Документ v0146581-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.01.2011, основание - v0015817-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.03.2010 N 146
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
агентства України з управління державними
корпоративними правами та майном
N 15 ( v0015817-11 ) від 25.01.2011}
Про створення постійно діючої Ліцензійної комісії
з питань ліцензування виробництва хімічних
джерел струму, надання погодження на заготівлю
та утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики
N 210 ( v0210581-10 ) від 27.04.2010 }

На виконання вимог законів України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про хімічні джерела
струму" ( 3503-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Створити в Мінпромполітики України постійно діючу
Ліцензійну комісію з питань ліцензування виробництва хімічних
джерел струму, надання погодження на заготівлю та утилізацію
відпрацьованих хімічних джерел струму (далі - Комісії) у складі:
Кравченко В.В. - заступник Міністра, голова Комісії;
Шинкаренко П.С. - начальник Управління кольорової
металургії та вторинних металів,
заступник голови Комісії;
Ярмульська О.В. - начальник відділу Управління
кольорової металургії та вторинних
металів, член Комісії;
Кудринський В.Г. - начальник відділу Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків
та розвитку ринків, член Комісії;
Куришева Л.В. - головний спеціаліст Управління юридичного
забезпечення, член Комісії;
Камінський В.В. - співробітник Міністерства внутрішніх справ
України (за згодою), член комісії;
Бухтояров В.І. - співробітник Служби безпеки України
(за згодою), член Комісії;
Дірявка О.А. - головний спеціаліст Управління
кольорової металургії та вторинних металів,
член та секретар Комісії.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
промислової політики N 210 ( v0210581-10 ) від 27.04.2010 }
2. Створити при Комісії експертну раду у складі:
Гізенко М.В. - генеральний директор концерну
"Укркольормет" (за згодою);
Ковальчук В.П. - президент Української асоціації
виробників хімічних джерел струму
"ХДС України" (за згодою).
3. Затвердити Положення про постійно діючу Ліцензійну комісію
з питань ліцензування виробництва хімічних джерел струму, надання
погодження на заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних
джерел струму, що додається.
4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ
Мінпромполітики України від 04.02.2008 N 65 ( v0065581-08 ) "Про
створення постійно діючої Ліцензійної комісії з питань
ліцензування виробництва хімічних джерел струму, надання
погодження на заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних
джерел струму", від 07.07.2009 N 451 "Щодо внесення змін до складу
комісій", від 12.08.2009 N 547 ( v0547581-09 ) "Щодо внесення змін
до наказу", від 29.12.2009 N 942 "Щодо внесення змін до складу
комісії".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кравченка В.В.
Міністр Д.В.Колєсніков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики
України
19.03.2010 N 146

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу Ліцензійну комісію з питань
ліцензування виробництва хімічних джерел струму,
надання погодження на заготівлю
та утилізацію відпрацьованих хімічних
джерел струму (далі - Положення)

1. Загальні положення
1.1. Постійно діюча Ліцензійна комісія з питань ліцензування
виробництва хімічних джерел струму, надання погодження на
заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму
(далі - Комісія) є постійно діючим органом Міністерства
промислової політики України (далі - Мінпромполітики), який
аналізує і систематизує організацію роботи з вищезазначених питань
та забезпечує відповідну методологічну і нормативно-правову базу
для їх вирішення, а також забезпечує провадження державної
політики у сфері господарської діяльності з виробництва хімічних
джерел струму.
1.2. Комісія приймає рішення щодо видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій тощо на здійснення виробництва хімічних джерел
струму у встановленому законодавством порядку та надає погодження
на заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму.
1.3. Основною метою роботи Комісії є забезпечення дотримання
вимог чинного законодавства у сфері господарської діяльності з
виробництва хімічних джерел струму.
1.4. Комісія розглядає заяви, звернення та документи від
суб'єктів господарської діяльності та приймає рішення відповідно
до покладених на неї повноважень.
1.5. Комісія керується законами України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 ), іншими
нормативно-правовими актами, рішеннями колегії Мінпромполітики
України та даним Положенням про Комісію.
1.6. При Комісії створюється експертна рада, до складу якої
входять, спеціалісти виробничих об'єднань, асоціацій, спілок,
зокрема й спеціалізованих переробних підприємств. Члени експертної
ради здійснюють попередній аналіз документів, що надійшли на
розгляд Комісії, відслідковують їх відповідність вимогам законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), "Про хімічні джерела
струму" ( 3503-15 ), нормативної та технічної документації, та
надають свої пропозиції щодо рішень Комісії.
2. Права та обов'язки Комісії
2.1. Комісія складається з 8 осіб. { Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства промислової політики
N 210 ( v0210581-10 ) від 27.04.2010 }
2.2. До складу Комісії входять фахівці, перелік яких
затверджений наказом Мінпромполітики.
2.3. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови Комісії.
2.4. До проведення засідання члени Комісії зобов'язані
ознайомитися та опрацювати матеріали, які виносяться на розгляд
Комісії.
2.5. Засідання Комісії проводяться під керівництвом голови
Комісії або його заступника.
2.6. Відсутність на засіданні членів Комісії можлива лише з
поважних причин.
2.7. За результатами засідання Комісія приймає рішення: - про видачу ліцензій (копій ліцензій) та про відмову
у їх видачі; - про взяття до відома, що ліцензії є недійсними; - про видачу розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов; - про анулювання ліцензій та копій ліцензій. - про надання погоджень на заготівлю та утилізацію
відпрацьованих хімічних джерел струму.
2.8. Рішення Комісії щодо видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій (копій ліцензій), надання погоджень на
заготівлю та утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму
оформляється протоколом, який затверджується заступником Міністра
і є рішенням органу ліцензування обов'язковим до виконання.
3. Порядок організації роботи Комісії
3.1. Документи на отримання ліцензій, копій ліцензій,
переоформлення ліцензій на здійснення виробництва хімічних джерел
струму, надання погоджень на заготівлю та утилізацію
відпрацьованих хімічних джерел струму надходять від суб'єктів
підприємницької діяльності до Управління кольорової металургії та
вторинних металів, де перевіряється їх комплектність,
опрацьовуються членами Комісії, після чого виносяться на розгляд
Комісії.
Начальник управління кольорової
металургії та вторинних металів П.С.Шинкаренковверх