Про затвердження Антикорупційної програми Укрдержархіву на 2017 рік
Укрдержархів; Приказ, Программа, Мероприятия [...] от 12.10.201778
Документ v0078843-17, текущая редакция — Принятие от 12.10.2017

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2017  № 78

Про затвердження Антикорупційної програми Укрдержархіву на 2017 рік

Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в України (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки» та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної архівної служби України на 2017 рік, що додається.

2. Головному спеціалісту з питань запобігання і виявлення корупції направити Антикорупційну програму Укрдержархіву на 2017 рік до Національного агентства з питань запобігання корупції для погодження у встановленому порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву щомісячно, до 5 числа місяця, наступного за звітним, подавати Головному спеціалісту з питань запобігання і виявлення корупції інформацію про стан виконання ними заходів, передбачених Антикорупційною програмою Укрдержархіву на 2017 рік.

4. Відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Т.І. БарановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
12.10.2017 № 78

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної архівної служби України на 2017 рік

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання Антикорупційної стратегії і Державної антикорупційної програми

Державна архівна служба України (Укрдержархів) утворена з метою реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870. Укрдержархів є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції.

Антикорупційна програма Укрдержархіву на 2017 рік (далі - Програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Антикорупційна програма на 2017 рік - це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі Укрдержархіву. Дія цієї програми поширюється на всіх державних службовців Укрдержархіву.

Загальна антикорупційна політика Укрдержархіву ґрунтується на забезпеченні комплексного поєднання профілактичних, попереджувальних та правових заходів, спрямованих на дотримання норм чинного антикорупційного законодавства та усунення сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень в органі державної влади.

Метою Програми є створення у сфері діяльності Укрдержархіву ефективної системи запобігання і протидії корупції, забезпечення здійснення відповідно до законодавства організаційних заходів щодо попередження та унеможливлення корупції.

Основними завданнями програми є:

1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Укрдержархіву, заходів з їх реалізації, а також виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки;

2) проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності Укрдержархіву, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;

3) визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

4) забезпечення підвищення рівня правової свідомості державних службовців Укрдержархіву шляхом проведення відповідних заходів навчального спрямування;

5) здійснення моніторингу ефективності реалізації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.

Засадами загальної відомчої політики в Укрдержархіві щодо запобігання та протидії корупції є:

1) запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики;

2) підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців Укрдержархіву;

3) висвітлення негативних соціальних та економічних наслідків проявів корупції на офіційному веб-сайті Укрдержархіву та в засобах масової інформації;

4) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців Укрдержархіву;

5) забезпечення неухильного виконання державними службовцями Укрдержархіву антикорупційного законодавства;

6) виявлення ризиків, які негативно вплинуть на виконання функцій та завдань Укрдержархіву;

7) забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

8) проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

9) удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників;

10) вжиття заходів щодо матеріально-побутового забезпечення та соціального захисту працівників як важливих чинників стимулювання праці й запобігання корупційним проявам;

11) взаємодія з міжнародними і національними органами, установами і організаціями в питаннях розроблення заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням в діяльності Укрдержархіву.

Укрдержархівом проводиться моніторинг дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та вжиття заходів задля його усунення.

Укрдержархів постійно проводить роз'яснювальну роботу та надає консультації працівникам Укрдержархіву з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення декларацій, перевірки факту подання декларацій суб'єктами декларування, настання відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення завідомо неправдивих відомостей суб'єктами декларування у декларації, тощо.

При погодженні проектів нормативно-правових актів з метою виявлення причин, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, здійснюється їх антикорупційна експертиза.

Здійснюються заходи щодо залучення громадськості до участі в реалізації державної антикорупційної політики.

Так, нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти у сфері архівної справи та страхового фонду документації висвітлюються на веб-сайті Укрдержархіву та Міністерства юстиції України.

Заходами з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми в Укрдержархіві є заходи, які наведені у додатку 1.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Державної архівної служби України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Наказом Укрдержархіву від 29 грудня 2016 року № 356-к утворено комісію з оцінки ризиків в апараті Укрдержархіву та затверджено Положення про її діяльність.

Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об'єктів оцінки корупційних ризиків визначено вразливі до ризиків сфери їх діяльності, функції та завдання.

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За результатами проведеної оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків складено звіт (додається), який містить ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додатки до звіту 1, 2).

