Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2014  № 118

Щодо Робочої групи Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
№ 177 від 29.05.2014}

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.05.2002 № 189 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.06.2002 за № 482/6770, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Робочої групи Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що додається.

2. Затвердити Положення про Робочу групу Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінприроди України від 22.01.2014 № 14 "Щодо складу Робочої групи з питань використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища" та від 28.01.2013 № 36 "Щодо затвердження положення про Робочу групу з питань використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.В. МохникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
22.04.2014  № 118

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

1. Робоча група Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - Робоча група) утворюється з метою планування та супроводу виконання природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного (далі - Державного фонду) при Міністерстві екології та природних ресурсів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є відбір природоохоронних заходів і об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів Державного фонду.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) на підставі пропозицій, наданих структурними підрозділами, встановлює відповідність видатків щодо здійснення природоохоронних заходів функціональній та економічній класифікації видатків бюджету для формування бюджетного запиту на наступний бюджетний рік;

2) здійснює попередній відбір найбільш важливих природоохоронних заходів;

3) здійснює розподіл видатків за природоохоронними заходами в межах прогнозованих обсягів;

4) після встановлення бюджетних призначень на відповідний рік забезпечує приведення у відповідність до затверджених обсягів видатків План природоохоронних заходів за бюджетною програмою Державного фонду, визначеною Законом України "Про Державний бюджет України на відповідний рік" (далі - План);

5) у разі необхідності розглядає пропозиції щодо внесення змін до переліку природоохоронних заходів та обсягу видатків, затверджених Планом;

6) за результатами виконання заслуховує та затверджує звіт про виконання природоохоронних заходів за бюджетною програмою Державного фонду та аналітичні дані про використання коштів Державного фонду, за результатами якого здійснюється оцінка проведеної роботи, а також ефективність використання коштів.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від подавачів запитів інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі в своїй роботі спеціалістів структурних підрозділів та відповідальних виконавців бюджетних програм (напрямів) у системі Мінприроди, затверджених відповідним наказом.

6. Робочу групу очолює директор Департаменту стратегічного планування, економіки та фінансів, який є головою Робочої групи.

До складу Робочої групи входять керівники структурних підрозділів та відповідальні виконавці бюджетних програм (напрямів) у системі Мінприроди, затверджені відповідним наказом Міністра.

Склад Робочої групи затверджується наказом Міністра.

У разі відсутності члена робочої групи його обов'язки виконує особа, яка його заміщає.

7. Формою роботи Робочої групи є засідання, що проводиться за рішенням голови Робочої групи. Члени Робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

На першому засіданні Робочої групи обирається заступник голови та секретар.

Засідання Робочої групи веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання Робочої групи вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рішення Робочої групи приймаються більшістю голосів членів Робочої групи, що присутні на засіданні.

План природоохоронних заходів за бюджетною програмою Державного фонду, а у разі необхідності зміни до цього Плану, підписуються усіма присутніми на засіданні членами Робочої групи.

8. Голова Робочої групи:

1) скликає засідання Робочої групи та головує на них;

2) здійснює керівництво діяльністю Робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

3) розподіляє обов'язки між членами Робочої групи;

4) координує діяльність Робочої групи;

5) підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені секретарем Робочої групи за результатами її діяльності, після візування секретарем, всіма членами і запрошеними.

Директор Департаменту
стратегічного планування,
економіки та фінансівЛ.М. КорольДодаток
до наказу Мінприроди
22.04.2014  № 118

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

1. Заступник Міністра екології та природних ресурсів України - керівник апарату - голова Робочої групи Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

2. Директор Департаменту стратегічного планування, економіки та фінансів - заступник голови Робочої групи Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

3. Начальник відділу координації екологічних фондів Департаменту стратегічного планування, економіки та фінансів

4. Директор Департаменту охорони природних ресурсів

5. Заступник директора Департаменту охорони природних ресурсів

6. Начальник Управління державного екологічного та геологічного моніторингу

7. Директор Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи

8. Заступник директора Юридичного департаменту - начальник відділу

9. Директор Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

10. Директор Департаменту заповідної справи

11. Заступник директора Департаменту заповідної справи - начальник відділу

12. Головний бухгалтер

13. Начальник Управління міжнародної діяльності

14. Голова Державної екологічної інспекції України (за згодою)

15. Начальник відділу фінансів Державного агентства водних ресурсів (за згодою).

{Склад в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 177 від 29.05.2014}