Документ v0114290-08, текущая редакция — Принятие от 21.02.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.02.2008 N 114

Щодо затвердження Методики проведення
державної експертизи інноваційних проектів

На виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 17.09.2003 р. N 1474 ( 1474-2003-п ) "Про затвердження Порядку
державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного
реєстру інноваційних проектів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику проведення державної експертизи
інноваційних проектів (далі - Методика), що додається.
2. Департаменту інновацій та трансферу технологій
(Шовкалюк B.C.) забезпечити дотримання Експертною організацією
Методики при проведенні експертизи інноваційних проектів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Стріху М.В.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
21.02.2008 N 114

МЕТОДИКА
проведення державної експертизи
інноваційних проектів

1. Загальні положення. Методика проведення державної експертизи інноваційних
проектів (далі - експертиза) розроблена відповідно до Законів
України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) (04.07.2002
N 40-IV), "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні" ( 433-15 ) (16.01.2003 N 433-15), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (12.13.1991 N 1977-XII),
"Про наукову та науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР )
(10.02.1995 N 51/95-ВР), "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР )
(09.02.1995 N 45/95-ВР), "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР )
(01.07.1994 N 74/94-ВР), а також Постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження порядку державної реєстрації
інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних
проектів" ( 1474-2003-п ) (17.09.2003 N 1474) і Положення "Про
організацію та проведення державної комплексної експертизи
інноваційних проектів" (далі - Положення). Належність об'єктів експертизи до таких, на які поширюються
положення Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 )
(21.01.1994 N 3855-XII) визначається на стадії ідентифікації
об'єкту експертизи шляхом проведення спеціальної експертизи
режимно-секретним органом Міністерства освіти і науки України
(далі - МОН України). Вимоги до дотримання конфіденційності при проведенні
експертизи та зберігання об'єкту експертизи визначаються чинним
законодавством. Експерт працює як незалежна особа, тобто під час виконання
експертизи він не уособлює ніяку організацію. Експерт працює за
контрактом (трудовою угодою) з виконавцем експертизи. Кожен
експерт, який залучається - до проведення експертизи, підписує
трудову угоду, в тексті якої є пункт про відсутність конфлікту
інтересів. Усі дії, пов'язані з проведенням експертизи є одним з видів
науково-технічної діяльності. Експерти, що залучаються до
проведення експертизи, вважаються такими, що здійснюють наукові
дослідження. З метою забезпечення об'єктивності експертизи не допускається
будь-яка пряма взаємодія між (безпосередньо або з представниками)
юридичними та/або фізичними особами, які заявляють інноваційний
проект на державну реєстрацію, та експертами. Особи експертів для
перших залишаються анонімними.
2. Суб'єкти та об'єкти процесу експертизи
2.1 Суб'єктами процесу експертизи є: Організатор експертизи - Департамент інновацій та трансферу
технологій МОН України (далі - Департамент). Виконавець і організатор експертизи - ДП "Український
державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи" МОН
України (далі - Експертна організація). Персонал виконавця експертизи - співробітники Експертної
організації. Задіяний персонал Експертної організації (далі - задіяний
персонал) - співробітники Експертної організації, безпосередньо
задіяні в технічній організації проведення експертизи, взаємодії з
експертами, а також у взаємодії з юридичними або фізичними
особами, які заявляють інноваційний проект на державну реєстрацію. Замовник експертизи - юридичні або фізичні особи, які
заявляють інноваційний проект на державну реєстрацію. Представник замовника експертизи (далі - представник
замовника) - юридичні або фізичні особи, які здійснюють контакти,
пов'язані з укладанням договору стосовно проведення експертизи. Експерти - фізичні особи, які мають відповідну кваліфікацію,
спеціальні знання і безпосередньо здійснюють експертні дії. Для
проведення експертизи як експерти залучаються фахівці (за
виключенням задіяного персоналу) безпосередньо не заінтересовані в
результатах експертизи.