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків встановлені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Дані заходи викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток до звіту 2).

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою запобігання корупції, забезпечення неухильного виконання Закону України «Про запобігання корупції», поширення інформації щодо програм антикорупційного законодавства для працівників Укрдержархіву забезпечується навчання та підвищення кваліфікації працівників Укрдержархіву. Такі заходи відбувається на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань державної служби та ін.

Інформацію про заплановані начальні заходи в обов'язковому порядку доводиться до відома працівників Укрдержархіву.

Під час навчання працівників Укрдержархіву пріоритетними визначено такі теми: правовий механізм протидії корупції в Україні, етичні основи антикорупційної поведінки працівників, психологічні аспекти формування антикорупційної поведінки працівників, загальна характеристика основних антикорупційних обмежень, обмеження щодо одержання подарунків; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівників; основні вимоги фінансового контролю в діяльності працівників; адміністративна відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією; кримінальна відповідальність за корупційні злочини; усунення наслідків корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Варто зазначити, що Укрдержархівом разом з представниками інститутів громадянського суспільства планується проведення спеціальних інформаційних кампаній, результатом яких стане формування нетерпимості до проявів корупції у населення.

Організація навчання та підвищення кваліфікації державних службовців Укрдержархіву на антикорупційну тематику із залученням фахівців Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань державної служби:

1. Проведення для працівників Відділу управління персоналом Укрдержархіву навчального заходу на тему «Організація проведення спеціальних перевірок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»


(головний спеціаліст з питань запобігання
і виявлення корупції, жовтень).

2. Участь у постійно діючому семінарі-навчанні для працівників юридичних служб установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву на антикорупційну тематику, а саме: «Запобігання та протидія проявам корупції», «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням».


(Інститут підвищення кваліфікації керівних
кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України,
Національне агентство з питань запобігання
корупції, Міністерство юстиції України
(жовтень, листопад, грудень)).

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

1. Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється Головою Укрдержархіву.

2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Укрдержархіву:

забезпечує узагальнення наданої співвиконавцями Програми інформації про стан її виконання щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, для узагальнення та інформування керівництва щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом;

до 15 лютого, 15 липня, 15 жовтня 2017 року інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки;

за результатами оцінки виконання Програми та у разі внесення змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України вносить пропозиції Голові Укрдержархіву щодо перегляду Програми та внесення змін до неї.

VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи

1. Організація надання структурним підрозділам Укрдержархіву методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства


головний спеціаліст з питань запобігання
і виявлення корупції постійно

2. Забезпечення якісного добору й розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору


Відділ управління персоналом

3. Забезпечення оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Укрдержархіву, висвітлення інформації про заходи щодо запобігання проявам корупції та іншої контактної інформації


головний спеціаліст з питань запобігання
і виявлення корупції, відділ взаємодії
із державними органами
та інформаційно-аналітичного
забезпечення постійно

Головний спеціаліст з питань
запобігання і виявлення корупції


О.О. ГерасименкоДодаток 1
до антикорупційної програми
Укрдержархіву

ЗАХОДИ
з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми в Укрдержархіві

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Очікуваний результат

1. Забезпечення ефективного фінансового контролю

1.1 Забезпечення подання у встановленому порядку та терміни декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом проведення інформаційних заходів щодо порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави відповідно до статей 45-46 Закону України «Про запобігання корупції»

до 1 травня

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції, відділ управління персоналом

Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення вчасного та правильного заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів декларування


1.2. Організація проведення перевірок фактів подання суб'єктами декларування, які працюють в Укрдержархіві, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та повідомлення НАЗК про випадки не подачі чи несвоєчасного подання таких декларацій до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції»

1) щорічні декларації суб'єктів декларування - протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;
2) декларації суб'єктів декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави - у продовж п'яти робочих днів з дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому працював суб'єкт декларування, - у продовж п'яти робочих днів після спливання строку у двадцять робочих днів з дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен дізнатися про таке припинення;
3) декларації суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави - протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним періодом року, у якому було припинено таку діяльність;
4) декларації суб'єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону - до призначення або обрання особи на посаду.

