |Юридичний департамент | |України "Про охорону навколишнього | | | |природного середовища" ( 1264-12 ) в | | | |частині приведення її у відповідність з | | | |Орхуською конвенцією ( 994_015 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |24. Забезпечення видання в електронній |щороку до |Департамент державної | |формі щорічного звіту про реалізацію |31 березня |екологічної політики та | |Національної екологічної політики з | |міжнародної діяльності, | |обов'язковим розділом щодо дотримання | |Управління комунікацій та | |вимог Орхуської конвенції ( 994_015 ), | |зв'язків з громадськістю | |зокрема: | | | |видання, у тому числі в електронній | | | |формі, щорічної доповіді неурядових | | | |екологічних організацій щодо проведення | | | |громадської оцінки державної екологічної | | | |політики із зазначенням кількісних та | | | |якісних показників доступу до екологічної| | | |інформації | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |25. Створення системи обліку інформації, |червень 2011 - |Департамент | |розпорядником якої є Мінприроди, з метою |грудень 2015 |організаційно-аналітичної та | |її реєстрації та оприлюднення | |кадрової роботи, Управління | | | |комунікацій та зв'язків з | | | |громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |26. Створення та забезпечення |червень - |Державна екологічна інспекція| |функціонування офіційного веб-сайту |листопад 2011 | | |Держекоінспекції | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |27. Оновлення та забезпечення |червень - |Державна служба геології та | |функціонування офіційних веб-сайтів |листопад 2011 |надр, | |Держгеонадр, Держводагентства, | |Державне агентство водних | |Держекоінвестагентства | |ресурсів, | | | |Державне агентство | | | |екологічних інвестицій | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |28. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Управління комунікацій та | |Кабінету Міністрів України проекту акта, |грудень 2012 |зв'язків з громадськістю, | |спрямованого на приведення нормативно- | |Юридичний департамент | |правих актів у сфері охорони | | | |навколишнього природного середовища у | | | |відповідність із Законами України "Про | | | |інформацію" ( 2657-12 ) та "Про доступ до| | | |публічної інформації" ( 2939-17 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |29. Розроблення та затвердження Порядку |червень 2011 - |Управління державного | |систематичного інформування населення про|грудень 2012 |екологічного моніторингу, | |стан навколишнього природного середовища,| |Управління комунікацій та | |динаміку його змін, джерела забруднення | |зв'язків з громадськістю | |і характер впливу екологічних факторів на| | | |здоров'я людини | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |30. Проведення громадського обговорення |червень 2011 - |Департамент державної | |результатів оцінки ефективності |грудень 2015 |екологічної політики та | |реалізації державної екологічної політики| |міжнародної діяльності, | | | |Управління комунікацій та | | | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |31. Проведення щорічної конференції за |червень - |Департамент державної | |участю неурядових екологічних організацій|грудень 2011 |екологічної політики та | |з питань державної екологічної політики | |міжнародної діяльності, | | | |Управління комунікацій та | | | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |32. Розроблення та затвердження |січень - |Управління комунікацій та | |методичних рекомендацій з проведення |грудень 2012 |зв'язків з громадськістю, | |громадської оцінки діяльності органів | |Державна екологічна інспекція| |виконавчої влади та внесення змін до | | | |Положення про громадських інспекторів | | | |з охорони довкілля ( z0276-02 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |33. Підготовка та видання посібника для |червень 2011 - |Державна екологічна | |громадських організацій з питань |грудень 2012 |інспекція, | |здійснення громадського контролю у сфері | |Управління комунікацій та | |охорони навколишнього природного | |зв'язків з громадськістю | |середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |34. Розроблення та затвердження |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |методичних рекомендацій щодо впровадження|грудень 2013 |ресурсів та екомережі, | |у господарську діяльність, зокрема у | |Управління державного | |будівництво, моделей невиснажливого | |екологічного моніторингу, | |господарювання та екологічно дружніх | |Відділ державної експертизи | |технологій (система очищення комунальних | | | |стоків, водопостачання, збереження водних| | | |і земельних ресурсів, енергозбереження, | | | |використання альтернативних джерел | | | |енергії, екологічно невиснажливий спосіб | | | |ведення присадибного господарства тощо) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |35. Проведення навчально-просвітницьких |січень 2012 - |Департамент державної | |акцій, спрямованих на впровадження |грудень 2015 |екологічної політики та | |моделей невиснажливого господарювання та | |міжнародної діяльності, | |екологічно дружніх технологій | |Управління комунікацій та | | | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |36. Утворення на місцевому рівні |січень 2012 - |Департамент державної | |інформаційно-експериментальних та |грудень 2015 |екологічної політики та | |демонстраційно-навчальних центрів для | |міжнародної діяльності, | |популяризації впровадження і поширення | |Управління комунікацій та | |моделей невиснажливого господарювання та | |зв'язків з громадськістю | |екологічно дружніх технологій | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |37. Підготовка пропозицій щодо надання |червень 2011 - |Відділ державної експертизи | |підтримки для застосування енерго- та |грудень 2015 | | |ресурсозберігаючих технологій у житловому| | | |будівництві населених пунктів (насамперед| | | |сільських) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |38. Розроблення та затвердження |січень - |Департамент державної | |методичних рекомендацій щодо включення до|грудень 2012 |екологічної політики та | |секторальних і регіональних програм | |міжнародної діяльності | |розвитку питань формування екологічної | | | |культури та освіти | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Ціль 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки | |---------------------------------------------------------------------------------------| |39. Створення баз даних, що містять |червень 2011 - |Управління державного | |відомості про доступні методи (технології|грудень 2012 |екологічного моніторингу | |та технологічні нормативи) промислового і| | | |сільськогосподарського виробництва, | | | |очищення та агротехнічні технології, | | | |спрямовані на мінімізацію забруднення | | | |навколишнього природного середовища, | | | |ресурсо- та енергозбереження з оцінкою | | | |вартості їх впровадження | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |40. Створення баз даних підприємств |червень 2011 - |Управління державного | |(промислових та сільськогосподарських |грудень 2012 |екологічного моніторингу, | |виробників), виробнича діяльність яких | |Департамент охорони природних| |впливає на навколишнє природне середовище| |ресурсів та екомережі | |(використання природних ресурсів та | | | |забруднення навколишнього природного | | | |середовища) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |41. Підготовка огляду стану адаптації |червень - |Юридичний департамент | |українського природоохоронного |грудень 2012 | | |законодавства до законодавства | | | |Європейського Союзу та плану адаптації | | | |українського природоохоронного | | | |законодавства до законодавства | | | |Європейського Союзу, в тому числі: | | | |проведення аналізу та складення переліку | | | |джерел acquis communautaire, їх переклад | | | |проведення засідання за круглим столом, | | | |семінарів та консультацій з громадськістю| | | |опублікування огляду | | | |проведення аналізу та складення переліку | | | |джерел acquis communautaire для | | | |підготовки базового плану адаптації | | | |українського природоохоронного | | | |законодавства до законодавства | | | |Європейського Союзу на підставі огляду | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |42. Проведення аналізу економічних, |червень - |Юридичний департамент, | |соціальних та політичних результатів |грудень 2011 |Відділ державної експертизи | |впровадження Директиви 85/337/ЄС, | | | |підготовка проектів нормативно-правових | | | |актів з метою адаптації до неї | | | |українського законодавства, підготовка | | | |звіту з адаптації українського | | | |законодавства до зазначеної Директиви | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |43. Проведення аналізу економічних, |червень - |Юридичний департамент, | |соціальних та політичних результатів |грудень 2011 |Відділ державної експертизи | |впровадження Директиви 97/11/ЄС, | | | |підготовка проектів нормативно-правових | | | |актів з метою адаптації до неї | | | |українського законодавства, підготовка | | | |звіту з адаптації українського | | | |законодавства до зазначеної Директиви | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |44. Проведення аналізу економічних, |червень - |Юридичний департамент, | |соціальних та політичних результатів |грудень 2011 |Управління комунікацій та | |впровадження Директиви 2003/35/ЄС, | |зв'язків з громадськістю | |підготовка проектів нормативно-правових | | | |актів з метою адаптації до неї | | | |українського законодавства, підготовка | | | |звіту з адаптації українського | | | |законодавства до зазначеної Директиви | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |45. Проведення аналізу економічних, |червень - |Юридичний департамент. | |соціальних та політичних результатів |грудень 2011 |Відділ державної експертизи | |впровадження Директиви 2001/42/ЄС, | | | |підготовка проектів нормативно-правових | | | |актів з метою адаптації до неї | | | |українського законодавства, підготовка | | | |звіту з адаптації українського | | | |законодавства до зазначеної Директиви | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |46. Проведення аналізу економічних, |червень - |Юридичний департамент, | |соціальних та політичних результатів |грудень 2011 |Управління комунікацій та | |впровадження Директиви 2003/4/ЄС, | |зв'язків з громадськістю | |підготовка проектів нормативно-правових | | | |актів з метою адаптації до неї | | | |українського законодавства, підготовка | | | |звіту з адаптації українського | | | |законодавства до зазначеної Директиви | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |47. Проведення аналізу економічних, |Січень 2012 - |Юридичний департамент | |соціальних та політичних результатів |грудень 2013 | | |впровадження директив, що передбачені в | | | |базовому плані адаптації законодавства | | | |України з питань охорони навколишнього | | | |природного середовища до законодавства | | | |Європейського Союзу; підготовка проектів | | | |нормативно-правових актів з метою | | | |адаптації українського законодавства до | | | |зазначених директив; підготовка звіту | | | |щодо адаптації до них українського | | | |законодавства | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |48. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Управління державного | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2012 |екологічного моніторингу, | |про порядок проведення спостережень | |Юридичний департамент | |(моніторингу) за станом навколишнього | | | |природного середовища та рівнем його | | | |забруднення суб'єктами господарювання, | | | |діяльність яких призводить або може | | | |призвести до погіршення стану | | | |навколишнього природного середовища, та | | | |інформування громадськості про результати| | | |таких спостережень | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |49. Підготовка та реалізація на |червень 2011 - |Управління державного | |підприємствах, наслідком виробничої |грудень 2013 |екологічного моніторингу | |діяльності яких є найбільш шкідливі | | | |викиди в атмосферне повітря, пілотних | | | |проектів з моніторингу рівня викидів | | | |забруднюючих речовин в атмосферне повітря| | | |та впровадження сучасних систем їх | | | |очищення | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |50. Сприяння розробленню та здійсненню |червень 2011 - |Управління державного | |заходів щодо зменшення негативного впливу|грудень 2015 |екологічного моніторингу | |автомобільного транспорту на навколишнє | | | |природне середовище, врахування | | | |транспортної складової під час формування| | | |та реалізації містобудівної політики | | | |(шляхом будівництва транспортних | | | |розв'язок, реконструкції автомобільних | | | |доріг, створення автоматизованих систем | | | |управління транспортними потоками) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |51. