Документ v0195555-08, текущая редакция — Принятие от 28.03.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2008 N 195

Про затвердження методичних рекомендацій
щодо розроблення стандартів надання
адміністративних послуг Міністерством аграрної
політики, щодо визначення собівартості платних
адміністративних послуг та Рекомендацій
щодо визначення кваліфікаційних вимог
до працівників Мінагрополітики,
які надають адміністративні послуги

З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27.06.2007 N 494-р ( 494-2007-р ) "Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади", доручення
Кабінету Міністрів України від 09.02.2008 N 5838/1/1-08, для
забезпечення розвитку системи надання адміністративних послуг
Мінагрополітики та належної якості їх надання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити методичні рекомендації щодо розроблення
стандартів надання адміністративних послуг та щодо визначення
собівартості платних адміністративних послуг, що додаються.
2. Затвердити Рекомендації щодо визначення кваліфікаційних
вимог до працівників Мінагрополітики, які надають адміністративні
послуги, і працівників уповноважених підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління, що додаються.
3. Керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра аграрної політики, урядових органів
державного управління, самостійних структурних підрозділів
міністерства, Міністерству аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних
державних адміністрацій, управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської державної
адміністрації, підприємствам, установам та організаціям, що
належать до сфери управління міністерства:
3.1. Відповідно до компетенції розробити і затвердити
стандарти надання адміністративних послуг, додатково переглянути
розмір плати за надання адміністративних послуг з урахуванням цих
методичних рекомендацій та, у разі необхідності, підготувати
проекти відповідних змін до нормативно-правових актів з цих
питань.
3.2. Продовжити роботу з виконання Плану заходів Міністерства
аграрної політики щодо реалізації Концепції розвитку системи
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади,
затвердженого наказом Мінагрополітики України від 16.07.2007 N 505
( v0505555-07 ).
3.3. Щомісяця до 25 числа подавати Департаменту правової та
законопроектної роботи (Собовий О.М.) на паперових носіях та
електронну адресу (Elena@minapk.gov.ua) інформацію про стан
виконання цього наказу разом з пропозиціями щодо удосконалення
роботи з розвитку системи надання адміністративних послуг.
4. Керівникам урядових органів державного управління,
самостійних структурних підрозділів міністерства, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
міністерства, забезпечити подання до 10 квітня 2008 року Відділу
виставок та інформатизації (Дорощук В.В.) на паперових та
електронних носіях інформації щодо процедур надання ними
адміністративних послуг, затверджені в установленому порядку
переліки адміністративних послуг та розмір плати за їх надання,
розпорядок роботи і прізвища відповідальних осіб із зазначенням
контактних телефонів, перелік необхідних документів та встановлені
законом строки надання адміністративних послуг, та щоквартально до
5 числа місяця, що настає за звітним, подавати відповідну
інформацію у випадку виникнення змін та доповнень щодо переліку
адміністративних послуг за формою, що додається. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра аграрної політики, Міністерству аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій, управлінню
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації забезпечувати постійне розміщення
на власних веб-сторінках повної інформації щодо надання
адміністративних послуг, розмір плати за їх надання, розпорядок
роботи, прізвища відповідальних осіб із зазначенням контактних
телефонів, перелік необхідних документів та встановлені законом
строки надання адміністративних послуг за формою згідно додатка.
