Документ v0155832-19, текущая редакция — Принятие от 14.05.2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2019  № 155

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо наявності й надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо наявності й надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 17 січня 2011 року № 7 "Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства" (зі змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

І. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
14.05.2019  № 155

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державного статистичного спостереження щодо наявності й надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням

I. Загальні положення

1. Ці Методологічні положення визначають перелік показників і методи проведення державного статистичного спостереження щодо наявності й надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням (далі - ДСС), використання та поширення його результатів.

2. Методологічні положення ґрунтуються на нормах законів України "Про державну статистику", "Про зерно та ринок зерна в Україні" та розроблені з урахуванням наказів:

Держкомстату від 16 грудня 2009 року № 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств";

Держстату від 15 лютого 2017 року № 41 "Про затвердження Методологічних положень щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики";

Держстату від 17 серпня 2018 року № 170 "Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики України".

II. Основні поняття та терміни

Для цілей цих Методологічних положень поняття та терміни вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні", глосарієм до плану статистичного спостереження, затвердженим наказом Держкомстату від 29 грудня 2009 року № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього", Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови, ДСТУ 4522:2006 Жито. Технічні умови, ДСТУ 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови, ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови.

III. Методологічні та організаційні засади проведення державного статистичного спостереження

1. Мета та основні характеристики державного статистичного спостереження

1. Метою проведення ДСС є формування інформації про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на переробні та зберігаючі підприємства, для інформаційного забезпечення складання продовольчих балансів, аналізу ринку зерна, потреб користувачів.

2. ДСС охоплює підприємства, які здійснюють зберігання чи перероблення

культур зернових і зернобобових та олійних.

3. ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів і

має такі основні характеристики:

1) вид ДСС:

за ступенем охоплення одиниць: суцільне;

за часом реєстрації даних: поточне;

2) періодичність ДСС: місячна;

3) організаційна форма ДСС: статистична звітність;

4) спосіб ДСС: документальний облік;

5) одиниця ДСС: МОВЕД;

6) респондент ДСС: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи;

7) органи, які здійснюють ДСС: Держстат, ТОД;

8) класифікатори (класифікації), номенклатури, що використовуються при проведенні ДСС: КІСЕ, КВЕД, КОАТУУ, КОПФГ, НПСГ.

9) місце проведення ДСС: регіони України.

2. Джерела інформації державного статистичного спостереження

Джерелами інформації ДСС є:

дані за формою № 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання" (далі - форма № 1-зерно (місячна));

зведені дані за формами № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" (далі - № 21-заг (річна)) і № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" (далі - № 21-заг (місячна)) щодо наявності та загальної потужності одночасного зберігання зерна у підприємствах, які безпосередньо його вирощують.

3. Система показників державного статистичного спостереження

1. Показниками ДСС є:

1) маса зерна і насіння, що є у наявності у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням;

2) маса зерна і насіння, купленого підприємствами, які займаються його зберіганням та переробленням;

3) середня ціна зерна і насіння, купленого підприємствами, які займаються його зберіганням та переробленням;

4) маса зерна і насіння, переданого на перероблення, у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням;

5) маса зерна, переданого на перероблення на борошно, у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням;

6) маса зерна, переданого на перероблення на крупу, у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням;

7) маса зерна, переданого на перероблення на комбікорм, у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням;

8) загальна потужність одночасного зберігання зерна і насіння у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням;

9) маса зерна і насіння, що є у наявності у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням, та підприємств, які його вирощують;

10) загальна потужність одночасного зберігання зерна і насіння у підприємств, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, та підприємств, які їх вирощують.

2. Крім того, для отримання показника середньої ціни зерна і насіння, купленого підприємствами, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, форма № 1-зерно (місячна) містить показник вартості зерна і насіння, купленого підприємствами, які займаються їхнім зберіганням та переробленням (без податку на додану вартість, дотацій та компенсацій, накладних, транспортних та експедиційних витрат, плати за сушку, очистку та доробку зерна і насіння до базисних кондицій).

3. Середня ціна зерна і насіння, купленого підприємствами, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, обчислюється як співвідношення показників вартості та маси зерна і насіння, купленого підприємствами, які займаються його зберіганням та переробленням.

4. Показник маси зерна і насіння, що є в наявності у підприємств, які займаються його зберіганням та переробленням, та підприємств, які безпосередньо його вирощують, на кінець звітного періоду, формується як сума відповідних показників за формою № 1-зерно (місячна) та формами № 21-заг (місячна) і № 21-заг (річна).

5. Показник загальної потужності одночасного зберігання зерна і насіння у підприємств, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, та підприємств, які безпосередньо їх вирощують, на кінець року формується як сума відповідних показників за формами № 1-зерно (місячна) і № 21-заг (річна).

6. Також у рамках ДСС формуються показники щодо темпів зростання (зниження) усіх показників, зазначених у пункті 1 цієї глави.

IV. Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліку респондентів державного статистичного спостереження

1. Формування сукупності одиниць і переліку респондентів державного статистичного спостереження

1. Формування генеральної сукупності, сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється щорічно у грудні року Т.

