Документ v0056555-09, текущая редакция — Принятие от 28.01.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.01.2009 N 56

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо складання розпорядчого документа
про облікову політику в бюджетних
установах (організаціях)

Відповідно до Закону України від 16.07.1999 року N 996-XIV
( 996-14 ) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" та з метою дотримання єдиних методологічних принципів
організації і ведення бухгалтерського обліку, складання та подання
у встановлені строки фінансової звітності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання
розпорядчого документа про облікову політику в бюджетних установах
(організаціях), що додаються.
2. Рекомендувати керівникам бюджетних установ та організацій,
що належать до сфери управління Мінагрополітики, при складанні
розпорядчих документів про облікову політику використовувати
Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про
облікову політику в бюджетних установах (організаціях).
3. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи (Гаврилюк В.М.) довести Методичні рекомендації щодо
складання розпорядчого документа про облікову політику в бюджетних
установах (організаціях) до бюджетних установ та організацій, що
належать до сфери управління Мінагрополітики.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
28.01.2009 N 56

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання розпорядчого документа
про облікову політику в бюджетних
установах (організаціях)

1. Загальні положення
Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа
про облікову політику в бюджетних установах (організаціях)
регулюються відповідно до вимог: Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 N 2542-III
( 2542-14 ); Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XIV ( 996-14 ); Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний
рік; постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921
( 921-2008-п ) "Про затвердження Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти"; постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228
( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ"; постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності"; постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 659
( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп власних надходжень
бюджетних установ, вимог щодо їх створення та напрямів
використання"; постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314
( 1314-2007-п ) "Про затвердження Порядку списання об'єктів
державної власності"; постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 N 663
( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження в
межах України та за кордон"; наказу Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89
( z0716-04 ) "Про затвердження Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету"; наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136
( z1068-04, za068-04 ) "Про затвердження Порядку обліку
зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного
казначейства України"; спільного наказу Міністерства фінансів України та Головного
управління Державного казначейства України від 10.12.1999 N 114
( z0890-99 ) "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ"; наказу Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61
( z0497-00 ) "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних
господарських операцій бюджетних установ"; наказу Державного казначейства України від 27.07.2000 N 68
( z0570-00 ) "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних
ордерів бюджетних установ та порядок їх складання"; наказу Державного казначейства України від 06.10.2000 N 100
( z0747-00 ) "Про затвердження форм карток і книг аналітичного
обліку бюджетних установ та порядку їх складання"; наказу Державного казначейства України від 26.12.2003 N 242
( z0106-04 ) "Про затвердження Інструкції з обліку коштів,
розрахунків та інших активів бюджетних установ"; наказу Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64
( z0459-00 ) "Про затвердження Інструкції з обліку основних
засобів та інших необоротних активів бюджетних установ"; спільного наказу Державного казначейства України та
Міністерства економіки України від 10.08.2001 N 142/181
( z0787-01 ) "Про затвердження Типової інструкції про порядок
списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ"; спільного наказу Головного управління Державного казначейства
України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997
N 125/70 ( z0612-97 ) "Про затвердження типових форм з обліку та
списання основних засобів, що належать установам і організаціям,
які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та
Інструкції з їх складання"; наказу Головного управління Державного казначейства України
від 30.10.1998 N 90 ( z0728-98 ) "Про затвердження Інструкції з
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ"; наказу Державного казначейства України від 08.12.2000 N 125
( z0937-00 ) "Про затвердження Інструкції з обліку запасів
бюджетних установ"; наказу Державного казначейства України від 18.12.2000 N 130
( z0962-00 ) "Про затвердження типових форм обліку та списання
запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання"; наказу Державного казначейства України від 16.12.2002 N 232
( z0019-03 ) "Про затвердження Інструкції про порядок відображення
в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання
матеріальних цінностей"; наказу Державного казначейства України від 24.07.2001 N 126
( z0670-01 ) "Про затвердження Порядку відображення в обліку
операцій в іноземній валюті"; наказу Державного казначейства України від 08.05.2001 N 73
( z0458-01 ) "Про затвердження Порядку списання кредиторської
заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої
минув"; наказу Головного управління Державного казначейства України
від 03.06.1997 N 63 ( z0234-97 ) "Про затвердження Інструкції про
введення нового порядку щомісячної звітності про виконання єдиного
кошторису доходів та видатків"; постанови Правління Національного банку України від
15.12.2004 N 637 ( z0040-05 ) "Про затвердження Положення про
ведення касових операцій у національній валюті в Україні"; наказу Міністерства фінансів України від 13.03.1998 N 59
( z0218-98 ) "Про затвердження Інструкції про службові відрядження
в межах України та за кордон"; спільного наказу Міністерства фінансів України та
Міністерства економіки України від 12.11.1993 N 88 ( z0182-93 )
"Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та
виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів
для службових поїздок та порядок їх витрачання".