5. Відділу виставок та інформатизації забезпечити створення
на офіційному веб-сайті міністерства окремого розділу з питань
надання адміністративних послуг, постійне та оперативне розміщення
відповідної інформації.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра згідно до розподілу функціональних повноважень.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
28.03.2008 N 195

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розроблення стандартів надання
адміністративних послуг

I. Загальні положення
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів надання
адміністративних послуг (далі - Методичні рекомендації) розроблені
з метою поліпшення діяльності Мінагрополітики як адміністративного
органу з питань надання адміністративних послуг та призначені для
використання під час розроблення внутрішніх стандартів надання
адміністративних послуг. Наведені в цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в
такому значенні: адміністративна послуга - результат здійснення владних
повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону
забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та
юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою
(видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення
реєстрації тощо); адміністративний орган - орган виконавчої влади, орган
місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що
на виконання закону надає адміністративну послугу; стандарт надання адміністративної послуги (далі - стандарт) -
це акт адміністративного органу, в якому визначаються вимоги щодо
надання адміністративної послуги; у разі делегування повноважень з
надання адміністративної послуги стандарт затверджується органом,
який делегував такі повноваження; одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач) -
фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що
звертається або звернулася за адміністративною послугою
безпосередньо або через свого законного представника до
адміністративного органу; запит про надання адміністративної послуги - виражена в
усній, письмовій чи електронній формі і представлена до
адміністративного органу вимога одержувача щодо надання
адміністративної послуги. Адміністративний орган зобов'язаний забезпечити захист
відомостей про факти, події і обставини життя одержувача, що
дозволяють ідентифікувати його особу, у тому числі шляхом
забезпечення конфіденційності інформації на всіх етапах взаємодії
з одержувачем. Сторонні особи не можуть мати доступ до документів та
інформації з надання адміністративної послуги. Зазначені відомості
чи результат надання адміністративної послуги надаються одержувачу
після пред'явлення документів, що засвідчують особу, або його
законному представнику в разі пред'явлення документів, що
підтверджують представництво. Зазначені відомості також можуть
бути надані на письмовий запит суду або інших державних органів
відповідно до законодавства. Адміністративний орган при застосуванні стандарту
адміністративної послуги забезпечує: інформування одержувачів про відповідний стандарт у доступній
формі; контроль за дотриманням і ефективністю відповідного
стандарту; оперативний розгляд обґрунтованих скарг одержувача щодо
якості і доступності адміністративної послуги. Контроль за повнотою та ефективністю застосування стандарту
здійснюється органом, який затвердив стандарт, у тому числі із
залученням громадськості. Недотримання або неналежне дотримання посадовою особою
стандарту, виконання якого входить до його посадових обов'язків,
встановлення непередбачених законом або стандартом обов'язків
одержувача щодо здійснення дій та надання документів у зв'язку з
одержанням адміністративної послуги, порушення встановлених
строків надання адміністративної послуги тягне за собою
відповідальність, передбачену законом.
II. Зміст стандарту
Стандарт має включати вимоги, що забезпечують необхідний
рівень доступності і якості адміністративної послуги в цілому, а
також на кожному етапі її надання, включаючи внесення запиту про
надання адміністративної послуги, його оформлення і реєстрацію,
очікування надання адміністративної послуги, її одержання,
контроль за якістю адміністративної послуги і розгляд скарг
одержувача. Стандарт повинен: забезпечувати мінімізацію витрат часу та інших ресурсів
одержувача; передбачати можливість звернення із запитом до
адміністративного органу у письмовій та/або усній формі, а також з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечувати мінімізацію дій одержувача та кількості
документів, що ним надаються; закріплювати вимірювані вимоги до якості і доступності
адміністративної послуги; враховувати думку та інтереси одержувача. Стандарт повинен містити: перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств
населення; перелік документів, необхідних для надання адміністративної
послуги; склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання послуги; вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до
строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання
адміністративної послуги; вичерпний перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги; опис результату, який повинен отримати одержувач; інформацію про платність або безоплатність надання
адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата
передбачена; вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх
кваліфікації; вимоги до місця надання адміністративної послуги з
урахуванням його транспортної і пішохідної доступності; режим роботи адміністративного органу, порядок прийому
одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про
надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо; черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій
та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на
адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування,
у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної
послуги; вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної
послуги; особливості надання адміністративної послуги особам похилого
віку та інвалідам тощо; порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання
стандарту; порядок виправлення можливих недоліків наданої
адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу. Стандарт може містити інші положення, необхідні для
підвищення якості і доступності адміністративної послуги. Стандарт повинен містити посилання на нормативно-правові
акти, що стосуються надання адміністративної послуги. Стандарт
може містити положення, що поліпшують умови надання
адміністративної послуги порівняно з положеннями відповідних
нормативно-правових актів. Виклад положень стандарту повинен бути доступним для
розуміння одержувача, відповідати послідовності дій з надання
адміністративної послуги і супроводжуватися прикладами і схемами,
що пояснюють порядок надання адміністративної послуги. Стандарт без необхідності не повинен містити спеціальних
термінів.
