Документ v0248555-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.06.2017, основание - v0304730-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2005 N 248

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 304 ( v0304730-17 ) від 19.06.2017 }

Про затвердження Порядку працевлаштування
випускників аграрних вищих навчальних закладів,
підготовка яких здійснюється за державним
замовленням з урахуванням специфіки галузі

Виконуючи вимоги статті 52 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), статті 56 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), статті 197 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), постанов Кабінету Міністрів України від
22 серпня 1996 р. N 992 ( 992-96-п ) "Про Порядок працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням", від 29 червня 1999 р.
N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи в
сільській місцевості" та з метою забезпечення реалізації права на
працевлаштування за фахом випускників аграрних вищих навчальних
закладів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок працевлаштування випускників аграрних
вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за
державним замовленням з урахуванням специфіки галузі (додається).
2. Керівникам аграрних вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації, Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій:
2.1. Запровадити з 01.08.2005 в аграрних вищих навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації затверджений Порядок
працевлаштування випускників аграрних вищих навчальних закладів,
підготовка яких здійснюється за державним замовленням з
урахуванням специфіки галузі, і здійснити комплекс заходів по
контролю за його дотриманням.
2.2. Налагодити тісну співпрацю із замовниками фахівців щодо
оперативної зміни у разі необхідності їх спеціалізації у
підготовці, направлення на виробничу практику, визначення теми і
змісту дипломного проекту (роботи), сприяння працевлаштуванню
молодих випускників аграрних вищих навчальних закладів.
3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій разом із профспілкою працівників АПК
забезпечити контроль за виконанням заходів, передбачених у
колективних договорах підприємств, установ, організацій щодо
надання роботи за фахом молодим фахівцям - випускникам аграрних
вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за
державним замовленням та цільовими направленнями.
4. Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.)
включати питання організації направлення на роботу молодих
фахівців і працевлаштування їх за призначенням на виробництві під
час розгляду звітів по контракту керівників аграрних навчальних
закладів, формування рейтингу аграрних вищих - навчальних
закладів, перевірок їх діяльності тощо.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
06.06.2005 N 248

ПОРЯДОК
працевлаштування випускників аграрних
вищих навчальних закладів, підготовка
яких здійснюється за державним замовленням
з урахуванням специфіки галузі

