Документ v0135282-98, текущая редакция — Принятие от 29.05.1998

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 135 від 29.05.98
м.Київ
vd980529 vn135

Про забезпечення виконання
Комплексних заходів щодо профілактики
бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх
соціальної реабілітації в суспільстві
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
19.03.98 щодо Указу Президента України від 18.03.98 N 200/98,
з метою розв'язання проблем профілактики бездоглядності та
правопорушень серед дітей, покращення медико-санітарного
забезпечення, створення належних умов для їх фізичного розвитку
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів на виконання затверджених Указом
Президента України від 18.03.98 N 200/98 Комплексних заходів щодо
профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх
соціальної реабілітації в суспільстві (додається). 2. Начальникам головних управлінь: лікувально-профілактичної
допомоги (Піщиков В.А.), медичної допомоги дітям і матерям (Гойда
Н.Г.), директору Українського НДІ соціальної і судової психіатрії
(Чупріков А.П.), директору Українського НДІ клінічної та
експериментальної неврології та психіатрії (Волошин П.В.),
директору Українського інституту громадського здоров'я
(Пономаренко В.М.), Міністру охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
забезпечити виконання зазначеного плану заходів. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Богатирьову Р.В.
Міністр А.М. Сердюк
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.05.98 N 135
План
заходів на виконання затверджених Указом
Президента України від 18.03.98 N 200/98
Комплексних заходів щодо профілактики
бездоглядності та правопорушень серед дітей,
їх соціальної реабілітації в суспільстві
------------------------------------------------------------------------------------------ |N | Назва заходу |Термін| Виконавці | |п/п| |вико- | | | | |нання | | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |1. |Розробити для подання до Мінсім'ямолоді |тра- |Головне управління медичної допо-| | |пропозиції до Концепції державної сімейної |вень |моги дітям і матерям МОЗ України | | |політики |1998 |(ГУМДДіМ), Головне управління лі-| | | |року |кувально-профілактичної допомоги | | | | |МОЗ України (ГУЛПД) | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |2. |Опрацювати та подати до Головного управлін-|тра- |Український НДІ соціальної і су- | | |ня лікувально-профілактичної допомоги МОЗ |вень |дової психіатрії, Український НДІ| | |України пропозиції щодо проекту Концепції |1998 |клінічної та експериментальної | | |запобігання девіантній поведінці неповно- |року |неврології та психіатрії, Україн-| | |літніх | |ський інститут громадського здо- | | | | |ров'я | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |3. |Підготувати для подання до Мінсім'ямолоді |тра- |ГУЛПД, ГУМДДіМ | | |пропозиції до Концепції запобігання девіан-|вень | | | |тній поведінці неповнолітніх |1998 | | | | |року | | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |4. |Підготувати для подання до Мінсім'ямолоді |до |ГУЛПД, ГУМДДіМ, Український НДІ | | |пропозиції щодо проекту Закону України "Про|1998 |соціальної і судової психіатрії, | | |внесення змін і доповнень до Закону України|року |Український інститут горомадсько-| | |"Про органи і служби у справах неповноліт- | |го здоров'я | | |ніх та спеціальні установи для неповноліт- | | | | |ніх" у частині питань, які стосуються охо- | | | | |рони здоров'я | | | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |5. |Провести аналіз чинного законодавства Укра-|10.07.|Український інститут громадсько- | | |їни щодо відповідальності батьків за усу- | 98. |го здоров'я | | |нення від обов'язків, пов'язаних з вихован-| | | | |ням дітей, та залишення їх без піклування у| | | | |частині питань, які стосуються охорони здо-| | | | |ров'я. | | | | |Подати пропозиції про зміни законодавчих | | | | |актів щодо підвищення відповідальності | | | | |батьків за виховання дітей до ГУМДДіМ МОЗ | | | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |6. |Підготувати для подання до Мінсім'ямолоді |01.08.|ГУМДДіМ | | |пропозиції про внесення змін до законодав- | 98. | | | |чих актів щодо підвищення відповідальності | | | | |батьків за виховання дітей | | | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |7. |Вжити заходів щодо своєчасного інформування|Пос- |Міністерство охорони здоров'я Ав-| | |лікувально-профілактичними закладами ор- |тійно |тономної Республіки Крим, управ- | | |ганів у справах неповнолітніх про виявлення| |ління охорони здоров'я обласних, | | |дітей, які перебувають в особливо складних | |Київської та Севастопольської | | |морально-психологічних умовах | |міських держадміністрацій | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |8. |Подати пропозиції до МОЗ щодо розробки про-|10.06 |Український НДІ соціальної і су- | | |філактичних програм запобігання криміналь- | 98. |дової психіатрії, Український НДІ| | |ній активності дітей та підлітків з девіан-| |клінічної та експериментальної | | |тною поведінкою | |неврології та психіатрії, Україн-| | | | |ський інститут громадського здо- | | | | |ров'я | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |9. |Підготувати до подання до Мінсім'ямолоді |01.07.|ГУЛПД, ГУМДДіМ, МОЗ України | | |пропозиції МОЗ щодо розробки профілактичних| 98. | | | |програм, вказаних у п. 8 | | | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |10.|Розробити та надати до МОЗ України антиал- |01.10.|Український НДІ соціальної і су- | | |когольні та антинаркотичні програми для | 98. |дової психіатрії, Український | | |навчальних закладів | |інститут громадського здоров'я | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |11.|Підготувати до подання до Міносвіти профі- |до 01.|ГУЛПД, ГУМДДіМ, МОЗ України | | |лактичні програми, розроблені згідно з п.10|11.98.| | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |12.|Забезпечити координаційно-методичне керів- |Пос- |Міністерство охорони здоров'я Ав-| | |ництво щодо диспансерного спостереження за |тійно |тономної Республіки Крим, управ- | | |дітьми у дитячих будинках, школах-інтер- | |ління охорони здоров'я обласних, | | |натах та притулках для неповнолітніх | |Київської та Севастопольської | | | | |міських держадміністрацій | |---+-------------------------------------------+------+---------------------------------| |13.|Вжити заходів щодо забезпечення санітарно- |Пос- |Головні санітарні лікарі Автоном-| | |епідеміологічного благополуччя будинків ди-|тійно |ної Республіки Крим, областей, | | |тини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, | |міст Києва та Севастополя | | |притулків для неповнолітніх та дитячих оз- | | | | |доровчих закладів, в яких планується орга- | | | | |нізація спеціальних змін для бездоглядних | | | | |дітей та дітей з девіантною поведінкою | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
медичної допомоги дітям і матерям Н.Г. Гойда
Начальник Головного управління
лікувально-профілактичної допомоги В.А.Піщиковвверх