Документ v0147555-09, текущая редакция — Принятие от 10.03.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2009 N 147

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо підготовки, складання та подання
квартальної фінансової і статистичної
звітності у 2009 році державними
підприємствами, установами та організаціями,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності", Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.1999 N 87 ( z0391-99 ), інших положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та з метою забезпечення
якісного і своєчасного складання консолідованої квартальної
звітності Міністерством аграрної політики за результатами роботи у
2009 році Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки,
складання та подання квартальної фінансової і статистичної
звітності у 2009 році державними підприємствами, установами та
організаціями, які належать до сфери управління Міністерства
аграрної політики (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Керівникам державних підприємств, установ і організацій,
що належать до сфери управління міністерства, забезпечити подання
до Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи (Гаврилюк В.М.) квартальної фінансової і статистичної
звітності в порядку, обсязі і за встановленими формами та у
визначені терміни відповідно до Методичних рекомендацій.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
міністерства які координують діяльність державних підприємств,
перелік яких визначений наказами Мінагрополітики від 19.02.2007
N 100 ( v0100555-07, va100555-07 ) "Про повноваження щодо
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України" (зі змінами) та
від 02.06.2008 N 345 ( v0345555-08 ) "Про перелік державних
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Мінагрополітики України", забезпечити контроль за
своєчасним поданням квартальної фінансової і статистичної
звітності у 2009 році державними підприємствами, установами та
організаціями до Управління бухгалтерського обліку, звітності та
ревізійної роботи.
4. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи:
4.1. Забезпечити своєчасне та якісне прийняття квартальної
фінансової і статистичної звітності у 2009 році від державних
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління міністерства.
4.2. Забезпечити підготовку зведеної квартальної фінансової і
статистичної звітності Міністерства аграрної політики у 2009 році
та подання її до Міністерства фінансів, Міністерства економіки
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000
N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності" щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного
кварталу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
10.03.2009 N 147

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки, складання та подання
квартальної фінансової і статистичної
звітності у 2009 році державними
підприємствами, установами та організаціями,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України

