Документ v0258282-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.09.2018, основание - v1696282-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 258

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 1696 ( v1696282-18 ) від 18.09.2018 }

Про затвердження та введення
нового навчального плану підготовки
фахівців за спеціальністю "клінічна фармація"

На виконання закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Указу Президента України від 17.02.2004 N 199 ( 199/2004 ) "Про
заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", наказу
МОЗ України від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ) "Про затвердження
Положення про особливості ступеневої освіти медичного
спрямування", затвердженого в Міністерстві юстиції 25.06.2000
N 370/4591 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити новий навчальний план підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"клінічний-провізор" у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації України (додається) за спеціальністю 7.110206
"клінічна фармація", напрям 1102 "Фармація" та ввести у навчальний
процес з 1 вересня 2008-2009 навчального року.
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України (І.С. Вітенку) організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно до вимог державних
стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення
навчального процесу.
3. Ректорам вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації ввести в навчальний процес підготовки новий навчальний
план і розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту кадрової політики, освіти і науки М.В. Банчука.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.05.2008 N 258
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту Директор Департаменту
кадрової політики, освіти вищої освіти МОН України
і науки МОЗ України Я.Я. Болюбаш
М.В. Банчук 12.05.2008 р.
12.05.2008 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
кваліфікації "Клінічний провізор"
у вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації

Напрям: 1102 "Фармація" Спеціальність: 7.110206 "Клінічна фармація" Термін навчання: 5 років

ПОГОДЖЕНО
Директор Центрального
методичного кабінету
з вищої освіти МОЗ України
І.С. Вітенко
08.05.2008 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальні положення
Спеціальність 7.110206 "Клінічна фармація" напряму підготовки
1102 "Фармація" введена в систему вищої фармацевтичної освіти
згідно Постанови Кабінету Міністрів України N 507 ( 507-97-п ) від
24.05.1997 р. Підготовка клінічних провізорів у вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації здійснюється на етапах додипломної
підготовки та післядипломної - в інтернатурі. Набуття ступеневої
освіти за напрямом 1102 "Фармація" має особливості, які нормативно
визначені Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від
17.01.02 р., постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня
1998 р. N 65 ( 65-98-п ) (зі змінами, внесеними згідно
з Постановами Кабінету Міністрів N 677 ( 677-99-п ) від 23.04.99 і
N 1482 ( 1482-99-п ) від 13.08.99) та Положенням про особливості
ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування,
затвердженим наказом МОЗ України від 24.02 2000 р. N 35
( v0035282-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) фармацевтичної підготовки
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за
спеціальністю "клінічна фармація" 7.110206. Після засвоєння ОПП
фахівцю присвоюється кваліфікація - клінічний провізор і він
здатний виконувати професійну роботу провізора-інтерна (код КП -
3228). Типовий навчальний план підготовки клінічних провізорів
у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації створено на
основі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які
затверджені Наказом Міністерства освіти та науки України N 629
( v0629290-04 ) від 29.07.2004 та які впроваджуються відповідно до
Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від 17.01.02,
постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 N 65 ( 65-98-п )
про ступеневу освіту та від 07.08.98 N 1247 ( 1247-98-п ) про
державні стандарти вищої освіти, наказу МОН України від 31.07.98
N 285 ( v0285281-98 ) про вимоги до державних стандартів, наказу
МОЗ України від 24.02.2000 N 35 ( v0035282-00 ) про особливості
ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування, наказу
МОН України від 02.06.93 р. N 161 ( z0173-93 ) "Про затвердження
Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних
закладах".
2. Основні положення
1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується на
ОПП, схваленій на засіданні науково-методичної комісії з напряму
"Фармація" Науково-методичної ради МОН України та затверджені
наказом Міністерства освіти та науки України N 629 ( v0629290-04 )
від 29.07.2004. ОПП є державним нормативним документом, в якому
визначається нормативний термін навчання, встановлюються вимоги до
змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки
фахівця. ОПП структурована за циклами підготовки, навчальними
дисциплінами, часом їх вивчення, рівнем контролю і задачами
діяльності відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної
характеристики (ОКХ). 2. Структура навчального плану є предметно-інтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної. Природничо-наукова та професійна підготовка, в свою чергу,
включає дисципліни трьох основних напрямків підготовки:
фармацевтична (хімічна та технологічна), економічна та
медико-біологічна. 3. Самостійний вибір навчального закладу може здійснюватися
за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за погодженням
з МОЗ України. Зміни не повинні перевищувати 15% загального обсягу
навчального часу з дотриманням затвердженого співвідношення між
циклами підготовки. З будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин
не може бути змінена більш як на 10% відносно тієї, яка
передбачена типовим навчальним планом. При цьому повинно бути
забезпечене засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі,
передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України. Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання
визначається вищим навчальним закладом. 4. Дисципліни блоку "Військова підготовка" перенесені до
переліку вибіркових дисциплін навчальних закладів, студенти яких
залучаються до навчання за програмою офіцерів запасу. 5. Дисципліна "Екстремальна медицина" викладається на
3,4 році навчання і надає студентам знань та навичок з організації
медичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій.