2. Порядок складання та погодження
розпорядчого документа
Облікова політика установи є основою внутрішнього регулювання
обліку, і для надання нормативного статусу, її формують у вигляді
наказу про облікову політику. Наказ повинен мати такі основні
розділи: загальні положення; організаційно-правова форма установи;
рівень бюджету, з якого установа отримує фінансове забезпечення;
рівень установи як розпорядника коштів; галузева належність
установи; види діяльності установи (основні та додаткові)
відповідно до статуту. Проект наказу складає головний бухгалтер. Після підписання
керівником установи (організації) наказу разом з додатками та
розрахунками до нього подаються на затвердження установі вищого
рівня. Наказ про облікову політику набуває чинності з 1 січня та є
обов'язковим для виконання всіма службами та працівниками
установи. Наказ про облікову політику розробляється з урахуванням:
принципу послідовності, тобто постійно, з року в рік; застосування
установою вибраної політики. Він може діяти декілька років, однак
при уточненні окремих положень політики (у зв'язку зі зміною
ліміту розрахунків готівкою, термінів звітування, внесення змін до
законодавчих і нормативних документів, істотної зміни умов
діяльності установи чи інших важливих факторів) до нього можуть
бути внесено зміни. Зміни до облікової політики установи
оформляються наказом (розпорядженням) керівника.
3. Принципи організації та ведення обліку
3.1. Загальні принципи обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, що мають ураховуватися бюджетними установами при
розроблені облікової політики, викладено у ст. 4 Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 N 996-XIV ( 996-14 ). Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік
відповідно до правил, встановлених Державним казначейством
України, якими установи (організації) повинні дотримуватися при
веденні рахунків і складанні зовнішньої та внутрішньої звітності.
Бюджетні установи (організації) ведуть бухгалтерський облік і
складають фінансову звітність у валюті України. Операції в
іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і
фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за
курсом Національного банку України на дату здійснення операції або
складання звітності. Для бюджетних установ головним звітним
періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди
визначаються: кварталами; місяцями. Звітність за такими періодами складається наростаючим
підсумком із початку звітного року у складі балансу та звіту про
виконання кошторису доходів і видатків. Зазначений поділ на
періоди потребує визначення механізму його реалізації на
первинному та поточному етапах бухгалтерського обліку, а отже, і
рекомендацій у вигляді принципу нарахування та відповідності
доходів і видатків. Операції повинні бути відображені в обліку в тому звітному
періоді, в якому вони були здійснені. Облікова політика щодо методів оцінки, обліку і контролю
активних операцій та інших пасивних операцій ґрунтується на
відповідних нормативних документах Державного казначейства
України. Облікова політика повинна активно сприяти поліпшенню
структури активів, якнайшвидшому стягненню сумнівної, безнадійної
заборгованості. Облікова політика установ (організацій) має забезпечувати: повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів
діяльності установи (організації); своєчасність відображення фактів господарської діяльності в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, що
повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і
завищенню оцінки активів і доходів бюджетної установи
(організації); відображення в бухгалтерському обліку факторів господарської
діяльності не лише виходячи з їх правової форми, а і з урахуванням
їх економічного змісту; відображення доходів і витрат у бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від
надходження чи сплати грошових коштів; тотожність даних аналітичного обліку з оборотами і залишками
по рахунках синтетичного обліку на останній календарний день
кожного місяця; раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов
діяльності установи та її величини; дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та
ефективне витрачання бюджетних коштів. Класифікацію витрат проводити згідно з Порядком застосування
плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства
України N 114 ( z0890-99 ) від 10.12.1999: - видатки з загального фонду державного бюджету; - видатки за спеціальними коштами; Витрачання коштів загального та спеціального фондів
проводиться згідно з кошторисом доходів та видатків, планів
використання, планів фінансування, місячних планів асигнувань та
лімітних довідок. Необхідно вказати джерела формування спеціального фонду. Установа (організація) також може одержувати матеріальні
цінності та грошові кошти як благодійну та спонсорську допомогу
відповідно до чинного законодавства, що зараховується в доходи
спеціального фонду кошторису установи. Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється
установою в розрізі джерел фінансування. Діяльність установи за всіма джерелами фінансування
(загальний та спеціальний фонд кошторису) відображається на
єдиному балансі. Внутрішня звітність (меморіальні ордери, накопичувальні
відомості тощо) формується окремо щодо кожного джерела
фінансування. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі
"Журнал-головна". Облік у книзі "Журнал-головна" ведеться по
субрахунках. Аналітичний облік матеріальних цінностей, придбаних за
рахунок різних джерел фінансування, ведеться в окремих регістрах
бухгалтерського обліку. Для окремого обліку активів та пасивів,
сформованих за рахунок різних джерел фінансування, у плані
рахунків бухгалтерського обліку для кожного рахунка
запроваджується субрахунок шляхом додавання до номера рахунка
відповідного номера джерела фінансування.
