Про затвердження складу ліцензійної комісії та Положення про неї
Мінпромполітики (з 2001р.); Приказ, Состав коллегиального органа, Положение от 06.04.2010172
Документ v0172581-10, текущая редакция — Редакция от 19.07.2010, основание - v0368581-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2010 N 172

Про затвердження складу ліцензійної
комісії та Положення про неї
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики
N 368 ( v0368581-10 ) від 19.07.2010}

На виконання вимог Закону України від 01.06.2000 N 1775-III
( 1775-14 ) "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування" Н А К А З У Ю:
1. Функції по ліцензуванню провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів
покласти на відділ розвитку автомобільної, комунальної, дорожньої
техніки та ліцензування.
2. Затвердити склад ліцензійної комісії, що додається.
3. Затвердити Положення про ліцензійну комісію, що додається.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази
Мінпромполітики України від 28.04.2006 N 166 "Про затвердження
складу ліцензійної комісії і а Положення про неї", від 06.09.2006
N 322 "Про внесення змін до наказу від 28.04.2006 N 166", від
07.08.2007 N 450 "Про внесення змін до наказу від 28.04.2006
N 166", від 07.07.2008 N 433 "Про внесення змін до наказу від
28.04.2006 N 166", від 16.01.2008 N 31 "Про внесення змін до
наказу від 28.04.2006 N 166", від 26.11.2008 N 802 "Про внесення
змін до наказу від 28.04.2006 N 166", від 23.11.2009 N 816 "Про
внесення змін до наказу від 28.04.2006 N 166", від 16.02.2009
N 125 "Про внесення змін до наказу від 28.04.2006 N 166".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра промислової політики Немілостівого В.О.
Міністр Д.В.Колєсніков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
06.04.2010 N 172

СКЛАД
ліцензійної комісії з питань ліцензування
провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів

Голова комісії Немілостівий Віталій Олександрович,
заступник Міністра
Заступник Козирєв Віктор Олександрович, директор
голови комісії Департаменту з питань розвитку
машинобудування
Члени комісії: Душенко Галина Олександрівна,
заступник директора Департаменту
науково-технічного забезпечення та
енергоефективності
промисловості - начальник відділу
технічного регулювання метрології
та якості
Бурлаченко Сергій Григорович, начальник
відділу консультацій та нормотворчої
роботи Управління юридичного
забезпечення
Крайник Любомир Васильович, голова
правління відкритого акціонерного
товариства "Український інститут
автобусо-тролейбусобудування"
(за згодою)
Хазан Юхим Зейлікович, віце-президент,
виконавчий директор Асоціації
автовиробників України "Укравтопром"
(за згодою)
Агеєв Володимир Борисович, перший
заступник директора з наукової роботи
державного підприємства "Державний
автотранспортний науково-дослідний і
проектний інститут" Міністерства
транспорту та зв'язку України
(за згодою)
Мелешко Олексій Сергійович, головний
спеціаліст відділу розвитку
автомобільної, комунальної, дорожньої
техніки та ліцензування Департаменту з
питань розвитку машинобудування
(секретар комісії)
Ахтирченко Олександр Євгенович, заступник
начальника відділу розвитку автомобільної,
комунальної, дорожньої техніки та
ліцензування Департаменту з питань
розвитку машинобудування
Демянко Олександр Миколайович, заступник
начальника Департаменту ДАІ МВС України.
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 368 ( v0368581-10 ) від 19.07.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
06.04.2010 N 172

ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензійну комісію з питань ліцензування
провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів

1. Ліцензійна комісія з питань ліцензування провадження
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та
автобусів (далі - Комісія) в своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та Законом України від 01.06.2000
N 1775-III ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", постановами Кабінету Міністрів України
від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування", від 29.11.2000 N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про
термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", від
04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності", від 02.07.2008 N 596
( 596-2008-п ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та
автобусів, і порядку здійснення контролю за їх додержанням".
2. Комісія є постійно діючим органом Міністерства промислової
політики України, який аналізує і систематизує організацію роботи
з вищезазначених питань та забезпечує відповідну методологічну і
нормативно-правову базу для їх вирішення, а також забезпечує
провадження державної політики у сфері господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів. Комісія
приймає рішення про видачу ліцензій на провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів у
встановленому законодавством порядку, контролює дотримання
Ліцензійних умов ( 596-2008-п ).
3. Основними завданнями комісії є: - сприяння підприємствам в оформленні документів на отримання
ліцензій; - внесення змін до Ліцензійних умов ( 596-2008-п ); - розглядати та затверджувати заходи підприємств, направлені
на підвищення кваліфікаційних, організаційних, технологічних та
інших вимог; - контролювати хід виконання програм підприємств з створення
потужностей.
4. Комісія має право: - проводити перевірки планові та позапланові виконання
підприємствами Ліцензійних умов ( 596-2008-п ); - одержувати від підприємств інформацію про виконання
Ліцензійних умов ( 596-2008-п ); - вносити в установленому порядку проекти відповідних
нормативно-правових актів; - анулювання ліцензій підприємств, які не виконують
Ліцензійні умови ( 596-2008-п ); - залучати до роботи фахівців центрального апарату
Мінпромполітики чи представників інших виконавчих органів, а також
спеціалістів асоціацій, виробничих об'єднань, тощо.
5. Порядок роботи комісії.
5.1. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються у
разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання
Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше дві третини
членів Комісії. Голова Комісії має право вносити зміни до
персонального складу Комісії.
5.2. Рішення комісії оформляється протоколом, який
підписується секретарем, який є членом ліцензійної комісії та
затверджується головою Комісії. Рішення Комісії приймається
простою більшістю голосів членів Комісії. За умови рівності
голосів вирішальним є голос голови Комісії. Рішення комісії
доводиться до всіх членів Комісії.
5.3. Повноваження голови комісії: - вносити пропозиції щодо змін персонального складу комісії; - визначати дату, час та місце проведення засідань Комісії; - підписувати ліцензії, дублікати ліцензій, інші документи
пов'язані з роботою Комісії.
Заступник директора
Департаменту з питань розвитку
машинобудування - начальник
відділу розвитку автомобільної,
комунальної, дорожньої техніки
та ліцензування Ю.В.Яковенковверх