III. Мінімальні вимоги стандартів до якості
і доступності адміністративної послуги
Стандарт повинен забезпечувати дотримання таких мінімальних
вимог до процедури надання адміністративної послуги:
1. Час і строк надання адміністративної послуги. Строк надання адміністративної послуги не повинен
перевищувати часу, мінімально необхідного для виконання
послідовності дій (прийняття рішень), необхідних для надання
адміністративної послуги, з дотриманням установлених нормативів
інтенсивності праці. Строк надання адміністративної послуги, що не вимагає
проведення спеціальних досліджень (експертиз), не повинен
перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, у разі участі у наданні
адміністративної послуги декількох адміністративних органів -
одного місяця. Строк надання адміністративної послуги, що вимагає проведення
спеціальних досліджень (експертиз), не повинен перевищувати часу,
необхідного для їх проведення, збільшеного на п'ять робочих днів. Час прийому одержувача в адміністративному органі повинен
передбачати можливість звернення до даного органу принаймні три
рази на тиждень не менше ніж по чотири години. Прийом одержувача адміністративним органом з питань, не
пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, повинен
закінчуватися принаймні два дні на тиждень не раніше вісімнадцятої
години вечора.
2. Запит про надання адміністративної послуги. У разі коли для одержання адміністративної послуги необхідне
заповнення стандартних бланків, вони повинні бути доступні
одержувачу в паперовій та електронній формах. Одержувачу має бути
надана можливість отримати бланк і заповнити його поза приміщенням
адміністративного органу. При прийнятті від одержувача документів йому повинна бути
видана розписка з описом прийнятих документів. У розписці повинні
міститися: мета звернення, прізвище, ім'я, по батькові
співробітника, що прийняв документи, номер його службового
телефону, дата і час прийняття документів і висновок про
відповідність документів тим установленим вимогам, дотримання яких
може бути перевірене в момент одержання документів. При
дистанційному способі надання послуги розписка надсилається
поштою. Відмова у прийнятті документів можлива тільки у випадках
звернення до неналежного органу чи ненадання всіх документів,
необхідних для надання адміністративної послуги. Відмова повинна
бути мотивована. Забороняється вимагати документи, не зазначені у стандарті. При неправильному оформленні документів одержувачу повинні
надаватися роз'яснення про порядок усунення недоліків. Після
усунення недоліків повторна відмова на підставі неправильного
оформлення документів не допускається, за винятком випадків, коли
недоліки містяться у документах, що при попередньому зверненні не
були представлені.
3. Забезпечення сприятливих умов надання адміністративної
послуги. Стандарт повинен передбачати збір адміністративним органом
інформації і документації, необхідних для надання ним
адміністративної послуги, що надаються іншими органами державної
влади, і скорочення участі у цьому одержувача. Одержувачам, у першу чергу, особам похилого віку та інвалідам
має бути забезпечена можливість одержання адміністративної послуги
дистанційним способом, тобто без особистої явки до
адміністративного органу, а також через його законного
представника, за винятком випадків, коли особиста присутність
прямо передбачена законом. В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до
приміщення та приміщення, у якому надаються адміністративні
послуги, мають бути обладнані з урахуванням їх потреб, у тому
числі мати стоянку для розміщення їх транспортних засобів. У приміщеннях місця очікування та одержання адміністративної
послуги повинні відповідати державним санітарно-епідемічним
нормам, передбаченим для громадських приміщень. Одержувачу має
бути забезпечений вільний доступ у санітарно-побутові приміщення,
дотримання вимог з освітлення та вентиляції приміщення. Одержувачу у приміщенні адміністративного органу мають бути
надані місця для сидіння, створені необхідні умови для підготовки
документів (стіл, ручка, папір, зразки документів тощо),
можливість копіювання необхідних для надання адміністративної
послуги документів за цінами, що не перевищують ринкової ціни
послуг із копіювання.
4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій. Стандарти повинні передбачати максимально можливе з
урахуванням ресурсного забезпечення використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій для надання
адміністративної послуги в електронній формі, включаючи: надіслання запиту про надання адміністративної послуги в
електронній формі; одержання інформації, необхідної для одержання
адміністративної послуги, у тому числі про її стандарт, в
електронній формі; одержання в електронній формі необхідної інформації від
одержувача; одержання інформації про стан (етапи) надання
адміністративної послуги дистанційним способом; формування статистичних даних про надання адміністративних
послуг; гарантії захисту особистих даних одержувача; можливість використовувати отримані документи для звернення
за іншою адміністративною послугою (в електронному чи паперовому
форматі); створення мережі пунктів доступу до одержання
адміністративної послуги з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій. Надання адміністративної послуги з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій не повинне скорочувати
можливості її одержання іншими способами.
