Документ v0107550-14, текущая редакция — Принятие от 07.05.2014

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.05.2014  № 107

Про затвердження плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки

Відповідно до постанови президії НАН України від 25.12.2013 № 187 "Про схвалення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки" президія Національної академії наук України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити план на 2014 рік та на перспективу до 2018 року з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр. (далі - план реалізації Концепції) згідно з додатком.

2. Відповідальним за виконання і виконавцям заходів плану реалізації Концепції, визначеним у додатку до постанови, забезпечити їх своєчасне та якісне виконання та подання у двотижневий строк після зазначеного терміну відповідної інформації до Науково-організаційного відділу президії НАН України.

3. Науково-організаційному відділу президії НАН України забезпечити:

- регулярний моніторинг стану виконання плану реалізації Концепції та подання щорічно до 15 червня і 20 грудня інформації про підсумки його виконання до президії НАН України;

- систематичну підготовку на розгляд президії НАН України пропозицій щодо оновлення плану реалізації Концепції актуальними заходами;

- широке висвітлення в засобах масової інформації результатів реалізації Концепції.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного вченого секретаря НАН України.

Президент
Національної академії
наук України
академік НАН України
Б.Є. Патон

В.о. головного
вченого секретаря
Національної академії
наук України
член-кореспондент
НАН України


В.Л. Богданов
Додаток
до постанови президії
НАН України
07.05.2014  № 107

ПЛАН
на 2014 р. та на перспективу до 2018 р. з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки

№№ з/п

Назва заходу

Термін реалізації заходу

Відповідальні за виконання

Виконавці

Очікувані результати

у 2014 р.

у перспективі до 2018 року

1

2

3

4

5

6

7

1. Реалізація статусу НАН України як вищої державної наукової установи

1.1. Координація наукових досліджень

1.1.1.

Забезпечити формування та подання до Кабінету Міністрів України пріоритетних тематичних напрямів фундаментальних досліджень на середньострокову перспективу з 2016 року

I півріччя 2015 р.

Голова Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень, голови секцій НАН України

Секції НАН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Створення нормативних засад пріоритетного розвитку та координації фундаментальних досліджень з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук

1.1.2.

Вирішити за узгодженням з Міністерством освіти і науки України та національними галузевими академіями наук питання щодо створення при Міжвідомчій раді з координації фундаментальних досліджень координаційних рад з пріоритетних тематичних напрямів фундаментальних досліджень і розроблення зазначеними радами відповідних координаційних планів на наступний середньостроковий період з 2016 року

2014-2015 рр.

Голова Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень, голови секцій НАН України

Секції НАН України, НОВ президії НАН України

Підвищення рівня координації фундаментальних досліджень з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводяться в установах національних академій наук і вищих навчальних закладах України

1.1.3.

Подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України на розгляд і затвердження узгоджені пропозиції щодо внесення до положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень змін, необхідних для реалізації заходу 1.1.2

2015 р.

Голова Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень

НОВ президії НАН України

Активізація діяльності Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень, підвищення ефективності виконання Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" в сфері фундаментальних досліджень

1.1.4.

Опрацювати питання та надати пропозиції щодо запровадження з 2015 р. спільних міжакадемічних цільових наукових програм НАН України і національних галузевих академій наук України з пріоритетних напрямів і проблем, що мають реалізовуватися на паритетних засадах їх учасників. Врахувати пропозиції національних галузевих академій наук України, які їм згідно з Протоколом засідання Ради президентів академій наук України від 27 грудня 2013 р. запропоновано надіслати до президії НАН України з метою участі у виконанні окремих цільових комплексних міждисциплінарних програм наукових досліджень НАН України

Протягом 2014 р., після подання національними галузевими академіями наук України пропозицій з участі у відповідних програмах

Голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Секції, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Підвищення рівня та ефективності міжакадемічної координації за рахунок виконання спільних цільових наукових проектів.
Активізація діяльності Ради президентів академій наук України

1.1.5.

Спільно з Міністерством освіти і науки вирішити питання щодо включення провідних учених, які працюють у закладах міністерства, до складу секцій Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України та розгляду зазначеною Експертною радою починаючи з 2015 року тематики фундаментальних досліджень вищих навчальних закладів

I півріччя 2014 р.

Головний учений секретар НАН України, голови секцій Експертної ради

Секції Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України, НОВ президії НАН України

Удосконалення діяльності та оновлення складу секцій Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України

Підвищення рівня та актуальності фундаментальних наукових досліджень у вищих навчальних закладах, більш ефективна координація цих досліджень з дослідженнями в академічних установах

1.1.6.

Вдосконалити нормативні засади діяльності наукових рад, комітетів, комісій НАН України з наукових проблем у напрямах:
- розширення їх повноважень, у тому числі у сфері експертної діяльності;
- систематичної підготовки, подання на розгляд президії НАН України та оприлюднення доповідей щодо стану і перспектив розвитку досліджень з відповідних проблем;
- регулярного оновлення складу;
- перегляду їх мережі з врахуванням актуальності та результатів діяльності

2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків, голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Секції НАН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Затвердження нових положень про наукові ради, комітети, комісії з наукових проблем, оновлення їх складу

Підвищення рівня координації актуальних наукових досліджень. Оптимізація мережі наукових рад, комітетів, комісій НАН України з наукових проблем

1.1.7.

Забезпечити підготовку та внесення на розгляд президії НАН України переліку основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2019-2023 рр.

II півріччя 2018 р.

Голови секцій НАН України

Секції НАН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Визначення основних напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень, запровадження системних засад їх координації

1.2. Науково-експертна діяльність

1.2.1.

Готувати національні доповіді з найважливіших проблем суспільно-політичного, соціально-економічного та науково-технічного розвитку держави, в тому числі підготувати національну доповідь "Інноваційна Україна 2020"

Щорічно
2014 р.

Голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Відділення НАН України, установи НАН України, НОВ президії НАН України

Доведення до органів державної влади та громадськості науково обґрунтовану аналітичну інформацію щодо стану, можливих шляхів і перспектив вирішення найважливіших проблем суспільно-політичного, соціально-економічного та науково-технічного розвитку держави

1.2.2.

Підготувати і подати до Кабінету Міністрів України обґрунтовані пропозиції щодо надання НАН України офіційного статусу головної науково-експертної організації України

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Аналіз чинної системи законодавства України та підготовка змін і доповнень до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу";
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Подання до Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій

Правове забезпечення реалізації статусу Академії як головної науково-експертної організації України

1.2.3.

Розробити та направити до центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) пропозиції щодо залучення до роботи у складі науково-технічних рад ЦОВВ провідних фахівців НАН України, створення спільних експертних рад для формування планів науково-технічного розвитку, визначення перспективних інноваційно-інвестиційних проектів і результатів їх реалізації

2014 р.

Голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Секції НАН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Включення провідних фахівців НАН України до колегій і науково-технічних рад ЦОВВ, зокрема Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінприроди, Мінрегіонбуд, НКРЕ, Держенергоефективності тощо

Підвищення рівня науково-експертного забезпечення діяльності ЦОВВ, обмеження за рахунок створення і діяльності експертних рад нераціонального використання бюджетних коштів на необґрунтовані проекти

1.2.4.

Здійснювати мережеве інформаційне, науково-аналітичне та експертне забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, закладів освіти, ділових об'єднань та громадських організацій

2014 р. і наступні роки

Академіки-секретарі відділень НАН України

Відділення НАН України, НОВ президії НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інформаційно-бібліотечна рада НАН України

Підготовка та поширення у загальнонаціональній мережі (близько 1 тис. точок доступу) науково-аналітичних доповідей, реферативних бюлетенів, повнотекстових баз даних

1.2.5.

Підготувати та направити до міністерств і відомств України пропозиції щодо якнайширшого використання науково-експертних можливостей Академії для забезпечення основних напрямів їх діяльності та розв'язання актуальних проблем розвитку відповідних галузей

I півріччя 2014 р.

Голови секцій НАН України

НОВ президії НАН України

Налагодження дієвих зв'язків установ НАН України з міністерствами та відомствами, посилення рівня наукового забезпечення державного управління розвитком відповідних галузей

1.2.6.

Підготувати пропозиції щодо здійснення фахівцями НАН України науково-експертного забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України та Міністерства оборони України з питань відродження та розвитку оборонно-промислового комплексу

2014 р.

Член президії НАН України за розподілом обов'язків

Секції НАН України, відділення НАН України, Секція прикладних проблем президії НАН України, НОВ президії НАН України

Подання пропозицій до РНБО України та Міністерства оборони України

Науково-експертне забезпечення вирішення питань оборонно-промислового комплексу України

1.2.7.