2.2 Об'єкт процесу експертизи: Об'єкт експертизи - комплект документів, визначений
Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку
державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного
реєстру інноваційних проектів" ( 1474-2003-п ) (17.09.2003 N 1474)
та оформлений відповідно до Положення. При необхідності як об'єкти
експертизи можуть виступати матеріальні об'єкти (споруди,
обладнання, матеріали тощо), заявлені в проекті.
3. Об'єкти розгляду експертизи
3.1 Об'єктами розгляду експертизи є комплекси ознак
(характеристик) інноваційного проекту та інноваційного продукту
та/або інноваційної продукції.
3.2 Розгляд ознак кожного заявленого продукту та/або
продукції здійснюється окремо.
3.3 Кожний інноваційний проект як об'єкт розгляду має
передбачати створення інноваційного продукту та/або інноваційної
продукції.
4. Порядок проведення експертизи
4.1 Порядок проведення експертизи, на які поширюються
положення Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ),
визначається розділом 5 цієї Методики.
4.2 Об'єкт експертизи, оформлений відповідно до Положення та
цієї Методики після реєстрації Департаментом у двох примірниках на
паперових носіях та в електронної формі разом з дорученням на
проведення експертизи (листом), в якому визначається необхідність
проведення експертизи проекту/продукту/продукції, передається
Департаментом до служби вченого секретаря Експертної організації.
Об'єкт експертизи реєструється в електронній базі даних та журналі
реєстрації об'єктів експертизи Експертної організації. Моментом
надходження об'єкту експертизи до Експертної організації
вважається дата реєстрації.
4.3 Всі матеріали, що представляються на паперових носіях
повинні бути прошиті, пронумеровані та завірені печаткою заявника
проекту (для юридичних осіб) або підписом (для фізичних осіб), що
перевіряється службою вченого секретаря Експертної організації.
4.4 Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
об'єкті експертизи, несе замовник експертизи.
4.5 Підставою для проведення експертизи є доручення
Департаменту Експертної організації та набуття чинності договором
між замовником експертизи та Експертної організацією про
проведення експертизи.
4.6 Керівник Експертної організації визначає задіяний
персонал, відповідального за проведення експертизи, а також за
підготовку загального висновку експертизи та звіту про експертизу. Кількість експертів з кожного виду експертизи визначає
Експертна організація в залежності від типу об'єкту експертизи,
його важливості для держави, розміру коштів, що потрібні для
реалізації проекту та обсягу коштів за договором на проведення
експертизи.
4.7 3 метою визначення формату експертизи Експертна
організація здійснює попередню експертизу об'єкта.
4.8 Експертна організація укладає з замовником експертизи
Договір стосовно проведення експертизи (надалі - Договір), де
зокрема вказується її формат та терміни її проведення з
урахуванням кількості продуктів та/або продукції, які заявлені як
інноваційні та вартість робіт. В Договорі також зазначається, що
висновок експертизи втрачає свою силу, якщо виявлено факт
недостовірності інформації, наведеної в об'єкті експертизи, яка
вплинула на характер згаданого висновку.
4.9 Якщо Договір не набуває чинності протягом 30 днів з
моменту надходження об'єкту експертизи до Експертної організації
або втрачає силу, Експертна організація повідомляє про це
Департамент листом за підписом директора та повертає об'єкт
експертизи.
4.10 3 моменту набуття чинності Договору Експертна
організація із залученням провідних фахівців з необхідних галузей,
а також (в разі необхідності) спеціалізованих фахових експертних
організацій (установ) проводить експертизу відповідно до
визначеного формату.
4.11 Результати експертних досліджень оформлюються у вигляді
висновків експертів, або висновків спеціалізованих фахових
експертних організацій (установ).
4.12 На основі отриманих експертних висновків Експертна
організація оформлює загальний висновок експертизи, який
розглядається Вченою Радою та затверджується директором Експертної
організації.
4.13 Загальний висновок експертизи заноситься Експертною
організацією до реєстру експертиз та електронної бази даних.
