Щодо направлення методичних рекомендацій
Держземінспекція, Держкомзем України; Письмо, Рекомендации от 10.03.20056-8-199
Документ v-199484-05, текущая редакция — Принятие от 10.03.2005

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Л И С Т
10.03.2005 N 6-8-199
Начальникам Державних
інспекцій з контролю
за використанням і охороною
земель в Автономній
Республіці Крим,
місті Києві,
начальникам Управлінь
організації інспекторської
діяльності обласних,
Севастопольського міського
головних управлінь земельних
ресурсів

Щодо направлення методичних рекомендацій

В доповнення до наказу Держкомзему України від 04.01.2005 р.
N 1 ( z0070-05 ) "Про затвердження Порядку видачі та анулювання
спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) земельних ділянок", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.01.2005 р. за N 70/10350,
надсилаємо для використання в роботі "Методичні рекомендації щодо
організаційних заходів з питання видачі дозволів на зняття та
перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних
ділянок".
Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом і
носять рекомендаційний характер.
Заступник начальника інспекції М.І.Мамчур

Додаток

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організаційних заходів з питання видачі
дозволів на зняття та перенесення ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наказом Держкомзему України від 04.01.2005 N 1
( z0070-05 ) затверджено Порядок видачі та анулювання спеціальних
дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого
шару ґрунту) земельних ділянок (далі - Порядок). Наказ погоджено
із Міністерством охорони навколишнього природного середовища
України, Міністерством аграрної політики України та Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва
і зареєстровано в Міністерств юстиції України 20.01.2005 за
N 70/10350.
1.2. Порядок ( z0070-05 ) розроблено відповідно до вимог
статей 166 та 168 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), статей
2, 3 та 6 Закону України "Про державний контроль за використанням
та охороною земель" ( 963-15 ), Закону України "Про охорону
земель" ( 962-15 ), Положення про Державну інспекцію з контролю за
використанням і охороною земель, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 N 1958 ( 1958-2002-п ) (із
змінами).
1.3. У Порядку ( z0070-05 ) визначено, що власники земельних
ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні,
геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані
отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) земельної ділянки (далі - дозвіл), якщо це
призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту.
1.4. Не потребує оформлення дозволу у випадках, якщо
переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється
в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що надана для
ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва,
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного
будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.
1 5. Дозвіл видається згідно заяви юридичної чи фізичної
особи на підставі затвердженого в установленому законом порядку
проекту, у якому повинні бути визначені умови зняття, збереження і
використання родючого шару ґрунту та порядок проведення
рекультивації порушених земель. Якщо в проекті ці умови не
визначені чи визначені в неповному обсязі, відповідний
інспекційний орган Держкомзему України відмовляє у видачі дозволу.
II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
2.1. Відповідно до пункту "з" статті 25, статті 26 Закону
України "Про землеустрій" ( 858-15 ) робочі проекти землеустрою
щодо рекультивації порушених земель мають право розробляти
юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення
робіт із землеустрою. Проект землеустрою повинен бути розроблений
відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які
регламентують порядок розробки, розгляду, погодження, затвердження
та внесення змін до проектів землеустрою. Для реалізації даної
норми інспекційні органи Держкомзему України, які видають дозволи,
повинні: - ознайомити з вищезазначеним наказом Держкомзему України
юридичних та фізичних осіб, які отримали ліцензії на проведення
робіт із землеустрою, та відповідні підрозділи органів Держкомзему
України, які проводять державну експертизу землевпорядної
документації; - попередити юридичних та фізичних осіб, які мають ліцензії
на проведення робіт із землеустрою, про обов'язковість визначення
у проектах землеустрою, які ними розробляються, умов зняття,
збереження і використання родючого шару ґрунту та порядку
проведення рекультивації порушених земель; - попередити відповідні підрозділи органів Держкомзему
