Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постановление Национального банка Украины от 22.01.201547
Документ v0047500-15, первая редакция — Принятие от 22.01.2015
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.01.2015  № 47

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

З метою забезпечення реалізації вимог статей 56 та 73 Закону України "Про Національний банк України" щодо безумовного та переважного права Національного банку України задовольнити будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу та надання Національному банку України змоги як брокеру - керуючому рахунком у цінних паперах банку-боржника здійснювати продаж цінних паперів, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 року № 387 "Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1727/24259, доповнити новим абзацом такого змісту:

"розрахунки в цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, вчиненими у забезпечення вимог статті 73 Закону України "Про Національний банк України" щодо безумовного та переважного права Національного банку України задовольнити будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, здійснюються депозитарними установами за рахунком у цінних паперах банку виключно на підставі розпоряджень Національного банку України".

2. Затвердити Зміни до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2013 року № 387, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1727/24259, що додаються.

3. Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів (Афанасьєв І.С.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, емітентів та депозитарних установ - клієнтів депозитарію Національного банку України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

О.В. ПисарукЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22.01.2015 № 47

ЗМІНИ
до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України

1. У розділі VIII:

1) у пункті 6:

абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції:

"код брокера - торговця цінними паперами, якій має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності та відповідно до законодавства має повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонента (далі - брокер, який керує рахунком)";

у підпункті 2 слово "брокерської" замінити словами "діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської";

у пункті 7 слова "через брокера" замінити словом "брокером";

пункт 8 після слів "Інформація для" доповнити словами "введення до";

розділ після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

"9. З метою забезпечення застосування вимог статті 73 Закону України "Про Національний банк України" щодо безумовного та переважного права задовольнити будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу ЦП, що перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задовольнити вимоги за рахунок чистого доходу від їх продажу, Національний банк, виконуючи функції депозитарної установи, уносить до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, інформацію щодо Національного банку як торговця цінними паперами (брокера). Унесення цієї інформації відбувається на підставі письмового звернення уповноваженого підрозділу Національного банку.

Після внесення інформації щодо Національного банку як торговця цінними паперами (брокера) до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та підтвердження цієї інформації КУ/РЦ Національний банк набуває повноважень брокера, який керує рахунком банку, що не повернув кредит рефінансування під заставу ЦП або кредит за іншими операціями з підтримання ліквідності банків під заставу ЦП".

У зв'язку з цим пункти 9 - 55 уважати відповідно пунктами 10 - 56;

у пункті 11 слово та цифру "пунктом 9" замінити словом та цифрами "пунктом 10";

в абзаці першому пункту 22 слово та цифри "пунктом 19" замінити словом та цифрами "пунктом 20";

у першому реченні пункту 23 слово та цифри "пунктом 18" замінити словом та цифрами "пунктом 19";

в абзаці другому пункту 24 слово та цифри "пунктами 18 - 20" замінити словом та цифрами "пунктами 19 - 21 ";

в абзаці першому пункту 34 слово та цифри "пунктом 27" замінити словом та цифрами "пунктом 28";

у пункті 42 слова та цифри "пунктами 2 - 5, 17 - 20, 22 - 26, 34 - 38 та 40" замінити словами та цифрами "пунктами 2 - 5, 18 - 21, 23 - 27, 35 - 39 та 41";

в абзаці четвертому пункту 46 слово та цифри "пункті 34" замінити словом та цифрами "пункті 35";

у пункті 47 слова та цифри "пунктами 2 - 5, 17 - 20, 22 - 26, 34 - 38 та 40" замінити словами та цифрами "пунктами 2 - 5, 18 - 21, 23 - 27, 35 - 39 та 41";

у пункті 50 слова та цифри "пунктами 18 та 22" замінити словами та цифрами "пунктами 19 та 23";

у пункті 53:

в абзаці другому слово та цифри "пунктами 2, 3, 5 - 10, 18, 19, 21, 22, 26 - 31, 33, 39" замінити словом та цифрами "пунктами 2, 3, 5 - 11, 19, 20, 22, 23, 27 - 32, 34, 40";

в абзаці четвертому слова та цифри "пунктами 18 та 22" замінити словами та цифрами "пунктами 19 та 23";

після пункту 53 доповнити трьома новими пунктами 54 - 56 такого змісту:

"54. Нереалізовані ЦП у межах залишку, що утворився в результаті задоволення вимог Національного банку за рахунок продажу ЦП на фондовій біржі, можуть бути переведені у власність клієнта-постачальника та/або Національного банку згідно з нормативно-правовим актом Національного банку з питань задоволення вимог Національного банку за кредитами рефінансування.

55. Депозитарій здійснює переведення відповідного залишку ЦП, що не були реалізовані на фондовій біржі, з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями, на підставі відповідних розпоряджень на поставку ЦП:

КУ/РЦ щодо переведення ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовної операції;

Національного банку (клієнта-одержувача) щодо переведення ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовної операції, на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями.

56. Депозитарій здійснює переведення відповідного залишку ЦП, що не були реалізовані на фондовій біржі, у власність Національного банку (клієнта-одержувача) на підставі відповідних розпоряджень на поставку ЦП:

КУ/РЦ щодо переведення ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих для продажу, на пасивний рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовної операції;

Національного банку (клієнта-одержувача) щодо переведення ЦП з пасивного рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ЦП, заблокованих у результаті здійснення безумовної операції, на пасивний рахунок Національного банку (клієнта-одержувача) щодо обліку ЦП, не обтяжених зобов'язаннями".

У зв'язку з цим пункти 54 - 56 уважати відповідно пунктами 57 - 59;

абзац другий пункту 57 після слів "(клієнта одержувача)" доповнити словами " та/або банку-боржника (клієнта-постачальника)";

у пункті 58 слова та цифри "пунктами 2 - 5, 17 - 20, 22 - 26, 34 - 38 та 40" замінити словами та цифрами "пунктами 2 - 5, 18 - 21, 23 - 27, 35 - 39 та 41".

2. Доповнити пункти 11 та 13 додатка 2 до Положення новою операцією:

"

Дебет

Кредит

Примітки

у випадках повернення надлишку ЦП банкам:

227010
427310

223000
423300

223000
423300

210000
410300

балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам;


балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам

".

Начальник Відділу
депозитарного обліку
державних цінних паперівІ.С. Афанасьєввверх