Документ v0242859-13, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.05.2014, основание - v0060859-14

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

27.12.2013  № 242

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 60 від 13.05.2014}

Про затвердження методичних рекомендацій щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України

Відповідно до Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 974, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації моніторингу виконання державними органами та органами місцевого самоврядування завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, що додаються.

2. Затвердити Методичні рекомендації щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки, що додаються.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби України від 30 березня 2011 року № 79 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України згідно з розподілом функціональних повноважень.

В.о. Голови
Нацдержслужби України


Ю. Ковалевська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
27.12.2013  № 242

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації моніторингу виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України

1.1. Методичні рекомендації щодо організації моніторингу виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України розроблені з метою організації якісної підготовки та своєчасного надання Національному агентству України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба України) інформації щодо реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки (далі - Програма).

1.2. Об'єктом моніторингу є органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

1.3. Щокварталу до 15 числа останнього місяця кварталу та щороку до 20 січня наступного періоду органам державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендується подавати в електронному і паперовому вигляді до територіальних органів Головдержслужби інформацію щодо реалізації Програми, зокрема використання коштів, виділених на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.

1.4. До річної та квартальної інформації щодо реалізації Програми рекомендується включати:

інформацію про стан виконання завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України (додаток 1);

описовий звіт про стан виконання завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України (додаток 2).

1.5. У інформації про стан виконання завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України як правило зазначається:

обсяги та джерела фінансування з визначенням конкретних бюджетних програм (код, назва бюджетної програми), в рамках яких фактично здійснювалося фінансування;

кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації, за видами підвищення кваліфікації у розрізі категорій посад.

Рекомендується заповнити всі графи та рядки таблиці, у разі відсутності значення показника - проставити нуль.

Якщо неможливо визначити значення показника, бажано надати пояснення причини його відсутності у одному з розділів описового звіту про стан виконання завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України.

1.6. До описового звіту про стан виконання завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України рекомендується включити:

інформацію про результати виконання заходів, фінансування яких не передбачено Програмою, та (або) інших заходів, які доцільно зазначити;

пропозиції щодо уточнення переліку завдань і заходів з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на наступний період (у разі потреби);

проблемні питання реалізації програми та пропозиції щодо їх вирішення;

іншу необхідну інформацію.

1.7. Нацдержслужба України проводить аналіз інформації щодо реалізації Програми, поданої територіальними органами Головдержслужби, та подає звіт про стан виконання Програми:

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України - щороку до 1 березня наступного періоду;

Кабінету Міністрів України - щокварталу до 1 числа наступного місяця та щороку до 15 квітня наступного року.

Начальник Відділу
професійного навчання


Г. Погорєлова
Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо організації моніторингу
виконання органами державної влади
та органами місцевого самоврядування
завдань з підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської інтеграції
та євроатлантичного співробітництва
України
(пункт 4)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України
за __________________ у ___________________
(період)                                        (регіон)

Назва заходу

Кошти, тис. грн.

Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію

державного бюджету

місцевого бюджету

інших джерел*

за кошти державного бюджету

за кошти місцевого бюджету

за кошти інших джерел*

Код та назва бюджетної програми, в рамках якої здійснюється фінансування

план

факт

заплановано

фактично досягнуто

заплановано

фактично досягнуто

заплановано

фактично досягнуто

категорії посад

категорії посад

категорії посад

I-IV

V-VII

I-IV

V-VII

I-IV

V-VII

1. Підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції

ВСЬОГО, у т. ч. за видами підвищення кваліфікації:

- професійні програми

- тематичні постійно діючі семінари

- спеціалізовані короткострокові навчальні курси

- тематичні короткострокові семінари

2. Підвищення кваліфікації у сфері євроатлантичного співробітництва

ВСЬОГО, у т. ч. за видами підвищення кваліфікації:

- професійні програми

- тематичні постійно діючі семінари

- спеціалізовані короткострокові навчальні курси

- тематичні короткострокові семінари

3. Підвищення кваліфікації з мовної підготовки

__________
* Кошти інших джерел - кошти, отримані в рамках проектів міжнародної технічної допомоги. У разі наявності коштів з інших джерел - зазначити назву проекту міжнародної технічної допомоги або організації, яка надала кошти.

Керівник органу державної влади (місцевого самоврядування)

підпис

Ініціали, прізвище
Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо організації моніторингу
виконання органами державної влади
та органами місцевого самоврядування
завдань з підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської інтеграції
та євроатлантичного співробітництва
України
(пункт 4)

ОПИСОВИЙ ЗВІТ
про стан виконання завдань з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України
за ____________ у ________________
(період)                               (регіон)

В рамках реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 974, проведено наступні заходи.

