Питання законопроектної роботи та взаємодії Міністерства аграрної політики України з Верховною Радою України
Мінагрополітики України; Приказ, Информация, Форма типового документа [...] от 03.02.200962
Документ v0062555-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.02.2013, основание - v0143730-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2009 N 62
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 143 ( v0143730-13 ) від 28.02.2013 }
Питання законопроектної роботи та взаємодії
Міністерства аграрної політики України
з Верховною Радою України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 168 ( v0168555-09 ) від 17.03.2009
N 241 ( v0241555-10 ) від 14.05.2010 }

З метою удосконалення законопроектної та нормативно-правової
роботи та налагодження взаємодії Міністерства аграрної політики з
Верховною Радою України відповідно до вимог Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Першому заступнику, заступникам Міністра, керівникам
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра аграрної політики, керівникам урядових органів у системі
міністерства, самостійних структурних підрозділів міністерства у
межах компетенції забезпечити:
1.1. Розроблення законопроектів у співпраці з представниками
депутатських фракцій, комітетів Верховної Ради України, народними
депутатами України (за їх згодою) та представниками професійних
громадських організацій сільськогосподарських товаровиробників із
запрошенням їх до участі у засіданнях робочих груп, семінарах,
нарадах, "круглих столах" з питань законотворчої роботи;
1.2. Систематичне проведення через засоби масової інформації
роз'яснювальної роботи стосовно мети та основних положень
законопроектів, що стосуються компетенції міністерства та внесені
Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
1.3. Підготовку аргументованих матеріалів для представлення
узгодженої позиції центральних органів виконавчої влади щодо
питань реалізації державної економічної політики на пленарних
засіданнях Верховної Ради України, в її депутатських фракціях,
комітетах, а також під час проведення Дня Уряду України,
парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у її
комітетах;
1.4. Підготовку матеріалів для інформування Кабінету
Міністрів України перед початком роботи чергової сесії Верховної
Ради України про стан виконання рішень Верховної Ради України,
прийнятих за підсумками проведення Дня Уряду України та
парламентських слухань у Верховній Раді України.
2. Першому заступнику Міністра Лузану Ю.Я, заступнику
Міністра Шмідту Р.М. у межах компетенції:
2.1. Здійснювати систематичну координацію діяльності
заступників Міністра, керівників центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра аграрної політики, щодо
представлення/супроводження ними на пленарних засіданнях та
засіданнях комітетів Верховної Ради України законопроектів з
питань, віднесених до компетенції міністерства. З цією метою
забезпечити: 2.1.1. Визначення заступників Міністра з урахуванням
розподілу функціональних повноважень між першим заступником і
заступниками Міністра, керівників центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра аграрної політики та які будуть
представляти/супроводжувати законопроекти на пленарних засіданнях
та засіданнях комітетів Верховної Ради України; 2.1.2. Оперативне затвердження підготовлених Відділом у
зв'язках з Верховною Радою України і координації законопроектної
роботи проектів графіків представлення/супроводження
відповідальними посадовими особами законопроектів на пленарних
засіданнях та засіданнях комітетів Верховної Ради України; 2.1.3. Постійне співробітництво керівників міністерства,
урядових органів у системі міністерства та структурних підрозділів
центрального апарату міністерства, які здійснюють законопроектну
діяльність, з Секретаріатами комітетів Верховної Ради України,
Головним юридичним та Головним науково-експертним управліннями
Апарату Верховної Ради в процесі опрацювання урядових
законопроектів, розробником яких є міністерство;
2.2. Систематичне інформування Міністра про результати
розгляду у Верховній Раді України законопроектів з питань,
віднесених до компетенції міністерства.
3. Керівникам урядових органів у системі міністерства та
структурних підрозділів центрального апарату міністерства:
3.1. При розробленні законопроектів, проектів державних
цільових програм: 3.1.1. У разі необхідності створювати робочі групи шляхом
внесення в установленому порядку проекту відповідного
організаційно-розпорядчого акта міністерства із залученням до їх
складу представників інших зацікавлених органів виконавчої влади,
установ та організацій, учених, фахівців, а також в обов'язковому
порядку - представника Департаменту правової та законопроектної
роботи; 3.1.2. Дотримуватися порядку погодження (візування)
законопроектів та проектів інших нормативних актів, обов'язково
погоджувати їх з Департаментом правової та законопроектної роботи;
3.2. Забезпечити своєчасну підготовку пропозицій щодо
визначення позиції міністерства стосовно законопроектів, включених
до порядку денного засідань Верховної Ради України на відповідний
пленарний тиждень, з питань, віднесених до компетенції
міністерства (додаток 5), та, після узгодження їх з Департаментом
правової та законопроектної роботи (Собовий О.М) і заступниками
Міністра, подання їх на розгляд Міністра; зазначені пропозиції за підписом Міністра щочетверга, що
передує пленарному тижню, надавати у двох примірниках, з яких
один - ксерокопія, до Відділу у зв'язках з Верховною Радою України
і координації законопроектної роботи (Семенюк М.А.);
3.3. Проводити постійний моніторинг законопроектів, внесених
до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи
з питань, що належать до компетенції міністерства, з метою
врахування зазначеної інформації в законотворчій роботі;
3.4. У разі прийняття комітетом Верховної Ради України
рішення про відхилення/доопрацювання урядового законопроекту,
розробником якого є міністерство, врахування його положень в
