Документ v0140500-17, действует, текущая редакция — Редакция от 01.11.2018, основание - v0100500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.12.2017  № 140

Про затвердження Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 70 від 25.06.2018
№ 100 від 18.09.2018}

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 13, 17, 20 Закону України "Про депозитарну систему України", з метою забезпечення провадження Національним банком України депозитарної діяльності Національного банку України, клірингової діяльності Національного банку України та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України, та врегулювання відносин щодо взаємодії між Національним банком України як депозитарієм цінних паперів і його клієнтами Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 року № 387 "Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1727/24259;

2) постанову Правління Національного банку України від 07 жовтня 2014 року № 639 "Про внесення змін до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України";

3) постанову Правління Національного банку України від 22 січня 2015 року № 47 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

4) постанову Правління Національного банку України від 22 грудня 2016 року № 413 "Про затвердження Змін до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України".

3. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А.В.) після офіційного опублікування довести до відома клієнтів депозитарію Національного банку України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

5. Постанова набирає чинності з 22 грудня 2017 року, крім пункту 27 глави 4, пункту 55 та підпункту 4 пункту 64 глави 5 розділу I, пункту 146 глави 17, частини третьої пункту 153, пункту 154 глави 18, глави 27, пункту 244 глави 32 розділу III, глави 33 розділу IV Положення, які набирають чинності з 02 квітня 2018 року.

В.о. Голови

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринкуС. Марченко


Т.З. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.12.2017 № 140

ПОЛОЖЕННЯ
про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України

Розділ I. Загальні положення та принципи депозитарної діяльності Національного банку України

Глава 1. Загальні положення та визначення термінів

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про депозитарну систему України" (далі - Закон), "Про цінні папери та фондовий ринок", рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1331 "Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1431/23963 (зі змінами), з метою забезпечення провадження Національним банком України (далі - Національний банк) депозитарної діяльності Національного банку, клірингової діяльності Національного банку (далі - клірингова діяльність), розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з повноваженнями, визначеними законодавством України, та врегулювання відносин щодо взаємодії між Національним банком і його клієнтами під час провадження ними депозитарної діяльності щодо цінних паперів, облік яких належить до компетенції Національного банку.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) агрегований рахунок - складова рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що відкривається на рівні депозитарію Національного банку, структура якого передбачає відокремлений облік цінних паперів, що належать депозитарній установі, від обліку цінних паперів, що належать її депонентам, а також можливість групування цінних паперів, що належать одному та/або кільком депонентам депозитарної установи, за кодом власника цінних паперів та/або типом депонента;

2) безумовна операція - депозитарна операція, що здійснюється депозитарієм Національного банку або депозитарною установою в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку без розпорядження власника рахунка в цінних паперах у випадках, визначених цим Положенням, та/або за інших підстав, визначених законодавством України;

3) грошовий кліринг - визначення взаємних зобов'язань і вимог щодо переказу коштів за операціями з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (далі - ОВДП) та їх погашення в разі збігу строків виконання грошових розрахунків за результатами розміщення ОВДП зі строками виплати доходу та/або їх погашення за ОВДП, номінованими в однаковій валюті;

4) дата обліку - дата, станом на яку депозитарій Національного банку визначає утримувачів цінних паперів певного випуску. Для цінних паперів, номінованих у національній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня, що передує даті платежу сум доходів та/або погашень. Для цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня за день до дати платежу сум доходів та/або погашень;

5) дата платежу - день здійснення розрахунків за результатами розміщення цінних паперів та/або платежів з виплати доходу та/або погашення цінних паперів;

6) депозитарій Національного банку - Національний банк як учасник депозитарної системи України, який відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, державних деривативів, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов'язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України (далі - ЦП), та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

{Підпункт 6 пункту 2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

7) дорозміщення - додаткове розміщення емітентом ОВДП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, якщо для продажу пропонуються ОВДП, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску ОВДП під час первинного розміщення;

8) емітент - Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні ЦП, облік яких відповідно до компетенції, установленої законодавством України, здійснює депозитарій Національного банку;

9) іноземний депозитарій - депозитарій іншої країни та/або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що на підставі договору про кореспондентські відносини відкрила рахунок у депозитарії Національного банку або відкрила рахунок для депозитарію Національного банку;

10) квитування - операція депозитарію Національного банку щодо перевірки реквізитів зустрічних розпоряджень, яка здійснюється з метою встановлення збігу реквізитів таких розпоряджень;

11) клієнти депозитарію - іноземні депозитарії, емітенти, депозитарні установи, клірингові установи (далі - КУ) та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - РЦ), які користуються послугами депозитарію Національного банку на підставі відповідних договорів;

12) код міждепозитарного обліку - код міждепозитарного обліку, що присвоюється Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), як код учасника системи депозитарного обліку в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності (далі - код МДО);

13) код цінних паперів - міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, який дає змогу однозначно ідентифікувати цінні папери, та присвоєння якого передбачено законодавством України (далі - код ЦП);

14) неттінг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо ЦП шляхом заліку зобов'язань або іншим способом. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, уважається таким, що настав;

15) обслуговуючий банк - банки, що є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку та надають розрахункові послуги клієнтам депозитарію Національного банку та їх депонентам, а також Операційний департамент Національного банку, що є обслуговуючим банком за розрахунками депозитарію Національного банку, та Державна казначейська служба України і її територіальні органи як обслуговуючі банки емітентів;

16) обтяження зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження ЦП, що пов'язані з умовами договорів, рішеннями або ухвалами суду, та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

17) одиночні розрахунки - розрахунки за договорами купівлі-продажу ЦП, що здійснюються без проведення неттінгу;

18) оплата проти поставки цінних паперів - механізм розрахунків за правочинами щодо ЦП, під час якого переказ грошових коштів відбувається відразу після відповідного переказу ЦП та/або переказу прав на ЦП та прав за ЦП, з умовою блокування їх на рахунку отримувача/заставодавця до завершення грошових розрахунків або повернення їх власнику, якщо розрахунки не відбулися;

19) поставка цінних паперів без оплати - механізм розрахунків за правочинами щодо ЦП, під час якого переказ ЦП та/або переказ прав на ЦП та прав за ЦП відбувається без здійснення депозитарієм Національного банку контролю за грошовими розрахунками (у разі їх наявності);

20) реєстр утримувачів цінних паперів - складений на певну дату перелік клієнтів депозитарію Національного банку, на рахунках яких обліковуються ЦП певного випуску (далі - реєстр утримувачів ЦП);

21) сегрегований рахунок - складова рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що відкривається на рівні депозитарію Національного банку та передбачає відокремлений облік ЦП, що належать депоненту депозитарної установи, окремо від ЦП інших депонентів такої депозитарної установи та власних ЦП депозитарної установи. Управління сегрегованим рахунком на рівні депозитарію Національного банку здійснюється виключно депозитарною установою, яка відкрила такий рахунок на підставі розпорядження депонента або іншим чином у випадках, передбачених законодавством України;

22) система автоматизації депозитарію Національного банку - автоматизована система обслуговування обліку й обігу ЦП, доступ до якої здійснюється за допомогою програмного забезпечення депозитарію Національного банку, яке розробляється, підтримується фахівцями Національного банку та використовує вбудовані засоби захисту інформації Національного банку;

23) спеціальні засоби системи електронних платежів - засоби оформлення та оброблення в СЕП електронних розрахункових документів, що використовуються обслуговуючими банками для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо ЦП (далі - СЕП);

24) транзитні рахунки - рахунки депозитарію Національного банку в Операційному департаменті Національного банку для обліку грошових коштів за ЦП, що підлягають виплаті;

25) уповноважений працівник - працівник Національного банку, у тому числі працівник депозитарію Національного банку, на якого відповідно до службових обов'язків покладено функції з опрацювання документів щодо депозитарної діяльності депозитарію Національного банку;

26) утримувач цінних паперів - клієнт депозитарію Національного банку, на рахунку якого обліковуються ЦП певного випуску (далі - утримувач ЦП).

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

Глава 2. Застосування та предмет регулювання Положення

3. Це Положення визначає порядок провадження депозитарної діяльності Національним банком та депозитарними установами щодо ЦП, облік яких відповідно до Закону належить до компетенції Національного банку, а саме:

1) ОВДП;

2) облігацій зовнішніх державних позик України (далі - ОЗДП) та державних деривативів;

{Підпункт 2 пункту 3 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 70 від 25.06.2018}

3) цільових облігацій внутрішніх державних позик України;

4) казначейських зобов'язань України;

5) облігацій місцевих позик (далі - ОМП);

6) боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України.

4. Національний банк здійснює депозитарний облік державних цінних паперів, до яких належать ОВДП, ОЗДП, державні деривативи, цільові облігації внутрішніх державних позик України, казначейські зобов'язання України та ОМП.

{Абзац перший пункту 4 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

Національний банк як учасник депозитарної системи провадить клірингову діяльність та розрахунки за правочинами щодо ЦП, виконує функції депозитарію та депозитарної установи згідно з повноваженнями, визначеними цим Положенням і законодавством України.

5. Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи та депозитарні установи під час провадження ними депозитарної діяльності керуються нормами Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (зі змінами), з урахуванням особливостей, передбачених цим Положенням.

6. Депозитарій Національного банку та депозитарні установи для врегулювання відносин, що виникають під час припинення депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, керуються нормами Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236 (зі змінами), з урахуванням особливостей, передбачених цим Положенням.

7. Депозитарій Національного банку для врегулювання відносин, що виникають під час обслуговування операцій емітента, керується вимогами нормативно-правових актів, що регулюють особливості випуску, обігу ЦП та розрахунків щодо ЦП.

8. Депозитарій Національного банку під час здійснення операцій, пов'язаних з обтяженням ЦП зобов'язаннями, в яких однією зі сторін є Національний банк, керується вимогами цього Положення, нормативно-правових актів Національного банку з питань підтримання ліквідності та законодавством України.

Глава 3. Загальні засади депозитарної діяльності Національного банку

9. Управління депозитарної діяльності Національного банку України (далі - Управління) забезпечує в Національному банку здійснення діяльності депозитарію Національного банку та депозитарної діяльності депозитарної установи.

Управління під час виконання своїх функцій взаємодіє з підрозділами Національного банку в межах їх компетенцій, визначених цим Положенням, іншими нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку, зокрема з Департаментом відкритих ринків (далі - ДВР), Департаментом супроводження кредитів (далі - ДСК), Операційним департаментом Національного банку (далі - Операційний департамент), Юридичним департаментом, Департаментом інформаційних технологій (далі - ДІТ), Департаментом грошового обігу, Департаментом фінансового контролінгу, Департаментом внутрішнього аудиту, Департаментом забезпечення діяльності Національного банку України, Департаментом статистики та звітності, Департаментом безпеки, Відділом корпоративних прав.

10. Депозитарій Національного банку під час здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

1) обслуговування емітентів;

2) обслуговування депозитарних установ;

3) обслуговування КУ та РЦ;

4) обслуговування іноземних депозитаріїв;

5) інші функції, передбачені нормативно-правовими актами з питань визначення правових засад функціонування депозитарної системи України, розміщення та обігу цінних паперів.

11. До компетенції депозитарію Національного банку належить:

1) депозитарний облік ЦП - облік ЦП та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;

2) обслуговування обігу ЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів;

3) обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

4) зберігання ЦП, віднесених до компетенції депозитарію Національного банку, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими ЦП;

5) приймання, зберігання та інвентаризація глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів;

6) ведення обліку зобов'язань емітента за ЦП стосовно кожного випуску ЦП на підставі депонованого глобального та/або тимчасового глобального сертифіката;

7) здійснення грошового клірингу за операціями з ЦП;

8) забезпечення розрахунків за правочинами з ЦП;

9) виконання інших операцій, що можуть бути віднесені законодавством до функцій депозитарію Національного банку, та здійснення інших дій, що передбачені нормативно-правовими актами з питань визначення правових засад функціонування депозитарної системи України, розміщення та обігу цінних паперів.

12. Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи виконує такі функції:

1) здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи щодо цінних паперів, що належать Національному банку на праві власності;

2) здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи для депонентів Національного банку, обслуговування яких передбачено нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності;

3) здійснення депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійного фонду щодо створеного Національним банком корпоративного недержавного пенсійного фонду;

4) інші функції, передбачені нормативно-правовими актами з питань провадження професійної діяльності на фондовому ринку, здійснення Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи.

13. До компетенції Національного банку під час здійснення функцій депозитарної установи належить:

1) облік прав на цінні папери та їх обмежень, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах, що належить Національному банку та/або його депонентам;

2) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;

3) контроль за відповідністю кількості прав на цінні папери, що належать Національному банку та/або його депонентам, кількості, що визначається у відповідних розпорядженнях на поставку цінних паперів;

4) надання Національному банку та/або його депонентам виписок з відповідних рахунків у цінних паперах;

5) блокування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Національного банку та/або депонентів у порядку, що визначений законодавством України;

6) виконання інших операцій, що можуть бути віднесені законодавством України до функцій депозитарної установи;

7) здійснення інших дій, що передбачені нормативно-правовими актами з питань провадження професійної діяльності на фондовому ринку, зокрема здійснення Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи.

Порядок здійснення Національним банком діяльності депозитарної установи визначається нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності депозитарної установи.

Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком під час провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи корпоративному недержавному пенсійному фонду, створеному Національним банком, та самому Національному банку для обліку прав на цінні папери та їх обмежень, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державній казначейській службі України, НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДУ та іншим особам з метою обліку прав на ЦП та їх обмежень за наслідком застави на користь Національного банку.

{Пункт 13 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

14. Національний банк для обліку цінних паперів, що належать йому на праві власності, а також обліку прав на ці цінні папери та обмеження таких прав, відкриває власний рахунок у цінних паперах.

Голова Національного банку або особа, яка виконує його обов'язки, для обслуговування власного рахунка в цінних паперах Національного банку, а також для надання депозитарію Національного банку розпоряджень, запитів призначає не менше двох розпорядників рахунком і затверджує картку зі зразками підписів таких осіб із зазначенням їх персональних ідентифікаторів ключів електронного підпису, що використовується для надання Управлінню електронних документів.

15. Національний банк під час провадження депозитарної діяльності як депозитарій Національного банку відкриває та обслуговує рахунки в цінних паперах на підставі таких договорів:

1) депозитарного договору - під час обслуговування депозитарних установ;

2) договору про обслуговування випусків цінних паперів - під час обслуговування емітентів;

3) договору про кореспондентські відносини - під час обслуговування іноземних депозитаріїв;

4) договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, а також договору про обслуговування КУ/РЦ, який укладається у формі депозитарного договору під час обслуговування КУ/РЦ.

Особи, зазначені в підпунктах 1 - 4 пункту 15 глави 3 розділу I цього Положення, після укладання відповідного договору набувають статусу клієнтів депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку укладає депозитарні договори із депозитарними установами або КУ/РЦ і договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з КУ/РЦ за умови наявності кодів МДО, отриманих ними в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.

16. Депозитарій Національного банку для відкриття рахунків емітентам та іноземним депозитаріям присвоює їм коди клієнтів депозитарію Національного банку під час встановлення з ними договірних відносин.

16-1. Депозитарій Національного банку з метою обслуговування розміщення ОМП укладає договори про обмін інформацією з фондовими біржами.

{Главу 3 розділу I доповнено новим пунктом 16-1 згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

17. Національний банк під час провадження депозитарної діяльності депозитарної установи відкриває та обслуговує рахунки в цінних паперах власників цінних паперів, які після підписання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах набувають статусу депонентів.

18. Управління для надання Національним банком послуг депозитарію Національного банку та депозитарної установи розробляє договори, визначені Законом та/або цим Положенням, та після погодження з Юридичним департаментом і Департаментом фінансового контролінгу затверджує форми договорів у заступника Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідає за здійснення Національним банком депозитарної діяльності. Депозитарій Національного банку забезпечує оприлюднення затверджених форм договорів на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Для розроблення відповідних договорів Управління керується нормами законодавства України і зокрема положеннями нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють вимоги до договорів, відповідно до повноважень, визначених Законом, і в частині, що не суперечить особливостям здійснення депозитарної діяльності Національним банком.

{Пункт18 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

19. Національний банк може затверджувати форми вхідних і вихідних документів, що використовуються для провадження депозитарної діяльності. Форми документів, розроблені Управлінням, затверджуються заступником Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідає за здійснення Національним банком депозитарної діяльності, та оприлюднюються на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

20. Внутрішній порядок здійснення депозитарієм Національного банку кожної депозитарної операції з регламентуванням процедур внутрішнього контролю розробляється Управлінням та після погодження з підрозділами Національного банку затверджується заступником Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідає за здійснення Національним банком депозитарної діяльності.

21. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах депозитарних установ та іноземних депозитаріїв у порядку, установленому депозитарним договором, договором про обслуговування випусків цінних паперів, договором про кореспондентські відносини та цим Положенням. Обслуговування корпоративних операцій здійснюється на підставі розпоряджень емітента, депозитарної установи, іноземного депозитарію та/або депозитарієм Національного банку в порядку виконання безумовної операції.

Депозитарій Національного банку на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів забезпечує здійснення грошових розрахунків між Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України) і депозитарними установами та іноземними депозитаріями за результатами розміщення ОВДП, виплатами доходу за ЦП та/або їх погашення, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу.

Депозитарій Національного банку обслуговує операції емітентів щодо випущених ними ЦП з їх розміщення, виплати доходу та/або погашення, викупу, конвертації (заміни), анулювання та інші операції щодо ЦП, передбачені законодавством України, у порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності, розміщення та обігу цінних паперів.

Розміщення ОВДП здійснюється виключно поза фондовою біржею у порядку, визначеному законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності, розміщення та обігу цінних паперів.

22. Депозитарій Національного банку під час здійснення своєї діяльності має такі права:

1) на безоплатній основі одержувати інформацію від депозитарних установ про власників цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням і законодавством України;

2) подавати в електронній формі розпорядження депозитарним установам про усунення недоліків у депозитарному обліку, у тому числі засобами електронної пошти Національного банку;

3) не обслуговувати операції з ЦП у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів, визначених цим Положенням або іншими нормативно-правовими актами Національного банку;

4) застосовувати відповідно до депозитарного договору штрафні санкції до депозитарних установ у разі порушення ними вимог цього Положення, розпоряджень депозитарію Національного банку та ненадання належної інформації;

5) здійснювати блокування ЦП на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у випадках, передбачених законодавством України;

6) установлювати обмеження прав на ЦП власних випусків емітента у випадках, визначених законодавством України;

7) інші права, передбачені цим Положенням, відповідним договором та/або законодавством України з питань депозитарної діяльності, банківської діяльності.

Глава 4. Принципи функціонування системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку

23. Депозитарій Національного банку здійснює облік ЦП, які відповідно до законодавства України належать до його компетенції, і обслуговує операції з ЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію Національного банку, а також здійснює клірингову діяльність та розрахунки за правочинами щодо ЦП у порядку, визначеному законодавством України, відповідно до плану балансових рахунків депозитарного обліку (додаток 1) та переліку депозитарних проводок за операціями з цінними паперами (додаток 2), розроблених згідно зі Стандартом депозитарного обліку № 1 "Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку", затвердженим рішенням Правління Національного депозитарію України від 25 жовтня 2000 року № 25/1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2000 року за № 796/5017.

Облік ЦП/прав на ЦП здійснюється депозитарієм Національного банку та депозитарними установами із використанням балансових рахунків депозитарного обліку, які розподіляються на активні балансові рахунки депозитарного обліку (далі - активні балансові рахунки) та пасивні балансові рахунки депозитарного обліку (далі - пасивні балансові рахунки).

24. Активні балансові рахунки застосовуються в депозитарному обліку для:

1) обліку місцезнаходження (зберігання) ЦП;

2) відображення стану випуску ЦП.

25. Пасивні балансові рахунки застосовуються в депозитарному обліку для:

1) обліку прав на ЦП на рахунках депонентів у депозитарних установах;

2) обліку ЦП на рахунках депозитарних установ та іноземних депозитаріїв, КУ та РЦ у депозитарії Національного банку;

3) обліку режиму обтяження зобов'язаннями (обмеження обігу) ЦП/прав на ЦП;

4) відокремленого обліку прав на ЦП, що належать депозитарній установі як юридичній особі, від обліку прав на ЦП, що належать її депонентам;

5) обліку в депозитарії Національного банку ЦП, які зараховані на рахунок емітента в результаті проведення операції емітента щодо випущених ним ЦП.

26. Депозитарний облік на рахунках депозитарних установ здійснюється узагальнено/консолідовано в розрізі груп рахунків за типами власників на агрегованих рахунках у цінних паперах або відокремлено за кожним власником на сегрегованих рахунках у цінних паперах. Облік ЦП на сегрегованому рахунку передбачає зазначення інформації про депонента в системі депозитарію Національного банку.

27. Депозитарна установа для обліку ЦП може відкривати в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку агреговані та/або сегреговані рахунки. Депоненти депозитарної установи можуть обрати тип рахунка для обліку власних ЦП з урахуванням обмежень щодо використання агрегованого рахунка депонентами, зазначеними в пункті 29 глави 4 розділу I цього Положення.

28. Депозитарна установа може використовувати агрегований рахунок для таких типів депонентів:

1) юридичні особи-резиденти;

2) фізичні особи-резиденти.

29. Депозитарна установа використовує виключно сегреговані рахунки в цінних паперах для обліку власних ЦП, а також для таких типів депонентів:

1) юридичні особи-нерезиденти;

2) фізичні особи-нерезиденти;

3) банки, що не є депозитарними установами.

Депозитарна установа для відкриття сегрегованого рахунка за дорученням депонента вносить інформацію про нього та його рахунок до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку. Під час внесення інформації про депонентів-нерезидентів депозитарна установа використовує реєстраційний код такого нерезидента в країні його реєстрації.

30. Депозитарій Національного банку відкриває іноземному депозитарію виключно агрегований рахунок у цінних паперах, який обслуговується за принципом номінального утримання.

Принцип номінального утримання передбачає, що на агрегованому рахунку, відкритому депозитарієм Національного банку іноземному депозитарію, здійснюється облік ЦП, що належать усім клієнтам іноземного депозитарію. Водночас іноземний депозитарій не бере на себе зобов'язання розкривати власників ЦП.

31. Клієнти депозитарію Національного банку для відкриття в депозитарії Національного банку рахунків у цінних паперах подають документи, передбачені цим Положенням та/або іншими нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності.

Документи, які подаються до депозитарію Національного банку, мають бути оформлені з урахуванням вимог цього Положення та законодавства України, копії документів, що надаються клієнтами, мають бути засвідчені в порядку, установленому законодавством України.

Усі офіційні документи, що подаються до депозитарію Національного банку, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад має бути засвідчений у порядку, установленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до законодавства України має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостилю згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

Клієнт депозитарію не подає депозитарію Національного банку документи повторно, якщо вони вже подавалися Національному банку для отримання інших послуг за Єдиним договором банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком (далі - Єдиний договір).

32. Депозитарій Національного банку опрацьовує документи від клієнтів депозитарію Національного банку та/або осіб, що мають намір стати клієнтами депозитарію Національного банку, у такому порядку:

1) усі документи, які надходять до депозитарію Національного банку, проходять реєстрацію у порядку, установленому відповідними розпорядчими та нормативно-правовими актами Національного банку;

2) депозитарій Національного банку приймає документи в паперовому вигляді або у вигляді електронного документа у випадках, передбачених цим Положенням;

3) у разі виявлення невідповідностей у поданому пакеті документів на відкриття рахунка або здійснення іншої депозитарної операції депозитарій Національного банку за можливості завершує перевірку всіх поданих документів та повідомляє особу, яка їх надала, про виявлені недоліки;

4) у разі усунення недоліків у поданих документах депозитарій Національного банку продовжує їх опрацювання;

5) у разі відмови особи від усунення недоліків у документах або неподання виправлених документів у строк, що перевищує 30 календарних днів, депозитарій Національного банку надає клієнту відмову в укладенні договору/проведенні операції, наданні інших послуг;

6) депозитарій Національного банку може надати відмову в укладенні договору/проведенні операції, наданні інших послуг, якщо поданий неповний пакет документів, документи містять недостовірну або суперечливу інформацію, підписані особами, які не мають на це відповідних повноважень, не відповідають вимогам цього Положення або законодавства України, з інших причин, визначених нормативно-правовими актами Національного банку або законодавством України.

33. Клієнти депозитарію Національного банку під час відкриття рахунка в цінних паперах зобов'язані призначити не менше двох розпорядників рахунком.

34. Система депозитарного обліку депозитарію Національного банку складається із сукупності інформації на різноманітних носіях, яка містить персоніфіковані дані щодо обліку ЦП та обігу ЦП на рахунках конкретних депозитарних установ, депонентів, емітентів, іноземних депозитаріїв, КУ/РЦ. Доступ до цієї інформації надається в паперовій або електронній формі, зокрема, засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку.

35. Інформація, що складається на підставі інформації депозитарію Національного банку як розпорядника інформації та не є складовою частиною системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку, а за своїм змістом може бути віднесена до статистичної інформації та за своїм правовим режимом належить до публічної інформації, може бути вільно оприлюднена депозитарієм Національного банку.

36. Інформація, що є складовою частиною системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку, за своїм правовим режимом віднесена до інформації з обмеженим доступом. Умови, порядок захисту і розкриття інформації з обмеженим доступом із системи депозитарного обліку встановлюється цим Положенням та іншими розпорядчими та нормативно-правовими актами Національного банку з питань захисту інформації з урахуванням вимог статей 24 - 26 Закону.

37. Депозитарій Національного банку та депозитарні установи зобов'язані забезпечувати захист інформації в системі депозитарного обліку шляхом установлення правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

38. Порядок доступу структурних підрозділів Національного банку до інформації із системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку встановлюється окремим розпорядчим актом Національного банку.

39. Депозитарні установи, які стали клієнтами депозитарію Національного банку, мають доступ до інформації із системи депозитарного обліку, яка їм належить, за допомогою засобів системи автоматизації депозитарію Національного банку або шляхом направлення запитів депозитарію Національного банку на розкриття такої інформації.

Депозитарій Національного банку надає інформацію на запити клієнтів депозитарію Національного банку в порядку, строки та спосіб, визначені цим Положенням, законодавством України та відповідними договорами про обслуговування.

