Документ v0166737-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.02.2017, основание - v0064737-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.05.2011 N 166
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 64 ( v0064737-17 ) від 14.02.2017 }
Щодо затвердження Положення про колегію
та Регламенту роботи колегії
Міністерства екології та природних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
екології та природних ресурсів
N 315 ( v0315737-11 ) від 02.09.2011
N 414 ( v0414737-11 ) від 27.10.2011 }

З метою організації роботи колегії Міністерства, відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року
N 1569 ( 1569-2003-п ) "Про затвердження Загального положення про
колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної
адміністрації", Положення про Міністерство екології та природних
ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від
13 квітня 2011 року N 452/2011 ( 452/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про колегію та Регламент роботи
колегії Міністерства екології та природних ресурсів України,
що додається.
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від
29 вересня 2009 року N 505 "Про затвердження положення про колегію
Мінприроди" (зі змінами).
3. Відділу документального забезпечення та роботи
зі зверненням громадян (Медушівська Н.М.) довести даний наказ
керівникам структурних підрозділів центрального апарату
міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується і координуються Кабінетом Міністрів України
через Міністра екології та природних ресурсів України,
підприємств, установам та організаціям, що належать до сфери
управління Мінприроди.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
24.05.2011 N 166

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Міністерства екології та природних
ресурсів України

1. Це Положення визначає загальні засади створення
і діяльності колегії Міністерства екології та природних ресурсів
України (далі - Мінприроди).
2. Колегія Міністерства екології та природних ресурсів
України (далі - колегія) є консультативно-дорадчим органом і
утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання
Міністерством своїх завдань, погодженого вирішення питань, що
належать до його компетенції та для колективного і вільного
обговорення найважливіших напрямів його діяльності. { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 315 ( v0315737-11 ) від 02.09.2011 }
3. У своїй роботі колегія Міністерства керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра
України, Міністра, наказами Міністерства та Положенням про
Міністерство екології та природних ресурсів України ( 452/2011 ).
{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 315 ( v0315737-11 ) від 02.09.2011 }
4. Рішення про утворення колегії приймається Міністром
екології та природних ресурсів України (далі - Міністр).
Функції колегії
5. Колегія обговорює і приймає рішення щодо перспектив
і найважливіших напрямів діяльності Мінприроди; розглядає пропозиції щодо: 1) удосконалення законодавства; 2) забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
держадміністраціями, органами місцевого самоврядування; 3) розширення міжнародного співробітництва у сфері охорони
навколишнього природного середовища; 4) формування та реалізації державної політики у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення та охорони природних ресурсів (землі,
надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси,
тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод,
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними
відходами), небезпечними хімічними речовинами, непридатними
та забороненими до використання пестицидами та агрохімікатами,
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,
розвитку мінерально-сировинної бази, заповідної справи,
формування, збереження та використання екологічної мережі,
геологічного вивчення надр; 5) здійснення управління та регулювання у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів, геологічного вивчення
надр, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції
радіаційної безпеки, організації охорони і використання територій
та об'єктів природно-заповідного фонду України, формування,
збереження та використання екологічної мережі; 6) стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни,
збереження та використання державного майна, здійснення
внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків; 7) вдосконалення діяльності міністерства, центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра, установ
та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди; 8) поліпшення стану роботи Мінприроди з питань забезпечення
прав і свобод людини і громадянина; 9) поліпшення ефективності роботи Мінприроди, центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра,
установ та організацій, що належать до сфери управління
Мінприроди; 10) поліпшення стану дотримання законодавства з питань
державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської
дисципліни; 11) підвищення ефективності з реалізації інших завдань,
покладених на Мінприроди.
Склад колегії
6. До складу колегії Міністерства входять: Міністр (голова колегії), перший заступник та заступник
Міністра, заступник Міністра - керівник апарату (за посадою),
керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра (за посадою), керівник Відділу контрольно-ревізійної
роботи центрального апарату Міністерства (за посадою), можуть
входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату
Міністерства, а також за згодою - представники інших державних
органів, Адміністрації Президента України, органів виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських
організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та
всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.