2. Формування генеральної сукупності, сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється на державному рівні.

3. Генеральна сукупність одиниць ДСС формується на основі РСО (у частині СРП) та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада року T та відповідають таким критеріям:

тип статистичної одиниці: МОВЕД;

інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ підприємства, частиною якого є місцева одиниця за видом економічної діяльності: S.11 "Нефінансові корпорації";

організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ підприємства, частиною якого є місцева одиниця за видом економічної діяльності: коди 110-140, 150, 160, 185, 193, 230-250, 310, 330-350, 510-590, а також 610;

види економічної діяльності згідно з КВЕД: класи 10.41, 10.61, 10.91, 11.01, 11.06 секції С; 52.10 секції Н;

4. Сукупність одиниць ДСС, яка безпосередньо буде досліджуватись за формою № 1-зерно (місячна), формується на основі генеральної сукупності одиниць, з якої виключаються одиниці, щодо яких не було отримано даних протягом року Т, а також одиниці, включені до сукупностей одиниць ДСС, які безпосередньо будуть досліджуватись за формами № 21-заг (річна) і № 21-заг (місячна) у році Т +1.

5. На основі сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, формується перелік респондентів за формою № 1-зерно (місячна), до якого уключаються юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичної особи, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупності одиниць ДСС.

2. Актуалізація сукупності одиниць і переліку респондентів державного статистичного спостереження

1. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів за формою № 1-зерно (місячна) здійснюється з лютого до жовтня року Т +1 на 15-й робочий день.

2. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів за формою № 1-зерно (місячна) здійснюється на державному рівні.

3. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів за формою № 1-зерно (місячна) здійснюється для кожного звітного періоду із січня-лютого до січня-жовтня року Т +1.

4. Причинами актуалізації сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів за формою № 1-зерно (місячна) є події, які відбулися з одиницями через злиття, поділ, виділ, перетворення, приєднання, передача виробничих факторів між одиницями, зміна ідентифікаційних і класифікаційних ознак одиниці.

5. Джерелом інформації для актуалізації сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів за формою № 1-зерно (місячна) є інформація з РСО (у частині СРП) станом на 01 число кожного місяця з лютого по жовтень року Т +1.

6. На основі актуалізованої сукупності одиниць ДСС формується перелік респондентів за формою № 1-зерно (місячна), до яких уключаються юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупності одиниць ДСС.

V. Проведення державного статистичного спостереження та обробка даних

1. Методи проведення державного статистичного спостереження

1. Інформування респондентів про їхнє залучення до участі в ДСС здійснюється засобами зв’язку, в електронному форматі або безпосередньо.

Крім того, відповідна інформація розміщується на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у сервісі "Пошук за кодом ЄДРПОУ".

2. Дані за формою № 1-зерно (місячна) на паперових носіях (нарочно або поштою) або у формі електронного звіту засобами електронного зв’язку відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Держкомстату від 12 січня 2011 року № 3, зареєстрованого в Мін’юсті 29 березня 2011 року за № 408/19146, отримуються у І декаді щомісячно, у терміни, визначені на бланку.

3. Після отримання звітів за формою № 1-зерно (місячна) здійснюється їх уведення/завантаження до електронного середовища для подальшої обробки статистичної інформації.

Інформація про респондентів, які подали звіти за власною ініціативою (у тому числі у вигляді електронної звітності), накопичується і використовується під час формування сукупності одиниць, яка буде безпосередньо досліджуватися у наступному звітному році.

2. Основні етапи обробки даних державного статистичного спостереження

1. Під час обробки звітів в електронному середовищі здійснюються такі контролі:

перевірка ідентифікації респондента;

повнота введення даних;

перевірка правильності співвідношення окремих значень показників форми, зокрема аналіз взаємозв’язку показників щодо маси зерна і насіння, що є у наявності у підприємств, та загальної потужності одночасного зберігання зерна і насіння у підприємств, щодо маси купленого зерна і насіння та його вартості;

виявлення аналогічних відповідей шляхом порівняння значень показників, у тому числі у динаміці (порівняння з попереднім періодом звітного року та відповідним періодом попереднього року).

За результатами проведення контролю може здійснюватися зв’язок з респондентами, а в разі виявлення помилок первинні дані доопрацьовуються і коригуються.

2. Формування показників, зазначених у пункті 1 глави 3 розділу III, здійснюється по Україні та за регіонами, за видами культур зернових і зернобобових та олійних і за класами культур зернових:

культури зернові та зернобобові, у т.ч. пшениця (з неї тверда і крім твердої (з неї 1-6 класів)), кукурудза на зерно (з неї 1-3 класів), ячмінь (у т.ч. ячмінь пивоварний (з нього 1-2 класів) і ячмінь товарний (з нього 1-3 класів), жито (з нього 1-4 класів), овес, гречка, просо, рис, зернобобові сушені (у т.ч. горох);

боби сої, насіння ріпаку й кользи, насіння соняшнику.