України, які проводять державну експертизу землевпорядної
документації, про недопустимість надання позитивних висновків
експертизи, якщо у проекті землеустрою не визначені умови зняття,
збереження і використання родючого шару ґрунту та порядку
проведення рекультивації порушених земель.
2.2. Наказом Держбуду України від 20.01.2004 N 8
( va008509-04 ) затверджені Державні будівельні нормативи України
(Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та
затвердження проектної документації для будівництва ДБН
А.2.2-3-2004). У додатку К до наказу визначено, що обсяг і
оформлення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище"
(ОВНС) регламентується ДБН А.2.2-1. До складу ОВНС обов'язково
включається розділ "Щодо охорони земельних ресурсів", у якому
визначається "обґрунтування передбачуваних способів зняття та
збереження родючого шару ґрунту, транспортування його до місця
складування (або тимчасового зберігання) та нанесення на земельну
ділянку, яка відновлюватиметься, або ж на малопродуктивні угіддя".
2.3. Відповідно до пункту 1.1 наказу Держбуду України право
на розроблення проектної документації або її окремих розділів
надається юридичним та фізичним особам - суб'єктам господарської
діяльності незалежно від форм власності (далі - проектувальник),
які мають ліцензію на цей вид діяльності згідно з законодавством.
Для реалізації даної норми інспекційні органи Держкомзему України,
які видають дозволи, повинні: - ознайомити з вищезазначеним наказом Держкомзему України
юридичних та фізичних осіб, які мають ліцензію на розроблення
проектної документації для будівництва або її окремих розділів, та
відповідні підрозділи, які проводять державну експертизу проектної
документації для будівництва; - попередити юридичних та фізичних осіб, які мають ліцензію
на розробку проектної документації для будівництва, про
обов'язковість визначення у розділі ОВНС "Щодо охорони земельних
ресурсів" обґрунтування передбачуваних способів зняття та
збереження родючого шару грунту, транспортування його до місця
складування (або тимчасового зберігання) та нанесення на земельну
ділянку, яка відновлюватиметься, або ж на малопродуктивні угіддя; - попередили відповідні підрозділи, які проводять державну
експертизу проектної документації для будівництва, про
недопустимість надання позитивних висновків експертизи, якщо у
проекті будівництва відсутнє обґрунтування передбачуваних способів
зняття та збереження родючого шару ґрунту, транспортування його до
місця складування (або тимчасового зберігання) та нанесення на
земельку ділянку, яка відновлюватиметься, або ж на малопродуктивні
угіддя.
III. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ
3.1. Перед видачею дозволу на зняття та перенесення
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки
інспекційний орган Держкомзему України повинен обстежити земельну
ділянку, на якій планується здійснити зняття родючого шару ґрунту.
При обстеженні земельної ділянки, державний інспектор вивчає
можливість виконання умов зняття та збереження родючого шару
ґрунту, які визначені у проекті (наявність місць для складування
родючого шару ґрунту, передбачувані способи його зберігання,
транспортування до місця складування чи тимчасового зберігання).
3.2. В залежності від складності земляних робіт (об'єму
знятті родючого шару ґрунту, площі, на якій здійснюється його
зняття, термінів виконання робіт) інспекційний орган Держкомзему
України планує строки проведення контрольних перевірок (оперативні
перевірки чи поетапний контроль).
3.3. Після проведення рекультивації порушених земель
інспекційний орган Держкомзему України, який видав дозвіл, за
участю представника територіального органу спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища та заявника проводять
обстеження земельної ділянки і складають акт. В акті зазначається
відповідність виконаних робіт умовам, визначеним у проекті,
фіксуються показники агрохімічного паспорта земельної ділянки, з
якої було знято родючий шар ґрунту, а також показники
агрохімічного паспорта рекультивованої земельної ділянки.
3.4. Якщо рекультивація порушених земель проводилась за кошти
державного (місцевого) бюджету, приймання рекультивованих
земельних ділянок та інших робіт, пов'язаних з охороною земель,
здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів (протиерозійні гідротехнічні
споруди, рекультивація порушених земель) державного замовлення,
який затверджено наказом Держкомзему України від 09.12.96 N 112
( z0057-97 ) (із змінами), що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 03.03.97 за N 57/1861.
Перший заступник начальника
Держземінспекції О.О.Бредіхінвверх