3.2. Облік основних засобів та інших необоротних активів
бюджетних установ Переважну частину активів бюджетних установ становлять
необоротні активи. Підсистема обліку необоротних активів охоплює: облік надходження та руху; облік зносу та ремонту; облік вибуття. Як і система бухгалтерського обліку загалом, зазначена
облікова підсистема потребує організації. Організація обліку
необоротних активів являє собою процес вибору й упорядкування
способів і прийомів, обробки й видачі достовірної та своєчасної
вихідної інформації про наявність, рух, зберігання, використання і
вибуття необоротних активів. Щоб побудувати механізм реалізації такого процесу, необхідно
організувати інвентарний облік, закріпити об'єкти необоротних
активів за конкретними матеріально відповідальними особами,
розробити облікові номенклатури, графіки руху носіїв облікової
інформації та робочі інструкції тощо. На розв'язання зазначених
завдань має спрямовуватися облікова політика установи чи
організації. До основних засобів належать матеріальні активи, що
використовуються установою багаторазово і безперервно у процесі
виконання нею основних функцій, надання послуг, очікуваний строк
корисної експлуатації яких становить понад один рік і вартості
яких без ПДВ та інших платежів перевищує 1000 грн. за одиницю
(комплект). Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за
первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання,
спорудження і виготовлення, без податку на додану вартість, що
відноситься на витрати установи, а об'єкти, які зазначали
переоцінки, - за відновленою вартістю. Не збільшують вартість придбаних необоротних активів, а
відносяться на фактичні витрати установи: витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних
активів; податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються
під час придбання необоротних активів; витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних
активів; при проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не
пов'язаних із дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що
спричинив заміну запасних частин, їх вартість не відноситься на
збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на витрати
установи. Облік необоротних активів (крім бібліотечних фондів,
малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних
речей, одягу та взуття, матеріалів, що мають обмежене
застосування) ведеться у повних гривнях без копійок. Сума копійок
під час придбання необоротних активів списується на витрати
установи. Безоплатно отримані необоротні активи (у вигляді подарунка,
безповоротної допомоги) приймаються комісією, створеною окремим
наказом керівника установи. Для організації обліку та забезпечення контролю за
збереженням необоротних активів кожному об'єкту (крім білизни,
постільних речей, взуття, одягу, малоцінних необоротних
матеріальних активів, бібліотечних фондів) присвоюється
восьмизначний інвентарний номер. Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних
необоротних матеріальних активів встановлюються семизначні
номенклатурні номери. Присвоєні об'єктам необоротних активів інвентарні та
номенклатурні номери зберігаються за ними на весь період їх
перебування в установі. Номери об'єктів, що вибули чи ліквідовані,
не присвоюються іншим об'єктам, що надійшли протягом трьох років. Аналітичний облік основних засобів ведеться в бухгалтерії на
інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних
установах - ф. N ОЗ-6 (бюджет) ( z0612-97 ). У картці аналітичного
обліку додатково зазначається джерело фінансування, за рахунок
якого було придбано цей об'єкт. За місцем зберігання всі необоротні активи мають перебувати
на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Дані обліку об'єктів необоротних активів у матеріально
відповідальних осіб мають відповідати даним обліку бухгалтерії. У меморіальному ордері N 9 ф. N 438 (бюджет) ( z0570-00 )
відображаються вибуття і переміщення необоротних активів. Необхідно створити постійнодіючу комісію по проведенню
інвентаризації установи (організації). Інвентаризація проводиться
з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку
шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна. Терміни щодо обов'язкового проведення інвентаризації
встановлюються згідно з Порядком подання фінансової звітності,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000
N 419 ( 419-2000-п ).