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Управління державного | |Кабінету Міністрів України проектів |грудень 2015 |екологічного моніторингу, | |актів щодо: | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |встановлення знижених нормативів вмісту |червень 2011 - |Управління державного | |сірки в мазуті та дизельному пальному, |грудень 2015 |екологічного моніторингу, | |заборони з 2016 року їх використання за | |Юридичний департамент | |умови вмісту сірки вище, ніж установлені | | | |порогові значення | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |поетапного запровадження екологічних норм|червень 2011 - |Управління державного | |для певних категорій колісних |грудень 2015 |екологічного моніторингу, | |транспортних засобів, що вперше | |Юридичний департамент | |реєструються в Україні: | | | |- "Євро-3" - з 1 січня 2012 р. | | | |- "Євро-4" - з 1 січня 2014 р. | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |установлення порогових значень летких |червень 2011 - |Управління державного | |органічних сполук для фарб і лаків з |грудень 2015 |екологічного моніторингу, | |метою забезпечення належного маркування | |Юридичний департамент | |товарів щодо їх вмісту | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |затвердження технологічних нормативів |червень 2011 - |Управління державного | |викидів забруднюючих речовин та питомих |грудень 2015 |екологічного моніторингу, | |викидів парникових газів для основного | |Юридичний департамент | |технологічного обладнання і технологічних| | | |процесів за видами економічної діяльності| | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |стимулювання збільшення обсягів |червень 2011 - |Управління державного | |виробництва і використання велосипедів, |грудень 2015 |екологічного моніторингу, | |гібридних видів автомобільних | |Юридичний департамент | |транспортних засобів та електромобілів, | | | |зокрема шляхом запровадження | | | |диференційованого екологічного податку на| | | |транспортні засоби залежно від обсягів | | | |використання палива | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |запровадження екологічної класифікації і |червень 2011 - |Управління державного | |маркування колісних транспортних засобів |грудень 2012 |екологічного моніторингу, | | | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |забезпечення контролю за рівнем |червень 2011 - |Управління державного | |акустичного шуму під час періодичної |грудень 2012 |екологічного моніторингу, | |перевірки технічного стану колісних | |Юридичний департамент | |транспортних засобів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |52. Розроблення та затвердження методик |червень 2011 - |Управління державного | |розрахунку викидів забруднюючих речовин в|грудень 2012 |екологічного моніторингу | |атмосферне повітря від неорганізованих | | | |стаціонарних джерел, зокрема кількісних | | | |показників питомих викидів таких речовин | | | |та парникових газів внаслідок | | | |використання палива для побутових потреб | | | |населення | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |53. Створення станції моніторингу і |червень - |Управління державного | |збирання даних в рамках виконання |грудень 2011 |екологічного моніторингу | |спільної програми спостереження та оцінки| | | |поширення забруднювачів повітря на великі| | | |відстані у Європі (Конвенція про | | | |транскордонне забруднення повітря на | | | |великі відстані) ( 995_223 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |54. Створення національної моделі |червень - |Управління державного | |спостереження та прогнозування |грудень 2011 |екологічного моніторингу, | |антропогенного впливу на довкілля для | |Державне агентство | |оцінки регіонального та транскордонного | |екологічних інвестицій | |перенесення забруднюючих речовин та | | | |парникових газів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |55. Визначення відповідно до вимог |червень 2011 - |Управління державного | |законодавства Європейського Союзу |грудень 2012 |екологічного моніторингу | |цільових показників вмісту небезпечних | | | |речовин в атмосферному повітрі на основі | | | |оцінки ризиків, зокрема для важких | | | |металів, неметанових летких органічних | | | |сполук, завислих часток пилу (діаметром | | | |менш як 10 мікрон) та стійких органічних | | | |забруднюючих речовин | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |56. Приведення методології інвентаризації|січень 2013 - |Управління державного | |джерел та обсягів викидів забруднюючих |грудень 2015 |екологічного моніторингу | |речовин у відповідність з вимогами | | | |спільної програми спостереження та оцінки| | | |поширення забруднювачів повітря на великі| | | |відстані у Європі (Конвенція про | | | |транскордонне забруднення повітря на | | | |великі відстані) ( 995_223 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |57. Підготовка пропозицій щодо |січень 2012 - |Управління державного | |стимулювання суб'єктів господарювання до |грудень 2013 |екологічного моніторингу | |використання шахтного метану, створення | | | |об'єктів біоенергетики, малої | | | |гідроенергетики, сонячної, геотермальної | | | |енергетики, вітроенергетики та інших | | | |об'єктів, що працюють з використанням | | | |альтернативних джерел енергії | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |58. Забезпечення проведення науково- |січень 2012 - |Державне агентство | |практичних досліджень щодо вразливості |грудень 2014 |екологічних інвестицій, | |екологічних та соціально-економічних | |Управління державного | |систем до зміни клімату | |екологічного моніторингу | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |59. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Державне агентство | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2014 |екологічних інвестицій, | |Президента України щодо затвердження | |Управління державного | |Національної кліматичної доктрини | |екологічного моніторингу, | | | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |60. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Державне агентство | |Кабінету Міністрів України проектів актів|грудень 2015 |екологічних інвестицій, | |щодо забезпечення функціонування системи | |Управління державного | |державного обліку, моніторингу, звітності| |екологічного моніторингу | |та проведення перевірок достовірності | | | |даних стосовно антропогенних викидів | | | |парникових газів, а також щодо створення | | | |національної системи обігу та торгівлі | | | |вуглецевими одиницями відповідно до | | | |законодавства та їх адаптації до вимог | | | |екологічного законодавства Європейського | | | |Союзу в рамках Угоди про асоціацію між | | | |Україною та Європейським Союзом | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |61. Інформаційне та технологічне |квітень - |Державне агентство | |супроводження програмного забезпечення |грудень 2012 |екологічних інвестицій, | |"Національний центр кадастру викидів та | |Управління державного | |абсорбції парникових газів" з урахуванням| |екологічного моніторингу | |Конвенції про транскордонне забруднення | | | |повітря на великі відстані ( 995_223 ) та| | | |протоколів до неї | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |62. Розроблення та затвердження |січень 2012 - |Державне агентство | |спеціальним уповноваженим органом |грудень 2015 |екологічних інвестицій, | |виконавчої влади з питань стандартизації | |Управління державного | |проектів національних стандартів щодо | |екологічного моніторингу | |регулювання обсягів викидів парникових | | | |газів шляхом гармонізації з міжнародними | | | |стандартами (ISO) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |63. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент охорони природних| |Кабінету Міністрів України проектів |грудень 2012 |ресурсів та екомережі, | |актів, спрямованих на запровадження | |Юридичний департамент | |принципу інтегрованого управління водними| | | |ресурсами | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |64. Проведення наукових досліджень з |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |метою підготовки планів управління |грудень 2013 |ресурсів та екомережі | |басейнами річок Дністра, Прута і Сірету, | | | |Південного та Західного Бугу, | | | |Сіверського Дінця | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |65. Розроблення та затвердження планів |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |управління басейнами річок Тиси і Дунаю |грудень 2013 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |66. Розроблення наукового обґрунтування |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |доцільності створення єдиної системи |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |платежів за спеціальне водокористування | |Департамент економіки та | |та сплати екологічного податку (за | |фінансів | |скидання забруднюючих речовин у водні | | | |об'єкти) з метою виконання планів | | | |управління басейнами річок | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |67. Посилення державного екологічного |січень 2012 - |Державна екологічна | |контролю за дотриманням вимог |грудень 2013 |інспекція, | |законодавства в частині забезпечення | |Державне агентство водних | |доступу населення до водних об'єктів | |ресурсів | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |68. Удосконалення форми звітності з |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |водокористування |грудень 2012 |ресурсів та екомережі, | | | |Державне агентство водних | | | |ресурсів | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |69. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2012 |ресурсів та екомережі, | |щодо внесення змін до актів законодавства| |Юридичний департамент | |з метою врегулювання питання надання | | | |водних об'єктів у користування на умовах | | | |оренди | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |70. Розроблення та впровадження |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |навчального курсу з питань застосування |грудень 2013 |ресурсів та екомережі, | |принципу басейнового та інтегрованого | |Департамент організаційно- | |управління водними ресурсами | |аналітичної та кадрової | | | |роботи | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |71. Розроблення методичних рекомендацій |червень - |Департамент охорони природних| |щодо застосування порядку підготовки, |грудень 2011 |ресурсів та екомережі | |погодження та видачі дозволів на | | | |спеціальне водокористування | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |72. Проведення аналізу гідроекологічного |січень - |Департамент охорони природних| |стану річок басейнів Дністра, Прута та |грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |Сірету, розроблення методичних | | | |рекомендацій з питань визначення їх | | | |екологічного стану для підготовки планів | | | |управління, використання та відтворення | | | |поверхневих водних ресурсів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |73. Проведення цільових гідроекологічних |січень - |Департамент охорони природних| |досліджень річок басейнів Дністра, Прута |грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |та Сірету | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |74. Забезпечення будівництва та |червень - |Департамент охорони природних| |реконструкції міських очисних споруд |грудень 2011 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |75. