Документ v0165282-15, текущая редакция — Принятие от 20.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2015  № 165

Про затвердження нової редакції Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"

Відповідно підпункту 12 пункту 4 до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою приведення у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", що додається.

2. Ректору Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" Бойчуку Т.М.:

1) у триденний строк з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" отримати у державного реєстратора оригінал нової редакції Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" з відміткою державного реєстратора ти виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) подати до Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки у тижневий строк з дня державної реєстрації:

оригінал нової редакції Статуту Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет", зареєстрованого в установленому порядку з відміткою державного реєстратора;

належним чином завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20.03.2015 № 165
Міністр __________О. Квіташвілі

СТАТУТ
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 02010971


Погоджено за поданням Вченої ради
Конференцією трудового колективу
Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський
державний медичний університет»
« 10 » березня 2015 р., протокол № 1

Чернівці 2015

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Даний Статут Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (далі - Статут), розроблений відповідно до законодавства України, є документом, який регламентує діяльність Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (далі - Університет), утвореного розпорядженням Кабінету Міністрів України 2 березня 2005 року № 46-р. Університет утворений у формі державної власності на засадах неприбутковості.

1.2. Місцезнаходження Університету:

58002, Україна, м. Чернівці, пл. Театральна, 2. тел./факс: (8-0372) 55-37-54. Електронна пошта: E-mail: office@bsmu.edu.ua

Повне найменування Університету - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет».

Скорочене найменування - БДМУ.

Іноземними мовами:

- Высшее государственное учебное заведение Украины «Буковинский государственный медицинский университет»;

- Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University»;

- Staatliche Hochschule der Ukraine «Staatliche Medizinische Universitдt Bukovyna»;

- Institutie de invatamant superior de stat al Ucrainei «Universite' de Me'decine d' Etat de Bukovine».

1.3. Основними напрямками діяльності Університету є:

- підготовка висококваліфікованих фахівців за ступенями вищої освіти «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр», «спеціаліст», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за галузями знань: «Медицина», «Фармація», тощо.

1.4. Основними завданнями Університету є:

- здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців та професіоналів за ступенями вищої освіти «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр», «спеціаліст», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за галузями знань: «Медицина», «Фармація», тощо і відповідає стандартам вищої освіти;

- підготовка іноземних громадян за галузями знань «Медицина», «Фармація», тощо;

- підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;

- підготовка громадян України до вступу до вищих навчальних закладів;

- підготовка в інтернатурі, лікарській резидентурі та клінічній ординатурі вітчизняних та іноземних громадян;

- військова підготовка вітчизняних студентів за програмою офіцерів запасу медичної служби;

- спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування лікарів та провізорів;

- підвищення кваліфікації, спеціалізація молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, бакалаврів за галузями знань «Медицина» та «Фармація»;

- здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

- медична практика відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією;

- здійснення міжнародної діяльності у сфері освіти та науки;

- здійснення наукової та науково-практичної діяльності;

- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- медична практика;

- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

- налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, медицини та науки;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.

1.5. Діяльність Університету здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності МОЗ України, державних органів та органів місцевого самоврядування, органів управління Університету та його структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засадах;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

1.6. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, веде самостійний баланс, має поточні рахунки в територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, валютний, депозитний та інші (не заборонені законодавством) рахунки в установах банку, печатку і штампи зі своїм найменуванням, бланки тощо.

1.7. Університет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

1.8. Автономія Університету - самостійність, незалежність і відповідальність Університету у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом України «Про вищу освіту».

1.9. Структурні підрозділи Університету утворюються рішенням Вченої ради у порядку, визначеному законодавством і Статутом. Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів визначаються цим Статутом та Положеннями про відповідні структурні підрозділи.

Основними структурними підрозділами Університету є: факультети, кафедри, бібліотека.

Факультет - це структурний підрозділ Університету, що об' єднує не менш як три кафедри які у сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Керівництво факультетом здійснює декан, який не може перебувати на цій посаді більш як два строки. Декан факультету обирається таємним голосуванням Вченою радою Університету з урахуванням пропозицій факультету строком до 5 років з числа науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання відповідно до профілю факультету. Ректор Університету укладає з деканом факультету контракт. Декан факультету здійснює свої повноваження на постійній основі.