Загальні положення
Керівнику державного підприємства, установи і організації, що
належить до сфери управління Мінагрополітики, рекомендується
забезпечити умови для своєчасного складання квартальної звітності
у 2009 році в обсязі і за формами, затвердженими відповідними
наказами Міністерства фінансів, Державного комітету статистики та
вимогами, зазначеними у цих Методичних рекомендацій. Звіт подається особисто головним бухгалтером підприємства або
заступником головного бухгалтера (за відсутності посади головного
бухгалтера керівником підприємства). Датою подання звітності до Міністерства аграрної політики
вважається день фактичного надання її до Відділу методології та
звітності державних підприємств Управління бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи. Звіт подається у друкованому вигляді в окремій папці по
обхідному листу. В окремих випадках допускається подання звітності
поштою. Дата отримання звіту визначається по штемпелю установи
зв'язку, яка обслуговує міністерство. Всі форми фінансової звітності складаються в тисячах гривень
без десяткових знаків (крім суб'єктів, що звітують за спрощеною
системою (ф. 1-м, 2-м) ( z0161-00 ). При складанні звітності слід звернути увагу на заповнення
всіх реквізитів, передбачених формами звітності (повна і чітка
назва підприємства, територія, форма власності, орган державного
управління, галузь і вид діяльності, повна адреса, коди і т.п.). На звіті, крім юридичної адреси, вказувати адресу фактичного
розташування підприємства та телефон головного бухгалтера. Звіт повинен бути підписаний керівником, головним бухгалтером
та завірений печаткою підприємства. Подання фінансової звітності супроводжується листом за
підписом керівника підприємства, в якому зазначається перелік форм
фінансової та статистичної звітності та додатків до них. Квартальні фінансові звіти у 2009 році складаються відповідно
до вимог діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку з
врахуванням змін, що відбулися за звітний період у формах
звітності. Всі господарські операції, які відбувались на підприємстві,
мають бути відображені із застосуванням Плану рахунків
бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ) (із змінами) та
спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186
( z0389-01 ) (із змінами) (для суб'єктів малого підприємництва). Підприємства, які знаходяться в стадії ліквідації,
реорганізації, складають і подають звітність до Мінагрополітики до
зняття їх з обліку у органах статистики за місцезнаходженням. Державні комерційні підприємства, які входять до сфери
управління Міністерства аграрної політики України, подають
звітність Мінагрополітики відповідно до графіку подання
(додаток 6).
Склад квартальної фінансової та статистичної звітності
У 2009 році підприємства здійснюють складання та подання
квартальної фінансової звітності у такому складі:
I. За загальною системою у 2009 році квартальну фінансову
звітність підприємства складають: - Баланс (форма N 1) - Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку (надалі - П(С)БО) 2 "Баланс" ( z0396-99 ), затверджений
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ) (зі змінами); - Звіт про фінансові результати (форма N 2) - П(С)БО N 3
"Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ), затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ) (зі
змінами).
II. За спрощеною системою у 2009 році квартальну фінансову
звітність підприємства складають: - Баланс (форма N 1-м) - П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ) (зі змінами); - Звіт про фінансові результати (форма N 2-м). Регламентуючий
нормативний документ - П(С)БО N 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ) (зі змінами). Квартальні форми статистичних спостережень за 2009 рік
подаються підприємствами системи Мінагрополітики у такому складі: 1. "Звіт про фінансові результати та дебіторську і
кредиторську заборгованість" (ф. N 1-Б) ( va264202-08 ),
затверджений наказом Держкомстату від 04.08.2008 N 264
( v0264202-08 ); 2. "Звіт з праці" (Ф. N 1-ПВ (місячна, квартальна)
( vb223202-07, va223202-07 ), затверджений наказом Держкомстату
від 17.07.2007 N 223 ( v0223202-07 ); 3. "Звіт про використання робочого часу" (Ф. N 3-ПВ
(піврічна) ( va445202-07 ), затверджений наказом Держкомстату від
11.12.2007 N 445 ( v0445202-07 ); 4. "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур,
проведення інших польових робіт на "___" ____________ 200_ року"
(ф. N 37-сг (місячна) ( vn173202-08 ), затверджений наказом
Держкомстату від 03.06.2008 N 173 ( v0173202-08 ); 5. "Стан тваринництва на "___" ____________ 200_ р."
(ф. N 24-сг (місячна) ( vk173202-08 ), затверджений наказом
Держкомстату від 03.06.2008 N 173 ( v0173202-08 ); 6. "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за
січень -___________ 200_ року" (ф. N 4-заг (місячна)
( v173k202-08 ), затверджений наказом Держкомстату від 03.06.2008
N 173 ( v0173202-08 ); 7. "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 200_ року" (ф. N 21-заг (місячна) ( vm173202-08 ),
затверджений наказом Держкомстату від 03.06.2008 N 173
( v0173202-08 ); 8. "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за
січень - ____________ 200_ року" (ф. N 11-заг (квартальна)
( v173b202-08 ), затверджений наказом Держкомстату від 03.06.2008
N 173 ( v0173202-08 ); 9. "Надходження молока на переробні підприємства за січень - ____________ 200_ року" (ф. N 13-заг (квартальна) ( v173l202-08 ),
затверджений наказом Держкомстату від 03.06.2008 N 173
( v0173202-08 ); 10. "Наявність і надходження зернових та олійних культур на
"___"____________ 200_ року" (ф. N 1-зерно (піврічна)
( v173e202-08 ), затверджений наказом Держкомстату від 03.06.2008
N 173 ( v0173202-08 ); 11. "Наявність і надходження зернових та олійних культур на
"___" ____________ 200_ року" (ф. N 1-зерно (місячна)
( vb173202-08 ), затверджений наказом Держкомстату від 03.06.2008
N 173 ( v0173202-08 ); 12. Інша статистична звітність, що подається підприємством до
органів статистики. До фінансового звіту підприємства додаються:
I. Пояснювальна записка: Пояснювальну записку складають відповідно до пунктів 20-25
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" ( z0391-99 ) за
розділами: - виробнича діяльність; - незавершене виробництво; - елементи операційних витрат; - використання основних засобів; - праця і заробітна плата; - капітальні вкладення, інвестиції; - утримання об'єктів соціальної сфери; - зовнішньоекономічна діяльність; - фінансова діяльність (опис основної діяльності
підприємства, організації; облікова політика підприємства; середня
чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду;
інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовому звіті, але
є обов'язковою за вимогами відповідних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку); - заходи, спрямовані на успішну роботу у звітному періоді. Підприємства, які отримали збиток, у пояснювальній записці
надають детальне пояснення причин збитковості та планові заходи
щодо недопущення збитків в майбутньому. Також, підприємства, які мають заборгованість із виплати
заробітної плати, заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом
України та фондами соціального страхування, у пояснювальній
записці надають пояснення щодо причин виникнення заборгованості та
вказують шляхи її погашення. При зміні статутного капіталу підприємства у пояснювальній
записці вказують причину цих змін (із зазначенням номерів і дат
наказів або інших рішень уповноваженого органу управління). У разі зміни кількості підприємств, що увійшли до зведених
звітів, у пояснювальній записці викладають причини таких змін (із
зазначенням номерів і дат наказів або інших рішень уповноваженого
органу управління).
II. Додатки: - Загальна інформація про суб'єкт господарювання, який
належить до сфери управління Міністерства аграрної політики
України (додаток 1); - Некомерційні показники діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління Міністерства аграрної політики
України (додаток 2); - Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної
діяльності суб'єктів господарювання, які належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України (додаток 3); - Показники фінансової діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління Міністерства аграрної політики
України (додаток 4); - Довідкові показники діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління Міністерства аграрної політики
України (додаток 5); До зведених звітів додаються звіти щодо кожного підприємства
в повному обсязі (форми фінансової і статистичної звітності та всі
додатки, зазначені вище). Зведені звіти подаються до Мінагрополітики за такими видами
діяльності: - сільськогосподарське виробництво; - промисловість; - будівництво; - виробничо-технічне обслуговування; - виробничо-технічне обслуговування (машинно-технологічні
станції); - торгівля та громадське харчування; - заготівля; - лісове господарство.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної
роботи Міністерства
аграрної політики України В.М.Гаврилюк

