Документ v-394729-15, текущая редакция — Принятие от 17.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.08.2015  № 1/9-394


Департаментам (управлінням) освіти
і науки обласних та Київської міської
державних адміністрацій
Навчально-методичним
(науково-методичним) центрам
(кабінетам) професійно-технічної освіти

Про навчальні плани і програми професійно-технічних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

У 2015 - 2016 навчальному році організація навчально-виховного процесу буде здійснюватися відповідно до законів України "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 та від 07.08.2015 № 855, робочих навчальних планів, що складаються на основі діючих Державних стандартів професійно-технічної освіти (далі - ДСПТО) з конкретних робітничих професій, Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947, а також Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2015 № 746, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 127358.

Зміни до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах сприятимуть подальшій автономії навчального закладу, а саме: надається право закладу самостійно визначати основні напрями діяльності у поточному навчальному році. При підготовці документації з планування навчально-виробничого процесу вилучені такі документи як перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр чи курс навчання та плани виробничого навчання на місяць. Спрощено розроблення робочих навчальних планів за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти. Також педагогічний працівник має право самостійно приймати рішення щодо підготовки учнів до кваліфікаційної атестації, а саме: вибір обладнання кабінету, навчально-наочних посібників, довідників, технологічних карт та інших матеріалів. Також з урахуванням варіативного компоненту він може розробляти власні (авторські) навчальні програми, змінюючи розподіл годин між темами тощо.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Збільшення кількості навчального часу з предмета "Фізична культура" з 2-х обов'язкових годин на тиждень до 3-х годин можливе за рахунок варіативного компоненту змісту освіти. При цьому частина навчального навантаження з фізичної культури (до 1 години на тиждень) може використовуватися як на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухливу активність учнів (плавання, гімнастика тощо), так і на збільшення обсягів занять спортивних секцій, гуртків, організації змагань.

У 2015/2016 навчальному році передбачено збільшення кількості годин на вивчення іноземної мови з 3 годин до 3,5 годин на тиждень (з 210 годин до 245 годин). Збільшення кількості навчального часу можливе за рахунок використання варіативного компоненту змісту освіти. Проте граничне навчальне навантаження не може перевищувати 36 годин на тиждень. Слід врахувати, що навчальні програми окремих навчальних предметів (технології, інформатика, художня культура, екологія) можуть інтегруватися в зміст навчальних програм професійно-теоретичної підготовки. При цьому предмети, програми яких інтегровані, вилучаються з загальноосвітньої підготовки із зменшенням кількості годин відповідного напряму. Вивільнені години можуть бути спрямовані на вивчення іноземної мови, предметів професійно-теоретичної підготовки та/або професійно-практичну підготовку, фізичну культуру. У результаті цього обсяг загальноосвітньої підготовки у робочих навчальних планах може змінюватися.

Звертаємо увагу на зміну назви предмета "Світова література" на "Зарубіжна література", що потребує внесення відповідних змін до робочих навчальних планів та програм на 2015/2016 навчальний рік.

Робочий навчальний план загальноосвітньої підготовки для професійно-технічних навчальних закладів реалізує зміст освіти залежно від обраної професії. При цьому типовий навчальний план охоплює інваріантну складову, яка є спільною для всіх загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, яка передбачає додаткові години на предмети за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Предмети та курси за вибором визначаються професійно-технічним навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення навчального закладу.

Щодо навчання осіб з фізичними та/або розумовими вадами. Держава гарантує їм професійно-технічну освіту на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Професійно-технічна освіта є відкритою для випускників як загальноосвітніх навчальних закладів, так і спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів), оскільки зарахування для навчання на першому ступені професійно-технічної освіти не вимагає наявності у вступника базової чи повної загальної середньої освіти (пункт 28 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 "Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти").

Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів державного замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності та за рахунок інших коштів, передбачених законодавством. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії (стаття 42 Закону України "Про професійно-технічну освіту").

Навчання учнів з порушеннями фізичного розвитку може здійснюватись у загальних групах разом з іншими учнями або в спеціальних групах з урахуванням характеру захворювання учнів, зокрема з ураженням органів зору, органів слуху тощо.

Згідно з пунктом 3.4 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, навчальні групи для учнів з вадами розумового розвитку комплектуються за нормативами наповнюваності для класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, що визначаються Нормативами наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517. Кількість учнів у таких групах не повинна перевищувати 12 осіб.

Для учнів з числа осіб з вадами фізичного та/або розумового розвитку тривалість професійної підготовки може бути збільшена в 1,5 - 2 рази в залежності від типу і важкості захворювання та складності навчального матеріалу. Відповідні рішення затверджуються на засіданні педагогічної ради (пункт 4 Методичних рекомендацій щодо розробки робочих навчальних планів за професіями другого та третього ступенів професійно-технічної освіти відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 № 633).

Робочі навчальні плани затверджуються департаментами (управліннями) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій (пункт 2.2.1 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585).

Учням з розумовими вадами, які навчались в таких групах і опанували курс професійно-технічного навчання та успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Заступник Міністра

П. Полянськийвверх