4.14 Загальний висновок експертизи, затверджений директором
Експертної організації передається замовнику з підписанням акту
передачі-приймання. Датою завершення експертизи вважається дата
підписання згаданого акту.
4.15 Об'єкт експертизи по завершенні дій, визначених цією
Методикою, зберігається в Експертній організації.
4.16 У випадку, коли в процесі проведення експертизи буде
встановлено факт недостовірності інформації, яка надана заявником
об'єкту, Експертна організація повідомляє про це Департамент
листом за підписом директора Експертної організації. Департамент
повертає об'єкт експертизи замовнику для переробки. З моменту
отримання згаданого листа Департаментом термін виконання
експертизи продовжується з урахуванням строку необхідного для
переробки проекту.
5. Проведення експертизи проектів, на які поширюються
положення Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 )
5.1 Об'єкт експертизи, на який поширюються положення Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) (далі - секретний
об'єкт експертизи) поступає до режимно-секретного підрозділу МОН
України, який здійснює реєстрацію такого об'єкту за встановленим
порядком.
5.2 Режимно-секретний підрозділ МОН України здійснює
попередню спеціальну експертизу об'єкту експертизи стосовно оцінки
ступеня секретності та, у разі необхідності, залучає до цього
державного експерта у сфері державної таємниці.
5.3 Експертна організація формує пропозицію стосовно
експертів для здійснення попередньої експертизи секретного об'єкту
експертизи та подає її на погодження до режимно-секретного
підрозділу МОН України, який встановлює можливість участі
конкретних осіб у розгляді секретного об'єкту експертизи.
5.4 Після затвердження експертів Експертної організацією,
вони здійснюють попередню експертизу секретного об'єкту
експертизи, визначають формат комплексної експертизи та формують
перелік співробітників Експертної організації та експертів, що
будуть задіяні в проведенні експертизи секретного об'єкту
експертизи. При цьому режимно-секретний підрозділ повинен
враховувати наявність необхідних допусків для роботи з секретними
документами у осіб, що входять до цього переліку.
5.5 При необхідності представник Експертної організації
інформує заявника інноваційного проекту про необхідність надання
згідно з визначеним форматом додаткових матеріалів до об'єкту
експертизи, які заявник інноваційного проекту готує та надсилає до
режимно-секретного підрозділу МОН України у встановленому порядку.
5.6 Експертна організація укладає з заявником проекту договір
стосовно проведення експертизи з дотриманням вимог чинного
законодавства, пов'язаних з секретністю об'єкта експертизи.
5.7 Експертиза секретного об'єкту експертизи здійснюється
виключно особами, що мають допуск до державної таємниці в
приміщенні режимно-секретного підрозділу МОН України або
режимно-секретного підрозділу установи, де працює експерт
відповідно до цієї Методики. Усі матеріали, пов'язані з такою
експертизою, зберігаються у режимно-секретних підрозділах МОН
України або відповідних установ де працюють експерти.
5.8 Для формування загального висновку експертизи у випадку
проведення її у режимно-секретних підрозділах установ, де працюють
експерти, висновки надсилаються до режимно-секретного підрозділу
МОН України. Датою закінчення проведення експертизи та робіт по
договору є дата реєстрації висновку експертизи режимно-секретним
підрозділом МОН України у встановленому порядку.
6. Складові експертизи інноваційних проектів
6.1 До складових експертизи інноваційних проектів відносяться
експертизи: - інноваційна; - спеціальна (стосовно об'єктів, на які поширюються положення
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ); - науково-технічна (наукова); - з питань інтелектуальної власності; - екологічна експертиза; - експертиза з енергозбереження; - оцінка маркетингових досліджень; - фінансово-економічний аналіз; - правова; - щодо отримання дозволів на організацію виробництва
(практичну реалізацію) об'єкту; та інші види експертизи.
6.2 Якщо для якоїсь з експертиз оцінки експертів розходяться,
то проводиться додаткова експертиза іншими експертами.