Додаток N 1
до Методичних рекомендацій
щодо складання та подання
квартальної фінансової і
статистичної звітності у
2009 році державними
підприємствами, установами
та організаціями, які
належать до сфери управління
Міністерства аграрної
політики України

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про суб'єкт господарювання, який належить
до сфери управління Міністерства
аграрної політики України
____________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації повністю)
за _____________ 2009 року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Повне |Код за| Загальна кількість підприємств, одиниць | |з/п| найменування |ЄДРПОУ|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | суб'єкта | |Всього| в тому числі: | | |господарювання| | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | працюючі | з них: | непрацюючі | з них: | | | | | |підприємства|-------------------------------|підприємництва|-------------------------------| | | | | | (П) |підприємства - | стані | (Н/П) (*) |підприємства - | стані | | | | | | | банкрути |реорганізації,| | банкрути |реорганізації,| | | | | | | (стадії |ліквідації за | | (стадії |ліквідації за | | | | | | |банкрутства (**)| рішенням | |банкрутства (**)| рішенням | | | | | | | | органу | | | органу | |---+--------------+------+------+------------+----------------+--------------+--------------+----------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------------+------+------+------------+----------------+--------------+--------------+----------------+--------------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Організаційно-правова|Місцезнаходження|Контактний| Статус | Розмір |Прізвище,|Призначення| Код | | форма підприємства | (адреса) | телефон | підприємства | земельної |ім'я, по | керівника |території| | (згідно з КОПФГ) | суб'єкта | (вказати |(позначення) (***)| ділянки щодо |батькові | за |(КОАТУУ) | | | господарювання | код | | суб'єкта |керівника| конкурсом | | | | |території)| |господарювання| | (так/ні) | | | | | | |(загальна, га)| | | | |---------------------+----------------+----------+------------------+--------------+---------+-----------+---------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---------------------+----------------+----------+------------------+--------------+---------+-----------+---------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) НП - непрацюючі підприємства - підприємства, які у
звітному періоді не здійснювали фінансово-господарську діяльність.
(**) РМ - розпорядження майном, С - санація, Л - ліквідація. (***) С - стратегічно - важливі підприємства; СМ -
стратегічно важливі підприємства-монополісти; М -
підприємства-монополісти; 50 - природні монополісти, підприємства,
плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує
50 млн. гривень; ЕН - потенційно екологічно небезпечні
підприємства; НЕП - підприємства, що не підлягають приватизації;
МУ - містоутворюючі підприємства, МП - малі підприємства.
Керівник ______________________ / ________________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер __________________________ / _________________
(П.І.Б.) (підпис)
МП