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції, відділ управління персоналом

Забезпечення контролю за додержанням суб'єктами декларування вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо обов'язку подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, та своєчасності її подання


1.3. Забезпечення проведення інформаційних заходів щодо порядку подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування, передбачених частиною другою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції»

впродовж року

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції, відділ управління персоналом

Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення вчасного та правильного заповнення форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів декларування

2. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

2.1. Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності структурних підрозділів шляхом проведення інформаційних кампаній, в тому числі лекцій, семінарів, дискусій, круглих столів, конференцій з метою роз'яснення інституту конфлікту інтересів та пов'язаних з ним наслідків при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів, алгоритму дій керівників і працівників у зв'язку з встановленням наявності конфлікту інтересів та способів його врегулювання для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, і прирівняних до них осіб

впродовж року, згідно з окремими планами

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції, структурні підрозділи Укрдержархіву

Роз'яснення поняття «конфлікту інтересів» та пов'язаних з ним наслідків при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та прирівняних до них осіб.
Підвищення рівня правових знань задля недопущення реального чи потенційного конфлікту інтересів в процесі діяльності при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів


2.2. Забезпечення вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання, виявлення та усунення конфлікту інтересів в діях осіб, уповноважених на виконання функцій держави, і прирівняних до них осіб

впродовж року

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції, структурні підрозділи Укрдержархіву

Дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо усунення потенційного чи реального конфлікту інтересів, усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

3. Забезпечення дотримання правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

3.1. Забезпечення ефективного застосування законодавства про запобігання корупції та законодавства про державну службу у діяльності структурних підрозділів Укрдержархіву шляхом проведення інформаційних компаній, в тому числі лекцій, семінарів, дискусій, круглих столів, конференцій, тощо

впродовж року, згідно з окремими планами

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції, структурні підрозділи Укрдержархіву

Дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, недопущення порушення працівниками Укрдержархіву вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

4. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

4.1. Забезпечення можливості для внесення повідомлень (в тому числі анонімних) про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних чи інших, пов'язаних з корупцією, правопорушень, в тому числі працівниками Укрдержархіву, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку, тощо

постійно впродовж року

Структурні підрозділи, головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

Створення умов для повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та вжиття в межах повноважень заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків, притягнення винних осіб до відповідальності, тощо

5. Забезпечення участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції

5.1. Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами актів, що розробляються Укрдержархівом, проектами цільових програм шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержархіву, організація проведення їх громадського обговорення та врахування відповідних пропозицій за результатами проведених консультацій з громадськістю; забезпечення узагальнення результатів громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання; створення умов для проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та надання інститутам громадського суспільства інформації про врахування поданих ним пропозицій

постійно, впродовж року

Структурні підрозділи Укрдержархіву

Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади, врахування думки громадськості щодо прийняття відповідних актів; виявлення у проектах актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією; формування широкої підтримки громадськістю проектів програм чи інших актів, що видаються державними органами


5.2. Забезпечення доступу до публічної інформації та її оприлюднення розпорядниками інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

постійно, впродовж року

Структурні підрозділи

Здійснення та забезпечення права фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації», та інформації, що становить суспільний інтерес. Забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень

6. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель

6.1. Вжиття заходів щодо реалізації Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», зокрема щодо оприлюднення достовірної, точної та повної інформації про використання публічних коштів та єдиному веб-порталі використання публічних коштів

постійно, впродовж року

Структурні підрозділи Укрдержархіву

Забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету

7. Превентивні заходи у сфері запобігання корупції

7.1. Здійснення ознайомлення кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців з вимогами про встановлені антикорупційним законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням

постійно, впродовж року

Відділ управління персоналом

Забезпечення підвищення рівня знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з метою забезпечення неухильного дотримання

антикорупційного законодавстваЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Укрдержархіву
Т.І. Баранова
12.10.2017 № 78

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної архівної служби України

Відповідно до наказу Укрдержархіву від 26 грудня 2016 року № 16/1 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві», з метою підготовки антикорупційної програми прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення до складу комісії представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві зазначений наказ був розміщений на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

Наказом Укрдержархіву від 29 грудня 2016 року № 356-к «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві» затверджено положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві та її склад.

У зв'язку з цим, Комісія з оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві розпочала роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась комісією з оцінки корупційних ризиків шляхом вивчення та аналізу організаційної структури, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників даних підрозділів, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, процедур закупівель та інших документів.

Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126.

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Укрдержархіву підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Укрдержархіву, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток до звіту 1), а також пропозиції щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків, викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток до звіту 2).

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків
в УкрдержархівіІ.В. БондарчукДодаток 1
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Укрдержархіву

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Укрдержархіву, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Можливий вплив зацікавлених осіб на процес прийняття рішень при реалізації наданих законом повноважень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами, тощо

При реалізації наданих законом повноважень, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами в приватних інтересах чи на користь зацікавлених осіб виникає можливість впливу зацікавлених осіб на процес прийняття рішень, а також можливість інших зловживань своїми повноваженнями щодо прийняття рішень в особистих інтересах чи зацікавлених осіб

Відсутність чи недостатня обґрунтованість законних підстав для прийняття рішень, зокрема щодо розпорядження бюджетними коштами, майном та можливість відмовити у зв'язку з цим у прийнятті рішень без достатньої на те правової підстави, відсутність чіткого покрокового механізму щодо здійснення процедури розпорядження бюджетними коштами

Зниження рівня довіри населення до органів влади, дискредитація Укрдержархіву, притягнення винуватих осіб до відповідальності, використання коштів та державного майна не за їх цільовим призначенням, завдання збитків інтересам держави

Імовірне втручання керівництва Укрдержархіву у процес прийняття рішень керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву

Виникає можливість незаконного впливу керівників Укрдержархіву управляти державним майном, на процес призначення чи звільнення в установу, наданні переваг в укладенні договорів про надання послуг (виконання робіт), тощо

Недоброчесність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем

Дискредитація Укрдержархіву та органів влади в цілому, притягнення винуватих осіб до відповідальності

Можливе втручання в процес прийняття рішень керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву

Через наділення правом призначення керівників підвідомчих установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву виникає можливість впливу на процес прийняття цими керівниками рішень на користь зацікавлених осіб

Недоброчесність державних службовців, зловживання владою та службовим становищем

Дискредитація Укрдержархіву та органів влади в цілому, притягнення винуватих осіб до відповідальності

Можливий вплив на діяльність конкурсної комісії з конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби, зацікавлених осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення про такі факти

Неповідомлення членів конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ними заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення в інтересах певної особи, або учасника конкурсу та втручання у діяльність конкурсної комісії з конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб, з метою впливу на прийняття конкурсною комісією рішень

Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення

Дискредитація Укрдержархіву, оскарження рішень конкурсної комісії, в тому числі в судовому порядку, притягнення до відповідальності винуватих осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди)

Можливе надання переваг при встановленні стимулюючих виплат деяким працівникам

Відсутність обґрунтування подань на преміювання працівників

Не зазначення у рішеннях про встановлення стимулюючих виплат підстав для їх прийняття

Притягнення винуватих осіб до відповідальності, зниження рівня довіри населення до органів влади

Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетенції при застосуванні процедури переведення

Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетенції при застосуванні процедури переведення може сприяти прийому на роботу осіб незалежно від їх відповідності кваліфікаційним вимогам

Відсутність критеріїв відповідності кваліфікаційним вимогам на відповідну посаду

Дискредитація Укрдержархіву, судові процеси, притягнення до відповідальності винуватих осіб

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, у тому числі через відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію

Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію (отримання, реєстрація, накладення резолюції, розгляд, контроль) та належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) може спонукати посадових осіб до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, зокрема шляхом приховування інформації, що стала відома при отриманні такого повідомлення або може призвести до розголошення або використання службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким)

Відсутність спеціальної процедури та порядку обробки повідомлень про корупцію, не встановлення обмеження доступу посадових осіб Укрдержархіву до інформації про викривачів, незахищеність каналів отримання інформації, незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів

Загроза життю, житлу, здоров'ю та майну викривача, його близьким, притягнення до відповідальності винних осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди), дискредитація Укрдержархіву, притягнення до відповідальності винуватих осіб

Можливий вплив з боку посадових осіб, замовника або інших осіб на членів тендерного комітету з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників процедури закупівлі чи пов'язаних осіб

Втручання у діяльність тендерного комітету з метою впливу на прийняття членами тендерного комітету рішень, не повідомлення членом тендерного комітету про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати та чи інше рішення