VI. Забезпечення якості даних державного статистичного спостереження

1. Для забезпечення якості даних, які отримуються шляхом збору інформації безпосередньо від респондентів, аналізується рівень надання звітів респондентами, залученими до ДСС, та причини їх ненадання.

Очікуваний рівень відповідей для ДСС становить 100%. Для його досягнення в разі відсутності звіту використовують метод безпосереднього контакту з респондентом для повторного нагадування та з’ясування причини неотримання звіту. Здебільшого невідповіді не перевищують 3% і стосуються, головним чином, підприємств з незначною часткою в обсягах надходження культур зернових і зернобобових та олійних на переробні та зберігаючі підприємства, що не впливає на якість даних спостереження, і відповідно їх компенсація не здійснюється.

2. При контролі результатів ДСС здійснюється аналіз даних у часі (динаміка показника за останні 3-5 років); аналіз даних у просторі (по регіонах; по містах обласного значення та районах); методи аналізу агрегатів та розподілу даних (виявлення та аналіз сумнівних агрегатів та виявлення одиниць, показники яких значно відрізняються від розподілу основної частини даних, наприклад, відношення середньої ціни зерна і насіння, купленого підприємствами, які займаються його зберіганням та переробленням, у регіоні до середнього рівня цього показника по країні).

3. У рамках проведення ДСС сезонні коригування показників не здійснюються.

4. Перше оприлюднення результатів ДСС передбачається на 20-21 день після звітного періоду (за рік у цілому - на 51-й день).

5. Сформовані за результатами ДСС матеріали супроводжуються відповідними поясненнями щодо методології проведення ДСС.

6. З метою інформування користувачів стосовно основних критеріїв та показників якості результатів ДСС складається стандартний звіт з якості спостереження, який містить загальну інформацію, яка не залежить від результатів ДСС за конкретний період, а визначена чинною методологією, процедурами обробки даних і методами вимірювання якості статистичних даних і процесів.

Звіт розміщується на офіційному веб-сайті Держстату та оновлюється в міру

змін ключових метаданих ДСС (методології, процедур, процесів статистичного виробництва, класифікацій, основних статистичних показників тощо).

VII. Забезпечення конфіденційності статистичної інформації державного статистичного спостереження

1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення ДСС здійснюється відповідно до вимог законів України "Про державну статистику", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", з урахуванням основних принципів і методів, визначених Методологічними положеннями щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики, міжнародних вимог до правил конфіденційності статистичної інформації відповідно до регламентів ЄС.

2. Для дотримання встановлених законодавством гарантій забезпечення статистичної конфіденційності перед респондентами реалізуються такі заходи:

1) захист первинних даних, отриманих органами державної статистики від респондентів у ході проведення ДСС, відповідно до вимог Закону України "Про державну статистику" та використання їх виключно для статистичних цілей;

2) надання статистичної інформації, отриманої за результатами ДСС, користувачам у зведеному знеособленому вигляді;

3) нерозповсюдження статистичної інформації, яка була отримана в ході проведення ДСС, якщо є загроза розкриття первинних даних.

3. При проведенні ДСС перевірка статистичної конфіденційності здійснюється для кожного із показників, що перелічені в пункті 1 глави 3 розділу III цих Методологічних положень.

Загроза розкриття первинних даних установлюється за правилом порогового значення та індивідуального значення одиниці: якщо статистичні дані за визначеним показником розраховані на базі занадто малої кількості одиниць (щонайменше 3 одиниць) та/або якщо складається перевага однієї одиниці (80 і більше відсотків визначеного розміру/обсягу показника), зведені підсумки не оприлюднюються.

4. Основними методами захисту розкриття первинних даних для агрегованих даних є неоприлюднення вразливого значення (первинне блокування) та блокування значень, за допомогою яких можна розрахувати вразливі значення, що були заблоковані на етапі первинного блокування (вторинне блокування).

VIII. Поширення результатів державного статистичного спостереження

1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" статистична інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у зведеному знеособленому вигляді.

2. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів узагальнена статистична інформація за результатами спостереження оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та сайтах його територіальних органів (www.ukrstat.gov.ua/work/region.html) у відповідних статистичних продуктах (експрес-випуски, статистична інформація, статистичні публікації). Дані, що оприлюднюються на веб-сайтах ТОД, узгоджені з даними, які публікує Держстат.

Терміни оприлюднення, вихідні показники та їх розрізи (деталізація), а також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС, визначаються планом державних статистичних спостережень на відповідний рік.

3. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає:

1) за запитами користувачів статистичної інформації у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством;

2) за угодами про взаємообмін інформаційними ресурсами між Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями;

3) міжнародним організаціям (Євростату, Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО)) у рамках виконання міжнародних зобов’язань України, а також статистичним службам інших країн за їхніми запитами.

IХ. Перегляд даних державного статистичного спостереження

Перегляд даних за результатами проведення ДСС не здійснюється.

Директор
департаменту статистики
сільського господарства
та навколишнього
середовища Держстату

О. Прокопенко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вверх