Відповідно до цього розділ освітньо-професійної програми
"Військова підготовка" галузевого стандарту за напрямком
"Фармація" замінено розділом "Екстремальна медицина". 6. На виконання вимог "Змістових частин галузевих стандартів
вищої освіти підготовки фахівців щодо гуманітарної,
соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки
життя і діяльності людини й охорони праці" (Змістові частини ГСВО)
затверджених 10.05.2002 року Міністерством освіти і науки України
введено до навчального плану дисципліну "Безпека життєдіяльності",
що є складовою організації медичного забезпечення населення при
надзвичайних ситуаціях. 7. Всі зазначені в плані, заліки та диференційовані заліки
з навчальних дисциплін складаються на останньому за розкладом
занятті з дисципліни. 8. Студенти обирають кількість елективних курсів відповідно
до навчального плану. Форма проведення та розподіл годин курсів за
вибором визначаються навчальною програмою. Питання внесення до
переліку курсів за вибором іноземної мови та інших курсів з 2-го
по 5-й роки навчання визначається ВНЗ в установленому порядку. 9. Державна атестація випускників спеціальності "Клінічна
фармація" складається з наступних етапів: перший -
стандартизований тестовий державний іспит (ліцензійний
інтегрований іспит - Крок 2 Клінічна фармація) та другий -
державні випускні іспити і/(або) захист дипломної роботи
(у випадку комплексної дипломної роботи - "або", моно тематичної -
"і"). Стандартизований тестовий державний іспит - це ліцензійний
інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про
систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом
МОЗ України від 14.08.1998 р. N 251 ( z0563-98 ) та здійснюється
Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів
підготовки "Медицина" та "Фармація" при МОЗ України. Ліцензійний
інтегрований іспит складається з тестових екзаменів "Крок 1" і
"Крок 2". Тестовий екзамен "Крок 1" є семестровим екзаменом і
вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти.
Тестовий екзамен "Крок 2" є складовою частиною державної атестації
випускників вищих навчальних закладів і вимірює показники якості
фахової компоненти повної вищої освіти. Форма проведення державних випускних іспитів визначається
вищим навчальним закладом. Державні випускні іспити складаються з дисциплін: - "медична хімія"; - "фармакогнозія"; - "технологія ліків"; - "фармакоекономіка"; - "фармацевтична опіка з клінічною фармакологією". Дипломна робота виконується студентом за темами, визначеними
випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою або предметними
комісіями. Захист дипломних робіт проводиться на відкритому
засідання ДЕК за участі не менше половини її складу при
обов'язковій присутності Голови державної екзаменаційної комісії. 10. Навчальний тиждень студента становить: вітчизняний
кредит - 54 години, кредит ECTS - 36 годин. Навчальний час,
відведений для самостійної роботи студента становить не менше 1/3
і не більше 2/3 обсягу навчального часу, відведеного для вивчення
конкретної дисципліни. Загальна кількість годин з навчальних дисциплін, або
з навчальної (виробничої) практики, яка включає аудиторну і
самостійну роботу студента, заноситься до залікової книжки,
екзаменаційного журналу, академічної довідки, навчальної картки і
додатку до диплому про вищу освіту. 11. Навантаження викладачів і штати кафедр розраховуються
з урахуванням навчальних годин, виділених на аудиторну роботу
студентів та інших видів діяльності, регламентованих нормативними
документами. 12. Студентам, які вільно володіють іноземною мовою,
дозволяється дострокове складання відповідного іспиту за
навчальною програмою з іноземної мови.