Запити можуть надаватися, та інформація може розкриватися депозитарієм Національного банку в паперовій формі, засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, засобами системи електронної пошти Національного банку.

40. Депозитарій Національного банку та депозитарні установи зобов'язані організувати безпеку депозитарної діяльності шляхом здійснення систематичних, цілеспрямованих та узгоджених за цілями, завданнями і часом організаційних, технічних та інженерних заходів, спрямованих на забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що міститься в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

41. Клієнти депозитарію Національного банку - учасники банківської системи України та небанківські установи під час взаємодії з депозитарієм Національного банку в інформаційних завданнях Національного банку використовують засоби захисту інформації, які розроблені Національним банком відповідно до норм Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року № 141, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за № 862/14129 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 14 грудня 2015 року № 767). Порядок одержання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів захисту інформації Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки регулюється нормативно-правовими актами Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, уключених до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку.

42. Депозитарні установи під час взаємодії з депозитарієм Національного банку мають забезпечувати захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, відповідно до вимог законодавства України з питань депозитарної діяльності та захисту інформації.

Глава 5. Регламент роботи депозитарію Національного банку

43. Регламент роботи депозитарію Національного банку (далі - Регламент) установлює загальний технологічний порядок надання/одержання та виконання депозитарієм Національного банку електронних документів під час здійснення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку на підставі договорів надає клієнтам доступ до системи автоматизації депозитарію Національного банку разом із відповідним програмним забезпеченням і технічною документацією. Депозитарій Національного банку підтримує актуальність технічної документації шляхом її автоматичного оновлення.

Депозитарій Національного банку здійснює депозитарний облік цінних паперів за допомогою засобів системи автоматизації депозитарію Національного банку.

Клієнти депозитарію Національного банку мають дотримуватися вимог щодо організації робіт із системою автоматизації депозитарію Національного банку, уключаючи вбудовану систему криптографічного захисту інформації Національного банку, та не мають права вносити до неї будь-які зміни без письмового узгодження з Національним банком.

Клієнти депозитарію Національного банку для підключення до системи автоматизації депозитарію Національного банку здійснюють сертифікацію в Національному банку ключів криптографічного захисту, що видаються розпорядникам рахунка в цінних паперах, та зазначають ідентифікатори цих ключів у картці зі зразками підписів розпорядників рахунка клієнта депозитарію Національного банку.

44. Депозитарні операції в системі депозитарного обліку виконуються на підставі розпоряджень у вигляді електронних документів, отриманих депозитарієм Національного банку від клієнтів, за допомогою засобів системи автоматизації депозитарію Національного банку, електронної пошти Національного банку, системи S.W.I.F.T., інших програмних засобів Національного банку, за винятком виконання операцій на підставі паперових документів, у випадках, передбачених цим Положенням та/або законодавством України.

Депозитарні установи, КУ та РЦ надають депозитарію Національного банку інформацію шляхом передавання засобами системи електронної пошти та/або системи автоматизації депозитарію Національного банку електронних документів у захищеній від модифікації та викривлення формі, які обов'язково містять ідентифікатор ключа автоматизованого робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис особи, яка сформувала ці документи, накладений з використанням засобів захисту інформації Національного банку.

Депозитарій Національного банку здійснює взаємодію та обмін інформацією з емітентами за допомогою електронних документів та/або документів у паперовому вигляді в порядку, визначеному договором про обслуговування випусків цінних паперів.

Депозитарій Національного банку здійснює взаємодію та обмін інформацією з іноземними депозитаріями засобами системи S.W.I.F.T. та/або іншими каналами зв'язку, передбаченими договором з іноземним депозитарієм.

У разі призначення іноземним депозитарієм керуючого рахунком, який є депозитарною установою, для взаємодії з керуючим рахунком можуть використовуватися засоби системи автоматизації депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку здійснює взаємодію та обмін інформацією з фондовими біржами під час обслуговування розміщення ОМП на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати" за допомогою електронних документів та/або документів у паперовому вигляді в порядку, визначеному договором про обмін інформацією. Обмін електронними документами відбувається шляхом взаємодії між системою автоматизації депозитарію Національного банку та відповідним програмно-технічним забезпеченням фондової біржі або з використанням інших систем обміну електронними документами відповідно до регламенту взаємодії між депозитарієм Національного банку та фондовою біржею, який є невід'ємною частиною договору про обмін інформацією.

{Пункт 44 глави 5 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

Розпорядження, повідомлення та інші електронні документи, що надаються депозитарію Національного банку, повинні повністю розкривати зміст операції та бути оформлені відповідно до законодавства України та цього Положення.

45. Депозитарна установа в разі отримання в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку інформації про ініційовану контрагентом депозитарної установи операцію може сформувати зустрічне розпорядження шляхом його створення на підставі інформації, наданої контрагентом, доповнюючи розпорядження обов'язковими реквізитами.

46. Депозитарій Національного банку під час приймання розпоряджень здійснює перевірку повноти та правильності заповнення реквізитів і відповідності обсягів, визначених ними ЦП, їх кількості на відповідному рахунку. Депозитарій Національного банку в разі невідповідності розпорядження вимогам Положення відмовляє в прийнятті розпорядження до виконання.

47. Депозитарій Національного банку після опрацювання наданого розпорядження на переказ/списання ЦП блокує ЦП на рахунку відповідного клієнта для виконання операції шляхом переказу ЦП на відповідний балансовий рахунок. Клієнт депозитарію Національного банку, що надав розпорядження на переказ/списання ЦП, може відмінити виконання наданого розпорядження шляхом подання до депозитарію Національного банку розпорядження про скасування (анулювання) цього розпорядження до моменту квитування зустрічних розпоряджень з розпорядженнями контрагента. Депозитарій Національного банку на підставі отриманого розпорядження про скасування (анулювання) здійснює розблокування заблокованих раніше ЦП шляхом переказу ЦП між відповідними пасивними рахунками депозитарного обліку.

48. Клієнт депозитарію Національного банку, що надав розпорядження на зарахування ЦП, у разі виявлення помилок у наданому розпорядженні може надати нове розпорядження до депозитарію Національного банку на зарахування ЦП із правильними реквізитами без обов'язкового анулювання попереднього розпорядження.

49. Розпорядження на виконання депозитарних операцій, надані засобами автоматизації депозитарію Національного банку з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати", за якими протягом операційного дня не відбулося квитування, залишаються в системі автоматизації депозитарію Національного банку як такі, що очікують пари, до моменту квитування або відміни такого розпорядження ініціатором операції (крім випадку, визначеного абзацом другим пункту 49 глави 5 розділу I цього Положення).

{Абзац перший пункту 49 глави 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку в порядку виконання безумовної операції відміняє розпорядження на виконання депозитарних операцій, надані засобами автоматизації депозитарію Національного банку, за якими на дату припинення діяльності депозитарної установи не відбулося квитування та/або які не відмінені ініціатором операції.

{Абзац пункту 49 глави 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку, якщо розрахунки за правочинами щодо цінних паперів відбуваються за принципом "оплата проти поставки цінних паперів", під час завершення операційного дня в порядку здійснення безумовної операції виконує відміну сквитованих розпоряджень, якщо оплата на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) не відбулася до дати, зазначеної в такому повідомленні, або відміну не сквитованих розпоряджень та забезпечує повернення ЦП на рахунки в цінних паперах власників, на яких ЦП обліковувалися до початку проведення відповідної операції.

{Абзац пункту 49 глави 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

За правочинами щодо цінних паперів, у результаті яких відбувається перехід права власності на ЦП, якщо розрахунки здійснюються з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів", ЦП зараховуються на рахунок депонента - нового власника як такі, що обмежені в обігу, до моменту завершення грошових розрахунків за відповідним правочином.

За правочином щодо цінних паперів, укладеним поза фондовою біржею, стороною якого є нерезидент, розрахунки можуть здійснюватися з використанням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", "поставка цінних паперів без оплати" або "оплата проти поставки цінних паперів" виключно, якщо другою стороною такого правочину є банк, який діє від свого імені та за свій рахунок, або нерезидент.

{Пункт 49 глави 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку в інших випадках, коли стороною правочину є нерезидент, здійснює обслуговування розрахунків за такими правочинами щодо цінних паперів тільки з використанням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та виключно в разі їх укладення на фондовій біржі.

{Пункт 49 глави 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

50. Депозитарій Національного банку з метою забезпечення виконання депозитарних операцій здійснює переказ ЦП між пасивними аналітичними рахунками депозитарного обліку на рахунках клієнтів у порядку, установленому переліком депозитарних проводок за операціями з цінними паперами (додаток 2).

51. Депозитарій Національного банку змінює статус оброблення розпоряджень клієнтів у системі депозитарного обліку залежно від статусу виконання відповідної операції.

52. Депозитарій Національного банку обслуговує операції на рахунках у цінних паперах за правочинами щодо ЦП, уключаючи розрахунки за ними, на підставі таких документів:

1) розпоряджень  клієнтів депозитарію Національного банку, клірингових відомостей, сформованих КУ/РЦ на підставі правочинів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, або відомостей, сформованих фондовою біржею за результатами розміщення ОМП на фондовій біржі;

{Підпункт 1 пункту 52 глави 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 70 від 25.06.2018}

2) електронних відомостей сквитованих розпоряджень, сформованих депозитарієм Національного банку на підставі зведеної відомості розподілу ЦП між депозитарними установами - учасниками розміщення або результатів задоволення заявок на отримання коштів за операціями з рефінансування під заставу ЦП на підставі інформації, сформованої засобами відповідного програмного забезпечення Національного банку;

3) розпоряджень емітента/андерайтера та відповідних депозитарних установ;

4) інших документів, передбачених нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності.

53. Загальний операційний день депозитарію Національного банку розпочинається о 9.00 і закінчується о 21.00 кожного робочого дня. Депозитарій Національного банку приймає електронні документи та паперові документи в межах загального операційного дня депозитарію Національного банку з такими особливостями:

1) за правочинами щодо ЦП, які виконуються за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", депозитарій Національного банку приймає документи від КУ/РЦ з 9.00 до 17.55;

2) за правочинами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею, які виконуються з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати", депозитарій Національного банку приймає розпорядження від клієнтів з 9.00 до 21.00 за винятком випадків, установлених підпунктами 2-1 та 2-2 пункту 53 глави 5 розділу I цього Положення;

{Підпункт 2 пункту 53 глави 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 70 від 25.06.2018}

2-1) за правочинами щодо ЦП, які виконуються з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати", у разі здійснення операцій з рахунком депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії з 9.00 до 13.00;

{Пункт 53 глави 5 розділу I доповнено новим підпунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

2-2) за правочинами щодо ЦП, які виконуються з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати", за результатами розміщення ОМП на фондовій біржі, депозитарій Національного банку приймає відомості від фондової біржі з 10.00 до 16.00;

{Пункт 53 глави 5 розділу I доповнено новим підпунктом 2-2 згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

3) за правочинами щодо ЦП, які виконуються з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів", депозитарій Національного банку приймає розпорядження на зарахування/списання/переказ ЦП з міжбанківськими грошовими розрахунками з 9.00 до 18.55. Повідомлення про завершення грошових розрахунків - з 9.00 до 19.30. Водночас до СЕП згідно з регламентом її роботи надаються файли з електронними розрахунковими документами за правочинами щодо ЦП, які виконуються за принципом "оплата проти поставки цінних паперів", з використанням спеціальних засобів СЕП - з 9.00 до 19.00;

4) за правочинами щодо ЦП, які виконуються з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів", депозитарій Національного банку приймає розпорядження на зарахування/списання/переказ ЦП з внутрішньобанківськими грошовими розрахунками та повідомлення про завершення грошових розрахунків від обслуговуючих банків - з 9.00 до 21.00.

Регламент депозитарію Національного банку щодо годин приймання розпоряджень і платіжних доручень може змінюватись у разі зміни регламенту роботи СЕП;

5) за договорами про зберігання запасів готівки Національного банку депозитарій Національного банку приймає розпорядження на блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку та на розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати" - з 9.00 до 17.00;

{Пункт 53 глави 5 розділу I доповнено новим підпунктом 5 згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

6) за операціями з розміщення ОВДП депозитарій Національного банку приймає розпорядження на безумовні депозитарні операції переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, передбачені пунктом 160-1 глави 19 розділу III цього Положення - з 9.00 до 11.00, але не пізніше формування депозитарієм Національного банку повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань за результатами розміщення ОВДП.

{Пункт 53 глави 5 розділу I доповнено новим підпунктом 6 згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

54. Депозитарій Національного банку (у разі потреби) може продовжити операційний день за власною ініціативою або за зверненням клієнта депозитарію Національного банку до Управління. Управління розглядає звернення щодо продовження операційного дня та самостійно приймає рішення щодо продовження дня не пізніше ніж до 24 години поточного операційного дня, якщо підставою для продовження дня є неможливість завершення операцій з технічних причин. Управління в разі надходження звернень щодо продовження операційного дня з інших причин ініціює продовження операційного дня не пізніше ніж до регламентного часу початку наступного операційного дня в разі погодження такого продовження заступником Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідає за здійснення Національним банком депозитарної діяльності, або особою, яка виконує його обов'язки, або Головою Національного банку. Для продовження операційного дня на термін, що перевищує регламентний час початку наступного операційного дня, рішення приймається Правлінням Національного банку. Управління під час опрацювання звернень щодо продовження операційного дня бере до уваги інформацію щодо запланованих технічних робіт, що впливають на роботу системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

ДІТ продовжує операційний день депозитарію Національного банку на підставі повідомлення Управління. Управління надсилає таке повідомлення засобами корпоративної електронної пошти Національного банку з використанням електронного цифрового підпису до часу закінчення звичайного операційного дня депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку протягом операційного дня може встановлювати технологічні перерви з обов'язковим повідомленням про це клієнтів засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку під час їх підключення до системи.

55. Депозитарій Національного банку в системі депозитарного обліку забезпечує ведення наскрізних журналів та відомостей, в яких у хронологічному порядку відображають всі зміни, що вносяться до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

56. Депозитарій Національного банку в разі неможливості депозитарної установи з технічних причин подати депозитарію Національного банку розпорядження у формі електронного документа може виконати депозитарну операцію за письмовим розпорядженням (дорученням) депозитарної установи або іншої особи у випадках, передбачених законодавством України, за умови дотримання всіх таких вимог:

1) якщо операції за цими розпорядженнями не суперечать вимогам законодавства України;

2) у разі надходження письмових розпоряджень депозитарної установи, які повністю розкривають суть операції і містять всі необхідні дані для її виконання, а також подання документів, які є підставою для проведення такої операції (у встановлених законодавством України випадках).

57. Депозитарій Національного банку в разі неможливості депозитарної установи з будь-яких інших обґрунтованих причин подати депозитарію Національного банку розпорядження у формі електронного документа може виконати депозитарну операцію за письмовим розпорядженням (дорученням) депозитарної установи або іншої особи у випадках, передбачених законодавством України, за умови дотримання всіх таких вимог:

1) якщо операції за цими розпорядженнями не суперечать вимогам законодавства України;

2) у разі надходження письмових розпоряджень депозитарної установи, які повністю розкривають суть операції і містять всі необхідні дані для її виконання, а також подання документів, які є підставою для проведення такої операції (у встановлених законодавством України випадках);

3) у разі надання письмового розпорядження заступника Голови Національного банку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків відповідає за здійснення Національним банком депозитарної діяльності (або особи, яка виконує його обов'язки), або Голови Національного банку про згоду на виконання операцій на підставі письмових документів.

58. Депозитарні установи зобов'язані кожного робочого дня у власній системі депозитарного обліку відкривати операційний день та кожного операційного дня депозитарію Національного банку виходити з ним на зв'язок. Депозитарна установа, яка має рахунки в цінних паперах, зареєстровані в реєстрі договорів брокерів, зобов'язана підтримувати зв'язок з депозитарієм Національного банку протягом кожного операційного дня депозитарію Національного банку до завершення регламентного часу для розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати". Депозитарна установа в разі неможливості вийти/виходити на зв'язок з депозитарієм Національного банку протягом операційного дня депозитарію Національного банку повинна повідомити депозитарій Національного банку про такий факт.

59. Рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарною установою депоненту в межах програмного модуля депозитарної установи для взаємодії із системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля депозитарної установи для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію Національного банку, є єдиним рахунком у цінних паперах.

60. Депозитарні установи з метою завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які обліковуються в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку, зобов'язані до завершення операційного дня депозитарної установи забезпечити проведення відповідних операцій за рахунками в цінних паперах депонентів. Операції вважаються остаточно завершеними виключно після внесення депозитарною установою відповідних змін на рахунках у цінних паперах депонентів на підставі даних щодо операцій за рахунком цієї депозитарної установи в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

61. Програмне забезпечення депозитарних установ повинно дозволяти надійно зберігати інформацію щодо депозитарної діяльності та забезпечувати виконання функцій та операцій депозитарних установ, визначених цим Положенням, і відповідати таким вимогам:

1) відокремлене ведення всіх рахунків у цінних паперах одночасно;

2) забезпечення формування депозитарного балансу як за кожним випуском цінних паперів, так і в консолідованому вигляді за всіма цінними паперами, що обліковуються в цій депозитарній установі;

3) роздрукування виписок з рахунків у цінних паперах у будь-який час;

4) забезпечення захисту даних депозитарного обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, випадкового пошкодження;

{Підпункт 4 пункту 61 глави 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

5) можливість резервного копіювання даних депозитарного обліку в будь-який час та можливість відновлення даних депозитарного обліку з резервних копій;

6) можливість відтворення інформації про стан рахунків у цінних паперах, інформації про операції з цінними паперами на рахунках у цінних паперах та іншої інформації, передбаченої законодавством України, за останні п'ять років;

7) інші вимоги, установлені нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності.

62. Депозитарні установи повинні забезпечувати резервне копіювання та зберігання інформації, що становить систему депозитарного обліку депозитарної установи. Резервне збереження інформації депозитарна установа виконує кожного операційного дня.

Депозитарні установи повинні забезпечити можливість відновлення інформації в разі порушення цілісності інформації, а також у разі втрат, крадіжок, несанкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації із системи депозитарного обліку. Відновлення інформації депозитарні установи повинні проводити в строк, що не перевищує одного дня з моменту виникнення такого порушення, відповідно до внутрішніх документів депозитарної установи.

63. Депозитарій Національного банку та депозитарні установи зобов'язані забезпечувати цілісність та непорушність ведення системи депозитарного обліку та коректність формування депозитарного балансу.

64. Депозитарій Національного банку для забезпечення цілісності депозитарного обліку виконує такі заходи:

1) щоденно здійснює контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом випуску ЦП та їх кількістю, що обліковується на рахунках клієнтів, а також розподілом ЦП на цих рахунках за кодами належності ЦП відповідним групам власників, що визначені законодавством України з питань депозитарної діяльності;

2) щоденно здійснює контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом ЦП на рахунку депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії та їх кількістю, що обліковується в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку, і зокрема на рахунках клієнтів депозитарію Національного банку;

3) не рідше ніж один раз на рік здійснює інвентаризацію депозитарних активів та звірку даних депозитарного обліку з депозитарними активами зі складанням за результатами інвентаризації відповідного акта;

4) зупиняє проведення депозитарною установою операцій з цінними паперами певного випуску, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою депозитарного балансу.

65. Депозитарні установи для забезпечення цілісності депозитарного обліку зобов'язані виконувати такі заходи:

1) дотримуватися співвідношення між депозитарними активами та правами на цінні папери, зарахованими на рахунки у цінних паперах депонентів (депозитарного балансу);

2) дотримуватися співвідношення даних депозитарного балансу депозитарної установи з даними рахунка депозитарної установи в депозитарії Національного банку;

3) закривати операційний день у власній системі депозитарного обліку та відкривати новий операційний день не раніше часу закриття операційного дня депозитарію Національного банку виключно після виконання процедури звірки балансу;

4) виконувати інші заходи, передбачені нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності та захисту інформації.

66. Депозитарій Національного банку має право згідно з вимогами законодавства України у випадках, передбачених цим Положенням, договором та/або законодавством України, зупинити виконання операцій за рахунком клієнта депозитарію Національного банку.

Глава 6. Порядок взаємодії депозитарію Національного банку з Розрахунковим центром, кліринговими установами, Центральним депозитарієм та фондовими біржами

{Назва глави в редакції Постанови Національного банку № 70 від 25.06.2018}

67. Депозитарій Національного банку на підставі відповідних договорів відкриває кліринговим установам та Розрахунковому центру рахунки в цінних паперах окремо за призначенням таких рахунків відповідно до їх функцій згідно з вимогами законодавства України, а саме:

1) для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої законодавством України компетенції;

2) для проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу.

Депозитарій Національного банку відкриває рахунок для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів КУ/РЦ на підставі договору про обслуговування КУ/РЦ, який укладається у формі депозитарного договору.

68. Порядок укладення депозитарного договору та обслуговування КУ/РЦ визначається загальним порядком обслуговування депозитарних установ, установленим розділом III цього Положення, з такими особливостями:

1) для укладення договору з депозитарієм Національного банку КУ/РЦ не потребує наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності, але депозитарій Національного банку перевіряє дані щодо ліцензії на здійснення клірингової діяльності;

2) рахунок для КУ/РЦ має обмежене цільове призначення і відкривається з обмеженою функціональністю, що передбачає неможливість обліку на такому рахунку цінних паперів, що належать КУ/РЦ на праві власності.

69. Депозитарій Національного банку відкриває КУ/РЦ рахунок для проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу на підставі окремого договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу.

КУ/РЦ для відкриття рахунка для проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу подає депозитарію Національного банку документи, визначені в главі 17 розділу III цього Положення, для депозитарних установ. Якщо КУ/РЦ вже має відкритий рахунок у депозитарії Національного банку, документи для відкриття рахунка надаються лише в разі необхідності оновлення та/або доповнення поданих раніше документів.

70. КУ/РЦ для початку обслуговування рахунка для проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу погоджує та укладає з депозитарієм Національного банку регламент взаємодії, який є невід'ємною частиною договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу.

Регламент взаємодії має містити положення про умови, порядок, форми та строки обміну інформацією, розпорядженнями та іншими документами, а також правила взаємодії з метою здійснення розрахунків за результатами клірингу.

71. Депозитарій Національного банку обслуговує депозитарні операції на рахунках клієнтів депозитарію за правочинами, укладеними поза фондовою біржею, в режимі одиночних розрахунків на підставі документів від КУ/РЦ.

Депозитарій Національного банку обслуговує депозитарні операції на рахунках клієнтів за правочинами, укладеними на фондовій біржі, у режимі одиночних або неттінгових розрахунків на підставі документів від КУ/РЦ.

Водночас за правочинами, що розраховуються в режимі неттінгу, депозитарій Національного банку не проводить облікові операції за кожним правочином окремо, але відображає в системі депозитарного обліку всі правочини, включені в неттінгові розрахунки.

72. Національному банку для здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи відкривається рахунок у Центральному депозитарії на підставі відповідного депозитарного договору. Особливості обслуговування такого рахунка, а також порядок взаємодії між депозитарієм Національного банку та Центральним депозитарієм встановлюються регламентом взаємодії між Центральним депозитарієм і Національним банком. Цей регламент має передбачати порядок обміну електронними документами, порядок і строки надання інформації щодо кодів ЦП за випусками ОВДП, особливості ідентифікації Національного банку як заставодержателя та особливості проведення операцій щодо застави ЦП на користь Національного банку в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, особливості взаємодії з Центральним депозитарієм під час здійснення ним функцій уповноваженого на зберігання.

Взаємодія та обмін інформацією між депозитарієм Національного банку і Центральним депозитарієм у випадках, передбачених цим Положенням та законодавством України, відбувається за допомогою паперових та/або електронних документів у порядку, визначеному регламентом взаємодії з Центральним депозитарієм.

72-1. Депозитарій Національного банку взаємодіє з фондовими біржами з метою обслуговування розміщення ОМП на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати". Для забезпечення такої взаємодії депозитарій Національного банку укладає з фондовою біржею, на якій проводиться розміщення ОМП, договір про обмін інформацією. Порядок обміну інформацією та документами в процесі розміщення ОМП визначається регламентом взаємодії між депозитарієм Національного банку та фондовою біржею.

Регламент взаємодії між депозитарієм Національного банку та фондовою біржею має містити положення про умови, порядок, форми та строки обміну інформацією, розпорядженнями та іншими документами, а також правила взаємодії з метою здійснення розрахунків за вчиненими на фондовій біржі правочинами з розміщення ОМП.

Депозитарій Національного банку обслуговує депозитарні операції на рахунках клієнтів за правочинами з розміщення ОМП, укладеними на фондовій біржі, на підставі документів від фондової біржі.

{Главу 6 розділу I доповнено новим пунктом 72-1 згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

Розділ II. Порядок обслуговування депозитарієм Національного банку емітентів

Глава 7. Договірні відносини та виконання адміністративних операцій за рахунками емітентів

73. Емітент для укладення з депозитарієм Національного банку договору про обслуговування випусків цінних паперів, відкриття рахунка в цінних паперах подає лист-заяву на укладення договору і відкриття рахунка в цінних паперах у довільній формі із зазначенням переліку документів, що додаються, а саме:

1) анкета рахунка в цінних паперах за формою, затвердженою депозитарієм Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

2) копії документів, що підтверджують обрання, призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені емітента без довіреності, та/або письмові відомості про офіційно оприлюднені документи, що підтверджують обрання, призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені емітента без довіреності, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

3) довіреність на виконання повноважень розпорядника рахунком у цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами емітента, і засвідчена відбитком печатки емітента, якщо розпорядником рахунка є особа, яка не має права діяти від імені емітента без довіреності;

4) копії установчих документів або інших документів, що встановлюють права, обов'язки, форми, методи, порядок організації та діяльності емітента, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

5) картка із зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами емітента, та відбитком печатки емітента;

6) два примірники договору на обслуговування випусків цінних паперів, заповнених емітентом за формою, затвердженою депозитарієм Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, підписані керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами емітента, та затверджені відбитком печатки емітента.

Емітент у разі потреби внесення змін до договору повинен завчасно надати на узгодження депозитарію Національного банку запропоновані зміни та подати документи тільки після отримання погодженої форми договору.

