Документ v0192557-01, текущая редакция — Принятие от 30.08.2001

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 192 від 30.08.2001

Про проведення наради з керівниками торговельно-економічних
місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном

Спільними заходами МЗС України та Мінекономіки України на
2001 рік, спрямованими на економізацію зовнішніх зносин України та
затвердженими на спільній колегії МЗС та Мінекономіки, передбачено
проведення наради з керівниками торговельно-економічних місій у
складі дипломатичних представництв України в країнах, які є
пріоритетними для розвитку торговельно-економічних зв'язків з
Україною. З метою забезпечення належної підготовки та проведення наради
Н А К А З У Ю:
1. Провести нараду з керівниками торговельно-економічних
місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном 30
жовтня 2001 року (Львівська площа, 8, кімната 907). 2. Створити робочу групу з підготовки та проведення наради з
керівниками торговельно-економічних місій у складі дипломатичних
представництв України за кордоном згідно з додатком 1. Призначити заступника Міністра економіки України
Гончарука А.І. керівником робочої групи. 3. Затвердити план підготовки та проведення наради з
керівниками торговельно-економічних місій України за кордоном
згідно з додатком 2. 4. Затвердити програму наради з керівниками
торговельно-економічних місій України за кордоном згідно з
додатком 3. Дозволити керівнику робочої групи вносити, у разі
необхідності, до програми необхідні зміни. 5. Затвердити список керівників торговельно-економічних місій
у складі дипломатичних представництв України в країнах, що є
пріоритетними для розвитку торгівлі з нашою державою, які
запрошуються для участі в нараді, згідно з додатком 4. 6. Департаменту міжнародного торговельно-економічного
співробітництва (Безрученку В.О.): 6.1. Погодити з МЗС України питання щодо відрядження до
м. Києва керівників торговельно-економічних місій, визначених у
пункті 5, у період з 28 по 31 жовтня 2001 року. 6.2. Направити запрошення на нараду згідно зі списком у
додатку 5. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Гончарука А.І.
Міністр економіки О.Шлапак
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
від 30.08.2001 р. N 192

Склад
робочої групи з підготовки та проведення наради з
керівниками торговельно-економічних місій у складі
дипломатичних представництв України за кордоном
Гончарук - заступник Міністра економіки, керівник
Андрій Іванович робочої групи
Безрученко - керівник департаменту міжнародного
Володимир Олександрович торговельно-економічного
співробітництва, заступник
керівника робочої групи
Балясний - начальник управління зарубіжних
Валерій Григорович представництв, секретар робочої групи
члени робочої групи:
Балута - начальник управління
Володимир Олегович багатостороннього економічного
співробітництва
Бродський - заступник керівника департаменту
Олександр Юхимович міжнародного розвитку та європейської
інтеграції
Вислоух - керівник департаменту державної
Олег Валентинович політики у сфері зовнішньої торгівлі
Дробний - керівник адміністративного
Володимир Володимирович департаменту
Дрозд - начальник управління
Сергій Миколайович торговельно-економічних
зв'язків з країнами Європи, США
та Канади
Заболоцький - начальник управління
Ігор Олександрович інформаційних технологій
Зарицький - начальник управління
Володимир Іванович торговельно-економічних
зв'язків з країнами Азії,
Африки, Латинської Америки
та Тихоокеанського регіону
Кліточенко - Директор "Держзовнішінформу"
Тамара Михайлівна
Мусіна - керівник департаменту
Людмила Олександрівна економічної стратегії
Смик - начальник управління
Зіновій Йосипович торговельно-економічних
зв'язків з країнами СНД
Стеценко - керівник департаменту
Володимир Олексійович торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
Салій - начальник управління кадрів.
Олександра Олексіївна

Заступник начальника
управління зарубіжних
представництв Ю.Москаленко
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
від 30.08.2001 р. N 192