7. Інноваційна експертиза як складова частина експертизи
інноваційних проектів
7.1 Характеристики об'єкту, що підлягають розгляду при
здійсненні інноваційної експертизи: а) для інноваційного проекту (по кожному з заявлених
продуктів та(або) продукції), зокрема: - відповідність пріоритетам інноваційного розвитку; - ступінь новизни продукції/продукту; - масштабність проблеми, яку проект вирішує; - конкурентноздатність продукту/продукції; - доцільність виконання проекту для держави з фінансової
точки зору; - основні ризики реалізації проекту.
б) для інноваційного продукту, зокрема: - чи є заявлений продукт інноваційним та результатом
виконання інноваційного проекту; - чи є такий продукт науково-дослідною і (або)
дослідно-конструкторською розробкою нової технології або продукції
з виготовленням експериментального зразка, дослідної партії; - чи є такий продукт реалізацією (впровадженням) об'єкта
інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового
зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного
досягнення тощо), на які виробник продукту має державні охоронні
документи (патенти, свідоцтва) або одержані від власників цих
об'єктів інтелектуальної власності ліцензії; - чи є використаний об'єкт інтелектуальної власності
визначальним для даного продукту; - чи підвищує розробка такого продукту вітчизняний
науково-технічний і технологічний рівень; - чи має такий продукт порівняно з іншим аналогічним
продуктом, представленим на ринку, суттєво вищі техніко-економічні
показники.
в) для інноваційної продукції, зокрема: - чи є продукція, заявлена як інноваційна продукція,
результатом виконання інноваційного проекту; - чи має така продукція порівняно з іншою аналогічною
продукцією, представленою на ринку, суттєво вищі
техніко-економічні показники.
7.2 Висновки інноваційної експертизи повинні містити оцінку
об'єкту по кожній з позицій, згаданих в п. 7.1.
7.3 Перелік документації (інформації), необхідної для
проведення інноваційної експертизи: Для проекту, зокрема Опис проблеми, яку проект вирішує та масштабів її вирішення
завдяки проекту. Обґрунтування конкурентноздатності. Плани реалізації продукту/продукції. Детальний опис продукту/продукції та обґрунтування ступеню
новизни. Особливу увагу необхідно приділити обґрунтування
критеріїв, за якими заявник вважає, що продукт/продукція вироблені
в Україні вперше, тобто необхідно вказати характеристики
продукт/продукція за якими вона принципово відрізняється від
аналогів (тобто продукції з такими характеристиками ще не було
зовсім) та/або значення характеристик за якими вона принципово
відрізняється від аналогів (тобто продукція з такими
характеристиками є, але немає продукції з такими значеннями
характеристик). Опис основних ризиків проекту та шляхів їх подолання (в тому
числі оцінка можливості появлення на ринку України аналогічних
продукту/продукції (відсутніх на момент подання проекту) за термін
виконання проекту. Детальне обґрунтування необхідності придбання
або залучення для використання матеріалів, обладнання,
комплектуючих, сировини, нематеріальних активів та інших товарів,
що закуповуються та/або використовуються (залучаються до
використання) в рамках проекту.
Для продукту, зокрема 1. Перелік та опис техніко-економічних показників продукту в
порівнянні: а) з кращими аналогічними продуктами, представленою на ринках
світу, але не представленою на ринку України; б) з кращими аналогічними продуктами, представленими на ринку
України.
2. Обґрунтування того, що заявлений продукт має суттєво вищі
техніко-економічні показники порівняно з аналогічними продуктами,
представленими на ринку України.
Для продукції, зокрема; 1. Перелік та опис техніко-економічних показників продукції в
порівнянні: а) з кращою аналогічною продукцією, представленою на ринках
світу, але не представленою на ринку України; б) з кращою аналогічною продукцією, представленою на ринку
України.
2. Обґрунтування того, що заявлена продукція має суттєво вищі
техніко-економічні показники порівняно з аналогічною продукцією,
представленою на ринку України.