Додаток N 2
до Методичних рекомендацій
щодо складання та подання
квартальної фінансової і
статистичної звітності у
2009 році державними
підприємствами, установами
та організаціями, які
належать до сфери управління
Міністерства аграрної
політики України

НЕКОМЕРЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України
______________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації повністю)
за _______________________2009 року

Код ЄДРПОУ ________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Повне | Середньооблікова кількість штатних працівників | Середньомісячна заробітна плата (*) | | | найменування |-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------| | | суб'єкта | за звітний період |за попередній період| Різниця | за звітний період | за попередній | Різниця | | |господарювання| (форма N 1-ПВ | (форма N 1-ПВ |показників,| форма N 1-ПВ |період форма N 1-ПВ|показників,| | | |(термінова-місячна),|(термінова-місячна),| графа 3 - |(термінова-місячна)|(термінова-місячна)| графа 6 - | | | |рядок 1040, графа 2)|рядок 1040, графа 2)| графа 4 | рядок 1070, | рядок 1070, | графа 7 | | | | | | | графа 2/ | графа 2/ | | | | | | | |рядок 1040, графа 2|рядок 1040, графа 2| | |-----+--------------+--------------------+--------------------+-----------+-------------------+-------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+--------------+--------------------+--------------------+-----------+-------------------+-------------------+-----------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- | Сума заборгованості із заробітної плати | Витрати на соціальні заходи, | | | тис.грн. | |-----------------------------------------------------+------------------------------| | за звітний період |за попередній період| Різниця | за | за | Різниця | | (форма N 1-ПВ | (форма N 1-ПВ |показників,|звітний|попередній|показників,| |(термінова-місячна),|(термінова-місячна),| графа 9 - |період | період |графа 12 - | |рядок 2010, графа 1 |рядок 2010, графа 1 | графа 10 |(форма |(форма N 2| графа 13 | | | | | N 2, |рядок 250 | | | | | | рядок | графа 4) | | | | | | 250, | | | | | | | графа | | | | | | | 3) | | | |--------------------+--------------------+-----------+-------+----------+-----------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------------------+--------------------+-----------+-------+----------+-----------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
(*) У рядках "Усього" наводиться загальне значення фонду
оплати праці усіх підприємств суб'єкту управління, поділеного на
середньооблікову кількість штатних працівників усіх підприємств.
При складанні квартальної звітності сума ділиться: на 3, на 6, на
9 та річної - на 12. Розрахунки здійснюються у гривнях.
Малими підприємствами наводяться дані із форм
N 1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка)
(річна).
Керівник ______________________ / ________________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер _________________________ / __________________
(П.І.Б.) (підпис)
МП

Додаток N 3
до Методичних рекомендацій
щодо складання та подання
квартальної фінансової і
статистичної звітності у
2009 році державними
підприємствами, установами
та організаціями, які
належать до сфери управління
Міністерства аграрної
політики України