{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 414 ( v0414737-11 )
від 27.10.2011 } У разі потреби - народні депутати України, представники
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінприроди (за згодою). { Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 315 ( v0315737-11 ) від 02.09.2011 }
7. Кількісний та персональний склад колегії Мінприроди
затверджує Міністр. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 315 ( v0315737-11 ) від
02.09.2011 }
Організація роботи колегії
8. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою
колегії. У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні
засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади.
9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого
Головою колегії плану засідань на півріччя, в якому зазначаються
питання, що необхідно розглянути.
10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії, керівникам структурних підрозділів міністерства,
керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координуються Кабінетом Міністрів України через
Міністра, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Мінприроди, які беруть участь у підготовці
питань, не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя, а також
розміщується на веб-сайті міністерства.
11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням Голови колегії не пізніше ніж за десять днів до
проведення чергового засідання.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються Головою колегії.
13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за
десять днів до засідання подає його Голові колегії на погодження.
14. На розгляд колегії подаються: 1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання; 2) довідка з питань порядку денного засідання колегії
з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; 3) проект рішення колегії; 4) список членів колегії; 5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь
в обговоренні питань порядку денного засідання колегії,
із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи
та займаних посад; 6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
питань порядку денного.
15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до
чергового засідання, надають матеріали секретарю колегії, який
контролює своєчасність подання матеріалів і правильність їх
оформлення.
17. Керівники структурних підрозділів Міністерства
відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні
колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних
підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки
необхідних матеріалів. { Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 315 ( v0315737-11 ) від 02.09.2011 }
Порядок проведення засідання колегії
18. Засідання колегії веде Голова колегії, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків
керівника міністерства.
19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати Голові колегії відповідні пропозиції
у письмовій формі.
21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу Голови колегії.
23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають у разі необхідності необхідні пояснення.
24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного, з огляду на те, що під
час їх розгляду використовуються матеріали з обмеженим доступом
або такі, що становлять державну таємницю. Під час проведення закритих засідань колегії (закритого
обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення
рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.
26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації
та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питання порядку денного,
доопрацьовує протягом трьох днів (якщо Головою колегії не
встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням
зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань
порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих
структурних підрозділів міністерства, членами колегії і подає
секретарю колегії для подальшого затвердження Головою колегії.
28. Рішення колегії затверджується наказом Міністра. Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться
до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).
{ Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 315 ( v0315737-11 )
від 02.09.2011 }.
29. Рішення колегії оформляються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії, який
веде протокол. Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
30. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координуються Кабінетом Міністрів України через
Міністра, керівників структурних підрозділів міністерства,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінприроди, а також керівників інших органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності в частині, що їх стосується.
31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
Мінприроди забезпечує секретар колегії.
32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку у секретаря колегії.
33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється Управлінням майном, матеріально-технічного
забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці.
Контроль за виконанням рішень колегії
34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює
відповідальний підрозділ визначений Головою колегії.
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.
Директор Департаменту
організаційно-аналітичної
та кадрової роботи Г.І.Власова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
24.05.2011 N 166

РЕГЛАМЕНТ
роботи колегії Міністерства екології
та природних ресурсів України

1. Формування плану проведення засідань колегії
1.1. Засідання колегії Міністерства екології та природних
ресурсів України (далі - Мінприроди) проводяться один раз в
квартал згідно з планом роботи колегії, затвердженим Головою
колегії та за необхідністю. У плані засідань колегії зазначаються питання,
що розглядаються, відповідальні за підготовку матеріалів, назви
структурних підрозділів міністерства, інших центральних органів
виконавчої влади, які їх готують, термін подання, дата розгляду на
засіданні, прізвища, ініціали та посади доповідачів. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням Міністра не пізніше ніж за десять днів до проведення
чергового засідання.
1.2. Питання для розгляду на засіданнях колегії визначають
виходячи з актів Президента України, рішень Верховної Ради
України, актів та резолюцій Кабінету Міністрів України, наказів
міністерства, інших нормативних документів, а також за ініціативою
Голови колегії, першого заступника Міністра та заступників
Міністра.
1.3. З метою своєчасного розроблення плану засідань колегії
члени колегії, керівники самостійних структурних підрозділів
Мінприроди та керівники центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра, за погодженням з першим заступником
Міністра та заступниками Міністра, згідно з розподілом обов'язків
за 1 місяць до кінця поточного півріччя подають секретарю колегії
у друкованому (оригінал) та електронному вигляді перелік питань,
які доцільно винести на розгляд колегії в наступному півріччі.