Верховною Радою Автономної Республіки Крим або міською радою, що має намір здійснити емісію ОМП, може бути укладений попередній договір на обслуговування випусків цінних паперів.

74. Емітент може призначити керуючого рахунком у цінних паперах. Водночас емітент має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед кількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

Емітент у разі призначення керуючого рахунком у цінних паперах зазначає інформацію про керуючого рахунком у цінних паперах в анкеті рахунка в цінних паперах, а також додатково подає такі документи:

1) анкету керуючого рахунком у цінних паперах за формою, затвердженою депозитарієм Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

2) картку зі зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах від імені керуючого рахунком у цінних паперах, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком у цінних паперах;

3) оригінал документа, що підтверджує повноваження керуючого рахунком;

4) копію установчого документа юридичної особи, призначеної керуючим рахунком у цінних паперах, засвідчену підписом керівника керуючого рахунком у цінних паперах, якщо установчий документ не розміщений на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, копію установчого документа не подають.

75. Депозитарій Національного банку здійснює перевірку поданих емітентом документів і відомостей. У процесі перевірки уповноважений працівник депозитарію Національного банку здійснює звірку поданих документів із даними, зазначеними в реєстраційних документах, оприлюднених на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань. Уповноважений працівник депозитарію Національного банку здійснює зберігання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у вигляді електронного документа з використанням особистого електронного цифрового підпису на визначеному електронному ресурсі для збереження документів з електронних договірних справ.

76. Депозитарій Національного банку за результатами перевірки:

1) підписує договір про обслуговування випусків цінних паперів, відкриває емітенту рахунок у цінних паперах та повертає другий примірник договору разом із повідомленням про набуття емітентом статусу клієнта депозитарію Національного банку та інформацією щодо відкритого емітента рахунка в цінних паперах у разі відсутності зауважень до документів;

2) надає мотивовану письмову відмову в укладенні договору про обслуговування випусків цінних паперів та відкритті рахунка до моменту усунення виявлених недоліків у разі виявлення невідповідностей у поданих документах і відомостях.

77. Емітент у разі виникнення змін в інформації або документах, що надавалися для відкриття та обслуговування рахунка в цінних паперах, подає депозитарію Національного банку документи для здійснення адміністративної операції щодо внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах, а саме:

1) розпорядження на внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах;

2) переоформлену анкету рахунка в цінних паперах;

3) оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Переоформлена або додаткова картка зі зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах, засвідчена відповідно до вимог цього Положення, додатково подається, якщо в анкеті рахунка в цінних паперах змінюється інформація про розпорядника рахунка в цінних паперах, яка міститься в картці із зразками підпису цього розпорядника рахунка, або в разі зміни розпорядника рахунка.

У разі змін щодо керуючого рахунком у цінних паперах додатково додаються відповідні документи щодо керуючого рахунком у цінних паперах, оформлені та засвідчені відповідно до вимог цього Положення.

78. Депозитарій Національного банку здійснює перевірку отриманих документів на здійснення адміністративної операції щодо внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах та відомостей в поданих документах та вносить відповідні зміни до системи депозитарного обліку або готує мотивовану письмову відмову у виконанні операції в порядку, визначеному в пункті 32 глави 4 розділу I цього Положення.

Депозитарій Національного банку за результатами опрацювання отриманих документів надає емітенту повідомлення щодо результатів їх оброблення.

79. Рахунок у цінних паперах емітента може бути закритий з одночасним розірванням договору на обслуговування випусків цінних паперів відповідно до умов договору на підставі розпорядження емітента/керуючого рахунком у цінних паперах, якщо ініціатором закриття є клієнт депозитарію Національного банку, або за розпорядженням уповноваженої особи депозитарію Національного банку, якщо ініціатором закриття є депозитарій Національного банку, виключно, якщо на рахунку в цінних паперах емітента немає залишків ЦП.

Депозитарій Національного банку письмово повідомляє емітента про закриття рахунка в цінних паперах та розірвання договору про обслуговування випусків цінних паперів.

Глава 8. Обслуговування операцій емітента ОВДП щодо розміщення/дорозміщення ОВДП

80. ДВР за результатами прийняття Міністерством фінансів України рішення про здійснення розміщення облігацій формує та надсилає всім учасникам розміщення облігацій інформацію про результати розміщення облігацій і завершує розміщення ОВДП, унаслідок чого формується та надсилається депозитарію Національного банку зведена відомість розподілу між учасниками розміщення облігацій для здійснення дій з розміщення ОВДП.

Депозитарій Національного банку перевіряє стан та параметри оголошених розміщень та ОВДП, що розміщуються/дорозміщуються, і здійснює такі дії:

1) уведення кодів ЦП до системи депозитарного обліку на підставі повідомлення від Центрального депозитарію про присвоєння кодів ЦП у разі первинного розміщення нового випуску ОВДП;

2) перевірку кодів ЦП, уведених за результатами первинного розміщення ОВДП, у разі обслуговування дорозміщення ОВДП.

81. Депозитарій Національного банку після завершення перевірки формує та виконує розпорядження щодо зарахування ОВДП, що розміщуються, на відповідні активні і пасивні рахунки депозитарного обліку, а саме:

1) зарахування загальної кількості ОВДП, що розміщуються, на рахунок у цінних паперах емітента та відповідний активний рахунок депозитарного обліку;

2) переказ ОВДП, що розміщуються, з рахунка емітента на власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ та/або агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ з установленням відповідних обмежень щодо обігу ЦП для здійснення розрахунків за результатами розміщення.

Операції із зарахування та переказу ОВДП під час розміщення є безумовними операціями з управління рахунком у цінних паперах та не вимагають надання емітентом окремих розпоряджень депозитарію Національного банку.

{Підпункт 2 пункту 81 глави 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

82. Розрахунки за результатами розміщення ОВДП здійснюються в безготівковій формі в порядку, передбаченому в главі 10 розділу II цього Положення та нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні, у грошовій одиниці України, якщо умови випуску передбачають випуск ОВДП, номінованих у грошовій одиниці України, або в безготівковій формі відповідно до вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків, якщо умови випуску передбачають випуск ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

83. Обіг ОВДП дозволяється тільки після проведення депозитарієм Національного банку за рахунками в цінних паперах власників безумовної депозитарної операції переказу ОВДП на балансовий рахунок для обліку ОВДП, не обтяжених зобов'язаннями, яка відбувається за результатами завершення розрахунків за ОВДП під час первинного розміщення за принципом "оплата проти поставки цінних паперів".

84. Обслуговування розміщення ОВДП, що випускаються на підставі окремої постанови Кабінету Міністрів України щодо випуску ОВДП, відбувається таким чином:

1) емітент надає депозитарію Національного банку розпорядження на здійснення операцій з розміщення ОВДП з посиланням на відповідну постанову Кабінету Міністрів України, яка оприлюднена в установленому законодавством України порядку, з додаванням глобального сертифіката випуску ОВДП, що розміщуються;

2) депозитарій Національного банку після узгодження виконання розпорядження уповноваженою посадовою особою Національного банку звіряє дані в розпорядженні та глобальному сертифікаті з інформацією в оприлюдненій постанові Кабінету Міністрів України та повідомленні Центрального депозитарію про присвоєння кодів ЦП та в разі виявлення невідповідностей надсилає інформацію про це емітенту;

3) депозитарій Національного банку, якщо немає зауважень до поданих документів, приймає розпорядження до виконання та в разі первинного розміщення нового випуску ОВДП, на підставі отриманих документів здійснює введення до системи депозитарного обліку нового ЦП та параметрів випуску;

4) депозитарій Національного банку виконує зарахування загальної кількості ОВДП, що розміщуються, на рахунок у цінних паперах емітента та відповідний активний рахунок депозитарного обліку;

5) депозитарій Національного банку формує розпорядження на переказ ОВДП з рахунка емітента на рахунок депозитарної установи, яка обслуговує власника ОВДП;

6) депозитарна установа надає розпорядження на зарахування ОВДП на рахунок власника;

7) після квитування розпоряджень депозитарія Національного банку та депозитарної установи ОВДП зараховуються на рахунок власника для обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

8) депозитарій Національного банку надає емітенту відповідний звіт (повідомлення) після завершення депозитарної операції;

9) депозитарій Національного банку здійснює депонування глобального сертифіката в порядку, передбаченому в главі 15 розділу II цього Положення;

10) депозитарій Національного банку не здійснює грошових розрахунків за даними операціями.

85. ОВДП можуть бути анульовані під час розміщення в таких випадках:

1) у разі прийняття емітентом рішення про анулювання ОВДП, що були зараховані на його рахунок, але не перераховані власнику;

{Підпункт 1 пункту 85 глави 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

2) якщо учасник розміщення не здійснив оплату за ОВДП, що розміщуються, у порядку та строки, установлені відповідними нормативно-правовими актами з питань розміщення ОВДП.

Емітент або керуючий його рахунком для анулювання ОВДП під час розміщення надає депозитарію Національного банку відповідне розпорядження та в разі часткового анулювання випуску ОВДП надає переоформлений глобальний сертифікат у порядку, визначеному в главі 15 розділу II цього Положення.

Депозитарій Національного банку виконує безумовну операцію переказу ОВДП, що були зараховані на власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ та/або агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ як такі, що заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення, за яким не були завершені грошові розрахунки, на рахунок емітента.

{Абзац п'ятий пункту 85 глави 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку для анулювання ОВДП списує з рахунка емітента та відповідного активного балансового рахунка ОВДП, що підлягають анулюванню, та надає емітенту відповідний звіт (повідомлення) та в разі необхідності здійснює погашення глобального сертифіката в порядку, визначеному в главі 15 розділу II цього Положення.

Глава 9. Обслуговування операцій емітента ОВДП щодо виплати доходу та погашення/дострокового погашення ОВДП

86. Депозитарій Національного банку обслуговує операції емітентів з виплати доходу та/або погашення ОВДП за рахунками в цінних паперах емітентів, депозитарних установ та іноземних депозитаріїв, уключаючи обслуговування розрахунків за результатами їх проведення.

Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення ОВДП шляхом забезпечення перерахування відповідним депозитарним установам та іноземним депозитаріям одержаних від емітента коштів із виплати доходу та/або погашення ОВДП.

Особливості обслуговування розрахунків з виплати доходу та/або погашення ОВДП на рахунках у цінних паперах іноземних депозитаріїв визначаються в главі 34 розділу IV цього Положення та договором про кореспондентські відносини.

Депозитарій Національного банку забезпечує перераховування коштів з виплати доходу та/або погашення за ОВДП депозитарним установам та іноземним депозитаріям, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються відповідні випуски ОВДП, на їх рахунки, зазначені в анкетах рахунків у ЦП.

Якщо дата виплати доходу та/або погашення ОВДП припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня.

Депозитарій Національного банку обслуговує грошові розрахунки з виплати доходу та/або погашення ОВДП у порядку, передбаченому в главі 10 розділу II цього Положення.

87. Депозитарій Національного банку в день, що є датою обліку, надає розпорядження КУ/РЦ на розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОВДП, що заблоковані для виставлення на продаж на фондовій біржі чи поза фондовою біржою з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та підлягають погашенню.

КУ/РЦ здійснює розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОВДП та забезпечує розблокування ОВДП на підставі розпорядження депозитарію Національного банку після завершення розрахунків за правочинами до завершення операційного дня дати обліку в порядку виконання безумовної операції.

Депозитарій Національного банку та КУ/РЦ виконують розблокування ОВДП/зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОВДП в останній робочий день, що передує даті обліку, якщо дата обліку припадає на неробочий день.

88. Депозитарій Національного банку в робочий день, що є наступним за датою обліку, для виплати доходу та/або погашення ОВДП на підставі інформації із системи депозитарного обліку про утримувачів ЦП станом на дату обліку в разі здійснення погашення ОВДП виконує блокування ОВДП на рахунках власників у порядку виконання безумовної операції.

89. Емітент ОВДП згідно з вимогами та в строки, передбачені договором про обслуговування випусків ЦП, забезпечує на дату платежу надходження відповідних сум коштів з виплати доходу та/або погашення ОВДП на відповідний рахунок депозитарію Національного банку в Національному банку.

Депозитарій Національного банку в день, що є датою платежу, здійснює грошовий кліринг у порядку, передбаченому в главі 10 розділу II цього Положення, та на підставі інформації з відомості про результати клірингу та розрахунків за ОВДП та інформації про утримувачів ОВДП формує реєстр(и) платіжних доручень та засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку надсилає його/їх Операційному департаменту для здійснення переказу коштів на рахунки отримувачів.

Операційний департамент на підставі поданих депозитарієм Національного банку документів до завершення операційного дня дати платежу забезпечує перерахування коштів на рахунки депозитарних установ та іноземних депозитаріїв. У разі неможливості здійснення перерахування у день, що є датою платежу, Операційний департамент негайно повідомляє про це депозитарій Національного банку. Депозитарій Національного банку вживає всіх необхідних заходів для здійснення платежу.

Депозитарій Національного банку після здійснення платежів із погашення ОВДП на користь депозитарних установ та іноземних депозитаріїв здійснює переказ ОВДП випуску, що погашається, на рахунок у цінних паперах емітента, анулює випуск у порядку здійснення безумовної операції та погашає глобальний сертифікат у порядку, передбаченому в главі 15 розділу II цього Положення.

Депозитарій Національного банку у разі часткового погашення випуску під час дострокового погашення ОВДП здійснює переказ ОВДП, що погашаються, на рахунок у цінних паперах емітента, списує ОВДП, що погашаються, у порядку здійснення безумовної операції та здійснює операції з глобальним сертифікатом у порядку, передбаченому в главі 15 розділу II цього Положення.

Емітент у випадках, передбачених законодавством України, може надати депозитарію Національного банку розпорядження щодо іншого порядку та/або строків виплати доходу та/або погашення ОВДП.

90. Емітент після задоволення заявок про дострокове погашення не пізніше ніж за два робочих дні до визначеної дати дострокового погашення надає депозитарію Національного банку відповідні розпорядження на дострокове погашення в довільній формі. У разі часткового погашення випуску ОВДП до розпорядження додаються документи для переоформлення глобального сертифіката, передбачені в главі 15 розділу II цього Положення.

Депозитарій Національного банку в день, що передує визначеній даті дострокового погашення, який є датою обліку, на підставі розпорядження емітента перевіряє наявність заблокованих на рахунках депозитарних установ (у розрізі власників/типів власників) ОВДП, які підлягають достроковому погашенню, та вносить відповідну інформацію до системи депозитарного обліку щодо обсягів ОВДП на дострокове погашення.

Депозитарій Національного банку в день, що є датою обліку, здійснює дострокове погашення ОВДП у порядку, передбаченому в пунктах 86 - 89 глави 9 розділу II цього Положення.

Депозитарій Національного банку у випадках, коли дострокове погашення здійснюється за ініціативою емітента та/або в інших випадках, передбачених законодавством України, обслуговує операції з дострокового погашення випущених емітентом ОВДП у порядку, передбаченому цим Положенням, з урахуванням особливостей дострокового погашення, установлених емітентом.

Глава 10. Обслуговування операцій емітента ОВДП у частині здійснення грошового клірингу та розрахунків за корпоративними операціями емітента ОВДП

91. Депозитарій Національного банку обслуговує грошові розрахунки за результатами розміщення ОВДП та з виплати доходу та/або погашення ОВДП одним з таких способів:

1) за ОВДП, номінованими в національній валюті, крім ОВДП на рахунках іноземних депозитаріїв, - шляхом проведення грошового клірингу;

2) за ОВДП, номінованими в національній валюті на рахунках іноземних депозитаріїв, - без проведення грошового клірингу;

3) за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, - без проведення грошового клірингу.

92. Розрахунки за результатами розміщення ОВДП та виплатами доходу та/або погашення здійснюються в безготівковій формі у валютах, у яких номіновані відповідні випуски ОВДП.

93. Дата платежу визначається емітентом в умовах відповідного розміщення або дорозміщення ОВДП.

Дата платежу щодо виплати доходу та/або погашення визначається умовами відповідного випуску ОВДП.

94. Депозитарій Національного банку для здійснення грошового клірингу за ОВДП, номінованими в національний валюті, у дату платежу на підставі інформації із системи депозитарного обліку станом на відповідну дату обліку формує та подає:

1) обслуговуючому банку емітента клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

2) Операційному департаменту клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

3) Операційному департаменту зведену відомість розподілу ЦП між учасниками розміщення;

4) Операційному департаменту щодо депозитарних установ, перед якими за результатами клірингу емітент має грошові зобов'язання, та іноземних депозитаріїв - реєстр платіжних доручень на суму зобов'язань за кожною депозитарною установою та/або іноземним депозитарієм;

{Підпункт 4 пункту 94 глави 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

5) депозитарним установам, які та/або депоненти яких за результатами клірингу мають грошові зобов'язання перед емітентом, повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань.

{Підпункт 5 пункту 94 глави 10 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

95. Формування власних відомостей про результати клірингу та розрахунків стає доступним депозитарним установам в системі депозитарного обліку після формування депозитарієм Національного банку відомості про результати клірингу та розрахунків у розрізі випусків ОВДП.

96. Депозитарій Національного банку одночасно із завершенням грошових розрахунків за результатами клірингу здійснює безумовні депозитарні операції щодо розблокування ОВДП, що були розміщені, і до закриття операційного дня здійснює безумовні депозитарні операції щодо переказу ОВДП, що погашаються, на рахунок емітента.

97. Депозитарій Національного банку для здійснення розрахунків за ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у день, що передує даті платежу, на підставі інформації із системи депозитарного обліку станом на відповідну дату обліку формує та подає:

1) обслуговуючому банку емітента клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

2) Операційному департаменту клірингову відомість у розрізі випусків ОВДП;

3) Операційному департаменту розпорядження з фінансових питань щодо переказу грошових коштів в іноземній валюті депозитарним установам та іноземним депозитаріям, перед якими емітент має грошові зобов'язання;

4) депозитарним установам та іноземним депозитаріям відомість про результати клірингу та розрахунків у розрізі виплат та зобов'язань окремого клієнта депозитарію Національного банку.

98. Національний банк перераховує обслуговуючому банку емітента кошти, що надійшли за результатами грошового клірингу за ОВДП, номінованих у національній валюті, та/або розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у день надходження цих коштів на рахунок депозитарію Національного банку.

Глава 11. Обслуговування операцій емітента ОВДП щодо викупу та анулювання викуплених емітентом ОВДП

99. Депозитарій Національного банку обслуговує операції емітента щодо викупу ОВДП на фондовій біржі або поза фондовою біржею у випадках, коли розрахунки проводяться за принципами "поставка цінних паперів проти оплати", "поставка цінних паперів без оплати" або "оплата проти поставки цінних паперів" на підставі розпоряджень від емітента, депозитарних установ та/або іноземних депозитаріїв та/або клірингових відомостей від КУ/РЦ.

100. Емітент ОВДП у разі здійснення викупу ОВДП поза фондовою біржею, якщо розрахунки проводяться за принципом "оплата проти поставки цінних паперів", згідно з вимогами та в строки, передбачені відповідними договорами, надає депозитарію Національного банку розпорядження на зарахування ОВДП, що викупаються, на свій рахунок. Депозитарій Національного банку на підставі розпорядження емітента ініціює відповідну операцію.

Депозитарій Національного банку після квитування в системі депозитарного обліку розпорядження на зарахування ОВДП від емітента з розпорядженням на списання ОВДП від депозитарної установи, яка обслуговує власника ОВДП, що викупаються, переказує ОВДП, що викупаються, на рахунок емітента для обліку ЦП, заблокованих для здійснення розрахунків, формує і надає обслуговуючому банку емітента повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) для перерахування грошових коштів.

{Абзац другий пункту 100 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку одночасно з підтвердженням завершення грошових розрахунків розблоковує ОВДП на рахунку емітента в порядку проведення безумовної операції.

101. Емітент ОВДП у разі здійснення викупу ОВДП поза фондовою біржею за принципом "поставка цінних паперів без оплати" згідно з вимогами та в строки, передбачені відповідними договорами, надає депозитарію Національного банку розпорядження на зарахування ОВДП, що викупаються, на свій рахунок.

Депозитарій Національного банку після квитування в системі депозитарного обліку розпорядження на зарахування ОВДП від емітента з розпорядженням на списання ОВДП від депозитарної установи, яка обслуговує власника ОВДП, що викупаються, переказує ОВДП, що викупаються, на рахунок емітента.

102. Емітент ОВДП у разі здійснення викупу ОВДП на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів проти оплати" депонує грошові кошти для торгів у порядку, визначеному відповідними договорами та нормативно-правовими актами з питань клірингу та розрахунків. Емітент ОВДП для здійснення викупу ОВДП надає депозитарію Національного банку розпорядження та відповідні документи для внесення інформації щодо обраного ним торговця цінними паперами до реєстру договорів брокерів.

Депозитарій Національного банку після отримання клірингової відомості від КУ/РЦ з розпорядженнями щодо переказу викуплених емітентом ОВДП виконує розрахунки в цінних паперах у порядку здійснення безумовної операції.

103. Грошові розрахунки в разі настання строків виплати доходу та/або погашення за викупленими емітентом власними ОВДП не здійснюються.

Глава 12. Обслуговування операцій емітента ОМП щодо розміщення ОМП

104. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування розміщення ОМП на фондовій біржі або поза фондовою біржею в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі цим Положенням.

{Пункт 104 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

105. Грошові розрахунки за результатами розміщення ОМП здійснюються в безготівковій формі в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні та в грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено умовами випуску ОМП.

Розрахунки за результатами розміщення ОМП, якщо умови випуску ОМП передбачають випуск ОМП, номінованих в іноземній валюті, та/або розміщення ОМП, номінованих у грошовій одиниці України, серед нерезидентів, здійснюються в безготівковій формі відповідно до вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків.

106. Емітент після реєстрації випуску ОМП або реєстрації випуску ОМП та затвердження проспекту ОМП в реєструвальному органі, отримання тимчасового свідоцтва випуску оформляє та надає для депонування в депозитарії Національного банку тимчасовий глобальний сертифікат випуску в порядку, визначеному в главі 15 розділу II цього Положення, та надає відповідні розпорядження на виконання депозитарних операцій.

{Абзац перший пункту 106 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку на підставі отриманих документів та розпоряджень після депонування тимчасового глобального сертифіката у порядку, визначеному в главі 15 розділу II цього Положення, здійснює зарахування загальної кількість ОМП на емісійний рахунок емітента для обліку ЦП, заблокованих за тимчасовим глобальним сертифікатом.

Депозитарій Національного банку для обслуговування розрахунків за результатами розміщення ОМП на фондовій біржі за принципом "поставка цінних паперів без оплати" вносить до реєстру договорів брокерів інформацію про андерайтера на підставі розпорядження емітента/керуючого рахунком у цінних паперах.

{Пункт 106 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

107. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування розрахунків за результатами розміщення ОМП за одним із таких принципів:

1) "оплата проти поставки цінних паперів" у результаті розміщення поза фондовою біржею;

2) "поставка цінних паперів без оплати" у результаті розміщення поза фондовою біржею;

3) "поставка цінних паперів без оплати" у результаті розміщення на фондовій біржі.

{Пункт 107 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

108. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування розрахунків за договорами щодо ОМП під час здійснення розміщення ОМП поза фондовою біржею за принципом "оплата проти поставки цінних паперів" у такому порядку:

1) емітент/андерайтер подає депозитарію Національного банку розпорядження - на переказ ОМП з рахунка емітента;

2) депозитарні установи, що обслуговують перших власників ОМП, подають депозитарію Національного банку розпорядження на переказ ОМП на рахунки депозитарних установ у розрізі власників/типів власників;

3) депозитарій Національного банку за результатами квитування зустрічних розпоряджень емітента та депозитарних установ здійснює переказ ОМП з рахунка в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ для їх зарахування на рахунки в цінних паперах перших власників з установленням відповідних обмежень щодо обігу ЦП для здійснення грошових розрахунків та надає повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань до банку, що обслуговує відповідних перших власників;

{Підпункт 3 пункту 108 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

4) депозитарій Національного банку одночасно з перерахуванням першими власниками коштів за придбані ОМП виконує безумовні депозитарні операції переказу розміщених ОМП на рахунки в цінних паперах перших власників для обліку ЦП, заблокованих за емісійними обмеженнями.

109. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування розрахунків за договорами щодо ОМП під час здійснення розміщення ОМП поза фондовою біржею за принципом "поставка цінних паперів без оплати" у такому порядку:

1) емітент/андерайтер подає депозитарію Національного банку розпорядження - на переказ ОМП з рахунка емітента;

2) депозитарні установи, що обслуговують перших власників ОМП, подають депозитарію Національного банку розпорядження - на переказ ОМП на рахунки депозитарних установ у розрізі власників/типів власників;

3) депозитарій Національного банку за результатами квитування зустрічних розпоряджень емітента та депозитарних установ здійснює переказ ОМП з рахунка в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для їх зарахування на рахунки в цінних паперах перших власників, з установленням відповідних обмежень щодо обігу ЦП, заблокованих за емісійними обмеженнями. Грошові розрахунки у цьому разі здійснюються без участі депозитарію Національного банку.

109-1. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування розрахунків за договорами щодо ОМП під час здійснення розміщення ОМП на фондовій біржі за принципом "поставка цінних паперів без оплати" у такому порядку:

1) емітент/андерайтер подає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ОМП на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі;

2) депозитарій Національного банку виконує операцію блокування ОМП на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі та надає фондовій біржі інформацію про заблоковані ОМП;

3) фондова біржа за результатами укладених правочинів з розміщення ОМП подає депозитарію Національного банку відомість;

4) депозитарій Національного банку на підставі відомості від фондової біржі формує та надає депозитарним установам, що обслуговують перших власників, розпорядження на переказ ОМП на рахунки депозитарних установ для їх подальшого зарахування на рахунки перших власників;

5) депозитарні установи, що обслуговують перших власників, підтверджують депозитарію Національного банку зарахування ОМП на рахунки перших власників;

6) депозитарій Національного банку здійснює переказ ОМП з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для їх зарахування на рахунки в цінних паперах перших власників, з установленням відповідних обмежень щодо обігу ЦП, заблокованих за емісійними обмеженнями.

Операції переказу ОМП з рахунку в цінних паперах емітента під час їх розміщення на фондовій біржі є безумовними операціями з управління таким рахунком у цінних паперах та не вимагають надання емітентом окремих розпоряджень депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку виконує операцію розблокування ОМП, що були заблоковані на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі та не розміщені, на підставі відповідного розпорядження емітента.