ПОКАЗНИКИ
стану активів та інвестиційно-інноваційної
діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України
____________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації повністю)
Код ЄДРПОУ ______________________________
за _________________ 2009 року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |(тис.| Повне |Вартість активів |Первісна вартість| Знос основних | Власний капітал | Оборотні активи | |грн.)|найменування| |основних засобів | засобів | | | | N |підприємства|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| |з/п | | на | на | на | на | на | на | на | на | на | на | | | |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | | | |звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного| | | | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | | | |(форма |(форма |(форма |(форма |(форма |(форма |(форма |(форма |(форма |(форма | | | | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | N 1, | | | | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | | | | 280, | 280, | 031, | 031, | 032, | 031, | 380, | 380, | 260, | 260, | | | |графа 3)|графа 4)|графа 3)|графа 4)|графа 3)|графа 4)|графа 3)|графа 4)|графа 3)|графа 4)| |-----+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Довгострокові| Поточні | Кредиторська заборгованість | |зобов'язання |зобов'язання|---------------------------------------------------------------------------------------------------| |на кінець |на кінець | Усього | з неї прострочена | | звітного | звітного |-------------------------------------------------+-------------------------------------------------| |період |періоду | на початок |на кінець звітного періоду (форма N | на початок |на кінець звітного періоду (форма | | (форма N 1, | (форма N 1,| звітного |1-Б (річна, квартальна), рядок 010, | звітного |N 1-Б (річна, квартальна), | | рядок 480, | рядок 620,| періоду | графа 5) | періоду |рядок 010, графа 6) | | графа 4) | графа 4) |(форма N 1-Б|------------------------------------|(форма N 1-Б|------------------------------------| | | |(річна, |Усього| в тому числі: |(річна, |Усього| в тому числі: | | | |квартальна) | |-----------------------------|квартальна) | |-----------------------------| | | | рядок 010, | |Заборгованість|Заборгованість| рядок 010, | |Заборгованість|Заборгованість| | | |графа 5) | | перед | перед |графа 6) | | перед | перед | | | | | | державним | Пенсійний | | | державним | Пенсійний | | | | | | бюджетом | фондом | | | бюджетом | фондом | |-------------+------------+------------+------+--------------+--------------+------------+------+--------------+--------------| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-------------+------------+------------+------+--------------+--------------+------------+------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дебіторська заборгованість | Витрати на технологічні інновації | |---------------------------------------------------| | |усього | з неї прострочена | | |-------------------------+-------------------------+--------------------------------------------| | на початок | на кінець | на початок | на кінець | за звітний рік | за попередній | Різниця | | звітного | звітного | звітного | звітного | (форма | рік (форма |показників| | періоду | періоду | періоду | періоду |1-підприємництво|1-підприємництво|(графа 27-| |(форма N 1-Б|(форма N 1-Б|(форма N 1-Б|(форма N 1-Б| (річна), | (річна), | графа 28)| | (річна, | (річна, | (річна, | (річна, | рядок 710, | рядок 710, | | |квартальна) |квартальна) |квартальна) |квартальна) | гр. 1) | гр. 1) | | | рядок 010, | рядок 010, | рядок 010, | рядок 010, | | | | | графа 2) | графа 2) | графа 3) | графа 3) | | | | |------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+----------| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+----------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ________________________ / ___________________
(П.І.Б.) (підпис)
МП

Додаток N 4
до Методичних рекомендацій
щодо складання та подання
квартальної фінансової і
статистичної звітності у
2009 році державними
підприємствами, установами
та організаціями, які
належать до сфери управління
Міністерства аграрної
політики України

ПОКАЗНИКИ
фінансової діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України
____________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації повністю)
за __________________2009 року