Підготувати і подати до органів державної влади обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про екологічну експертизу" та інших законодавчих актів України стосовно обов'язкового затвердження результатів державної екологічної експертизи в НАН України

2014-2015 рр.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України

Підвищення рівня та якості виконання екологічної експертизи в Україні, приведення її у відповідність до норм і вимог чинного законодавства про охорону навколишнього середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

1.2.8.

Розробити заходи щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 № 37, та забезпечити їх виконання

2014-2018 рр.

Член-кореспондент НАН України А.О. Морозов

НОВ президії НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Розроблення проекту Плану заходів щодо реалізації Концепції

Запровадження сучасних методів управління ризиками для зменшення кількості та мінімізації соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення досягнення гарантованого рівня безпеки громадянина і суспільства

1.2.9.

Підготувати аналітичну записку щодо виявлення загроз національній безпеці України, пов'язаних із зниженням науково-технологічного потенціалу України та глобальними змінами ситуації в науково-технологічній сфері

2014-2015 рр.

Голови секцій НАН України

Секції НАН України, Відділення інформатики НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Аналітична записка щодо глобальних змін у науково-технологічній сфері

Напрацювання пропозицій для вибору сценаріїв уникнення загроз або зменшення їх наслідків

1.2.10.

Здійснювати наукове забезпечення конституційного процесу в Україні

2014 р. і наступні роки

Академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України

НОВ президії НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Експертна та науково-аналітична оцінка пропозицій щодо внесення змін до Конституції України, публікація наукових статей, інформаційно-аналітичних матеріалів з проблем розвитку українського конституціоналізму, діяльності Конституційної Асамблеї, проведення методологічного семінару з проблем теорії і практики реалізації конституційного законодавства України

Удосконалення наукових засад конституційно-правової модернізації, підвищення ролі установ Академії у вирішенні правових проблем державного і суспільного розвитку України

1.2.11.

Здійснювати наукове забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС

2014 р. і наступні роки

Академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України

НОВ президії НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Науково-експертні матеріали для Міністерства юстиції України, Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС стосовно реалізації Плану заходів щодо виконання у 2014 р. Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Підготовка пропозицій щодо науково-правового забезпечення реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС

1.2.12.

Здійснювати наукове забезпечення державної мовної політики

2014 р. і наступні роки

Академіки-секретарі відділень літератури, мови та мистецтвознавства; історії, філософії та права НАН України

Інститут української мови, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Український мовно-інформаційний фонд, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Інститут соціології НАН України

Підготовка пропозицій для Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України щодо проекту Закону України "Про засади державної мовної політики"

Підготовка науково-аналітичних та інформаційних матеріалів для органів державної влади і управління з питань державної мовної політики, формування цілісного мовно-культурного простору в Україні, удосконалення правового регулювання державної мовної політики

1.2.13.

Забезпечувати центральні органи державної влади науково-аналітичними матеріалами щодо:

Прискорення впровадження результатів наукових досліджень у практику шляхом забезпечення науково-методологічного та методичного супроводу діяльності органів влади

- модернізації фінансового сектора
(Верховна Рада України)

Щорічно

Академік-секретар Відділення економіки НАН України

Установи Відділення економіки НАН України

- фінансово-монетарних ризиків в Україні у 2014-2015 рр.
(Кабінет Міністрів України)

2014 р.

- " -

- " -

- проблем трансформації українського фінансового ринку
(Національний банк України)

Щорічно

- " -

- " -

- прогнозної оцінки ключових макроіндикаторів економіки України на 2014-2016 рр.;
- пропозицій з відновлення промислової динаміки в Україні у 2014-2015 рр.;
- моніторингу факторів, які створюють ризики стійкості державних фінансів;
- особливостей розвитку світової промисловості та напрямів модернізації виробництва в Україні;
- впливу процесів міжнародної торговельної інтеграції на ринки реального сектору економіки України
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)

2014 р. і наступні роки

- " -

- " -

- прогнозування розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України
(Міністерство енергетики та вугільної промисловості України)

Щорічно

Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

Інститут загальної енергетики НАН України

- вирішення найбільш важливих сучасних проблем аграрного сектору економіки України
(Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство аграрної політики України)

- " -

Голова Міжвідомчої наукової ради НАН та НААН України з проблем агропромислового комплексу

Відділення загальної біології НАН України

- напрямів модернізації системи організації й оплати праці в бюджетній сфері
(Міністерство соціальної політики України)

- " -

Академік-секретар відділення економіки НАН України

Установи Відділення економіки НАН України

- намірів навчання за кордоном серед молоді і можливих наслідків для людського капіталу країни, освітньої мобільності в Україні (Міністерство освіти і науки України та Міністерство соціальної політики України)

- " -

- " -

- " -

1.2.14.

Здійснювати на основі моніторингових соціологічних досліджень підготовку аналітичних матеріалів для центральних органів виконавчої влади з проблем соціально-трудових відносин, соціального захисту населення, земельної реформи, реформи судової системи, боротьби з поширенням соціально-небезпечних хвороб

2014 р. і наступні роки

Академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України

НОВ президії НАН України, Інститут соціології НАН України

Аналітичні матеріали: "Динаміка зайнятості населення: тенденції та перспективи" (для Міністерства соціальної політики України); "Ставлення населення до судів та судової системи" (для Міністерства юстиції України)

Аналітичні матеріали "Загальні тенденції соціальних змін в Україні (за даними соціологічного моніторингу)" (для Адміністрації Президента України, Верховної Ради України); "Динаміка земельної реформи: проблеми та прогнози" (для Міністерства аграрної політики України); "ВІЛ і туберкульоз: етичні проблеми соціальних хвороб. Свобода і відповідальність" (для Міністерства охорони здоров'я України); "Соціальний захист населення в контексті проблеми ВІЛ/СНІДу" (для Міністерства соціальної політики України); "Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи" (для Міністерства екології України)

1.2.15.

Здійснювати моніторинг соціокультурного розвитку України

Щорічно

Академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України

НОВ президії НАН України, Інститут соціології НАН України

Здійснення та видання матеріалів соціологічного моніторингу "Українське суспільство. 1992-2014. Стан та динаміка змін"

Щорічне здійснення та видання матеріалів соціологічного моніторингу "Українське суспільство. Стан та динаміка змін"

1.2.16.

Запровадити регулярне розміщення на WEB-сайті Академії інформації про інформаційно-аналітичні матеріали, експертні висновки, пропозиції та рекомендації, що подаються до органів державної влади, та про документи, у розробці яких беруть участь фахівці НАН України

2014 р. і наступні роки

Голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

НОВ президії НАН України, відділення НАН України, установи НАН України

Систематичне інформування громадськості, засобів масової інформації та органів державної влади про науково-експертну діяльність НАН України та результати цієї діяльності

2. Ефективність наукових досліджень, форми і методи їх організації

2.1.

Провести перегляд всіх діючих цільових програм і конкурсних проектів НАН України, визначити найважливіші та забезпечити концентрацію на них зусиль і ресурсів

2014 р.

Голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Секції НАН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Оптимізація системи академічних цільових програм та конкурсних проектів

Концентрація зусиль і ресурсів на найважливіших програмах і проектах

2.2.

Внести зміни до порядку формування та виконання цільових програм наукових досліджень НАН України, які забезпечували б високоякісну експертизу проектів, зокрема шляхом залучення до експертизи проблемних рад, сторонніх експертів, заслуховування на засіданнях наукових рад програм презентаційних доповідей керівників конкурсних наукових проектів, а також надання переваги міждисциплінарним програмам і проектам, до реалізації яких залучаються декілька установ Академії

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України

Введення в дію починаючи з 2015 року нової редакції порядку формування та реалізації цільових програм наукових досліджень НАН України

Підвищення якості наукових проектів та посилення їх міждисциплінарного характеру, забезпечення відкритості розподілу коштів за конкурсами

2.3.

Запровадити обов'язковий розгляд на засіданнях бюро відділень НАН України доповідей керівників науково-технічних (інноваційних) проектів, що подаються на конкурс, оприлюднення доповідей і результатів їх обговорення на WEB-сайті Академії

2014 р. і наступні роки

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків, академіки-секретарі відділень НАН України

Відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Внесення змін до умов конкурсу науково-технічних проектів

Підвищення якості проведення конкурсів та забезпечення їх відкритості, підвищення якості проектів і відповідальності виконавців

2.4.

Забезпечувати планування та експертизу тематики фундаментальних досліджень за відомчим замовленням з врахуванням переліку основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України

2014 р. і наступні роки

Академіки-секретарі відділень НАН України, голови секцій Експертної ради при НАН України

Відділення НАН України

Підвищення якості відомчого замовлення на фундаментальні дослідження у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук

2.5.