{Главу 12 розділу II доповнено новим пунктом 109-1 згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

110. Емітент протягом семи робочих днів після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій оформляє та надає для депонування до депозитарію Національного банку глобальний сертифікат випуску в порядку, визначеному в главі 15 розділу II цього Положення.

Кількість ОМП, що зазначена в глобальному сертифікаті випуску, має відповідати загальному обсягу розміщених ОМП, за якими одержано кошти. Якщо випуск був розміщений не в повному обсязі, то депозитарій Національного банку здійснює списання залишку нерозміщених ОМП з рахунка емітента з їх подальшим анулюванням на підставі відповідного розпорядження емітента/андерайтера.

111. Депозитарій Національного банку за результатами депонування глобального сертифіката випуску ОМП відображає у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку заміну емітентом тимчасового глобального сертифіката на глобальний сертифікат та надає депозитарним установам, які обслуговують перших власників за відповідним випуском ОМП, розпорядження на розблокування ОМП на рахунках депонентів - перших власників на балансовий рахунок для обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями.

{Пункт 111 глави 12 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 70 від 25.06.2018}

Глава 13. Обслуговування операцій емітента ОМП щодо виплати доходу та погашення/дострокового погашення ОМП та анулювання випуску ОМП

112. Депозитарій Національного банку обслуговує операції емітентів з виплати доходу та/або погашення ОМП на рахунках у цінних паперах емітентів, депозитарних установ та іноземних депозитаріїв, уключаючи обслуговування розрахунків за результатами їх проведення.

Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення ОМП шляхом перерахування відповідним депозитарним установам та/або іноземним депозитаріям одержаних від відповідного обслуговуючого банку емітента ОМП коштів із виплати доходу та/або погашення ОМП.

Депозитарій Національного банку перераховує кошти з виплати доходу та/або погашення ОМП депозитарним установам та іноземним депозитаріям, на рахунках яких обліковуються відповідні випуски ОМП, на їх рахунки, зазначені в анкетах рахунків у цінних паперах.

Якщо дата платежу за ОМП припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня.

Особливості обслуговування розрахунків з виплати доходу та/або погашення ОМП на рахунках іноземних депозитаріїв визначаються в главі 34 розділу IV цього Положення та договорі про кореспондентські відносини.

113. Депозитарій Національного банку в день, що є датою обліку, надає розпорядження КУ/РЦ на розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОМП, що заблоковані для виставлення на продаж на фондовій біржі чи поза фондовою біржою з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та підлягають погашенню.

КУ/РЦ здійснює розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОМП та забезпечує розблокування ОМП на підставі розпорядження депозитарію Національного банку після завершення розрахунків за правочинами до завершення операційного дня дати обліку в порядку виконання безумовної операції.

Депозитарій Національного банку та КУ/РЦ виконують розблокування ОМП/зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОМП в останній робочий день, що передує даті обліку, якщо дата обліку за ОМП припадає на неробочий день.

114. Депозитарій Національного банку в робочий день, що є наступним за датою обліку, для виплати доходу та/або погашення ОМП на підставі інформації із системи депозитарного обліку про утримувачів ЦП станом на дату обліку у разі здійснення погашення ОМП виконує блокування ОМП для погашення на рахунках власників у порядку виконання безумовної операції.

115. Емітент ОМП згідно з вимогами та в строки, передбачені договором про обслуговування випусків ЦП, та проспектом ОМП та/або рішенням про емісію ОМП забезпечує надходження відповідних сум коштів з виплати доходу та/або погашення ОМП на відповідний рахунок депозитарію Національного банку в Національному банку. Дата надходження коштів на рахунок депозитарію Національного банку є датою платежу.

{Пункт 115 глави 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

116. Депозитарій Національного банку в день, що є датою платежу, на підставі інформації з відомості про результати клірингу та розрахунків за ОМП та інформації про утримувачів ОМП формує реєстр(и) платіжних доручень та засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку надсилає його/їх Операційному департаменту для здійснення переказу коштів на рахунки отримувачів.

Операційний департамент на підставі наданих депозитарієм Національного банку документів до завершення операційного дня дати платежу забезпечує перерахування коштів на рахунки депозитарних установ та іноземних депозитаріїв. У разі неможливості здійснення перерахування в день, що є датою платежу, Операційний департамент негайно повідомляє про це депозитарій Національного банку. Депозитарій Національного банку вживає всіх необхідних заходів для здійснення платежу.

117. Депозитарій Національного банку для здійснення розрахунків за ОМП у день, що є датою платежу на підставі інформації із системи депозитарного обліку станом на відповідну дату обліку формує та подає:

1) обслуговуючому банку емітента клірингову відомість у розрізі випусків ОМП;

2) Операційному департаменту клірингову відомість у розрізі випусків ОМП;

3) Операційному департаменту щодо депозитарних установ, які обслуговують власників ОМП, що погашаються, - реєстр платіжних доручень на суму зобов'язань за кожною депозитарною установою та/або іноземним депозитарієм;.

{Підпункт 3 пункту 117 глави 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

118. Депозитарій Національного банку одночасно із завершенням грошових розрахунків здійснює депозитарні операції щодо переказу ОМП, що погашаються, на рахунок емітента в порядку виконання безумовної операції.

119. Випуск (серія) облігацій можуть бути достроково погашені за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій, якщо це передбачено проспектом ОМП та/або рішенням про емісію ОМП. Депозитарій Національного банку здійснює депозитарні операції щодо дострокового погашення на підставі розпоряджень емітента, депозитарних установ та іноземних депозитаріїв, що обслуговують власників ОМП, за принципом "поставка цінних паперів без оплати".

{Пункт 119 глави 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

120. Емітент у разі часткового погашення випуску ОМП разом із розпорядженнями подає документи для переоформлення глобального сертифіката, визначені в главі 15 розділу II цього Положення.

121. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування погашення ОМП в порядку та строки, установлені нормами цього Положення, якщо інше не передбачено проспектом ОМП та/або рішенням про емісію ОМП.

{Абзац перший пункту 121 глави 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку після скасування реєстрації випуску ОМП на підставі розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу здійснює анулювання випуску ОМП та погашення глобального сертифіката випуску ОМП у порядку, передбаченому в главі 15 розділу II цього Положення.

Глава 14. Обслуговування операцій емітента ОМП щодо викупу ОМП емітентом

122. Депозитарій Національного банку у випадках, установлених проспектом ОМП та/або рішенням про емісію ОМП або законодавством України, обслуговує операції емітента щодо викупу/продажу викуплених ОМП у порядку, визначеному в главах 25 - 28 розділу III цього Положення, з урахуванням особливостей, установлених в главі 14 розділу II цього Положення, та проспектом ОМП та/або рішенням про емісію відповідного випуску ОМП.

{Пункт 122 глави 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

123. Депозитарій Національного банку на підставі відповідних розпоряджень уповноваженої особи реєструвального органу виконує безумовні операції зупинення обігу ОМП, відновлення обігу ОМП, якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп усіх облігацій випуску (серії) ОМП.

124. Депозитарій Національного банку після скасування реєстрації випуску ОМП, на підставі розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу, здійснює анулювання випуску ОМП та погашення глобального сертифіката випуску ОМП у порядку, установленому в главі 15 розділу II цього Положення.

Глава 15. Порядок депонування, обліку та погашення тимчасових глобальних/глобальних сертифікатів випусків ЦП

125. Емітент, який уклав з депозитарієм Національного банку договір про обслуговування випусків цінних паперів, з метою забезпечення зберігання та обліку цінних паперів у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку, оформляє та депонує в депозитарії Національного банку тимчасовий глобальний сертифікат або глобальний сертифікат.

126. Депозитарій Національного банку здійснює облік, зберігання та погашення тимчасових глобальних сертифікатів і глобальних сертифікатів відповідно до норм цього Положення та інших нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань обліку та зберігання депозитарних активів.

Депозитарій Національного банку здійснює облік прийнятих тимчасових глобальних сертифікатів і глобальних сертифікатів в електронному журналі обліку внесення та вилучення до/із сховища депозитарію Національного банку депозитарних активів на паперовому носії.

Тимчасові глобальні сертифікати на випуски ОВДП не оформляються. Глобальні/тимчасові глобальні сертифікати можуть бути оформлені у формі паперового або електронного документа.

Глобальні/тимчасові глобальні сертифікати у формі електронного документа підписуються шляхом накладення електронного цифрового підпису уповноваженої особи емітента.

Емітент оформляє і надає для депонування глобальні/тимчасові глобальні сертифікати в електронній формі, якщо це передбачено договором про обслуговування випусків цінних паперів.

Депозитарій Національного банку здійснює депонування та погашення глобальних сертифікатів на підставі розпоряджень від емітентів.

127. Оформлення та депонування глобальних сертифікатів на випуски ОВДП виконується в порядку, установленому цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності з такими особливостями:

1) емітент ОВДП на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами розміщення ЦП на аукціоні протягом семи робочих днів оформляє та надає депозитарію Національного банку розпорядження на депонування глобального сертифіката та глобального сертифіката випуску ОВДП на загальну кількість ЦП, що відповідає обсягу розміщених ОВДП, за якими одержано кошти;

2) емітент ОВДП у разі проведення дорозміщення ОВДП здійснює переоформлення глобального сертифіката шляхом депонування нового глобального сертифіката на загальну кількість ЦП з урахуванням дорозміщення;

3) депозитарій Національного банку на підставі розпоряджень емітента ОВДП здійснює депонування глобального сертифіката за ОВДП;

4) депозитарій Національного банку на підставі розпоряджень емітента ОВДП одночасно з депонуванням нового глобального сертифіката за результатами проведеного дорозміщення ОВДП здійснює погашення глобального сертифіката, який був переоформлений.

128. Оформлення та депонування тимчасових глобальних/глобальних сертифікатів на випуски ОМП виконується в порядку, установленому цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності з такими особливостями:

1) емітент ОМП після отримання від реєструвального органу тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску ОМП оформляє та депонує тимчасовий глобальний сертифікат;

2) емітент ОМП після отримання від реєструвального органу свідоцтва про реєстрацію випуску ОМП оформляє глобальний сертифікат та одночасно з його депонуванням надає розпорядження депозитарію Національного банку на погашення тимчасового глобального сертифіката.

129. Емітент ОМП для депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката подає депозитарію Національного банку такі документи:

1) розпорядження на депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката;

2) оформлений глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат;

3) копію затвердженого проспекту ОМП та/або рішення про емісію ОМП ;

{Підпункт 3 пункту 129 глави 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

4) копію свідоцтва/тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Депозитарій Національного банку на підставі розпоряджень емітента здійснює депонування тимчасового глобального/глобального сертифіката за ОМП.

Депозитарій Національного банку в разі депонування глобального сертифіката за ОМП одночасно здійснює погашення тимчасового глобального сертифіката.

130. Емітент у випадку внесення будь-яких змін до інформації, що міститься в глобальному сертифікаті, здійснює переоформлення глобального сертифіката шляхом надання депозитарію Національного банку нового глобального сертифіката для депонування.

Емітент для переоформлення глобального сертифіката надає депозитарію Національного банку:

1) розпорядження на погашення глобального сертифіката, що переоформляється;

2) новий глобальний сертифікат, оформлений з урахуванням змін;

3) розпорядження на депонування нового глобального сертифіката;

4) копію свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій у разі його переоформлення (для ОМП);

5) копію затверджених змін до проспекту ОМП.

{Підпункт 5 пункту 130 глави 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

131. Депоновані глобальні/тимчасові глобальні сертифікати за розпорядженням депозитарію Національного банку передаються на зберігання до Операційного департаменту.

Операційний департамент здійснює зберігання глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів випусків ЦП у сховищі Національного банку з відображенням кількості глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів на зберіганні на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Операційний департамент видає глобальні/тимчасові глобальні сертифікати уповноваженій особі депозитарію Національного банку для погашення на підставі відповідних розпоряджень від депозитарію Національного банку.

132. Депозитарій Національного банку здійснює погашення глобальних сертифікатів у разі дорозміщення, дострокового погашення ЦП за ініціативою власника, погашення випуску ЦП або переоформлення глобального сертифіката емітентом, скасування реєстрації випуску ОМП та в інших випадках, передбачених законодавством України.

Депозитарій Національного банку для здійснення погашення глобального/тимчасового глобального сертифіката випуску ЦП, на підставі розпорядження емітента та/або інших документів, передбачених законодавством України, надає Операційному департаменту розпорядження на видачу відповідного глобального/тимчасового глобального сертифіката.

Операційний департамент видає відповідні глобальні/тимчасові глобальні сертифікати випусків ЦП уповноваженому працівникові депозитарію Національного банку. Депозитарій Національного банку здійснює погашення глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів шляхом проставлення штампа про погашення.

Погашені глобальні/тимчасові глобальні сертифікати зберігаються протягом п'яти років із часу погашення після чого підлягають знищенню зі складанням відповідних актів з описом індивідуальних ознак кожного глобального/тимчасового глобального сертифіката в порядку, передбаченому законодавством України.

133. Депозитарій Національного банку повідомляє емітента про виконання депозитарних операцій щодо глобального/тимчасового глобального сертифіката випуску ЦП шляхом надання відповідного звіту (повідомлення).

134. Депозитарій Національного банку здійснює інвентаризацію глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів не рідше одного разу на рік у порядку, передбаченому відповідними нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань обліку та зберігання депозитарних активів, та законодавством України.

Глава 16. Обслуговування інформаційних операцій емітента

135. Депозитарій Національного банку здійснює для емітентів такі інформаційні операції:

1) надання довідки про стан рахунка в цінних паперах емітента;

2) надання довідки про операції з ЦП емітента;

3) надання реєстру утримувачів ЦП;

4) надання інших довідково-аналітичних форм щодо ЦП емітента;

5) засвідчення звіту про результати розміщення ОМП;

6) засвідчення звіту про наслідки погашення ОМП;

7) засвідчення звіту про дострокове погашення ОМП;

8) надання іншої інформації відповідно до умов договору та вимог нормативно-правових актів з питань депозитарної діяльності, розміщення та обігу ЦП.

136. Депозитарій Національного банку виконує інформаційні операції в порядку та строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, договором з емітентом та/або вимогами законодавства України.

137. Депозитарій Національного банку виконує інформаційні операції на підставі відповідних запитів емітента/керуючого рахунком або періодично у випадках, передбачених цим Положенням, договором з емітентом, законодавством України.

Емітенти/керуючі рахунком надають депозитарію Національного банку запити на здійснення інформаційних операцій у довільній формі. Такі запити мають містити необхідні реквізити для виконання відповідної інформаційної операції, а саме:

1) назву інформаційної операції;

2) повне найменування емітента;

3) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) емітента;

4) дату, станом на яку має надаватися інформація, або період для надання інформації;

5) код(и) ЦП, за яким/якими проводиться інформаційна операція (у разі необхідності);

6) підпис розпорядника рахунка емітента та печатку емітента;

7) іншу інформацію, яка розкриває суть інформаційної операції.

138. Депозитарій Національного банку на підставі запиту емітента/керуючого рахунком здійснює інформаційну операцію та надає запитувану емітентом/керуючим рахунком інформацію в строки та способом, визначеним цим Положенням та/або договором про обслуговування випусків ЦП.

Розділ III. Порядок обслуговування депозитарієм Національного банку депозитарних установ

Глава 17. Договірні відносини та виконання адміністративних операцій за рахунками депозитарних установ

139. Депозитарний договір укладається шляхом приєднання депозитарної установи до умов Єдиного договору, оприлюдненого на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

140. Депозитарна установа, що не є абонентом електронної пошти Національного банку та не отримала в установленому порядку засоби захисту інформації Національного банку в інформаційних системах, для укладання договору здійснює такі дії:

1) подає депозитарію Національного банку заяву про приєднання до умов Єдиного договору за формою, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (далі - Заява). У Заяві депозитарна установа зазначає, що вона бажає отримувати депозитарні послуги, а також послуги щодо підключення до електронної пошти Національного банку та надання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних системах;

2) подає копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену підписом керівника депозитарної установи, якщо він не розміщений на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Депозитарні установи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, копію установчого документа не надають;

3) здійснює відповідні дії, визначені нормативно-правовими актами Національного банку з питань захисту інформації, для підключення до послуг електронної пошти Національного банку та надання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних системах.

141. Депозитарна установа, що є абонентом електронної пошти Національного банку та отримала в установленому порядку засоби захисту інформації Національного банку в інформаційних системах або здійснила дії з підключення відповідно до пункту 140 глави 17 розділу III цього Положення, для укладання договору, здійснює генерацію ключів електронного цифрового підпису всім розпорядникам рахунка в цінних паперах і вносить до картки зі зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах ідентифікатори ключів електронного цифрового підпису цих осіб та подає депозитарію Національного банку такі документи:

1) оновлену Заяву, у якій зазначено, що депозитарна установа бажає отримувати депозитарні послуги (надається, якщо депозитарна установа не зазначала бажання отримувати послуги депозитарію в попередній заяві про приєднання);

2) копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену підписом керівника депозитарної установи, якщо він не розміщений на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань. Депозитарні установи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, копію установчого документа не надають;

3) анкету рахунка в цінних паперах, підписану розпорядником рахунка;

4) картку зі зразками підписів розпорядників рахунка в цінних паперах, засвідчену керівником юридичної особи із зазначенням ідентифікаторів ключів електронного цифрового підпису;

5) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунка в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, якщо розпорядником рахунка є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;

6) копію наказу про призначення осіб, відповідальних за здійснення операцій з ЦП за допомогою засобів системи автоматизації депозитарію Національного банку, та використання засобів захисту інформації, засвідчену підписом розпорядника рахунка.

142. Уповноважений працівник Національного банку здійснює первинну звірку документів з даними документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, та виконує завантаження витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань та копії установчого документа (якщо установчий документ опублікований на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань) в електронній формі та розміщення на визначеному електронному ресурсі Національного банку для збереження документів з електронних договірних справ з обов'язковим засвідченням особистим електронним цифровим підписом.

Уповноважений працівник депозитарію Національного банку здійснює перевірку поданих депозитарною установою документів на відповідність вимогам цього Положення та законодавства України. Під час перевірки уповноважений працівник депозитарію Національного банку здійснює перевірку поданих документів з даними, зазначеними в електронній договірній справі, даних із системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку, даних щодо ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, та в разі необхідності даних з інших загальнодоступних джерел.

143. Депозитарій Національного банку протягом трьох робочих днів із дня подання депозитарною установою належним чином оформлених документів для відкриття рахунка, розглядає поданий пакет документів і, якщо немає будь-якого документа, необхідного для відкриття рахунка, та/або невідповідності наданих документів вимогам цього Положення або законодавства України, надає відповідні зауваження депозитарній установі.

144. Депозитарна установа протягом 30 календарних днів із дня надання зауважень депозитарієм Національного банку усуває виявлені невідповідності та подає виправлені документи. Якщо протягом 30 календарних днів із дня надання зауважень депозитарієм Національного банку депозитарна установа не подала виправлені документи, то депозитарій Національного банку повертає поданий пакет документів з письмовою відмовою у відкритті рахунка депозитарній установі.

145. Уповноважений працівник Національного банку, якщо немає зауважень до поданих документів, надсилає депозитарній установі лист- повідомлення про приєднання депозитарної установи до послуг депозитарію Національного банку в межах Єдиного договору, після чого договір є укладеним, а депозитарна установа набуває статусу клієнта депозитарію Національного банку.

146. Депозитарій Національного банку протягом трьох робочих днів із дня укладення договору відкриває депозитарній установі рахунок у ЦП з обмеженою функціональністю та вносить до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку інформацію щодо розпорядників рахунка в цінних паперах (документ, згідно з яким надано повноваження, термін дії повноважень та іншу необхідну інформацію).

Депозитарій Національного банку передає до ДІТ інформацію щодо ідентифікаторів ключів електронного цифрового підпису розпорядників рахунка - для проведення відповідних налаштувань у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

Повноваження розпорядників рахунка в цінних паперах депозитарної установи в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку блокуються автоматично в разі закінчення строку дії сертифіката ключа або закінчення строку повноважень, наданих уповноваженій особі відповідним правочином, а також блокуються примусово депозитарієм Національного банку під час виконання адміністративної депозитарної операції за наявності відповідних документів від депозитарної установи щодо дострокового припинення повноважень, наданих розпоряднику рахунка в цінних паперах.

147. Депозитарій Національного банку після відкриття рахунка в цінних паперах з обмеженою функціональністю подає депозитарній установі пакет програмних засобів для налаштування доступу до системи автоматизації депозитарію Національного банку.

148. Депозитарна установа протягом 30 календарних днів із дня укладання Єдиного договору здійснює налаштування засобів системи автоматизації депозитарію Національного банку та проходить випробування взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку з депозитарною установою та в разі необхідності системою автоматизації її обслуговуючого банку зі складенням відповідного акта.

Депозитарій Національного банку на підставі інформації від ДІТ здійснює ведення переліку банків, що виконали тестування взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку та системи автоматизації обслуговуючого банку (далі - Перелік обслуговуючих банків). Перелік обслуговуючих банків в актуальному стані оприлюднюється депозитарієм Національного банку шляхом його розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Депозитарна установа разом із обслуговуючим банком визначають необхідність проведення стендових випробувань взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку із системою автоматизації обслуговуючого банку на підставі інформації з Переліку обслуговуючих банків. Якщо обслуговуючий банк депозитарної установи зазначений у Переліку обслуговуючих банків, то депозитарна установа разом із обслуговуючим банком самостійно визначають необхідність повторного тестування взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку та системи автоматизації обслуговуючого банку. Якщо обслуговуючого банку немає в Переліку обслуговуючих банків, то такий обслуговуючий банк обов'язково має надіслати до ДІТ заявку на тестування та виконати стендові випробування взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку та системи автоматизації обслуговуючого банку.

Депозитарна установа може звернутися до депозитарію Національного банку з проханням продовжити роботу в режимі обмеженої функціональності на термін, необхідний для завершення налаштування засобів системи автоматизації депозитарію Національного банку та виконання тестування взаємодії з депозитарієм Національного банку та/або системою автоматизації її обслуговуючого банку, якщо з технічних причин вона не може в установлений строк здійснити налаштування засобів системи автоматизації депозитарію Національного банку та виконати тестування взаємодії з депозитарієм Національного банку та/або системою автоматизації її обслуговуючого банку.

149. Депозитарій Національного банку після підписання акта випробувань взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку з депозитарною установою та в разі необхідності системою автоматизації її обслуговуючого банку протягом трьох робочих днів знімає обмеження щодо функціональності з рахунка в цінних паперах депозитарної установи.

150. Депозитарій Національного банку в односторонньому порядку розриває депозитарний договір, укладений з депозитарною установою, закриває рахунок у цінних паперах депозитарної установи та протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про це депозитарну установу, якщо вона в установлений строк не здійснила налаштування засобів системи автоматизації депозитарію Національного банку та не пройшла випробування взаємодії системи автоматизації депозитарію Національного банку з депозитарною установою та в разі необхідності системою автоматизації її обслуговуючого банку та не звернулася до депозитарію Національного банку з проханням продовжити термін роботи в режимі обмеженої функціональності.

151. Депозитарна установа у разі виникнення змін в інформації або документах, що надавалися для відкриття рахунка, надає депозитарію Національного банку:

1) розпорядження на внесення змін до анкети рахунка, підписане розпорядником рахунка;

2) переоформлену анкету рахунка, підписану розпорядником рахунка;

3) оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунка в цінних паперах змінюється інформація про розпорядника рахунка в цінних паперах, яка міститься в картці зі зразками підпису цього розпорядника рахунка, або в разі зміни розпорядника рахунка додатково подається картка або додаткова картка зі зразками підпису цього розпорядника рахунка в цінних паперах, засвідчена керівником юридичної особи, та оригінал або копія довіреності розпорядника рахунка в цінних паперах, виданої та підписаної керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, якщо розпорядником рахунка є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності.

152. Депозитарний договір розривається з одночасним закриттям рахунка в цінних паперах депозитарної установи відповідно до умов депозитарного договору та у випадках, передбачених цим Положенням. Рахунок у цінних паперах депозитарної установи може бути закритий виключно за умови, якщо немає ЦП на рахунку.

Депозитарна установа для закриття рахунка подає депозитарію Національного банку розпорядження на закриття рахунка, підписане розпорядником рахунка, та оплачує послуги депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку протягом трьох робочих днів із дня отримання розпорядження здійснює закриття рахунка депозитарної установи та письмово повідомляє про це депозитарну установу.

Глава 18. Порядок здійснення депозитарними установами адміністративних операцій за рахунками депонентів у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку

153. Депозитарна установа для обслуговування депонентів може відкривати для них у межах рахунка в цінних паперах депозитарної установи, відкритого в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку, агреговані або сегреговані рахунки.

Цінні папери депозитарної установи, депонента-нерезидента та депонента-банку, який не є депозитарною установою, обліковуються виключно на сегрегованих рахунках у межах рахунка в цінних паперах депозитарної установи, відкритого в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

ЦП інших типів депонентів можуть обліковуватися на агрегованому або сегрегованому рахунках в межах рахунка в цінних паперах депозитарної установи, відкритого в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку. Для одного депонента може бути відкритий тільки один тип рахунка. У разі відкриття для депонента сегрегованого рахунка належні йому цінні папери, що обліковуються в межах агрегованого рахунка, мають бути переведені на сегрегований рахунок до закриття операційного дня відкриття для нього сегрегованого рахунка.

154. Депозитарій Національного банку обслуговує операції за сегрегованим рахунком, відкритим у межах балансу депозитарної установи, виключно на підставі розпоряджень депозитарної установи за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України. ЦП, що обліковуються на сегрегованому рахунку, можуть блокуватися для участі в торгах виключно на рахунок, призначений для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав клієнтів і контрагентів учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів в КУ/РЦ.

Депозитарна установа для відкриття сегрегованого рахунка, на підставі договору з депонентом та внутрішніх документів депозитарної установи, вносить інформацію щодо рахунка депонента до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку та передає операцію на авторизацію депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку перевіряє коректність заповнення інформації в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку та, якщо немає зауважень, авторизує операцію. Уповноважений працівник депозитарію Національного банку в разі наявності зауважень до внесеної інформації з'ясовує обставини та повертає операцію депозитарній установі для редагування або відміняє операцію в разі неможливості її завершення.