Код ЄДРПОУ _____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне |Рентабельність|Рентабельність|Коефіцієнт|Коефіцієнт|Коефіцієнт |Коефіцієнт | Коефіцієнт | Ступінь | |з/п|найменування| активів | діяльності |фінансової| покриття | загальної |абсолютної |забезпечення| зносу | | |підприємства| форма N 2, | форма N 2, |стійкості |форма N 1,|ліквідності|ліквідності| власними | основних | | | | рядок 220 | рядок 220 |форма N 1,|рядок 260 |форма N 1, |форма N 1, | коштами | засобів | | | | (225) х 100/ | (225) х 100/ |рядок 380 | графа 4/ |рядок 260/ | графа 4, | форма N 1, |форма N 1, | | | | форма N 1, | форма N 2, | графа 4/ |форма N 1,|(форма N 1,|рядок 230 +| графа 4 |рядок 032 x| | | | рядок 280, | рядок 035, |(форма N 1|рядок 620 |рядок 480 +|рядок 240/ |(рядок 260 -| 100/ | | | | графа 3 + | (відсотків) |рядок 480 | графа 4 |рядок 620) |форма N 1, |рядок 620)/ |форма N 1, | | | | форма N 1, | |графа 4 + | | |рядок 620, | форма N 1, |рядок 031, | | | | рядок 280, | |форма N 1,| | | графа 4 | рядок 260, |(відсотків)| | | | графа 4)/2, | |рядок 620 | | | | графа 4 | | | | | (відсотків) | | графа 4) | | | | | | |---+------------+--------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+--------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________ / ________________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер _______________________ / ____________________
(П.І.Б.) (підпис)
МП

Додаток N 5
до Методичних рекомендацій
щодо складання та подання
квартальної фінансової і
статистичної звітності у
2009 році державними
підприємствами, установами
та організаціями, які
належать до сфери управління
Міністерства аграрної
політики України

ДОВІДКОВІ ПОКАЗНИКИ
діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України
______________________________________________
за _____________________ 2009 року

Код ЄДРПОУ _____________________
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне | Дохід (виручка) | Чистий дохід | Собівартість | Валовий прибуток | |п/п|найменування| від реалізації | (виручка) від | реалізованої | (збиток) | | |підприємства|продукції (товарів| реалізації |продукції (товарів| | | | | робіт, послуг) |продукції (товарів| робіт, послуг) | | | | | | робіт, послуг) | | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | | за | за | за | за | за | за | за | за | | | |звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній| | | |період | період |період | період |період | період |період | період | | | |(форма |(форма N 2|(форма |(форма N 2|(форма |(форма N 2|(форма |(форма N 2| | | | N 2, |рядок 010,| N 2, |рядок 035,| N 2, |рядок 040,| N 2, |рядок 050,| | | | рядок | графа 4) | рядок | графа 4) | рядок | графа 4) | рядок | (055), | | | | 010, | | 035, | | 040, | | 050 | графа 4) | | | | графа | | графа | | графа | |(055), | | | | | 3) | | 3) | | 3) | | графа | | | | | | | | | | | 3) | | |---+------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Фінансові результати | Чистий прибуток |Використання чистого| Частина чистого прибутку, що | Капітальні інвестиції | | від звичайної | (збиток) |прибутку на розвиток|перераховується до державного бюджету | | | діяльності до | | виробництва | | | | оподаткування | | | | | |----------------------+---------------------+--------------------+---------------------------------------+---------------------------------------| |за звітний| за | за | за | за | за |план (рядок | факт (рядок | Відсоток |план (таблиця|факт (таблиця| відсоток | | період |попередній | звітний |попередній| звітний |попередній| 024 (025) | 024 (025) | виконання | 2, сума | 2, сума | виконання | |(форма N 2| період | період | період | період | період |фінансового | фінансового |фінансового|рядків 002 - |рядків 002 - |фінансового| |рядок 170 |(форма N 2,|(форма N 2|(форма N 2| | | плану | плану | плану | 006; 008 | 006; 008 | плану | | (175), | рядок 170 | рядок |рядок 220 | | |підприємства)|підприємства)|(графа 18 х| фінансового | фінансового |(графа 21 x| | графа 3) | (175), |220 (225) | (225), | | | | |100/графа | плану | плану |100/графа | | | графа 4) |графа 3) | графа 4) | | | | | 17) |підприємства)|підприємства)| 20) | |----------+-----------+----------+----------+---------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |----------+-----------+----------+----------+---------+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) У графах 17, 18, 20 та 21 дані наводяться підсумком, що
наростає (тобто сума відповідних граф фінансових планів
підприємства з I кварталу по звітний).
Керівник ______________________ / ________________________
(П.І.Б.) (підпис)
Головний бухгалтер ________________________ / _________________
(П.І.Б.) (підпис)
МП