3.3. Облік запасів бюджетних установ (організацій) та
малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) До запасів установи належать оборотні матеріальні активи,
реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року. До МШП належать предмети, термін корисної експлуатації яких
становить менше року і вартість яких за одиницю (комплект) не
перевищує 1000 грн. (без урахування ПДВ). Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів
спеціального фонду, ведеться окремо від запасів, придбаних за
рахунок коштів загального фонду кошторису. При цьому
застосовуються ті ж самі форми регістрів аналітичного обліку
запасів, затверджені наказом Держказначейства від 18.12.2000 р.
N 130 ( z0962-00 ). У бухгалтерії облік запасів установи ведеться в кількісному
та сумарному вимірі за найменуваннями запасів та в розрізі
матеріально відповідальних осіб. Бухгалтерія установи в передостанній робочий день місяця
(інший термін) звіряє свої записи про облік запасів із записами,
що ведуться матеріально відповідальними особами за місцями
перебування запасів. Для цього матеріально відповідальними особами
в зазначений строк надаються до бухгалтерії прибуткові та
видаткові документи з реєстром надання документів, складених у
двох примірниках. Один примірник реєстру після перевірки
правильності оформлення первинних документів повертається
матеріально відповідальній особі, а другий залишається в
бухгалтерії. Відпуск запасів для використання, для продажу або у зв'язку з
іншим вибуттям провадиться за балансовою вартістю. При передачі в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн. включно
за одиницю (комплект) списуються з бухгалтерського обліку відразу
на зменшення фонду в МШП на підставі документів, що підтверджують
їх використання: роздавальних відомостей, актів використання
предметів при проведеному ремонті, актів на списання цінностей
тощо. В експлуатації такі предмети (крім виготовлених із
пластмаси, картону і паперу) перебувають на зберіганні осіб,
відповідальних за їх експлуатацію, та обліковуються у книгах
кількісного обліку. Списання паливо-мастильних матеріалів за подорожніми листами
провадиться згідно з нормами, установленими Нормами витрачання
палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті,
затвердженими наказом Мінтрансу України від 10.02.98 р. N 43
( v0043361-98 ). Інвентаризація продуктів харчування і спирту проводиться
1 раз на квартал, інших запасів та МШП - 1 раз на рік перед
складанням річної звітності. У меморіальному ордері N 13 ф. N 396 (бюджет) ( z0570-00 )
відображаються витрачання матеріалів (крім продуктів харчування),
а в меморіальному ордері N 10 ф. N 439 (бюджет) - вибуття та
переміщення МШП. Надходження продуктів харчування відображається в
меморіальному ордері N 11 ф. N 398 (бюджет), а їх витрачання - у
меморіальному ордері N 12 ф. N 411 (бюджет) щодо кожної
матеріально відповідальної особи.
3.4. Облік операцій з грошовими коштами Кошти установи обліковуються на реєстраційних рахунках,
відкритих в органі Державного казначейства України (зазначити
назву органу ДКУ, в якому установі відкрито реєстраційні рахунки,
їх номери і вид коштів, що на них обліковуються). Нумерація платіжних документів провадиться окремо по кожному
реєстраційному рахунку (щодо кожного джерела фінансування;
нумерація єдина для всіх реєстраційних рахунків). Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок
установи асигнувань та здійснення видатків загального фонду
бюджету застосовується меморіальний ордер N 2 за формою N 381
(бюджет) ( z0570-00 ) (за наявності декількох рахунків, відкритих
на ім'я установи, кожний рахунок оформляється окремим меморіальним
ордером, які нумеруються N 2-1, 2-2 тощо). Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок
установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду
застосовується меморіальний ордер N 3 за формою 382 (бюджет)
( z0570-00 ) (за наявності декількох рахунків кожний рахунок
оформляється окремим меморіальним ордером, які нумеруються N 3-1,
3-2 тощо). Облік касових операцій здійснюється відповідно до Положення
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. N 637
( z0040-05 ). Первинні документи щодо касових операцій оформляються за
такими формами: КО-1 "Прибутковий касовий ордер", КО-2 "Видатковий
касовий ордер", КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів", КО-4 "Касова книга", КО-5 "Книга обліку
прийнятих і виданих касиром грошових коштів". У формах КО-1 та
КО-2 у лівому верхньому куті проставляється найменування джерела
фінансування, за яким відбувається рух коштів згідно з цим
документом. У формі КО-2 поле "Сума прописом "Отримав"
заповнюється одержувачем від руки. Грошові кошти, що надійшли за різними джерелами фінансування,
обліковуються окремо. Складається загальний звіт касира. Кожний
звіт касира заноситься до меморіального ордера N 1 за формою N 380
(бюджет) ( z0570-00 ) по відповідних кореспондуючих рахунках одним
рядком. Нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів, а також
їх реєстрація здійснюється послідовно незалежно від джерела
фінансування (окремо щодо кожного джерела фінансування). Видача з каси грошових коштів одного джерела фінансування на
потреби іншого недопустима. Для проведення раптової інвентаризації каси необхідно
створити наказ щодо створення комісії. Інвентаризацію каси
проводити не рідше одного разу на квартал.