План
підготовки та проведення наради з керівниками
торговельно-економічних місій у
складі дипломатичних представництв України за кордоном
--------------------------------------------------------------------------- По- |Назва заходу |Термін |Відповідальні |Хто | ряд-| |виконання |виконавці |контролює | ко- | | | | | вий | | | | | N | | | | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 1. |Погодження з МЗС України |25 серпня |управління |Безрученко В.О. | |списків керівників ТЕМ, | |зарубіжних | | |які запрошуються на нараду| |установ | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 2. |Направлення запрошень |1 вересня |управління |Безрученко В.О. | |керівникам ТЕМ, які мають | |зарубіжних | | |взяти участь у нараді | |установ | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 3. |Направлення запрошень |25 вересня|управління |Безрученко В.О. | |Адміністрації Президента | |зарубіжних | | |України, Кабінету | |установ | | |Міністрів України, | | | | |зацікавленим міністерствам| | | | |та іншим центральним | | | | |органам виконавчої | | | | |влади взяти участь у | | | | |роботі наради | | | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 4. |Підготовка проекту рішення|25 жовтня |управління |Безрученко В.О. | |наради | |зарубіжних | | | | |установ | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 5. |Підготовка проекту виступу|20 жовтня |департамент |Шуміло І.А. | |Міністра економіки | |економічної | | |України Шлапака О.В. | |стратегії | | |"Основні напрями розвитку | | | | |економіки України | | | | |поточного року та на | | | | |найближчу перспективу" | | | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 6. |Підготовка проекту виступу|20 жовтня |департамент |Вислоух О.В. | |заступника Міністра | |державної | | |економіки України | |політики у | | |Гончарука А.І. | |сфері | | |"Стан та перспективи | |зовнішньої | | |розвитку зовнішньої | |торгівлі | | |торгівлі" | | | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 7. |Підготовка проекту виступу|20 жовтня |управління |Безрученко В.О. | |керівника департаменту | |зарубіжних | | |міжнародного торговельно- | |представництв,| | |економічного | |управління | | |співробітництва | |багатосторон- | | |Безрученка В.О. | |нього | | |"Основні завдання | |економічного | | |торговельно-економічних | |співробіт- | | |місій щодо забезпечення | |ництва, | | |реалізації економічної | |управління | | |складової зовнішньої | |торговельно- | | |політики України" | |економічних | | | | |зв'язків з | | | | |країнами | | | | |Європи, | | | | |США та Канади,| | | | |управління | | | | |торговельно- | | | | |економічного | | | | |співробітниц- | | | | |тва з країнами| | | | |Азії, Африки, | | | | |Латинської | | | | |Америки та | | | | |Тихоокеансь- | | | | |кого регіону, | | | | |управління | | | | |торговельно- | | | | |економічного | | | | |співробіт- | | | | |ництва з | | | | |країнами СНД | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 8. |Підготовка тез виступу |20 жовтня |управління |Стеценко В.О. | |керівника департаменту | |контролю за | | |торговельних обмежень | |зовнішньо- | | |та контролю за | |економічною | | |зовнішньоекономічною | |діяльністю, | | |діяльністю Стеценка В.О. | |управління | | |"Про завдання | |торговельних | | |торговельно-економічних | |обмежень та | | |місій щодо надання | |контролю за | | |сприяння в поверненні | |зовнішньо- | | |валютних цінностей в | |економічною | | |Україну та проведення | |діяльністю, | | |антидемпінгових | |управління | | |розслідувань" | |нетарифного | | | | |регулювання | | | | |та контрак- | | | | |тного обліку | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 9. |Підготовка проекту |20 жовтня |управління |Вислоух О.В. | |виступу керівника | |зовнішньо- | | |департаменту | |економічної | | |державної політики | |політики, | | |у сфері зовнішньої | |управління | | |торгівлі | |моніторингу | | |Вислоуха О.В. | |зовнішньої | | |"Заходи, що вжива- | |торгівлі, | | |ються в державі щодо | |управління | | |активізації виходу | |митно-тари- | | |українських товарів | |фної | | |на традиційні та | |політики та | | |нові ринки" | |захисту | | | | |внутрішнього | | | | |ринку | | | | | | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 10. |Підготовка виступу |20 жовтня |інформацій- |Шуміло І.А. | |керівника департаменту | |но-аналіти- | | |економічної стратегії | |чне управлі- | | |Мусіної Л.О. | |ння, управ- | | |"Про виконання пункту | |ління моні- | | |1.1 наказу Мінекономіки | |торингу | | |від 22.09.2000 N 207 | |зовнішньої | | |( v0207557-00 ) | |торгівлі, | | |"Про підвищення | |Держзовніш- | | |ефективності | |інформ | | |інформаційно- | | | | |аналітичного | | | | |забезпечення | | | | |зовнішньоекономічної | | | | |діяльності" | | | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 11. |Підготовка |22 жовтня | | | |інформаційно- | | | | |довідкових | | | | |матеріалів для | | | | |забезпечення | | | | |кожного керівника | | | | |торговельно- | | | | |економічної місії | | | | |(англійською та | | | | |російською мовами): | | | | |- щодо стану розвитку | |інформа- |Мусіна Л.О. | |економіки України за | |ційно-ана- | | |9 місяців 2001 року | |літичне | | |та основні прогнози | |управління | | |на 2002 рік; | | | | |- щодо показників | |управління |Вислоух О.В. | |розвитку зовнішньої | |моніторингу | | |торгівлі за 9 міс. | |зовнішньої | | |2001 року та | |торгівлі, | | |основні прогнози | | | | |на 2002 рік; | | | | |- щодо Митного кодексу | |управління |Вислоух О.В. | |України (українською | |митно-тариф- | | |мовою); | |ної політики | | |( 1970-12 ) | |та захисту | | | | |внутрішнього | | | | |ринку, | | |- щодо інвестиційного | |управління |Бродський О.Ю. | |клімату в Україні; | |міжнародних | | | | |інвестицій- | | | | |них програм | | | | |та проектів, | | | | |Держзовніш- | | |- інформаційні | |інформ |Безрученко В.О. | |матеріали | | | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 12. |Підготовка необхідного |30 жовтня |управління |Дробний В. В. | |обладнання для | |інформацій- | | |демонстрації слайдів | |них техно- | | |під час наради | |логій | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 13. |Забезпечення розмноження | |управління |Дробний В.В. | |матеріалів для | |справами, | | |учасників наради |23 - 25 |управління | | | |жовтня |зарубіжних | | | | |установ | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 14. |Організація зустрічі |28 - 29 |управління |Дробний В.В. | |керівників торговельно- |жовтня |протоколу, |Безрученко В.О. | |економічних місій в | |управління | | |аеропорту та на | |торговельно- | | |залізничному вокзалі | |економічних | | | | |зв'язків з | | | | |країнами | | | | |Європи, США | | | | |та Канади, | | | | |управління | | | | |торговельно- | | | | |економічного | | | | |співробіт- | | | | |ництва з | | | | |країнами | | | | |Азії, Африки, | | | | |Латинської | | | | |Америки та | | | | |Тихоокеан- | | | | |ського ре- | | | | |гіону, | | | | |управління | | | | |торговельно- | | | | |економічного | | | | |співробіт- | | | | |ництва з | | | | |країнами СНД | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 15. |Забезпечення учасників |30 жовтня |управління |Дробний В.В. | |наради канцтоварами, | |протоколу | | |мінеральною водою, | | | | |засобами зв'язку | | | | ----+--------------------------+----------+--------------+----------------| 16. |Узагальнення пропозицій |15 листо- |управління |Безрученко В.О. | |та зауважень, |пада |зарубіжних | | |висловлених на нараді, | |представ- | | |і підготовка заходів | |ництв | | |щодо їх реалізації | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління
зарубіжних представництв Ю.М оскаленко
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
від 30.08.2001 р. N 192