Додаток 6
до Методичних рекомендацій
щодо складання та подання
квартальної фінансової і
статистичної звітності у
2009 році державними
підприємствами, установами
та організаціями, які
належать до сфери управління
Міністерства аграрної
політики України

ГРАФІК
подання квартальної фінансової і статистичної
звітності у 2009 році державними підприємствами,
установами та організаціями, що належать
до сфери управління Міністерства аграрної
політики України

------------------------------------------------------------------ | N | Назва підприємства, | Дата подання звітності | |п/п | установи, організації |-----------------------------------| | | | За I | За II | За III | | | | квартал | квартал | квартал | | | | 2009 року | 2009 | 2009 | | | | | року | року | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 1. |Головні управління | 18.04 | 20.07 | 19.10 | | |агропромислового | | | | | |розвитку | | | | | |облдержадміністрацій, | | | | | |до яких звітують | | | | | |державні підприємства, | | | | | |що належать до сфери | | | | | |управління Міністерства| | | | | |аграрної політики | | | | | |України | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 2. |ДП "Агроосвіта" | 24.04 | 24.07 | 23.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 3. |ДП "Агроспецсервіс" | 24.04 | 24.07 | 23.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 4. |Концерн "Селекція" | 24.04 | 24.07 | 23.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 5. |НВАО "Масандра" | 24.04 | 24.07 | 23.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 6. |Укрветсанзавод | 24.04 | 24.07 | 23.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 7. |УкрНДІагропроект | 24.04 | 24.07 | 23.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 8. |Укрплемоб'єднання | 23.04 | 23.07 | 22.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| | 9. |Укрсіль | 23.04 | 23.07 | 22.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |10. |Укрсільгоспохоронпраці | 22.04 | 22.07 | 21.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |11. |Укрспирт | 23.04 | 23.07 | 22.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |12. |Український Шовк | 23.04 | 23.07 | 22.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |13. |Лісогосподарські | 17.04 | 17.07 | 19.10 | | |підприємства | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |14. |Виноробні, цукрові | 16.04 | 16.07 | 16.10 | | |заводи, заводи | | | | | |продтоварів | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |15. |Льононасіннєві станції | 13.04 | 13.07 | 13.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |16. |Машинно-технологічні | 13.04 | 13.07 | 13.10 | | |станції | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |17. |Фумігаційні загони | 13.04 | 13.07 | 13.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |18. |Виробничо-технічні | 13.04 | 13.07 | 13.10 | | |центри стандартизації і| | | | | |метрології | | | | | |(облагростандарти) | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |19. |Спеціалізовані | 15.04 | 15.07 | 15.10 | | |контрольно-насіннєві | | | | | |лабораторії по цукрових| | | | | |буряках | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |20. |Сільськогосподарські | 14-17.04 | 13-17.07 | 12-16.10 | | |підприємства | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |21. |Науково-дослідні | 15.04 | 15.07 | 15.10 | | |установи та заклади з | | | | | |підвищення кваліфікації| | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |22. |Оптові ринки | 15.04 | 15.07 | 15.10 | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |23. |Воєнізовані служби з | 14.04 | 14.07 | 14.10 | | |активних впливів на | | | | | |гідрометеорологічні | | | | | |процеси | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |24. |Пересувні механізовані | 14.04 | 14.07 | 14.10 | | |колони, залізничні | | | | | |під'їзні колії | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+-----------| |25. |Інші підприємства, | 20.04 | 20.07 | 20.10 | | |установи та | | | | | |організації, що | | | | | |належать до сфери | | | | | |управління | | | | | |Мінагрополітики України| | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної
роботи В.М.Гаврилюквверх