1. Загальна частина
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 52 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), статті 56 Закону України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від
22 серпня 1996 р. N 992 ( 992-96-п ) "Про Порядок працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням", від 29 червня 1999 р.
N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи в
сільській місцевості" з урахуванням специфіки галузі.
1.2. Випускники аграрних вищих навчальних закладів, яким
присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі
направлення на роботу, вважаються молодими фахівцями протягом
трьох років з моменту укладання ними трудового договору із
замовником.
1.3. Керівники вищих навчальних закладів після зарахування
осіб на навчання за державним замовленням, які мають цільове
направлення, видане згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 1999 р. N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку
фахівців для роботи в сільській місцевості", укладають з ними та
роботодавцями-замовниками угоду за формою згідно з додатком 1.
1.4. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головні управління та управління агропромислового
розвитку обласних, районних державних адміністрацій вживають
заходів, спрямованих на працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним
замовленням згідно з установленими квотами, а також за рік до
закінчення навчання інших осіб, які навчаються за державним
замовленням, подають перелік місць працевлаштування та умов, які
вони зобов'язуються створити випускнику (забезпеченість житлом,
розмір заробітної плати, інші соціальні гарантії). Замовники несуть відповідальність за достовірність поданої
інформації про потребу у фахівцях.
2. Права і обов'язки
замовників та випускників
2.1. Згідно з угодою випускник зобов'язаний оволодіти всіма
видами професійної діяльності, передбаченими відповідною
кваліфікаційною характеристикою, а вищий навчальний заклад повинен
забезпечити якість та рівень підготовки фахівця з вищою освітою.
2.2. Замовники можуть за рахунок своїх коштів надавати
студентам матеріальну допомогу, а також встановлювати доплати до
державної стипендії. Граничні розміри зазначених виплат не
обмежуються.
2.3. Випускники, які навчалися за державним замовленням і
укладеною угодою з вищим аграрним навчальним закладом і
замовником, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше
трьох років.
2.4. Розірвання випускником угоди, передбаченої пунктом 1.3.
цього Порядку, допускається з таких поважних причин: встановлення інвалідності 1 або 2 групи, внаслідок чого
випускник не може виїхати на роботу за призначенням; встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка)
випускника, одного з батьків (або осіб, які їх замінюють)
випускника; якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають
дитину у віці до трьох років, або дитину, яка згідно з медичним
висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);
одинокі мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років
або дитину-інваліда; проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім
строкової), у тому числі за контрактом, на посадах рядового,
сержантського та старшинського складу, прапорщиків, мічманів і
офіцерів у Збройних Силах, Державній прикордонній службі. Службі
безпеки, а також інших військових формуваннях, створених
відповідно до законодавства України, та служби в органах
внутрішніх справ поза місцем розташування замовника; вступ до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; вступ до аспірантури з відривом від виробництва за
рекомендацією вчених рад аграрних вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації після відпрацювання не менше року за
направленням; невиконання замовником умов, передбачених в направленні,
виданому аграрним вищим навчальним закладом.
2.5. Розірвання угоди за ініціативою замовника допускається у
разі: неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю
згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд для прийняття на
роботу відповідно до законодавства є обов'язковим) або висновком
медико-соціальної .(експертної) комісії; банкрутства замовника. Якщо випускник без поважних причин не захистив дипломний
проект (роботу), замовник може надати йому роботу з урахуванням
одержаної спеціальності та кваліфікації.
2.6. Випускник, призваний на строкову військову службу до
Збройних Сил, після її закінчення зобов'язаний прибути на роботу
за призначенням. Перебування у Збройних Силах зараховується в передбачений
угодою термін роботи за призначенням. Це стосується також
випускників, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
2.7. Час перебування жінки у відпустці після закінчення
вищого навчального закладу у зв'язку з вагітністю, пологами,
доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку
зараховується до терміну роботи за призначенням.
2.8. Якщо умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і
дружиною, не передбачають направлення їх до одного й того ж
населеного пункту, місце їх роботи визначається за домовленістю
між ними та замовниками, а у разі, коли-вони не дійшли згоди, один
з подружжя має право розірвати договір в односторонньому порядку.
2.9. У разі неприбуття молодого фахівця за направленням або
відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням,
звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової
дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років
випускник зобов'язаний відшкодувати в установленому порядку до
державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові
всі витрати.
2.10. Випускникові, якому відмовлено в прийнятті на роботу
після прибуття до місця призначення, замовник компенсує витрати,
пов'язані з переїздом випускника і членів його сім'ї як до місця
призначення, так із поверненням до постійного місця проживання
(якщо він був направлений до іншої місцевості) згідно з
визначеними в угоді умовами. У разі відмови у прийнятті на роботу за призначенням і
звернення молодих фахівців до центрів зайнятості замовники
відшкодовують державній службі зайнятості всі витрати, пов'язані з
працевлаштуванням, перепідготовкою, виплатою допомоги по
безробіттю та матеріальної допомоги в розмірі стипендії під час
проходження професійної підготовки та перепідготовки. Одержані
кошти спрямовуються до місцевої частини Державного фонду сприяння
зайнятості населення.
2.11. Спори, що виникають у разі порушень угоди,
розглядаються в судовому порядку.
3. Порядок працевлаштування випускників,
які навчались за державним замовленням
3.1. Випускники вищих навчальних закладів працевлаштовуються
на місця, доведені до вищого навчального закладу відповідно до
укладених угод.
3.2. Керівництво вищого навчального закладу не пізніше ніж за