3.5. Облік власного капіталу Для обліку фондів і визначення результатів виконання
кошторисів установи, а також сільських, селищних, міських (міст
районного підпорядкування) бюджетів за поточний рік застосовується
Клас 4 "Власний капітал": 40 "Фонд у необоротних активах"; 41 "Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах"; 43 "Результат виконання кошторисів"; 44 "Результати переоцінок".
3.6. Облік зобов'язань Облік зобов'язань бюджетних установ ведеться за субрахунками
рахунків 5 класу "Довгострокові зобов'язання" та класу 6 "Поточні
зобов'язання". Клас 5 призначений для обліку зобов'язань установи, які не
виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для
установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного
бюджетного року. Облік зобов'язань установи, що виникають протягом звичайної
її діяльності, тобто під час виконання кошторису, і погашення яких
очікується впродовж поточного бюджетного року, ведеться на
субрахунках класу 6 "Поточні зобов'язання". Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно з
Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон,
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р.
N 59 ( z0218-98 ) (зазначаються також інші відомчі інструкції щодо
обліку розрахунків з підзвітними особами). Установа при направленні працівника у відрядження зобов'язана
забезпечити його грошовими коштами (авансом) у межах сум,
необхідних для оплати проїзду, наймання житлового приміщення,
добових у розмірах, що відповідають нормам, установленим
постановою КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в
межах України та за кордон" від 23.04.99 р. N 663 ( 663-99-п ). Крім зазначених документів, при направленні працівників
установи у відрядження слід керуватися: Указом Президента України "Про службові відрядження за кордон
посадових осіб органів виконавчої влади" від 28.08.1993 N 357/93
( 357/93 ); постановою Кабінету міністрів України "Про службові
відрядження в межах України керівників органів виконавчої влади і
Секретаріату КМУ" від 15.03.2002 N 337 ( 337-2002-п ); постановою Кабінету міністрів України "Про вдосконалення
порядку здійснення службових відряджень за кордон" від 11.12.1992.
N 698 ( 698-92-п ); постановою Кабінету міністрів України "Про деякі заходи щодо
забезпечення раціонального використання державних валютних коштів"
від 01.12.1995 N 963 ( 963-95-п ). Видача готівки під звіт на господарські потреби допускається
тільки з письмового дозволу керівника установи (інші умови видачі
коштів на господарські потреби). Нумерація документів (звітів про використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт) здійснюється послідовно за всіма
джерелами фінансування (окремо щодо кожного джерела фінансування).
У верхньому лівому куті форми авансового звіту зазначається
найменування джерела фінансування, щодо коштів якого звітує
підзвітна особа. Рух підзвітних сум відображається в меморіальному ордері N 8
ф. N 386 ( z0570-00 ) позиційним способом. Облік операцій з
розрахунків із підзвітними особами, які здійснюються за рахунок
коштів спеціального фонду, ведеться в окремому ордері за такою ж
формою. Інвентаризація розрахунків з підзвітними особами проводиться
один раз на 3 місяці. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться в
розрізі рахунків-фактур (договорів). Попередня оплата за матеріальні цінності, що придбаваються,
виконані роботи і надані установі послуги допускається строком на
один місяць. Меморіальні ордери N 4 "Накопичувальна відомість з
розрахунків з іншими дебіторами", N 6 "Накопичувальна відомість з
розрахунків з іншими кредиторами" ф. N 408 ( z0570-00 ) формуються
щодо кожного джерела фінансування окремо. Інвентаризацію розрахунків з дебіторами та кредиторами
проводити щокварталу, розрахунків у порядку планових платежів та з
депонентами - один раз на місяць.