Кафедра - це базовий структурний підрозділ Університету, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п' яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене звання. Кафедра створюється за рішенням Вченої ради Університету за поданням ректора Університету.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п' ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор Університету укладає з завідувачем кафедри контракт.

Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній структурний підрозділ Університету, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки, що діє на підставі Положення, затвердженого ректором Університету. Директор бібліотеки обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою Університету і призначається на цю посаду ректором.

Інші структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради Університету і діють на підставі Положень, затверджених ректором Університету.

Структурними підрозділами Університету є:

- медичний факультет № 1;

- медичний факультет № 2;

- медичний факультет № 3;

- медичний факультет № 4;

- фармацевтичний факультет;

- стоматологічний факультет;

- факультет післядипломної освіти;

- деканати;

- навчально-наукові інститути;

- кафедри;

- підготовче відділення для іноземних громадян;

- підготовче відділення для громадян України;

- коледж;

- клініки, університетські лікарні, лікувальні центри.

Навчальні, навчально-виховні та навчально-допоміжні підрозділи Університету:

- навчальний відділ з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення;

- студентська канцелярія з сектором сприяння працевлаштуванню випускників;

- відділ виробничої практики;

- юридичний відділ;

- навчально-виробнича аптека;

- відділ міжнародних зв'язків;

- бібліотека;

- навчально-лікувальні комплекси (університетські клініки, лікарні, центри тощо);

- музей Університету.

Наукові структурні підрозділи Університету:

- науково-лікувальний відділ з сектором інноваційного розвитку;

- відділ докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури;

- відділ метрологічного та технічного забезпечення;

- центральна науково-дослідна лабораторія;

- спеціалізовані ради;

- віварій;

Адміністративно-господарські підрозділи Університету:

- планово-економічний відділ;

- бухгалтерія;

- канцелярія;

- відділ кадрів;

- архів;

- редакційно-видавничий відділ;

- студентські гуртожитки;

- інші господарські відділи.

Інші підрозділи Університету:

- палац культури та відпочинку «Академічний»;

- спортивно-оздоровчий табір;

- інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством України.

Університету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.97 р. № 526 та наказом Міністерства освіти України від 20.06.97 р. № 218 підпорядковані медичні навчальні заклади - Чернівецький медичний коледж, Вашківецьке та Новоселицьке медичні училища, які фінансуються з обласного бюджету, мають свої статути, печатки та рахунки у Державній казначейській службі (з 2004-2005 рр. мають статус коледжів).

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»).

2.2. Мета освітньої діяльності:

- відтворення інтелектуального потенціалу держави;

- забезпечення медичної галузі кваліфікованими фахівцями;

- формування моральних принципів та норм поведінки особистості.

2.3. Освітня діяльність базується на принципах:

- багатопрофільності;

- якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;

- ступеневості підготовки фахівців;

- становлення демократичної системи навчання;

- задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

- використання державних стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту освіти;

- відповідності освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;

- випереджального інноваційного розвитку освіти;

- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;

- особистісній орієнтації освіти;

- інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

- формування національних і загальнолюдських цінностей;

- моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

2.4. Цільові програми освітньої діяльності та засоби реалізації.

2.4.1. Кадрове забезпечення медичної галузі через:

- формування якісного контингенту студентів;

- адекватність змісту освіти вимогам системи праці;

- формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;

- формування вузівської компоненти державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Університету, потреб галузі та запитів студентів;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- конкурентоспроможність випускників на ринку праці;

- оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;

- підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;

- науково-методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;

- спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування фахівців;

- розробку ефективних освітніх технологій;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді;

- виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації.

2.4.2. Національне виховання через:

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

- прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;

- формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

- стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;

- розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

- ствердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

- формування у молоді потреби і уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

- формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

- прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;

- створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і можливість опановувати рідну (національну) мову і практично володіти хоча б однією іноземною мовою;

- сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

- реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз'яснювальних заходів;

- сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства - відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;

- формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.

2.4.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:

- запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;

- створення умов для здобуття безоплатної вищої освіти на конкурсних засадах;

- удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок бюджету та коштів юридичних і фізичних осіб;

- розширення можливостей здобуття вищої освіти за рахунок індивідуального кредитування;

- створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;

- інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;

- запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

- додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування.