альтернативному законопроекті, або, у разі залишення законопроекту
без розгляду впродовж тривалого часу, невідкладно подавати першому
заступнику та заступникам Міністра відповідно до розподілу їх
функціональних повноважень пропозиції щодо подальшого його
розгляду;
3.5. У разі надходження окремих доручень Кабінету Міністрів
України щодо здійснення експертизи законопроектів, розроблених
народними депутатами України, своєчасно готувати висновки за
результатами такої експертизи, погоджувати їх з Департаментом
правової та законопроектної роботи та за підписом Міністра або
першого заступника Міністра подавати в установленому порядку до
Секретаріату Кабінету Міністрів України;
3.6. Відповідно до затверджених графіків
представлення/супроводження законопроектів (з урахуванням їх
уточнення Секретаріатом Кабінету Міністрів) необхідні матеріали
надавати не пізніше 15 години дня, який передує розгляду проекту
закону на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів Верховної
Ради, відповідним керівникам міністерства;
3.7. У разі надходження від центральних органів виконавчої
влади на погодження законопроектів, актів Кабінету Міністрів
України, інших нормативно-правових актів своєчасно готувати
висновки, погоджувати їх з Департаментом правової та
законопроектної роботи, при відсутності зауважень забезпечувати їх
погодження у порядку, визначеному регламентами Кабінету Міністрів
України та міністерства;
3.8. Роз'яснення з приводу застосування актів Кабінету
Міністрів України, розробником яких було міністерство, чи власних
актів міністерства обов'язково погоджувати з Департаментом
правової та законопроектної роботи;
3.9. Подавати до Відділу у зв'язках з Верховною Радою України
і координації законопроектної роботи: 3.9.1. Пропозиції та матеріали до виступу щодо проектів
законів та інших актів, які представлятимуть/супроводжуватимуть
посадові особи міністерства у комітетах та на пленарних засіданнях
Верховної Ради України (забезпечити подання впродовж однієї години
з моменту отримання щотижневих графіків засідань комітетів та
розкладів пленарних засідань Верховної Ради України); 3.9.2. Інформацію на паперовому носії та засобами
електронного зв'язку:
{ Пункт 3.9.2.1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики N 241 ( v0241555-10 ) від
14.05.2010 }
3.9.2.2. Щомісячно до 1 числа наступного місяця - інформацію
про опрацювання проектів законів України, що надійшли на
погодження до Мінагрополітики, за формою згідно з додатком 3; 3.9.2.3. Щорічно до 1 листопада - пропозиції до плану
підготовки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України
проектів законів України на наступний рік за формою згідно з
додатком 4.
4. Департаменту правової та законопроектної роботи закріпити
за структурними підрозділами центрального апарату міністерства
працівників, які надаватимуть методичну та консультаційну допомогу
при попередньому опрацюванні та підготовці проектів законів та
інших нормативно-правових актів, а також врахуванні пропозицій і
зауважень до них, забезпечувати здійснення правової експертизи
таких проектів впродовж трьох днів з моменту їх реєстрації у
журналі вхідної кореспонденції, а за письмовим дорученням
керівництва.
5. Відділу у зв'язках з Верховною Радою України і координації
законопроекної роботи: 5.1. Забезпечити підготовку проектів графіків представлення
супроводження, які подавати першому заступнику Міністра на
затвердження щопонеділка (крім часу роботи народних депутатів
України в округах); 5.2. Інформувати в установленому порядку Кабінет Міністрів
України: про посадових осіб міністерства, які братимуть участь у
пленарних засіданнях Верховної Ради під час розгляду
законопроектів з питань, віднесених до компетенції міністерства; про результати розгляду у комітетах Верховної Ради України
законопроектів з питань, віднесених до компетенції міністерства; про позицію міністерства стосовно законопроектів, включених
до порядку денного засідань Верховної Ради України на відповідний
пленарний тиждень, з питань, віднесених до його компетенції;
5.3. До 29 січня 2009 року за пропозиціями керівників
урядових органів у системі міністерства, самостійних структурних
підрозділів міністерства подати заступнику Міністра Шмідту Р.М. на
затвердження перелік працівників, які персонально відповідають за
своєчасну підготовку і погодження проектів законів та інших актів
Верховної Ради України у міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади. Копію затвердженого переліку надати Департаменту
правової та законопроектної роботи;
5.4. Узагальнювати інформацію, подану відповідно до підпункту
3.9.2 цього наказу, оперативно інформувати керівництво
міністерства, узагальнену інформацію невідкладно подавати
Департаменту правової та законопроектної роботи;
5.5. Спільно з Департаментом правової та законопроектної
роботи забезпечити подання на розгляд Міністерству юстиції
України: щорічно до 1 грудня - орієнтовного плану законопроектної
роботи міністерства на наступний рік; щокварталу до 5 числа наступного за звітним кварталом місяця
та щороку до 1 січня - звітів про стан нормотворчої діяльності;
5.6. Оперативно інформувати Міністра, першого заступника та
заступників Міністра, Департамент правової та законопроектної
роботи та відповідні підрозділи міністерства про перелік питань,
віднесених до компетенції міністерства, які будуть розглядатися у
комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України, а
також про наслідки розгляду законопроектів.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
6.1. Пункти 1-6 наказу Міністерства аграрної політики України
від 28 вересня 2006 року N 550 ( v0550555-06 ) "Про вдосконалення
законопроектної роботи і співробітництва міністерства з Верховною
Радою України";
6.2. Наказ Міністерства аграрної політики України від
7 лютого 2007 року N 76 ( v0076555-07 ) "Про вдосконалення роботи
з підготовки нормативно-правових актів".
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
03.02.2009 N 62