I. Заходи, передбачені Програмою, та (або) інші заходи, які доцільно зазначити (розроблення навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, навчальних програм підвищення кваліфікації, визначення потреби органів влади у підвищенні кваліфікації тощо).

№ з/п

Назва заходу

Індикатор виконання

Головний виконавець/розпорядник коштів

План

Факт

1.

розроблення навчально-методичних посібників [1]

кількість посібників

Обласна державна адміністрація

1

1

2.

__________
[1] Наведено як приклад.

II.** Причина відсутності показника у таблиці (додаток 1).

III.**  Пропозиції щодо уточнення переліку завдань і заходів з підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на наступний період (у разі потреби).

__________
** Розділи включаються у разі потреби.

IV. Проблемні питання реалізації Програми.

V. Пропозиції.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
27.12.2013  № 242

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки

I. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки (далі - Методичні рекомендації) розроблено з метою визначення кількісних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації, якісного змістового наповнення процесу навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належать питання реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва (далі - фахівці), його відповідності потребам органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

1.2. Визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (I - IV категорії посад) у сфері європейської інтеграції та державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (I - VII категорії посад) з мовної підготовки рекомендовано здійснювати відповідно до таких принципів:

1.2.1. дослідження навчальних потреб фахівців відповідно до класифікації знань про Європейський Союз (Таблиця 1) та рівня володіння іноземною мовою (початковий, середній, вище середнього, вільне володіння);

Таблиця 1. Знання, якими рекомендовано володіти державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

Загальні знання

Засади інституційної та правової систем Європейського Союзу, політика Україна - Європейський Союз, механізми адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу

Галузеві знання

Мета, завдання, інституційні механізми, принципи правового регулювання у певній сфері acquis communautaire (законодавство Європейського Союзу) відповідно до Порядку денного асоціації Україна - Європейський Союз, майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Спеціальні знання

Окремі питання acquis communautaire щодо здійснення законодавчого та регуляторного наближення України до Європейського Союзу в рамках Порядку денного асоціації Україна - Європейський Союз, майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства ЄС

1.2.2. формування цільових груп фахівців для підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції відповідно до їх функціональних повноважень, категорії посади та сфери діяльності (Таблиця 2), з мовної підготовки - відповідно до рівня володіння іноземною мовою (початковий, середній, вище середнього, вільне володіння);

Таблиця 2. Цільові групи фахівців відповідно до їх функціональних повноважень, категорій посад та сфери діяльності

Категорії посад

Центральний рівень

Регіональний рівень

I-III

Керівники та заступники керівників центральних органів виконавчої влади

Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступники

III

Голови райдержадміністрацій

III-IV

Міські, сільські та селищні голови

III-IV

Керівники структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань європейської інтеграції

Керівники структурних підрозділів з питань європейської інтеграції
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

III-IV

Керівники юридичних підрозділів центральних органів виконавчої влади

Керівники юридичних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

III-IV

Керівники функціональних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади

Керівники функціональних структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади

1.2.3. врахування при визначенні потреб Орієнтовної базової програми у сфері європейської інтеграції (додаток 1), яка використовується вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти та іншими юридичними особами, які надають освітні послуги (далі - навчальні заклади) для розроблення навчальних програм для надання освітніх послуг в рамках Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки (далі - Програми);

1.2.4. визначення категорій фахівців для проведення підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки, а саме:

державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належать питання реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України: працівників структурних підрозділів з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва; працівників інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва; працівників, відповідальних за проведення переговорів щодо співпраці з Європейським Союзом; працівників, відповідальних за укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони;

членів робочих груп з питань підготовки та реалізації проектів Twinning та заходів TAIEX, інших проектів міжнародної технічної допомоги.

II. Організація визначення потреб у підвищенні кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки

2.1. Визначення потреб у підвищенні кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки рекомендовано проводити керівниками кадрових підрозділів органів державної влади та органів місцевого самоврядування спільно з керівниками підрозділів, до повноважень яких належать питання європейської інтеграції. Узагальнення потреб - керівниками кадрових підрозділів.

2.2. Для визначення потреб у підвищенні кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки органам державної влади та органам місцевого самоврядування пропонується провести їх анкетування (додатки 2-4).

2.3. Визначення потреб рекомендовано проводити на центральному та регіональному рівнях.