IV. Критерії оцінки якості надання
адміністративної послуги
Критеріями оцінки якості надання адміністративної послуги є
показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів
одержувача, професійність діяльності адміністративних органів.
Оцінка якості надання адміністративної послуги повинна
здійснюватися на основі таких критеріїв:
1. Результативність. Результативність передбачає спрямованість діяльності
адміністративного органу на позитивне вирішення справи. Законна,
обґрунтована та своєчасна відмова у наданні послуги не є підставою
для негативної оцінки якості надання послуги.
2. Своєчасність. Своєчасність надання адміністративної послуги передбачає
дотримання встановленого законом строку надання адміністративної
послуги з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи. Критерій
своєчасності в окремих випадках вимагає від адміністративного
органу врахування особливостей конкретної справи.
3. Доступність. Доступність передбачає фактичну можливість особи звернутися
за отриманням адміністративної послуги. Доступність включає: наявність достатньої (повної) та коректної інформації про
адміністративний орган; різноманітність джерел такої інформації, у
тому числі ефективність спілкування телефоном; територіальну наближеність адміністративного органу до
одержувача; наявність громадського транспорту, вказівних знаків,
під'їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту; можливість вільного (безперешкодного) доступу одержувача до
приміщення адміністративного органу; наявність та доступність (у тому числі безоплатність) бланків
та інших формулярів, необхідних для звернення за адміністративною
послугою; можливість отримання таких бланків з офіційної веб-сторінки
адміністративного органу тощо.
4. Зручність. Зручність передбачає врахування інтересів та потреб
одержувача в процесі надання адміністративної послуги. Зручність
включає: можливість вибору способу звернення за адміністративною
послугою, у тому числі забезпечення можливості звернення поштою,
електронною поштою тощо; впровадження принципу "єдиного вікна", коли одержувач
звертається до адміністративного органу, який самостійно
організовує подальше надання адміністративної послуги без участі
одержувача; мінімізацію кількості інстанцій, залучених до надання
адміністративної послуги; використання анкет та інших
стандартизовано-допоміжних форм; зручність для одержувача режиму роботи адміністративного
органу, його дотримання; відсутність черг та організованість
особистого прийому громадян, використання механізмів попереднього
запису, прозорої (нумерованої) черги тощо; зручний порядок оплати адміністративної послуги (якщо послуга
платна); плата повинна бути визначеною у фіксованому розмірі та
відомою наперед і в разі можливості прийматися безпосередньо у
приміщенні адміністративного органу.
5. Відкритість. Відкритість - це наявність та доступність інформації,
необхідної для отримання адміністративної послуги про: процедуру
надання адміністративної послуги; перелік документів, які потрібно
подати для отримання послуги, із зразками їх заповнення; розмір та
порядок оплати адміністративної послуги; посадових осіб,
відповідальних за надання адміністративної послуги. Відкритість включає: наявність та якість довідкових ресурсів
(інформаційних щитів, офіційної веб-сторінки адміністративного
органу тощо); можливість отримання інформації телефоном та в
електронній формі; можливість отримання консультативної допомоги.
6. Повага до одержувача. Повага до особи передбачає ввічливе (шанобливе) ставлення до
особи, її честі та гідності. Критерій поваги до особи також
включає: готовність працівників адміністративного органу допомогти
одержувачу в оформленні звернення тощо; дотримання принципу
рівності громадян; наявність побутових зручностей в
адміністративному органі (місць для сидіння тощо).
7. Професійність. Професійність передбачає наявність належного рівня
кваліфікації працівників адміністративного органу. Професійність
визначається продемонстрованим рівнем знань та дотриманням
процедури надання адміністративної послуги, конкретністю та
обґрунтованістю вимог, що ставляться до одержувача.
V. Інформування про стандарт і порядок надання
адміністративної послуги
Інформація щодо надання адміністративної послуги повинна бути
повністю відкритою та максимально доступною для розуміння. Адміністративний орган забезпечує надання одержувачу
інформації про стандарт безкоштовно шляхом: опублікування її в друкованих засобах масової інформації; розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
адміністративного органу; розміщення на інформаційних стендах у приміщенні
адміністративного органу (інформація розміщується на інформаційних
стендах у місцях, що дозволяють ознайомитися з нею незалежно від
графіка роботи адміністративного органу); пересилання тексту стандарту поштою у разі надходження
відповідного запиту. Адміністративний орган зобов'язаний забезпечувати надання
інформації з питань застосування стандарту та порядку надання
адміністративної послуги. Інформація про стандарт та про надання адміністративної
послуги надається одержувачу безкоштовно незалежно від його права
на одержання адміністративної послуги.