8. Науково-технічна (наукова) експертиза як складова частина
експертизи інноваційних проектів
8.1 Науково-технічна (наукова) експертиза, як складова
експертизи інноваційних проектів, здійснюється стосовно
інноваційних проектів, інноваційного продукту та інноваційної
продукції, яка є результатом тиражування або застосування
інноваційного продукту.
8.2 Характеристики об'єкту, що підлягають розгляду при
здійсненні науково-технічної (наукової) експертизи, зокрема: - науково-технічний рівень; - чи може науково-технічна ідея проекту бути втілена
практично і наскільки легко це можна здійснити; - відповідність тенденціям світового науково-технічного
прогресу; - порівняння з аналогами; - відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і
техніки України; - відповідність проекту пріоритетам інноваційного розвитку; - ступінь забезпеченості матеріально-технічними ресурсами.
При розгляді цієї характеристики може здійснюватися розгляд на
місці виконання проекту; - техніко-економічні показники продукту/продукції; - чи підвищує розробка продукту вітчизняний науково-технічний
і технологічний рівень; - чи є продукт науково-дослідною і (або)
дослідно-конструкторською розробкою нової технології чи продукції
з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії; - чи продукт є реалізацією (впровадженням) об'єкта
інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового
зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного
досягнення тощо); - чи має заявник державні охоронні документи (патенти,
свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної
власності ліцензії; - чи є використаний об'єкт інтелектуальної власності є
визначальним для даного продукту.
8.3 Висновки науково-технічної (наукової) експертизи повинні
характеризувати об'єкт як обґрунтований/необґрунтований з наукової
та/або науково-технічної точок зору та можливість практичної
реалізації ідеї проекту в товари, послуги (продукція) та/або
експериментальний зразок, дослідну партію (продукт), а також
характеризувати науково-технічний рівень об'єкту і ступінь
забезпеченості його матеріально-технічними ресурсами. 8.4 Перелік документації (інформації), необхідної для
проведення науково-технічної (наукової) експертизи, зокрема: - Детальний опис наукового та науково-технічного підґрунтя
проекту, включаючи опис науково-дослідних та/або
дослідно-конструкторських робіт, об'єктів інтелектуальної
власності та їх місця в проекті, наявність прав на їх
використання, впливу розробки продукту на вітчизняний
науково-технічний і технологічний рівень України. - Копії наукових та науково-технічних публікацій за темою
проекту. - Порівняння з аналогами, прототипами продукту/продукції в
світі і в Україні. - Опис забезпечення проекту матеріально-технічними ресурсами
(окремо наявні на момент подання проекту та заплановані). - Опис тенденцій світового науково-технічного прогресу в
галузі, якій проект присвячено, місце проекту з огляду на ці
тенденції. - Аналіз проблем, що можуть виникнути при практичній
реалізації ідеї проекту та шляхи їх вирішення (чи може
науково-технічна ідея проекту бути втілена практично і наскільки
легко це можна здійснити). - Повний перелік технічних та техніко-економічних показників,
що характеризують продукт/продукцію, з означенням чисельних
значень. - План створення продукції. - Повний перелік матеріалів, обладнання, комплектуючих,
сировини, нематеріальних активів, інших товарів, що будуть
закуповуватись або залучатися до використання в рамках проекту з
обґрунтуванням необхідності цього по всім позиціям. - Перелік запланованих до ввезення в Україну в межах
інноваційного проекту матеріалів, обладнання, комплектуючих,
сировини, нематеріальних активів та інших товарів з обґрунтуванням
необхідності їх ввезення по кожній з позицій (відсутність їх
виробництва на Україні або незадовільні (чому) технічні
характеристики українських товарів).
9. Експертиза правова та з питань інтелектуальної власності,
як складова частина експертизи інноваційних проектів
9.1 Експертиза правова та з питань інтелектуальної власності
здійснюється на основі відомостей про об'єкти прав інтелектуальної
власності та об'єктів права користування, які наведені в
матеріалах проекту, а також прав на користування майном.