Заступник директора
Департаменту кадрової
політики, освіти і науки -
начальник відділу
освіти і науки О.П.Волосовець

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
за курсами (1-5)
підготовки спеціалістів за спеціальністю
7.110206 "клінічна фармація"
Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
Кваліфікація спеціаліста - клінічний провізор
Термін навчання - 5 років

------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин | Форма контролю | | | дисципліни | |----------------| | | | | |Всього|Ауд |СРС | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 1 |Українська мова | 1,5 | 54 | 30 | 24 | д. залік| | |(за проф. | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 2 |Екологія | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 3 |Історія медицини | 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| | |та фармації | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 4 |Історія України | 3,0 | 108 | 40 | 68 | д. залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 5 |Вища математика | 4,5 | 162 | 88 | 74 |іспит-з | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 6 |Медична біологія, | 4,5 | 162 | 94 | 68 | д. залік| | |паразитологія та | | | | | | | |генетика | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 7 |Латинська мова | 4,5 | 162 | 74 | 88 |іспит-л | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 8 |Біофізика, фізичні| 4,5 | 162 |100 | 62 |іспит-л | | |методи аналізу та | | | | | | | |метрологія | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 9 |Неорганічна хімія | 6,0 | 216 |110 |106 |іспит-л | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |10 |Анатомія людини та| 3,5 | 126 | 75 | 51 |іспит-з | | |основи гістології | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |11 |Фізіологія | 6,0 | 216 |126 | 90 |іспит-л | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |12 |Правознавство | 1,5 | 54 | 22 | 32 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |13 |Культурологія | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |14 |Філософія (філос.,| 2,0 | 72 | 36 | 36 | залік| | |реліг., етика та | | | | | | | |естет.) | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |15 |Інформаційні | 2,0 | 72 | 36 | 36 | залік| | |технології в | | | | | | | |фармації | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |16 |Іноземна мова | 4,5 | 162 | 74 | 88 | залік| | |(за проф. | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |17 |Фізичне виховання | 3,0 | 108 | 74 | 34 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |18 |Курси за вибором | 3,0 | 108 | 36 | 72 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Навчальна | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| | |ознайомча практика| | | | | | | |з фармацевтичного | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |населення | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Всього за 1-й рік | 60,0 | 2160 |1117|1043| | |---+--------------------------------+----+----+-----------------| | | Середня кількість аудиторних |27,9| | | | | годин на тиждень | | | | |----------------------------------------------+-----------------| | Курси за вибором: |Іспитів - 6. | |1. Латинська медична термінологія. |Диф. заліків - 3.| |2. Сучасні проблеми олекулярної біології. |Заліків - 10. | |3. Клітинна біологія. | | |4. Валєологія. | | |5. Гістологія, цитологія та ембріологія. | | ------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин | Форма контролю | | | дисципліни | |----------------| | | | | |Всього|Ауд |СРС | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 1 |Філософія (філос.,| 2,5 | 90 | 32 | 58 |іспит-з | | |реліг., етика та | | | | | | | |естет.) | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 2 |Іноземна мова | 3,5 | 126 | 68 | 58 |іспит-з | | |(за проф. | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 3 |Фізичне виховання | 3,0 | 108 | 68 | 40 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 4 |Біофізика, фізичні| 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| | |методи аналізу та | | | | | | | |метрологія | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 5 |Інформаційні | 2,5 | 90 | 50 | 40 |іспит-з | | |технології в | | | | | | | |фармації | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 6 |Фармацевтична | 6,0 | 216 |134 | 82 |іспит-л | | |ботаніка | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 7 |Економічна теорія | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 8 |Органічна хімія | 6,0 | 216 |116 |100 |іспит-л | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 9 |Аналітична хімія | 6,0 | 216 |116 |100 |іспит-л | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |10 |Фізична та | 2,5 | 90 | 50 | 40 | залік| | |колоїдна хімія | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |11 |Патол. фізіологія | 6,0 | 216 |134 | 82 |іспит-л | | |з основами | | | | | | | |патол. анатомії | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |12 |Мікробіологія, | 4,0 | 144 | 84 | 60 | залік| | |вірусологія та | | | | | | | |імунологія | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |13 |Перша долікарська | 2,5 | 90 | 50 | 40 | залік| | |допомога | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |14 |Основи клінічної | 3,0 | 108 | 50 | 58 | залік| | |медицини | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |15 |Загальна | 2,0 | 72 | 42 | 30 | залік| | |фармакокінетика | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |16 |Курси за вибором | 3,0 | 108 | 36 | 72 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Ознайомча медична | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| | |практика | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Польова практика з| 3,0 | 108 | 72 | 36 | д. залік| | |фармацевтичної | | | | | | | |ботаніки | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Всього за 2-й рік | 60,0 | 2160 |1186|974 | | |---+--------------------------------+----+----+-----------------| | | Середня кількість аудиторних |29,7| | | | | годин на тиждень | | | | |----------------------------------------------+-----------------| | Курси за вибором: |Іспитів - 7. | |1. Європейський стандарт комп'ютерної |Диф. заліків - 1.| |грамотності. |Заліків - 10. | |2. Сучасні проблеми біоетики. | | |3. Теоретичні основи синтезу. | | |4. Догляд за хворими. | | |5. Іноземна мова (друга). | | ------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин| Форма контролю | | | дисципліни | |---------------| | | | | |Всього|Ауд |СРС| | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 1 |Економічна теорія | 1,0 | 36 | 16 |20 | залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 2 |Фізична та | 2,0 | 72 | 42 |30 |іспит-з | | |колоїдна хімія | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 3 |Мікробіологія, | 6,0 | 216 |134 |82 |іспит-з, залік | | |вірусологія та | | | | | | | |імунологія | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 4 |Основи клінічної | 5,0 | 180 |100 |80 | залік| | |медицини | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 5 |Політологія | 1,5 | 54 | 28 |26 | залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 6 |Біологічна хімія | 5,5 | 198 |100 |98 |іспит-л | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 7 |Фармакологія | 9,0 | 324 |168 |156|іспит-л | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 8 |Фармакогнозія | 7,5 | 270 |168 |102|іспит-л | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 9 |Технологія | 6,0 | 216 |134 |82 | залік| | |лікарських засобів| | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |10 |Лабораторна та | 3,0 | 108 | 67 |41 |іспит-л | | |функціональна | | | | | | | |діагностика | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |11 |Медична хімія | 3,0 | 108 | 50 |58 | залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |12 |Безпека | 1,5 | 54 | 18 |36 | залік| | |життєдіяльності | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |13 |Екстремальна | 1,5 | 54 | 18 |36 | залік| | |медицина | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |14 |Курси за вибором | 3,0 | 108 | 36 |72 | залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | |Виробнича практика| 1,5 | 54 | 36 |18 | д. залік| | |з лабораторної та | | | | | | | |функціональної | | | | | | | |діагностики | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | |Навчальна практика| 3,0 | 108 | 72 |36 | д. залік| | |з фармакогнозії | | | | | (курс. робота)| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | |Всього за 3-й рік | 60,0 | 2160 |1187|973| | |---+--------------------------------+----+---+------------------| | | Середня кількість аудиторних |29,7| | | | | годин на тиждень | | | | |---------------------------------------------+------------------| |Курси за вибором: |Іспитів - 6. | |1. Методи фізіотерапії. |Диф. заліків - 2. | |2. Функціональна біохімія. |Заліків - 9. | |3. Епідеміологія хвороб. |Курс. робіт - 1. | |4. Тропічні інфекції. | | |5. Фізичне виховання та здоров'я. | | |6. Іноземна мова (друга). | | ------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин| Форма контролю | | | дисципліни | |---------------| | | | | |Всього|Ауд |СРС| | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 1 |Психологія | 1,5 | 54 | 18 |36 | залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 2 |Соціологія | 1,5 | 54 | 24 |30 | залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 3 |Основи клінічної | 2,5 | 90 | 50 |40 |іспит-з | | |медицини | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 4 |Екстремальна | 2,5 | 90 | 40 |50 | залік| | |медицина | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 5 |Медична хімія | 6,0 | 216 |134 |82 | залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 6 |Технологія | 4,5 | 162 | 84 |78 |іспит-з | | |лікарських засобів| | | | |(курс. робота) | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 7 |Клінічна | 7,5 | 270 |168 |102|іспит-л | | |фармакологія | | | | |(курс. робота) | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 8 |Фармакотерапія | 5,0 | 180 | 84 |96 |іспит-л | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | 9 |Клінічна біохімія | 3,5 | 126 | 67 |59 | д. залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |10 |Фармакоекономіка | 8,0 | 288 |168 |120| д. залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |11 |Медичне та | 1,5 | 54 | 32 |22 | залік| | |фармацевтичне | | | | | | | |товарознавство | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |12 |Гігієна з основами| 2,0 | 72 | 42 |30 | залік| | |епідеміології | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |13 |Засоби лікувальної| 2,5 | 90 | 50 |40 | залік| | |косметики | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| |14 |Курси за вибором | 3,0 | 108 | 36 |72 | залік| |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | |Виробнича практика| 4,5 | 162 |108 |54 | д. залік| | |з технології | | | | | | | |лікарських засобів| | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | |Виробнича практика| 3,0 | 108 | 72 |36 | д. залік| | |з клінічної | | | | | | | |фармакології | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | |Стандартизований | 1,0 | 36 | |36 | | | |тестовий іспит | | | | | | |---+------------------+------+------+----+---+------------------| | |Всього за 4-й рік | 60,0 | 2160 |1177|983| | |---+--------------------------------+----+---+------------------| | | Середня кількість аудиторних |29,4| | | | | годин на тиждень | | | | |---------------------------------------------+------------------| |Курси за вибором: |Ліцензійний | |1. Фармацевтичні аспекти нутріціології. |іспит - 1 | |2. Медична психологія. |Іспитів - 4 | |3. Психологія спілкування. |Диф. заліків - 4 | |4. Фізичне виховання та здоров'я. |Заліків - 8 | |5. Сучасні методи дослідження біологічних |Курс. роб - 2 | |систем. | | |6. Фармацевтичні аспекти алкоголізму, | | |наркоманії і токсикоманії. | | |7. Пробіотики та пробіотикотерапія | | |в інфекційній патології. | | |----------------------------------------------------------------| |Атестація: стандартизований тестовий іспит | |(ліцензований інтегрований іспит - Крок 1 "Фармація") | |5 тиждень 7-го семестру | ------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | | Назва навчальної |Кредит|Кількість годин | Форма контролю | | | дисципліни | |----------------| | | | | |Всього|Ауд |СРС | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 1 |Фармакоекономіка | 3,5 | 126 | 84 | 42 |іспит-з | | | | | | | |(курс. роб.) | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 2 |Медична хімія | 3,5 | 126 | 84 | 42 |іспит-з | | | | | | | |(курс. роб.) | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 3 |Токсикологічна | 6,0 | 216 |138 | 78 |іспит-л | | |хімія з клінічною | | | | | | | |токсикологією | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 4 |Етика та | 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| | |деонтологія в | | | | | | | |фармації | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 5 |Фармакогностичні | 2,5 | 90 | 50 | 40 | залік| | |основи фітотерапії| | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 6 |Комп'ютерні | 1,5 | 54 | 28 | 26 | залік| | |технології в | | | | | | | |дослідженні | | | | | | | |лікарських засобів| | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 7 |Патентознавство | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 8 |Охорона праці в | 1,5 | 54 | 24 | 30 | д. залік| | |галузі | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 9 |Фармацевтична | 4,5 | 162 |104 | 58 |іспит-л | | |опіка | | | | |(курс. роб.) | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |10 |Фармакогенетика | 1,0 | 36 | 24 | 12 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |11 |Біофармація | 3,0 | 108 | 67 | 41 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |12 |Основи організації| 4,5 | 162 |104 | 58 |іспит-л | | |охорони здоров'я | | | | | | | |та страхової | | | | | | | |медицини | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |13 |Клінічне вивчення | 1,5 | 54 | 32 | 22 | залік| | |лікарських засобів| | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |14 |Медичне та | 1,5 | 54 | 32 | 22 | залік| | |фармацевтичне | | | | | | | |товарознавство | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| |15 |Курси за вибором | 3,0 | 108 | 36 | 72 | залік| |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Навчальна практика| 4,5 | 162 |108 | 54 | д. залік| | |з фармінформації | | | | | | | |та фармопіки | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Виробнича практика| 3,0 | 108 | 72 | 36 | д. залік| | |з фармакоекономіки| | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Виробнича практика| 3,0 | 108 | 72 | 36 | д. залік| | |з медичної хімії | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Державні випускні | 9,0 | 324 | |324 | | | |іспити | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |в тому числі | 1,5 | 54 | | 54 | | | |державний | | | | | | | |стандартизований | | | | | | | |тестовий | | | | | | | |ліцензійний