Документ v0035282-00, текущая редакция — Принятие от 24.02.2000

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 35 від 24.02.2000
м.Київ
vd20000224 vn35

Об утверждении Положения об особенностях
ступенчатого образования медицинского и
фармацевтического направления

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от
20.01.98 N 65 ( 65-98-п ) п.2 и с целью дальнейшего
усовершенствования системы медицинского и фармацевтического
образования на Украине, повышения качества подготовки специалистов
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об особенностях ступенчатого
образования медицинского и фармацевтического направления. Обозначенное Положение является обязательным для всех высших
медицинских и фармацевтических заведений I-IV образования уровней
аккредитации независимо от их подчинения и форм собственности. 2. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника
управления образования и медицинской науки Вороненко Ю.В.
Министр В.Ф.Москаленко
Затверджено
Наказом Міністерства охорони
здоров'я України
"___"____________ N ________
Положення про особливості ступеневої освіти
медичного та фармацевтичного спрямування
I. Загальні положення
1. Положення розроблене відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 20.01.98 N 65 ( 65-98-п ) п.2. Згідно зі статтею 30 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
підготовка молодших спеціалістів, а також бакалаврів, спеціалістів
та магістрів (далі - фахівців з вищою медичною та фармацевтичною
освітою) здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями
(ступеневою освітою) згідно з відповідними освітньо-професійними
програмами. Підвищення кваліфікації, перепідготовка фахівців з
вищою медичною та фармацевтичною освітою здійснюються за
відповідними освітньо-професійними програмами післядипломної
підготовки. 2. Вищі навчальні заклади відповідно до потреб охорони
здоров'я в межах ліцензованого обсягу прийому на відповідний
напрям підготовки чи спеціальність здійснюють на конкурсній основі
прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
фахівців з вищою медичною та фармацевтичною освітою. 3. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців з вищою
медичною та фармацевтичною освітою відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів - це державні документи, які
визначають зміст та нормативний термін навчання й передбачають
відповідні форми контролю та державної атестації. Зазначені
освітньо-професійні програми затверджуються Міністерством освіти
та науки України за поданням Міністерства охорони здоров'я
України. 4. Вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої й фахової
підготовки встановлюються державними стандартами освіти, які є
основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня
громадян незалежно від форм одержання освіти. Державні стандарти медичної та фармацевтичної освіти
розробляються окремо з кожного освітньо-кваліфікаційного рівня і
затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають
перегляду та перезатвердженню не рідше ніж раз на 10 років. Контроль за рівнем освітньої та фахової підготовки, яку
здобуває особа у процесі засвоєння змісту навчання, і визначення
його відповідності встановленим у змісті освіти вимогам
здійснюються в установленому порядку. 5. Зміст освіти - це обумовлені цілями та потребами
суспільства вимоги до системи знань, умінь та навичок, світогляду
й громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що
формуються в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку
науки, техніки, технологій та культури. Зміст освіти встановлюється в освітньо-кваліфікаційних
характеристиках та інших актах органів управління освітою і
змінюється відповідно до рівня розвитку науки, охорони здоров'я,
суспільства. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з вищою
медичною та фармацевтичною освітою відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів - це державні документи, які
визначають цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій,
типових задач діяльності та умінь, необхідних для їх вирішення. Зміст навчання - це науково обгрунтований методичний та
дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує
здобуття освіти та кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним
рівнем. Зміст навчання визначається освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців з вищою медичною та фармацевтичною освітою
певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, навчальними планами й
програмами навчальних дисциплін, іншими нормативними документами,
навчальною та навчально-методичною літературою, затвердженою
галузевим управлінням освіти та науки й Центральним методичним
кабінетом (центром) з вищої медичної освіти МОЗ України. 6. Нормативна частина змісту навчання - це обов'язковий для
засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні модулі із
зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної
атестації. Вибіркова частина змісту навчання - це рекомендований для
засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні модулі із
зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для
задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб
у фахівцях певної спеціалізації, досягнень наукових шкіл і вищих
навчальних закладів. 7. Нормативний термін навчання - це встановлений
освітньо-професійною програмою термін викладання нормативної та
вибіркової частини змісту освітньо-професійної програми для очної
форми навчання. Термін викладання нормативної та вибіркової частин змісту
освітньо-професійної програми для заочної та інших форм навчання
визначається вищим навчальним закладом і може перевищувати
нормативний термін навчання не більш ніж на 20 відсотків. 8. Вищі навчальні заклади самостійно визначають перелік та
зміст вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійних
програм, а також розробляють структурно-логічну схему навчання,