Депозитарій Національного банку перевіряє лише коректність заповнення інформації без перевірки її змісту і достовірності даних. Депозитарна установа несе відповідальність за внесення достовірної інформації щодо депонентів до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

155. Депозитарна установа в разі виконання адміністративних депозитарних операцій щодо внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах або закриття рахунка в цінних паперах у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію щодо депонентів, для яких відкриті сегреговані рахунки в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку зобов'язана в межах того самого операційного дня здійснити відповідні депозитарні операції в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку.

156. Депозитарна установа для здійснення операцій за результатами правочинів, укладених на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів проти оплати", на підставі відповідних документів уносить до реєстру договорів брокерів у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку інформацію про торговця цінними паперами, який обслуговує відповідного депонента депозитарної установи.

Депозитарна установа після внесення до системи депозитарного обліку інформації про торговця цінними паперами, з метою відкриття в КУ/РЦ клірингового рахунка/субрахунка для такого торговця цінними паперами, вносить до реєстру договорів брокерів дані щодо депонента з визначенням типу рахунка (сегрегований чи агрегований).

157. Депозитарна установа після завершення внесення інформації та її прийняття на оброблення депозитарієм Національного банку на підставі витягу з реєстру договорів брокерів формує і надає депоненту довідку, яка містить інформацію, що була внесена депозитарною установою до реєстру договорів брокерів, а саме:

1) скорочене найменування депозитарної установи;

2) код МДО депозитарної установи;

3) тип належності депонента;

4) код депонента;

5) код брокера;

6) скорочене найменування брокера;

7) номер договору депозитарної установи/депонента з брокером;

8) дату договору депозитарної установи/депонента з брокером.

Депозитарій Національного банку на запит КУ/РЦ підтверджує проведення ідентифікації клірингового рахунка/субрахунка відкритого в КУ/РЦ, після чого такий кліринговий рахунок/субрахунок стає доступним для проведення розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

158. Депозитарна установа в разі здійснення адміністративних операцій щодо внесення змін до анкети рахунка депонента, який зареєстрований у реєстрі договорів брокерів, зобов'язана до завершення поточного операційного дня в разі необхідності внести відповідні зміни до реєстру договорів брокерів.

Депозитарна установа в разі закриття рахунка в цінних паперах депонента зобов'язана здійснити скасування реєстрації депонента в реєстрі договорів брокерів. КУ/РЦ на підставі інформації з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку цінних паперів щодо припинення обслуговування операцій на відповідному рахунка забезпечує завершення всіх розрахунків за договорами щодо ЦП, укладеними за цим рахунком. За результатами завершення розрахунків та/або, якщо нема ЦП на відповідному рахунку щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, КУ/РЦ підтверджує припинення обслуговування операцій за цим рахунком.

159. Депозитарій Національного банку з метою забезпечення застосування норм статті 73 Закону України "Про Національний банк України" щодо безумовного та переважного права задовольнити будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, або статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо позачергового задоволення вимог заставодержателя за рахунок майна банку, що є предметом застави, шляхом продажу ЦП, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку, уносить до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, інформацію щодо Національного банку як торговця цінними паперами для банку-боржника. Унесення цієї інформації відбувається на підставі розпорядження ДВР у порядку здійснення безумовної операції.

Національний банк набуває повноважень брокера, який керує рахунком банку, що не повернув кошти за операціями з рефінансування під заставу ЦП або за іншими операціями з підтримання ліквідності банків під заставу ЦП після внесення інформації щодо Національного банку як торговця цінними паперами до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та відображення цієї інформації в КУ/РЦ.

Глава 19. Обслуговування корпоративних операції емітента на рахунках у цінних паперах депозитарних установ щодо розміщення ОВДП

160. Операції зарахування ОВДП на власні рахунки в цінних паперах депозитарних установ - учасників розміщення та/або на агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, є безумовними операціями з управління рахунком у цінних паперах, а розрахунки за цими операціями відбуваються з використанням принципу "оплата проти поставки цінних паперів".

{Абзац перший пункту 160 глави 19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку за результатами задоволених заявок на розміщення ОВДП на дату розміщення зараховує ОВДП на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи та/або на агреговані, та/або сегреговані рахунки, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, для обліку ОВДП, заблокованих для оплати.

{Абзац другий пункту 160 глави 19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

160-1. Депозитарна установа - учасник розміщення в разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів депонентом щодо оплати ОВДП у процесі розміщення або в інших випадках, коли перерахування коштів депонентом неможливе, має право подати депозитарію Національного банку розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи.

Депозитарна установа для подання такого розпорядження в день здійснення розрахунків за результатами розміщення ОВДП виконує такі дії:

1) формує засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку вибірку з інформацією про власників ОВДП, що були зараховані на рахунки в цінних паперах та заблоковані для оплати, у розрізі кодів, кількості та розподілу ОВДП між рахунком у цінних паперах депозитарної установи та/або рахунками в цінних паперах депонентів;

2) здійснює перерозподіл кількості ОВДП між власним рахунком у цінних паперах депозитарної установи та агрегованими та/або сегрегованими рахунками, що відкриті в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи для обліку цінних паперів депонентів, які своєчасно не перерахували кошти за ОВДП, та ініціює безумовні депозитарні операції щодо переказу ОВДП за результатами такого перерозподілу.

Депозитарій Національного банку не виконує розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи, якщо згідно з умовами розміщення дата розміщення ОВДП співпадає з датою проведення розрахунків за ОВДП.

Депозитарій Національного банку в разі отримання розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи виконує переказ ОВДП між відповідними рахунками після отримання інформації про завершення грошових розрахунків.

{Главу 19 розділу III доповнено новим пунктом 160-1 згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

161. Після завершення розрахунків за результатами грошового клірингу в порядку, передбаченому в главі 21 розділу III цього Положення, або після завершення розрахунків за результатами розміщення ОВДП в іноземній валюті ОВДП розблоковуються на власному рахунку в цінних паперах депозитарної установи та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунках, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, в порядку здійснення безумовної операції та дозволяється обіг ОВДП.

{Абзац перший пункту 161 глави 19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

ОВДП списуються з власного рахунку в цінних паперах депозитарної установи та/або агрегованих, та/або сегрегованих рахунків, що відкриті для обліку цінних паперів депонентів у межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, з метою анулювання в порядку здійснення безумовної операції, якщо розрахунки не відбулися в установлені законодавством України строки.

{Абзац другий пункту 161 глави 19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

162. Депозитарій Національного банку обслуговує розміщення ОВДП за окремою постановою Кабінету Міністрів України з використанням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів без оплати" на підставі окремих розпоряджень емітента та депозитарної установи.

ОВДП зараховуються на рахунок власника для обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями після успішного квитування зустрічних розпоряджень емітента та депозитарної установи.

Глава 20. Обслуговування корпоративних операції емітента на рахунках у цінних паперах депозитарних установ щодо виплати доходу, погашення/дострокового погашення ОВДП та викупу ОВДП емітентом

163. Депозитарій Національного банку та КУ/РЦ після завершення розрахунків за правочинами до завершення операційного дня дати обліку забезпечують розблокування ОВДП та зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОВДП, заблоковані для продажу, що погашаються на рахунках депозитарних установ у порядку виконання безумовної операції.

Депозитарій Національного банку та КУ/РЦ забезпечують розблокування ОВДП та зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОВДП в останній робочий день, що передує даті обліку, якщо дата обліку за ОВДП припадає на неробочий день.

164. Депозитарій Національного банку в робочий день, що є наступним за датою обліку, для виплати доходу та/або погашення ОВДП, на підставі інформації із системи депозитарного обліку про утримувачів ЦП станом на дату обліку, у разі здійснення погашення ОВДП виконує блокування ОВДП на рахунках власників для погашення в порядку виконання безумовної операції. У цьому разі ОВДП заблоковані на рахунках власників за інших підстав залишаються заблокованими та погашаються з відповідних рахунків у порядку виконання безумовної операції.

165. Депозитарні установи кожного робочого дня зобов'язані відстежувати інформацію щодо виплати доходів та/або погашень за ОВДП, які обліковуються на рахунках депозитарних установ та їх депонентів.

Депозитарна установа враховує інформацію щодо грошового клірингу, який здійснюється під час розрахунків у національній валюті, формуючи засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку відповідні звітно-аналітичні форми щодо сум та розподілу коштів, а також грошового клірингу та на підставі даної інформації здійснювати звірку отриманої інформації з власними обліковими даними та здійснювати розподіл коштів за власниками ОВДП станом на відповідну дату обліку в порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи.

Депозитарні установи на підставі здійсненого розподілу незалежно від результатів грошового клірингу за розрахунками в національній валюті зобов'язані забезпечити перерахування сум доходів та/або погашень за ОВДП своїм депонентам у повному обсязі або частково з урахуванням результатів грошового клірингу за рахунками депонентів, в порядку та строки, передбачені відповідними договорами та/або внутрішніми документами депозитарних установ.

{Абзац третій пункту 165 глави 20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

166. Депозитарій Національного банку здійснює виплату сум доходу та/або погашень за ОВДП на банківський рахунок депозитарної установи, що зазначений в анкеті рахунка в цінних паперах до дати припинення діяльності депозитарною установою. Виплати доходу та/або погашень за ОВДП з дати припинення здійснюються в порядку, передбаченому в главі 32 розділу III цього Положення.

167. Депозитарій Національного банку списує ОВДП з рахунків депозитарних установ до завершення операційного дня дати погашення, що визначена умовами випуску в порядку здійснення безумовної операції. Якщо день погашення припадає на неробочий день, то депозитарій Національного банку списує ОВДП з рахунків депозитарних установ до завершення операційного дня наступного робочого дня.

168. Депозитарна установа в разі здійснення дострокового погашення ОВДП за ініціативою власника ОВДП на підставі відповідного розпорядження депонента здійснює депозитарну операцію щодо блокування ОВДП для дострокового погашення та надає відповідний звіт власнику ОВДП.

Операції щодо дострокового погашення в разі задоволення емітентом ОВДП заявок про дострокове погашення ОВДП здійснюються в день, що є датою обліку, в порядку, передбаченому в пунктах 163 - 167 глави 20 розділу III цього Положення.

ОВДП можуть бути розблоковані за розпорядженням депонента в разі незадоволення заявок про дострокове погашення.

169. Депозитарій Національного банку, якщо дострокове погашення здійснюється за ініціативою емітента ОВДП та/або в інших випадках, передбачених законодавством України, обслуговує операції з дострокового погашення випущених емітентом ОВДП у порядку, передбаченому цим Положенням, з урахуванням особливостей дострокового погашення, установлених емітентом ОВДП.

170. Депозитарна установа за результатами погашення ОВДП зобов'язана внести відповідні зміни за рахунками у власному обліку ОВДП до завершення операційного дня їх проведення.

171. Депозитарна установа здійснює обслуговування корпоративних операцій щодо викупу емітентом ОВДП у порядку виконання облікових операцій, передбаченому в главах 25 - 28 розділу III цього Положення.

Глава 21. Обслуговування операцій емітента ОВДП на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у частині здійснення грошового клірингу та розрахунків за корпоративними операціями

172. Депозитарій Національного банку обслуговує грошові розрахунки для депозитарних установ за результатами розміщення ОВДП та виплати доходу та/або погашення ОВДП одним із таких способів:

1) шляхом проведення грошового клірингу - за ОВДП, номінованими в національній валюті, для депозитарних установ, що є первинними дилерами;

2) без проведення грошового клірингу - за ОВДП, номінованими в національній валюті, для інших депозитарних установ;

3) без проведення грошового клірингу - за ОВДП, номінованими в іноземній валюті, для усіх депозитарних установ.

173. Розрахунки за результатами розміщення ОВДП та виплатами доходу та/або погашення ОВДП здійснюються в безготівковій формі в порядку, передбаченому цим Положенням та нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні, та в грошовій одиниці України, якщо умови випуску передбачають випуск ОВДП, номінованих у грошовій одиниці України або в безготівковій формі відповідно до вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків, якщо умови випуску передбачають випуск ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

174. Депозитарій Національного банку забезпечує перерахування сум доходу та/або погашень за ОВДП у день, що є датою платежу, яка визначається таким чином:

1) для ОВДП, номінованих у національній валюті, - у день виплати, що визначений умовами випуску;

2) для ОВДП, номінованих в іноземній валюті, - у день, що передує дню виплати, що визначений умовами випуску.

Дата платежу переноситься на наступний робочий день, якщо дата платежу за ОВДП, номінованих у національній валюті, припадає на неробочий день.

Дата платежу переноситься на наступний робочий день, якщо дата платежу за ОВДП, номінованих в іноземній валюті, припадає на неробочий день або на неробочий день в країні, у валюті якої номіновані ОВДП.

175. Депозитарна установа, що є первинним дилером, для забезпечення розрахунків у національній валюті кожного робочого дня, не рідше ніж двічі на день, перевіряє інформацію щодо розрахунків шляхом формування відомості про результати клірингу та розрахунків, а саме:

1) через годину після відкриття робочого дня депозитарію Національного банку;

2) за дві години до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП.

176. Депозитарна установа за наявності грошового клірингу за результатами розміщень ОВДП та виплати доходів та/або погашень за ОВДП виконує такі дії:

1) розподіляє кошти з виплати доходів та/або погашень за власниками ОВДП у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи;

1-1) контролює перерахування коштів за результатами грошового клірингу депонентами депозитарної установи та в разі неперерахування коштів має право подати розпорядження на безумовну депозитарну операцію переказу ОВДП, що заблоковані для оплати, з агрегованого та/або сегрегованого рахунку, що відкритий для обліку цінних паперів депонента в межах рахунку в цінних паперах депозитарної установи, на власний рахунок у цінних паперах депозитарної установи в порядку, визначеному пунктом 160-1 глави 19 розділу III цього Положення;

{Пункт 176 глави 21 розділу III доповнено новим підпунктом 1-1 згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

2) контролює отримання повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку щодо сплати коштів за результатами клірингу, якщо в результаті клірингу депозитарна установа та/або її депоненти мають зобов'язання перед емітентом;

{Підпункт 2 пункту 176 глави 21 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

3) перевіряє суму зобов'язань у повідомленні про необхідність перерахування коштів (&P) та забезпечує оплату повної суми зобов'язань з використанням спеціальних засобів СЕП та зазначенням в реквізитах платежу номерів розміщень ОВДП, за якими здійснюються розрахунки. Порядок установлення номерів розміщень визначається нормативно-правовими актами Національного банку з питань розміщення ОВДП;

{Підпункт 3 пункту 176 глави 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

4) забезпечує перерахування належних депонентам коштів з виплати доходів та/або погашень у повному обсязі (або частково з урахуванням результатів грошового клірингу за рахунками депонентів) з коштів, отриманих від депозитарію Національного банку, та/або з власних коштів (залежно від результатів грошового клірингу) у порядку, передбаченому відповідними договорами.

{Підпункт 4 пункту 176 глави 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

177. Депозитарна установа, що не є первинним дилером, для забезпечення розрахунків у національній валюті здійснює такі дії:

1) формує в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку звіт щодо строків та сум сплати доходів та/або погашень за ОВДП кожного робочого дня після відкриття операційного дня депозитарію Національного банку;

2) виконує дії щодо розподілу коштів за власниками ОВДП, контролює отримання коштів в національній валюті у день, що є датою платежу, у разі наявності сум коштів до сплати;

3) забезпечує перерахування належних власникам ОВДП коштів у порядку, передбаченому внутрішніми документами та відповідними договорами.

178. Депозитарна установа, що є первинним дилером, для забезпечення розрахунків в іноземній валюті щодо розміщення ОВДП кожного робочого дня не рідше ніж двічі на день перевіряє інформацію щодо розрахунків шляхом формування відомості про результати клірингу та розрахунків, а саме:

1) через годину після відкриття робочого дня депозитарію Національного банку;

2) за три години до завершення регламентного часу операційного дня депозитарію Національного банку.

Депозитарна установа контролює сплату коштів за результатами розміщення в день, що є датою платежу, якщо згідно з інформацією з відомості про результати клірингу та розрахунків депозитарна установа та/або її депоненти мають зобов'язання перед емітентом.

{Абзац четвертий пункту 178 глави 21 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

179. Депозитарна установа для забезпечення розрахунків щодо сум доходу та/або погашень за ОВДП, номінованими в іноземній валюті здійснює такі дії:

1) формує в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку звіт щодо термінів та сум сплати доходів та/або погашень за ОВДП кожного робочого дня після відкриття операційного дня депозитарію Національного банку;

2) виконує дії щодо розподілу коштів за власниками ОВДП, якщо є суми коштів до сплати;

3) контролює отримання коштів в іноземній валюті;

4) забезпечує перерахування належних депонентам коштів у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи та відповідними договорами.

Глава 22. Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депозитарних установ щодо розміщення ОМП

180. Депозитарій Національного банку обслуговує операції з розміщення ОМП у результаті укладання договорів із першими власниками в процесі розміщення ОМП на фондовій біржі або поза фондовою біржею в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі цим Положенням.

{Пункт 180 глави 22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

181. Розрахунки за результатами розміщення ОМП здійснюються в безготівковій формі в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків в Україні, та в грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено умовами випуску ОМП.

Розрахунки за результатами розміщення ОМП, якщо умови випуску ОМП передбачають випуск ОМП, номінованих в іноземній валюті, та/або розміщення зазначених ЦП, номінованих у грошовій одиниці України, серед нерезидентів здійснюються в безготівковій формі відповідно до вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків.

182. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування розрахунків за результатами розміщення ОМП за одним із таких принципів:

1) "оплата проти поставки цінних паперів" у результаті розміщення поза фондовою біржею;

2) "поставка цінних паперів без оплати" у результаті розміщення поза фондовою біржею;

3) "поставка цінних паперів без оплати" у результаті розміщення на фондовій біржі.

{Пункт 182 глави 22 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

183. Депозитарна установа під час здійснення операцій за результатами розміщення ОМП, якщо розрахунки здійснюються за принципом "оплата проти поставки цінних паперів", подає депозитарію Національного банку розпорядження на зарахування ОМП із зазначенням банківських реквізитів депонента - першого власника. Водночас депозитарна установа повинна пересвідчитися, що обслуговуючий банк депонента - першого власника відповідає вимогам щодо здійснення платежів за угодами із ЦП на підставі повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку.

{Абзац перший пункту 183 глави 22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку за результатами квитування зустрічних розпоряджень депозитарної установи та емітента здійснює переказ ОМП з рахунка емітента на рахунок депонента - першого власника з установленням відповідних обмежень щодо обігу ЦП для здійснення розрахунків за результатами розміщення та надає повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) на суму зобов'язань до обслуговуючого банку депонента - першого власника, зазначеного в розпорядженні на зарахування.

{Абзац другий пункту 183 глави 22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Обслуговуючий банк депонента - першого власника зобов'язаний забезпечити оплату коштів за придбані ОМП із використанням спеціальних засобів на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП.

{Абзац третій пункту 183 глави 22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Депозитарій Національного банку одночасно з отриманням коштів за придбані ОМП здійснює безумовні депозитарні операції щодо розблокування ОМП, що були розміщені на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників для обліку ЦП, заблокованих за емісійними обмеженнями.

Депозитарій Національного банку, якщо немає оплати за придбані ОМП, здійсненої з використанням спеціальних засобів, до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку в порядку виконання безумовної операції списує ОМП з рахунка депонента - першого власника на рахунок емітента, а сквитовані розпорядження скасовуються.

184. Депозитарна установа під час здійснення операцій за результатами розміщення ОМП поза фондовою біржею, якщо розрахунки здійснюються за принципом "поставка цінних паперів без оплати", подає депозитарію Національного банку розпорядження на зарахування ОМП.

{Абзац перший пункту 184 глави 22 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

Депозитарій Національного банку за результатами квитування зустрічних розпоряджень депозитарної установи та емітента здійснює переказ ОМП з рахунка емітента на рахунок депонента - першого власника для обліку ОМП, заблокованих за емісійними обмеженнями. Грошові розрахунки здійснюються без участі депозитарію Національного банку на умовах відповідних договорів.

184-1. Депозитарна установа під час здійснення операцій за результатами розміщення ОМП на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати" після отримання від депозитарію Національного банку розпоряджень на переказ ОМП на рахунки депозитарної установи в розрізі власників виконує звірку інформації в розпорядженнях з даними системи депозитарного обліку депозитарної установи та виконує такі дії:

1) підтверджує депозитарію Національного банку проведення операції із зарахування ОМП на рахунки перших власників, якщо звірка інформації виконана успішно; або

2) надсилає депозитарію Національного банку засобами електронної пошти Національного банку інформаційне повідомлення про неможливість зарахування ОМП на рахунки перших власників із зазначенням причини, якщо в результаті звірки виявлені розбіжності між даними в розпорядженнях депозитарію Національного банку та даними із системи депозитарного обліку депозитарної установи.

Депозитарій Національного банку в разі отримання від депозитарної установи інформаційного повідомлення про неможливість виконання операції із зарахування ОМП на рахунки перших власників здійснює заходи з метою з'ясування причин та усунення перешкод для завершення операцій у порядку, визначеному регламентом взаємодії між депозитарієм Національного банку та фондовою біржею та законодавством з питань депозитарної діяльності.

Грошові розрахунки здійснюються без участі депозитарію Національного банку в порядку, установленому умовами правочинів.

{Главу 22 розділу III доповнено новим пунктом 184-1 згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

185. Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за результатами розміщення ОМП уносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в ЦП депонентів згідно з вимогами, викладеними в пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення.

186. Депозитарій Національного банку після депонування емітентом глобального сертифіката випуску ОМП надає депозитарним установам, які обслуговують перших власників за відповідним випуском ОМП, розпорядження на розблокування ОМП на рахунках депонентів - перших власників.

Депозитарні установи підтверджують виконання операцій з розблокування ОМП на рахунках депонентів - перших власників.

{Пункт 186 глави 22 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 70 від 25.06.2018}

187. Право власності на ОМП виникає з часу їх зарахування на рахунок у ЦП власника в депозитарній установі. Обіг ОМП дозволяється після депонування глобального сертифіката емітентом ОМП і розблокування ОМП на рахунках власників.

Глава 23. Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депозитарних установ щодо виплати доходу, погашення/дострокового погашення ОМП та викупу ОМП емітентом

188. Депозитарій Національного банку здійснює виплату сум доходу та/або погашень за ОМП на банківський рахунок депозитарної установи, що зазначений в анкеті рахунка в цінних паперах, до дати припинення депозитарної діяльності депозитарною установою. Виплати сум доходу та/або погашень за ОМП із дати припинення депозитарної діяльності депозитарною установою здійснюються в порядку, передбаченому в главі 32 розділу III цього Положення.

189. Датою платежу для ОМП є дата надходження коштів з виплати доходу та/або погашення ОМП від емітента на рахунок депозитарію Національного банку.

Дата платежу переноситься на наступний робочий день, якщо дата платежу за ОМП, номінованими в національній валюті, припадає на неробочий день.

Дата платежу переноситься на наступний робочий день, якщо дата платежу за ОМП, номінованими в іноземній валюті, припадає на неробочий день або на неробочий день в країні, у валюті якої номіновані ОМП.

190. Депозитарій Національного банку та КУ/РЦ після завершення розрахунків за правочинами до завершення операційного дня дати обліку виконують розблокування ОМП та зобов'язань та/або прав із поставки та/або отримання ОМП, заблоковані для продажу, що погашаються на рахунках депозитарних установ у порядку виконання безумовної операції.

Депозитарій Національного банку та КУ/РЦ виконують розблокування ОМП і зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОМП в останній робочий день, що передує даті обліку, якщо дата обліку за ОМП припадає на неробочий день.

191. Депозитарій Національного банку в робочий день, що є наступним за датою обліку, для виплати доходу та/або погашення ОМП на підставі інформації із системи депозитарного обліку про утримувачів ЦП станом на дату обліку в разі здійснення погашення ОМП виконує блокування ОМП для погашення на рахунках власників у порядку виконання безумовної операції. Водночас ОМП, заблоковані на рахунках власників за інших підстав, залишаються заблокованими та погашаються з відповідних рахунків у порядку здійснення безумовної операції.

192. Операційний департамент на підставі наданих депозитарієм Національного банку документів до завершення операційного дня дати платежу забезпечує перерахування коштів на рахунки депозитарних установ та іноземних депозитаріїв. У разі неможливості здійснення перерахування у день, що є датою платежу, Операційний департамент негайно повідомляє про це депозитарій Національного банку. Депозитарій Національного банку вживає всіх необхідних заходів для здійснення платежу.

193. Депозитарні установи кожного робочого дня зобов'язані відстежувати інформацію щодо виплати доходів та/або погашень за ОМП, які обліковуються на рахунках депозитарних установ та їх депонентів.

Депозитарна установа формує засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку відповідні звітно-аналітичні форми щодо сум та розподілу коштів та на підставі цієї інформації здійснює звірку отриманої інформації з власними обліковими даними та розподіл коштів за власниками ОМП станом на відповідну дату обліку в порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи.

194. Депозитарна установа для забезпечення розрахунків із виплати доходу та/або погашення за ОМП здійснює такі дії:

1) формує в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку звіт щодо термінів та сум сплати доходів та/або погашень за ОМП;

2) виконує дії щодо розподілу коштів за власниками ОМП у разі наявності сум коштів до сплати;

3) контролює отримання коштів;

4) забезпечує перерахування коштів власникам ОМП у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи та відповідними договорами.

195. Депозитарій Національного банку одночасно із завершенням грошових розрахунків виконує безумовні депозитарні операції списання ОМП, що погашаються, з рахунків депозитарної установи та її депонентів.

196. Депозитарій Національного банку здійснює депозитарні операції щодо дострокового погашення на підставі розпоряджень емітента та депозитарних установ, що обслуговують власників ОМП, за принципом "поставка цінних паперів без оплати".

Депозитарна установа надає розпорядження на списання ОМП з рахунка власника в разі здійснення дострокового погашення випуску (серії) ОМП у випадках, передбачених проспектом ОМП та/або рішенням про емісію ОМП. Депозитарій Національного банку за результатом успішного квитування зустрічних розпоряджень депозитарної установи та емітента здійснює списання ОМП з рахунка власника на рахунок емітента.