рік до закінчення навчання пропонує випускнику посаду відповідно
до укладеної угоди. При цьому вищим навчальним закладом
оформляється картка працевлаштування випускника, форма якої
визначена постановою Кабінету Міністрів України від
22 серпня 1996 р. N 992 ( 992-96-п ) (додаток 2) у двох
примірниках на кожну особу. Перший примірник зберігається у вищому
навчальному закладі, другий - надсилається замовникові. Замовник не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчання
на підставі одержаної картки працевлаштування підтверджує вищому
навчальному закладу достовірність надісланого ним переліку місць
працевлаштування випускників.
3.3. Вручення випускникові диплома про закінчення вищого
навчального закладу, направлення на роботу за формою, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992
( 992-96-п ) (додаток 3), та видача належних йому коштів, які
перераховані до вищого навчального закладу замовником,
здійснюється протягом семи днів після закінчення ним вищого
навчального закладу. Оформлене замовником або вищим аграрним
навчальним закладом (за домовленістю із замовником) направлення на
роботу є підставою для укладання трудового договору між молодим
фахівцем і замовником.
3.4. Молодий фахівець повинен прибути до місця призначення у
термін, визначений у направленні на роботу.
3.5. Якщо замовник відмовив у прийнятті на роботу молодого
фахівця, останній звертається до державної служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні або перепідготовці і повідомляє про
це відповідний місцевий орган управління агропромислового
розвитку. При цьому пред'являється направлення на роботу і
скріплена печаткою замовника довідка про відмову у
працевлаштуванні.
3.6. Реєстрація молодих фахівців у державній службі
зайнятості здійснюється за місцем постійного проживання у порядку,
визначеному законодавством про зайнятість населення.
3.7. На прохання молодого фахівця, який отримав довідку про
надання можливості самостійного працевлаштування за формою,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
22 серпня 1996 р. N 992 ( 992-96-п ) (додаток 4), або за
направленням служби зайнятості, протягом трьох років після
закінчення ним вищого навчального закладу керівник підприємства,
установи, організації, аграрного вищого навчального закладу може
оформити йому направлення на роботу.
4. Соціальні гарантії і компенсації
4.1. Молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу
після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка
тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим фахівцям
виплачується допомога у розмірі академічної або соціальної
стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у вищому
навчальному закладі ( крім додаткової соціальної стипендії, що
виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської
катастрофи) за рахунок замовника. Після укладання трудового
договору на молодих фахівців поширюються усі види соціального
захисту, передбачені колективним договором працівників
підприємства, установи, організації.
4.2. Молодим фахівцям, які звернулися за сприянням у
працевлаштуванні до державної служби зайнятості і зареєстровані як
такі, що шукають роботу, протягом десяти календарних днів з
моменту реєстрації підшукується робота з урахуванням
спеціальності. Якщо такої роботи не запропоновано, їм надається
статус безробітних з виплатою допомоги по безробіттю до вирішення
питання про працевлаштування згідно із законодавством про
зайнятість населення. В цей період молоді фахівці мають право на
безоплатну професійну орієнтацію, а також на участь в оплачуваних
громадських роботах. На осіб, зайнятих на громадських роботах,
поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне
забезпечення, виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю.
4.3. Молодим фахівцям після 3-х років роботи у сільській
місцевості за направленням і спеціальністю можуть виділятися
земельні паї з фонду земельного запасу.
4.4. Молоді фахівці, які прибули за направленням у сільську
місцевість, мають право на отримання довгострокових кредитів для
індивідуальної забудови житла на селі відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 05.10.98 N 1597 ( 1597-98-п ).
4.5. Молоді фахівці мають право на кошти державного бюджету
для підтримки новоствореним фермерським господарствам та
фермерським господарствам з відокремленими садибами відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.04 N 1102
( 1102-2004-п ).
4.6. Звільнення молодого фахівця з ініціативи замовника до
закінчення терміну угоди дозволяється у випадках, передбачених
статтею 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
4.7. Якщо замовник відмовляє молодому фахівцеві в прийомі на
роботу після одержання з вищого навчального закладу картки
працевлаштування, влаштування його на роботу здійснюється згідно з
пунктом 4.2 цього Порядку у разі, якщо вищий навчальний заклад не
може запропонувати випускникові інше місце роботи.
4.8. Посади за штатним розписом, на які в поточному році
повинні бути Прийняті на роботу молоді фахівці згідно з угодою, не
підлягають заміщенню іншими працівниками. У разі виробничої
потреби на ці посади можуть бути прийняті інші працівники на
термін до призначення на них молодих фахівців.
4.9. Якщо випускник за його згодою переводиться на роботу до
іншого підприємства, установи, організації, йому видається цим
підприємством, установою, організацію нове направлення на
роботу. 3а випускником у цьому разі зберігаються усі права і
обов'язки молодого фахівця протягом 3-х років після закінчення
аграрного вищого навчального закладу.
4.10. Випускникам, які закінчили вищі навчальні заклади з
відзнакою, за рішенням замовника може встановлюватися вища на 20
відсотків заробітна плата в межах схеми посадових окладів.
4.11. Випускники, які одержали направлення на роботу до іншої
місцевості, а також члени їхніх сімей забезпечуються житлом згідно
із законодавством. Випускники, яких не було забезпечено житлом згідно з угодою і
які продовжують працювати за призначенням після визначеного
терміну, мають право на позачергове одержання житла незалежно від
терміну роботи за цим призначенням. Також за випускниками за
попереднім місцем проживання зберігається житло згідно із
законодавством. Замовники можуть за рахунок своїх коштів здійснювати оплату
житла молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу. У разі ліквідації підприємства, установи, організації право
на позачергове одержання житла забезпечується згідно із
законодавством.
4.12. Щорічно до 15 січня наступного року вищі аграрні
навчальні заклади подають інформацію Міністерству аграрної
політики про випуск і працевлаштування за формою згідно з додатком
5.
Начальник Департаменту
аграрної освіти
та науки М.Ф.Бойко

