Про затвердження Регламенту Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України
НК ринку комунальних послуг; Постановление, Регламент от 01.09.20111
Документ v0001860-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.02.2012, основание - v0070866-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
01.09.2011 N 1
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг
N 70 ( v0070866-12 ) від 10.02.2012 }
Про затвердження Регламенту
Національної комісії регулювання
ринку комунальних послуг України

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання у
сфері комунальних послуг" ( 2479-17 ) та "Про природні монополії"
( 1682-14 ) Національна комісія регулювання ринку комунальних
послуг України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Регламент Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України, що додається.
Голова Комісії В.Саратов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії регулювання ринку
комунальних послуг
01.09.2011 N 1

РЕГЛАМЕНТ
Національної комісії регулювання
ринку комунальних послуг України

I. Загальні положення
1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності
Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України
(далі - Комісія), пов'язаної із здійсненням її повноважень.
2. Комісія спрямовує свою діяльність на виконання Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента України і
Кабінету Міністрів України.
3. Комісія в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає постанови, розпорядження,
накази, організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби
видає разом з іншими органами державної влади спільні акти. У випадках, передбачених законодавством, рішення Комісії,
прийняті в межах її повноважень, є обов'язкові для виконання
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форми власності і
громадянами.
4. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
5. Діяльність Комісії є відкритою та прозорою, що
забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному
веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по
радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів Голови та
членів Комісії. Інформація про діяльність Комісії надається громадянам,
представникам засобів масової інформації відповідно до закону.
II. Організація роботи
Національної комісії регулювання
ринку комунальних послуг України
Планування роботи
6. Комісія планує свою роботу на основі та на виконання
законів України, актів та доручень Президента України та Кабінету
Міністрів України, а також Положення про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України.
7. Комісія розробляє та затверджує відповідно до Порядку
планування діяльності Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг та здійснення контролю за його виконанням річні
плани діяльності Комісії (далі - річні плани): План діяльності Комісії; План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Комісії.
8. У річних планах визначаються: перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані; відповідальні за виконання завдань (робіт); строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та
підготовки звітності.
9. Річні плани розробляються структурними підрозділами
Комісії, визначеними Головою Комісії на підставі пропозицій членів
Комісії та керівників структурних підрозділів.
10. Для розроблення річних планів за рішенням Голови Комісії
може бути утворена робоча група з представників структурних
підрозділів Комісії.
11. Структурні підрозділи Комісії провадять свою діяльність
згідно з квартальними планами, що розробляються на підставі
річного плану та затверджуються Головою Комісії.
12. Моніторинг виконання річного плану проводиться
щоквартально структурним підрозділом, визначеним Головою Комісії.
13. По закінченні строку дії річних планів Комісія готує
звіти про їх виконання, які оприлюднюються шляхом опублікування в
засобах масової інформації та/або розміщення на веб-сайті
Комісії.
Визначення повноважень керівництва
та інших працівників апарату Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг
14. Повноваження Голови та членів Комісії визначаються
законом.
15. Розподіл обов'язків між Головою та членами Комісії
здійснює Голова Комісії відповідно до законодавства. Розподіл обов'язків затверджується наказом Комісії, у якому
визначаються: перелік закріплених за відповідним членом Комісії обов'язків,
що випливають з покладених на Комісію завдань та функцій; перелік структурних підрозділів, діяльність яких
спрямовується, координується та контролюється відповідним членом
Комісії.
16. Положення про структурний підрозділ розробляється
керівником відповідного структурного підрозділу, погоджується з
членом Комісії (відповідно до розподілу обов'язків) та
затверджується Головою Комісії.
17. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються
положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників
структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що
погоджуються членом Комісії (відповідно до розподілу обов'язків)
та затверджуються Головою Комісії.
Консультативні, дорадчі
та інші допоміжні органи
18. Комісія для виконання покладених на неї завдань може
утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про
такі органи затверджуються Комісією.