{Абзац другий пункту 196 глави 23 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

197. Депозитарна установа на підставі виконаних операцій за результатами погашення ОМП відображає у власній системі депозитарного обліку виконані операції відповідно до вимог, викладених у пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення.

198. Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за результатами погашення ОМП уносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами, викладеними в пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення.

199. Депозитарна установа здійснює обслуговування корпоративних операцій щодо викупу емітентом ОМП у порядку здійснення облікових операцій, передбаченому в главах 25 - 28 розділу III цього Положення.

Глава 24. Обслуговування облікових операцій за рахунками у цінних паперах депозитарних установ щодо блокування/розблокування ЦП для продажу

200. Депозитарна установа для забезпечення розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", повинна здійснити блокування ЦП для продажу.

Блокування ЦП відбувається на підставі розпорядження депонента за умови попереднього внесення інформації щодо торговця цінними паперами, який обслуговує депонента до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку в порядку, передбаченому в пунктах 156, 157 глави 18 розділу III цього Положення.

201. Депозитарна установа для блокування ЦП для продажу подає до депозитарію Національного банку розпорядження на блокування, обираючи сегрегований рахунок депонента або агрегований рахунок, на якому обліковуються ЦП, належні депоненту, торговця цінними паперами, який представляє його інтереси, та відповідний кліринговий рахунок/субрахунок торговця цінними паперами, а також інформацію щодо ЦП, що блокуються.

Депозитарій Національного банку після перевірки розпорядження здійснює переказ ЦП на балансовий рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, і надсилає повідомлення про виконання блокування депозитарній установі та КУ/РЦ.

Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за результатами блокування ЦП уносить зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів згідно з вимогами, викладеними в пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення.

ЦП, заблоковані для продажу, залишаються заблокованими до моменту їх розблокування у випадках, передбачених цим Положенням.

202. Депозитарій Національного банку здійснює розблокування ЦП, що були заблоковані для продажу, у порядку виконання безумовної операції на підставі відомості розпоряджень на розблокування від КУ/РЦ, крім інших випадків, передбачених цим Положенням та законодавством України.

КУ/РЦ надає відомість розпоряджень на розблокування на підставі відповідного розпорядження торговця цінними паперами, на користь якого заблоковані ЦП, або на підставі розпорядження власника в порядку, передбаченому внутрішніми документами КУ/РЦ, а також у випадках, передбачених законодавством України, на підставі розпоряджень депозитарію Національного банку.

203. Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за результатами розблокування ЦП уносить зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів згідно з вимогами, викладеними в пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення.

Глава 25. Обслуговування облікових операцій за рахунками у цінних паперах депозитарних установ за наслідками правочинів за ЦП, укладених на фондовій біржі з дотриманням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів проти оплати" (у тому числі операцій репо з поставкою ЦП)

204. Депозитарна установа для забезпечення розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснює блокування ЦП у порядку, передбаченому в пунктах 200, 201 глави 24 розділу III цього Положення.

205. Грошові розрахунки за правочинами щодо ЦП, укладеними на фондовій біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюються РЦ.

206. Депозитарій Національного банку проводить розрахунки в ЦП за наслідками правочинів, укладених на фондовій біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", за результатами опрацювання клірингової відомості з переліком розпоряджень від РЦ за результатом неттінгу та в режимі одиночних розрахунків у порядку виконання безумовної операції.

207. Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за наслідками правочинів, укладених на фондовій біржі, уносить зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів згідно з вимогами, викладеними в пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення. Депозитарна установа для внесення змін на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів використовує звітно-аналітичні форми, які формуються засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, зокрема під час проведення одиночних операцій, використовує журнал операцій, а під час проведення неттінгових операцій - відомість взаємозаліку.

Глава 26. Обслуговування облікових операцій за рахунками у цінних паперах депозитарних установ за наслідками правочинів за ЦП, укладених поза фондовою біржею з дотриманням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів проти оплати" (у тому числі операцій репо з поставкою ЦП)

208. Депозитарій Національного банку проводить розрахунки в ЦП за наслідками правочинів, укладених поза фондовою біржою з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", за результатами опрацювання клірингової відомості з переліком розпоряджень від РЦ у режимі одиночних розрахунків у порядку здійснення безумовної операції.

Грошові розрахунки за правочинами щодо ЦП, що укладені поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюються РЦ.

209. Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за наслідками правочинів, укладених поза фондовою біржею, уносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами, викладеними в пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення. Депозитарна установа для внесення змін до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів використовує звітно-аналітичні форми, які формуються засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку, зокрема використовує журнал операцій.

Глава 27. Обслуговування облікових операцій за рахунками у цінних паперах депозитарних установ за наслідками правочинів за ЦП, укладених поза фондовою біржею з дотриманням під час розрахунків принципу "оплата проти поставки цінних паперів" (у тому числі операцій репо з поставкою ЦП)

210. Розрахунки за правочинами, укладеними поза фондовою біржею за принципом "оплата проти поставки цінних паперів", здійснюються на підставі зустрічних розпоряджень депозитарних установ, що обслуговують сторони правочину, таким чином:

1) депозитарна установа постачальника ЦП надає депозитарію Національного банку розпорядження на переказ (списання), зазначаючи банківські реквізити постачальника, а саме: код обслуговуючого банку постачальника, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ постачальника та номер банківського рахунка постачальника, а також тип правочину (репо, купівля-продаж або інший тип) та інші реквізити правочину;

2) депозитарна установа отримувача ЦП надає депозитарію Національного банку розпорядження на переказ (зарахування) ЦП, зазначаючи банківські реквізити одержувача, а саме: код обслуговуючого банку одержувача, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ одержувача, а також тип правочину (репо, купівля-продаж або інший тип) та інші реквізити правочину. Водночас депозитарна установа повинна пересвідчитися, що обслуговуючий банк одержувача відповідає вимогам щодо здійснення платежів за правочинами щодо цінних паперів на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

{Підпункт 2 пункту 210 глави 27 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

3) депозитарій Національного банку в разі квитування зустрічних розпоряджень здійснює переказ ЦП на рахунок одержувача в статусі, заблокованому для оплати;

4) депозитарій Національного банку надсилає обслуговуючому банку одержувача, зазначеному в розпорядженні на зарахування, повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) і змінює статус розпоряджень сторін;

{Підпункт 4 пункту 210 глави 27 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

5) одержувач забезпечує оплату коштів до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП обслуговуючим банком із використанням спеціальних засобів на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

{Підпункт 5 пункту 210 глави 27 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

6) депозитарій Національного банку одночасно із надходженням інформації про списання коштів із рахунка одержувача в обслуговуючому банку здійснює безумовні депозитарні операції щодо розблокування ЦП, що були зараховані на рахунок у цінних паперах одержувача;

7) обслуговуючий банк відправляє депозитарію Національного банку з використанням спеціальних засобів повідомлення про завершення грошових розрахунків (&А), якщо обслуговуючий банк постачальника і отримувача є однією банківською установою, та згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) здійснюється внутрішньобанківський платіж;

{Підпункт 7 пункту 210 глави 27 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

8) депозитарій Національного банку, якщо немає оплати за придбані ЦП, здійсненої з використанням спеціальних засобів, до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку переказує ЦП у порядку виконання безумовної операції з рахунка отримувача на рахунок постачальника, а сквитовані розпорядження скасовуються.

211. Депозитарні установи, якщо після надання зустрічних розпоряджень постачальника і отримувача не відбулось їх квитування, з'ясовують в депозитарії Національного банку причину та шляхи усунення розбіжностей.

212. Депозитарна установа може відмінити надані депозитарію Національного банку розпорядження до моменту їх квитування шляхом надання відповідного розпорядження депозитарію Національного банку.

213. Депозитарна установа на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за наслідками правочинів, укладених поза фондовою біржою, уносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

Глава 28. Обслуговування облікових операцій за рахунками у цінних паперах депозитарних установ за наслідками правочинів за ЦП, укладених поза фондовою біржею з дотриманням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів без оплати" (у тому числі операцій репо з поставкою ЦП)

214. Розрахунки у цінних паперах за правочинами, укладеними поза фондовою біржею за принципом "поставка цінних паперів без оплати", здійснюються на підставі зустрічних розпоряджень депозитарних установ, що обслуговують сторони відповідних правочинів. Водночас депозитарні установи зазначають тип правочину (репо, купівля-продаж, міна, переуступка, кредитування або інший тип) та інші реквізити правочину.

215. Депозитарій Національного банку за результатами успішного квитування зустрічних розпоряджень здійснює переказ ЦП з рахунка постачальника на рахунок одержувача.

216. Якщо правочини, укладені поза фондовою біржею з дотриманням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів без оплати", передбачають грошові розрахунки, то такі розрахунки здійснюються без участі депозитарію Національного банку в порядку, установленому умовами відповідних правочинів.

217. Депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції за наслідками укладених правочинів уносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

Глава 29. Обслуговування облікових операцій блокування ЦП/прав на ЦП за наслідком застави за рахунками депозитарних установ

218. Передавання ЦП у заставу за правочинами, стороною в яких є Національний банк, може відбуватися з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" або з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати".

Національний банк під час здійснення ним функції депозитарної установи для забезпечення виконання операцій блокування (обтяження зобов'язаннями) ОВДП та/або ОЗДП або прав на ОВДП та/або ОЗДП за наслідком застави на користь Національного банку має право відкривати рахунки в цінних паперах своїм клієнтам для обліку ОВДП та/або ОЗДП або прав на ОВДП та/або ОЗДП, що передаються в заставу, якщо така можливість передбачена договорами між Національним банком та його клієнтами та/або законодавством України.

{Пункт 218 глави 29 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

Національний банк як заставодержатель розміщує та підтримує в актуальному стані на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку анкету-заставодержателя та картку зі зразками підписів заставодержателя, а також документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису від імені заставодержателя для використання даних документів депозитарними установами заставодавців.

Депозитарій Національного банку обліковує в системі депозитарного обліку інформацію щодо депозитарних установ та сторін операцій блокування ЦП (за умови обліку ЦП на сегрегованих рахунках депонентів). У разі зміни сторони за такими правочинами або депозитарної установи однієї зі сторін відповідна депозитарна установа надає депозитарію Національного банку документи, що підтверджують такі зміни для відображення їх у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

219. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку за операціями з рефінансування з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" таким чином:

{Абзац перший пункту 219 глави 29 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

1) депозитарій Національного банку за результатом отримання інформації про задоволені заявки формує відомість сквитованих розпоряджень;

2) депозитарій Національного банку здійснює перевірку відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на відповідних рахунках та виконує в системі депозитарного обліку операції щодо блокування ЦП, які передаються в заставу, для здійснення розрахунків у порядку виконання безумовної операції;

3) депозитарій Національного банку за результатами блокування формує і надає до Операційного департаменту повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P);

{Підпункт 3 пункту 219 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

4) депозитарій Національного банку одночасно з надходженням інформації про оплату сум згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) в порядку виконання безумовної операції здійснює блокування ЦП на відповідному рахунку для забезпечення кредиту;

{Підпункт 4 пункту 219 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

5) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції уносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

219-1. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку за операціями з рефінансування з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати" таким чином:

1) депозитарій Національного банку на підставі інформації, сформованої засобами відповідного програмного забезпечення за результатами задоволених заявок, формує відомість сквитованих розпоряджень;

2) депозитарій Національного банку здійснює перевірку відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на відповідних рахунках у цінних паперах та виконує в системі депозитарного обліку операції щодо блокування ЦП, які передаються в заставу, у порядку виконання безумовної операції;

3) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

{Гглаву 29 розділу III доповнено новим пунктом 219-1 згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

220. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку або між клієнтами депозитарію Національного банку з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" таким чином:

{Абзац перший пункту 220 глави 29 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

1) депозитарна установа заставодавця надає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу, зазначаючи банківські реквізити заставодавця, а саме: код обслуговуючого банку заставодавця, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ заставодавця та номер банківського рахунка заставодавця, а також реквізити правочину;

2) депозитарна установа заставодержателя або Національний банк надає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу, зазначаючи банківські реквізити заставодержателя, а саме: код обслуговуючого банку заставодержателя, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ заставодержателя, а також реквізити правочину. Водночас депозитарна установа повинна пересвідчитися, що обслуговуючий банк заставодержателя відповідає вимогам щодо здійснення платежів за правочинами щодо цінних паперів на підставі повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

{Підпункт 2 пункту 220 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

3) депозитарій Національного банку здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку заставодавця;

4) депозитарій Національного банку в разі успішного квитування зустрічних розпоряджень здійснює блокування ЦП, які передаються в заставу, для здійснення розрахунків та формує і надсилає обслуговуючому банку заставодержателя повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P);

{Підпункт 4 пункту 220 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

5) заставодержатель забезпечує оплату коштів до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП обслуговуючим банком з використанням спеціальних засобів на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

{Підпункт 5 пункту 220 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

6) обслуговуючий банк відправляє депозитарію Національного банку з використанням спеціальних засобів повідомлення про завершення грошових розрахунків (&А), якщо обслуговуючий банк заставодавця і заставодержателя є однією банківською установою, та згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) здійснюється внутрішньобанківський платіж;

{Підпункт 6 пункту 220 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

7) депозитарій Національного банку одночасно з оплатою сум згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) в порядку виконання безумовної операції здійснює блокування ЦП на відповідному рахунку;

{Підпункт 7 пункту 220 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

8) депозитарій Національного банку, якщо немає оплати за відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P), здійсненої з використанням спеціальних засобів до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку, переказує ЦП у порядку виконання безумовної операції з рахунка заставодавця, заблоковані для здійснення розрахунків, на рахунок заставодавця для обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями, а сквитовані розпорядження скасовуються;

{Підпункт 8 пункту 220 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

9) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

221. Виконання операцій щодо блокування (обтяження зобов'язаннями) ЦП/прав на ЦП за наслідком застави на користь Національного банку або між клієнтами депозитарію Національного банку здійснюється з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати" таким чином:

1) депозитарна установа заставодавця надає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу;

2) депозитарна установа заставодержателя або Національний банк надає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу;

3) депозитарій Національного банку здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку заставодавця;

4) депозитарій Національного банку в разі успішного квитування зустрічних розпоряджень здійснює блокування ЦП, які передаються в заставу, на відповідному рахунку;

5) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

222. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку за операціями з рефінансування, з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" таким чином:

{Абзац перший пункту 222 глави 29 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

1) депозитарій Національного банку на підставі отриманого повідомлення про намір погашення кредиту формує відомість сквитованих розпоряджень у системі депозитарного обліку;

2) депозитарій Національного банку здійснює перевірку відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на відповідних рахунках та виконує в системі депозитарного обліку операції щодо розблокування ЦП, які були надані в заставу для здійснення розрахунків у порядку виконання безумовної операції;

3) депозитарій Національного банку за результатами розблокування формує і надає обслуговуючому банку заставодавця повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P);

{Підпункт 3 пункту 222 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

4) депозитарій Національного банку одночасно з оплатою сум згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) в порядку виконання безумовної операції здійснює розблокування ЦП на рахунку заставодавця шляхом переказу ЦП на відповідний рахунок для обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

{Підпункт 4 пункту 222 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

5) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

У разі неможливості з технічних або будь-яких інших об'єктивних причин виконати операцію розблокування ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку за операціями з рефінансування з дотриманням під час розрахунків принципу "оплата проти поставки цінних паперів", такі операції здійснюються в порядку, передбаченому в пунктах 56, 57 глави 5 розділу I цього Положення.

222-1. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку за операціями з рефінансування, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати" таким чином:

1) депозитарій Національного банку на підставі інформації, сформованої засобами відповідного програмного забезпечення за результатами задоволених заявок, формує відомість сквитованих розпоряджень;

2) депозитарій Національного банку здійснює перевірку відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на відповідних рахунках у цінних паперах та виконує в системі депозитарного обліку операції щодо розблокування ЦП, які були надані в заставу, у порядку виконання безумовної операції;

3) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

{Гглаву 29 розділу III доповнено новим пунктом 222-1 згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

223. Депозитарні установи та депозитарій Національного банку виконують операції розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку або клієнтів депозитарію Національного банку, з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів" таким чином:

{Абзац перший пункту 223 глави 29 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

1) депозитарна установа заставодавця надає депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави, зазначаючи банківські реквізити заставодавця, а саме: код обслуговуючого банку заставодавця, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ заставодавця, а також реквізити правочину. Водночас депозитарна установа повинна пересвідчитися, що обслуговуючий банк заставодавця відповідає вимогам щодо здійснення платежів за правочинами щодо цінних паперів на підставі повідомлень про необхідність перерахування коштів (&P) від депозитарію Національного банку;

{Підпункт 1 пункту 223 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

2) депозитарна установа заставодержателя або Національний банк надає депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави, зазначаючи банківські реквізити заставодержателя, а саме: код обслуговуючого банку заставодержателя, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ заставодержателя та номер банківського рахунка заставодержателя, а також реквізити правочину;

3) депозитарій Національного банку здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку заставодавця. Водночас депозитарієм Національного банку здійснюється контроль за тим, щоб розпорядження на розблокування було надано тими самими депозитарною установою та заставодержателем, які давали розпорядження на блокування за відповідним правочином;

4) депозитарій Національного банку в разі успішного квитування зустрічних розпоряджень здійснює розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави для здійснення розрахунків, та формує і надсилає обслуговуючому банку заставодавця повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P);

{Підпункт 4 пункту 223 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

5) заставодавець забезпечує оплату коштів до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП обслуговуючим банком з використанням спеціальних засобів СЕП на підставі повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P) депозитарію Національного банку;

{Підпункт 5 пункту 223 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

6) обслуговуючий банк відправляє депозитарію Національного банку з використанням спеціальних засобів повідомлення про завершення грошових розрахунків (&А), якщо обслуговуючий банк заставодавця і заставодержателя є однією банківською установою, та згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) здійснюється внутрішньобанківський платіж;

{Підпункт 6 пункту 223 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

7) депозитарій Національного банку одночасно з оплатою сум згідно з повідомленням про необхідність перерахування коштів (&P) в порядку виконання безумовної операції здійснює розблокування ЦП на відповідному рахунку;

{Підпункт 7 пункту 223 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

8) депозитарій Національного банку, якщо немає оплати за відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів (&P), здійсненої з використанням спеціальних засобів до завершення часу приймання початкових платежів у СЕП, до закриття операційного дня депозитарію Національного банку переказує ЦП у порядку виконання безумовної операції з рахунка заставодавця, заблоковані для здійснення розрахунків, на рахунок заставодавця для обліку ЦП, обтяжених зобов'язаннями, а сквитовані розпорядження скасовуються;

{Підпункт 8 пункту 223 глави 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

9) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

224. Виконання операцій розблокування (припинення застави) ЦП, що були заблоковані на користь Національного банку або інших клієнтів депозитарію Національного банку, здійснюється з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати" таким чином:

1) депозитарна установа заставодавця надає депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави;

2) депозитарна установа заставодержателя або Національний банк надає депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави;

3) депозитарій Національного банку здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку заставодавця. Водночас депозитарієм Національного банку здійснюється контроль за тим, щоб розпорядження на розблокування було надано тими самими депозитарною установою та заставодержателем, які давали розпорядження на блокування за відповідним правочином;

4) депозитарій Національного банку в разі успішного квитування зустрічних розпоряджень здійснює розблокування ЦП, що вивільняються з-під застави на відповідному рахунку;

5) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

225. Виконання операцій щодо заміни ЦП, які/права на які були заблоковані за наслідком застави на користь Національного банку, здійснюється за принципом "поставка цінних паперів без оплати" у такому порядку:

1) ДСК надає розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу та/або розблокування ЦП, що підлягають розблокуванню з-під застави шляхом заміни ЦП;

2) структурний підрозділ Національного банку, до компетенції якого належить супроводження відповідного типу правочинів, надає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу;

3) депозитарна установа заставодавця надає депозитарію Національного банку розпорядження на блокування ЦП, що надаються в заставу;

4) депозитарій Національного банку здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку заставодавця та виконує блокування;

5) структурний підрозділ Національного банку, до компетенції якого належить супроводження відповідного типу правочинів, надає депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування ЦП, що звільняються з-під застави;

6) депозитарна установа заставодавця надає депозитарію Національного банку розпорядження на розблокування ЦП, що звільняються з-під застави;

7) депозитарій Національного банку здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку заставодавця та виконує розблокування;

8) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

226. Виконання операцій щодо заміни ЦП, які/права на які були заблоковані за наслідком застави на користь Національного банку, здійснюється за принципом "поставка цінних паперів без оплати" під час надання кредиту під заставу ЦП з пропозицією перерахувати кошти цього кредиту на погашення кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування, строк погашення яких настав (далі - роловер), у такому порядку:

1) депозитарій Національного банку за результатами розгляду заявок на роловер на підставі розпорядження ДСК, сформованого засобами відповідного програмного забезпечення Національного банку, у порядку здійснення безумовної операції здійснює блокування ЦП, що пропонуються у заставу, на рахунку щодо обліку ЦП, заблокованих для отримання кредиту;

2) депозитарій Національного банку за результатами задоволення заявок на роловер на підставі розпорядження ДВР, сформованого засобами відповідного програмного забезпечення Національного банку, у порядку виконання безумовної операції здійснює блокування ЦП, що відібрані в заставу, шляхом їх переведення на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих для забезпечення кредиту, та/або розблокування ЦП, що не відібрані в заставу з рахунка щодо обліку ЦП, заблокованих для отримання кредиту;

3) депозитарій Національного банку за результатами завершення грошових розрахунків за роловером у разі вивільнення з-під застави раніше заблокованих ЦП на підставі розпорядження ДСК, сформованого засобами відповідного програмного забезпечення Національного банку, у порядку виконання безумовної операції здійснює розблокування ЦП;

4) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

227. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування операцій зі звернення стягнення на ЦП, що надані в заставу, у разі досягнення заставодавцем та заставодержателем згоди на перехід права власності на ЦП, що є предметом застави, до заставодержателя на підставі зустрічних розпоряджень депозитарних установ, які обслуговують сторони відповідних правочинів.

Депозитарій Національного банку після перевірки цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ЦП кількості ЦП на рахунку заставодавця виконує переказ ЦП, заблокованих на відповідному рахунку, на рахунок заставодержателя для обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями.

Глава 30. Обслуговування безумовних та інших облікових операцій за рахунками депозитарних установ

228. Депозитарій Національного банку в разі надходження документів, що передбачають наявність підстав для виконання безумовної операції щодо ЦП певного випуску, зокрема обмеження/зняття обмеження на здійснення операцій з ЦП, виконує відповідні операції з такими особливостями:

1) депозитарій Національного банку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідних документів здійснює безумовну операцію щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з ЦП певного випуску, якщо цими документами не встановлена інша пізніша дата встановлення/зняття обмеження;

2) депозитарій Національного банку протягом операційного дня, коли була проведена безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з ЦП певного випуску або інша безумовна операція за рахунками депозитарних установ, надає депозитарним установам та КУ/РЦ відповідне повідомлення про проведення такої операції;

3) депозитарні установи на підставі інформації про проведені депозитарієм Національного банку операції вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

229. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування операцій з реалізації Національним банком переважного і безумовного права, передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України", щодо задоволення будь-якої основаної на здійсненому рефінансуванні банку вимоги, оформленої в установленому законом порядку, за якою настав строк погашення, на підставі розпорядчих актів Національного банку.

Національний банк як заставодержатель у випадках, передбачених умовами відповідного договору, може реалізувати своє переважне право на звернення стягнення на ЦП, що є предметом застави, шляхом набуття ЦП у власність або реалізації ЦП третім особам, зокрема на фондовій біржі.

230. Національний банк як заставодержатель для проведення звернення стягнення на предмет застави надає депозитарію Національного банку розпорядження на переказ ЦП з рахунка заставодавця щодо обліку ЦП, заблокованих на користь Національного банку, на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовних операцій.

Національний банк як заставодержатель після виконання депозитарієм Національного банку безумовної операції переказу ЦП на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовних операцій, визначає спосіб звернення стягнення на ЦП, що є предметом застави, та надає депозитарію Національного банку відповідне розпорядження.

231. Депозитарій Національного банку в разі звернення стягнення на ЦП, що є предметом застави, шляхом переходу права власності на ЦП до Національного банку, виконує безумовну операцію переказу ЦП з рахунка щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовних операцій депозитарної установи заставодавця, на рахунок Національного банку (заставодержателя) щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями.

232. Депозитарій Національного банку в разі звернення стягнення на ЦП, що є предметом застави, шляхом продажу ЦП виконує безумовну операцію щодо внесення Національного банку як заставодержателя до реєстру договорів брокерів для участі в торгах із продажу ЦП, що є предметом застави, та безумовну операцію щодо блокування ЦП для продажу. Виконання операцій щодо списання ЦП, реалізованих на фондовій біржі, відбувається в порядку здійснення облікових операцій, передбаченому в главі 25 розділу III цього Положення. Розблокування ЦП з торгів відбувається в порядку, передбаченому в пункті 202 глави 24 розділу III цього Положення, ЦП зараховуються на рахунок щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовних операцій.

{Пункт 232 глави 30 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

233. Депозитарій Національного банку, якщо вимоги Національного банку як заставодержателя були задоволені в повному обсязі за рахунок часткового стягнення ЦП, що є предметом застави, на підставі розпорядження Національного банку як заставодержателя розблоковує залишок ЦП на рахунку заставодавця щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями.

234. Депозитарна установа в разі отримання документів, визначених законодавством України, що передбачають наявність підстав для виконання безумовної операції за рахунками в системі депозитарного обліку, виконує відповідні операції з такими особливостями:

1) депозитарна установа обирає вид операції, який відповідає суті правочину;

2) депозитарна установа виконує операцію за принципом "поставка цінних паперів без оплати" у порядку виконання безумовної операції;

3) депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

235. Депозитарій Національного банку забезпечує проведення операцій переказу/списання цінних паперів депонента з його рахунка, відкритого в одній депозитарній установі, з метою їх зарахування на рахунок того самого депонента, відкритий в іншій депозитарній установі на підставі зустрічних розпоряджень депозитарних установ за принципом "поставка цінних паперів без оплати".