Програма
проведення наради з керівниками торговельно-економічних
місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном
Час проведення Назва заходу Відповідальний
28 жовтня, неділя
Протягом дня Організація зустрічі керівників Безрученко В.О.
торговельно-економічних місій Дробний В.В.
в аеропорту та на залізничному
вокзалі
29 жовтня, понеділок
Протягом дня Робота керівників торговельно- керівники
економічних місій в управліннях департаментів
центрального апарату
Мінекономіки та інших
міністерствах
30 жовтня, вівторок
09.00 - 10.00 Реєстрація учасників наради, Безрученко В.О.
роздача інформаційних матеріалів
10.00 - 10.05 Відкриття наради Безрученко В.О.
Міністр економіки України
Шлапак О.В.
10.05 - 10.25 Виступ Прем'єр-міністра України Безрученко В.О.
Кінаха А.К.
(Віце-прем'єр-міністра України
Рогового В.В.)
10.25 - 10.45 Виступ Міністра економіки Шлапак І.А.
України Шлапака О.В. "Основні
напрями розвитку економіки
України поточного року та на
найближчу перспективу"
10.45 - 11.00 Виступ заступника Міністра Вислоух О.В.
економіки України
Гончарука А.І. "Стан та
перспективи розвитку
зовнішньої торгівлі"
11.00 - 11.15 Виступ керівника Безрученко В.О.
департаменту міжнародного
торговельно-економічного
співробітництва
Безрученка В.О.
"Основні завдання
торговельно-економічних
місій щодо забезпечення
реалізації економічної
складової зовнішньої
політики України"
11.15 - 11.30 Виступ керівника департаменту Стеценко В.В.
торговельних обмежень та
контролю за зовнішньоеконо-
мічною діяльністю
Стеценка В.О. "Про завдання
торговельно-економічних місій
щодо надання сприяння в
поверненні валютних цінностей
в Україну та проведення
антидемпінгових розслідувань"
11.30 - 11.45 Виступ керівника департаменту Вислоух О.В.
державної політики у сфері
зовнішньої торгівлі
Вислоуха О.В. "Заходи, що
вживаються в державі щодо
активізації виходу українських
товарів на традиційні та нові
ринки"
11.45 - 12.00 Виступ керівника департаменту Мусіна Л.О.
економічної стратегії
Мусіної Л.О. "Про виконання
пункту 1.1 наказу Мінекономіки
від 22.09.00 N 207
( v0207557-00 ) "Про
підвищення ефективності
інформаційно-аналітичного
забезпечення зовнішньоеконо-
мічної діяльності"
12.00 - 12.20 Перерва
12.20 - 12.35 Виступ представника Безрученко В.О.
Адміністрації Президента України
12.35 - 12.50 Виступ представника МЗС України Безрученко В.О.
12.50 - 13.00 Виступ представника
Мінпромполітики України Безрученко В.О.
13.00 - 13.10 Виступ представника
Мінфіну України Безрученко В.О.
13.10 - 13.20 Виступ представника ТПП Безрученко В.О.
України
13.20 - 13.40 Виступ представника УСПП Безрученко В.О.
13.40 - 13.50 Виступ представника ДПА Безрученко В.О.
України
13.50 - 14.00 Виступ представника Безрученко В.О.
Мінтрансу України
14.00 - 15.30 Перерва на обід
15.30 - 15.40 Виступ керівника ТЕМ Безрученко В.О.
у Російській Федерації
15.40 - 15.50 Виступ керівника ТЕМ у Безрученко В.О.
Німеччині
15.50 - 16.00 Виступ керівника ТЕМ у Безрученко В.О.
Польщі
16.00 - 16.10 Виступ керівника ТЕМ в Безрученко В.О.
Італії
16.10 - 16.20 Виступ керівника ТЕМ Безрученко В.О.
в Угорщині
16.20 - 16.30 Виступ керівника ТЕМ у Безрученко В.О.
Словаччині
16.30 - 16.50 Заключне слово Міністра Безрученко В.О.
економіки Шлапака О.В.
17.00 Закінчення наради
31 жовтня, середа
Протягом дня Від'їзд керівників Безрученко В.О.
торговельно-економічних Дробний В.В.
місій у складі дипломатичних
представництв України за
кордоном
Заступник начальника управління
зарубіжних представництв Ю.Москаленко
Додаток 4
до наказу Міністерства
економіки України
від 30.08.2001 р. N 192
Список
керівників торговельно-економічних місій, які запрошуються
для участі у нараді в Міністерстві економіки України
30 жовтня 2001 року
Поряд- Країна Прізвище,
ковий N ім'я, по батькові