іспит | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 1 |Медична хімія | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 2 |Фармакогнозія | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 3 |Технологія ліків | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 4 |Фармакоекономіка | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | 5 |Фармацевтична | | | | | | | |опіка з клінічною | | | | | | | |фармакологією | | | | | | |---+------------------+------+------+----+----+-----------------| | |Всього за 5-й рік |60,00 | 2160 |1101|1059| | |---+--------------------------------+----+----+-----------------| | | Середня кількість аудиторних |27,5| | | | | годин на тиждень | | | | |----------------------------------------------+-----------------| |Курси за вибором: |Держ. іспитів - | |1. Основи гомеопатії. |5. | |2. Експрес аналіз гострих інтоксикацій. |Іспитів - 5. | |3. Клінічні основи застосуванні спеціальних |Диф. залік - 4. | |харчових додатків. |Заліків - 9. | |4. Міжнародний маркетинг в фармації. |Курс. робіт - 3. | |5. Підготовка фармацевтичного представника. | | |6. Броматологія. | | |7. Вікові особливості фармакотерапії | | |та побічна дія ліків. | | |----------------------------------------------------------------| |Державна атестація: стандартизований тестовий державний іспит | |(ліцензійний інтегрований іспит - Крок 2 "Клінічна фармація"); | |державні іспити (комплексний практично-орієнтований державний | |іспит) і/або комплексна дипломна робота. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | |Кредит |Всього| Ауд | СРС | |-------------------------------------+-------+------+-----+-----| |Всього за 5 років підготовки |300,00 |10 800|5 768|5 032| |-------------------------------------+-------+------+-----+-----| |З них практичної підготовки | 28,5 |1 026 | 684 | 342 | |----------------------------------------------------+-----+-----| |Середня кількість аудиторних годин на тиждень |28,8 | | |за 5 років | | | |----------------------------------------------------+-----+-----| | | | | | | |-------------------------------------+-------+------+-----------| |Цикли підготовки |Кредити|Години| % | |-------------------------------------+-------+------+-----------| |1. Гуманітарна | 42,0 |1 512 | 14 | |і соціально-економічна | | | | |-------------------------------------+-------+------+-----------| |2. Природничо-наукова | 81,5 |2 934 | 27 | |-------------------------------------+-------+------+-----------| |3. Професійна | 124,0 |4 464 | 41 | |-------------------------------------+-------+------+-----------| |4. Курси за вибором | 15 | 540 | 5 | |-------------------------------------+-------+------+-----------| |5. Практична | 28,5 |1 026 | 10 | |-------------------------------------+-------+------+-----------| |6. Державні випускні іспити | 9 | 324 | 3 | |-------------------------------------+-------+------+-----------| |Всього | 300,0 |10 800| 100 | ------------------------------------------------------------------
План
навчального процесу за циклами підготовки.
Спеціальність 7.110206 "клінічна фармація"

Навчальна та виробнича практика
------------------------------------------------------------------ | | Зміст |Кредит|Кількість годин|Курс| | | | |---------------| | | | | |Всього|Ауд |СРС| | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| | |Навчальна практика | | | | | | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |1 |Ознайомча з фармацевтичного | 1,5 | 54 | 36 |18 | 1 | | |забезпечення населення | | | | | | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |2 |Ознайомча медична | 1,5 | 54 | 36 |18 | 2 | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |3 |Польова з фармацевтичної ботаніки| 3 | 108 | 72 |36 | 2 | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |4 |З фармакогнозії | 3 | 108 | 72 |36 | 3 | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |5 |З фармопіки та фармінформації | 4,5 | 162 | 108|54 | 5 | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| | |Виробнича практика | | | | | | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |1 |З лабораторної та функціональної | 1,5 | 54 | 36 |18 | 3 | | |діагностики | | | | | | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |2 |З технології лікарських засобів | 4,5 | 162 | 108|54 | 4 | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |3 |З клінічної фармакології | 3 | 108 | 72 |36 | 4 | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |4 |З медичної хімії | 3 | 108 | 72 |36 | 5 | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| |5 |З фармакоекономіки | 3 | 108 | 72 |36 | 5 | |--+---------------------------------+------+------+----+---+----| | |Всього | 28,5 | 1 026| 684|342| | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Вид контролю ознайомчої навчальної практики -
залік, навчальної практики - диференційований залік, виробничої
практики - диференційований залік з контролем засвоєння практичних
навичок за загальним обов'язковим переліком з відповідних
дисциплін.вверх