Додаток 1
до Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним
замовленням з урахуванням
специфіки галузі

ТИПОВА УГОДА
про цільову підготовку фахівців з вищою
освітою для агропромислового комплексу

N ___ "__" ________ 200_ р.
_________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)
_________________________________________________________________
(його підпорядкованість)
в особі керівника _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Підприємство (установа, організація), що надало цільове
направлення на підготовку фахівця _________________________________________________________________
(підпорядкованість)
в особі керівника _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
та студента: ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
рік вступу, курс, факультет _____________________________________
напрям підготовки _______________________________________________
спеціальність (спеціалізація) ___________________________________
уклали цю угоду.
Вищий навчальний заклад зобов'язується забезпечити:
- якісну теоретичну і практичну підготовку фахівця з вищою
освітою на рівні державних стандартів; - видати документ про освіту державного зразка. Підприємство (установа, організація) зобов'язується
забезпечити: після закінчення навчання та одержання відповідної
кваліфікації місцем працевлаштування на підприємстві (установі,
організації), де випускник вищого навчального закладу зобов'язаний
відпрацювати не менше трьох років. Студент зобов'язується: оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими
стандартами вищої освіти за напрямом підготовки _________________________________________________________________
(напрям, спеціальність, спеціалізація) _________________________________________________________________
погодити із замовником тему дипломного проекту (роботи), а
також на вимогу підприємства (установи, організації) теми курсових
робіт; прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце
згідно з направленням, виданим вищим навчальним закладом, і
відпрацювати не менше трьох років; у разі відмови їхати за призначенням відшкодувати до
державного бюджету вартість навчання в установленому порядку. Інші положення. Зміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання
додаткових угод.
Дія угоди припиняється: - за згодою сторін (оформляється протоколом); - у разі ліквідації юридичної особи, якщо не визначена
юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони; - у разі відмови роботодавця. Усі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються в
судовому порядку. Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до
"__" _________ 200_ р. Угоду складено у трьох примірниках, які
зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
Юридичні адреси сторін:
Вищий навчальний заклад _________________________________________
(поштовий індекс, адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок ___________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування установи банку)
Підприємство, (установа, організація), що надало цільове
направлення на підготовку фахівця _________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок ___________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування установи банку)
Студент _________________________________________________________
(місце постійного проживання,
адреса, номер телефону)
паспорт _________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)
Керівник навчального Керівник підприємства
закладу (установи, організації) ________________________ __________________
(підпис) __________________
(підпис)
Головний бухгалтер ________________________ Головний бухгалтер
(підпис) _____________________
(підпис)
Студент ____________
(підпис)
Примітка. До угоди можуть бути внесені й інші зобов'язання
сторін.