У разі переведення заблокованих цінних паперів вони зараховуються з відображення ідентичного стану блокування, а депозитарні установи зобов'язані забезпечити в порядку, передбаченому своїми внутрішніми документами, передавання документів, на підставі яких здійснювалося блокування ЦП.

Депозитарні установи вносять зміни до системи депозитарного обліку за відповідними рахунками в цінних паперах депонентів згідно з вимогами пункту 60 глави 5 розділу I цього Положення.

236. Депозитарій Національного банку також може обслуговувати інші облікові операції своїх клієнтів відповідно до вимог цього Положення, законодавства України та умов договорів, укладених з клієнтами.

Глава 31. Обслуговування інформаційних операцій депозитарних установ

237. Депозитарій Національного банку здійснює для депозитарних установ такі інформаційні операції з надання:

1) довідки про стан рахунка в цінних паперах;

2) довідки про операції з ЦП;

3) інших довідково-аналітичних форм за запитом депозитарної установи;

4) доступу для формування інших електронних звітно-аналітичних форм, що є складовими системи депозитарного обліку депозитарної установи.

238. Депозитарій Національного банку виконує інформаційні операції в порядку та у строки, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, відповідним договором та/або вимогами законодавства України.

239. Депозитарій Національного банку виконує інформаційні операції на підставі відповідних запитів депозитарної установи або періодично у випадках, передбачених цим Положенням, відповідним договором, законодавством України.

240. Депозитарна установа надає депозитарію Національного банку запити на здійснення інформаційних операцій в довільній формі. Такі запити мають містити необхідні реквізити для виконання відповідної інформаційної операції:

1) назву інформаційної операції;

2) повне найменування депозитарної установи;

3) ідентифікаційний код в ЄДРПОУ депозитарної установи;

4) дату, станом на яку має надаватися інформація, або період для надання інформації;

5) код(и) ЦП, за яким/якими проводиться інформаційна операція (у разі необхідності);

6) підпис розпорядника рахунка депозитарної установи;

7) іншу інформацію, яка розкриває суть інформаційної операції.

241. Депозитарій Національного банку на підставі запиту депозитарної установи виконує інформаційну операцію та надає запитувану депозитарною установою інформацію в строки та у спосіб, визначені цим Положенням та/або відповідним договором.

Глава 32. Особливості обслуговування операцій депозитарних установ у процесі припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи

242. Депозитарій Національного банку обслуговує депозитарні установи протягом процесу припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи з урахуванням інформації щодо підстав для припинення діяльності, у зв'язку з:

1) припиненням юридичної особи або прийняттям уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

2) рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання ліцензії на здійснення цього виду професійної діяльності;

3) відкликанням ліцензії на здійснення банківських операцій.

243. Депозитарій Національного банку після отримання повідомлення від депозитарної установи про прийняття рішення про припинення провадження депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи у зв'язку з припиненням юридичної особи або прийняттям уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи до визначеної дати припинення продовжує обслуговування депозитарної установи на загальних підставах.

244. Депозитарій Національного банку з дати початку припинення діяльності в разі відкриття депозитарною установою рахунка для обслуговування належних їй ЦП в іншій депозитарній установі на підставі відповідних розпоряджень депозитарних установ виконує переказ ЦП зі зміною типу власника. Такі розпорядження депозитарних установ підлягають авторизації депозитарієм Національного банку.

245. Депозитарій Національного банку після отримання повідомлення від органу ліцензування про анулювання ліцензії на провадження депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи з дати початку припинення діяльності установлює обмеження на внесення депозитарною установою змін до системи депозитарного обліку, за винятком випадків, передбачених законодавством України, та здійснює в порядку виконання безумовної операції розблокування ЦП, що заблоковані для продажу на фондовій біржі чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", на рахунку у цінних паперах депозитарної установи.

Депозитарна установа після встановлення депозитарієм Національного банку обмежень з дати початку припинення зобов'язана надати депозитарію Національного банку документи щодо підтвердження повноважень розпорядників рахунка або заміни розпорядників рахунка. Депозитарна установа для здійснення облікових операцій після підтвердження повноважень розпорядників рахунка надає депозитарію Національного банку розпорядження на виконання відповідної операції в системі депозитарного обліку та додатково повідомлення про зміст операції та про те, що немає заборгованості за виплатами доходів та/або погашенням перед депонентом за ЦП, що є предметом операції. Депозитарій Національного банку виконує звірку інформації в розпорядженні та повідомленні та перевіряє можливість виконання ініційованої операції відповідно до встановлених законодавством України обмежень, а також інформацію про суми невиплачених доходів та/або погашень за ЦП. Депозитарій Національного банку, якщо немає зауважень, здійснює в системі депозитарного обліку підтвердження ініційованої операції.

246. Депозитарій Національного банку здійснює виплати доходів та/або погашень на рахунки депозитарних установ в процесі припинення депозитарної діяльності щодо небанківських депозитарних установ без установлення обмежень на виплати, а щодо депозитарних установ-банків з такими особливостями:

1) депозитарним установам-банкам, у яких відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій, з дати припинення здійснення банківської діяльності виплати доходів та/або погашень здійснюються на транзитний рахунок депозитарію Національного банку;

2) з дати отримання депозитарієм Національного банку документів, що підтверджують повноваження ліквідатора та реквізити відкритого йому накопичувального рахунка в Національному банку, депозитарій Національного банку на підставі розпорядження ліквідатора перераховує суми невиплачених коштів, а також суми коштів, що виплачуються, до дати припинення діяльності за ЦП, що належать депозитарній установі-банку на праві власності, на накопичувальний рахунок;

3) з дати початку припинення до дати припинення депозитарій Національного банку здійснює переказ сум невиплачених коштів за ЦП, що належать депонентам депозитарної установи-банку, до нової депозитарної установи після переведення ЦП депонентом до цієї депозитарної установи, а якщо у депонента немає залишків ЦП, то депозитарій Національного банку здійснює переказ сум невиплачених коштів за ЦП, що належать цьому депоненту, на підставі розпорядження депозитарної установи-банку, що припиняє діяльність.

247. Депозитарій Національного банку після завершення операційного дня, що передує даті припинення діяльності депозитарної установи, установлює обмеження на проведення депозитарною установою будь-яких депозитарних операцій та виконує адміністративну операцію щодо внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах депозитарної установи в частині банківських реквізитів для виплати доходів та погашень за ЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах цієї депозитарної установи, в порядку виконання безумовної операції.

248. Депозитарій Національного банку з дати припинення діяльності депозитарної установи забезпечує здійснення виплати доходів та погашень за ЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що припинила діяльність, на транзитний рахунок депозитарію Національного банку до набуття повноважень по розпорядженню рахунком уповноваженим на зберігання.

249. Депозитарій Національного банку не пізніше наступного робочого дня з дати отримання від Центрального депозитарію повідомлення про підписання акта приймання-передавання документів, уповноваженому на зберігання, уносить до системи депозитарного обліку інформацію про набуття уповноваженим на зберігання повноважень по розпорядженню рахунком у цінних паперах депозитарної установи, що припинила діяльність.

250. Уповноважений на зберігання зобов'язаний надати депозитарію Національного банку та підтримувати в актуальному стані анкету уповноваженого на зберігання, картку зі зразками підписів розпорядників рахунка від імені уповноваженого на зберігання та документи, що підтверджують їх повноваження, а також реквізити рахунка в РЦ для здійснення переказу суми невиплачених коштів, а також сум коштів, що виплачуються після дати припинення діяльності.

251. Депозитарій Національного банку протягом п'яти робочих днів із дати отримання від Центрального депозитарію повідомлення про підписання акта приймання-передавання документів уповноваженому на зберігання та документів уповноваженого на зберігання здійснює переказ суми невиплачених до дати набуття уповноваженим на зберігання повноважень за розпорядженням рахунком у цінних паперах депозитарної установи, що припинила діяльність, коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в РЦ та надає повідомлення про здійснений переказ уповноваженому на зберігання.

252. Депозитарій Національного банку в разі виплати доходів та/або погашень за ЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, який залишився в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку після припинення нею депозитарної діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах у встановленому порядку, управління якими здійснює уповноважений на зберігання, протягом трьох робочих днів із дати платежу здійснює переказ коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в РЦ та надає повідомлення про здійснений переказ уповноваженому на зберігання.

253. Депозитарій Національного банку з дати набуття уповноваженим на зберігання повноважень за розпорядженням рахунком у цінних паперах депозитарної установи, що припинила діяльність, виконує операції з ЦП, що обліковуються на цих рахунках за розпорядженнями уповноваженого на зберігання у випадках, передбачених законодавством України.

254. Особливості обслуговування рахунка в цінних паперах депозитарної установи, який залишився в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку після припинення нею депозитарної діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах у встановленому порядку, управління якими здійснює уповноважений на зберігання, установлюється документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм та депозитарієм Національного банку.

Розділ IV. Порядок взаємодії депозитарію Національного банку з іноземними депозитаріями

Глава 33. Обслуговування операцій щодо ОЗДП  та державних деривативів на рахунку депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії та відображення таких операцій в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку

азва глави із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

{Пункти 255 - 276 після літер "ОЗДП" доповнено словами "та державні деривативи" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 70 від 25.06.2018}

255. Національний банк з метою реалізації своєї виключної компетенції щодо здійснення депозитарного обліку ОЗДП та державних деривативів відкриває кореспондентські рахунки в іноземних депозитаріях та відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу ОЗДП та державних деривативів.

Порядок відкриття та ведення рахунка депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії встановлюється законодавством країни місцезнаходження та внутрішніми документами іноземного депозитарію, а також договором з іноземним депозитарієм, укладеним між депозитарієм Національного банку та іноземним депозитарієм.

Облік ОЗДП та державних деривативів на кореспондентському рахунку депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії здійснюється агрегованим способом.

256. ОЗДП та державні деривативи, зараховані на рахунок депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії, приймаються на облік до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку шляхом зарахування на відповідні балансові рахунки депозитарного обліку. Депозитарним активом щодо ОЗДП та державних деривативів, зарахованих на кореспондентський рахунок депозитарію Національного банку, є виписка з рахунка депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії.

257. Обмін інформацією між депозитарієм Національного банку та іноземним депозитарієм здійснюється через систему S.W.I.F.T. або іншими способами, визначеними договором з іноземним депозитарієм.

Обмін інформацією між депозитарієм Національного банку та його клієнтами здійснюється засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку та електронної пошти Національного банку.

258. Підставою для внесення ОЗДП та державних деривативів для обліку до системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку є:

1) розпорядження депозитарної установи на зарахування ОЗДП та державних деривативів;

2) підтвердження про зарахування відповідних ОЗДП та державних деривативів на рахунок депозитарію Національного банку, відкритий в іноземному депозитарії, у формі, визначеній відповідним договором з іноземним депозитарієм.

259. Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування ОЗДП та державних деривативів на рахунках своїх клієнтів на підставі депозитарного договору. Щодо ОЗДП та державних деривативів, що обліковуються іноземним депозитарієм, депозитарій Національного банку надає клієнтам такі послуги:

1) виконання депозитарних операцій;

2) надання інформації про корпоративні операції (події);

3) обслуговування виплати доходів та погашень за ОЗДП та державними деривативами;

4) інші послуги відповідно до законодавства та договору з іноземним депозитарієм.

260. Розрахунки щодо операцій зарахування/списання ОЗДП та державних деривативів на/з рахунку депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії здійснюються у дні, які є робочими одночасно для депозитарію Національного банку та іноземного депозитарію. Якщо розрахунки припадають на день, що є неробочим для депозитарію Національного банку або іноземного депозитарію, то вони переносяться на наступний робочий день для обох депозитаріїв.

Обіг ОЗДП та державних деривативів у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням з урахуванням вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків.

261. Операції із зарахування та списання ОЗДП та державних деривативів на рахунку депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії за розпорядженнями депозитарних установ здійснюються тільки з дотриманням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів без оплати".

Депозитарій Національного банку надає розпорядження іноземному депозитарію на підставі розпорядження депозитарної установи.

Операція, яка передбачає надання зустрічного розпорядження від клієнта іноземного депозитарію, проводиться (здійснюється) іноземним депозитарієм після успішної звірки (квитування) розпоряджень.

Якщо в день здійснення розрахунків депозитарій Національного банку не отримує від іноземного депозитарію підтвердження здійснення розрахунків, то виконання розпоряджень клієнтів переноситься на наступні дні, поки депозитарій Національного банку не отримає від іноземного депозитарію таке підтвердження або інформацію про відміну розпорядження.

Депозитарій Національного банку в разі відміни іноземним депозитарієм розпорядження депозитарію Національного банку з причин, передбачених внутрішніми правилами та положеннями іноземного депозитарію, надсилає інформацію про відміну такого розпорядження депозитарній установі - ініціатору депозитарної операції.

Депозитарій Національного банку в разі отримання від іноземного депозитарію підтвердження про виконання операції на підставі такого підтвердження завершує відповідну операцію в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

262. Депозитарна установа може надати депозитарію Національного банку розпорядження на відміну наданого раніше розпорядження шляхом направлення відповідного розпорядження засобами системи депозитарного обліку депозитарію Національного банку. Після отримання такого розпорядження депозитарій Національного банку виконує такі дії:

1) здійснює відміну розпорядження в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку - якщо розпорядження ще не було направлено до іноземного депозитарію;

2) надсилає до іноземного депозитарію розпорядження про відміну, якщо розпорядження вже було направлено до іноземного депозитарію депозитарієм Національного банку, за умови, якщо можливість такої відміни передбачена регламентом роботи іноземного депозитарію, і в разі отримання підтвердження про відміну від іноземного депозитарію здійснює відміну розпорядження в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку в разі неможливості здійснення відміни розпорядження відхиляє надане депозитарною установою розпорядження про відміну наданого раніше розпорядження в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку засобами системи автоматизації депозитарію Національного банку.

263. Депозитарна установа для зарахування ОЗДП та державних деривативів на свій рахунок надає депозитарію Національного банку розпорядження, оформлене відповідно до вимог цього Положення.

264. Депозитарій Національного банку перевіряє правильність заповнення розпорядження та залежно від результатів перевірки виконує такі дії:

1) надає розпорядження іноземному депозитарію шляхом надсилання SWIFT-повідомлення або іншим способом, передбаченим договором з іноземним депозитарієм, якщо розпорядження заповнено правильно;

2) відхиляє надане розпорядження, якщо в ньому немає будь-яких з обов'язкових реквізитів.

Депозитарій Національного банку на підставі отриманої від іноземного депозитарію інформації про зарахування ОЗДП та державних деривативів на рахунок у цінних паперах депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії здійснює зарахування ОЗДП та державних деривативів на рахунок у цінних паперах депозитарної установи в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку повідомляє клієнта про отримання від іноземного депозитарію повідомлення про відміну виконання операції та в разі неможливості завершення операції відхиляє надане депозитарною установою розпорядження.

265. Депозитарна установа для списання ОЗДП та державних деривативів зі свого рахунка надає депозитарію Національного банку розпорядження, оформлене відповідно до вимог цього Положення.

266. Депозитарій Національного банку перевіряє правильність заповнення розпорядження та наявність на рахунку клієнта кількості цінних паперів, достатньої для здійснення розрахунків, і залежно від результатів перевірки виконує такі дії:

1) здійснює блокування цінних паперів на рахунку депозитарної установи та надає розпорядження іноземному депозитарію на списання цінних паперів шляхом надсилання SWIFT-повідомлення або іншим способом, передбаченим договором з іноземним депозитарієм, якщо розпорядження депозитарної установи містить усі необхідні реквізити, та на рахунку клієнта є достатня кількість цінних паперів, зазначених у розпорядженні, вільних від обтяжень;

2) відхиляє розпорядження депозитарної установи, якщо в ньому немає будь-якого з обов'язкових реквізитів або кількості ЦП, не обтяжених зобов'язаннями, на рахунку не достатньо для проведення операції. Депозитарій Національного банку на підставі отриманої від іноземного депозитарію інформації про списання ОЗДП та державних деривативів з рахунка в цінних паперах депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії здійснює списання ОЗДП та державних деривативів на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

Депозитарій Національного банку в разі отримання від іноземного депозитарію відмови у виконанні розпорядження та неможливості завершення операції відхиляє надане депозитарною установою розпорядження та здійснює розблокування ЦП на рахунку депозитарної установи в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

267. Депозитарій Національного банку для обслуговування виплати доходів та/або погашень за ОЗДП та державними деривативами повідомляє депозитарні установи про очікувані виплати доходів та/або погашень на підставі інформації, отриманої від іноземного депозитарію. Депозитарій Національного банку надсилає повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються відповідні ОЗДП та державні деривативи на дату отримання інформації про виплату доходів та/або погашення від іноземного депозитарію, засобами електронної пошти Національного банку.

Депозитарій Національного банку обслуговує операції з виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами, включаючи обслуговування розрахунків за результатами їх проведення.

Депозитарій Національного банку здійснює обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами шляхом перерахування відповідним депозитарним установам одержаних від іноземного депозитарію коштів.

Депозитарій Національного банку перераховує кошти з виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами на рахунки депозитарних установ, зазначені в анкетах рахунків у цінних паперах.

Якщо дата платежу за ОЗДП та державними деривативами припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня.

268. Депозитарій Національного банку в день, що є датою обліку, надає розпорядження КУ/РЦ на розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОЗДП та державних деривативів, що заблоковані для виставлення на продаж на фондовій біржі чи поза фондовою біржою з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", але підлягають погашенню.

КУ/РЦ забезпечує розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОЗДП та державних деривативів на підставі розпорядження депозитарію Національного банку після завершення розрахунків за правочинами до завершення операційного дня дати обліку в порядку виконання безумовної операції.

Депозитарій Національного банку та КУ/РЦ виконують розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання ОЗДП та державних деривативів в останній робочий день, що передує даті обліку, якщо дата обліку за ОЗДП та державними деривативами припадає на неробочий день.

ОЗДП та державні деривативи, заблоковані на рахунках власників за інших підстав, залишаються заблокованими та списуються з відповідних рахунків у порядку виконання безумовної операції.

269. Депозитарій Національного банку в робочий день, що є наступним за датою обліку, для виплати доходу та/або погашення ОЗДП та державних деривативів на підставі інформації із системи депозитарного обліку про утримувачів ЦП станом на дату обліку у разі здійснення погашення ОЗДП та державних деривативів виконує блокування ОЗДП та державних деривативів для погашення на рахунках власників у порядку виконання безумовної операції.

Депозитарій Національного банку в робочий день, що є наступним за датою обліку, надає Операційному департаменту інформацію щодо майбутньої виплати доходів та/або погашень за ОЗДП та державними деривативами.

270. Емітент ОЗДП та державних деривативів згідно з вимогами та в строки, передбачені проспектом або рішенням про емісію ОЗДП або та державних деривативів, забезпечує надходження відповідних сум коштів з виплати доходу та/або погашення за ОЗДП та державними деривативами на відповідний рахунок депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії. Дата надходження коштів на рахунок депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії є датою платежу. У разі надходження коштів на рахунок депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії пізніше ніж за дві години до закінчення операційного дня депозитарію Національного банку датою платежу є наступний робочий день депозитарію Національного банку.

{Пункт 270 глави 33 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 100 від 18.09.2018}

271. Депозитарій Національного банку в день, що є датою платежу, на підставі інформації щодо отримання коштів на рахунок в іноземному депозитарії та на підставі інформації з системи депозитарного обліку про утримувачів ОЗДП та державних деривативів, формує розпорядження з фінансових питань щодо переказу грошових коштів в іноземній валюті депозитарним установам та надає його/їх Операційному департаменту для здійснення переказу коштів на рахунки отримувачів.

Операційний департамент на підставі наданих депозитарієм Національного банку документів до завершення операційного дня дати платежу забезпечує перерахування коштів на рахунки депозитарних установ. У разі неможливості здійснення перерахування у день, що є датою платежу, Операційний департамент негайно повідомляє про це депозитарій Національного банку. Депозитарій Національного банку вживає всіх необхідних заходів для здійснення платежу.

272. Депозитарна установа для забезпечення розрахунків щодо сум доходу та/або погашень за ОЗДП та державними деривативами здійснює такі дії:

1) контролює отримання коштів в іноземній валюті;

2) забезпечує перерахування належних депонентам коштів у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи та відповідними договорами.

273. Депозитарій Національного банку під час погашення ОЗДП та державних деривативів списує ОЗДП та державні деривативи з рахунків депозитарних установ на підставі відповідної інформації від іноземного депозитарію до завершення операційного дня дати погашення, що визначена умовами випуску, у порядку виконання безумовної операції. Депозитарій Національного банку списує ОЗДП та державні деривативи з рахунків депозитарних установ до завершення операційного дня наступного робочого дня, якщо день погашення припадає на неробочий день.

274. Депозитарна установа за результатами погашення ОЗДП та державних деривативів уносить зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів згідно з вимогами, викладеними в пункті 60 глави 5 розділу I цього Положення, до завершення операційного дня їх проведення.

275. Депозитарій Національного банку надсилає депозитарним установам інформаційні повідомлення іноземного депозитарію щодо ОЗДП та державних деривативів, які станом на дату отримання такої інформації обліковуються на їх рахунку, засобами електронної пошти Національного банку не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання. Депозитарні установи надають отриману інформацію депонентам у порядку, передбаченому внутрішніми документами депозитарної установи та відповідними договорами.

276. Депозитарні установи можуть направляти іноземному депозитарію інформаційні повідомлення щодо ОЗДП та державних деривативів, які обліковуються на їх рахунку. Для направлення такого повідомлення депозитарні установи надають відповідне розпорядження депозитарію Національного банку засобами електронної пошти Національного банку.

Глава 34. Обслуговування операцій за рахунком іноземного депозитарію в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку

277. Депозитарій Національного банку обслуговує операції зі зберігання, обліку та обігу цінних паперів на рахунках іноземних депозитаріїв на підставі договору про кореспондентські відносини. На рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію депозитарій Національного банку здійснює облік цінних паперів, права на які та права за якими належать клієнтам іноземного депозитарію.

Депозитарій Національного банку відкриває для іноземного депозитарію рахунок за принципом номінального утримування, який передбачає узагальнений (агрегований) облік ЦП без можливості розкриття інформації про власників ЦП, що обліковуються на цьому рахунку. Перехід прав на ЦП та прав за ЦП між клієнтами іноземного депозитарію не відображається в депозитарному обліку депозитарію Національного банку.

278. Іноземні депозитарії для укладення договору про кореспондентські відносини та відкриття кореспондентського рахунка в депозитарії Національного банку надають депозитарію Національного банку такі документи:

1) анкету рахунка в цінних паперах іноземного депозитарію;

2) копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи, відповідно до законодавства країни, її місцезнаходження;

3) копію зареєстрованого установчого документа юридичної особи;

4) копію ліцензії або іншого документа, що підтверджує статус депозитарію або фінансової установи за законодавством країни, місцезнаходження юридичної особи;

5) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;

6) картку зі зразками підписів розпорядників рахунком у цінних паперах;

7) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунка в цінних паперах, якщо розпорядником рахунка є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Іноземний депозитарій у строки, установлені договором про кореспондентські відносини, у разі виникнення змін в інформації, що міститься в анкеті рахунка в цінних паперах та/або документах, що надавалися іноземним депозитарієм разом з анкетою рахунка, надає депозитарію Національного банку нову анкету рахунка в цінних паперах і документи, що підтверджують відповідні зміни.

279. Іноземний депозитарій для управління своїм рахунком у цінних паперах може призначити керуючого рахунком у цінних паперах. Керуючий рахунком для набуття повноважень з управління рахунком у цінних паперах іноземного депозитарію надає документи та здійснює дії, передбачені в главі 17 розділу III цього Положення, та додатково надає оригінал або копію документа, що підтверджує повноваження керуючого рахунком.

Призначення керуючого рахунком не обмежує прав іноземного депозитарію на розпоряджання власним рахунком та отримання інформації за цим рахунком.

280. Депозитарій Національного банку на підставі поданих документів відкриває іноземному депозитарію рахунок у цінних паперах. Для відкриття такого рахунка депозитарій Національного банку присвоює іноземному депозитарію код клієнта депозитарію Національного банку.

281. Депозитарій Національного банку закриває рахунок у цінних паперах іноземного депозитарію на підставі розпорядження від іноземного депозитарію та тільки за умови, якщо цінних паперів на такому рахунку немає.

282. Обмін розпорядженнями та інформацією між депозитарієм Національного банку та іноземним депозитарієм здійснюється через систему S.W.I.F.T. або іншими способами, визначеними цим Положенням та/або договором про кореспондентські відносини.

283. Депозитарій Національного банку виконує операції з переказу ЦП на рахунок іноземного депозитарію в депозитарії Національного банку за умови наявності дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України, якщо надання такого дозволу передбачено законодавством України.

284. Депозитарій Національного банку виконує облікові операції за рахунком іноземного депозитарію з використанням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів без оплати" у порядку, передбаченому в главі 28 розділу III цього Положення.

285. Депозитарій Національного банку може здійснювати виплати доходів та/або погашень за ЦП на рахунок іноземного депозитарію в обслуговуючому банку.

286. Іноземний депозитарій забезпечує перерахування належних його клієнтам коштів за результатами виплати депозитарієм Національного банку доходів та/або погашень за ЦП, що обліковуються на рахунку іноземного депозитарію, у порядку, передбаченому документами іноземного депозитарію та/або відповідними договорами.

287. Іноземний депозитарій зобов'язаний забезпечити обмеження обігу ЦП, що погашаються, у день, що є датою погашення, та після здійснення депозитарієм Національного банку списання ЦП з його рахунка в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку в порядку виконання безумовної операції на підставі відповідної інформації від депозитарію Національного банку до завершення операційного дня дати погашення відобразити у власному обліку операції з погашення, здійснені депозитарієм Національного банку.

Депозитарій Національного банку списує ЦП з рахунка іноземного депозитарію до завершення операційного дня наступного робочого дня, якщо дата погашення припадає на неробочий день.

288. Депозитарій Національного банку направляє всю інформацію про корпоративні операції (події) за ЦП на рахунку іноземного депозитарію безпосередньо іноземному депозитарію засобами системи S.W.I.F.T. та/або керуючому рахунком через систему S.W.I.F.T. або іншими способами, визначеними договором про кореспондентські відносини.