Наявність дискреційних повноважень тендерного комітету, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами комітету

Дискредитація Укрдержархіву, оскарження процедури закупівлі, відхилення тендерних пропозицій, притягнення до відповідальності винуватих осіб, фінансові втрати (відшкодування шкоди)Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Укрдержархіву

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа, відповідальна за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

Можливий вплив зацікавлених осіб на процес прийняття рішень при реалізації наданих законом повноважень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами, тощо

низька

Визначити чіткий механізм прийняття рішень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, в тому числі шляхом комісійного розгляду питань, детального документування процесу прийняття відповідних рішень, зокрема оформлення протоколів

Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, керівники структурних підрозділів Укрдержархіву

жовтень

Не потребує додаткових ресурсів

Визначення механізмів прийняття рішень дасть можливість усунути ідентифікований корупційний ризик при прийнятті організаційно-розпорядчих актів Укрдержархіву та дозволить об'єктивно і не заангажовано розпоряджатися бюджетними коштами та майном

Імовірне втручання керівництва Укрдержархіву у процес прийняття рішень керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву

низька

Забезпечення можливості розголосу інформації про ознаки незаконного впливу, в тому числі шляхом створення умов для внесення повідомлень, в тому числі анонімних, на гарячі лінії, засоби зв'язку, тощо

Керівники структурних підрозділів Укрдержархіву

Впродовж року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначеного заходу сприятиме дотриманню вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час реалізації наданих повноважень

Можливе втручання в процес прийняття рішень керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву

низька

Врахування думки представників інститутів громадянського суспільства щодо прийняття рішень про застосування заходів заохочень до керівників установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, визначення процедури погодження надбавок та розгляду подань про встановлення премії

Кісіль І.М.
Бондарчук І.В.
Музика Т.Р.

грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Публічність роботи керівників підвідомчих установ мінімізує можливість необ'єктивного застосування заходів заохочення, реалізація зазначених заходів знизить рівень ідентифікованого корупційного ризику під час реалізації наданих повноважень

Можливий вплив на діяльність конкурсної комісії з конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби, зацікавлених осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення про такі факти

низька

1. Ознайомлення членів конкурсної комісії з положеннями Закону України «Про запобігання корупції».
2. Інформування громадськості про роботу конкурсної комісії.
3. Залучення представників інститутів громадянського суспільства до роботи у конкурсній комісії.

Бондарчук І.В.
Готліб Н.М.

постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Інформування громадськості про роботу конкурсної комісії сприятиме мінімізації даного ризику

Можливе надання переваг при встановленні стимулюючих виплат деяким працівникам

низька

Здійснювати контроль щодо дотримання положень, відповідно до яких працівникам встановлюються стимулюючі виплати

Готліб Н.М.
Музика Т.Р.

постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначеного заходу сприятиме мінімізації можливого надання переваг при встановленні стимулюючих виплат деяким працівникам

Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та

низька

Звернутися до НАДС з пропозиціями щодо визначення на законодавчому рівні

Готліб Н.М.

грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначеного заходу сприятиме врегулювати відповідну процедуру

професійної компетенції при застосуванні процедури переведення


критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетенції при застосуванні процедури переведення

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів, у тому числі через відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про корупцію

низька

Розробити порядок обробки повідомлень про корупцію та внести відповідні зміни до розпоряджень Укрдержархіву

Швець О.І.
Герасименко О.О.

листопад -грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Розроблення зазначеного порядку дозволить врегулювати питання обробки (отримання, реєстрації, визначення відповідальних виконавців) повідомлень про корупцію та сприятиме можливості врегулювати питання захисту викривачів

Можливий вплив з боку посадових осіб, замовника або інших осіб на членів тендерного комітету з метою сприяння у прийнятті ними рішень на користь учасників процедури закупівлі чи пов'язаних осіб

низька

1. Ознайомити членів тендерного комітету з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».
2. Вжити заходів щодо забезпечення об'єктивності та неупередженості під час процесу організації та проведення процедур закупівлі в тому числі шляхом включення зазначених норм в положення про тендерні комітети

Керівники структурних підрозділів

листопад

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зазначені заходи мінімізують створення конфлікту між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі

{Текст взято з сайту Укрдержархіву http://www.archives.gov.ua}вверх