2.4.4. Створення системи безперервної освіти через:

- забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;

- формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

- оптимізацію системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів;

- створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;

- формування та розвиток навчальних та навчально-наукових комплексів з метою підготовки фахівців;

- створення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.

2.4.5. Підготовка студентства до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:

- інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

- запровадження нових форм навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами;

- створення електронних підручників;

- застосування сучасних засобів навчання;

- використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.

2.4.6. Поєднання освіти і науки через:

- фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень;

- розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;

- випереджальний розвиток освіти;

- інноваційну освітню діяльність;

- правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;

- запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;

- залученням до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, педагогічних працівників;

- поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами;

- залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених інших навчальних закладів;

- запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;

- забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики;

- взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.

2.4.7. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через:

- проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів;

- вивчення державних стандартів освіти, навчальних планів, навчальних програм підготовки медичних і фармацевтичних фахівців у вищих навчальних закладах інших країн;

- сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;

- освітні та наукові обміни, стажування і навчання за кордоном студентів, аспірантів, докторантів педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури, наочних навчальних, мультимедійних матеріалів;

- участь у консорціумах вищих навчальних закладів в рамках міжнародних програм.

2.4.8. Кадрове забезпечення навчального процесу через:

- відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та акредитації спеціальностей;

- стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників;

- створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі в суспільстві.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

3.1. Університет підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України (далі - МОЗ України), яке відповідно до законодавства та цього Статуту:

- затверджує Статут Університету та за поданням конференції трудового колективу Університету закладу вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;

- в місячний строк з дня обрання укладає контракт з ректором Університету;

- за поданням конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов контракту;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

- здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і Статутом Університету.

Міністерство охорони здоров'я України може делегувати окремі свої повноваження ректору або іншому органу управління Університету.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п' ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п' яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Вчена рада Університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

- розробляє і подає конференції трудового колективу Університету проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

- ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу;

- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту.

Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, заступники ректора, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених Статутом Університету.

Вибори до складу Вченої ради починаються за З0 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Виборні представники з числа працівників Університету обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора Університету.

В Університеті можуть бути утворені Вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету відповідно до Статуту. Вчена рада може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.

4.2. Вчена рада факультету.

Для розгляду питань навчально-виховної та наукової діяльності факультету створюється вчена рада факультету, яка є його колегіальним органом.

Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання. До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан, заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів студентського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів Університету. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - вищим органом студентського самоврядування факультету.

До компетенції Вченої ради факультету належать:

- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

- надання рекомендацій Вченій раді Університету з приводу обрання на посаду таємним голосуванням декана, завідувача кафедри, директора, професора;

- обрання на посади доцентів (відповідно до делегованих повноважень Вченої ради Університету), старших викладачів, викладачів, асистентів;

- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

- ухвалення звіту декана факультету;

- при наявності вагомих підстав Вчена рада факультету може відміняти попередньо прийняті свої рішення.

Рішення Вченої ради факультету затверджуються деканом факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Університету.

4.3. Наглядова рада.

Для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення в Університеті утворюється Наглядова рада.

Наглядова рада Університету сприяє розв' язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

Наглядова рада має право вносити на конференцію трудового колективу Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом.

Порядок формування Наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Університету, яке затверджується Вченою радою Університету. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

4.4. Ректорат.

Для вирішення поточних питань діяльності Університету, утворюється робочий орган - ректорат.

До складу ректорату, який затверджує ректор, входять проректори, заступники ректора, головний бухгалтер, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, голова первинної профспілкової організації Університету, директор студмістечка, начальники структурних підрозділів.

Ректорат діє на підставі цього Статуту та Положення, яке затверджується Вченою радою Університету.

4.5. Приймальна комісія.

Приймальна комісія Університету формує контингент студентів Університету всіх форм навчання.

Склад, функції та діяльність Приймальної комісії регламентуються законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України (МОН) та Міністерства охорони здоров'я України - «Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу», «Умовами прийому до вищих навчальних закладів», а також «Правилами прийому до Буковинського державного медичного університету». Склад Приймальної комісії затверджує ректор, який є її головою. Термін повноважень Приймальної комісії - один рік. Приймальна комісія перед закінченням терміну повноважень звітує про результати своєї діяльності перед Вченою радою Університету.

4.6. Центральна методична комісія.