Директор Департаменту правової
та законопроектної роботи О.М.Собовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
28.03.2008 N 195

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо визначення собівартості платних
адміністративних послуг

Методичні рекомендації щодо визначення собівартості платних
адміністративних послуг (далі - Методичні рекомендації) розроблені
для визначення оптимального розміру плати за надання
адміністративних послуг.
Собівартість платної адміністративної послуги - витрати
адміністративного органу, безпосередньо пов'язані з наданням
платної адміністративної послуги.
Для визначення витрат на надання адміністративної послуги
проводиться поділ процесу надання послуги на етапи та процедури,
що послідовно здійснюються в процесі надання послуги відповідно до
затвердженого стандарту надання адміністративної послуги.
Надання адміністративної послуги, як правило, складається з
таких етапів:
1. Інформування одержувачів адміністративних послуг (далі -
одержувачі) щодо змісту та порядку надання адміністративної
послуги (з використанням веб-сторінки адміністративного органу,
засобів масової інформації, інформаційних стендів тощо), усне
інформування одержувачів щодо порядку надання адміністративної
послуги.
2. Оформлення запиту на надання адміністративної послуги: прийом одержувачів, надання консультацій, розгляд документів; реєстрація заяви одержувачів та інших документів, необхідних
для надання послуги (завірених копій документів, довідок тощо), у
разі потреби.
3. Проведення адміністративним органом за необхідності
додаткових етапів та процедур у процесі підготовки
адміністративної послуги (залучення експертів, проведення
консультацій, отримання інформації від інших установ та
організацій).
4. Підготовка надання адміністративної послуги: розрахунок витрат на надання адміністративної послуги; визначення підрозділів та фахівців, відповідальних за
підготовку адміністративної послуги; розрахунок витрат, вартість яких одержувач сплачує додатково
(проведення експертизи, отримання консультацій та додаткових
документів в інших установах та інших процедур, пов'язаних із
наданням адміністративної послуги); визначення строків надання адміністративної послуги; підготовка відповідного документа.
5. Оформлення адміністративної послуги: друк, тиражування документа; підписання та скріплення документа печаткою; оплата послуги; передача документа одержувачеві (безпосередньо, поштою,
засобами комп'ютерної мережі). На етапах підготовки адміністративної послуги декілька
процедур можуть здійснюватись одночасно. Однак для визначення
витрат, пов'язаних із наданням адміністративної послуги, всі
процедури надання послуги враховуються послідовно. З метою визначення усіх витрат, пов'язаних із підготовкою
адміністративної послуги, на кожному етапі її підготовки
визначаються виконавці, організаційні і технологічні процедури та
матеріали, необхідні для надання послуги. Після визначення послідовності етапів та процедур, необхідних
для надання адміністративної послуги, визначається обсяг річних
витрат і кількість робочого часу для надання послуги на кожному
етапі. Наприклад, якщо для надання певної адміністративної послуги
за рік використано два картриджі вартістю 700 гривень кожний і
кількість таких послуг за рік становить 50, то середня вартість
використання картриджів на одну послугу становить 28 гривень. Після визначення витрат на кожному етапі надання
адміністративної послуги проводиться остаточний розрахунок витрат
на її підготовку. У загальному вигляді собівартість послуги розраховується за
формулою:
K L -
V = S S V (F (P))
p i=1 j=1 ij
де S - знак суми; P - адміністративна послуга; F (P) - витрати на надання адміністративної послуги P; ij K - кількість адміністративних органів, задіяних у підготовці
послуги P; L - кількість складових витрат, необхідних для надання
адміністративної послуги; - V(F (P) - середня вартість j-її складової адміністративної
ij послуги.
Середня вартість однієї складової адміністративної послуги
розраховується за формулою:
V (F (P))
- рік ij
V(F (P)) = -------------- ij N(P)
де V (F (P)) - сумарна вартість F (P) для послуги P за
рік ij ij рік;
N(P) - кількість наданих послуг виду P за рік.