Суттєво посилити комплексні міждисциплінарні дослідження з проблем консолідації українського суспільства, демократизації та реформування політичної системи, утвердження в соціумі та політикумі цінностей громадянського миру, солідарності та відповідальності

2014 р. і наступні роки

Голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

НОВ президії НАН України

Розвиток комплексних міждисциплінарних досліджень з актуальних суспільно значущих наукових напрямів

2.6.

Розробити та запровадити нове положення про перевірку та оцінку наукової й науково-організаційної діяльності науково-дослідної установи НАН України, передбачивши, зокрема, включення до критеріїв оцінки показники публікаційної активності та цитованості вчених

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, відділення НАН України

Розроблення критеріїв оцінки діяльності наукових установ та затвердження нового положення

Підвищення ефективності та оптимізація діяльності наукових установ та їх структурних підрозділів, зростання публікаційної активності вчених

2.7.

Забезпечити запровадження електронних форм планування наукової тематики, експертизи та звітності

2015 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Наукова рада програми інформатизації НАН України, НОВ президії НАН України

Зменшення обсягів документообігу, підвищення ефективності організації наукових досліджень

3. Інноваційна діяльність та зв'язки з виробництвом

3.1.

Розширити практику науково-технологічного прогнозування та її запровадження в систему стратегічного прогнозування та планування

2014 р. і наступні роки

Голова секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Підготовка та представлення до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України науково-аналітичних матеріалів із пропозиціями щодо заходів з розвитку інноваційної діяльності галузей національної економіки

Формування пропозицій щодо напрямів інноваційної політики держави

3.2.

Підготувати та подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на 2017-2021 рр.

Протягом 2016 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків, голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Секції НАН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Затвердження середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на 2017 - 2021 рр.

3.3.

Підготувати ініціативні звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до державної політики та законодавства України з питань стимулювання інноваційної діяльності та підтримки підприємницької діяльності у високотехнологічній сфері, зокрема щодо змін до Податкового кодексу України, Закону України "Про інноваційну діяльність" тощо та прийняття нового закону про технологічні парки

Червень 2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

Удосконалення державної політики та законодавства з питань стимулювання інноваційної діяльності та підтримки підприємницької діяльності у високотехнологічній сфері

3.4.

Забезпечувати підготовку пропозицій щодо ініціювання та реалізації на державному, галузевому та регіональному рівнях інноваційних програм та крупних інноваційних проектів, в т. ч. шляхом запровадження державних цільових програм, регіональних програм, проектів державного замовлення, проектів на засадах державно-приватного партнерства тощо

Щорічно

Голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України, голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України

Секції НАН України, відділення НАН України, регіональні наукові центри НАН та МОН України, НОВ президії НАН України

Активізація участі установ НАН України у реалізації державних цільових програм, проектів державного замовлення та регіональних програм інноваційної спрямованості

3.5.

Забезпечувати формування та актуалізацію переліку науково-технічних розробок установ НАН України, які готові до впровадження або потребують розширення впровадження у галузях економіки України, та підготовку на їх основі пропозицій для органів виконавчої влади, крупних промислових підприємств, об'єднань підприємців щодо укладання угод про співпрацю, проведення спільних конкурсів проектів інноваційної спрямованості та реалізації окремих інноваційних проектів

Щорічно

Академіки-секретарі відділень НАН України

НОВ президії НАН України, відділення НАН України

Започаткування нових та реалізація укладених угод про співпрацю, окремих робіт зі співробітництва з органами виконавчої влади, крупними промисловими підприємствами, організація спільних конкурсів науково-технічних проектів

3.6.

Налагодити дієві зв'язки з об'єднаннями представників бізнесу, їх регіональними підрозділами

2014 р. і наступні роки

Голови секцій НАН України, голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України

Секції НАН України, регіональні наукові центри НАН та МОН України

Налагодження дієвих зв'язків установ НАН України з бізнесовими колами з метою посилення внеску Академії в інноваційний розвиток реального сектору економіки

3.7.

Провести інвентаризацію розробок і технологій подвійного призначення та підготувати пропозиції щодо їх доопрацювання та (або) використання в інтересах оборонно-промислового комплексу

2014 р.

Член президії НАН України за розподілом обов'язків, голови секцій фізико-технічних і математичних наук та хімічних і біологічних наук НАН України

НОВ президії НАН України, Секція прикладних проблем президії НАН України

Формування переліку розробок і технологій подвійного призначення та визначення їх подальших перспектив

Наукове забезпечення інноваційного розвитку оборонно-промислового комплексу

3.8.

Звернутися до Міністерства фінансів України щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних активів у бюджетних установах. Підготувати пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів в НАН України

Червень 2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, ВБОЗ НАН України, Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

Запровадження єдиних підходів щодо бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних активів, зокрема об'єктів інтелектуальної власності, у бюджетних установах

3.9.

Підготувати та подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування окремої бюджетної програми підтримки патентування вітчизняних об'єктів інтелектуальної власності в іноземних державах

Червень 2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України, Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

Забезпечення законодавчо передбаченої державної підтримки патентування вітчизняних об'єктів інтелектуальної власності в іноземних державах

3.10.

Удосконалити нормативну базу НАН України з питань діяльності та розвитку мережі підрозділів установ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Червень 2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, ВНПЗД НАН України, Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

Посилення кадрового потенціалу підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, розширення проведення в установах Академії маркетингових і патентних досліджень, посилення винахідницької діяльності

3.11.

Розробити методичні та навчальні матеріали з питань комерціалізації результатів наукових досліджень в НАН України, охорони прав інтелектуальної власності

2014-2015 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

Вирішення фінансово-організаційних питань розроблення матеріалів, формування плану їх підготовки

Підготовка методичних і навчальних матеріалів, їх використання для посилення роботи з комерціалізації результатів досліджень, охорони прав інтелектуальної власності

3.12.

Організувати щорічне навчання працівників підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності установ НАН України

2014 р. і наступні роки

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, УС НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

Підготовка та прийняття розпорядчих документів НАН України щодо вирішення питань науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчання

Підвищення кваліфікації фахівців установ НАН України з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності, охорони інтелектуальної власності

3.13.

Здійснити аналіз державного замовлення на підготовку та перепідготовку фахівців з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю та підготувати пропозиції щодо щорічних обсягів державного замовлення зазначених фахівців для наукових установ НАН України

2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Відділення НАН України, ВНКК НАН України, Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

Надання пропозицій щодо обсягів державного замовлення до Мінекономрозвитку України та МОН України

Реалізація заходів, передбачених Указом Президента України "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" від 27.04.2001 № 285

3.14.

При підготовці щорічних планів питань для розгляду президією НАН України передбачати окремий розділ "Питання про результати інноваційної діяльності та наукового супроводу наукоємних виробництв"

Починаючи з 2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, відділення НАН України

Щорічне заслуховування президією НАН України питань про результати інноваційної діяльності та зв'язків з виробництвом

4. Наукове забезпечення вирішення актуальних проблем розвитку регіонів

4.1.

Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією внести зміни до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, які передбачали б обов'язкове залучення регіональних наукових центрів НАН України і МОН України до підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів

2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, ДУ "Інноваційний центр НАН України"

Підвищення рівня наукової обґрунтованості та інноваційної спрямованості регіональних інвестиційних програм і проектів, які здійснюються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

4.2.

Ініціювати укладання договорів про співпрацю регіональних наукових центрів з регіональними центрами інвестицій та розвитку Держінвестпроекту України, а також з регіональними відділеннями Українського союзу промисловців і підприємців та іншими об'єднаннями представників бізнесу в справі розвитку інноваційної діяльності в регіонах

2014 р.

Голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України

Регіональні наукові центри НАН та МОН України

Поліпшення координації діяльності учасників інноваційних процесів, прискорення розвитку інноваційної інфраструктури

4.3.

Ініціювати створення при органах місцевої влади на обласному рівні науково-експертних рад з розвитку продуктивних сил та реалізації регіональної політики сталого розвитку та розробити положення про таку раду

2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків, Голова Секції суспільних та гуманітарних наук НАН України, голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України

Секція суспільних та гуманітарних наук НАН України, Південний і Західний наукові центри НАН та МОН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інститут регіональних досліджень НАН України, НОВ президії НАН України

Положення про Науково-експертну раду з розвитку продуктивних сил та реалізації регіональної політики сталого розвитку

Забезпечення вироблення спільних підходів регіональних органів виконавчої влади та наукової спільноти до формування і реалізації регіональної політики

4.4.