2.4. Визначення потреб на центральному рівні:

2.4.1. потреби у підвищенні кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки на центральному рівні рекомендовано визначати за схемою, наведеною у додатку 5: центральні органи виконавчої влади та інші державні органи узагальнюють потреби структурних підрозділів центральних апаратів і щороку до 1 лютого направляють в установленому порядку до Нацдержслужби України;

2.4.2. результатом визначення потреб у підвищенні кваліфікації на центральному рівні є Інформація про потреби у підвищенні кваліфікації державних службовців (I - IV категорії посад) у сфері європейської інтеграції (додаток 6) та Інформація про потреби у підвищенні кваліфікації фахівців з мовної підготовки (додаток 7).

2.5. Визначення потреб на регіональному рівні:

2.5.1. потреби у підвищенні кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки на регіональному рівні рекомендовано визначати за схемою, наведеною у додатку 8:

- обласні державні адміністрації узагальнюють потреби структурних підрозділів районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських та районних у місті рад;

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації узагальнюють потреби органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів міських державних адміністрацій, районних в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій;

- обласні ради узагальнюють потреби підрозділів виконавчих комітетів обласних та районних рад (з урахуванням потреб міських, сільських та селищних рад відповідної території);

- Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Севастопольська міська рада узагальнюють потреби органів місцевого самоврядування;

- місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та територіальні органи центральних органів виконавчої влади направляють потреби в установленому порядку до територіальних органів Головдержслужби щороку до 20 січня;

- територіальні органи Головдержслужби узагальнюють потреби місцевих виконавчих органів, органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади і подають до Нацдержслужби України щороку до 1 лютого;

2.5.2. для визначення потреб у підвищенні кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки на регіональному рівні територіальні органи Головдержслужби співпрацюють з кадровими підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, а також вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, залученими до виконання Програми;

2.5.3. результатом визначення потреб у підвищенні кваліфікації на регіональному рівні є Інформація про потреби у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (I - IV категорії) у сфері європейської інтеграції та Інформація про потреби у підвищенні кваліфікації фахівців з мовної підготовки, які рекомендовано подавати за формами, визначеними у додатках 9, 7.

2.6. За результатами опрацювання потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації у сфері європейської інтеграції та з мовної підготовки формуються списки осіб, рекомендованих для направлення на підвищення кваліфікації.

Начальник Відділу
професійного навчання


Г. Погорєлова
Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункт 1.2.3)

ОРІЄНТОВНА БАЗОВА ПРОГРАМА
тематичного короткострокового семінару у сфері європейської інтеграції

Модуль 1: Загальна характеристика Європейського Союзу

1.1. Еволюція інтеграційних процесів Європейського Союзу, перспективи розвитку.

1.2. Правова система Європейського Союзу, нормативно-правова база Європейського Союзу. Вітчизняна правова база європейської інтеграції.

1.3. Інституції та органи Європейського Союзу, особливості прийняття рішень. Роль інституцій Європейського Союзу у виробленні та імплементації спільних політик.

1.4. Членство в Європейському Союзі: Копенгагенські та Мадридські критерії.

1.5. Компетенції Європейського Союзу.

1.6. Економічні засади Європейського Союзу: внутрішній ринок, правила конкуренції, валютна система, секторальні політики.

1.7. Договір про реформування Європейського союзу (Лісабонська угода).

Модуль 2: Європейська політика сусідства та ініціатива "Східне партнерство"

2.1 Європейської політика сусідства: концепція, еволюція, реалізація.

2.2. Східне партнерство: мета, інструменти. Механізми двостороннього та багатостороннього співробітництва в рамках Східного партнерства.

2.3. Роль та місце України у Східному партнерстві (європейській політиці сусідства).

Модуль 3. Державне управління в країнах Європейського Союзу

3.1. Сучасні системи державного управління в країнах Європейського Союзу.

3.2. Місцеві органи влади в системі публічного управління в країнах Європейського Союзу.

3.3. Публічне адміністрування та процеси децентралізації в країнах Європейського Союзу.

3.4. Інституційні засади функціонування державної служби країн Європейського Союзу.

Модуль 4: Європейська інтеграція України: здобутки, проблеми, перспективи

4.1. Етапи співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Виконання Порядку денного асоціації Україна - Європейський Союз.

4.2. Механізми реалізації політики європейської інтеграції України.

4.3. Співвідношення між завданнями внутрішньої та зовнішньої політики в контексті європейської інтеграції України.

4.4. Національні інтереси України та можливе членство в Європейському Союзі.

4.5. Фінансова безпека України в системі євроінтеграційних координат.

4.6. Економічна дипломатія в просуванні інтересів України в Європейському Союзі.