Додаток 2
до Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним
замовленням з урахуванням
специфіки галузі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Кабінету Міністрів
України
22.08.96 N 992

Форма N 1
КАРТКА
працевлаштування випускника

_________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу,
його підпорядкованість)
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
Рік народження __________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень _________________________________
Напрям підготовки за професійним спрямуванням (спеціальність) _________________________________________________________________
Спеціалізація (для магістра - назва освітньо-професійної програми
підготовки магістра) _________________________________________________________________
Сімейний стан ___________________________________________________
Адреса постійного місця проживання (адреса батьків) _________________________________________________________________
Додаткові відомості (заповнюються за бажанням випускника) _________________________________________________________________
Випускник ________ Дата заповнення
Відповідальний працівник вищого навчального закладу
___________ "__" ___________ 200_ р.
(підпис)

Додаток 3
до Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним
замовленням з урахуванням
специфіки галузі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Кабінету Міністрів
України
22.08.96 N 992

Форма N 2
НАПРАВЛЕННЯ
на роботу N ___

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) закінчив(ла) _________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу,
його підпорядкованість)
в__________ 200 _ р. за спеціальністю _________________________________________________________________
направляється в розпорядження _________________________________________________________________
(найменування та адреса підприємства
(установи, організації),
_________________________________________________________________
його підпорядкованість)
згідно з карткою працевлаштування від _________________________________________________________________
для роботи на посаді ____________________________________________
з місячним окладом ______________________________________________
Забезпечити житлом ______________________________________________
(вид житла)
Дата прибуття "__"________ 200_ р.
Керівник підприємства
установи, організації ____________
(підпис) "__"_______ 200_ р.
М.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ
до направлення на роботу

N ___ від ___________________
(підлягає поверненню до вищого навчального закладу
в п'ятиденний термін з дня укладення з випускником
трудового договору)
_________________________________________________________________
(найменування підприємства ( установи, організації),
його підпорядкованість) _________________________________________________________________
повідомляє, що випускник ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
призначений на посаду ___________________________________________
з місячним окладом ______________________________________________
забезпечений житлом _____________________________________________
(вид житла)
Керівник підприємства
(установи, організації) __________________
(підпис)
М.П.

Додаток 4
до Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним
замовленням з урахуванням
специфіки галузі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Кабінету Міністрів
України
22.08.96 N 992

Форма N 3
ДОВІДКА
про надання можливості самостійного
працевлаштування N _____

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) який (яка) закінчив(ла)
_________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу,
_________________________________________________________________
його підпорядкованість)
в__________ 200_ р. за напрямом підготовки, спеціальністю
_________________________________________________________________
надано можливість працевлаштовуватися самостійно.
На підставі (підкреслити необхідне):
заяви випускника;
відсутності можливості працевлаштування.
Керівник вищого
навчального закладу,
підприємства (установи,
організації) _________________
(підпис) "__"_______ 200_ р.
М.П.

ПОВІДОМЛЕННЯ
до довідки про надання можливості самостійного
працевлаштування N ____ від ________

(підлягає поверненню до вищого навчального
закладу в п'ятиденний термін з дня укладення
з випускником трудового договору)
_________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації),
_________________________________________________________________
його підпорядкованість)
повідомляє, що випускник ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
призначений на посаду ___________________________________________
з місячним окладом ______________________________________________
забезпечений житлом _____________________________________________
(вид житла)
Керівник підприємства
(установи, організації) __________________
(підпис) "__"_______ 200_ р.
М.П.

Додаток 5
до Порядку працевлаштування
випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним
замовленням з урахуванням
специфіки галузі

ІНФОРМАЦІЯ
про випуск та працевлаштування випускників
денної форми навчання аграрних вищих
навчальних закладів у 200__ році

------------------------------------------------------------------ | Назва навчального закладу | За | За | | |держзамовленням|контрактом| |-------------------------------------+---------------+----------| |Випуск всього із них: | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- отримали направлення на роботу | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- отримано підтверджень про | | | |працевлаштування | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |Працевлаштоване всього | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- в державні заклади, установи та | | | |організації | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- с-г. підприємства різних форм | | | |власності | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- власна справа | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- науково-дослідницькі установи | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- в інші країни за контрактом | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- в комерційні структури | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |Не працевлаштовані всього: із них по | | | |причині: | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- продовжено навчання | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- сімейні обставини | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- призов до Збройних Сил України | | | |-------------------------------------+---------------+----------| |- інші причини (відсутність вакансій)| | | ------------------------------------------------------------------вверх