ІНФОРМАЦІЯ
про стан підготовки та погодження
проектів законів України
за станом на _________

____________________________________________
(назва урядового органу державного управління
або самостійного структурного підрозділу)
-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Підстава | Проблема, |Центральні| Термін | Стан |Відповідальний| |п/п|законо-|розроблення|яка потребує| органи | подання |підготовки,| працівник за | | |проекту| законо- | законо- |виконавчої| законо- | погодження| розробку | | | | проекту | давчого | влади, | проекту | законо- |законопроекту | | | | | врегу- |установи, | Кабінету| проекту |в структурному| | | | | лювання | які |Міністрів| | підрозділі | | | | | |погоджують| України | | (урядовому | | | | | | законо- | | | органі | | | | | | проект | | | державного | | | | | | | | | управління) | |---+-------+-----------+------------+----------+---------+-----------+--------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+-----------+------------+----------+---------+-----------+--------------| | | | | | | | | | |---+-------+-----------+------------+----------+---------+-----------+--------------| | | | | | | | | | |---+-------+-----------+------------+----------+---------+-----------+--------------| | | | | | | | | | |---+-------+-----------+------------+----------+---------+-----------+--------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
До наказу Мінагрополітики
03.02.2009 N 62
(у редакції наказу
Мінагрополітики
від 17.03.09 N 168
( v0168555-09 )

