Документ v0144557-01, текущая редакция — Принятие от 12.07.2001

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 144 від 12.07.2001

Про план наукових досліджень Програми використання
відходів виробництва і споживання на період до
2005 року, яка фінансується Мінекономіки України у
2001 році

З метою забезпечення наукових досліджень Програми
використання відходів виробництва і споживання на період до
2005 року, яка фінансується Мінекономіки України у 2001 році за
кодом бюджетної класифікації 040202 "Державні науково-технічні
програми та наукові частини інших програм", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план наукових досліджень Програми використання
відходів виробництва і споживання на період до 2005 року, яка
фінансується Мінекономіки України у 2001 році, на загальну суму
332,0 тис. гривень, що додається. 2. Заступнику Міністра Шумилу І.А., керівнику департамента
економічної стратегії Мусіній Л.О. разом з науково-дослідними
організаціями-виконавцями робіт протягом тижня забезпечити
оформлення договірно-кошторисної документації відповідно до вимог
Порядку планування, фінансування і контролю виконання
науково-дослідних та Дослідно-конструкторських робіт Мінекономіки
України, затвердженого наказом Мінекономіки України від 02.04.98
N 39, зі змінами та доповненнями, затвердженими наказами
Мінекономіки України від 27.05.98 N 73, від 30.12.99 N 162 та від
26.06.2000 N 132. 3. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та
звітності (Решетник М.М.) забезпечити своєчасне фінансування плану
досліджень Програми використання відходів виробництва і споживання
на період до 2005 року, яка фінансується Мінекономіки України у
2001 році, та розрахунків із виконавцями відповідно до
затвердженої договірно-кошторисної документації. Щомісяця
інформувати управління економічної політики (Тринеєва Г.О.) про
хід фінансування плану і стан розрахунків з виконавцями. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шумила І.А., керівника адміністративного департаменту
Непрана М.І.
Міністр економіки О.Шлапак
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
від 12.07.2001 N 144
ПЛАН ДОСЛІДЖЕНЬ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наймену- | Термін | Головний |Кошторисна| Підстава для |Очікуваний результат |Відповідальний| |теми | вання |викона- | виконавець, | вартість | проведення | | за | | |програми і | ння |співвиконавці| на 2001 | досліджень | | використання | | |досліджень | (поча- | |рік, тис. | | | результатів | | | | ток, | | гривень | | | | | | | кінець | | | | | | | | | робіт) | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| | 1. |Програма | 1998 - |міністерства | 332 |постанова Кабінету|дослідження процесів |Мінекономіки | | |використан-| 2005 |та інші | |Міністрів України |використання |України | | |ня відходів| рр. |центральні | |від 28 червня 1997|відходів, підготовка | | | |виробництва| |органи | |р. N 668 |науково-аналітичних | | | |і | |виконавчої | |( 668-97-п ) |матеріалів та | | | |споживання | |влади | | |розроблення | | | |на період | | | | |пропозицій щодо | | | |до 2005 | | | | |вдосконалення | | | |року | | | | |державного управління| | | | | | | | |у сфері поводження з | | | | | | | | |відходами | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.1. |Розроблення| II кв. |науково-дос- | 10 |постанова Кабінету|удосконалення системи|управління | | |пропозицій | 2000 |лідний | |Міністрів України |статистичної |промислової | | |щодо | року - |економічний | |від 28 червня 1997|звітності у сфері |політики | | |удосконале-| IV кв. |інститут | |р. N 668 |поводження з | | | |ння системи| 2001 |Мінекономіки | |( 668-97-п ) |відходами; | | | |статистич- | року |(НДЕІ), | | |підготовка | | | |ної | |Державний | | |нормативного акта | | | |звітності | |науковий | | | | | | |у сфері | |центр | | | | | | |поводження | |радіогеології| | | | | | |з | |навколишнього| | | | | | |відходами | |середовища | | | | | | | | |НАНУ та МНС | | | | | | | | |(ДНЦРНС) | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.2. |Створення | II кв. |НДЕІ | 45 |постанова Кабінету|розроблення системи |управління | | |систем | 2000 | | |Міністрів України |збирання, переробки |промислової | | |збирання, | року - | | |від 28 червня 1997|та утилізації |політики | | |переробки | IV кв. | | |р. N 668 |відходів як вторинної| | | |та | 2002 | | |( 668-97-п ) |сировини; розроблення| | | |утилізації | року | | | |основних положень та | | | |відходів як| | | | |структури концепції | | | |вторинної | | | | |закону України "Про | | | |сировини, в| | | | |відходи" | | | |тому числі | | | | |( 187/98-ВР ) | | | |побутових | | | | |як вторинна сировина | | | |відходів | | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.3. |Створення | II кв. |НДЕІ, | 17 |постанова Кабінету|науково-методичне |управління | | |регіональ- | 2001 |галузеві | |Міністрів України |супроводження |промислової | | |них | року - |інститути | |від 28 червня 1997|державної та |політики | | |міжгалузе- | IV кв. | | |р. N 668 |регіональних програм | | | |вих | 2002 | | |( 668-97-п ) |поводження з | | | |науково- | року | | | |відходами | | | |методичних | | | | | | | | |центрів | | | | | | | | |впроваджен-| | | | | | | | |ня програм | | | | | | | | |поводження | | | | | | | | |з відходами| | | | | | | | |(розроблен-| | | | | | | | |ня | | | | | | | | |нормативно-| | | | | | | | |методичної | | | | | | | | |документа- | | | | | | | | |ції) | | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.4. |Створення | II кв. |Північно- | 30 |постанова Кабінету|створення комплексної|управління | | |інформацій-| 2001 |східний | |Міністрів України |спеціалізованої |промислової | | |ної системи| року - |науковий | |від 28 червня 1997|інформаційної |політики | | |забезпечен-| IV кв. |центр НАНУ та| |р. N 668 |системи, яка поєднає | | | |ня | 2002 |Міністерства | |( 668-97-п ) |дані про відходи, що | | | |використан-| року |освіти і | | |підлягають переробці | | | |ня відходів| |науки (ПСНЦ),| | |чи утилізації, з | | | |виробництва| |галузеві | | |даними про можливості| | | |і | |інститути | | |існуючих технологій | | | |споживання | | | | |та обладнання, | | | |з | | | | |створить інформаційні| | | |урахуванням| | | | |умови для | | | |наявного | | | | |користувачів різних | | | |обладнання | | | | |рівнів з метою більш | | | |та | | | | |ефективного | | | |технології | | | | |міжрегіонального | | | |переробки | | | | |використання | | | |та | | | | |відходів | | | |утилізації | | | | | | | | |відходів | | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.5. |Створення і| I кв. |НДЕІ, | 10 |постанова Кабінету|створення база даних |управління | | |ведення | 2000 |Інститут | |Міністрів України |нормативно-методичних|промислової | | |бази даних | року - |управління | |від 28 червня 1997|документів та |політики | | |нормативно-| IV кв. |природокорис-| |р. N 668 |підготовка збірника | | | |методичної | 2001 |туванням та | |( 668-97-п ) |законодавчих актів з | | | |документа- | року |ресурсозбере-| | |питань поводження з | | | |ції та | |женням, м. | | |відходами виробництва| | | |видання | |Київ | | |і споживання; | | | |збірника | | | | |удосконалення та | | | |нормативно-| | | | |розвиток законодавчої| | | |методичних | | | | |нормативної бази у | | | |документів | | | | |сфері використання | | | |щодо | | | | |відходів | | | |поводження | | | | | | | | |з відходами| | | | | | | | |виробництва| | | | | | | | |і | | | | | | | | |споживання | | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.6. |Розроблення| I кв. |НДЕІ, ПСНЦ | 15 |постанова Кабінету|банк даних наявності |управління | | |банку даних| 2000 | | |Міністрів України |устаткування та |промислової | | |наявності | року - | | |від 28 червня 1997|обладнання для |політики | | |устаткуван-| IV кв. | | |р. N 668 |переробки відходів | | | |ня та | 2001 | | |( 668-97-п ) |виробництва, а також | | | |обладнання | року | | | |підприємств, що | | | |для | | | | |виробляють таке | | | |переробки | | | | |обладнання | | | |відходів | | | | | | | | |вироб- | | | | | | | | |ництва, а | | | | | | | | |також