Таким чином, собівартість адміністративної послуги
визначається як сума вартостей за усіма складовими, що
характеризують увесь процес надання адміністративної послуги. Для розрахунку сумарного значення собівартості
адміністративної послуги необхідно виконати розрахунки всіх
складових витрат, наведених у таблиці 1.
Таблиця 1
Перелік складових витрат
------------------------------------------------------------------ | Складові | Витрати виконавців послуги (i) | Усього | | витрат (j) |-------------------------------------| | | | головний |співвиконавці|допоміжні| | | | виконавець | | | | |-------------+-------------+-------------+---------+------------| |Заробітна | V | V | V | | |плата | 1p | 2p | 3p | | |-------------+-------------+-------------+---------+------------| |Соціальні | V | V | V | | |витрати | 1c | 2c | 3c | | |-------------+-------------+-------------+---------+------------| |Накладні | V | V | V | | |витрати | 1n | 2n | 3n | | |-------------+-------------+-------------+---------+------------| |Матеріали | V1m | V2m | V3m | | |-------------+-------------+-------------+---------+------------| |Інші витрати | V | V | V | | | | 1e | 2e | 3e | | |-------------+-------------+-------------+---------+------------| |Усього | V | V | V |V = V + V | | | 1 | 2 | 3 | 1 2 | | | | | | + V | | | | | | 3 | ------------------------------------------------------------------
Кожний із показників V , V , V за складовими витрат
1 2 3 обчислюється як середнє значення витрат за рік на одну послугу з
урахуванням питомої ваги витрат на надання послуги в загальному
обсязі витрат. Наприклад, розрахунок річної заробітної плати
фахівців, задіяних у наданні послуги, обчислюється за формулою:
M
V = S k * v (m)
1p m=1 m 1p
де S - знак суми; v (m) - річна заробітна плата відповідного працівника, який 1p бере участь у наданні послуги;
M - кількість працівників, задіяних у наданні послуги;
k - коефіцієнт (0 < 1) трудовитрат, тобто питома вага часу, m витраченого k працівником на надання послуги.
m
Розрахунок собівартості адміністративної послуги, пов'язаної
з оформленням та видачею ліцензії, на прикладі застосування
Методичних рекомендацій.
Значення показників витрат взято за фактичними даними
бухгалтерської звітності з урахуванням умовного прогнозного
індексу інфляції на наступний рік. Надання адміністративної
послуги здійснюється лише одним виконавцем послуги, тому витрати
співвиконавців та додаткові витрати (групи показників V і V
2 3
зазначені в таблиці 1) відсутні. Вихідні та розрахункові показники для визначення розміру
плати за видачу ліцензії наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Перелік показників для розрахунку витрат,
пов'язаних з наданням послуги
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Позначення | Значення |Розрахункові | |з/п | показника | показника |показника за | значення | | | | | 1 міс., | показника | | | | | грн. | витрат за | | | | | | 1 рік, грн. | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | 1 |Чисельність | M | 17 | | | |зайнятих | | | | | |працівників | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |Середня | v (1) | 1264,5 | | | |розрахункова | 1p | | | | |заробітна плата | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |Заробітна плата | V | | 257958,00 | | | | 1p | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | 2 |Нарахування на | V | | 95444,46 | | |заробітну плату | 1c | | | | |(37%) | | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | 3 |Господарські | V | | 58408,68 | | |(накладні) | 1n | | | | |витрати (виходячи| | | | | |із | | | | | |середньомісячного| | | | | |розміру за фактом| | | | | |поточного року): | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |кількість | N | 6 | | | |телефонних | т | | | | |номерів | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |абонентська плата| v (1) | 12,6 | | | |за 1 номер | 1n1 | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |абонентська плата| v | | 907,2 | | |за користування | 1n1 | | | | |телефонами | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |міжміські | v | 31,57 | 6440,28 | | |службові розмови | 1n2 | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |міські службові | v | 16,43 | 3351,72 | | |розмови | 1n3 | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |канцелярські | v | 16,87 | 3441,48 | | |витрати (папір, | 1n4 | | | | |ручки тощо) | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |річна сума зносу | v | 217 | 44268,0 | | |офісної техніки | 1n5 | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | 4 |Витратні | V | 11,61 | 2368,44 | | |матеріали до | 1m | | | | |офісної техніки | | | | | |(картриджі, | | | | | |тонер) | | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | 5 |Інші витрати | V | | 857892,56 | | | | 1e | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |кількість | N | 17 | | | |комп'ютерів | к | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |сукупна вартість | v (1) | 18741,0 | | | |використання | 1e1 | | | | |одного комп'ютера| | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |сукупна вартість | v | | 318597,0 | | |використання | 1e1 | | | | |комп'ютерів | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |вартість нового | v | | 181000,0 | | |програмного | 1e2 | | | | |забезпечення за | | | | | |фактом | | | | | |попереднього року| | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |вартість нового | v | | 267000,0 | | |програмного | 1e3 | | | | |забезпечення за | | | | | |фактом поточного | | | | | |року | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |вартість | v | | 70000,0 | | |супроводження | 1e4 | | | | |існуючого | | | | | |програмного | | | | | |забезпечення | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |плата за | v | 104,39 | 21295,56 | | |користування | 1e5 | | | | |приміщенням: | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |експлуатаційні | v (е) | 90,38 | 18437,52 | | | | 1e5 | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |комунальні | v (к) | 14,01 | 2858,04 | | | | 1e5 | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | 6 |Разом витрати (з | V | | 1272072,14 | | |урахуванням | 1 | | | | |витрат поточного | | | | | |року) | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |коефіцієнт | K | | 0,8 | | |використання | p | | | | |робочого часу на | | | | | |оформлення | | | | | |ліцензій | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |річна сума витрат| V | | 1017657,712 | | |на оформлення | rik | | | | |ліцензій з | | | | | |урахуванням | | | | | |коефіцієнта | | | | |----+-----------------+-------------+-------------+-------------| | 7 |Вартість однієї | - | | 731,0 | | |ліцензії з | V | | | | |урахуванням | | | | | |витрат поточного | | | | | |року | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |орієнтовна річна | N | | 1393,0 | | |кількість | lic | | | | |ліцензій | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |коефіцієнт | K | | 1,065 | | |інфляції на | i | | | | |наступний рік | | | | | |-----------------+-------------+-------------+-------------| | |Собівартість | V | | 778,0 | | |однієї ліцензії з| | | | | |урахуванням | | | | | |коефіцієнта | | | | | |наступного року | | | | ------------------------------------------------------------------
1. Розрахунок заробітної плати V :
1p чисельність працівників, зайнятих у підготовці послуги,
M = 17; середня розрахункова заробітна плата: v (m) = 1 264,5 грн.;
1p сума заробітної плати за рік становить:
V = 1 264,5 (грн.) * 17 * 12 (міс.) = 257 958,0 грн. 1p
V = 257 958,0 грн. 1p
2. Розрахунок нарахувань на заробітну плату (соціальні
заходи) V :
1c
V = V * 0,37 = 257 958,0 * 0,37 = 95 444,46 грн. 1c 1p
V = 95 444,46 грн. 1c
3. Розрахунок накладних витрат (показники накладних витрат
V - V наведені в таблиці 2)
1n1 1n5
Сума накладних витрат за рік становить:
5
V = S v
1n i=1 1ni (за рік) грн.
S - знак суми V = 58 408,68 грн. 1n
4. Розрахунок витрат на матеріали V :
1m кількість комп'ютерів N = 17;
к середньомісячні витрати на матеріали (картриджі, тонер) -
11,61 грн. V = 2 368,44 грн. 1m
5. Розрахунок інших витрат V
1e Показники додаткових витрат (інші витрати) V - V
1e1 1e5
(дивися в таблиці 2);
5
V = S v
1e r=1 1er грн.
S - знак суми V1e = 857 892,56 грн.
6. Сукупні витрати на надання ліцензії Разом витрати становлять:
V = V + V + V + V + V = 1 272 072,14 грн.
1 1p 1c 1n 1m 1e
Коефіцієнт використання робочого часу на оформлення ліцензій,
K = 0,8.
p
Річна сума витрат на оформлення ліцензії з урахуванням
коефіцієнта K становить:
p
V = 1 272 072,14 * 0,8 = 1 017 657,712 грн.
rik
7. Розрахунок вартості однієї ліцензії Річна кількість ліцензій, виданих у поточному році,
N = 1 393.
lic
Середня вартість однієї ліцензії з урахуванням витрат
поточного року становить:
V
- rik 1 017 657,712
V = -------- = --------------- = 731,0 грн. V 1393
lic
Прогнозний коефіцієнт інфляції на наступний рік, K = 1,065.
i Собівартість однієї ліцензії з урахуванням коефіцієнта
інфляції на наступний рік становить:
- -
V = V 1,065 = 778,0 грн.