4.7. Адаптація українського законодавства до aquis communautaire.Додаток 2
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункт 2.2)

АНКЕТА
щодо визначення потреб центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (I-IV категорії посад) у сфері європейської інтеграції

Шановна(ий) пані(е)!
З метою найбільш повного задоволення Ваших потреб у навчанні просимо відповісти на наступні запитання анкети:

1. Прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________

2. Орган влади _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Структурний підрозділ ______________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Посада ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Категорія посади державного службовця:

I категорія

II категорія

III категорія

IV категорія

6. Контактна інформація (телефон, e-mail) _________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Участь у робочих групах Twinning, TAIEX, проектах міжнародної технічної допомоги

так

ні

____________________________________________________________________________
                                                                     якщо "так", вказати назву

8. Вид підвищення кваліфікації

Професійна програма підвищення кваліфікації

Тематичні постійно діючі семінари

Тематичний короткостроковий семінар

9. Позначте теми навчальних занять, в яких Ви хотіли б взяти участь.

9.1. Перелік тематик, рекомендований для керівників юридичних підрозділів:

Право Європейського Союзу: принципи, система, джерела

9.1.1. Принципи та характерні особливості aquis communautaire;

9.1.2. Адаптація національного законодавства до стандартів ЄС: успіхи, труднощі та невдачі (приклади нових країн - членів ЄС);

9.1.3. Джерела права ЄС: первинне право, вторинне право;

9.1.4. Принципи застосування права ЄС;

9.1.5. Відповідальність держав - членів ЄС за порушення права ЄС;

9.1.6. Європейський Суд правосуддя та Європейський Суд Першої Інстанції;

Додаткові пропозиції


Лісабонський договір (Договір про Реформи) та інституційні нововведення

9.1.7. Історія розробки Конституційного договору ЄС. Європейський конвент;

9.1.8. Структура та зміст Лісабонського договору;

9.1.9. Набуття Європейським Союзом міжнародної правосуб'єктності;

9.1.10. Інституційні нововведення та реформування механізму прийняття рішень;

9.1.11. Хартія фундаментальних прав як невід'ємна частина законодавства ЄС;

9.1.12. Право законодавчої ініціативи громадян ЄС;

Додаткові пропозиції

Адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу

9.1.13. Нормативно-законодавча база відносин України з Європейським Союзом та основоположні документи політики європейської інтеграції України;

9.1.14. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Прогресивний план адаптації українського законодавства до законодавства ЄС;

9.1.15. Етапи та механізми адаптації законодавства України до acquis communautaire;

9.1.16. Методологія здійснення експертизи щодо відповідності проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом регулювання належать до сфер, відносини в яких регулюються правом Європейського Союзу;

9.1.17. Здійснення Аналізу наслідків впровадження рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire: етапи АНВ та підготовка звіту;

9.1.18. Методика та алгоритм пошуку законодавчих та нормативно-правових актів Європейського Союзу: основні бази даних та веб-ресурси;

9.1.19. Рекомендації щодо ефективного аналізу законодавчих та нормативно-правових актів ЄС;

Додаткові пропозиції

9.2. Перелік тематик, рекомендований для керівників структурних підрозділів з питань європейської інтеграції

Структура, повноваження та механізми прийняття рішень інститутів ЄС

9.2.1. Інституційні нововведення згідно Договору про реформу ЄС (Лісабонського договору) та перспективи розвитку Європейського Союзу;

9.2.2. Європейський Парламент як головна законодавча інституція Європейського Союзу

9.2.3. Рада Європейського Союзу;

9.2.4. Європейська Комісія;

9.2.5. Запровадження посад Президента Європейської Ради (ЄР) та Високого представника Євросоюзу у зовнішніх справах та політиці безпеки;

9.2.6. Суд Справедливості Європейських Співтовариств та Європейський Аудиторський Суд;

9.2.7. Фінансові органи ЄС: Європейський Центральний Банк, Європейський Інвестиційний Банк, Європейський Інвестиційний Фонд;

9.2.8. Дорадчі органи Європейського Союзу: Європейський і Соціальний Комітет, Комітет Регіонів;

9.2.9. Міжвідомчі органи та децентралізовані органи ЄС: повноваження та функції;

9.2.10. Джерела права Європейського Союзу, поняття aquis communautaire;

9.2.11. Принципи субсидіарності та солідарності;

Додаткові пропозиції

Європейський Союз та Україна

9.2.12. Розширення Європейського Союзу: Копенгагенські та Мадридський критерії;

9.2.13. Європейська політика сусідства та Східне партнерство;

9.2.14. Роль та місце України в ініціативі Східне партнерство, участь України в тематичних платформах та ініціативах-флагманах;