Переглянути тематику відомчого замовлення на науково-дослідні роботи регіональних наукових центрів з метою її спрямування на здійснення моніторингу науково-технічного, інноваційного та соціально-економічного розвитку регіонів, підготовку аналітичних матеріалів з найважливіших проблем цього розвитку

2014 - 2016 рр.

Головний учений секретар НАН України, голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України

Регіональні наукові центри НАН та МОН України, ДУ "Інноваційний центр НАН України", НОВ президії НАН України

Підвищення ефективності діяльності регіональних наукових центрів, обґрунтованості їх пропозицій і рекомендацій щодо управлінських рішень, спрямованих на вирішення актуальних проблем розвитку регіонів

4.5.

Запровадити проведення спільних засідань рад регіональних наукових центрів з розгляду питань наукового забезпечення вирішення проблем, що актуальні для відповідних регіонів

2014 р. і наступні роки

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків, голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України

Регіональні наукові центри НАН та МОН України, НОВ президії НАН України

Об'єднання зусиль регіональних наукових центрів у вирішенні спільних проблем регіонів

4.6.

Забезпечувати участь установ НАН України та її регіональних наукових центрів у формуванні та експертизі програм та проектів, спрямованих на енергозбереження в комунальній сфері

2014 р. і наступні роки

Голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України

Регіональні наукові центри НАН та МОН України, Інститут технічної теплофізики НАН України

Науковий супровід регіональних програм модернізації систем теплопостачання, суттєве зменшення споживання природного газу в системах теплопостачання регіонів

4.7.

Спільно з регіональними центрами інвестицій та розвитку ініціювати створення регіональних інтернет-порталів з інформацією про перспективні наукові розробки та інноваційні проекти наукових установ і вищих навчальних закладів

2014 р.

Голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України

Регіональні наукові центри НАН та МОН України

Підвищення ефективності інноваційної діяльності в регіонах

5. Оптимізація мережі наукових установ і організацій відповідно до показників їх діяльності

5.1.

Розробити та запровадити методику оцінки результативності наукових організацій, їх структурних підрозділів, яка б враховувала специфіку різних галузей наук, внесок в інноваційну і освітянську діяльність, виконання контрактів і отримання грантів, використовувала міжнародні наукометричні показники тощо

2014 р. і наступні роки

Головний учений секретар НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

НОВ президії НАН України, відділення НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Розроблення критеріїв оцінки діяльності наукових установ, їх структурних підрозділів та апробація методики у відділеннях і наукових установах

Оптимізація мережі та підвищення ефективності діяльності наукових установ та їх структурних підрозділів

5.2.

Запровадити систематичне проведення аналізу результативності діяльності структурних наукових підрозділів, на підставі результатів якого здійснювати оптимізацію структури наукової установи з урахуванням світових тенденцій розвитку відповідних галузей науки

Щорічно з 2014 р.

Директори наукових установ НАН України

Наукові установи НАН України

Підвищення ефективності діяльності наукових установ

5.3.

За результатами моніторингу ефективності управління суб'єктами господарювання НАН України та аналізу діяльності підприємств і організацій дослідно-виробничої бази НАН України розробити пропозиції щодо доцільності подальшого існування кожного з суб'єктів господарювання, критерії для визначення суб'єкту господарювання підприємством (організацією) ДВБ, переліки підприємств і організацій, які доцільно приватизувати або реорганізувати з перерозподілом основних засобів серед інших організацій НАН України

2014 р.

Головний учений секретар НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

НОВ президії НАН України, ВБОЗ, УС, ВНКК, ВНПЗД НАН України, відділення НАН України

Створення засад оптимізації мережі суб'єктів господарювання НАН України, уточнення переліку підприємств ДВБ НАН України

5.4.

Вирішити питання щодо припинення діяльності суб'єктів господарювання, які фактично не здійснюють господарської діяльності, але включені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

2014-2015 рр.

Академіки-секретарі відділень НАН України, директори установ НАН України

Установи НАН України, які створювали такі підприємства, НОВ президії НАН України

Упорядкування мережі організацій НАН України

5.5.

Підготувати пропозиції та забезпечити створення на базі найбільш сучасних та успішних підприємств ДВБ кущових чи спільних дослідних підприємств з суміжних напрямів, оснащених сучасним обладнанням, для впровадження розробок наукових установ, в тому числі підприємств на засадах технологічних парків

2014 р. і наступні роки

Головний учений секретар НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

НОВ президії НАН України, УС НАН України, відділення НАН України

Підвищення ефективності діяльності ДВБ НАН України

5.6.

Запровадити практику перевірок діяльності госпрозрахункових підприємств, зокрема науково-виробничої бази наукових установ НАН України

2014 р. і наступні роки

Головний учений секретар НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

УС, ВВА НАН України, НОВ президії НАН України, відділення НАН України

Підвищення ефективності діяльності та безпеки праці. Оптимізація мережі підприємств

6. Взаємодія з освітянською галуззю

6.1.

Розширювати обсяги та підвищувати ефективність співпраці з вищими навчальними закладами (ВНЗ) шляхом:

1. Проведення спільних засідань бюро відділень НАН України та факультетів ВНЗ;
2. Підтримки та заохочення провідних науковців НАН України до участі у викладацькій діяльності, підготовки нових поколінь підручників та навчальних посібників, навчальних програм, нових лекційних курсів та циклів лабораторних робіт ВНЗ;
3. Сприяння створенню спільних творчих колективів молодих учених НАН України та освітян для подання ними проектів НДР на отримання державних грантів та виконаних спільних робіт на здобуття державних та академічних премій

2014-2018 рр.

Академіки-секретарі відділень НАН України

Відділення НАН України, наукові установи

Розширення взаємодії вчених НАН України та освітян.
Активізація участі науковців НАН України у педагогічному процесі у ВНЗ та науково-педагогічних працівників у дослідженнях, що проводяться академічними установами

6.2.

Поширювати інформацію щодо діяльності спільних науково-навчальних структур НАН України та МОН України, досвіду інших країн світу з інтеграції науки та освіти, практики використання нових організаційних форм співробітництва

2015 - 2018 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, Центр практичної інформатики НАН України

Створення у 2015 р. та подальша підтримка на порталі НАН України загальнодоступного інформаційного ресурсу з питань взаємодії з галуззю освіти, в тому числі з даними щодо кожної науково-навчальної структури НАН України та МОН України

6.3.

Заснувати партнерські програми спільних наукових досліджень НАН України з вищими навчальними закладами на умовах паритетного фінансування

2014 р. і наступні роки

Академіки-секретарі відділень НАН України

Відділення НАН України, наукові установи НАН України, НОВ президії НАН України

Активізація співпраці науковців НАН України та освітян

6.4.

Започаткувати та регулярно проводити конкурси спільних науково-дослідних проектів науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України

2014 р. і наступні роки

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України

Розширення наукового співробітництва вчених НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, більш широке залучення талановитих студентів старших курсів до наукової діяльності

6.5.

Організувати на базі Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України та його міжгалузевого учбово-атестаційного центру Центр підвищення кваліфікації викладачів зварювальних кафедр вищих навчальних закладів

2014-2015 рр.

Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

ВФТПМ НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, ДП "Міжгалузевий учбово-атестаційний центр Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона"

Підготовка учбових програм, вирішення організаційних питань

Підвищення кваліфікації викладачів зварювальних кафедр вищих навчальних закладів

6.6.

Започаткувати на базі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України систему постійно діючих фахових науково-методичних семінарів для бібліотечних працівників закладів освіти та наукових установ

2014 р. і наступні роки

Академік-секретар Відділення історії філософії та права НАН України

ВІФП НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України, Інформаційно-бібліотечна рада НАН України

Прийняття президією НАН України необхідних рішень, включення видатків до бюджетного запиту НАН України на наступні роки

Посилення науково-методичного забезпечення роботи бібліотечної системи України

6.7.

Розвивати науково-інформаційне забезпечення вищих навчальних закладів, зокрема недержавних, на договірній основі, створення в них віртуальних читальних залів НБУВ

2014 р. і наступні роки

Академік-секретар Відділення історії філософії та права НАН України

ВІФП НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України, Інформаційно-бібліотечна рада НАН України

Опрацювання організаційних питань та підписання договорів про співробітництво

Здійснення науково-інформаційного співробітництва з ВНЗ на договірних засадах

6.8.

Спільно з Міністерством освіти і науки України вирішити питання щодо впровадження у загальноосвітні навчальні заклади кабінетів фізики

2014-2018 рр.