9.2 При здійсненні правової експертизи та з питань
інтелектуальної власності підлягають розгляду наявні документально
підтверджені права власності (дозволи на використання), зокрема
на: - винахід (патент, ліцензія); - корисну модель (патент, ліцензія); - промисловий зразок (патент, ліцензія); - знаки для товарів і послуг (свідоцтво, ліцензія); - право власності на сорт рослин (патент, ліцензія); - топографію інтегральних мікросхем (свідоцтво, ліцензія); - програми для ЕОМ (наявність/відсутність договору на
створення); - базу даних (наявність/відсутність договору на створення); - науково-технічну інформацію (наявність/відсутність договору
на створення); - права на користування майном.
9.3 Перелік документації (інформації), необхідної для
проведення правової експертизи та з питань інтелектуальної
власності: Копії документів (з означенням чинності), що підтверджують
правомірність використати при виконанні проекту - об'єкти, вказані
в п. 9.2.
10. Екологічна експертиза як складова частина експертизи
інноваційних проектів
10.1 Екологічна експертиза як складова частина експертизи
здійснюється з метою визначення екологічних наслідків впливу
реалізації проекту на навколишнє природне середовище та
забезпечення норм екологічної безпеки.
10.2 Здійснення державної екологічної експертизи є
обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять
підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку,
визначається чинними нормативно-правовими актами.
10.3 Висновки екологічної експертизи повинні визначати
доцільність проведення державної екологічної експертизи стосовно
об'єкту експертизи. В інших випадках екологічна експертиза
виконується незалежними експертами.
10.4 Перелік документації (інформації), необхідної для
об'єктивного проведення екологічної експертизи, зокрема: - повний опис продуктів та/або продукції; - опис передбачених в проекті видів діяльності та продукції
(послуг).
11. Експертиза з енергозбереження як складова частина
експертизи інноваційних проектів
11.1 Експертиза з енергозбереження як складова частина
експертизи здійснюється з метою визначення можливого впливу
реалізації проекту на енергозбереження та ефективне використання
енергоресурсів.
11.2 Здійснення державної експертизи з енергозбереження є
обов'язковим для видів діяльності, що визначаються Законом України
"Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ).
11.3 Характеристики об'єкту, що підлягають розгляду при
здійсненні експертизи з енергозбереження - відповідність видів
діяльності, що передбачаються об'єктом експертизи визначеним
Законом України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) видам
діяльності.
11.4 Висновки експертизи з енергозбереження повинні визначати
необхідність проведення державної експертизи з енергозбереження
стосовно об'єкту експертизи. В разі відсутності необхідності
проведення державної експертизи, експертизу можуть виконати
незалежні експерти.
11.5 Перелік документації (інформації), необхідної для
об'єктивного проведення експертизи з енергозбереження, зокрема: - повний опис продукту та/або продукції; - опис передбачених в проекті видів діяльності та продукції
(послуг).
12. Оцінка маркетингових досліджень як складова частина
експертизи інноваційних проектів
12.1 Оцінка маркетингових досліджень проводиться для
визначення обґрунтованості обсягів виробництва та реалізації
передбаченої проектом продукції.
12.2 Характеристики об'єкту, що підлягають розгляду при
оцінки маркетингових досліджень, зокрема: - наявність на ринку аналогічної продукції закордонних та
вітчизняних виробників; - насиченість ринку; - собівартість і ціна продукції за проектом; - конкурентоспроможність продукції; - система збуту виробленої продукції.
12.3 Перелік документації (інформації), необхідної для
проведення оцінки маркетингових досліджень, зокрема: Маркетинговий розділ бізнес-плану проекту.
13. Фінансово-економічний аналіз як складова частина
експертизи інноваційних проектів
13.1 Фінансово-економічний аналіз проводиться для визначення
економічної ефективності проекту, оцінки економічних наслідків
його впровадження.