ІНФОРМАЦІЯ
про стан підготовки та погодження проектів
актів Президента України та Кабінету Міністрів
України за станом на _________
___________________________________________________
(назва урядового органу державного управління
або самостійного структурного підрозділу)

---------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Назва | Підстава |Проблема, яка|Центральні| Термін | Стан |Відповідальний| | |нормативного|розроблення| потребує | органи | подання |підготовки,| працівник за | | | акту | проекту |законодавчого|виконавчої| проекту |погодження | розробку | | | | |врегулювання,| влади, |Кабінету | проекту | проекту в | | | | | анотація |установи, |Міністрів| | структурному | | | | | проекту | які | України | | підрозділі | | | | | (короткий |погоджують| | | (урядовому | | | | | зміст) | проект | | | органі | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | управління) | |-----+------------+-----------+-------------+----------+---------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти Указів Президента України | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти постанов Кабінету Міністрів України | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 168
( v0168555-09 ) від 17.03.2009 }

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
03.02.2009 N 62

ІНФОРМАЦІЯ
про опрацювання проектів законів України,
що надійшли на погодження до Мінагрополітики
за станом на _________

___________________________________________
(назва урядового органу державного управління
або самостійного структурного підрозділу)
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Дата |Головний |Підстава|Стислий зміст |Відповідальний| Пропозиції | |п/п|законо-| надходження |розробник| для |законопроекту,| працівник за |Мінагрополітики| | |проекту| до | |розробки| основні | опрацювання | до | | | |міністерства,| | | положення |законопроекту | законопроекту | | | | N листа | | | |в структурному| | | | | | | | | підрозділі | | | | | | | | | (урядовому | | | | | | | | | органі | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | управління) | | |---+-------+-------------+---------+--------+--------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+-------------+---------+--------+--------------+--------------+---------------| | | | | | | | | | |---+-------+-------------+---------+--------+--------------+--------------+---------------| | | | | | | | | | |---+-------+-------------+---------+--------+--------------+--------------+---------------| | | | | | | | | | |---+-------+-------------+---------+--------+--------------+--------------+---------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4
до наказу Мінагрополітики
03.02.2009 N 62

ПРОПОЗИЦІЇ
до плану підготовки та внесення
на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів законів України
на _________ рік

______________________________________________
(назва урядового органу державного управління
або самостійного структурного підрозділу)
------------------------------------------------------------------ | N |Назва законопроекту| Обґрунтування | Термін подання | | п/п | | необхідності | законопроекту | | | | прийняття закону |Кабінету Міністрів| | | | | України | |------+-------------------+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 10 | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | |------+-------------------+------------------+------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до наказу Міністерства
аграрної політики
03.02.2009 N 62

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо проекту законодавчого акта,
внесеного до Верховної Ради України
_________________________________________
(повна назва проекту)

реєстр. номер ___________________ від "___" ____________ 200__ р.
1. ______________________________________________________________
(Чітка позиція Міністерства аграрної
політики - щодо підтримки (чи непідтримки) проекту)
2. ______________________________________________________________
(Стисле обґрунтування позиції Мінагрополітики (чому підтримується або не підтримується проект з посиланням
на конкретні статті нормативних актів; визначення
загальних обсягів бюджетних витрат,
необхідних для реалізації закону)
3. ______________________________________________________________
(Зазначається посадова особа Мінагрополітики,
яка буде супроводжувати проект в комітетах
та на пленарних засіданнях Верховної Ради)
Міністр аграрної
політики України (підпис) (прізвище, ініціали)вверх