Академік-секретар Відділення ядерної фізики і енергетики НАН України

ВЯФЕ НАН України, Інститут прикладної фізики НАН України

Організація виробництва на приладобудівних підприємствах України наборів і приладів, які розроблені для кабінету фізики. Випуск і поставки повних комплектів кабінетів фізики в загальноосвітні навчальні заклади України

6.9.

Забезпечувати широке залучення вчених НАН України до керівництва секціями та гуртками Малої академії наук України, проведення літніх шкіл школярів, роботи у складі журі під час конкурсів і олімпіад. Організовувати читання провідними вченими установ НАН України он-лайн лекцій із сучасних проблем науки для учнів - членів МАН

2014-2018 рр.

Член президії НАН України за розподілом обов'язків, керівники наукових установ НАН України

Наукові установи НАН України, Національний центр "Мала академія наук України"

Формування у молоді зацікавленого ставлення до науки, підготовка майбутньої наукової зміни

7. Науково-видавнича діяльність

7.1.

Модернізувати науково-видавничий комплекс НАН України на основі впровадження передових інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових ліній, створення електронних редакцій на базі єдиного видавничого центру

2014-2018 рр.

Член президії НАН України за розподілом обов'язків

Науково-видавнича рада НАН України, ВД "Академперіодика" НАН України

Вирішення питань організаційного і фінансового забезпечення створення уніфікованих веб-сайтів українською, англійською та російською мовами загально академічних журналів.
Напрацювання засад якнайшвидшого представлення метаданих статей у мережі Інтернет

Розширення представлення результатів наукових досліджень у сучасній формі; уніфікація представлення наукової видавничої періодики; підвищення рівня видавничої підготовки періодичних видань, у тому числі перекладів та веб-сайтів

7.2.

Збільшити обсяги англомовної наукової видавничої продукції НАН України, створивши для цього бюро перекладів з іноземних мов на базі єдиного видавничого центру

2014 р. і наступні роки

Член президії НАН України за розподілом обов'язків, академіки-секретарі НАН України

Науково-видавнича рада НАН України, ВД "Академперіодика" НАН України, відділення НАН України

Вирішення питання організації координаційного центру перекладу (англомовна література з різних галузей знань) на базі ВД "Академперіодика" та забезпечення продовження реалізації видавничого проекту "Українська наукова книга іноземною мовою"

Створення бюро перекладів з іноземних мов на базі єдиного видавничого центру. Зростання присутності наукових видань НАН України у міжнародних базах даних та системах цитування наукової літератури

7.3.

Забезпечити ефективну реалізацію Програми підтримки наукових журналів

2014-2018 рр.

Член президії НАН України за розподілом обов'язків

Науково-видавнича рада НАН України, ВД "Академперіодика" НАН України

Надання підтримки 29 науковим періодичним виданням

Подальше розширення Програми за умови надходження фінансування. Зростання присутності наукових видань НАН України у міжнародних базах даних та системах цитування наукової літератури

7.4.

Забезпечувати проведення щорічної науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації", практичних семінарів з питань розширення представлення наукових періодичних видань НАН України в реферативних та наукометричних базах даних, впровадження міжнародного досвіду видання електронних наукових журналів та підготовку відповідних методичних рекомендацій

2014 р. і наступні роки

Член президії НАН України за розподілом обов'язків

Науково-видавнича рада НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України, ВД "Академперіодика" НАН України

Організація впровадження сучасних стандартів та нормативних вимог наукометричних баз, використання сучасних інформаційних та видавничих технологій.
Зростання присутності наукових періодичних видань НАН України у світових базах наукометричної інформації

7.5.

Здійснювати он-лайн підтримку корпоративного веб-ресурсу www.publications.nas.gov.ua, видання подальших випусків загальноакадемічного збірника "Наука України у світовому інформаційному просторі" та щорічного анотованого каталогу книжкових видань та каталогу періодичних видань НАН України

2014 р. і наступні роки

Член президії НАН України за розподілом обов'язків

Науково-видавнича рада НАН України, ВД "Академперіодика" НАН України

Висвітлення всього спектру видавничої продукції НАН України та оприлюднення аспектів видавничої справи

8. Кадровий потенціал наукових установ. Розв'язання соціальних проблем науковців

8.1.

Удосконалити за узгодженням з ЦК профспілки працівників НАН України конкурсний відбір та заміщення посад наукових працівників, у т. ч. завідувачів наукових відділів та лабораторій

IV кв. 2014 р.

Головний учений секретар НАН України

ВНКК, ВНПЗД НАН України

Затвердження примірного Положення про конкурсний відбір та заміщення посад наукових працівників

Впровадження удосконаленої системи конкурсного відбору та заміщення посад наукових працівників

8.2.

Відновити діяльність системи навчання та підвищення кваліфікації керівних кадрів установ НАН України

II кв. 2014 р.

Головний учений секретар НАН України

ВНКК НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Вирішення програмних, методичних і організаційних питань навчання та підвищення кваліфікації керівних кадрів

Систематичне навчання та підвищення кваліфікації керівних кадрів установ НАН України

8.3.

Провести чергову атестацію наукових працівників НАН України з врахуванням рівня їх професійної підготовки, результативності роботи, ефективності праці та розширити практику укладання строкових трудових договорів зі співробітниками установ НАН України

IV кв. 2014 р. - 2015 р.

Головний учений секретар НАН України

ВНКК НАН України, установи НАН України

Підготовка нормативної та організаційної бази проведення чергової атестації наукових працівників НАН України у 2015 р.

Забезпечення підвищення професійного рівня, результативності роботи та ефективності праці наукових працівників і співробітників установ НАН України

8.4.

Спільно з ЦК профспілки працівників НАН України підготувати конкретні пропозиції та вирішити питання щодо формування і реалізації окремої програми забезпечення працівників Академії службовим житлом

2014 р. і наступні роки

Головний учений секретар НАН України

ВУМСП УС УС НАН України, ВКБ УС НАН України

Формування та прийняття програми забезпечення працівників Академії службовим житлом в 2015 - 2018 рр., яка передбачає отримання квартир за рахунок усіх джерел в обсязі не менше 25 тис. кв. м

Реалізація програми забезпечення працівників НАН України службовим житлом в 2015 - 2018 рр.

8.5.

За участі ЦК профспілки працівників НАН України домогтися врегулювання на законодавчому рівні питання створення житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) для будівництва житла на земельних ділянках, які знаходяться в постійному користуванні НАН України, із залученням коштів працівників Академії

2014 р. і наступні роки

Головний учений секретар НАН України

ВУМСП УС НАН України, ВКБ УС НАН України

Систематизація нормативно-правових актів та визначення принципових можливостей та правових засад функціонування ЖБК на земельних ділянках НАН України

У разі прийняття відповідних правових актів виділення 2 - 3 земельних ділянок для ЖБК та організаційний супровід формування кооперативів й будівництва житла

8.6.

Забезпечувати активну діяльність Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України у напрямах:
- організації, проведення та інформаційної підтримки участі молодих вчених НАН України в державних та академічних конкурсах на здобуття премій, стипендій та грантів для молодих вчених;
- організації виступів молодих учених з науковими повідомленнями на засіданнях президії НАН України з наступним відкриттям додаткових відомчих тем, керівниками яких є молоді вчені НАН України;
- проведення атестації молодих учених-стипендіатів Президента України і НАН України

2014 р. і наступні роки

Голова комісії по роботі з науковою молоддю НАН України, голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України, секції та відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Забезпечення адресної підтримки обдарованої наукової молоді, створення умов для отримання молодими вченими нових наукових результатів, їх наукового та посадового зростання

8.7.

Провести моніторинг посадового та наукового зростання молодих учених НАН України - стипендіатів Президента України і НАН України у зв'язку з 20-річчям заснування зазначених стипендій

2014 р.

Голова комісії по роботі з науковою молоддю НАН України

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України, НОВ президії НАН України

Аналіз посадового та наукового зростання молодих учених НАН України - стипендіатів Президента України і НАН України

8.8.

Створити ради молодих вчених при відділеннях НАН України, передбачивши участь голів цих рад у засіданнях бюро відділень, і за результатами діяльності рад молодих вчених при відділеннях НАН України вирішити питання щодо створення Ради молодих вчених НАН України

2014-2015 рр.

Голова комісії по роботі з науковою молоддю НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Сприяння вирішенню питань професійного зростання, творчої самореалізації молоді у сфері фундаментальної науки, закріплення молодих наукових кадрів в установах Академії

8.9.

Здійснювати он-лайн підтримку веб-ресурсу (www.nm.nas.gov.ua) "Наукова молодь НАН України" на загальноакадемічному порталі

2014 р. і наступні роки

Голова комісії по роботі з науковою молоддю НАН України

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України, НОВ президії НАН України, Центр практичної інформатики НАН України

Інформаційне забезпечення залучення молоді до наукової сфери, адресної підтримки молодих науковців, поширення досвіду ефективної роботи з науковою молоддю

8.10.

Забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців для НАН України в рамках спільної діяльності Фізико-технічного навчально-наукового центру НАН України з Московським фізико-технічним інститутом (державним університетом)

2014 р. і наступні роки

Керівники базових кафедр ФТННЦ НАН України при установах НАН України

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Інститут фізики НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (спільно з Московським фізико-технічним інститутом (державним університетом))

Поповнення установ НАН України 30 висококваліфікованими фахівцями - випускниками МФТІ

Поповнення установ НАН України понад 120 висококваліфікованими фахівцями - випускниками МФТІ

8.11.

Підготувати пропозиції та разом з ЦК профспілки працівників НАН України провести роботу з вирішення на законодавчому рівні питання надання молодим спеціалістам НАН України довготермінових пільгових кредитів для придбання або будівництва житла

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

ВУМСП УС НАН України, ВКБ УС НАН України

Систематизація нормативно-правової бази та визначення невирішених питань правового регулювання питань надання молодим спеціалістам НАН України довготермінових пільгових кредитів для придбання або будівництва житла

Прийняття нормативно-правового акта щодо надання молодим спеціалістам НАН України довготермінових пільгових кредитів для придбання або будівництва житла

8.12.

Вирішити питання щодо виділення коштів для компенсації частини оплати оренди житла для молодих і запрошених для роботи в НАН України фахівців

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

ВУМСП УС НАН України, ВКБ УС НАН України

Систематизація нормативно-правових актів, визначення механізмів виділення коштів і підготовка обґрунтованих пропозицій щодо компенсації частини оплати оренди житла

Прийняття президією НАН України рішення про порядок виділення коштів для компенсації частини оплати оренди житла для молодих і запрошених для роботи до бюджетних і госпрозрахункових організацій НАН України фахівців

9. Забезпечення досліджень

9.1. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення

9.1.1.

Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з клопотанням щодо поновлення виділення цільових капітальних видатків на модернізацію парку унікального наукового обладнання і приладів та сформувати окрему цільову програму НАН України, спрямовану на створення та підтримку центрів колективного користування науковими приладами

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України

Поновлення програми з модернізації парку унікального наукового обладнання і приладів за рахунок цільових капітальних видатків

Суттєве оновлення парку унікального наукового обладнання і приладів за рахунок цільових капітальних видатків

9.1.2.

При підготовці бюджетного запиту Академії на 2015 рік і наступні роки передбачати поетапне збільшення обсягів та питомої ваги фінансування, спрямованого на закупівлю нового обладнання та приладів для створення центрів колективного користування, модернізацію і ремонт діючих приладів та закупівлю рутинного обладнання

2014-2018 рр.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України, відділення НАН України

Спрямовування до 4 % коштів на придбання обладнання, матеріалів, реактивів

9.1.3.

На базі центрів колективного користування науковими приладами (ЦККНП) створити прототипи випробувальних калібрувальних лабораторій згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" (ISO/IEC 17025:2005 IDT)

2014-2018 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України, відділення НАН України, Технічний центр НАН України

Підвищення питомої ваги та якості послуг, що надаються ЦККНП установам НАН України та стороннім організаціям

9.1.4.

Завершити будівництво та ввести в експлуатацію дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій прискорювачем електронів"

2014 р.

Академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України

ВЯФЕ НАН України, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Введення в експлуатацію дослідницької ядерної установки, виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом США та Урядом України щодо співробітництва з питань ядерної безпеки, підписаного 26 вересня 2011 р.

Проведення на сучасному рівні досліджень в галузі розробки нових джерел енергії, радіаційного матеріалознавства, нанотехнологій, ядерної фізики, конденсованого стану речовини, молекулярної біології тощо. Організація виробництва різноманітного асортименту медичних радіоізотопів

9.1.5.

При підготовці бюджетного запиту Академії на 2015 рік і наступні роки враховувати потреби на централізоване забезпечення установ НАН України новим базовим уніфікованим та ліцензійним програмним забезпеченням, а також коштами на оновлення обчислювальної техніки

2014-2018 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків, Голова Координаційної ради НАН України з питань інформатизації

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України

Визначення потреб у програмному забезпеченні та в оновленні обчислювальної техніки

Централізоване забезпечення установ НАН України новим базовим уніфікованим та ліцензійним програмним забезпеченням (раз на 3 - 5 років)

9.1.6.

Звернутися до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з клопотанням про ініціювання внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо спрощення процедур закупівель у науково-технічній сфері

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України, ВНПЗД НАН України

Внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Спрощення процедур закупівель у науково-технічній сфері

9.1.7.

Організувати ефективне використання інформаційних ресурсів для забезпечення наукових установ, впровадження та розвиток дистанційних інформаційних сервісів

2014-2018 рр.

Академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України

НОВ президії НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України

Узагальнення інформаційних потреб користувачів, упровадження та розвиток дистанційних сервісів

Розвиток сучасної системи дистанційного науково-інформаційного, довідково-бібліографічного забезпечення цільового адресного інформування установ НАН України, електронної доставки документів

9.1.8.

Створити загальнонаціональну електронну бібліотеку "Україніка" з розділами: "Рукописне та книжкове надбання України", "Юридична бібліотека", "Наукова електронна бібліотека", "Наукова періодика України" тощо

2014-2018 рр.

Академік-секретар відділення історії, філософії та права НАН України

НОВ президії НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України

Концепція створення загальнонаціональної електронної бібліотеки "Україніка"

Формування масштабного електронного інформаційного ресурсу загальнонаціональної електронної бібліотеки "Україніка" з розвинутими можливостями пошуку інформації

9.1.9.

При підготовці бюджетного запиту Академії на 2015 рік і наступні роки враховувати потреби для подальшого розвитку і розбудови Академічної грід-інфраструктури Академічної мережі обміну даними (АМОД) та виведення її на рівень провідних європейських мереж, зокрема:
- подальшої розбудови академічного гріду (розвиток ресурсів базового та регіонального грід-центрів, збільшення потужностей існуючих та створених нових грід-кластерів) з метою забезпечення ефективного використання грід-технологій в наукових дослідженнях та участі українських науковців в діяльності провідних міжнародних грід-колаборацій;
- побудови волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ) між всіма науковими центрами України. В доповнення до існуючих ВОЛЗ Львів - Київ - Харків з метою замикання кільця ВОЛЗ по території України - побудова ВОЛЗ за маршрутом Харків - Луганськ - Донецьк - Дніпропетровськ - Одеса - Львів;
- встановлення власної DWDM-системи, що забезпечить швидкість обміну даними між науковими центрами України 10GE / 100GE;
- розбудови ВОЛЗ та модернізації телекомунікаційної інфраструктурі АМОД в наукових центрах України з метою забезпечення швидкостей обміну даними 10GE для всіх наукових установ та забезпечення надійного функціонування АМОД в цілому;
- створення регіональних Ресурсних центрів з гарантованими системами енергоживлення, вентиляції та кондиціонування, які будуть підключені до АМОД каналами 10GE / 100GE, з метою розміщення в них сховищ електронних даних, серверного, комунікаційного і наукового обладнання установ, що приймають участь в міжнародних наукових проектах;
- побудови ВОЛЗ з науковими телекомунікаційними мережами сусідніх країн (Росія, Білорусь, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова)

2014-2018 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків, голова Координаційної ради НАН України з питань інформатизації

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України

Підвищення рівня інформаційного та ресурсного забезпечення наукових досліджень

9.2. Фінансове забезпечення наукових досліджень

9.2.1.

При підготовці пропозицій щодо розподілу базового фінансування установ НАН України враховувати відповідність рівня їх наукових досліджень світовим тенденціям та стандартам, результативність їх діяльності порівняно з однопрофільними установами, зміни у рейтингових показниках їх наукової діяльності (питома кількість і якість публікацій, отримання патентів, використання наукової продукції у практиці, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, участь у міжнародних наукових програмах і проектах), у якісному складі співробітників (зокрема, питома чисельність докторів і кандидатів наук у складі наукових працівників), у стані розвитку матеріально-технічної бази

2014-2018 рр.

Головний учений секретар НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Забезпечення прозорого розподілу базового фінансування між науковими установами з обов'язковим врахуванням ефективності виконання відповідних досліджень у попередні роки

Підвищення результативності наукових досліджень та ефективності використання бюджетних коштів

9.2.2.