Центральна методична комісія (ЦМК) університету є дорадчим органом, який розглядає питання планування, організації, методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на кафедрах, факультетах, відділеннях університету, контролює і аналізує якість підготовки студентів, слухачів, лікарів-інтернів, провізорів-інтернів, науково-методичний рівень лекцій, практичних, семінарських занять, організацію відробіток пропущених занять та самостійної роботи осіб, що навчаються; визначає засоби і методику підсумкового контролю та заключної державної атестації, критерії оцінки теоретичної і практичної підготовки студентів, лікарів-інтернів, провізорів-інтернів та слухачів.

ЦМК розглядає і рекомендує (не рекомендує) до видання різні види навчальної та навчально-методичної літератури.

Очолює ЦМК проректор з науково-педагогічної роботи. ЦМК координує діяльність предметних методичних комісій, організаційно-методичних комісій з виробничої практики та з післядипломної освіти. До складу ЦМК входять начальник навчального відділу (заступник голови ЦМК), заступники начальника навчального відділу, методисти навчального відділу, завідувач навчально-методичного кабінету, декани факультетів та їх заступники, завідувач відділу виробничої практики та його заступники, голови предметних методичних комісій та організаційно-методичних комісій, завідувачі кафедр, окремі професори і доценти кафедр, які відповідають за навчально-методичну роботу на кафедрах.

Персональний склад ЦМК, предметних методичних комісій, організаційно - методичної комісії з виробничої практики, організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти затверджується щорічно наказом ректора.

ЦМК щорічно звітує про свою діяльність перед Вченою радою університету. План роботи ЦМК на навчальний рік затверджується ректором.

5. РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор. Його права, обов'язки та відповідальність визначаються законодавством і Статутом Університету.

Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту» і Статутом Університету.

Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність Університету;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і формує штатний розпис;

- видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення;

- відповідає за результати діяльності Університету перед МОЗ України або уповноваженим ним органом;

- є розпорядником майна і коштів;

- забезпечує виконання кошторису, укладає договори;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

- визначає функціональні обов'язки працівників;

- формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;

- відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування;

- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Університету і студентів, громадських організацій, які діють в Університеті;

- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, створенню та зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створення належних умов для занять масовим спортом;

- спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Університету і студентів подає на затвердження конференції трудового колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

- забезпечує дотримання вимог антикорупційного законодавства в Університеті;

- забезпечує дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності Університету;

- здійснює інші повноваження, зокрема:

- самостійно вирішує усі питання управління (керівництва) діяльністю Університету за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції МОЗ України, Вченої ради, Наглядової ради та конференції трудового колективу Університету;

- накладає на працівників дисциплінарні стягнення та застосовує заохочення відповідно до законодавства України;

- здійснює контроль за організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи;

- організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;

- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

- утворює дорадчі органи, не передбачені цим Статутом.

Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Університету.

Ректор Університету щороку звітує перед МОЗ України та конференцією трудового колективу Університету.

Ректор зобов' язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.

Після виходу на пенсію з посади ректора Університету особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університету в порядку, визначеному цим Статутом, зокрема: при виявленні бажання він може бути призначений на посаду радника ректора після погодження із Вченою радою Університету. Після прийняття рішення про погодження призначення видається наказ ректора Університету.

Ректор Університету може бути звільнений з посади МОЗ України, а також у зв' язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу Університету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього Статуту та умов контракту. Подання про відкликання ректора може бути внесено на розгляд конференції трудового колективу Університету не менш як половиною Статутного складу Вченої або Наглядової рад Університету. Рішення про відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин Статутного складу конференції трудового колективу Університету.

МОЗ України призначає виконувача обов' язків ректора Університету з числа штатних науково-педагогічних працівників Університету відповідно до законодавства та цього Статуту.

Кандидат на посаду ректора Університету повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступень і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років, бути громадянином України.

Одна і та сама особа не може бути ректором Університету більше ніж два строки.

МОЗ України зобов'язане оголосити конкурс на заміщення посади ректора Університету не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту ректора Університету. У разі дострокового припинення повноважень ректора Університету конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

МОЗ України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора Університету приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора Університету і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до Університету для голосування.

Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п' ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

5.2. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;

- представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

- виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників Університету - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, МОЗ України укладає контракт строком на п' ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Конференція трудового колективу Університету.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів.