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |щодо внесення змін до державних цільових | |Юридичний департамент | |програм з будівництва (реконструкції) | | | |об'єктів та мереж водовідведення, в тому | | | |числі систем стічних вод, у населених | | | |пунктах, заміни аварійних каналізаційних | | | |мереж та зношеного обладнання очисних | | | |станцій | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |76. Проведення наукових та інноваційних |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |досліджень щодо розроблення компактних |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |локальних очисних споруд (установок), що | | | |можуть бути використані у харчовій та | | | |м'ясо-молочній промисловості | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |77. Розроблення плану заходів з виконання|січень - |Департамент охорони природних| |Україною Стратегічного плану дій для |грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |захисту та відновлення Чорного моря у | | | |рамках Конвенції про захист Чорного моря | | | |від забруднення ( 995_065 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |78. Оцінка впливу джерел забруднення на |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |стан Азовського та Чорного морів |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |79. Проведення оцінки виконання Україною |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |Стратегічного плану дій для захисту та |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |відновлення Чорного моря на | | | |2006-2010 роки | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |80. Розроблення та здійснення заходів |січень 2014 - |Департамент охорони природних| |щодо зниження рівня забруднення |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |внутрішніх морських вод і територіального| | | |моря з метою запобігання посиленню | | | |антропогенного впливу на навколишнє | | | |природне середовище та відновлення | | | |екосистем Чорного і Азовського морів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |81. Виконання робіт з консервації |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |деградованих, малопродуктивних та |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |техногенно забруднених земель, | | | |рекультивації порушених земель | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |82. Розроблення та подання на розгляд |січень - |Департамент охорони природних| |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2012 |ресурсів та екомережі, | |Концепції Державної цільової програми | |Юридичний департамент | |щодо боротьби з опустелюванням та | | | |деградацією земель (спрямованої на | | | |виконання положень Конвенції ООН про | | | |боротьбу з опустелюванням у тих країнах, | | | |що потерпають від серйозної посухи | | | |та/або опустелювання, особливо в Африці) | | | |( 995_120 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |83. Розроблення та подання на розгляд |січень - |Департамент охорони природних| |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2013 |ресурсів та екомережі, | |Державної цільової програми щодо боротьби| |Юридичний департамент | |з опустелюванням та деградацією земель | | | |(спрямованої на виконання положень | | | |Конвенції ООН про боротьбу з | | | |опустелюванням у тих країнах, що | | | |потерпають від серйозної посухи та/або | | | |опустелювання, особливо в Африці) | | | |( 995_120 ), її виконання | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |84. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент охорони природних| |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2011 |ресурсів та екомережі, | |щодо внесення змін до Земельного кодексу | |Юридичний департамент | |України ( 2768-14 ) у частині посилення | | | |вимог стосовно охорони довкілля під час | | | |вирішення питань вилучення (викупу), | | | |надання, зміни цільового призначення | | | |земельних ділянок | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |85. Підготовка проекту акта стосовно |червень - |Департамент охорони природних| |внесення змін до Порядку розроблення |грудень 2011 |ресурсів та екомережі, | |проектів землеустрою щодо відведення | |Юридичний департамент | |земельних ділянок, затвердженого | | | |постановою Кабінету Міністрів України від| | | |26 травня 2004 р. N 677 ( 677-2004-п ), у| | | |частині врахування природоохоронних вимог| | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |86. Підготовка та подання на розгляд |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |Кабінету Міністрів України проекту акта, |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |спрямованого на удосконалення системи | |Юридичний департамент | |державного обліку, звітності та контролю | | | |за додержанням вимог екологічної безпеки,| | | |екологічного законодавства у сфері | | | |використання земельних ресурсів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |87. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Відділ державної експертизи, | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2013 |Департамент охорони природних| |щодо внесення змін до Закону України "Про| |ресурсів та екомережі, | |екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ) з | |Юридичний департамент | |метою обов'язкового включення до | | | |висновків екологічної експертизи питань | | | |відведення земель для розміщення об'єктів| | | |промисловості, будівництва, енергетики, | | | |транспорту і зв'язку під час вилучення | | | |(викупу), надання, зміни цільового | | | |призначення земельних ділянок | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |88. Виконання робіт з реабілітації |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |територій, забруднених унаслідок |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |військової діяльності | |Департамент екологічної | | | |безпеки | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |90. Удосконалення методів управління |січень - |Департамент охорони природних| |агроландшафтами для відновлення |грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |навколишнього природного середовища, | | | |підвищення природно-ресурсного | | | |потенціалу території, збереження | | | |біологічного та ландшафтного різноманіття| | | |з урахуванням необхідності розвитку | | | |екологічної мережі | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |93. Розроблення та затвердження |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |національних стандартів у сфері |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |управління лісами та лісокористуванням на| | | |засадах сталого і відновлюваного | | | |використання природних ресурсів, | | | |гармонізованих з міжнародною системою FSC| | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |94. Розроблення та видання методичних |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |рекомендацій для суб'єктів господарювання|грудень 2014 |ресурсів та екомережі | |з впровадження систем управління лісами | | | |та лісокористуванням на засадах сталого і| | | |відновлюваного використання природних | | | |ресурсів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |95. Здійснення інформаційно- |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |просвітницьких заходів, спрямованих на |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |популяризацію основних принципів | |Управління комунікацій та | |управління лісами та лісокористуванням на| |зв'язків з громадськістю | |засадах сталого розвитку | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |97. Забезпечення виконання |червень 2011 - |Державна служба геології та | |Загальнодержавної програми розвитку |грудень 2015 |надр | |мінерально-сировинної бази України на | | | |період до 2030 року ( 3268-17 ), | | | |затвердженої Законом України від | | | |21 квітня 2011 р. | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |98. Доведення до 2015 року площі |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |рекультивації земель, порушених внаслідок|грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |провадження антропогенної діяльності, не | |Державна служба геології та | |менш як до 2,5 тис. гектарів | |надр | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |99. Підготовка та затвердження методики |червень 2011 - |Державна служба геології та | |розрахунку розмірів відшкодування |грудень 2012 |надр, | |збитків, завданих державі внаслідок | |Юридичний департамент | |порушення вимог законодавства про надра | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |100. Розроблення комплексу заходів із |січень 2013 - |Державна служба геології та | |запобігання та контролю за забрудненням у|грудень 2014 |надр | |місцях розробки родовищ у межах акваторії| | | |Азово-Чорноморського шельфу | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |101. Сприяння розробленню та впровадженню|червень 2011 - |Державна служба геології та | |екологічно безпечних технологій видобутку|грудень 2015 |надр | |та переробки (для збагачення) мінеральної| | | |сировини з метою зменшення обсягів | | | |утворення токсичних відходів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |102. Розроблення та подання на розгляд |червень 2011 - |Державна служба геології та | |Кабінету Міністрів України проекту нової |грудень 2012 |надр, | |редакції Кодексу України про надра | |Юридичний департамент | |( 132/94-ВР ) з метою підвищення | | | |ефективності використання та охорони надр| | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |103. Ведення державного обліку та |червень 2011 - |Державна служба геології та | |здійснення тампонажу не придатних до |грудень 2015 |надр | |експлуатації артезіанських свердловин | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |104. Забезпечення державного екологічного|червень 2011 - |Державна екологічна інспекція| |контролю за оснащенням артезіанських |грудень 2015 | | |свердловин засобами вимірювання обсягів | | | |видобутої води | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |105. Удосконалення державної системи |червень 2011 - |Державна екологічна інспекція| |координації діяльності органів виконавчої|грудень 2015 | | |влади та органів місцевого самоврядування| | | |із запобігання виникненню надзвичайних | | | |ситуацій природного та техногенного | | | |характеру, підвищення оперативності | | | |реагування на них, у тому числі в рамках | | | |транскордонного співробітництва | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |106. Залучення засобів масової інформації|січень 2012 - |Управління комунікацій та | |до оповіщення населення про надзвичайні |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |ситуації природного та техногенного | | | |характеру, підвищення ефективності | | | |функціонування системи такого оповіщення | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |107. Технічна модернізація національної |січень 2012 - |Управління комунікацій та | |системи інформування населення з питань |грудень 2013 |зв'язків з громадськістю | |надзвичайних ситуацій природного та | | | |техногенного характеру | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |110. Реалізація проектів ефективного |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |використання лісових ресурсів на |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |територіях, що зазнали радіоактивного | | | |забруднення внаслідок Чорнобильської | | | |катастрофи, насамперед із запобігання | | | |виникненню лісових пожеж та утилізації | | | |сухостійних, усихаючих, сильно ослаблених| | | |лісів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |111. Проведення постійного |січень 2012 - |Департамент екологічної | |радіоекологічного моніторингу та |грудень 2015 |безпеки | |реалізація проектів з реабілітації | | | |територій, що зазнали радіоактивного | | | |забруднення внаслідок виробничої | | | |діяльності промислових підприємств, | | | |зокрема з видобування і переробки | | | |уранових руд | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |112. Удосконалення систем класифікації |червень 2011 - |Департамент екологічної | |відходів |грудень 2015 |безпеки | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |113. Упорядження, реконструкція, |січень 2012 - |Департамент екологічної | |рекультивація та будівництво полігонів |грудень 2013 |безпеки | |для захоронення побутових відходів, | | | |оснащення їх системами компостування, | | | |збирання та утилізації біогазу, | | | |знешкодження фільтрату | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |114. Підготовка пропозицій щодо сприяння |січень 2012 - |Департамент екологічної | |розробленню та впровадженню сучасних |грудень 2013 |безпеки | |екологічно орієнтованих технологій та | | | |обладнання із збирання, вивезення, | | | |переробки, утилізації, знешкодження та | | | |захоронення побутових відходів, зокрема | | | |будівельних та деревинно-рослинних, | | | |рекультивації територій полігонів | | | |побутових відходів та сміттєзвалищ | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |115. Створення інфраструктури із |червень 2011 - |Департамент екологічної | |збирання, захоронення та переробки |грудень 2015 |безпеки | |небезпечних відходів, зокрема ламп, що | | | |містять ртуть, інформування громадян із | | | |зазначених питань | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |116. Підготовка пропозицій щодо |червень 2011 - |Департамент екологічної | |стимулювання та підтримки впровадження |грудень 2015 |безпеки | |більш чистого виробництва суб'єктами | | | |господарювання з метою зменшення питомих | | | |показників утворення відходів, зокрема | | | |небезпечних | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |117. Забезпечення розвитку інфраструктури|червень 2011 - |Департамент екологічної | |для збільшення у 1,5 раза обсягу |грудень 2015 |безпеки | |заготівлі, утилізації та використання | | | |відходів як вторинної сировини | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |118. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Департамент екологічної | |Кабінету Міністрів України проекту акта, |грудень 2015 |безпеки, | |спрямованого на оподаткування | |Департамент економіки та | |використання первинної сировини і | |фінансів | |виробництва продукції, внаслідок яких | | | |утворюються значні обсяги відходів, та | | | |ресурсо-енергоємних виробничих процесів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |119. Розроблення і впровадження систем: |червень 2011 - |Департамент екологічної | |- поводження з пакувальними матеріалами і|грудень 2015 |безпеки | |тарою, зокрема поліетиленовою; | | | |- збирання, видалення, знешкодження та | | | |утилізації відпрацьованих мастил (олив); | | | |- збирання, заготівлі та утилізації | | | |зношених шин, резинотехнічних виробів та | | | |відходів резинотехнічного виробництва; | | | |- утилізації не придатних до використання| | | |транспортних засобів; | | | |- збирання та утилізації електричного і | | | |електронного обладнання (в тому числі | | | |трансформаторів, стабілізаторів та | | | |акумуляторів); | | | |- поводження з медичними відходами; | | | |- поводження з будівельними відходами. | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |120. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Департамент екологічної | |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2015 |безпеки, | |Концепції Державної цільової програми | |Юридичний департамент | |регулювання використання хімічних речовин| | | |відповідно до міжнародних вимог | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |121. Забезпечення екологічно безпечного |червень 2011 - |Департамент екологічної | |збирання, перевезення, зберігання, |грудень 2012 |безпеки | |оброблення та знешкодження: | | | |не придатних до використання пестицидів і| | | |тари від них | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |відходів мононітрохлорбензолу і тари від |червень 2011 - |Департамент екологічної | |них |грудень 2012 |безпеки | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |відходів гексахлорбензолу і тари від них |червень 2011 - |Департамент екологічної | | |грудень 2015 |безпеки | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |122. Розроблення та здійснення заходів із|червень 2011 - |Департамент екологічної | |заміни особливо небезпечних хімічних |грудень 2015 |безпеки | |речовин, що утворюються і | | | |використовуються в процесі виробничої | | | |діяльності в основних секторах економіки,| | | |на екологічно безпечні, забезпечення їх | | | |безпечного вилучення (заміни), | | | |транспортування та зберігання | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |123. Створення інформаційно-аналітичної |червень - |Департамент екологічної | |системи комплексного державного |грудень 2011 |безпеки | |управління у сфері поводження з відходами| | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |124. Підготовка та подання на розгляд |червень - |Департамент екологічної | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2011 |безпеки, | |з виконання Національного плану | |Юридичний департамент | |впровадження Стокгольмської конвенції про| | | |стійкі органічні забруднювачі ( 995_a07 )| | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |125. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |Кабінету Міністрів України проектів |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |актів, спрямованих на створення правової | |Юридичний департамент | |та організаційної основи державного | | | |регулювання і контролю у сфері поводження| | | |з генетично модифікованими організмами та| | | |генетично-інженерної діяльності, в тому | | | |числі з метою врахування вимог | | | |Картахенського протоколу про біобезпеку | | | |до Конвенції про охорону біологічного | | | |різноманіття ( 995_935 ) та інших | | | |міжнародних документів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |126. Розроблення та затвердження |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |національних стандартів з визначення, |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |випробування та оцінки відповідності у | | | |сфері поводження з генетично | | | |модифікованими організмами | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |127. Сприяння розвитку лабораторної бази |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |для проведення випробувань продукції щодо|грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |відповідності вмісту генетично | | | |модифікованих організмів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |128. Впровадження систем екологічного |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |управління, зокрема з питань зберігання, |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |перевезення, використання, знищення, | | | |знешкодження і захоронення | | | |мікроорганізмів, інших біологічно | | | |активних речовин та продуктів | | | |біотехнологій | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |129. Створення системи інформування |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |населення щодо поводження з генетично |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |модифікованими організмами та провадження| | | |генетично-інженерної діяльності | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |130. Впровадження в освітні програми |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |окремого курсу щодо поводження з |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |генетично модифікованими організмами та | |Департамент організаційно- | |основних принципів генетично-інженерної | |аналітичної та кадрової | |діяльності | |роботи | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |131. Здійснення під час створення, |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |дослідження та практичного використання |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |генетично модифікованих організмів у | | | |відкритій системі державного нагляду і | | | |контролю за дотриманням вимог біологічної| | | |і генетичної безпеки щодо: | | | |біологічних об'єктів навколишнього | | | |природного середовища; | | | |здоров'я людини; | | | |сільськогосподарських рослин і тварин на | | | |підприємствах, в установах та | | | |організаціях агропромислового комплексу | | | |незалежно від їх підпорядкування і форми | | | |власності | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Ціль 3. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного | | середовища | |---------------------------------------------------------------------------------------| |132. Впровадження інноваційних технологій|січень 2012 - |Управління державного | |проведення екологічного моніторингу із |грудень 2013 |екологічного моніторингу | |застосуванням сучасних технічних засобів | | | |та інформаційних систем | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |133. Удосконалення державного контролю у |червень 2011 - |Державна екологічна інспекція| |галузі охорони навколишнього природного |грудень 2015 | | |середовища, зокрема: | | | |технічна модернізація системи державного | | | |контролю у галузі охорони навколишнього | | | |природного середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |забезпечення обґрунтованості встановлення|червень 2011 - |Державна екологічна інспекція| |лімітів та запобігання понадлімітному |грудень 2015 | | |використанню природних ресурсів шляхом | | | |належного технічного оснащення | | | |контролюючих органів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |підвищення ефективності контролю за |січень 2012 - |Державна екологічна інспекція| |охороною лісів, їх належного захисту за |грудень 2013 | | |рахунок покращення технічного оснащення | | | |Держекоінспекції | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |підвищення рівня оперативності та |січень 2012 - |Державна екологічна інспекція| |дієвості державного контролю в галузі |грудень 2013 | | |охорони навколишнього природного | | | |середовища шляхом створення автоматичних | | | |станцій контролю якості вод та | | | |удосконалення систем відбору проб | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |посилення державного екологічного та |січень 2013 - |Державна екологічна інспекція| |санітарно-гігієнічного контролю за |грудень 2015 | | |вмістом сполук, до складу яких входять | | | |азот і фосфор, та інших забруднюючих | | | |речовин у ґрунтових водах | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |134. Удосконалення порядку ведення |червень 2011 - |Управління державного | |статистичної звітності щодо обсягів |грудень 2012 |екологічного моніторингу, | |викидів, скидів забруднюючих речовин, | |Департамент охорони природних| |поводження з відходами, використання | |ресурсів та екомережі, | |природних ресурсів, здійснення | |Департамент екологічної | |природоохоронних заходів | |безпеки, | | | |Державна екологічна інспекція| |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |135. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Державна екологічна безпека, | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2012 |Юридичний департамент, | |щодо запровадження екологічних паспортів | | | |для підприємств, виробнича та інша | | | |діяльність яких негативно впливає або | | | |може вплинути на стан навколишнього | | | |природного середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |136. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Управління державного | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2012 |екологічного моніторингу | |стосовно включення парникових газів до | | | |переліку найбільш поширених і небезпечних| | | |забруднюючих речовин, викиди яких в | | | |атмосферне повітря підлягають | | | |регулюванню, затвердженого постановою | | | |Кабінету Міністрів України від | | | |29 листопада 2001 р. N 1598 | | | |( 1598-2001-п ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |137. Підготовка проекту акта щодо |червень 2011 - |Державна екологічна | |внесення змін до Методики розрахунку |грудень 2012 |інспекція, | |розмірів відшкодування збитків, які | |Юридичний департамент | |заподіяні державі в результаті | | | |наднормативних обсягів викидів | | | |забруднюючих речовин в атмосферне | | | |повітря, затвердженої наказом Мінприроди | | | |від 10 грудня 2008 р. N 639 ( z0048-09 ),| | | |стосовно відшкодування збитків, | | | |заподіяних внаслідок наднормативних | | | |викидів парникових газів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |138. Створення системи навчання |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |виробників сільськогосподарської |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |продукції з урахуванням позитивного | |Департамент організаційно- | |досвіду провадження сільськогосподарської| |аналітичної та кадрової | |діяльності із залученням | |роботи | |сільськогосподарських дорадчих служб | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |139. Розроблення та впровадження |січень - |Департамент охорони природних| |національних цільових показників до |грудень 2014 |ресурсів та екомережі | |Протоколу про воду та здоров'я до | | | |Конвенції про охорону та використання | | | |транскордонних водотоків та міжнародних | | | |озер ( 994_030 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |141. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Відділ державної експертизи, | |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2012 |Юридичний департамент | |Концепції Державної цільової програми | | | |проведення оцінки та запобігання | | | |негативному впливу на здоров'я людини | | | |чинників, що негативно впливають на | | | |навколишнє природне середовище | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |142. Створення баз даних, необхідних для |січень 2012 - |Відділ державної експертизи | |проведення оцінки та запобігання |грудень 2013 | | |негативному впливу на здоров'я людини | | | |чинників, що негативно впливають на | | | |навколишнє природне середовище | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |143. Розроблення та затвердження спільної|січень 2012 - |Відділ державної експертизи | |методики оцінки ризику для навколишнього |грудень 2013 | | |природного середовища та здоров'я людини,| | | |пов'язаного із забрудненням атмосферного | | | |повітря, водних об'єктів та ґрунтів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |144. Підготовка та подання на розгляд |січень 2014 - |Управління державного | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2015 |екологічного моніторингу, | |щодо внесення змін до пункту 6 додатка 2 | |Юридичний департамент | |Державної цільової екологічної програми | | | |проведення моніторингу навколишнього | | | |природного середовища, затвердженої | | | |постановою Кабінету Міністрів України від| | | |5 грудня 2007 р. N 1376 ( 1376-2007-п ), | | | |стосовно розроблення та затвердження | | | |методик оцінки якості атмосферного | | | |повітря, води (включаючи підземні води) | | | |та ґрунтів на основі оцінки ризиків | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |145. Підготовка та подання на розгляд |січень 2012 - |Відділ державної експертизи, | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2013 |Юридичний департамент | |щодо встановлення відповідальності | | | |суб'єктів господарювання та органів з | | | |екологічного маркування за недотримання | | | |ними вимог Технічного регламенту з | | | |екологічного маркування ( 529-2011-п ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |146. Здійснення контролю за застосуванням|червень 2011 - |Відділ державної експертизи | |екологічного маркування суб'єктами |грудень 2015 | | |господарювання | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |147. Проведення класифікації території |січень 2012 - |Відділ державної експертизи | |України за зонами екологічного ризику, |грудень 2013 | | |створення бази даних таких зон та | | | |нанесення їх на картографічну | | | |геоінформаційну основу | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |148. Включення оцінки ризику для здоров'я|січень 2012 - |Відділ державної експертизи | |населення та навколишнього природного |грудень 2013 | | |середовища у процесі розміщення, | | | |будівництва, експлуатації нових і | | | |реконструкції існуючих промислових | | | |підприємств та інших екологічно | | | |небезпечних об'єктів до процедури | | | |проведення державної санітарно- | | | |гігієнічної експертизи | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |149. Підготовка законопроекту стосовно |січень 2014 - |Державна екологічна | |посилення цивільної та кримінальної |грудень 2015 |інспекція, | |відповідальності за порушення вимог | |Відділ державної експертизи, | |природоохоронного законодавства у процесі| |Юридичний департамент | |розміщення, будівництва, експлуатації | | | |нових і реконструкції існуючих | | | |промислових підприємств та інших | | | |екологічно небезпечних об'єктів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |150. Розроблення навчально-методичних |січень 2012 - |Департамент організаційно- | |матеріалів з питань природоохоронної та |грудень 2013 |аналітичної та кадрової | |санітарно-епідеміологічної діяльності, їх| |роботи | |застосування під час підготовки осіб, що | | | |працюють у галузі охорони навколишнього | | | |природного середовища, зокрема | | | |управлінських кадрів та викладачів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |151. Підготовка та подання на розгляд |січень 2014 - |Департамент економіки та | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2015 |фінансів, | |щодо внесення змін до Закону України "Про| |Відділ державної експертизи, | |страхування" ( 85/96-ВР ) в частині | |Юридичний департамент | |впровадження механізму компенсації шкоди,| | | |заподіяної здоров'ю людини внаслідок дії | | | |негативних екологічних чинників | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |152. Підготовка та подання на розгляд |січень 2014 - |Державна екологічна | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2015 |інспекція, | |щодо компенсації шкоди, заподіяної | |Юридичний департамент | |здоров'ю людини внаслідок дії негативних | | | |екологічних чинників | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |153. Приведення показників, визначених за|червень 2011 - |Управління державного | |результатами моніторингу, у відповідність|грудень 2013 |екологічного моніторингу, | |із стандартами Європейського Союзу у | |Департамент екологічної | |сфері охорони довкілля | |безпеки, | | | |Департамент охорони природних| | | |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |154. Удосконалення державної системи |червень 2011 - |Управління державного | |моніторингу навколишнього природного |грудень 2015 |екологічного моніторингу | |середовища шляхом інтеграції відомчих | | | |мереж моніторингу, в тому числі: | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |забезпечення функціонування міжвідомчого |червень 2011 - |Управління державного | |інформаційно-аналітичного центру |грудень 2015 |екологічного моніторингу | |моніторингу навколишнього природного | | | |середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |картографо-інформаційне забезпечення |червень 2012 - |Управління державного | |функціонування державної системи |грудень 2013 |екологічного моніторингу | |моніторингу навколишнього природного | | | |середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |155. Проведення фонового моніторингу на |червень 2012 - |Департамент заповідної справи| |територіях природно-заповідного фонду |грудень 2013 | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |156. Розроблення програмного забезпечення|січень - |Державне агентство водних | |на основі геоінформаційних технологій та |грудень 2012 |ресурсів | |створення банку даних об'єктів, що можуть| | | |становити екологічну небезпеку внаслідок | | | |їх можливого підтоплення | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |157. Підготовка інформаційно-аналітичних |червень 2011 - |Управління державного | |оглядів про стан навколишнього природного|грудень 2015 |екологічного моніторингу | |середовища в Україні | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого | | екологічного управління | |---------------------------------------------------------------------------------------| |158. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2012 |екологічної політики та | |щодо внесення змін до Закону України "Про| |міжнародної діяльності, | |охорону навколишнього природного | |Юридичний департамент | |середовища" ( 1264-12 ) стосовно | | | |обов'язкового врахування засад | | | |екологічної політики в проектах | | | |державних, секторальних (галузевих), | | | |регіональних стратегій і програм, під | | | |час проведення стратегічної екологічної | | | |оцінки | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |Розроблення методичних рекомендацій щодо:|червень - |Департамент державної | |підготовки секторальних природоохоронних |грудень 2011 |екологічної політики та | |програм включення положень Закону України| |міжнародної діяльності | |"Про Основні засади (стратегію) державної| | | |екологічної політики України на період до| | | |2020 року" ( 2818-17 ) та цього | | | |Національного плану дій до програм | | | |економічного розвитку галузі, сектору | | | |виробництва, окремого підприємства та | | | |програм соціально-економічного розвитку | | | |Автономної Республіки Крим, областей, | | | |мм. Києва та Севастополя | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |підготовки регіональних природоохоронних |червень - |Департамент державної | |програм |грудень 2011 |екологічної політики та | | | |міжнародної діяльності | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |159. Розроблення секторальних та |червень - |Департамент державної | |регіональних програм з питань охорони |грудень 2011 |екологічної політики та | |навколишнього природного середовища | |міжнародної діяльності | |(в частині зменшення обсягу викидів та | | | |скидів забруднюючих речовин, утворення | | | |відходів) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |160. Підготовка та подання на розгляд |червень 2011 - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2013 |екологічної політики та | |щодо запровадження стратегічної | |міжнародної діяльності | |екологічної оцінки з метою гармонізації | | | |з Директивою 2001/42/ЄС | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |161. Сприяння утворенню регіонального |червень 2011 - |Департамент державної | |екологічного центру |грудень 2012 |екологічної політики та | | | |міжнародної діяльності | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |162. Проведення оцінки ефективності |січень - |Департамент державної | |державного управління в галузі охорони |грудень 2012 |екологічної політики та | |навколишнього природного середовища за | |міжнародної діяльності | |період 2000-2010 років згідно з | | | |показниками, визначеними в Законі України| | | |"Про Основні засади (стратегію) державної| | | |екологічної політики України на період | | | |до 2020 року" ( 2818-17 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |163. Проведення аналізу інформаційних |січень - |Управління комунікацій та | |потреб в галузі охорони навколишнього |грудень 2012 |зв'язків з громадськістю | |природного середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |164. Проведення оцінки стану дозвільної |червень 2011 - |Юридичний департамент | |системи у сфері господарської діяльності,|грудень 2013 | | |підготовка та виконання плану роботи | | | |Мінприроди з удосконалення дозвільної | | | |системи у сфері господарської діяльності,| | | |зокрема: | | | |аналіз Європейського та світового досвіду| | | |(складення переліку джерел acquis | | | |communitaire та їх переклад) | | | |організація зустрічей з експертами, | | | |фахівцями з питань гармонізації | | | |законодавства | | | |економічний аналіз спроможності | | | |підприємств щодо виконання вимог | | | |законодавства Європейського Союзу | | | |аналіз регуляторних актів щодо їх | | | |відповідності вимогам Закону України "Про| | | |дозвільну систему у сфері господарської | | | |діяльності" ( 2806-15 ) | | | |статистичні дослідження | | | |організація засідань за круглим столом із| | | |залученням представників бізнесу та | | | |громадськості | | | |підготовка і проведення навчальних | | | |семінарів | | | |розроблення обґрунтування щодо | | | |необхідності запровадження видачі | | | |інтегрованого дозволу | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |165. Підготовка та проведення засідання |червень - |Департамент державної | |за круглим столом з питань екологізації |грудень 2011 |екологічної політики та | |галузевої та регіональної політики | |міжнародної діяльності | |розвитку на засадах партнерства за участю| | | |представників центральних органів | | | |виконавчої влади, органів місцевого | | | |самоврядування, суб'єктів господарювання,| | | |науки та громадських організацій; | | | |визначення показників, що застосовуються | | | |для оцінки успішності екологізації | | | |відповідно до процесу "Довкілля для | | | |Європи" | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |166. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2013 |екологічної політики та | |щодо запровадження процесу "Довкілля для | |міжнародної діяльності, | |України" та створення міжвідомчої комісії| |Управління комунікацій та | |"Довкілля для України" (за аналогією | |зв'язків з громадськістю, | |процесу "Довкілля для Європи") | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |167. Підготовка і проведення конференцій |червень 2011 - |Управління комунікацій та | |"Довкілля для України" |грудень 2015 |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |169. Підготовка та подання на розгляд |червень - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2011 |екологічної політики та | |щодо утворення міжвідомчого комітету з | |міжнародної діяльності | |включення заходів з екологізації | | | |економіки до державних цільових та | | | |галузевих програм | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |170. Перегляд і визначення нових |січень - |Департамент державної | |показників ефективності екологічного |грудень 2012 |екологічної політики та | |управління в галузях економіки | |міжнародної діяльності | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |171. Підготовка методичних рекомендацій з|січень - |Департамент державної | |розроблення і впровадження енерго-, |грудень 2012 |екологічної політики та | |ресурсозберігаючих та екологічно дружніх | |міжнародної діяльності | |технологій і матеріалів у будівництві | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |172. Розроблення і впровадження механізму|січень - |Департамент державної | |стимулювання інноваційного розвитку у |грудень 2013 |екологічної політики та | |сфері охорони навколишнього природного | |міжнародної діяльності | |середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |173. Створення науково-методичної бази |січень 2012 - |Департамент державної | |для реалізації екологічної політики із |грудень 2013 |екологічної політики та | |застосуванням методів обліку та аналізу | |міжнародної діяльності | |інтегрованих екологічних показників | | | |згідно з міжнародними стандартами | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |174. Розроблення з урахуванням |січень - |Відділ державної експертизи | |міжнародного досвіду та затвердження |грудень 2013 | | |методичних рекомендацій для суб'єктів | | | |господарювання з оцінки екологічної | | | |ефективності вимог ДСТУ ISO 14031 | | | |"Екологічне керування. Настанови щодо | | | |оцінювання екологічної характеристики" | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |175. Підготовка та подання на розгляд |січень 2014 - |Відділ державної експертизи, | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2015 |Юридичний департамент | |щодо застосування методології визначення | | | |ступеня екологічного ризику | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |176. Надання методично-консультативної |січень 2014 - |Управління державного | |підтримки з питань ведення екологічного |грудень 2015 |екологічного моніторингу, | |обліку та звітності | |Департамент охорони природних| | | |ресурсів та екомережі, | | | |Департамент екологічної | | | |безпеки | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |177. Розроблення та видання методичних |січень - |Відділ державної експертизи | |рекомендацій щодо впровадження систем |грудень 2013 | | |екологічного управління для окремих | | | |галузей економіки | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |178. Надання методично-консультативної |січень - |Відділ державної експертизи | |підтримки суб'єктам господарювання щодо |грудень 2013 | | |застосування систем екологічного | | | |управління на основі вимог міжнародних | | | |стандартів серії ISO 14000 | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |179. Розроблення та затвердження |червень - |Відділ державної експертизи | |методичних рекомендацій щодо підготовки |грудень 2011 | | |та оформлення звіту про екологічний аудит| | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |180. Підготовка та видання результатів |січень 2012 - |Відділ державної експертизи | |щорічного аналізу досвіду впровадження |грудень 2013 | | |систем екологічного управління суб'єктами| | | |господарювання та звіту за його | | | |результатами | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |181. Удосконалення методичної бази з |січень - |Департамент державної | |питань визначення та оцінки екологічних |грудень 2015 |екологічної політики та | |показників, що застосовуються у сфері | |міжнародної діяльності | |виробництва і споживання продукції | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |182. Забезпечення участі технічних |червень 2011 - |Відділ державної експертизи | |комітетів із стандартизації (ТК 82 і |грудень 2015 | | |ТК 93) в діяльності технічного комітету | | | |(ТК 207) Міжнародної організації | | | |стандартизації | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |183. Розроблення та подання на розгляд |червень - |Сектор тендерних процедур, | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2011 |Юридичний департамент | |щодо внесення змін до Закону України "Про| | | |здійснення державних закупівель" | | | |( 2289-17 ) стосовно запровадження | | | |екологічно обґрунтованих (зелених) | | | |закупівель | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |184. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2012 |екологічної політики та | |Концепції впровадження в Україні більш | |міжнародної діяльності, | |чистого виробництва | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |185. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2012 |екологічної політики та | |Стратегії впровадження в Україні більш | |міжнародної діяльності, | |чистого виробництва | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |186. Підготовка та подання на розгляд |січень 2013 - |Департамент державної | |Кабінету Міністрів України проекту |грудень 2014 |екологічної політики та | |Національного плану дій з впровадження в | |міжнародної діяльності, | |Україні більш чистого виробництва | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |188. Стимулювання розвитку велосипедного,|січень - |Управління державного | |електричного та інших видів екологічно |грудень 2012 |екологічного моніторингу, | |чистого транспорту, а також такого, що | |Департамент економіки та | |працює на біологічних видах палива, | |фінансів | |створення та забезпечення функціонування | | | |мережі з обслуговування, збільшення парку| | | |та кількості маршрутів (ліній) міського | | | |електричного транспорту | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |189. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Державна екологічна | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2012 |інспекція, | |щодо посилення відповідальності за | |Юридичний департамент | |пошкодження об'єктів трубопровідного | | | |транспорту, що передбачає відшкодування | | | |шкоди, заподіяної внаслідок такого | | | |пошкодження навколишньому природному | | | |середовищу | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |190. Підготовка проектів актів щодо |січень 2011 - |Відділ державної експертизи, | |внесення змін до нормативно-правових |грудень 2012 |Юридичний департамент | |актів стосовно впровадження технологій | | | |енерго- та ресурсозбереження в процесі | | | |промислового та житлового проектування, | | | |будівництва, реконструкції | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |191. Підготовка проектів актів щодо |січень 2011 - |Відділ державної експертизи, | |внесення змін до нормативно-правових |грудень 2012 |Юридичний департамент | |актів з метою встановлення | | | |природоохоронних вимог до демонтажу | | | |споруд та екологічної санації території, | | | |на якій вони розміщувалися | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |192. Проведення агітаційної кампанії із |червень 2011 - |Управління комунікацій та | |залученням засобів масової інформації |грудень 2015 |зв'язків з громадськістю | |щодо стимулювання підвищення рівня | | | |енерго- та ресурсозбереження в | | | |багатоквартирних будинках | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |196. Надання консультативної підтримки |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |суб'єктам господарювання з питань |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |органічного сільськогосподарського | | | |виробництва | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |197. Забезпечення збереження |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |біорізноманіття ґрунтів як одного з |грудень 2013 |ресурсів та екомережі | |основних факторів підтримання їх | | | |родючості та стимулювання проведення | | | |відповідних досліджень | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |198. Розроблення та затвердження методики|січень 2012 - |Департамент охорони природних| |ведення екологічно орієнтованого |грудень 2013 |ресурсів та екомережі | |сільського господарства згідно з | | | |міжнародною практикою | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |199. Розроблення та затвердження методики|червень 2011 - |Департамент екологічної | |впровадження системи екологічного |грудень 2012 |безпеки | |управління у військових формуваннях | | | |Міноборони та інструкції з охорони | | | |навколишнього природного середовища під | | | |час проведення військових навчань | | | |(тренувань) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |201. Підготовка та затвердження наказом |червень 2011 - |Державна екологічна | |Мінприроди методики розрахунку розмірів |грудень 2015 |інспекція, | |відшкодування збитків, завданих державі | |Юридичний департамент | |внаслідок порушення вимог | | | |природоохоронного законодавства та | | | |законодавства з питань екологічної | | | |безпеки у зв'язку з провадженням певних | | | |видів діяльності | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |202. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент заповідної | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2012 |справи, | |щодо сприяння розвитку екологічного | |Юридичний департамент | |(зеленого) туризму | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |203. Посилення державного екологічного |січень - |Державна екологічна інспекція| |контролю за об'єктами туристичного, |грудень 2013 | | |рекреаційного призначення та готельно- | | | |ресторанного бізнесу | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Ціль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування | | екологічної мережі | |---------------------------------------------------------------------------------------| |204. Розроблення наукових методів та |січень 2013 - |Департамент охорони природних| |відповідної нормативної бази щодо |грудень 2014 |ресурсів та екомережі | |запобігання та контролю за | | | |розповсюдженням чужорідних та інвазійних | | | |видів відповідно до Конвенції про охорону| | | |біологічного різноманіття ( 995_030 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |205. Удосконалення процедури здійснення |червень 2011 - |Державна екологічна інспекція| |державного контролю за дотриманням вимог |грудень 2013 | | |законодавства під час переміщення | | | |представників видів дикої флори і фауни у| | | |пунктах пропуску через державний кордон | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |206. Посилення контролю за торгівлею |червень 2011 - |Державна екологічна інспекція| |представниками видів дикої флори і фауни,|грудень 2015 | | |що перебувають під загрозою зникнення | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |207. Організація навчальних курсів і |січень - |Департамент охорони природних| |запровадження спеціалізації у сфері |грудень 2012 |ресурсів та екомережі, | |вивчення екології, збереження біо- та | |Департамент організаційно- | |ландшафтного різноманіття у відповідних | |аналітичної та кадрової | |навчальних закладах | |роботи, | | | |Управління комунікацій та | | | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |208. Забезпечення використання в |січень - |Департамент охорони природних| |навчальному процесі загальноосвітніх |грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |навчальних закладів та в роботі гуртків | | | |екологічного спрямування позашкільних | | | |навчальних закладів посібника "Зелений | | | |пакет" | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |209. Розроблення методик оцінки та |січень 2014 - |Департамент охорони природних| |класифікації типів екосистемних послуг |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | | | |Департамент заповідної справи| |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |210. Створення нових, розширення існуючих|червень 2011 - |Департамент заповідної справи| |територій та об'єктів природно- |грудень 2015 | | |заповідного фонду, розташованих на | | | |суходолі і в морській акваторії | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |211. Забезпечення створення і |червень 2011 - |Департамент заповідної справи| |функціонування національних природних |грудень 2013 | | |парків, природних та біосферних | | | |заповідників, ботанічних садів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |212. Проведення інформаційно- |червень 2011 - |Департамент заповідної | |просвітницьких заходів, спрямованих на |грудень 2015 |справи, | |підтримку населенням створення і | |Управління комунікацій та | |розширення територій та об'єктів | |зв'язків з громадськістю | |природно-заповідного фонду | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |213. Доведення площі національної |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |екологічної мережі до 41 відсотка |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |загальної території країни | |Департамент заповідної справи| |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |214. Визначення територій, на яких |червень 2011 - |Департамент заповідної справи| |планується створення до 2020 року |грудень 2014 | | |репрезентативних і поєднаних між собою | | | |природоохоронних територій, площею не | | | |менш як 17 відсотків суходолу і | | | |внутрішніх вод та 10 відсотків | | | |прибережних і морських територій | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |215. Підготовка проекту акта щодо |січень 2013 - |Департамент охорони природних| |затвердження зведеної схеми формування |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |екологічної мережі | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |216. Наукове опрацювання описів, схем, |червень 2011 - |Департамент заповідної справи| |концепцій створення Дністровського, |грудень 2013 | | |Південно-Українського, Сіверсько- | | | |Донецького, Бузького, Галицько- | | | |Слобожанського екокоридорів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |217. Підготовка та видання національної |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |доповіді про стан формування національної|грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |екологічної мережі за 2006-2010 роки | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |218. Розроблення науково-методичних |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |рекомендацій щодо проведення комплексного|грудень 2013 |ресурсів та екомережі | |моніторингу екологічної мережі, зокрема | | | |біорізноманіття | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |219. Створення національної та |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |регіональної баз даних екологічної мережі|грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |220. Удосконалення механізму збору |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |інформації про види тваринного світу, |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |занесені до Червоної книги України, | | | |включаючи дослідження стану видів та їх | | | |збереження в природному середовищі | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |221. Проведення таксономічних, |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |популяційних, еколого-ценотичних та |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |ареалогічних досліджень видів рослинного | | | |світу, занесених до Червоної книги | | | |України, з метою їх збереження в | | | |природному середовищі | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |222. Проведення популяційно-видового |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |моніторингу тваринного світу |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |223. Забезпечення ведення Зеленої книги |січень 2013 - |Департамент охорони природних| |України |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |224. Забезпечення ведення Державного |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |кадастру тваринного світу |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |225. Забезпечення ведення Державного |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |кадастру рослинного світу |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |226. Забезпечення збереження популяції |січень - |Департамент охорони природних| |бурого ведмедя на території національного|грудень 2013 |ресурсів та екомережі, | |природного парку "Синевир" | |Департамент заповідної справи| |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |227. Забезпечення відтворення популяції |січень - |Департамент охорони природних| |зубра на території національного |грудень 2014 |ресурсів та екомережі, | |природного парку "Вижницький" | |Департамент заповідної справи| |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |228. Забезпечення відтворення популяції |січень - |Департамент охорони природних| |дрохви на території національного |грудень 2012 |ресурсів та екомережі, | |природного парку "Великий Луг" | |Департамент заповідної справи| |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |229. Ведення обліку китоподібних в |червень - |Департамент охорони природних| |акваторії Чорного та Азовського морів, |грудень 2011 |ресурсів та екомережі | |підготовка рекомендацій щодо зменшення | | | |антропогенного впливу на їх чисельність | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |230. Забезпечення збереження популяції |січень - |Департамент охорони природних| |лісових та інших видів рукокрилих на |грудень 2012 |ресурсів та екомережі, | |території національного природного парку | |Департамент заповідної справи| |"Деснянсько-Старогутський" | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |231. Підготовка та видання відповідно до |січень - |Департамент охорони природних| |Конвенції про міжнародну торгівлю видами |грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |дикої флори і фауни, що перебувають під | | | |загрозою знищення ( 995_129 ) визначників| | | |зразків CITES окремих таксономічних груп | | | |(ссавці, птахи, плазуни, членистоногі, | | | |амфібії) для забезпечення працівників | | | |Держекоінспекції в пунктах пропуску через| | | |державний кордон | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |232. Підготовка та видання енциклопедії |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |мігруючих видів диких тварин України |грудень 2013 |ресурсів та екомережі | |(перша частина) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |233. Створення генетичного банку видів |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |рослинного світу, занесених до Червоної |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |книги України | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |234. Підготовка і видання (українською та|червень 2011 - |Департамент охорони природних| |англійською мовами) огляду про стан |грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |довкілля Карпат | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |235. Забезпечення виконання положень |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |Рамкової конвенції про охорону та сталий |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |розвиток Карпат ( 998_164 ) і протоколів | | | |до неї | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |236. Розроблення та затвердження |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |регіональних і місцевих схем та програм |грудень 2012 |ресурсів та екомережі | |формування екологічної мережі | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |237. Складення і ведення переліків |січень 2013 - |Департамент охорони природних| |територій та об'єктів екологічної мережі |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |238. Розроблення комплексу заходів щодо |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |збереження, невиснажливого використання |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |та відтворення мігруючих видів диких | | | |тварин і середовища їх існування | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |239. Збереження видів дикої флори і фауни|червень 2011 - |Департамент охорони природних| |відповідно до рішень конференції сторін |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |Конвенції про охорону біологічного | | | |різноманіття ( 995_030 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |240. Розроблення та здійснення комплексу |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |заходів із збереження видів рослинного та|грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |тваринного світу, що занесені до Червоної| | | |книги України чи охороняються відповідно | | | |до міжнародних зобов'язань України | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |241. Впровадження системи управління |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |територіями та об'єктами природно- |грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |заповідного фонду з урахуванням вимог | |Департамент заповідної справи| |міжнародних стандартів ISO 9001, ISO | | | |14001, OHSAS 18000 та міжнародного | | | |досвіду | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |242. Підготовка та подання на розгляд |січень 2013 - |Департамент економіки та | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2015 |фінансів, | |щодо внесення змін до Податкового кодексу| |Юридичний департамент | |України ( 2755-17 ) в частині надання | | | |податкових пільг підприємствам, | | | |установам, організаціям та громадянам, | | | |на землях яких розміщуються об'єкти | | | |природно-заповідного фонду або об'єкти | | | |екологічної мережі | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |243. Забезпечення відтворення популяції |січень - |Департамент охорони природних| |глухаря на території Карпатського |грудень 2014 |ресурсів та екомережі, | |національного природного парку | |Департамент заповідної справи| |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |244. Здійснення заходів із запобігання |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |вилученню повалених дерев у лісах з метою|грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |збереження цілісності екосистем | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |245. Утворення центрів штучного |червень 2011 - |Департамент охорони природних| |розведення, реакліматизації рідкісних |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |видів рослин і тварин та таких, що | | | |перебувають під загрозою зникнення | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |246. Розроблення механізму сприяння |січень 2014 - |Департамент охорони природних| |збереженню біо- та ландшафтного |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |різноманіття, формування екологічної | | | |мережі на землях усіх форм власності | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Ціль 6. Забезпечення екологічно збалансованого природокористування | |---------------------------------------------------------------------------------------| |247. Підготовка і оприлюднення |січень - |Департамент державної | |результатів порівняльного аналізу |грудень 2012 |екологічної політики та | |виконання Україною рішень, прийнятих на | |міжнародної діяльності, | |конференціях ООН з навколишнього | |Управління комунікацій та | |середовища і розвитку (1992 і 2002 роки),| |зв'язків з громадськістю | |з метою підготовки до конференції | | | |2012 року та їх обговорення на | | | |конференції "Довкілля для України" | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |248. Систематизація, переклад та |січень - |Департамент державної | |розміщення на офіційному веб-сайті |грудень 2012 |екологічної політики та | |Мінприроди документів Європейської | |міжнародної діяльності, | |економічної комісії ООН, Програми ООН з | |Управління комунікацій та | |навколишнього середовища, директив | |зв'язків з громадськістю | |Європейського Союзу, що стосуються | | | |сталого споживання та виробництва | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |249. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент державної | |Кабінетові Міністрів України Стратегії |грудень 2012 |екологічної політики та | |впровадження десятирічних рамок політики | |міжнародної діяльності, | |сталого споживання та виробництва і плану| |Управління комунікацій та | |заходів з її реалізації на період до | |зв'язків з громадськістю, | |2015 року | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |250. Розроблення плану заходів із |січень - |Департамент державної | |стимулювання впровадження інноваційних |грудень 2012 |екологічної політики та | |проектів, енергоефективних і | |міжнародної діяльності, | |ресурсозберігаючих технологій, | |Управління комунікацій та | |маловідходних, безвідходних та екологічно| |зв'язків з громадськістю, | |безпечних технологічних процесів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |251. Проведення оцінки впливу на |січень 2012 - |Департамент економіки та | |національну економіку заборони |грудень 2014 |фінансів, | |виробництва та продажу електричних ламп | |Юридичний департамент | |розжарювання потужністю 100 Вт і більше | | | |починаючи з 2014 року, 75 Вт починаючи | | | |з 2015 року | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |252. Реформування системи видачі дозволів|січень 2012 - |Департамент охорони природних| |шляхом застосування науково обґрунтованих|грудень 2015 |ресурсів та екомережі, | |обмежень на використання природних | |Юридичний департамент | |ресурсів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |253. Розроблення фінансово-економічного |січень 2013 - |Департамент економіки та | |обґрунтування ставок екологічного |грудень 2014 |фінансів, | |податку, зокрема: | |Юридичний департамент | |підготовка та подання на розгляд | | | |Кабінету Міністрів України законопроекту | | | |щодо розширення бази оподаткування | | | |виробництва екологічно небезпечної | | | |продукції | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |удосконалення методів економічної оцінки |січень - |Департамент економіки та | |природних ресурсів, впливу забруднення, |грудень 2013 |фінансів | |фізичних і біологічних чинників на | | | |навколишнє природне середовище, | | | |проведення економічної оцінки природно- | | | |ресурсного потенціалу | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |254. Розроблення методики застосування |січень - |Департамент економіки та | |рентного регулювання природокористування |грудень 2014 |фінансів | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |255. Підготовка та подання на розгляд |червень - |Управління державного | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2011 |екологічного моніторингу, | |щодо внесення змін до Державної цільової | |Департамент економіки та | |економічної програми енергоефективності і| |фінансів | |розвитку сфери виробництва енергоносіїв з| |Юридичний департамент | |відновлюваних джерел енергії та | | | |альтернативних видів палива на | | | |2010-2015 роки, затвердженої постановою | | | |Кабінету Міністрів України від 1 березня | | | |2010 р. N 243 ( 243-2010-п ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |256. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент економіки та | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2014 |фінансів, | |щодо запровадження пільгового | |Юридичний департамент | |оподаткування для суб'єктів | | | |господарювання, що використовують | | | |відновлювані і альтернативні джерела | | | |енергії | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |257. Підготовка та подання на розгляд |січень - |Департамент економіки та | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2012 |фінансів, | |щодо внесення змін до Податкового кодексу| |Юридичний департамент | |України ( 2755-17 ) стосовно розміру | | | |платежів та зборів за спеціальне | | | |використання природних ресурсів та | | | |розмірів екологічного податку | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |258. Підготовка та подання на розгляд |січень 2012 - |Департамент економіки та | |Кабінету Міністрів України законопроекту |грудень 2015 |фінансів, | |щодо реформування фондів охорони | |Юридичний департамент | |навколишнього природного середовища | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Ціль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики | |---------------------------------------------------------------------------------------| |259. Проведення аналізу стану реалізації |січень - |Департамент державної | |регіональної екологічної політики |грудень 2012 |екологічної політики та | | | |міжнародної діяльності | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |260. Підготовка методичних рекомендацій |січень - |Департамент державної | |щодо розроблення регіональних планів дій |грудень 2012 |екологічної політики та | |з охорони навколишнього природного | |міжнародної діяльності | |середовища та проведення відповідних | | | |навчань для представників місцевих | | | |органів виконавчої влади | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |261. Розроблення методичних рекомендацій |червень 2011 - |Департамент державної | |щодо підготовки місцевих планів дій з |грудень 2012 |екологічної політики та | |охорони навколишнього природного | |міжнародної діяльності | |середовища та проведення відповідних | | | |навчань для представників місцевих | | | |органів виконавчої влади | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |262. Розроблення та затвердження місцевих|січень 2013 - |Департамент державної | |планів дій з охорони навколишнього |грудень 2015 |екологічної політики та | |природного середовища із залученням усіх | |міжнародної діяльності | |заінтересованих сторін | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |263. Забезпечення щорічного оновлення |січень 2013 - |Департамент державної | |інформації про наявність місцевих планів |грудень 2015 |екологічної політики та | |дій з охорони навколишнього природного | |міжнародної діяльності, | |середовища на офіційному веб-сайті | |Управління комунікацій та | |Мінприроди | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |264. Інформування громадськості щодо |червень 2011 - |Управління комунікацій та | |стану справ у сфері розроблення та |грудень 2012 |зв'язків з громадськістю | |реалізації природоохоронних стратегій | | | |міст і відповідних планів дій на основі | | | |територіальних комплексних схем міст та | | | |областей | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |265. Підготовка методичних рекомендацій |січень 2012 - |Департамент державної | |щодо розроблення стратегій з охорони |грудень 2013 |екологічної політики та | |навколишнього природного середовища міст | |міжнародної діяльності | |та відповідних планів заходів з їх | | | |реалізації | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |266. Розроблення та реалізація стратегій |січень 2012 - |Департамент державної | |з охорони навколишнього природного |грудень 2015 |екологічної політики та | |середовища міст, виконання відповідних | |міжнародної діяльності | |планів заходів за участю суб'єктів | | | |господарювання, представників громадських| | | |екологічних організацій і територіальних | | | |громад | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |267. Перегляд генеральних планів розвитку|січень - |Відділ державної експертизи, | |великих міст з метою врахування в них |грудень 2015 |Департамент державної | |положень Ольборзької хартії | |екологічної політики та | | | |міжнародної діяльності | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |268. Розроблення законопроекту щодо |січень 2013 - |Відділ державної експертизи, | |визначення основних засад екологічного, |грудень 2015 |Департамент державної | |економічного і соціального планування | |екологічної політики та | |регіонального та місцевого розвитку | |міжнародної діяльності, | | | |Юридичний департамент | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |269. Розроблення наукового обґрунтування |січень 2013 - |Департамент економіки та | |визначення еколого-економічних |грудень 2015 |фінансів, | |макрорегіонів з урахуванням міжнародної | |Департамент державної | |практики | |екологічної політики та | | | |міжнародної діяльності | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |272. Підтримка реалізації громадських |червень 2011 - |Управління комунікацій та | |ініціатив з очищення малих річок у рамках|грудень 2015 |зв'язків з громадськістю, | |підготовки до проведення міжрегіональних | |Департамент охорони природних| |екологічних фестивалів, виставок, свят, | |ресурсів та екомережі | |інших масових заходів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |273. Підтримка реалізації екологічних |червень 2011 - |Департамент державної | |ініціатив у рамках партнерства |грудень 2015 |екологічної політики та | |"громадськість - влада - бізнес" | |міжнародної діяльності, | | | |Управління комунікацій та | | | |зв'язків з громадськістю | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |274. Сприяння розвиткові міжрегіонального|червень 2011 - |Департамент державної | |і міжнародного співробітництва шляхом |грудень 2015 |екологічної політики та | |виконання спільних програм і реалізації | |міжнародної діяльності | |проектів, спрямованих на покращення стану| | | |навколишнього природного середовища | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |276. Приведення показників озеленення у |січень 2012 - |Департамент охорони природних| |містах у відповідність з ДБН 360-92 |грудень 2015 |ресурсів та екомережі | |( v0044481-92 ) | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |277. Підготовка та подання на розгляд |січень 2014 - |Відділ державної експертизи, | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2015 |Юридичний департамент | |щодо удосконалення порядку планування | | | |територіальної структури міст з метою | | | |винесення промислових об'єктів за межі | | | |населених пунктів | | | |-----------------------------------------+---------------+-----------------------------| |278. Підготовка та подання на розгляд |січень 2014 - |Відділ державної експертизи, | |Кабінету Міністрів України проекту акта |грудень 2015 |Юридичний департамент | |щодо удосконалення та подальшого розвитку| | | |до 2020 року транспортної інфраструктури | | | |населених пунктів | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- { Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 330 ( v0330737-11 ) від
20.09.2011 }вверх