під- | | | | | | | | |приємств, | | | | | | | | |що | | | | | | | | |виробляють | | | | | | | | |таке | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.7. |Розроблення| I кв. |НДЕІ, | 20 |постанова Кабінету|проект постанови |управління | | |системи | 2000 |Український | |Міністрів України |Кабінету Міністрів |промислової | | |збирання, | року - |науково- | |від 28 червня 1997|України щодо системи |політики | | |переробки | IV кв. |дослідний | |р. N 668 |збирання, переробки | | | |та | 2002 |інститут | |( 668-97-п ) |та утилізації | | | |утилізації | року |нафтоперероб-| | |відпрацьованих | | | |відпрацьо- | |ної | | |мастил, узгоджений у | | | |ваних | |промисловості| | |встановленому | | | |мастил | |(УкрНДІНП | | |порядку | | | | | |"Масма") | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.8. |Розроблення|III кв. |ПСНЦ, | 40 |постанова Кабінету|методичні |управління | | |та | 2000 |галузеві | |Міністрів України |рекомендації та |промислової | | |удосконале-| року - |інститути | |від 28 червня 1997|нормативні акти щодо |політики | | |ння | IV кв. | | |р. N 668 |утворення та | | | |нормативно-| 2002 | | |( 668-97-п ) |використання | | | |методичної | року | | | |відходів | | | |бази у | | | | | | | | |сфері | | | | | | | | |поводження | | | | | | | | |з | | | | | | | | |відходами | | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.9. |Створення | I кв. |НДЕІ, | 40 |постанова Кабінету|банк даних з питань |управління | | |та ведення | 2000 |галузеві | |Міністрів України |використання відходів|промислової | | |банку даних| року - |інститути | |від 28 червня 1997|виробництва і |політики | | |з питань | IV кв. | | |р. N 668 |споживання | | | |утворення | 2002 | | |( 668-97-п ) | | | | |та | року | | | | | | | |використан-| | | | | | | | |ня відходів| | | | | | | | |виробництва| | | | | | | | |і | | | | | | | | |споживання | | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.10.|Розроблення|III кв. |Український | 20 |постанова Кабінету|визначення потреби у |управління | | |системи |- IV кв.|державний | |Міністрів України |фахівцях, формування |промислової | | |підготовки,| 2001 |університет | |від 28 червня 1997|базових курсів |політики | | |перепідго- | року |харчових | |р. N 668 |підвищення | | | |товки та | |технологій | |( 668-97-п ) |кваліфікації у | | | |підвищення | |(УДУХТ) | | |технікумах, | | | |кваліфіка- | |Міністерства | | |інститутах, їх | | | |ції | |освіти і | | |методичне та | | | |фахівців | |науки | | |навчальне | | | |з питань | | | | |забезпечення | | | |поводження | | | | | | | | |з | | | | | | | | |відходами | | | | | | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.11.|Удосконале-| I кв. |НДЕІ, ДНЦРНС,| 50 |постанова Кабінету|упровадження |управління | | |ння | 2000 |Державний | |Міністрів України |електронної версії |промислової | | |Державного | року - |науковий | |від 28 червня 1997|класифікатора |політики | | |класифіка- | IV кв. |центр | |р. N 668 |відходів, | | | |тора | 2001 |"Екоресурс", | |( 668-97-п ) |гармонізація з | | | |відходів | року |галузеві | | |європейськими | | | | | |інститути | | |нормативами та | | | | | | | | |вдосконалення | | | | | | | | |класифікатора | | |-----+-----------+--------+-------------+----------+------------------+---------------------+--------------| |1.12.|Розроблення|III кв. |Інститут | 35 |постанова Кабінету|створення потужних |управління | | |пропозицій |- IV кв.|економіки | |Міністрів України |комплексів у сфері |промислової | | |щодо | 2001 |промисловості| |від 28 червня 1997|поводження з |політики | | |формування | року |НАНУ (ІЕП | |р. N 668 |відходами; | | | |технопарків| |НАНУ), НДЕІ | |( 668-97-п ) |техніко-економічне | | | |з | | | | |обгрунтування з | | | |утилізації | | | | |визначенням режимів | | | |відходів | | | | |ціноутворення, | | | | | | | | |оподаткування, | | | | | | | | |митного регулювання | | | | | | | | |валютно-фінансового | | | | | | | | |та кредитних | | | | | | | | |механізмів | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник Департаменту
економічної стратегії Л.Мусінавверх