1.4. Секретар колегії до 15 числа останнього місяця поточного
півріччя готує проект плану роботи колегії на наступне півріччя,
погоджує його з першим заступником Міністра, заступниками Міністра
і до 20 числа останнього місяця поточного півріччя подає проект
плану роботи колегії на затвердження Міністру.
2. Порядок подання матеріалів для розгляду
на засіданнях колегії
2.1. Матеріали для розгляду на засіданні колегії подають
керівники самостійних структурних підрозділи міністерства,
керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Мінприроди через відповідні підрозділи
міністерства згідно з планом засідань колегії, а також на підставі
рішень Голови колегії. Якщо необхідно внести додаткові питання для їх оперативного
розгляду колегією, керівники самостійних структурних підрозділів
за погодженням з відповідними першим заступником Міністра та
заступниками Міністра готують матеріали і в установленому порядку,
подають секретарю колегії не пізніше ніж за десять робочих днів до
проведення чергового засідання. За своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань
колегії особисто несуть відповідальність керівники самостійних
структурних підрозділів міністерства, керівники центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра,
зазначені у плані роботи колегії, та секретар колегії.
2.2. Керівники самостійних структурних підрозділів
міністерства, керівники центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра, відповідальні та підготовку питання, яке
розглядатиметься на колегії, узгоджують, організовують та
координують роботу інших структурних підрозділів та органів
виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів
із зазначеного питання.
2.3. Матеріали на розгляд колегії подають у друкованому
(оригінал) та електронному вигляді не пізніше ніж за п'ятнадцять
робочих днів до дня засідання. Ці матеріали повинні містити: 1) довідку з питань порядку денного засідання колегії
з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; 1.1) довідку із запропонованого для розгляду питання,
адресовану колегії, з обґрунтуванням висновків і пропозиціями із
зазначенням додатків підписує керівник структурного підрозділу.
Обсяг не повинен перевищувати чотирьох сторінок (без урахування
додатків). На першій сторінці довідки у лівому верхньому куті
відповідним першим заступником Міністра або заступником Міністра
проставляється позначка "На колегію". У кінці довідки обов'язково
зазначають дату, вихідний номер, прізвище та номер телефону
виконавця; 2) проект рішення колегії (за потреби проект наказу)
з питання порядку денного засідання колегії, обов'язково
погоджується першим заступником Міністра або заступником Міністра,
відповідальним за підготовку цього питання до розгляду, а також за
реалізацію запропонованого рішення колегії, і за необхідності
керівниками інших міністерств та органів виконавчої влади; 3) список осіб, запрошених на засідання колегії,
із зазначенням прізвища, ініціалів (в алфавітному порядку) та їх
займаних посад, підписаний керівником відповідальним за підготовку
цього питання, та погоджений з першим заступником Міністра або
відповідним заступником Міністра; 4) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного; 5) матеріали в електронному вигляді надсилаються секретареві
колегії.
2.4. Секретар колегії перевіряє всі необхідні матеріали
відповідно до плану засідань колегії. У разі порушення встановленого порядку підготовки матеріалів
до засідань колегії секретар колегії протягом 2 робочих днів
повертає їх на доопрацювання. Про порушення порядку та термінів підготовки матеріалів до
засідання колегії секретар колегії негайно інформує Міністра або
особу, яка його заміщає.
2.5. Секретар колегії на підставі поданих матеріалів готує
проект порядку денного засідання колегії та список осіб,
запрошених на засідання. Секретар колегії погоджує проект порядку денного засідання
колегії, список осіб, дату і час проведення засідання колегії
з Головою колегії, після чого разом з іншими матеріалами надсилає
його членам колегії та всім учасникам засідання не пізніше ніж
за 3 робочі дні до засідання.
2.6. Члени колегії, інші посадові особи, яким надіслано
матеріали, можуть за 2 робочі дні до засідання подавати секретарю
колегії зауваження і пропозиції з питань, винесених на розгляд
колегії. Секретар колегії доводить зауваження і пропозиції до відома
керівника структурного підрозділу, відповідального за підготовку
питання, для врахування у доповіді.
