Про Систему державної екологічної експертизи
Мінприроди України; Приказ, Положение от 12.03.201172
Документ v0072737-11, текущая редакция — Принятие от 12.03.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2011 N 72

Про Систему державної екологічної експертизи

З метою забезпечення реалізації положень статті 24 Закону
України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ), в частині
формування системи і структури експертних підрозділів у складі
Міністерства, його органів на місцях та вдосконалення організації
здійснення державної екологічної експертизи Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Систему державної екологічної
експертизи спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів
(далі - Положення про Систему державної екологічної експертизи),
що додається.
2. Управлінню державної експертизи (Картавцев О.М.) цей наказ
довести до відома керівників Республіканського комітету Автономної
Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища,
державних управлінь охорони навколишнього природного середовища
в областях, містах Києві та Севастополі.
3. Керівникам Республіканського комітету Автономної
Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища,
державних управлінь охорони навколишнього природного середовища
в областях, містах Києві та Севастополі прийняти до керівництва
та забезпечити неухильне виконання вимог Положення про Систему
державної екологічної експертизи.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України від 14.05.2009
N 223.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства -
заступник Міністра І.Д.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
12.03.2011 N 72

ПОЛОЖЕННЯ
про Систему державної екологічної експертизи
спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології
та природних ресурсів

1. Державна екологічна експертиза - вид науково-практичної
діяльності спеціально уповноважених державних органів,
еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується
на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці
передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів,
реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан
навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку
висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної
діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, раціональне використання і
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
2. Суб'єктами державної екологічної експертизи є спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології
та природних ресурсів (далі - Міністерство), його органи на
місцях, створювані ними в установленому порядку спеціалізовані
установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії.
3. Система державної екологічної експертизи спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів (далі - Система) складається зі
спеціалізованого структурного підрозділу центрального апарату -
відділу державної екологічної експертизи Управління державної
експертизи (далі - Відділ) та відповідних еколого-експертних
підрозділів органів Міністерства на місцях - державних управлінь
охорони навколишнього природного середовища в областях, містах
Києві та Севастополі, а також Республіканського комітету
Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного
середовища (далі - територіальні еколого-експертні підрозділи).
4. Наукова обґрунтованість державної екологічної експертизи
забезпечується залученням в установленому порядку наукових
підприємств, установ і організацій, науково-дослідних та
спеціалізованих організацій для здійснення аналізу, наукових
еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів екологічної
експертизи, попереднього експертного розгляду та підготовки
відповідних пропозицій.
5. Наукові еколого-експертні дослідження, аналіз і оцінка
об'єкту державної екологічної експертизи, результати попереднього
експертного розгляду та відповідні пропозиції щодо об'єкту
державної екологічної експертизи можуть бути враховані при
підготовці висновку державної екологічної експертизи.
6. Відділ є головним керівним організаційно-методичним
центром Системи у питаннях регулювання еколого-експертної
діяльності. Відділ: - забезпечує розробку документів, що регламентують питання
функціонування Системи; - здійснює методичну підтримку еколого-експертної діяльності
територіальних еколого-експертних підрозділів; - організовує і проводить державну екологічну експертизу; - залучає в установленому порядку наукові підприємства,
установи і організації, науково-дослідні та спеціалізовані
організації до здійснення аналізу, наукових еколого-експертних
досліджень і оцінки об'єктів екологічної експертизи, попереднього
експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій; - перевіряє в установленому порядку дотримання
територіальними еколого-експертними підрозділами вимог
природоохоронного законодавства, нормативно-правових актів,
нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів
з питань організації та проведення державної екологічної
експертизи, зміст висновків державної екологічної експертизи; - приймає участь у розробці та погодженні нових
загальнодержавних і відомчих норм, стандартів і правил
та методично-рекомендаційних документів; - інформує територіальні еколого-експертні підрозділи
стосовно наукових підприємств, установ і організацій,
науково-дослідних та спеціалізованих організацій, які можуть
залучатися в установленому порядку до проведення державної
екологічної експертизи; - аналізує і узагальнює звітну інформацію територіальних
еколого-експертних підрозділів і готує загальні звіти стосовно
роботи територіальних органів Міністерства у галузі державної
екологічної експертизи, які є базою для підготовки відповідних
розділів щорічних Національних доповідей про стан навколишнього
природного середовища в Україні; - сприяє підвищенню кваліфікації спеціалістів-експертів
територіальних еколого-експертних підрозділів з питань державної
екологічної експертизи.
7. Відділ здійснює роботу з організації та проведення
державної екологічної експертизи за такими основними напрямками: - оцінка проектів законодавчих та інших нормативно-правових
актів, нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів; - документація по впровадженню нової техніки і технології,
матеріалів і речовин, які можуть створити потенційну загрозу
навколишньому природному середовищу; - державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку
і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного
господарства; - проекти генеральних планів населених пунктів, схем
районного планування; - документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації
діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових
і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища; - документація щодо генетично модифікованих організмів,
що призначаються для використання у відкритій системі; - інші екологічні експертизи за ініціативи заінтересованих
юридичних і фізичних осіб.
8. У разі потреби Міністерство створює експертну комісію
з питань еколого-експертних досліджень, аналізу і оцінки об'єктів
екологічної експертизи. Експертна комісія створюється окремим
наказом Міністерства.
9. Територіальні еколого-експертні підрозділи є самостійними
структурними одиницями (відділи, сектори, групи та інші структурні
підрозділи) державних управлінь охорони навколишнього природного
середовища в областях, містах Києві та Севастополі та
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони
навколишнього природного середовища.
10. Територіальні еколого-експертні підрозділи: - організовують і проводять державну екологічну експертизу; - звітують перед Відділом щодо підсумків своєї службової
діяльності; - виконують, за потреби, окремі завдання і доручення
заступника Міністра, який спрямовує, здійснює координацію
діяльності у галузі державної екологічної експертизи, відповідно
до розподілу функціональних повноважень між керівництвом
Міністерства, щодо здійснення організаційної і безпосередньо
експертної роботи стосовно деяких об'єктів, на які
розповсюджується їх компетенція та з інших питань, які стосуються
проблематики державної екологічної експертизи.
11. У своїй службовій діяльності територіальні
еколого-експертні підрозділи підзвітні заступнику Міністра, який
спрямовує, здійснює координацію діяльності у галузі державної
екологічної експертизи, відповідно до розподілу функціональних
повноважень між керівництвом Міністерства, та Відділу, у межах
питань, визначених даним положенням.
12. Документація Системи складається з цього Положення,
нормативно-правових, методичних, інструктивних, рекомендаційних та
інших актів Міністерства у галузі державної екологічної
експертизи, звітних матеріалів територіальних еколого-експертних
підрозділів.
13. Інформація щодо організації і функціонування Системи
розміщується на офіційній сторінці Міністерства у мережі Інтернет.
14. Територіальні еколого-експертні підрозділи розміщують
інформацію про проведення державної екологічної експертизи на
офіційних веб-сайтах територіальних органів Міністерства.
15. Відділом здійснюється організаційно-документальна
підтримка функціонування Системи, оновлення даних стосовно її
структурного, кадрового і посадового складу, удосконалення
взаємозв'язків і взаємодії її складових.
16. Заступник Міністра, який спрямовує, здійснює координацію
та контроль діяльності у галузі державної екологічної експертизи,
відповідно до розподілу функціональних повноважень між
керівництвом Міністерства, забезпечує діяльність Системи.
Начальник Управління
державної експертизи О.М.Картавцеввверх