9.2.15. Стратегія і тактика європейської інтеграції;

9.2.16. Розвиток відносин між Україною та ЄС: від Угоди про партнерство та співробітництво через План дій до Угоди про асоціацію;

9.2.17. Перспективи та труднощі створення Зони вільної торгівлі з ЄС;

9.2.18. Лібералізація візового режиму та міграційна політика ЄС;

9.2.19. Проблема адаптації українського законодавства до aquis communautaire; методологія Аналізу наслідків впровадження рекомендацій щодо зміни та адаптації законодавства;

9.2.20. Основи комунікації та переговорного процесу у європейській інтеграції;

9.2.21. Методологія програмування допомоги для України в рамках Інструменту європейського сусідства та партнерства;

9.2.22. Програми Twinning, TAEIX, SIGMA;

Додаткові пропозиції.

Організація цивільної служби та публічної адміністрації в ЄС та його державах-членах

9.2.23. Адаптація інноваційних змін державного управління в Україні до європейських моделей адміністративного реформування

9.2.25. Європейське врядування: зміст, основні напрями, проблеми та перспективи.

9.2.26. Позитивний досвід організації державної служби в країнах ЄС, можливість його використання в Україні.

9.2.27. Запровадження європейських стандартів державного управління в Україні в рамках адміністративної реформи.

9.2.28. Адміністративна реформа в Україні в контексті європейського досвіду.

9.2.29. Візова політика ЄС та політика співпраці з Україною, співпраця у боротьбі з нелегальною міграцією.

9.2.30. Монетарна політика України та відносини з єврозоною.

9.3. Перелік тематик для керівників інших функціональних структурних

1. Галузеві політики Європейського Союзу

9.3.1. Сільське господарство;

9.3.2. Бюджетна політика;

9.3.3. Культура та туризм;

9.3.4. Митна політика;

9.3.5. Економіка та монетарна політика, фінансові ринки, особливості системи оподаткування;

9.3.6. Освіта, підвищення кваліфікації та молодіжна політика;

9.3.7. Зайнятість та соціальна політика, охорона праці;

9.3.8. Енергетика, включаючи ядерну;

9.3.9. Підприємництво: стандарти і регулювання;

9.3.10. Захист довкілля та екологічні проблеми;

9.3.11. Зовнішні економічні відносини та зовнішня торгівля;

9.3.12. Риболовство та морська політика;

9.3.13. Зовнішня політика та політика безпеки;

9.3.14. Гуманітарна допомога;

9.3.15. Права людини;

9.3.16. Інформаційне суспільство;

9.3.17. Внутрішній ринок;

9.3.18. Юстиція, свобода та безпека;

9.3.19. Регіональна політика;

9.3.20. Транспорт та комунікації;

Додаткові пропозиції

10. Якими навичками для виконання професійних завдань Ви хотіли б оволодіти під час навчання?

10.1. Усна комунікація, стратегія і тактика ведення ділових і дипломатичних переговорів;

10.2. Підготовка і написання звітів та інших документів у сфері європейської інтеграції;

10.3. Підготовка, головування та участь у нарадах;

10.4. Постановка цілей і моніторинг їх виконання;

10.5. Використання інтернет-ресурсів у державному управлінні;

10.6. Управління проектам та залучення фінансових ресурсів;

10.7. Організація власної роботи та управління часом;

10.8. Прийняття управлінських рішень;

10.9. Основи антикризового менеджменту;

10.10. Робота в команді.

11. Яким видам навчальних занять та формам їх проведення Ви надаєте перевагу?

Лекція Практичне заняття Круглий стіл Ділова гра Тренінг
Додаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункт 2.2)

АНКЕТА
щодо визначення потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (I - IV категорії посад) у сфері європейської інтеграції

Шановна(ий) пані(е)!
З метою найбільш повного задоволення Ваших потреб у навчанні просимо відповісти на наступні запитання анкети:

1. Прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________

2. Орган влади _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Структурний підрозділ ______________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Посада ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Категорія посади державного службовця:

I категорія

II категорія

III категорія

IV категорія

6. Контактна інформація (телефон, e-mail) _________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Участь у робочих групах Twinning, TAIEX, проектах міжнародної технічної допомоги

так

ні

____________________________________________________________________________
                                                                              якщо "так", вказати назву

8. Позначте теми навчальних занять, в яких Ви хотіли б взяти участь:

8.1. Перелік тематик, рекомендований для керівників юридичних підрозділів

Право Європейського Союзу: принципи, система, джерела

8.1.1. Принципи та характерні особливості aquis communautaire;