19. Комісія для науково-методичного та інформаційного
забезпечення своєї діяльності може залучати вчених, експертів,
консультантів, представників громадськості.
Управління персоналом
та проходження державної служби
20. Організація кадрової роботи в Комісії здійснюється
кадровою службою згідно з планом, який складається щоквартально на
підставі річного плану. Планом визначаються заходи з добору,
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
21. Призначення на посади та звільнення працівників Комісії
здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
22. Тривалість робочого часу державних службовців Комісії
визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням
особливостей, визначених Законом України "Про державну службу"
( 3723-12 ).
23. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання
завдань, пов'язаних з діяльністю Комісії, у разі потреби, за
дорученням Голови Комісії встановлюється чергування. До чергування
можуть залучатися працівники структурних підрозділів відповідно до
графіка, затвердженого Головою або членом Комісії. Перебування працівника в робочий час за межами приміщень
Комісії з метою вирішення службових питань дозволяється керівником
структурного підрозділу. Про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою
необхідністю керівники структурних підрозділів повідомляють члена
Комісії, який координує діяльність відповідного структурного
підрозділу.
24. У Комісії формується кадровий резерв, який підлягає
щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового
резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх
кваліфікації. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і
ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або
державних службовців, які претендують на зайняття більш високих
посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на
відповідних посадах у структурних підрозділах Комісії.
25. З метою підвищення ефективності роботи державних
службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один
раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення
якої визначається Положенням про проведення атестації державних
службовців. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і
завдань. Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівництвом та кадровою службою під час проведення ротації кадрів
на окремих посадах.
26. Комісія розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження
державними нагородами, здійснює інші заходи щодо заохочення
працівників апарату Комісії та територіальних органів Комісії.
III. Нормотворча діяльність
27. Нормотворча діяльність Комісії провадиться на основі та
на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також з
ініціативи Комісії.
28. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів здійснюється в порядку,
установленому Регламентом Кабінету Міністрів України, іншими
актами законодавства.
29. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Комісії
покладається на структурний підрозділ відповідно до його
компетенції.
30. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може
утворюватися за наказом Голови Комісії робоча група.
31. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта: проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту; визначається предмет правового регулювання, механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання; перевіряється його відповідність актам законодавства вищої
юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та
забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis
communautaire, якщо проект за предметом правового регулювання
належить до сфери, правовідносини в якій регулюються
законодавством ЄС; забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими
органами виконавчої влади та в разі потреби вносяться необхідні
поправки; вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема
організовується та проводиться за участю заінтересованих органів
виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне
обговорення шляхів вирішення спірних питань.
32. Проект нормативно-правового акта перед поданням на
розгляд Голові Комісії обов'язково узгоджується з усіма
заінтересованими структурними підрозділами Комісії, юридичним
управлінням та Членом Комісії, відповідальним за напрямок
діяльності, до якого відносяться питання, відображені у проекті
нормативно-правового акта (відповідно до розподілу обов'язків).
33. Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами,
підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому
законодавством порядку, за винятком рішень з питань встановлення
цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення).
Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами, не потребують
узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків,
передбачених законом. Рішення комісій, які відповідно до закону є регуляторними
актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються,
розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ).
IV. Організація роботи з документами
34. Організація роботи з документами здійснюється відповідно
до Інструкції з діловодства в Комісії, затвердженої наказом Голови
Комісії та розробленої відповідно до Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади ( 1153-97-п ).
35. Порядок організації роботи з документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається
законом.
36. Організація діловодства в Комісії покладається на Голову
Комісії.
37. До основних видів роботи з документами належать: реєстрація вхідної кореспонденції; робота з документами у структурних підрозділах; підготовка документів для доповіді керівництву; організація виконання рішень Президента України, Кабінету
Міністрів України та органів державної влади; підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів
та актів організаційно-розпорядчого характеру; підготовка та оформлення документів до засідань Комісії; оформлення копій та додатків до документів; реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції; організація та здійснення контролю за виконанням документу; складення номенклатури та формування справ; підготовка справ до архівного зберігання та користування
архівною документацією; ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і
штампів Комісії.