2.7. Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку
денного засідання колегії тільки за рішенням Голови колегії.
2.8. Рішення про включення питання до плану засідань колегії
приймається тільки Головою колегії на підставі доповідної записки
першого заступника Міністра або відповідного заступника Міністра.
3. Порядок проведення засідань колегії
і оформлення прийнятих рішень
3.1. У засіданнях колегії беруть участь члени колегії та інші
посадові особи, запрошені для розгляду кожного окремого питання.
3.2. Порядок денний колегії затверджується безпосередньо
на засіданні.
3.3. Члени колегії перед початком засідання реєструються.
3.4. Засідання колегії проходять за регламентом: доповідь
у межах 15 хвилин, співдоповідь - до 10 хвилин, виступ під час
обговорення - до 5 хвилин, довідки - до 3 хвилин. За потреби
головуючий може змінити тривалість виступів. Після двох годин роботи, як правило, оголошують перерву. Члени колегії та посадові особи, запрошені для участі
в розгляді окремих питань, виступають під час обговорення, вносять
пропозиції та зауваження, дають необхідні довідки. Дебати
припиняються за пропозицією головуючого. Особи, запрошені на засідання колегії для участі в розгляді
окремих питань, після обговорення і прийняття відповідних рішень
не беруть участі в подальшій роботі колегії.
3.5. Рішення колегії ухвалюються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх
на засіданні членів колегії.
3.6. Після засідання колегії відповідальні за підготовку
розглянутих питань керівники структурних підрозділів (окремі
працівники) в обов'язковому порядку в три денний термін (якщо
Головою колегії не встановлено інший термін) доопрацьовують
проекти рішень колегії з урахуванням зауважень та пропозицій,
висловлених під час обговорення питань і схвалених колегіальним
органом, та чітко формулюють, погоджують з відповідними
структурними підрозділами, першим заступником Міністра або
заступниками Міністра, міністерствами, іншими органами виконавчої
влади і наступного дня (якщо головуючий не встановив термін
доопрацювання рішення колегії) подають у друкованому (оригінал) та
електронному вигляді секретарю колегії. Секретар колегії готує проект наказу міністерства про
затвердження рішень колегії та доопрацьовує протокол засідання
колегії з урахуванням унесених структурними підрозділами та
підвідомчими міністерству організаціями доопрацьованих
протокольних рішень (окремо щодо кожного пункту порядку денного
засідання колегії). Протокол підписують головуючий та секретар
колегії.
3.7. У разі проведення закритих засідань колегії (закритого
обговорення окремих питань) підготовку матеріалів, оформлення
прийнятих протокольних рішень здійснюють з дотриманням
установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.
3.8. На кожному засіданні колегії секретар веде протокол.
3.9. Копії наказів про затвердження рішень колегії,
протоколів (витягів із протоколів) засідань колегії надсилаються
членам колегії, керівникам структурних підрозділів та підвідомчих
міністерству підприємств, установ, організацій, іншим органам
виконавчої влади за призначенням та розміщуються (крім питань
закритого обговорення) на веб-сайті міністерства.
3.10. Підписані протоколи засідань колегії, а також оригінали
всіх матеріалів до засідань колегії зберігаються у секретаря
колегії, після чого в установлений термін передаються для
постійного зберігання до архіву міністерства.
3.11. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють перший
заступник Міністра, заступники Міністра, керівники центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра,
структурних підрозділів, підвідомчих міністерству підприємств,
установ, організацій. Інформація про хід виконання короткострокових (разових)
заходів (або стану виконання довгострокових заходів) у терміни,
визначені Міністром, надається секретарю колегії в письмовій
(оригінал) та електронній формі та запитом Міністра. Моніторинг та контроль виконання рішень колегії здійснює
відділ організаційно-аналітичної роботи Департаменту
організаційно-аналітичної та кадрової роботи міністерства.
3.13. Секретар колегії разом з Управлінням комунікації
і зв'язків з громадськістю у разі потреби подає офіційну
інформацію щодо порядку денного засідання колегії та прийнятих
рішень засобам масової інформації, а також погоджує з Головою
колегії питання щодо присутності під час засідання колегії
представників засобів масової інформації та проведення кіно-,
відео-, фотозйомок і звукозапису.
Директор Департаменту
організаційно-аналітичної
та кадрової роботи Г.І.Власовавверх