8.1.2. Адаптація національного законодавства до стандартів ЄС: успіхи, труднощі та невдачі (приклади нових країн - членів ЄС);

8.1.3. Джерела права ЄС: первинне право, вторинне право;

8.1.4. Принципи застосування права ЄС;

8.1.5. Відповідальність держав - членів ЄС за порушення права ЄС;

8.1.6. Європейський Суд правосуддя та Європейський Суд Першої Інстанції;

Додаткові пропозиції ____________________________________________________

Лісабонський договір (Договір про Реформи) та інституційні нововведення

8.1.7. Історія розробки Конституційного договору ЄС. Європейський конвент;

8.1.8. Структура та зміст Лісабонського договору;

8.1.9. Набуття Європейським Союзом міжнародної правосуб'єктності;

8.1.10. Інституційні нововведення та реформування механізму прийняття рішень;

8.1.11. Хартія фундаментальних прав як невід'ємна частина законодавства ЄС;

8.1.12. Право законодавчої ініціативи громадян ЄС;

Додаткові пропозиції _____________________________________________________


Адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу

8.1.13. Нормативно-законодавча база відносин України з Європейським Союзом та основоположні документи політики європейської інтеграції України;

8.1.14. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Прогресивний план адаптації українського законодавства до законодавства ЄС;

8.1.15. Етапи та механізми адаптації законодавства України до acquis communautaire;

8.1.16. Методологія здійснення експертизи щодо відповідності проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом регулювання належать до сфер, відносини в яких регулюються правом Європейського Союзу;

8.1.17. Здійснення Аналізу наслідків впровадження рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire: етапи АНВ та підготовка звіту;

8.1.18. Методика та алгоритм пошуку законодавчих та нормативно-правових актів Європейського Союзу: основні бази даних та веб-ресурси;

8.1.19. Рекомендації щодо ефективного аналізу законодавчих та нормативно-правових актів ЄС;

Додаткові пропозиції _____________________________________________________

Досвід організації цивільної служби та публічної адміністрації в ЄС та його державах-членах:

8.1.20. Основні правові принципи та засади Європейського адміністративного простору.

8.1.21. Правові принципи та засади побудови системи органів публічної влади в державах-членах ЄС.

8.1.22. Оцінка та розвиток інституційної спроможності органів публічної влади Європейського Союзу та його держав-членів щодо виконання покладених на них завдань.

8.1.23. Правові принципи Європейського Союзу та держав - членів ЄС щодо інституту цивільної (публічної) служби.

8.1.24. Досвід країн ЄС щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі.

8.1.25. Приклади реформування публічної адміністрації та цивільної (публічної) служби в Європейському Союзі та в окремих державах - членах ЄС

Додаткові пропозиції _____________________________________________________

8.2. Перелік тематик, рекомендований для керівників структурних підрозділів з питань європейської інтеграції

Структура, повноваження та механізми прийняття рішень інститутів ЄС

8.2.1. Інституційні нововведення згідно Договору про реформу ЄС (Лісабонського договору) та перспективи розвитку Європейського Союзу;

8.2.2. Європейський Парламент як головна законодавча інституція Європейського Союзу;

8.2.3. Рада Європейського Союзу;

8.2.4. Європейська Комісія;

8.2.5. Запровадження посад Президента Європейської Ради (ЄР) та Високого представника Євросоюзу у зовнішніх справах та політиці безпеки;

8.2.6. Суд Справедливості Європейських Співтовариств та Європейський Аудиторський Суд;

8.2.7. Фінансові органи ЄС: Європейський Центральний Банк, Європейський Інвестиційний Банк, Європейський Інвестиційний Фонд;

8.2.8. Дорадчі органи Європейського Союзу: Європейський і Соціальний Комітет, Комітет Регіонів;

8.2.9. Міжвідомчі органи та децентралізовані органи ЄС: повноваження та функції;

8.2.10. Джерела права Європейського Союзу, поняття aquis communautaire;

8.2.11. Принципи субсидіарності та солідарності;

Додаткові пропозиції ____________________________________________________

Європейський Союз та Україна

8.2.12. Розширення Європейського Союзу: Копенгагенські та Мадридський критерії;

8.2.13. Європейська політика сусідства та Східне партнерство;

8.2.14. Роль та місце України в ініціативі Східне партнерство, участь України в тематичних платформах та ініціативах-флагманах;

8.2.15. Стратегія і тактика європейської інтеграції;

8.2.16. Розвиток відносин між Україною та ЄС: від Угоди про партнерство та співробітництво через План дій до Угоди про асоціацію;

8.2.17. Перспективи та труднощі створення Зони вільної торгівлі з ЄС;