1. Велика Кравець
Британія Андрій Миколайович
2. Індія Зацепілін
Ростислав Володимирович
3. Італія Вільський
Володимир Васильович
4. Німеччина Врублевський
Анатолій Григорович
5. Польща Янків
Мирон Дмитрович
6. Російська Федерація Сивоконь
Станіслав Олександрович
7. Словаччина Шевальов
Валентин Миколайович
8. США Войтко
Ярослав Віталійович
9. Угорщина Гупало
Аркадій Петрович
10. Франція Круглик
Сергій Вікторович
11. Швейцарія Березний
Андрій Вікторович
Заступник начальника управління
зарубіжних представництв Ю.Москаленко
Додаток 5
до наказу Міністерства
економіки України
від 30.08.2001 р. N 192
Список
осіб, які запрошуються для участі в нараді
з керівниками торговельно-економічних
місій у складі дипломатичних представництв
України за кордоном
Роговий
Василь Васильович - Віце-прем'єр-міністр України
Орел
Анатолій Костянтинович - заступник Голови Адміністрації
Президента України
Мітюков
Ігор Олександрович - Міністр фінансів України
Сташевський - Міністр палива та енергетики
Станіслав Теліфорович України
Гуреєв - Міністр промислової політики
Василь Миколайович України
Пустовойтенко
Валерій Павлович - Міністр транспорту України
Азаров - Голова Державної податкової
Микола Янович адміністрації України
Соловков - Голова Державної митної служби
Юрій Петрович України
Щелкунов - Перший віце-президент УСПП
Володимир Ігорович
Скрипченко
Сергій Парфенович - Президент ТПП України.
Заступник начальника управління Ю.Москаленко
зарубіжних представництввверх