38. Система електронного документообігу та обробки інформації
повинна відповідати вимогам державних стандартів і Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади ( 1153-97-п ).
39. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні
виконання документів у Комісії здійснюється контроль у порядку,
затвердженому наказом Голови Комісії.
V. Порядок проведення засідань
Засідання як основна форма роботи Комісії
40. Основною формою роботи Комісії є засідання. Періодичність
проведення засідань визначається Головою Комісії.
41. Засідання Комісії проводить Голова Комісії, а у разі його
відсутності - член Комісії, на якого покладено виконання
обов'язків Голови Комісії.
42. Засідання Комісії є відкритими і гласними, за винятком
випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.
43. Засідання Комісії проводяться у формі відкритих або
закритих слухань. У разі потреби можуть проводитись робочі
засідання Комісії.
44. На відкритих засіданнях розглядаються питання про: видачу, переоформлення, зупинення, анулювання ліцензії та
продовження, поновлення дії ліцензії; установлення вимог щодо здійснення ліцензіатами інших, крім
ліцензованих, видів господарської діяльності; порушення ліцензійних умов, чинного законодавства,
адміністративні правопорушення; застосування санкцій до ліцензіатів у разі невиконання ними
ліцензійних умов та порушення чинного законодавства; захист прав споживачів комунальних послуг; встановлення та перегляд тарифів на комунальні послуги
суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на
суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється
Комісією; схвалення інвестиційних програм ліцензіатів та внесення змін
до них; проведення експертиз; погодження закупівель; розгляд скарг щодо проведення закупівель ліцензіатами
Комісії; схвалення проектів регуляторних актів Комісії; інші питання.
45. Якщо розгляд питань на відкритому засіданні Комісії
суперечить вимогам щодо збереження державної або комерційної
таємниці та в інших випадках, передбачених законодавством,
проводяться закриті засідання Комісії.
46. У закритому засіданні Комісії беруть участь особи,
присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду
відповідного питання.
47. Комісія наприкінці закритого засідання приймає рішення
щодо поширення протоколу та інших документів.
48. Інші питання на розсуд Комісії можуть розглядатися як на
відкритому, закритому, так і на робочому засіданні Комісії.
Мова засідань Комісії
49. Засідання Комісії проводяться державною мовою.
50. Особам, які беруть участь у розгляді питань і не
володіють українською мовою, забезпечується право ознайомлення з
документами та участі в розгляді питань через перекладача, а також
право виступати на засіданні рідною мовою. Витрати, пов'язані з
оплатою роботи перекладача, несе особа, заінтересована в його
участі.
Колегіальність розгляду питань
51. Розгляд питань та прийняття рішень проводиться Комісією
колегіально.
52. Рішення приймаються тільки тими членами Комісії, які
беруть участь у розгляді питання на засіданні Комісії.
53. Якщо член Комісії не може бути присутнім на засіданні,
він має право попередньо подати Голові Комісії відповідні
пропозиції в письмовій формі. Думка відсутнього члена Комісії з питань порядку денного
засідання, надана в письмовій формі, розглядається на засіданні
Комісії і враховується під час голосування.
Рівноправність членів Комісії
під час розгляду питань
54. Усі члени Комісії є рівноправними під час розгляду питань
та прийняття рішень на засіданні Комісії.
55. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів
Комісії в можливості ставити питання учасникам засідання, знімати
поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлювання та
запитання членів Комісії.
56. Члени Комісії під час засідань повинні утримуватися від
коментарів дій головуючого та втручання в його дії.
Кворум та порядок вирішення питань
Комісією на засіданнях
57. Члени Комісії, які беруть участь у засіданні,
реєструються.
58. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість від загального складу Комісії.
59. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю
необхідної кількості членів Комісії, засідання переноситься на
інший час.
60. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість від загального складу Комісії.
61. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може
письмово викласти свою особисту думку на окремому аркуші, який
додається до цього рішення.
62. Рішення вважається не прийнятим, якщо воно не набрало
необхідної кількості голосів, зокрема при рівному розподілі
голосів "за" й "проти".
Порядок проведення засідань
63. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
визначаються Головою Комісії.
64. Відкриті засідання Комісії проводяться не рідше одного
разу на місяць. У період між відкритими засіданнями Комісія, у
разі необхідності, проводить закриті або робочі засідання.
65. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про
зміну порядку проведення засідань або про продовження своєї роботи
наступного дня після дня засідання. Комісія має право скликати
позачергове відкрите засідання з питань, які були перенесені або
відкладені з попереднього відкритого засідання або потребують
термінового розгляду.
66. Позачергові засідання скликаються також у разі
необхідності виконання доручень Кабінету Міністрів України, Указів
Президента України, рішень Ради національної безпеки і оборони
України, звернень та запитів Голови Верховної Ради та народних
депутатів України, які потребують прийняття рішень Комісії
відповідно до законодавства. Позачергові засідання можуть також бути скликані для
прийняття рішень щодо надання пропозицій до органів державної
влади щодо проектів законодавчих актів, концепцій, програм,
заходів.
Порядок підготовки питань
до розгляду на засіданнях Комісії
67. Винесенню питання на засідання Комісії передує його
підготовка відповідними структурними підрозділами Комісії.
68. Під час підготовки питання до розгляду на відкритому
засіданні Комісії для обговорення питань, які мають важливе
суспільне значення, у разі необхідності можуть проводитися
відкриті обговорення. До участі у відкритих обговореннях залучаються особи,
заінтересовані в розгляді питання. Інформація про місце і час
проведення відкритих обговорень розміщується на офіційному
веб-сайті Комісії. Відкриті обговорення проводяться Головою або членом Комісії
шляхом заслуховування доповідей учасників. Під час відкритих
обговорень Комісії ведеться протокол. За результатами відкритих обговорень приймаються рішення щодо
можливості включення розглянутого питання до порядку денного
засідання Комісії або необхідності подальшого його опрацювання
структурними підрозділами Комісії.
70. Рішення про розгляд відповідного питання на відкритих або
закритих засіданнях приймається з урахуванням висновків Експертної
комісії Комісії (з питань державної таємниці та іншої інформації з
обмеженим доступом), службових записок керівників структурних
підрозділів, відповідальних за розгляд конкретного питання,
звернень суб'єктів ринку комунальних послуг щодо збереження їх
конфіденційної інформації.
71. Інформація про місце, дату і час проведення відкритих
засідань, порядок денний розміщується на офіційному веб-сайті
Комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати проведення
засідання Комісії. Не пізніше ніж за 3 дні до розміщення на офіційному веб-сайті
Комісії керівники структурних підрозділів надають до відділу
зв'язків з громадськістю та міжнародної координації службові
записки, погоджені Головою або членом Комісії, який координує
діяльність відповідного структурного підрозділу, у яких зазначені
питання, що мають бути винесені на розгляд Комісії наступного
тижня. На підставі наданих службових записок відділ зв'язків з
громадськістю та міжнародної координації формує розділ перший
порядку денного відкритого засідання Комісії, погоджує його з
керівниками структурних підрозділів, членами та Головою Комісії. Розділ другий порядку денного відкритого засідання Комісії
("Різне") формується протокольним відділом на підставі службових
записок структурних підрозділів Комісії, погоджених Головою або
членом Комісії, який координує діяльність відповідного
структурного підрозділу, та наданих відділу не пізніше 15 години
дня, що передує дню засідання. Інформація про проведення позачергового відкритого засідання
у випадках, передбачених пунктами 65-66 цього Регламенту,
публікується на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за
один день до дати проведення позачергового засідання Комісії.
72. Структурні підрозділи не пізніше ніж за два дні до
відкритого засідання надають кожному члену Комісії документи з
питань, що включені до порядку денного засідання (крім розділу
"Різне"), а з питань, що включені до розділу "Різне", - не пізніше
12 години дня, що передує дню засідання.