Порядок скликання і прийняття рішень конференцією трудового колективу Університету визначається цим Статутом.

Конференція трудового колективу Університету скликається для вирішення найважливіших питань діяльності Університету з ініціативи ректора, Вченої ради Університету, профспілкового комітету, а також не менше третини працівників структурних підрозділів.

На конференції трудового колективу Університету повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше ніж один раз на рік.

Конференція трудового колективу Університету:

- погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут Університету або зміни (доповнення) до нього;

- заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

- розглядає за обґрунтованим поданням Вченої або Наглядової рад Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

- затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету та колективний договір;

- розглядає інші питання діяльності Університету.

Трудовий колектив Університету включає: науково-педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, адміністративний, навчально-виробничий та допоміжний персонал.

Представництво на конференції трудового колективу Університету визначається пропорційно до чисельності працівників підрозділів за квотою: 1 делегат від 4 науково-педагогічних працівників, 1 делегат від 45 інших категорій працюючих в Університеті та не менш як 15 відсотків студентів, які навчаються в Університеті від кількості делегатів конференції трудового колективу Університету. Вибори делегатів на конференцію трудового колективу Університету проводяться на загальних зборах працівників структурних підрозділів Університету за участю не менш як 2/3 працівників підрозділу та на конференції студентів Університету за участю не менш як 2/3 від загальної кількості усіх делегатів.

Обраним делегатам на конференцію трудового колективу Університету видаються посвідчення установленої форми, які підписуються головою первинної профспілкової організації Університету і начальником відділу кадрів.

Термін повноважень обраних делегатів на конференцію трудового колективу Університету становить один рік. Підрозділи Університету в разі потреби мають право достроково переобирати делегатів.

Конференція трудового колективу Університету вважається повноважною, якщо в ній беруть участь дві третини від загальної кількості обраних делегатів.

6.2. Конференція трудового колективу факультету.

Органом громадського самоврядування факультету є конференція трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті.

Порядок скликання конференції трудового колективу факультету та його діяльності визначається цим Статутом. Конференція трудового колективу факультету скликається не рідше одного разу в рік. На конференції трудового колективу факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні працівники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Конференція трудового колективу факультету:

- оцінює діяльність декана факультету;

- затверджує річний звіт про діяльність факультету;

- подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади декана факультету з підстав передбачених законодавством України, Статутом Університету, укладеним з ним контрактом;

- обирає виборних представників до Вченої ради факультету;

- обирає делегатів до конференції трудового колективу Університету;

- обирає кандидатури до Вченої ради Університету.

6.3. Студентське самоврядування.

В Університеті та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування об' єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом Університету та Положенням про студентське самоврядування Університету.

6.3.1. Орган студентського самоврядування діє на принципах:

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- виборності та звітності органу студентського самоврядування;

- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, інституту, факультету, гуртожитку, Університету.

Орган студентського самоврядування діє у формі студентської ради.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Університету.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Університету.

Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту».

6.3.2. Органи студентського самоврядування:

- беруть участь в управлінні Університету у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;

- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

- захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті;

- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

- мають право оголошувати акції протесту;

- виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та положенням про студентське самоврядування Університету.

6.3.3. За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про:

- відрахування студентів з Університету, та їх поновлення на навчання;

- переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- призначення заступника декана, заступника директора інституту, заступника ректора Університету;

- поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

- затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

- діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

6.3.4. Вищим органом студентського самоврядування Університету є конференція студентів університету, яка:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

- затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

- затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

- обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;

- обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

6.3.5. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

- кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;

- членські внески студентів, розмір яких встановлюється конференцією студентів Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

6.4. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених.

В Університеті та його структурних підрозділах діють студентські наукові товариства і Рада молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Університету.

У роботі студентських наукових товариств і Ради молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності студентські наукові товариства і Рада молодих вчених керуються законодавством, цим Статутом та Положенням про студентські наукові товариства і Раду молодих вчених.

6.4.1. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених діють на принципах:

- свободи наукової творчості;

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності студентських наукових товариств і Ради молодих вчених.

6.4.2. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених:

- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

- проводять організаційні, наукові та освітні заходи;

- популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

- представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар' єри;

- сприяють підвищенню якості наукових досліджень;

- сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

- сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

- взаємодіють з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

- виконують інші функції, передбачені Положенням про студентські наукові товариства і Раду молодих вчених, Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України.

