Про податковий кредит неприбуткових організацій
Регіон.податкові адміністрації; Письмо от 17.03.20031338/10/31-101
Документ v-101482-03, текущая редакция — Принятие от 17.03.2003

                 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Л И С Т
17.03.2003 N 1338/10/31-101

Згідно з абзацом "и" пп. 4.4.2 п. 4.4 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. N 2181-III
( 2181-14 ), податкові роз'яснення можуть надаватися виключно
центральним податковим органом України. Будь-які відповіді, що
надаються іншими податковими або контролюючими органами, а не
центральним податковим органом, повинні виходити зі змісту
роз'яснень, наданих центральним податковим органом, а за
відсутності останніх - мають сприйматися платниками податків як
рекомендації.
В абзаці "а" пп. 7.11.1 п. 7.11 ст.7 Закону України від
22.05.1997 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР, 334/94-ВР ) "Про
оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами, внесеними Законом
України від 24.12.2002 р. N 349-IV ( 349-15 ) встановлено, що до
неприбуткових установ і організацій належать органи державної
влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними
установи або організації, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів (код ознаки неприбутковості - 0002).
При цьому від оподаткування звільняються доходи цих
організацій, отримані у вигляді: коштів, майна, які надходять
безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи
добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів, майна, які
надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг,
дотацій або субсидій з державного чи місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або в межах благодійної допомоги, що надаються
таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України. Але це не стосується дотацій на регулювання цін на платні
послуги, які надаються неприбутковим організаціям або отримувачам
через такі організації згідно із законодавством, з метою зниження
рівня цін (пп. 7.11.2 ст.7 цього закону ( 334/94-ВР ).
Крім того, доходи неприбуткових організацій, визначені в
абзаці "а" пп. 7.11.1 ( 334/94-ВР ), спрямовуються до складу
кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання цих організацій і
використовуються на фінансування видатків кошторису (включаючи
фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами),
розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Варто зазначити, що відповідно до п. 6 ст. 2 Бюджетного
кодексу України від 21.06.2002 р. N 2542-III ( 2542-14 ), бюджетна
установа - це орган, установа чи організація, визначена
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а також установа чи
організація, створена у встановленому порядку органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок
відповідного державного бюджету або місцевих бюджетів. Бюджетні
установи є неприбутковими.
Згідно з п. 18 ст. 8 та п. 4 ст. 43 Закону України від
20.12.2001 р. N 2905-III "Про Державний бюджет України на 2002
рік" ( 2905-14 ), джерелами формування спеціального фонду
Державного бюджету України на 2002 рік є власні надходження
бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного
бюджету та відповідних місцевих бюджетів. Таким чином, власні
надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок
відповідних бюджетів, у разі, якщо такі надходження передбачено
кошторисом, що затверджується у встановленому порядку, в повному
обсязі зараховувались у 2002 році до спеціального фонду
відповідних бюджетів без оподаткування.
На цей час роз'яснення ДПА України, щодо оподаткування в 2003
році сум орендної плати за майно, яке належить бюджетним
організаціям, не надавались.
Що стосується податку на додану вартість, то відповідно до
пп. 3.1.1 п. 3.1 Закону України від 3.04.1997 р. N 168/97-ВР
( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість" (далі Закон),
об'єктом оподаткування є операції з продажу товарів (робіт,
послуг) на митній території України, в тому числі операції з
оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу)
та операції з передачі права власності на об'єкти застави
позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської
заборгованості заставодавця.
Якщо особою досягнуто обсягів оподатковуваних операцій із
продажу товарів (робіт, послуг) протягом останніх дванадцяти
календарних місяців у розмірі 3600 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, то, згідно з вимогами п. 2.1 ст. 2 Закону
( 168/97-ВР ) така особа зобов'язана зареєструватися платником
ПДВ, на яку будуть поширюватися обов'язки та права платника ПДВ. У
ст.5 Закону подано перелік операцій, звільнених від оподаткування.
Що стосується податкового кредиту, то сплачена (нарахована)
сума ПДВ у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) для
звільнених від оподаткування операцій, згідно з пп. 7.4.2 п. 7.4
ст. 7 Закону ( 168/97-ВР ), належить до валових витрат послуг. У
разі придбання товарів (робіт, послуг) для використання в
оподатковуваних операціях, платник податку має право віднести
сплачену суму ПДВ до складу податкового кредиту.
Звертаємо увагу на те, що у випадку здійснення неприбутковою
організацією як оподатковуваних, так і тих, що не є об'єктом
оподаткування чи звільнених від оподаткування ПДВ операцій, згідно
зі ст. 3 та 5 Закону ( 168/97-ВР ) та відповідно до вимог
пп. 7.2.8 і 7.4.3 ст.7 Закону, така організація зобов'язана вести
окремий облік цих операцій і сум податкового кредиту з ПДВ.
Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 7.4.1, 7.4.3,
7.4.4 ст. 7 Закону ( 168/97-ВР ), платник податку має право на
податковий кредит лише частині, яка сплачена (нарахована)
платником податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг),
вартість яких належить до валових витрат виробництва та основних
фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації. За
придбані товари (роботи, послуги), вартість яких не належить до
валових витрат виробництва і не підлягає амортизації, податки, що
сплачені у зв'язку з придбанням, відшкодовуються за рахунок
відповідних джерел фінансування і до складу податкового кредиту не
включаються.
Відповідно до пп. 7.4.4 Закону ( 168/97-ВР ) у разі, коли
товари (роботи, послуги), що виготовлені та/ або придбані,
частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково
ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого
(нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка
відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в
оподатковуваних операціях звітного періоду.
Таким чином, підприємства мають право податковий кредит за
придбаними товарами (роботами, послугами) лише в частині, яка
відповідає частці використання цих товарів (робіт, послуг) в
оподатковуваних операціях.
Наказом Мінстату України від 23.12.1996 р. N 376 ( z0753-96 )
затверджено Інструкцію "Про порядок заповнення звіту "Про суми
отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків
і пільг щодо кожного виду податку". Для складання звіту за формою
N 1-ПП необхідно користуватися Довідником пільг, наданих чинним
законодавством юридичним особам щодо сплати податків, зборів,
інших обов'язкових платежів.
Заступник голови ДПА у
Харківській області В.Колесниковавверх