Порядок денний засідання
73. Порядок денний засідання Комісії включає два розділи:
перший - питання, які в повному обсязі підготовлені для розгляду
на засіданні Комісії, другий ("Різне") - питання, які потребують
термінового розгляду або розгляд яких було відкладено
(перенесено).
74. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується
включити до проекту порядку денного засідання, уносяться у вигляді
подання, проекту постанови чи розпорядження, що пропонується
прийняти за цією пропозицією.
Відкриття засідання
75. У призначений час головуючий на засіданні, за наявності
кворуму, відкриває засідання Комісії та оголошує порядок денний.
Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, у якій їх
включено до порядку денного засідання, якщо інші пропозиції від
учасників засідання не надійшли.
76. Секретар засідання надає довідку Голові та членам Комісії
про явку учасників засідання та про результати перевірки їх
повноважень
Відкладення розгляду питання
або зняття питання з порядку денного
77. Розгляд питання, включеного до порядку денного,
відкладається при наявності обставин, за яких рішення Комісії не
може бути прийняте. Зокрема, такими обставинами є: неявка на засідання запрошених, якщо їх присутність є
обов'язковою; відсутність необхідних документів; необхідність надання додаткових документів; призначення експертизи; необхідність залучення до участі інших осіб; обставини, визначені пунктом 62 Регламенту; інші обставини.
Учасники засідання
78. Учасниками засідання є особи, які звернулися до Комісії
із заявою про видачу ліцензії, ліцензіати, споживачі, особи,
залучені до участі в розгляді питань (свідки, експерти,
перекладачі), та інші заінтересовані особи.
79. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники
державних органів, установ, організацій з метою з'ясування
обставин, що мають важливе значення при розгляді питань і
потребують спеціальних знань у відповідній галузі науки, техніки
тощо.
80. При розгляді питань щодо видачі ліцензії, продовження
терміну дії ліцензії, про застосування санкцій до ліцензіатів у
разі невиконання або ухилення від виконання ліцензійних умов та
порушення законодавства, при розгляді питань щодо затвердження та
перегляду тарифів за ініціативи ліцензіата, схвалення чи внесення
змін до інвестиційних програм, проведення закупівель, здійснення
інших, крім ліцензованих, видів діяльності, накладення
адміністративних стягнень присутність запрошених представників
компаній або посадової особи, на яку накладається адміністративне
стягнення, є обов'язковою.
Права та обов'язки учасників засідання
81. Учасники засідання мають право знайомитися з документами,
давати усні та письмові пояснення, викладати свої думки з питань,
що розглядаються, ставити з дозволу головуючого питання іншим
учасникам засідання.
82. Учасники засідання, присутність яких на засіданні
обов'язкова, зобов'язані вчасно з'являтися на засідання Комісії,
реєструватися, давати правдиві пояснення, надавати документи,
необхідні для всебічного розгляду питання.
Наслідки неявки запрошених
на засідання представників компаній
83. Запрошені на засідання представники компаній, питання
щодо яких винесені на розгляд, зобов'язані повідомляти Комісію про
неможливість взяти участь у засіданні Комісії до початку
засідання, надавши обґрунтовані пояснення.
84. У разі неявки без поважних причин на засідання Комісії
запрошених представників компаній або відсутності у них належно
оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання
про можливість розгляду питання порядку денного без їх
присутності, про що приймається протокольне рішення. Якщо Комісією
буде визнано неможливість розгляду питання за обставин, зазначених
у п. 77 цього Регламенту, його розгляд відкладається згідно з
рішенням Комісії.
86. У разі повторної неявки на засідання запрошених
представників компаній Комісія може прийняти відповідне рішення за
їх відсутності.
Головуючий на засіданні
87. Засідання Комісії веде Голова Комісії.
88. У разі відсутності Голови Комісії засідання проводить
виконуючий обов'язки Голови Комісії.