3.7. Облік власних надходжень бюджетних установ Складовою доходів за власними надходженнями є кошти, які
бюджетні установи отримують згідно з Переліком груп власних
надходжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
17.05.2002 N 659 ( 659-2002-п ). Згідно з цим Переліком власні надходження бюджетних установ
поділяються на 2 групи: - перша - плата за послуги, що надаються бюджетними
установами - цю групу утворюють надходження від плати за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно із законами та
нормативно-правовими актами. Такі надходження мають постійний
характер і обов'язково плануються у бюджеті. - друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних
установ - цю групу утворюють кошти, перераховані бюджетним
установам для виконання окремих доручень, 0000а також благодійні
внески, гранти та дарунки. Такі кошти не мають постійного
характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені
рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними угодами, в тому
числі міжнародними, календарними планами проведення
централізованих заходів тощо. Складовою першої групи є підгрупа плата за послуги, надання
яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної
установи. Надходження до цієї підгрупи формуються за видами,
визначеними переліками послуг, що можуть надаватися бюджетною
установою за плату, які затверджуються постановами Кабінету
Міністрів України для відповідної галузі. У кінці бюджетного року всі отримані доходи та проведені
видатки заключними оборотами списуються на результат виконання
кошторису за звітний період. Авансові платежі, які отримані за
послуги, що будуть надаватися у наступних бюджетних періодах,
відносяться на фінансові результати у тому бюджетному періоді, в
якому вони отримані.
3.8. Облік видатків загального та спеціального фондів Основним напрямком бухгалтерського обліку бюджетних установ
виступає облік видатків. Враховуючи основне завдання бюджетних
установ щодо кінцевого результату (звітного періоду) діяльності -
виконання кошторису доходів і видатків - яке визначає, по суті,
другу назву обліку бюджетних установ, а саме облік виконання
кошторису доходів і видатків, це твердження є безсумнівним. З
огляду на це організація обліку видатків є пріоритетною. Організація обліку видатків бюджетних установ охоплює такі
напрямки: визначення нормативної бази: класифікація видатків; розробка робочої номенклатури видатків; організація планування видатків; організація облікових номенклатур; організація носіїв облікової інформації. Основним нормативним документом, що визначає склад та
структуру видатків бюджетних установ, є наказ Міністерства
фінансів України від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ) "Про
бюджетну класифікацію та її запровадження". Відповідно до
зазначеного документа вирізняють такі види класифікації видатків
бюджету: функціональну; відомчу; програмну; економічну. Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію щодо
видатків відповідних розпорядників коштів загалом і мають досить
обмежене використання у процесі бухгалтерського обліку, а саме
коди класифікацій виступають одним із основних реквізитів
облікових реєстрів. Економічна класифікація видатків
( v0604201-01 ), на відміну від попередніх, має безпосереднє
застосування в межах системи бухгалтерського обліку, оскільки саме
стосовно її кодів здійснюється планування та облік видатків
бюджетних установ.
3.9. Позабалансові рахунки На позабалансових рахунках обліковуються матеріальні
цінності, інші активи та зобов'язання, що належать установі або
перебувають у тимчасовому розпорядженні.
4. Документообіг установи (організації)
Облік первинних документів в облікових регістрах має
провадитися не пізніше, ніж на наступний день після надходження
документів до бухгалтерії. Первинні документи на матеріальні
цінності, що надійшли або списані, акти приймання робіт тощо має
бути передано до бухгалтерії не пізніше наступного дня після їх
надходження до установи. Усі первинні документи, що надходять до
бухгалтерії, мають перевірятися на відповідність форми і повноти
змісту. Первинні документи, оформлені неналежним чином, не
підлягають прийняттю бухгалтерією до обліку і мають бути повернені
контрагенту протягом двох днів. Меморіальні ордери - накопичувальні відомості повинні
формуватися не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним. Обороти у книзі
"Журнал-головна" мають формуватися не пізніше 5 числа місяця,
наступного за звітним. Необхідно відобразити: перелік бланків суворої звітності, що використовуються
установою; графік документообігу, в якому відображаються - види
операції, відповідальні за складання документів особи, терміни
складання документів та терміни їх подання до бухгалтерської
служби установи (організації) тощо; відповідальну особу за прийняття документації на тимчасове
зберігання до архіву установи, зберігання документації в архіві та
здавання відповідної документації до державного архіву.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку
звітності та ревізійної
роботи В.М.Гаврилюквверх