робочі програми нормативних навчальних дисциплін. 9. Переліки напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців з вищою медичною та фармацевтичною освітою у
вищих навчальних закладах за відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями, та зразки документів про
здобуття освіти і певної кваліфікації й порядок їх видачі
затверджує Кабінет Міністрів України. 10. Нормативна навчально-методична документація, методичне
забезпечення, що використовується в процесі підготовки та
перепідготовки медичних і фармацевтичних кадрів різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів, погоджуються з Центральним
методичним кабінетом (центром) з вищої медичної освіти МОЗ України
та затверджуються відомчим управлінням закладів освіти та науки. 11. Розробка освітньо-професійних програм різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється відомчими науковими
лабораторіями з підготовки медичних та фармацевтичних кадрів із
залученням кваліфікованих спеціалістів опорних кафедр вищих
медичних (фармацевтичних) закладів освіти. 12. Правила прийому на навчання за освітньо-професійними
програмами підготовки фахівців з вищою медичною та фармацевтичною
освітою розробляються та встановлюються вищим навчальним закладом
відповідно до цього Положення та Типових умов прийому до вищих
навчальних закладів, які затверджуються Міністерством охорони
здоров'я України. 13. Здобуття відповідної кваліфікації фахівця підтверджується
державною атестацією, яка здійснюється державною екзаменаційною
(кваліфікаційною) комісією на підставі результатів державних
іспитів та (або) захисту дипломної роботи після виконання
відповідної освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра. 14. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують
документи встановленого зразка про здобуття освіти та
кваліфікації. Особи, які мають не менше 75 відсотків відмінних
оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки з
оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за
результатами державної атестації, отримують документи
встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації з
відзнакою. 15. Особи, які не пройшли державної атестації після
завершення навчання, отримують відповідний документ.
II. Освітньо-кваліфікаційні рівні
1. Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст
16. Молодший спеціаліст (спеціальності - лікувальна справа,
сестринська справа, лабораторна діагностика, медико-профілактична
справа, стоматологія, акушерська справа, стоматологія ортопедична,
протезне виробництво, фармація, аналітичний контроль якості
хімічних лікарських сполук, виробництво фармацевтичних препаратів
та інші спеціальності, затверджені згідно з чинним
законодавством) - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який
на основі базової або повної загальної середньої освіти здобув
загальнокультурну підготовку, спеціальні знання та уміння, має
певний досвід їх застосування для вирішення типових професійних
завдань, передбачених для відповідних посад у галузі охорони
здоров'я. 17. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого
спеціаліста забезпечує здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста
на базі повної загальної середньої освіти або на базі базової
загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну
загальну середню освіту. Зазначена програма складається з
навчальних дисциплін гуманітарного, соціально-економічного,
фахового спрямування та з різних видів практичної підготовки.
Програма підготовки молодших спеціалістів погоджується й
затверджується галузевим управлінням освіти та науки й Центральним
методичним кабінетом (центром) з вищої медичної освіти МОЗ
України. 18. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого
спеціаліста реалізується, як правило, вищими медичними та
фармацевтичними навчальними закладами I-II рівнів акредитації.
Вищий медичний та фармацевтичний навчальний заклад більш високого
рівня акредитації може здійснювати підготовку молодших
спеціалістів, якщо в його складі є вищий медичний та
фармацевтичний навчальний заклад I-II рівнів акредитації або
відповідний структурний підрозділ. 19. Нормативний термін навчання не може перевищувати на базі
повної загальної середньої освіти трьох років, а базової загальної
середньої освіти - чотирьох років. 20. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують
документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти
за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста.
2. Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
21. Бакалавр (спеціальності - сестринська справа, лабораторна
діагностика та інші спеціальності, затверджені згідно з чинним
законодавством) - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який
пройшов підготовку на рівні молодшого спеціаліста та здобув
поглиблені фундаментальні й професійно орієнтовані знання, уміння,
має високий рівень кваліфікації, загальної культури і здатний
вирішувати нестандартні професійні завдання, передбачені для
відповідних посад. 22. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
забезпечує одночасне здобуття базової вищої медичної або
фармацевтичної освіти за напрямом підготовки та кваліфікації
бакалавра на базі рівня молодшого спеціаліста. Програма підготовки
бакалавра складається з гуманітарних, соціально-економічних,
фундаментальних та професійно орієнтованих дисиплін, а також з
різних видів практичних навичок і умінь та погоджується й
затверджується галузевим управлінням освіти та науки й Центральним
методичним кабінетом (центром) з вищої медичної освіти МОЗ
України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
реалізується вищими медичними та фармацевтичними навчальними
закладами II-IV рівнів акредитації. 23. Нормативний термін навчання визначається програмою, але
не може перевищувати чотирьох років. 24. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують
документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти
за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра.
3. Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
25. Спеціаліст (спеціальності - лікувальна справа, педіатрія,
медико-профілактична справа, стоматологія, фармація, технологія
парфумерно-косметичних засобів, технологія фармацевтичних
препаратів, клінічна фармація та інші спеціальності затверджені
згідно чинного законодавства) - це освітньо-кваліфікаційний рівень
фахівця, який на базі повної загальної середньої освіти або після
отримання кваліфікації молодшого спеціаліста здобув спеціальні
знання та уміння, має певний досвід їх застосування для вирішення
складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад у
галузі охорони здоров'я й фармації. 26. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста
забезпечує одночасне здобуття повної вищої медичної
(фармацевтичної) освіти за спеціальністю та кваліфікації
спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти або
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста
складається з професійно орієнтованих дисциплін та різних видів
практичної підготовки. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста
погоджується й затверджується галузевим управлінням освіти та
науки й Центральним методичним кабінетом (центром) з вищої
медичної освіти МОЗ України і реалізується вищими медичними та
фармацевтичними навчальними закладами III-IV рівнів акредитації. 27. Нормативний термін навчання визначається програмою, але
не може бути меншим ніж, 5-6 років. 28. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують
документи встановленого зразка про здобуття повної вищої медичної
(фармацевтичної) освіти за спеціальністю. Кваліфікацію спеціаліста
з певного лікарського (провізорського) фаху присвоюють після
успішного закінчення інтернатури, яка є обов'язковою.
4. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр
29. Магістр медицини (фармації) - це завершений
освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої
кваліфікації лікаря(провізора)-спеціаліста або медичної
сестри-бакалавра здобув поглиблені загальнокультурні,
соціально-правові та спеціальні знання й вміння, має досвід їх
застосування у певній галузі медицини (фармації) та захистив на
вченій раді вищого навчального закладу (факультету) магістерську
роботу. 30. Підготовка фахівців за напрямами професійного спрямування
"медицина" та "фармація" й освітньо-кваліфікаційним рівнем
"магістр" (далі - магістратура) у вищих медичних (фармацевтичному)
навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах (факультетах)
медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (далі - вищі
навчальні заклади) проводиться на базі освітньо-професійної
програми підготовки лікаря(провізора)-спеціаліста, а із
спеціальності "сестринська справа" - на основі
освітньо-професійної програми медичної сестри-бакалавра. 31. Підготовка магістрів медицини (фармації), як правило,
проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного
лікарського (провізорського) фаху в інтернатурі і спрямована на
поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та
дослідницьку підготовку фахівця з цієї ж лікарської
(провізорської) спеціальності згідно з переліком спеціальностей,
затвердженим відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я
України. 32. Підготовка магістрів медицини із спеціальності
"сестринська справа" спрямована на поглиблену спеціальну,
науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку фахівця
з цієї ж спеціальності. Порядок підготовки магістрів медицини із
спеціальності "сестринська справа" визначає Міністерство охорони
здоров'я України. 33. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують
документи встановленого зразка про здобуття кваліфікації магістра.
5. Освітньо-професійна післядипломна підготовка
34. Освітньо-професійна програма післядипломної підготовки
забезпечує післядипломну освіту (інтернатуру, підвищення
кваліфікації, перепідготовку кадрів, стажування, клінічну
ординатуру) на базі освітньо-професійної програми підготовки
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра.
Зазначена програма післядипломної підготовки розробляється,
погоджується й затверджується галузевим управлінням освіти та
науки й Центральним методичним кабінетом (центром) з вищої
медичної освіти МОЗ України та контролюється вищими медичними та
фармацевтичними навчальними закладами й закладами післядипломної
освіти відповідного рівня акредитації. 35. Нормативний термін навчання визначається програмою. 36. Особи, які пройшли різні форми післядипломної підготовки,
отримують документи встановленого зразка, затверджені відомчими
наказами.вверх