89. Головуючий на засіданні Комісії: відкриває, закриває, оголошує перерви та неупереджено веде
засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного,
всебічного і об'єктивного з'ясування обставин; повідомляє Комісію про осіб, присутніх на засіданні за
офіційним запрошенням; надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного
доповідача; створює рівні можливості для участі в обговоренні питань; ставить питання на голосування, оголошує прийняте за
результатами голосування рішення; забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми
на засіданні; вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні; здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.
Дисципліна та етика засідань
90. Учасники засідання дають пояснення, відповідають на
запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні.
91. Присутні в залі засідань представники структурних
підрозділів Комісії, компаній, преси, громадськості зобов'язані: вести себе шанобливо по відношенню до головуючого, членів
Комісії та один до одного; виконувати розпорядження головуючого та вказівки секретаря
щодо дотримання порядку під час проведення засідання; утримуватися від зайвого пересування по залу, розмов, реплік
у будь-якій формі; не створювати інших перешкод для ведення засідання.
92. У разі грубого порушення дисципліни або створення
перешкод, що унеможливлюють подальше проведення засідання,
головуючий може запропонувати порушнику покинути зал засідання.
Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання.
93. У разі дострокового закриття засідання Комісія збирається
у визначений Головою Комісії день.
Початок розгляду питання по суті
94. У розгляді питання по суті беруть участь представники
структурних підрозділів Комісії та запрошені учасники засідання.
Черговість надання слова визначається головуючим.
95. Розгляд питання починається з виступу посадової особи
апарату Комісії або члена Комісії, які доповідають по суті
питання, що розглядається. Перед початком доповіді доповідач пропонує час, який
необхідний йому для доповіді. Головуючий визначає час для доповіді
та обговорення питання.
96. Доповідач зобов'язаний: а) викласти зміст питання, підстави для винесення питання на
розгляд Комісії та представити проект рішення; б) відповісти на запитання членів Комісії.
Пояснення учасників засідання
97. Після виступу доповідача заслуховуються інші учасники
засідання.
98. Учасник засідання повинен доповідати лише з того питання,
з якого йому надано слово. За звичайних обставин його виступ не
переривається.
99. Головуючий на засіданні надає слово членам Комісії,
посадовим особам апарату Комісії та запрошеним на засідання для
висловлення пропозицій і зауважень по суті викладеного питання та
пропозицій до проекту рішення.
100. При необхідності дослідження фактичних обставин справи
на засіданні заслуховуються особи, запрошені на засідання як
свідки, експерти тощо.
101. У разі необхідності головуючий визначає додатковий час
для обговорення відповідного питання.
102. Будь-які питання, коментарі, пропозиції, зауваження і
вислови, які не стосуються суті питання, що розглядається, на
засіданні не допускаються і у протокол не вносяться.
103. Учасники засідання не мають права перебивати головуючого
і мають право голосу тільки з його дозволу.
104. Обговорення питання припиняється за пропозицією
головуючого.
Закінчення розгляду питання
і порядок голосування
105. Після обговорення питання головуючий оголошує про
закінчення його розгляду та перехід до голосування.
106. Рішення Комісії приймаються відкритим фіксованим
(поіменним) голосуванням.
107. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст
рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести
голосування щодо нього.
108. Кожен Член Комісії, який бере участь у розгляді питання,
має право подати власний проект рішення або перелік питань, які
визначають суть рішення.
109. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не
може його переривати. З початку голосування і до оголошення його
результатів слово нікому не надається.
110. У разі порушення порядку голосування або виникнення
перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне
голосування без обговорення.
111. Після закінчення голосування головуючий оголошує його
результати та прийняте рішення. Члени Комісії, які голосують проти видачі, переоформлення або
подовження терміну дії ліцензії чи дозволу, визначають підстави
відмови відповідно до законодавства, які заносяться до протоколу
та рішення Комісії про відповідну відмову.