Звернутися до Міністерства освіти і науки України, Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформатизації з клопотанням щодо ініціювання внесення змін до Податкового кодексу України для запровадження податкових стимулів залучення підприємств до фінансування науково-технічної діяльності

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України, ВНПЗД НАН України

Внесення змін до Податкового кодексу України та запровадження податкових стимулів залучення підприємств до фінансування науково-технічної діяльності

Збільшення частки надходжень до спеціального фонду державного бюджету

9.2.3.

Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з клопотанням про внесення змін до Бюджетного кодексу України з метою надання більшої самостійності установам НАН України у використанні коштів спеціального фонду, зокрема обслуговування таких коштів через банківські установи

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України, ВНПЗД НАН України

Внесення змін до Бюджетного кодексу України

Надання більшої самостійності установам у використанні коштів спеціального фонду, зокрема дозволів на обслуговування таких коштів через банківські установи

9.2.4.

Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з клопотанням про внесення змін у Митний кодекс України щодо спрощення митних процедур стосовно наукових зразків, матеріалів і приладів, які використовуються в НАН України для проведення спільних досліджень з іноземними партнерами

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, ВФЕЗД НАН України, ВНПЗД НАН України

Внесення змін до Митного кодексу України

Спрощення митних процедур стосовно наукових зразків, матеріалів і приладів, які використовуються в НАН України для проведення спільних досліджень з іноземними партнерами

9.3. Майновий комплекс

9.3.1.

Розробити, подати на затвердження президії НАН України та запровадити методичні підходи щодо диференційованої оцінки ефективності користування майном НАН України (для випадків користування майном для потреб статутної діяльності та передання активів у користування стороннім структурам)

2014-2018 рр.

Головний учений секретар НАН України

УС НАН України

Розроблення методичних підходів щодо диференційованої оцінки ефективності користування майном

Відповідно до прийнятого президією НАН України рішення проведення аналізу ефективності користування майном НАН України та надання пропозицій, спрямованих на упорядкування та ефективне використання майна

9.3.2.

На підставі аналітичних матеріалів щодо ефективності користування майном НАН України готувати та подавати на розгляд президії НАН України конкретні пропозиції, спрямовані на перерозподіл в межах НАН України нерухомого майна, а також його відчуження

2014-2018 рр.

Головний учений секретар НАН України

УС НАН України

Суттєве поліпшення структури користування майном НАН України, зменшення частки майна та землі, які не мають перспектив ефективного використання для потреб статутної діяльності відповідних організацій НАН України

9.3.3.

Розробити та подати на затвердження президії НАН України систему критеріїв моніторингу статутної діяльності організацій НАН України з питань збереження та ефективного використання майна

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

УС НАН України

Запровадження системи оперативного (щомісячного) моніторингу збереження та ефективного використання майна організаціями НАН України з використанням офіційного сайту УС НАН України

9.3.4.

Подати на затвердження президії НАН України конкретні пропозиції щодо залучення на договірній основі до оформлення (під ключ) правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості, у т. ч. земельні ділянки НАН України, сторонніх фахівців (організацій)

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

УС НАН України

Забезпечення повноти оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості та земельні ділянки НАН України до 100 %

9.3.5.

Розробити та подати на затвердження президії НАН України програму підвищення надійності та ефективності енерго- та ресурсозабезпечення організацій НАН України на 2015 - 2020 рр.

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

УС НАН України

Затвердження програми підвищення надійності та ефективності енерго- та ресурсозабезпечення організацій НАН України на 2015 - 2020 рр.

Суттєве зменшення залежності організацій НАН України від централізованого постачання енергоресурсів та підвищення надійності та ефективності енерго- та ресурсозабезпечення

9.3.6.

Забезпечити надання організаціям НАН України дієвої методичної та консультативної допомоги у вирішенні господарчих питань

2014 р. і наступні роки

Головний учений секретар НАН України

УС НАН України

Удосконалення сайту Управління справами НАН України з передбаченням відповідних розділів

Запровадження системи надання організаціям НАН України дієвої методичної та консультативної допомоги у вирішенні господарчих питань

10. Нормативно-правова база діяльності НАН України

10.1.

Забезпечити підготовку та подання в установленому порядку проекту Закону України "Про Національну академію наук України"

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

Робоча група з підготовки проекту Закону України "Про Національну академію наук України", Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ВНПЗД НАН України

Забезпечення системного правового врегулювання статусу НАН України та її діяльності

10.2.

Взяти активну участь у доопрацюванні проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

2014 р.

Головний учений секретар

НОВ президії НАН України, ВНПЗД НАН України, ВНКК НАН України, відділення НАН України

Удосконалення правового регулювання наукової діяльності та статусу науковців

10.3.

Підготувати та затвердити нову редакцію основних нормативних документів НАН України, що визначають механізм управління науковою і науково-організаційною діяльністю:
- Положення про Секцію НАН України;
- Положення про відділення НАН України;
- Основні принципи організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України;
- Положення про порядок заміщення посад керівного складу та утворення вченої ради в наукових установах Національної академії наук України

Після прийняття нової редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та у місячний термін після затвердження Кабінетом Міністрів України Статуту Національної академії наук України

Головний учений секретар НАН України, голови секцій НАН України, академіки-секретарі відділень НАН України

Секції НАН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України, ВНКК НАН України, ВНПЗД НАН України

Приведення нормативних документів НАН України у відповідність до чинного законодавства України та нової редакції Статуту НАН України

10.4.

Здійснити ґрунтовну роботу з перегляду внутрішньої нормативної бази НАН України в частині питань, пов'язаних з комерціалізацією результатів наукових досліджень, захистом інтелектуальної власності тощо

2014-2015 рр.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України, ВНПЗД НАН України

Удосконалення нормативного забезпечення інноваційної діяльності установ НАН України

10.5.

Підготувати пропозиції про внесення змін до чинного законодавства та до проекту Закону України "Про вищу освіту" щодо врегулювання порядку підготовки наукових кадрів, їх атестації та подальшого працевлаштування, визначення правових підстав створення в НАН України вищих навчальних закладів та можливості участі наукових установ у підготовці магістрів

У терміни доопрацювання проекту Закону України "Про вищу освіту"

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, ВНКК НАН України, ВНПЗД НАН України

Удосконалення правових підстав, покращення умов і якості підготовки наукових кадрів та інтеграції системи вищої освіти з наукою

10.6.

Забезпечити прийняття узгодженого з ЦК профспілки працівників НАН України нормативного акта щодо порядку конкурсного відбору при прийнятті на роботу наукових працівників

2014 р.

Головний учений секретар

ВНКК НАН України, ВНПЗД НАН України

Встановлення порядку конкурсного відбору при прийнятті на роботу наукових працівників

10.7.

Порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про внесення змін до чинного законодавства щодо звільнення наукових установ, які використовують у науково-дослідній діяльності хімічні реактиви та продукти біотехнологій від обов'язку одержання ліцензійних дозволів

2014 р.

Академік-секретар Відділення хімії НАН України

НОВ президії НАН України, ВХ НАН України, ВНПЗД НАН України

Забезпечення виконання науково-дослідних робіт необхідними матеріалами та реактивами

10.8.

Упорядкувати розміщення на web-сайті Академії нормативно-правових документів НАН України та розпорядчих рішень президії НАН України із забезпеченням розвинутих можливостей оперативного пошуку інформації

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

Секретаріат президії НАН України, ВНПЗД НАН України, Центр практичної інформатики НАН України

Підвищення рівня інформаційного забезпечення науково-організаційної діяльності та управління в НАН України

11. Міжнародне наукове і науково-технічне співробітництво

11.1.

Підготувати пропозиції щодо відкриття окремої бюджетної програми з міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

ВФЕЗД НАН України, ВМЗ НАН України, НОВ президії НАН України

Подання пропозицій до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Ефективне використання зазначеної програми для забезпечення всіх форм міжнародного співробітництва

11.2.

Підготувати та внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо врегулювання можливості здійснення науковими працівниками НАН України довготермінових (до 1 року) відряджень (стажувань) зі збереженням основного місця роботи

2014 р.

Головний учений секретар НАН України

ВМЗ НАН України, ВНПЗД НАН України

Врегулювання умов довготермінових відряджень

Можливість одержувати більш вагомі наукові результати, освоювати сучасні методи досліджень, започатковувати нові наукові напрями

11.3.

Забезпечити проведення інформаційних заходів та надання постійної консультаційної підтримки з питань участі вчених НАН України у програмах та проектах Європейської комісії, зокрема "Горизонт 2020"

2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Національні контактні пункти програми "Горизонт 2020", Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України

Активізація участі НАН України в програмах та проектах Єврокомісії, підготовка проектних пропозицій

Розширення співробітництва з провідними науковими установами та організаціями за найновітнішими напрямами досліджень

11.4.

