Документ v0108859-17, текущая редакция — Принятие от 23.05.2017

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

23.05.2017  № 108

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262, та з метою належної організації щорічного визначення потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до вимог професійних стандартів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 26 лютого 2014 року № 26 "Про затвердження Методичних рекомендацій щорічного визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреб у підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови НАДС відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова

К.О. Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
23.05.2017 № 108

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі - професійне навчання) розроблено з метою забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, на які поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", висококваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати завдання і функції органів влади, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам.

1.2. Професійне навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування проводиться відповідно до:

постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";

постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів";

постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 - 2018 роках стажування слухачів Національної академії";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року № 642 "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";

постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";

постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил".

II. Визначення потреби

2.1. Потребу у професійному навчанні (далі - потреба) рекомендується визначати з урахуванням:

завдань та функцій відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування;

змісту професійної діяльності працівників органу державної влади, органу місцевого самоврядування;

необхідності підвищення рівня професійної компетентності працівників для виконання завдань та обов'язків або набуття здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки шляхом здобуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності;

індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування;

результатів оцінювання службової діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

різноманітності термінів і форм професійного навчання;

структури органу державної влади, органу місцевого самоврядування, прогнозних структурних змін та можливих змін функцій підрозділів (стратегічне планування роботи з персоналом);

наявності вакантних посад (оперативне планування роботи з персоналом) та ін.

2.2. Потребу рекомендується вивчати та узагальнювати за наступною схемою:

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, як правило, вивчають та узагальнюють потреби центральних апаратів та територіальних органів (за наявності);

обласні державні адміністрації, як правило, вивчають та узагальнюють потреби районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, як правило, вивчають та узагальнюють потреби відповідно органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів міських державних адміністрацій, районних в Автономній Республіці Крим, міських у Києві та Севастополі державних адміністрацій;

обласні ради вивчають та узагальнюють потреби підрозділів виконавчих апаратів обласної та районних рад (з урахуванням потреб міських, сільських та селищних рад відповідної території), виконавчих комітетів міських та районних у місті рад;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські ради узагальнюють потреби органів місцевого самоврядування відповідного регіону.

2.3. НАДС та її територіальні органи щороку до 15 лютого надсилають до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, на які поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", листи щодо визначення потреб у професійному навчанні за відповідними формами.

2.4. Інформацію щодо потреби у професійному навчанні рекомендується надавати щороку в такі строки:

до 15 березня Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування подають територіальним органам НАДС інформацію щодо потреби відповідних регіонів;

до 15 квітня територіальні органи НАДС надають НАДС узагальнену інформацію щодо потреби регіонів з відповідною аналітичною довідкою;

до 15 квітня міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щороку подають НАДС узагальнену потребу центральних апаратів та територіальних органів (за наявності).

2.5. НАДС узагальнює пропозиції щодо потреби органів, на які поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", у професійному навчанні, формує заявку на включення до проекту державних замовлень на підготовку і підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році та до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.

Начальник Відділу
організації професійного
навчання НАДСО.Л. Глазков

{Текст взято з сайту Національного агентства України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua}вверх