Оформлення протоколів та рішень Комісії
112. Засідання Комісії протоколюються. Ведення протоколу
засідання Комісії здійснює секретар засідання.
113. Протокол засідання Комісії підписує Голова Комісії або
член Комісії, який виконував його обов'язки на момент прийняття
рішення, та секретар.
114. У протоколі засідання Комісії зазначаються: дата проведення засідання; склад Комісії; прізвище та ініціали секретаря засідання; прізвища, імена по батькові та посади представників
структурних підрозділів Комісії, присутніх на засіданні, та інших
учасників засідання; порядок денний засідання; короткий зміст доповідей або пояснень учасників засідання; посилання на факти, які учасники засідання просили
відобразити у протоколі; результати поіменного голосування; прийняті Комісією рішення.
115. Протокол засідання Комісії повинен бути оформлений
протягом п'яти робочих днів після закінчення засідання, а в
окремих випадках, залежно від кількості питань, що розглядалися,
та їх складності - десяти робочих днів.
116. За зверненнями представників структурних підрозділів
Комісії та на письмову вимогу інших заінтересованих осіб
протокольним відділом надається витяг із протоколу засідання, який
підписує начальник протокольного відділу Комісії.
Закриття засідання
117. Коли розгляд питань, унесених до порядку денного,
завершено, головуючий оголошує засідання закритим.
Рішення, прийняті на засіданні
118. Рішення, прийняті на засіданні, оформлюються постановами
або розпорядженнями протягом трьох робочих днів після закінчення
засідання.
119. Постанови та розпорядження візуються керівниками
структурних підрозділів, до компетенції яких належить питання,
начальником протокольного відділу, начальником юридичного
управління, членами Комісії та підписуються Головою Комісії або
членом Комісії, який виконував його обов'язки на момент прийняття
рішення. Постанови про накладення адміністративних стягнень
підписуються Головою Комісії та секретарем.
120. На розсуд Комісії з деяких питань, що були розглянуті на
засіданні Комісії, рішення приймаються протокольно. Такі рішення,
якщо вони підлягають виконанню структурними підрозділами Комісії,
доводяться секретарем засідання до відома керівників структурних
підрозділів та підлягають контролю. Якщо такі рішення підлягають
виконанню ліцензіатами, доводяться до відома ліцензіатів та
підлягають контролю відповідними структурними підрозділами
Комісії.
121. Рішення Комісії набирають чинності з моменту їх
прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не
зазначено в цих актах, за винятком рішень, які підлягають
державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
122. Рішення Комісії (постанови та розпорядження)
реєструються в установленому порядку та публікуються у друкованому
виданні.
123. Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому
законом порядку.
Прийняття рішень з процедурних питань
124. Рішення з процедурного питання вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість від загального складу
Комісії після обговорення або без обговорення у випадках,
зазначених у цьому Регламенті. Процедурними вважаються питання, що
стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні
Комісії. Процедурні питання, як правило, не потребують попередньої
підготовки. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване до розгляду
питання процедурним, рішення про це приймається Комісією без
обговорення.
125. Рішення з процедурних та організаційних питань роботи
Комісії, спрямовані на одноразове відхилення від закріплених у
Регламенті положень, у разі коли можливість їх прийняття в
Регламенті не зазначена, приймаються після обговорення, якщо за
них проголосувала більшість від загального складу Комісії.
VI. Порядок проведення нарад
Апаратні наради
126. Апаратні наради проводяться, як правило, щотижня.
127. Голова Комісії або в разі його відсутності член Комісії
(відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні наради для
розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Комісії.
128. Порядок денний апаратної наради формується на підставі
пропозицій Голови та членів Комісії, а також керівників
структурних підрозділів Комісії.
129. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються не
пізніше ніж у дводенний строк протоколами. Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома
учасників апаратної наради.
130. Організацію проведення апаратних нарад здійснює
протокольний відділ.
Оперативні наради
131. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих
питань, що належать до повноважень Комісії, Голова або член
Комісії проводить оперативні наради.
132. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються в
одноденний строк протоколом. Протокол наради підписує головуючий.
133. Організація проведення оперативної наради та ведення
протоколу покладається на структурний підрозділ Комісії, до
компетенції якого належать питання, що розглядаються.
Міжвідомчі наради
134. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Комісії
можуть проводитись міжвідомчі наради із залученням представників
інших органів державної влади.
135. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються
учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.
136. Організація міжвідомчих нарад покладається на Голову або
члена Комісії (відповідно до функціонального розподілу обов'язків)
та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання,
що розглядаються.
137. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах,
здійснює відповідний структурний підрозділ.
VII. Взаємодія Комісії з іншими органами
державної влади та органами
місцевого самоврядування
138. Під час здійснення своїх повноважень Комісія взаємодіє з
Верховною Радою України та її органами, Президентом України та
його Адміністрацією, Кабінетом Міністрів України та його
Секретаріатом, органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
139. Комісія, взаємодіючи з Верховною Радою України, у межах
компетенції: забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного
Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на
всіх стадіях розгляду; визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету
Міністрів України під час розгляду законопроекту, унесеного на
розгляд Верховної Ради України народними депутатами України; готує висновки до законопроектів, унесених на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України; розглядає депутатські звернення і запити, звернення та
рекомендації комітетів Верховної Ради України; готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до
парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради
України.
140. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України в
Комісії з числа членів Комісії визначена посадова особа та у
складі юридичного управління утворено відділ взаємодії з Верховною
Радою України та адаптації законодавства України до законодавства
ЄС, діяльність якого спрямовується зазначеною посадовою особою.
141. Комісія взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів
України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів
України, проводить консультації стосовно процедури підготовки
проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на
розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за
виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших
питань, що належать до компетенції Комісії.
142. Комісія забезпечує постійну та ефективну співпрацю з
органами державної влади.
143. Комісія розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали
та документи, що надходять від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів
нормативно-правових актів, що подаються на розгляд до Кабінету
Міністрів України.
VIII. Взаємодія із засобами
масової інформації та громадськістю
144. З метою організації ефективної взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю Комісія забезпечує: інформування громадськості про свою діяльність шляхом
проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних ліній,
розміщень у засобах масової інформації статей, інтерв'ю,
коментарів, підготовки та розповсюдження
інформаційно-презентаційної продукції щодо своєї діяльності тощо; проведення моніторингу повідомлень у засобах масової
інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні
зауваження.
IX. Організація роботи
із зверненнями громадян
145. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого
прийому в Комісії здійснюється відповідно до Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та інших актів законодавства. Відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форми власності, у засобах масової інформації
діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами громадян в Комісії
ведеться окремо від інших видів діловодства.
146. З метою виявлення проблем, які потребують невідкладного
розв'язання, систематично проводиться аналіз та узагальнення
звернень громадян. Щоквартально надається інформація керівництву
Комісії щодо кількості звернень громадян, конкретних заходів,
проведених за зверненнями громадян, а також щодо розгляду
актуальних питань, з якими громадяни звернулися до Комісії. Звіти
про роботу щодо розгляду звернень громадян заслуховуються на
відкритих засіданнях Комісії не менше ніж два рази на рік.
147. Особистий прийом громадян проводить керівництво Комісії,
керівники структурних підрозділів відповідно до затвердженого
графіка, що доведений до відома громадян.
XI. Організація роботи
із запитами на публічну інформацію
148. Порядок здійснення та забезпечення права на доступ до
публічної інформації, що знаходиться у володінні Комісії
визначається Комісією відповідно до вимог Закону України "Про
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).
Примітка. На прохання новоствореної Національної комісії
регулювання ринку комунальних послуг тимчасово, як виключення, до
створення власного веб-сайту інформація НКРРКП, що підлягає
оприлюдненню, буде розміщуватися на веб-сайті Національної комісії
регулювання електроенергетики України в мережі Інтернет
www.nerc.gov.ua.вверх