За погодженням з студентськими науковими товариствами і Радою молодих вчених керівництво Університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з Університету та їх поновлення на навчання.

Органи управління студентських наукових товариств і Ради молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура студентських наукових товариств і Ради молодих вчених та організаційний механізм їх діяльності визначаються положеннями, які затверджуються конференцією трудового колективу Університету.

Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність студентських наукових товариств і Ради молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, цьому Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності студентських наукових товариств і Ради молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв' язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою діяльності студентських наукових товариств і Ради молодих вчених є кошти, визначені Вченою радою Університету.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Освітній процес

Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Положення про організацію освітнього процесу затверджується Вченою радою Університету відповідно до законодавства.

7.2. Мова викладання у вищих навчальних закладах.

Мовою викладання в Університеті є державна мова.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності в Університеті здійснюється викладання однієї чи кількох дисциплін іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою Університет утворює окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляє індивідуальні програми. При цьому Університет забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.

7.3. Форми навчання в Університеті.

Навчання в Університеті здійснюється за такими формами:

- очна (денна);

- заочна (дистанційна).

Форми навчання можуть поєднуватися.

7.4. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять.

Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами:

- навчальні заняття;

- самостійна робота;

- практична підготовка;

- контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять в Університеті є:

- лекція;

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

- консультація.

Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.

7.5. Практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних Закладах.

Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, здійснюється шляхом проходження ними практики на базі лікувальних закладів та в аптечних установах згідно з укладеними Університетом договорами, що забезпечують практичну підготовку.

Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства.

7.6. Умови прийому на навчання до Університету.

Прийом на навчання до Університету здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до вищих навчальних закладів та «Правилами прийому до Буковинського державного медичного університету». Умови конкурсу повинні забезпечувати дотримання прав особи у сфері освіти.

7.7. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету та порядок їх заміщення.

Основними посадами науково-педагогічних працівників Університету є:

1) ректор;

2) заступники ректора, діяльність яких безпосередньо пов' язана з освітнім або науковим процесом;

3) декан та їх заступники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з освітнім або науковим процесом;

4) директор бібліотеки;

5) завідувач кафедри;

6) професор;

8) доцент;

9) старший викладач, викладач, асистент;

10) бібліотекар;

11) завідувач аспірантури, докторантури.

Основними посадами педагогічних працівників Університету є:

1) викладач;

2) методист.

Повний перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету встановлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік посад наукових працівників Університету визначається відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Посади педагогічних працівників можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю.

Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади ректором Університету. Педагогічні працівники кожні п'ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого встановлюється згідно з Положенням, затвердженим Вченою радою Університету.

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

Особа в Університеті не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

7.8. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету користуються правами, передбаченими Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

Наукові та науково-педагогічні працівники Університету мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

7.9. Обов'язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету зобов' язані дотримуватися Конституції України, вимог законодавства України, інших нормативно-правових актів.

7.10. Гарантії науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам Університету.

Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам Університету:

- створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю;

- виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.

Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам Університету встановлюються надбавки та доплати за наукові ступені, вчені звання, вислугу років за лікувальну роботу, інші доплати згідно чинного законодавства та в межах затверджених фондом заробітної плати.

Ректор Університету відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри надбавок та доплат, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету.

7.11. Особами, які навчаються в Університеті, є:

1) здобувачі вищої освіти;

2) інші особи, які навчаються в Університеті.

Здобувачами вищої освіти є:

- студент;

- аспірант;

- докторант.

До інших осіб, які навчаються в Університеті, належать:

- слухач;

- інтерн;

- лікар-резидент;

- клінічний ординатор.

7.12. Права осіб, які навчаються в Університеті.

Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:

- вибір форми навчання під час вступу до Університету;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Університету;

- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров' я (для осіб з особливими освітніми потребами);

- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами відповідно до цього Статуту;

- забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

- участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

- внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

- участь у громадських об' єднаннях;

- участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, інститутів, факультетів, Вченої ради Університету, органів студентського самоврядування;

- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом відповідного факультету;

- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

- академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

- отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

- зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання в Університеті, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;

- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому МОН України;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

- отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- оскарження дій органів управління Університету та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я.