13.2 Характеристики об'єкту, що підлягають розгляду при
здійсненні фінансово-економічного аналізу, зокрема: - повнота та ефективність техніко - економічного
обґрунтування проекту; - економічні питання організаційно - технологічної підготовки
виробництва; - система показників ефективності інноваційної діяльності,
достовірності і обґрунтованості розрахунків, представлених у
бізнес-плані інноваційного проекту, у тому числі прибуток,
рентабельність, надходження до державних та місцевих бюджетів; - оцінка ризиків проекту.
13.3 Перелік документації (інформації), необхідної для
фінансово-економічного аналізу, зокрема: - фінансово-економічний розділ бізнес-плану проекту.
14. Експертиза щодо отримання дозволів (погоджень) на
організацію та здійснення виробництва (практичну реалізацію)
об'єкту як складова частина експертизи інноваційних проектів
14.1 Інші види експертиз щодо отримання дозволів на
організацію виробництва (практичну реалізацію) об'єкту
здійснюється на основі відомостей, які наведені в матеріалах
об'єкту експертизи.
14.2 Правові питання, питання, пов'язані з інтелектуальною
власністю, екологією, енергозбереженням та державною таємницею
розглядають відповідно до пунктів цього положення, вказаних вище.
14.3 Характеристики об'єкту, що підлягають розгляду, зокрема: - відповідність наявних дозволів чинному законодавству; - відповідність термінів дії дозволів терміну виконання
проекту; - комплектність дозволів (достатність наявних дозволів та
таких, що плануються до отримання для організації виробництва
(практичної реалізації проекту) відповідно до поточного
законодавства).
14.4 Перелік документації (інформації), необхідної для
об'єктивного проведення експертизи, зокрема: - перелік дозволів (погоджень), необхідних для організації та
здійснення виробництва (практичну реалізацію) об'єкта відповідно
до законодавства; - копії наявних дозволів; - перелік дозволів, які ще необхідно отримати; - заходи, в тому числі фінансові, які будуть здійснені для
отримання недостатніх дозволів з зазначенням орієнтовних термінів
та умов отримання.
15. Терміни виконання експертизи та її етапів (частин)
15.1 Загальна тривалість експертизи не повинна перевищувати
45 (сорока п'яти) днів з моменту вступу в дію договору щодо
виконання експертизи між замовником і Експертною організацією. В
разі переробки проекту замовником експертизи по зауваженнях
Експертної організації та необхідності проведення додаткових
досліджень виконання експертизи подовжується на термін, необхідний
для виконання зазначених робіт, але не більше ніж на 30 днів.
16. Висновки експертизи
16.1 Висновки експертизи мають містити чіткі та ґрунтовні
оцінки об'єкту експертизи за позиціями, зокрема: - інноваційність об'єкту; - відповідність об'єкту пріоритетним напрямам розвитку науки
і техніки, пріоритетам інноваційного розвитку або напрямам
державних (галузевих, регіональних) науково-технічних та/або
інноваційних програм; - науково-технічний рівень об'єкту; - конкурентоспроможність об'єкту; - економічна доцільність, бюджетна та соціально-економічна
ефективність об'єкту; - забезпеченість об'єкту ресурсами (людськими, фінансовими,
матеріально-технічними) та організаційними заходами; - основні ризики реалізації проекту.
16.2 Оцінка об'єкту за позиціями, вказаними в п. 17.1,
здійснюється в складі окремих експертиз, які є складовими
частинами експертизи інноваційних проектів. 16.3 Загальний
експертний висновок затверджується керівником Експертної
організації та надсилається до Департаменту, а також передається
замовнику.
16.4 Висновки експертизи розглядаються Департаментом для
здійснення кваліфікування заявлених об'єктів експертизи в якості
інноваційних.
16.5 Експертиза міжнародних інноваційних проектів та інших
об'єктів експертизи, створених у рамках міжнародного
співробітництва, проводиться на підставі звернення замовника
експертизи.
17. Чинність висновків експертизи
17.1 Загальний експертний висновок зберігає чинність протягом
терміну, визначеного договором на її проведення, але не більше
одного року. Після закінчення терміну дії висновку експертизи
відповідні об'єкти експертизи підлягають повторній експертизі.вверх