Отже, собівартість надання однієї ліцензії становить 778 грн.
Директор Департаменту правової
та законопроектної роботи О.М.Собовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
28.03.2008 N 195

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо визначення кваліфікаційних вимог
до працівників Мінагрополітики, які надають
адміністративні послуги, і працівників
уповноважених підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери
його управління

Відповідно до Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р.
N 90-р ( 90-2006-р ), адміністративна послуга - це результат
здійснення владних повноважень уповноваженим суб'єктом, що
відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов
реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних
інтересів за їх заявою (видачею дозволів (ліцензій), сертифікатів,
посвідчень, проведення реєстрації тощо).
Уповноважений суб'єкт - орган виконавчої влади, орган
місцевого самоврядування, державне підприємство, установа,
організація, що на виконання закону надає адміністративну послугу.
Одним із критеріїв оцінки якості надання адміністративних
послуг є професійність - належний рівень кваліфікації працівників
адміністративного органу.
Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
29 грудня 2004 р. затверджено Випуск 1 "Професії працівників, що є
загальним для всіх видів економічної діяльності" ( v0336203-04 )
(Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців", Розділ 2 "Професії робітників") Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Основні обов'язки державних службовців та кваліфікаційні
вимоги до працівників органів виконавчої влади передбачені
статтями 3, 4, 5, 10, 12 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ). Конкретні обов'язки та права державних службовців
визначаються на основі Довідника типових
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців (далі - Довідник), затвердженого наказом Головного
управління державної служби України від 1 вересня 1999 р. N 65
( v0065354-99 ) (із змінами та доповненнями) і відображаються у
посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками
відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції.
Довідник забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків
державних службовців і кваліфікаційних вимог щодо певних категорій
і посад.
У Довіднику ( v0065354-99 ) у розділі "Кваліфікаційні вимоги"
визначено відповідно до певної посади або групи посад вимоги до
освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця
та вимоги до післядипломної підготовки, необхідні для виконання
покладених на нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги стажу
державної служби або загального стажу роботи, або стажу наукової
(науково-педагогічної) роботи.
Наведені у цьому розділі вимоги носять узагальнюючий
характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи,
складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і конкурсу, що
проводиться при підборі державних службовців, кваліфікаційні
вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні
посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення
та поліпшення якісного складу державних службовців відповідно до
потреб державного управління.
Тому кваліфікаційні вимоги до працівників Мінагрополітики,
які надають адміністративні послуги, і працівників уповноважених
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління необхідно визначати у кожному конкретному випадку,
виходячи з положень зазначеного довідника та змісту
адміністративних послуг, що надаються уповноваженим суб'єктом, з
урахуванням відповідної специфіки роботи.
Пропонуємо орієнтовний перелік кваліфікаційних вимог, які
можуть висуватись до працівників, що надають адміністративні
послуги:
1. Наявність вищої освіти;
2. Знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України
та інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання
службових обов'язків та надання адміністративних послуг на
високому професійному рівні;
3. Вільне володіння українською мовою, при необхідності -
однією із офіційних мов Ради Європи;
4. Стан здоров'я, достатній для виконання службових
обов'язків на відповідній посаді;
5. Досвід роботи за фахом від 3 до 5 років, в залежності від
займаної посади;
6. Вільне володіння комп'ютером та вміння працювати з іншими
технічними засобами, необхідними для виконання службових
обов'язків у сфері надання адміністративних послуг;
7. Наявність персональних якостей, необхідних для спілкування
з людьми, зокрема доброзичливість, неупереджене ставлення та
повага до їх честі та гідності, достатній рівень культури
мовлення, вміння роз'яснити та допомогти скласти необхідні
документи.
Директор Департаменту правової
та законопроектної роботи О.М.Собовий

Додаток
до наказу Мінагрополітики
28.03.2008 N 195

ІНФОРМАЦІЯ
про надання адміністративних послуг
Мінагрополітики

------------------------------------------------------------------ | Перелік |Розмір | Перелік |Строки надання|Відповідальна| | адміні- | плати | необхідних | адміністра- | особа, | |стративних| за їх | документів для |тивних послуг | контактний | | послуг |надання| отримання | | телефон, | | | |адміністративних| | розпорядок | | | | послуг | | роботи | |----------+-------+----------------+--------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------вверх