8.2.18. Лібералізація візового режиму та міграційна політика ЄС;

8.2.19. Проблема адаптації українського законодавства до aquis communautaire; методологія Аналізу наслідків впровадження рекомендацій щодо зміни та адаптації законодавства;

8.2.20. Основи комунікації та переговорного процесу у європейській інтеграції;

8.2.21. Методологія програмування допомоги для України в рамках Інструменту європейського сусідства та партнерства;

8.2.22. Програми Twinning, TAEIX, SIGMA;

Додаткові пропозиції _____________________________________________________


8.3. Перелік тематик, рекомендований для керівників інших функціональних структурних підрозділів

Галузеві політики Європейського Союзу

8.3.1. Сільське господарство;

8.3.2. Бюджетна політика;

8.3.3. Культура та туризм;

8.3.4. Митна політика;

8.3.5. Економіка та монетарна політика, фінансові ринки, особливості системи оподаткування;

8.3.6. Освіта, підвищення кваліфікації та молодіжна політика;

8.3.7. Зайнятість та соціальна політика, охорона праці;

8.3.8. Енергетика, включаючи ядерну;

8.3.9. Підприємництво: стандарти і регулювання;

8.3.10. Захист довкілля та екологічні проблеми;

8.3.11. Зовнішні економічні відносини та зовнішня торгівля;

8.3.12. Риболовство та морська політика;

8.3.13. Зовнішня політика та політика безпеки;

8.3.14. Гуманітарна допомога;

8.3.15. Права людини;

8.3.16. Інформаційне суспільство;

8.3.17. Внутрішній ринок;

8.3.18. Юстиція, свобода та безпека;

8.3.19. Регіональна політика;

8.3.20. Транспорт та комунікації;

Додаткові пропозиції _____________________________________________________


8.4. Перелік тематик, рекомендований для міських, сільських та селищних голів

Місцеве самоврядування в Європейському Союзі

8.4.1. Європейська хартія місцевого самоврядування: основні положення та механізми реалізації;

8.4.2. Органи місцевого самоврядування в системі фінансування ЄС;

8.4.3. Залучення технічної допомоги ЄС: підготовка проектів, пошук програм та принципи використання коштів;

8.4.4. Сільськогосподарська політика ЄС;

Додаткові пропозиції _____________________________________________________

9. Якими навичками для виконання професійних завдань Ви хотіли б оволодіти під час навчання?

9.1. Усна комунікація, стратегія і тактика ведення ділових і дипломатичних переговорів;

9.2. Підготовка і написання звітів та інших документів у сфері європейської інтеграції;

9.3. Підготовка, головування та участь у нарадах;

9.4. Постановка цілей і моніторинг їх виконання;

9.5. Використання інтернет-ресурсів у державному управлінні;

9.6. Управління проектам та залучення фінансових ресурсів;

9.7. Організація власної роботи та управління часом;

9.8. Прийняття управлінських рішень;

9.9. Основи антикризового менеджменту;

9.10. Робота в команді.

Додаткові пропозиції _____________________________________________________


10. Яким видам навчальних занять та формам їх проведення Ви надаєте перевагу?

Лекція Практичне заняття Круглий стіл Ділова гра Тренінг

11. Яким видам навчальних занять та формам їх проведення Ви надаєте перевагу?

Лекція Практичне заняття Круглий стіл Ділова гра Тренінг
Додаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункт 2.2)

АНКЕТА
щодо визначення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (I-VII категорії посад) з мовної підготовки

Шановна(ий) пані(е)!
З метою найбільш повного задоволення Ваших потреб у навчанні просимо відповісти на наступні запитання анкети:

1. Прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________

2. Орган влади _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Структурний підрозділ _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Посада ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Категорія посади державного службовця:

I категорія

II категорія

III категорія

IV категорія

6. Контактна інформація (телефон, e-mail) _________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Участь у робочих групах Twinning, TAIEX, проектах міжнародної технічної допомоги

так

ні

____________________________________________________________________________
                                                                             якщо "так", вказати назву

8. Мова для вивчення

англійська

німецька

французька

9. Ваш орієнтовний мовний рівень:

початковий

середній

вище середнього

вільне володіння

10. Чи брали Ви участь у підвищенні кваліфікації з мовної підготовки у попередньому році?