Розширити наукове співробітництво з Спільним дослідницьким центром Європейської Комісії та підписати відповідний договір про співпрацю

2014-2015 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, ВМЗ НАН України

Забезпечення повноцінної участі установ НАН України в проектах Спільного дослідницького центру Європейської Комісії, зокрема, в науковому супроводі реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону

11.5.

Активізувати співпрацю установ НАН України з ЮНЕСКО та налагодити ефективну роботу Сектору науки Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, підготувати та опрацювати разом з МЗС України пропозиції щодо входження України до складу регіонального офісу ЮНЕСКО в Венеції

2014-2018 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Робоча група НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО, НОВ президії НАН України

Підготовка матеріалів на розгляд під час роботи 194-ї та 195-ї сесій Виконавчої ради ЮНЕСКО

Забезпечення ефективної співпраці установ НАН України з ЮНЕСКО, повноцінної участі України в роботі виборних органів ЮНЕСКО

11.6.

Ініціювання питання щодо розробки та прийняття міжнародної конвенції з питань діяльності біосферних резерватів, у тому числі транскордонних, та розширення мережі заповідних територій шляхом створення нових транскордонних резерватів ЮНЕСКО

2014 р. і наступні роки

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Робоча група НАН України щодо співпраці з ЮНЕСКО, Національний комітет України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", НОВ президії НАН України

Створення правових основ функціонування біосферних резерватів. Рамкова угода про співробітництво між країнами - членами ЮНЕСКО щодо створення нових транскордонних резерватів ЮНЕСКО.
Створення транскордонних біосферних резерватів з Польщею та Російською Федерацією на базі існуючих національних біосферних резерватів "Розточчя" та "Деснянський"

11.7.

Укласти Меморандум про взаєморозуміння між МААН та міжнародною програмою з фундаментальних наук ЮНЕСКО на дворічний період щодо партнерства у сприянні міжнародному співробітництву з фундаментальних наук та використанню наукових досліджень для сталого розвитку

II квартал 2014 р.

Головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, ВМЗ НАН України

Використання можливостей ЮНЕСКО для входження вчених НАН України у світове наукове співтовариство

11.8.

Започаткувати під егідою МААН міжнародну програму фундаментальних, прикладних і пошукових астрономічних досліджень у високогірній обсерваторії на піку Терскол у Приельбруссі (Кабардино-Балкарська Республіка, Російська Федерація) на період 2015 - 2018 рр.

2014 р. і наступні роки

Головний учений секретар НАН України

Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України разом із заінтересованими науковими установами Росії

Формування міжнародної програми

Отримання нових наукових даних, здійснення наземної підтримки космічних проектів і місій

11.9.

Підготувати та реалізувати План заходів з розвитку співробітництва НАН України з організаціями КНР

2014 р. і наступні роки

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Комісія НАН України зі співробітництва з установами КНР, ВМЗ НАН України

Затвердження Плану заходів

Надання системного характеру співробітництву з організаціями КНР

11.10.

Розробити пропозиції щодо створення українсько-китайських науково-дослідних і виробничих центрів, технопарків, високотехнологічних підприємств

II квартал 2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Комісія НАН України зі співробітництва з установами КНР, ВМЗ НАН України

Узгодження пропозицій з китайською стороною

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків з виробничою сферою Китаю у напрямах трансферу технологій і комерціалізації результатів спільних досліджень

11.11.

Підготувати нормативну базу для координації співробітництва між НАН Україною та Міжнародною лабораторією високих магнітних полів і низьких температур (ILHMFLT)

2014 р.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, Відділення фізики і астрономії НАН України

Підписання відповідного документа зі співпраці з ILHMFLT

Налагодження взаємовигідного співробітництва з ILHMFLT

11.12.

Започаткувати дослідження з визначення економічної ефективності міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва НАН України та підготовку відповідної аналітичної інформації

2014-2018 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Відділення інформатики НАН України, НОВ президії НАН України

Формування інформаційної бази дослідження

Формування моделі участі держави у стимулюванні міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва

12. Сприйняття науки суспільством, престиж наукової праці

12.1.

Відділенням і установам НАН України регулярно представляти на web-сайтах установ, офіційному web-сайті НАН України та у ЗМІ інформацію про результати науково-дослідної діяльності, їхнє практичне впровадження, важливі наукові події, заходи тощо

2014-2018 рр.

Академіки-секретарі відділень НАН України, голови регіональних наукових центрів НАН та МОН України, керівники установ НАН України

Установи НАН України, регіональні наукові центри НАН та МОН України, відділення НАН України, НОВ президії НАН України

Покращення роботи з популяризації науки, інформування суспільства про важливі результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності установ НАН України, зміцнення зв'язків із ЗМІ

12.2.

Передбачати в річних звітах установ та у розділі зведеного річного звіту про діяльність НАН України надання інформації щодо роботи з пропаганди наукових досягнень та зміцнення зв'язків із ЗМІ і громадськістю

2014 р. і наступні роки

Академіки-секретарі відділень НАН України, керівники установ НАН України

Установи НАН України, НОВ президії НАН України

Активізація роботи з пропаганди наукових досягнень та зміцнення зв'язків із ЗМІ, посилення відповідальності за цю роботу на рівні установ НАН України

12.3.

Продовжити практику щорічного проведення Всеукраїнського фестивалю науки, здійснювати широку рекламу цього заходу та виставок розробок Академії серед представників владних структур, бізнесу, освітянських закладів, ЗМІ і широкої громадськості. Забезпечувати активну участь академічних установ у проведенні спеціалізованих галузевих виставок

2014-2018 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

Секції НАН України, відділення НАН України, установи НАН України, Експоцентр "Наука" НАН України

Утвердження у громадській думці позитивного іміджу Академії, покращення інформування суспільства про діяльність вчених та їх наукові результати, підвищення відповідальності вчених за якість наукових досліджень, передусім прикладних

12.4.

Забезпечувати регулярні заходи-презентації з висвітленням у ЗМІ завершених масштабних академічних суспільно важливих науково-видавничих проектів

2014 р. і наступні роки

Академіки-секретарі відділень Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

Відділення та установи ССГН НАН України

Інформування суспільства про визначні досягнення гуманітарних наук

12.5.

Розробити концепцію, положення про роботу Прес-клубу НАН України, започаткувати його регулярні засідання та їх трансляцію в Інтернет-мережі

2014-2015 рр.

Головний учений секретар НАН України

Відділення НАН України, НОВ президії НАН України, УС НАН України, Центр практичної інформатики НАН України

Опрацювання питань організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення роботи Прес-клубу НАН України

Широке висвітлення у ЗМІ найбільш актуальних питань розвитку держави та суспільства з точки зору його наукового забезпечення

12.6.

Розробити концепцію щомісячного лекторію для студентів, аспірантів і молодих науковців за участі провідних учених НАН України. Започаткувати на його основі підготовку науково-пізнавальних програм з їх подальшим представленням для широкої громадськості через інтернет-ресурси

2014-2015 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків

НОВ президії НАН України, відділення НАН України

Вирішення питань організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення роботи лекторію

Формування наукового світогляду та позитивного сприйняття вітчизняної науки у суспільстві

12.7.

Започаткувати на web-сайті Академії розділ відеоматеріалів про нові наукові результати вчених НАН України та їх практичне використання в інтересах суспільного розвитку. Опрацювати питання створення в перспективі власної відеостудії НАН України

2014-2015 рр.

Віце-президент НАН України за розподілом обов'язків, головний учений секретар НАН України

НОВ президії НАН України, відділення НАН України, Центр практичної інформатики НАН України, ВД "Академперіодика" НАН України

Підготовка концепції та структури розділу відеоматеріалів на web-сайті, його апробація

Розширення можливостей оперативного висвітлення в ЗМІ та Інтернет-ресурсах діяльності НАН України

12.8.

Вирішити питання щодо створення віртуального музею НАН України

2014-2018 рр.

Академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України

НОВ президії НАН України, УС НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України, Музейна рада НАН України

Підготовка Концепції та опрацювання питань науково-методичного, організаційного і технічного забезпечення створення віртуального музею НАН України

Розбудова інформаційного ресурсу віртуального музею НАН України

12.9.

Провести соціологічний моніторинг "Роль науки в модернізації українського суспільства"

2014-2018 рр.

Академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України

Інститут соціології НАН України

Аналітична записка про імідж академічної науки

Серія публікацій "Сучасна українська наука в соціологічному вимірі"

В.о. головного
вченого секретаря
Національної академії
наук України
член-кореспондент
НАН України


В.Л. Богданов

{Текст взято з сайту НАН України http://nas.gov.ua}вверх