Особи, які навчаються в Університеті за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

Особи, які навчаються в Університеті за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами. Розмір стипендіального фонду Університету повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним стипендіальною комісією Університету за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам, зарахованим до Університету на перший курс навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням Вченої ради Університету можуть призначатися персональні та іменні стипендії.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються у Університеті за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти Університету мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується МОН України.

7.13. Обов'язки осіб, які навчаються в Університеті.

Особи, які навчаються в Університеті, зобов' язані:

- дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними Правилами та Інструкціями;

- виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.

За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету ректор може накласти на студента дисциплінарне стягнення.

7.14. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти.

Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

- завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

- власне бажання;

- переведення до іншого навчального закладу;

- невиконання навчального плану;

- порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

- інші випадки, передбачені законодавством України.

Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється МОН України.

Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами. Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Університету.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Університету або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Університеті, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються Положенням, затвердженим МОН України.

У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми та неотримання Університетом нового сертифіката про акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

7.15. Працевлаштування випускників Університету.

Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками Університету права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб. МОЗ України здійснює розподіл випускників Університету та сприяє їх працевлаштуванню в заклади охорони здоров' я у межах державного замовлення.

7.16. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету.

Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності).

Післядипломна освіта включає:

- спеціалізацію;

- перепідготовку;

- підвищення кваліфікації;

- стажування.

Форми післядипломної освіти:

- інтернатура;

- лікарська резидентура;

- клінічна ординатура тощо.

Інтернатура проводиться в Університеті і є обов'язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими і провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста.

Лікарська резидентура проводиться в Університеті і є формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з Переліком лікарських спеціальностей, затвердженим МОЗ України.

Клінічна ординатура проводиться в Університеті і є формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за відповідною лікарською спеціальністю.

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого затверджується МОЗ України.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА УНІВЕРСИТЕТУ

8.1. Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності.

Відповідно до законодавства з метою забезпечення статутної діяльності МОЗ закріплюються на основі права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

8.2. Майно закріплюється за Університетом на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди МОЗ та конференції трудового колективу крім випадків, передбачених законодавством.

Власні надходження Університету отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності.

Передача в оренду закріплених за Університетом на праві господарського відання об'єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Земельні ділянки передаються Університету у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

8.3. Університет у порядку, визначеному законом та відповідно до Статуту має право:

1) власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного (на правах оперативного управління) чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);

2) засновувати сталий фонд (ендавмент) та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;

4) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;

5) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

6) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;

7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників вищих навчальних закладів та осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах;

9) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень;

10) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності);

11) засновувати навчальні заклади і наукові установи;

12) засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;

13) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

14) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).

Майно, що знаходиться у державній власності та передане в оперативне управління Університету, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

Майно Університету, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством та Статутом.

До фінансового плану (кошторису) Університету обов'язково включаються витрати, пов'язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

В Університеті створюються:

- загальний фонд на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців в межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;

- спеціальний фонд, який формується за рахунок:

- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами в тому числі з іноземними громадянами;

- доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;

- оплати за проживання у гуртожитку;

- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;

- надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами, а також кошти від здійснення прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- інших доходів згідно з чинним законодавством.

Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, законодавством України, договорами та контрактами.

Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників встановлюються відповідно до чинного законодавства і визначаються окремим Положенням, яке затверджує ректор Університету і є додатком до колективної угоди.

Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів Університету для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

9. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Університет, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до МОЗ України, органів Державного казначейства України, Державної фіскальної служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

Аудит діяльності Університету здійснюється згідно з чинним законодавством.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

10.1. Вчена рада Університету розробляє і подає на конференцію трудового колективу Університету проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

10.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються у тому ж порядку, що і сам Статут.

10.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

11.1. Рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідацію Університету приймається Кабінетом Міністрів України. Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в Університеті. Обов'язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Міністерство охорони здоров' я України.

11.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється МОЗ України. До складу ліквідаційної комісії входять представники МОЗ України та Університету. Порядок і термін проведення ліквідації, а також строк для заяви, претензій кредиторам визначає МОЗ України у межах визначених законодавством.

11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і подає його до МОЗ України. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

11.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам гарантується дотриманням їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Ректор

Т.М. Бойчуквверх