так

ні
Додаток 5
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункт 2.4.1)

СХЕМА
визначення потреб у підвищенні кваліфікації фахівців на центральному рівніДодаток 6
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункт 2.4.2)

ІНФОРМАЦІЯ
про потреби у підвищенні кваліфікації державних службовців (I-IV категорії посад) у сфері європейської інтеграції у ____ році

_____________________________________________________________________
(назва центрального органу виконавчої влади)

Частина I. Список осіб для підвищення кваліфікації за Орієнтовною базовою програмою короткотермінового семінару у сфері європейської інтеграції

№ з/п

П. І. Б. керівника та заступників керівника

Посада
(із зазначенням сфери повноважень)

Категорія посади

Інші пропозиції щодо тематики навчання

Контактна інформація особи (тел., ел. пошта)

1

2

3

4

5

6

Частина II. Список осіб для підвищення кваліфікації за галузевими програмами

№ з/п

Назва структурного підрозділу

П.І.Б. керівників структурних підрозділів (керівників департаментів, управлінь, відділів)

Посада

Категорія посади

Участь у робочих групах Twinning, TAIEX, проектах міжнародної технічної допомоги

Обраний вид підвищення кваліфікації

Які знання потрібні для ефективного виконання завдань

Які навички потрібні для ефективного виконання завдань

Контактна інформація особи (тел., ел. пошта)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Юридичний підрозділ

Структурний підрозділ з питань європейської інтеграції

Інші функціональні структурні підрозділи

Керівник кадрової служби

_______________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Контактний телефон, електронна адреса

Обов'язково: Список подавати у форматі MS ExcelДодаток 7
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункти 2.4.2, 2.5.3)

ІНФОРМАЦІЯ
про потреби у підвищення кваліфікації фахівців з мовної підготовки у ____ році

_________________________________________________________
(назва органу влади)

№ з/п

П. І. Б.

Посада, структурний підрозділ

Категорія посади

Участь у робочих групах Twinning, TAIEX, проектах міжнародної технічної допомоги (так/ні)

Іноземна мова для вивчення (англ., нім., франц.)

Мовний рівень (початковий, середній, вище середнього, вільне володіння)

Участь у підвищенні кваліфікації з мовної підготовки у попередньому році (так/ні)

Контактна інформація особи тел., ел. пошта)

Керівник кадрової служби

____________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Контактний телефон, електронна адреса

Обов'язково: Список подавати у форматі MS ExcelДодаток 8
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункт 2.5.1)

СХЕМА
визначення потреб у підвищенні кваліфікації фахівців на регіональному рівніДодаток 9
до Методичних рекомендацій
щодо визначення органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування потреб у підвищенні
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування у сфері європейської
інтеграції та з мовної підготовки
(пункт 2.5.3)

ІНФОРМАЦІЯ
про потреби у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (I-IV категорії посад) у сфері європейської інтеграції

__________________________________________________________
(назва регіону)

Частина I. Список осіб для підвищення кваліфікації за Орієнтовною базовою програмою у сфері європейської інтеграції

№ з/п

П. І. Б. голови та заступників голови Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Посада

Категорія посади

Інші пропозиції щодо тематики навчання

Контактна інформація особи
(тел., ел. пошта)

1

2

3

4

5

6

Частина II. Список осіб для підвищення кваліфікації за Орієнтовною базовою програмою у сфері європейської інтеграції


з/п

П. І. Б. голови райдержадміністрації

Посада

Категорія посади

Інші пропозиції щодо тематики навчання

Контактна інформація особи
(тел., ел. пошта)

1

2

3

4

5

6

Частина III. Список керівників структурних підрозділів Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади для підвищення кваліфікації за галузевими програмами


з/п

Назва структурного підрозділу

П. І. Б. керівників структурних підрозділів (керівники управлінь, відділів)

Посада

Категорія посади

Участь у робочих групах Twinning, TAIEX, проектах міжнародної технічної допомоги

Обраний вид підвищення кваліфікації

Які знання потрібні для ефективного виконання завдань

Які навички потрібні для ефективного виконання завдань

Контактна інформація особи
(тел., ел. пошта)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Юридичний підрозділ

Структурний підрозділ з питань європейської інтеграції

Інші функціональні структурні підрозділи

Частина IV. Список міських, сільських та селищних голів для підвищення кваліфікації за галузевими програмами (заповнюється відповідно до Анкети)


з/п

П. І. Б. міського, сільського та селищного голови

Посада

Категорія посади

Обраний вид підвищення кваліфікації

Які знання потрібні для ефективного виконання завдань

Які навички потрібні для ефективного виконання завдань

Контактна інформація особи (тел., ел. пошта)

Керівник управління державної служби
Головдержслужби у __________________________


____________
(підпис)


__________________
(ініціали, прізвище)

Контактний телефон, електронна адреса

Обов'язково: Список подавати у форматі MS Excel

{Текст взято з сайту Нацдержслужби України http://www.nads.gov.ua}вверх