Начальник Управління
депозитарної діяльності
Національного банку УкраїниА.В. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку УкраїниО.Є. Чурій


Додаток 1
до Положення про провадження
депозитарної і клірингової
діяльності та забезпечення
здійснення розрахунків
за правочинами
щодо цінних паперів
Національним банком України
(пункт 23 глави 4 розділу I)

ПЛАН
балансових рахунків депозитарного обліку

№ з/п

Розділ

Підрозділ

Загальна характеристика балансового рахунка

Група

Підгрупа*

Номер рахунка

1

2

3

4

5

6

7

1

Активні балансові рахунки

2

1


Глобальні сертифікати та тимчасові глобальні сертифікати на зберіганні в депозитарії, в його власному сховищі
3


2

Бездокументарні цінні папери:
4тимчасові глобальні сертифікати

1

000

121000

5оформлені глобальним сертифікатом

2

000

122000

6вилучаються з обігу

3

000

123000

7

3


Глобальні сертифікати на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії
8


2

Бездокументарні цінні папери:
9оформлені глобальним сертифікатом

2

000

322000

10вилучаються з обігу

3

000

323000

11

Пасивні балансові рахунки

12

2


Цінні папери на обліку депозитарної установи в депозитарії
13Цінні папери депозитарної установи або клієнтів іноземного депозитарію в депозитарії:
14


1

не обтяжені зобов'язаннями

0

000

210000

15


2

заблоковані:
16для здійснення розрахунків за результатами розміщення

0

000

220000

17для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

0

010

220010

18для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

0

020

220020

19для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

030

220030

{Рядок 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 21 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 22 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 23 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

20за операціями емітента

2

000

222000

21унаслідок безумовної операції

3

000

223000

22за емісійними обмеженнями

4

000

224000

23для забезпечення кредитів Національного банку України з підтримки ліквідності

5

000

225000

24для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


010

225010

25для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


020

225020

26для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


030

225030

27для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


040

225040

28для забезпечення кредиту

6

000

226000

29для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


010

226010

30для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


020

226020

31для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


030

226030

32для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


040

226040

33для продажу

7

010

227010

34для оплати


020

227020

35власником під забезпечення виконання договірних відносин

8

000

228000

36власником для виконання договірних відносин  (за несквитованими розпорядженнями)


010

228010

37власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


030

228030

38у гарантійному фонді

9

000

229000

39Цінні папери на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії

0

100

210100

40Цінні папери на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії та вилучаються з обігу як погашені

2

100

222100

41

4


Цінні папери депонентів депозитарної установи
42


1

не обтяжені зобов'язаннями:
43що належать резидентам - фізичним особам

0

100

410100

44що належать нерезидентам


200

410200

45що належать юридичним особам - банкам-резидентам


300

410300

46що належать юридичним особам - небанкам-резидентам


400

410400

47


2

заблоковані цінні папери, що належать:
48резидентам - фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення

0

100

420100

49нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення


200

420200

50юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення


300

420300

51юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення


400

420400

52резидентам - фізичним особам і заблоковані для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

0

110

420110

53нерезидентам і заблоковані для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

0

210

420210

54юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

0

310

420310

55юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

0

410

420410

56резидентам - фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

0

120

420120

57нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

0

220

420220

58юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

0

320

420320

59юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

0

420

420420

60резидентам - фізичним особам і заблоковані для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

130

420130

61нерезидентам і заблоковані для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

230

420230

62юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

330

420330

63юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

0

430

420430

{Рядок 64 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 65 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 66 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 67 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 68 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 69 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 70 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 71 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 72 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 73 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 74 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 75 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 76 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 77 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 78 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 79 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

64резидентам - фізичним особам і заблоковані за операціями емітента

2

100

422100

65нерезидентам і заблоковані за операціями емітента


200

422200

66юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за операціями емітента


300

422300

67юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за операціями емітента


400

422400

68резидентам - фізичним особам і заблоковані внаслідок безумовної операції

3

100

423100

69резидентам - фізичним особам і заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)


100

423110

70нерезидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції


200

423200

71нерезидентам і заблоковані для продажу
(унаслідок безумовної операції)


200

423210

72юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції


300

423300

73юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)


300

423310

74юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції


400

423400

75юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для продажу (унаслідок безумовної операції)


400

423410

76резидентам - фізичним особам і заблоковані за емісійними обмеженнями

4

100

424100

77нерезидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями


200

424200

78юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями


300

424300

79юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями


400

424400

80банкам-резидентам і заблоковані для забезпечення кредитів Національного банку України з підтримання ліквідності

5

300

425300

81юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


310

425310

82юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


320

425320

83юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


330

425330

84юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


340

425340

85резидентам - фізичним особам і заблоковані власником під забезпечення кредиту

6

100

426100

86резидентам - фізичним особам і заблоковані для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


110

426110

87резидентам - фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


120

426120

88резидентам - фізичним особам і заблоковані для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


130

426130

89резидентам - фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


140

426140

90нерезидентам і заблоковані власником під забезпечення кредиту


200

426200

91нерезидентам і заблоковані для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


210

426210

92нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


220

426220

93нерезидентам і заблоковані для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


230

426230

94нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


240

426240

95юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані під забезпечення кредиту


300

426300

96юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


310

426310

97юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


320

426320

98юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


330

426330

99юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


340

426340

100юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення кредиту


400

426400

101юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


410

426410

102юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


420

426420

103юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)


430

426430

104юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)


440

426440

105резидентам - фізичним особам і заблоковані для продажу

7

110

427110

106нерезидентам і заблоковані для продажу


210

427210

107юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для продажу


310

427310

108юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для продажу


410

427410

109резидентам - фізичним особам і заблоковані для оплати


120

427120

110нерезидентам і заблоковані для оплати


220

427220

111юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для оплати


320

427320

112юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для оплати


420

427420

113учасникам правочину щодо цінних паперів для здійснення розрахунків під час виконання кліринговою установою/розрахунковим центром функції центрального контрагента


500

427500

114резидентам - фізичним особам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин


100

428100

115резидентам - фізичним особам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


110

428110

116резидентам - фізичним особам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


130

428130

117нерезидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин


200

428200

118нерезидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


210

428210

119нерезидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


230

428230

120юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин


300

428300

121юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


310

428310

122юридичним особам - банкам-резидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


330

428330

123юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин


400

428400

124юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


410

428410

125юридичним особам - небанкам-резидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)


430

428430

126

6


Цінні папери емітента
127


1

оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками

0

000

610000

128


2

заблоковані:
129за тимчасовим глобальним сертифікатом до розподілу за власниками

1

000

621000

130для продажу на фондовій біржі

7

000

627000

131для продажу на фондовій біржі (розміщення ОМП)

7

000

62700#**

132викуплені емітентом, що погашаються або анулюються

2

000

622000

133за розпорядженням емітентів ОМП, що погашаються або анулюються


010

622010

134викуплені емітентом

3

000

623000

135для продажу ЦП за принципом "поставка цінних паперів без оплати" (за несквитованими розпорядженнями)

3

030

623030

__________
*Транзитні рахунки депозитарного обліку.

__________
**#Останній символ рахунку дорівнює коду біржі.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 70 від 25.06.2018, № 100 від 18.09.2018}Додаток 2
до Положення про провадження
депозитарної і клірингової діяльності
та забезпечення здійснення розрахунків
за правочинами щодо цінних паперів
Національним банком України
(пункт 23 глави 4 розділу I)

ПЕРЕЛІК
депозитарних проводок за операціями з цінними паперами

№ з/п

Дебет

Кредит

Примітки

1

2

3

4

1

1. Первинне розміщення ОВДП:

2

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОВДП, що були розміщені)

3

122000

220000
420100
420200
420300
420400

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ОВДП, що були розміщені)

4

220000
420100
420200
420300
420400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ОВДП, що були оплачені)

5

у разі несплати коштів за ОВДП:

6

220000
420100
420200
420300
420400

122000

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ОВДП, що не були оплачені)

7

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів

8

2. Первинне розміщення ОВДП у разі прийняття окремої постанови Кабінету Міністрів України:

9

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОВДП, що були розміщені)

10

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ОВДП, що були розміщені)

11

3. Розміщення ОМП поза фондовою біржею:

12

за принципом "оплата проти поставки цінних паперів"

13

121000

621000

балансові рахунки емітентів (у разі оформлення тимчасового глобального сертифіката)

14

621000

121000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були оплачені та розміщені за тимчасовим глобальним сертифікатом)

15

121000

220000
420100
420200
420300
420400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були розміщені за тимчасовим глобальним сертифікатом)

16

220000
420100
420200
420300
420400

224000
424100
424200
424300
424400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)

17

за принципом "поставка цінних паперів без оплати"

18

121000

621000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП за тимчасовим глобальним сертифікатом)

19

621000

121000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були розміщені за тимчасовим глобальним сертифікатом)

20

121000

224000
424100
424200
424300
424400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були розміщені)

21

погашення ОМП у разі несплати коштів:

22

220000
420100
420200
420300
420400

121000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість розміщених та неоплачених ОМП)

23

121000

621000

балансові рахунки емітентів щодо обліку ОМП (на кількість неоплачених ОМП)

24

погашення ОМП у разі визнання випуску таким, що не відбувся:

25

224000
424100
424200
424300
424400

121000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

26

121000

621000

балансові рахунки емітентів щодо обліку ОМП (на кількість неоплачених ОМП)

27

анулювання ОМП:

28

621000

121000

балансові рахунки емітентів

29

заміна тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ОМП:

30

122000

121000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)

31

розблокування ОМП на рахунки власників:

32

224000
424100
424200
424300
424400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП за глобальним сертифікатом)

33

3 -1. Розміщення ОМП на фондовій біржі:

34

121000

621000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП за тимчасовим глобальним сертифікатом)

35

621000

62700#**

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були заблоковані для продажу на фондовій біржі)

36

62700#**

121000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП, що були оплачені та розміщені)

37

121000

220000
420100
420200
420300
420400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені та розміщені)

38

220000
420100
420200
420300
420400

224000
424100
424200
424300
424400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені та розміщені)

39

розблокування ОМП, що були заблоковані на рахунку емітента для продажу на фондовій біржі та не розміщені:

40

62700#**

621000

балансові рахунки емітентів (оформлені тимчасовим глобальним сертифікатом)

41

переведення емітенту ОМП у разі визнання випуску таким, що не відбувся:

42

224000
424100
424200
424300
424400

121000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ОМП, що були оплачені)

43

121000

621000

балансові рахунки емітентів (на кількість ОМП за тимчасовим глобальним сертифікатом)

44

анулювання ОМП:

45

621000

121000

балансові рахунки емітентів

46

заміна тимчасового глобального сертифіката випуску ОМП на глобальний сертифікат випуску ОМП:

47

122000

121000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, що були оплачені)

48

розблокування ОМП на рахунки власників:

49

224000
424100
424200
424300
424400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ОМП, за глобальним сертифікатом)

{Рядок 50 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 51 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 52 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 53 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 54 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 55 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 56 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

50

4. Зарахування ОЗДП та державних диривативів на рахунку Депозитарію в іноземному депозитарії за розпорядженнями Депозитарних установ за принципом "поставка цінних паперів без оплати":

51

322000

210100

балансові рахунки щодо ОЗДП та державних диривативів на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії

52

210100

322000

балансові рахунки щодо ОЗДП та державних диривативів на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії

53

32200

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ОЗДП та державних диривативів, що були розміщені)

54

5. Списання ОЗДП та державних диривативів з рахунка Депозитарію в іноземному депозитарії за розпорядженнями Депозитарних установ за принципом "поставка цінних паперів без оплати":

55

210000
410100
410200
410300
410400

220030
420130
420230
420330
420430

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ОЗДП та державних диривативів, що були заблоковані для списання)

56

220030
420130
420230
420330
420430

322000

балансові рахунки депозитарних установ (на кількість ОЗДП та державних диривативів, що були заблоковані для списання)

57

322000

210100

балансові рахунки щодо ЦП на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії

58

210100

322000

балансові рахунки щодо ЦП на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії

59

6. Блокування ЦП для їх продажу та проведення операцій репо з переходом прав на ЦП, що виконуються в режимі одиночних або неттінгових розрахунків, у тому числі під час виконання кліринговою установою/розрахунковим центром (далі - КУ/РЦ) функцій центрального контрагента (далі - ЦК):

60

210000
223000
410100
423100
410200
423200
410300
423300
410400
423400

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки депозитарних установ або клієнтів іноземного депозитарію в депозитарії (далі - балансові рахунки клієнтів-одержувачів) (на кількість ЦП, заблокованих для продажу)

61

розблокування ЦП у разі відмови в укладенні/неукладення договору щодо ЦП:

62

227010
427110
427210
427310
427410

210000
223000
410100
423100
410200
423200
410300
423300
410400
423400

балансові рахунки клієнтів (на кількість розблокованих ЦП)

63

7. Купівля-продаж ЦП/репо з переходом прав на ЦП поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних розрахунків без ЦК:

64

227010
427110
427210
427310
427410

227020
427120
427220
427320
427420

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП)

65

227020
427120
427220
427320
427420

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені)

66

122000
322000

227010
427110
427210
427310
427410
623000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

67

8. Купівля-продаж ЦП/репо з переходом прав на ЦП за договорами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею та на фондовій біржі, що виконуються в режимі одиночних та неттінгових розрахунків під час виконання КУ/РЦ функцій ЦК:

68

227010
427110
427210
427310
427410

227020
427120
427220
427320
427420

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП)

69

227020
427120
427220
427320
427420

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені)

70

122000
322000

427500

балансовий рахунок КУ/РЦ

71

427500

122000
322000

балансовий рахунок КУ/РЦ

72

122000 322000

227010
427110
427210
427310
427410
623000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

73

9. Блокування/розблокування ЦП у гарантійному фонді/з гарантійного фонду, створеного КУ/РЦ для управління ризиками, та гарантій із виконання зобов'язань:

74

210000
410100
410200
410300
410400

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

75

122000
322000

229000

балансові рахунки КУ/РЦ

76

229000

122000
322000

балансові рахунки КУ/РЦ

77

122000
322000

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

78

10. Переказ ЦП з гарантійного фонду на рахунок РЦ щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу:

79

229000

227010

балансові рахунки РЦ (на кількість ЦП, що заблоковані для продажу)

80

11. Переведення ЦП у власність РЦ у разі невиконання зобов'язань клієнтом-постачальником/одержувачем з метою подальшого продажу ЦП:

81

227010
427110
427210
427310
427410

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були заблоковані з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків)

82

122000
322000

227010

балансовий рахунок РЦ

83

12. Купівля-продаж ЦП/репо з переходом прав на ЦП та інші за правочинами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею, що виконуються за принципом "поставка цінних паперів без оплати", у тому числі коригуючі проводки:

84

210000
410100
410200
410300
410400
623000

220030
420130
420230
420330
420430
623030

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

85

220030
420130
420230
420330
420430
623030

122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

86

122000

210000
410100
410200
410300
410400
623000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

87

13. Купівля-продаж ЦП/репо з переходом прав на ЦП за правочинами щодо ЦП, укладеними поза фондовою біржею, що виконуються за принципом "оплати проти поставки цінних паперів":

88

210000
410100
410200
410300
410400

220010
420110
420210
420310
420410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

89

220010
420110
420210
420310
420410

122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

90

122000

220020
420120
420220
420320
420420

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (що очікують оплати)

91

220020
420120
420220
420320
420420

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (після оплати)

92

розблокування ЦП та повернення їх власнику в разі неоплати:

93

220020
420120
420220
420320
420420

122000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (що не були оплачені)

94

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

95

14. Операції з ЦП щодо забезпечення кредитів, наданих Національним банком України через механізми рефінансування:

96

блокування ЦП під час надання кредиту з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів":

97

210000
410300

225010
425310

балансові рахунки депозитарних установ банків та депозитарних установ щодо обліку ЦП, що належать депонентам - юридичним особам - банкам (далі - балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам)

98

225010
425310

225020
425320

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що надається в заставу для отримання кредиту)

99

225020
425320

225000
425300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що заблоковані під забезпечення кредиту)

100

розблокування ЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків з дотриманням принципу "оплата проти поставки цінних паперів":

101

225000
425300

225030
425330

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

102

225030
425330

225040
425340

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після квитування розпоряджень та до повернення кредиту)

103

225040
425340

210000
410300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після повернення кредиту)

104

блокування ЦП за операціями рефінансування з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати":

105

210000
410300

225010
425310

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

106

225010
425310

225000
425300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що заблоковані)

107

розблокування ЦП за операціями рефінансування з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати":

108

225000
425300

225030
425330

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

109

225030
425330

210000
410300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після розблокування застави)

110

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:

111

225000
425300

223000
423300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

112

223000
423300

122000

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

113

122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача

114

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:

115

225000
425300

223000
423300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

116

223000
423300

227010
427310

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, заблокованих для продажу)

117

227010
427310

122000
322000

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (на кількість ЦП, що були оплачені)

118

122000
322000

427500

балансові рахунки КУ/РЦ під час неттінгових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені)

119

427500

122000

балансові рахунки КУ/РЦ під час неттінгових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені)

120

122000

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

121

у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:

122

227010
427310

223000
423300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

123

223000
423300

122000


124

122000

210000

балансовий рахунок клієнта-одержувача (Національного банку України)

125

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:

126

225000
425300

225030
425330

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

127

225030
425330

122000

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

128

122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача

129

у випадках повернення надлишку ЦП банкам:

130

227010
427310

223000
423300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

131

223000
423300

210000
410300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

132

15. Операції з ЦП щодо забезпечення кредиту:

133

блокування ЦП під час надання кредиту:

134

210000
410100
410200
410300
410400

226010
426110
426210
426310
426410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

135

226010
426110
426210
426310
426410

226020
426120
426220
426320
426420

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень та до отримання кредиту)

136

226020
426120
426220
426320
426420

226000
426100
426200
426300
426400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після отримання кредиту)

137

розблокування ЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:

138

226000
426100
426200
426300
426400

226030
426130
426230
426330
426430

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

139

226030
426130
426230
426330
426430

226040
426140
426240
426340
426440

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень та до повернення кредиту)

140

226040
426140
426240
426340
426440

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після повернення кредиту)

141

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:

142

226000
426100
426200
426300
426400
223000
423100
423200
423300
423400

223000
423100
423200
423300
423400
122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

143

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

144

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:

145

226000
426100
426200
426300
426400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

146

223000
423100
423200
423300
423400

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, заблокованих для продажу)

147

227010
427100
427200
427300
427400

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені)

148

122000
322000

427500

балансові рахунки КУ/РЦ під час неттінгових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені)

149

427500

122000
322000

балансові рахунки КУ/РЦ під час неттінгових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені)

150

122000

227010
427110
427210
427310
427410
623000

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

151

у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:

152

227010
427110
427210
427310
427410

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

153

223000
423100
423200
423300
423400

122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

154

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

155

розблокування ЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:

156

226000
426100
426200
426300
426400

226030
426130
426230
426330
426430

балансові рахунки клієнтів-постачальників

157

226030
426130
426230
426330
426430

122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

158

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

{Рядок 159 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 160 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 161 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 162 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 163 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 164 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 165 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 166 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 167 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 168 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 169 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 170 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 171 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 172 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 173 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 174 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 175 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 176 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 177 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 178 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 179 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 180 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 181 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 182 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 183 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 184 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 185 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 186 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 187 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 188 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

{Рядок 189 виключено на підставі Постанови Національного банку № 100 від 18.09.2018}

159

17. Заміна застави за операціями з кредитування під заставу ЦП, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати":

160

блокування ЦП:

161

210000
410100
410200
410300
410400

225010
425310
226010
426110
426210
426310
426410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

162

225010 425310 226010 426110 426210 426310 426410

225000
425300
226000
426100
426200
426300
426400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень)

163

розблокування ЦП:

164

225000
425300
226000
426100
426200
426300
426400

225030
425330
226030
426130
426230
426330
426430

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

165

225030
425330
226030
426130
426230
426330
426430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень)

166

18. Операції застави ЦП під забезпечення виконання договірних відносин:

167

блокування ЦП для виконання договірних відносин:

168

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

169

228010
428110
428210
428310
428410

228000
428100
428200
428300
428400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень)

170

розблокування ЦП після виконання договірних відносин:

171

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

балансові рахунки клієнтів-постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

172

228030
428130
428230
428330
428430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників (після квитування розпоряджень)

173

розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтами-постачальниками зобов'язань за договірними відносинами):

174

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

175

223000
423100
423200
423300
423400

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

176

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

177

розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтами-одержувачами зобов'язань за договірними відносинами):

178

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

179

223000
423100
423200
423300
423400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

180

розблокування ЦП у разі невиконання зобов'язань клієнтами-постачальниками шляхом списання за безумовною операцією та продажу ЦП:

181

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

182

223000
423100
423200
423300
423400

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, заблокованих для продажу)

183

227010
427110
427210
427310
427410

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені)

184

122000
322000

427500

балансові рахунки КУ/РЦ під час неттінгових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені)

185

427500

122000
322000

балансові рахунки КУ/РЦ під час неттінгових розрахунків (на кількість ЦП, що були оплачені)

186

122000

227010
427110
427210
427310
427410

балансові рахунки клієнтів-одержувачів (на кількість ЦП, що були оплачені)

187

у разі неукладення договору та списання ЦП за безумовною операцією:

188

227010
427110
427210
427310
427410

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

189

223000
423100
423200
423300
423400

122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

190

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

191

розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань клієнтами-постачальниками):

192

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

балансові рахунки клієнтів-постачальників

193

228030
428130
428230
428330
428430

122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

194

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-одержувачів

195

розблокування ЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань клієнтами-одержувачами):

196

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

балансові рахунки клієнтів-постачальників

197

228030
428130
428230
428330
428430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

198

19. Успадкування ЦП:

199

410100

428110

балансові рахунки спадкодавця

200

428110

122000
322000


201

122000
322000

410100
410400

балансові рахунки спадкоємця

202

20. Дарування ЦП:

203

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

балансові рахунки дарувальника

204

228010
428110
428210
428310
428410

122000
322000

балансові рахунки дарувальника

205

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки обдарованого

206

21. Переказ депонентських ЦП на обслуговування до іншої депозитарної установи:

207

410100
410200
410300
410400

428110
428210
428310
428410

балансові рахунки депозитарної установи щодо обліку ЦП, що належать депонентам

208

428110
428210
428310
428410

122000
322000

балансові рахунки депозитарної установи щодо обліку ЦП, що належать депонентам

209

122000
322000

410100
410200
410300
410400

балансові рахунки іншої депозитарної установи щодо обліку ЦП, що належать депонентам

210

22. Обмін ЦП:

211

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

балансові рахунки кожної сторони за договором міни

212

228010
428110
428210
428310
428410

122000
322000

балансові рахунки кожної сторони за договором міни

213

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки кожної сторони за договором міни

214

23. Консолідація і дроблення ЦП:

215

вилучення з обігу ЦП:

216

210000
410100
410200
410300
410400
хххххх*

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників у день вилучення

217

123000
622000

622000
123000

балансові рахунки емітентів

218

розміщення ЦП:

219

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів

220

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400
хххххх*

балансові рахунки клієнтів-постачальників

221

24. Конвертація ЦП:

222

вилучення з обігу ЦП:

223

210000
410100
410200
410300
410400

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників у день вилучення

224

123000
622000

622000
123000

балансові рахунки емітентів

225

розміщення ЦП:

226

122000
610000

610000
122000

балансові рахунки емітентів

227

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

228

25. Анулювання викуплених емітентом ЦП:

229

623000

622000

балансові рахунки емітентів

230

123000

122000

балансові рахунки вилучення з обігу ЦП

231

622000

123000

балансові рахунки емітентів

232

26. Викуп емітентом:

233

210000
410100
410200
410300
410400

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені)

234

122000
322000

623000

балансові рахунки емітента (на кількість ЦП, що були оплачені)

235

27. Дострокове погашення ЦП:

236

блокування ЦП (для здійснення дострокового погашення):

237

210000
410100
410200
410300
410400

222000
422100
422200
422300
422400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

238

розблокування ЦП (у разі відмови в достроковому погашенні):

239

222000
422100
422200
422300
422400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

240

дострокове погашення ЦП:

241

222000
422100
422200
422300
422400
хххххх*

122000

після проведення платежів з погашення: балансові рахунки клієнтів-постачальників

242

123000
622000

622000
123000

балансові рахунки емітентів

243

28. Погашення ЦП:

244

210000
410100
410200
410300
410400

222000
422100
422200
422300
422400

балансові рахунки клієнтів-постачальників у день погашення

245

222000
422100
422200
422300
422400
хххххх*

122000
322000

балансові рахунки клієнтів-постачальників після проведення платежів з погашення ЦП та/або після переведення ЦП на балансові рахунки емітентів

246

123000
123000
622000

622000
622010
622010

балансові рахунки емітентів; балансові рахунки емітента ОМП (зарахування за розпорядженнями емітентів ОМП)

247

323000

222100

балансові рахунки щодо ОЗДП та державних диривативів на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії

248

622000
622010

123000

балансові рахунки емітентів

249

222100

323000

балансові рахунки щодо ОЗДП та державних диривативів на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії

250

29. Блокування/розблокування та переведення ЦП за рішенням суду та в інших випадках, передбачених законодавством України, за безумовною операцією:

251

блокування/розблокування ЦП на рахунках власників (клієнтів-постачальників):

252

210000
410100
410200
410300
410400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

253

223000
423100
423200
423300
423400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

254

переведення ЦП на рахунки нових власників (клієнтів-одержувачів):

255

210000
410100
410200
410300
410400

223000
423100
423200
423300
423400

балансові рахунки клієнтів-постачальників

256

223000
423100
423200
423300
423400

122000

балансові рахунки клієнтів-постачальників

257

122000
322000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

__________
*Рахунки в ЦП для обліку ЦП, обтяжені зобов'язаннями.

__________
**#Останній символ рахунку дорівнює коду біржі.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 70 від 25.06.2018, № 100 від 18.09.2018}вверх