Документ n0001888-16, текущая редакция — Принятие от 14.07.2016

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНАМЕМОРАНДУМ
про партнерство та співробітництво між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Радою бізнес-омбудсмена

м. Київ, 14 липня 2016 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ), в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича (далі - КМДА), з однієї сторони, та

РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА, в особі бізнес-омбудсмена пана Альгірдаса Шемети (далі - Рада), з іншої сторони,

(далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона),

діючи відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 691 "Про утворення Ради бізнес-омбудсмена",

усвідомлюючи, що встановлення ефективного співробітництва через механізм постійних і прозорих контактів та обміну інформацією відповідає інтересам обох Сторін, та

визнаючи важливість прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування та зниження рівня корупції як важливих передумов для формування середовища, сприятливого для ведення підприємницької діяльності у місті Києві,

уклали цей Меморандум про наступне:

Стаття 1. Мета

1.1. Співробітництво Сторін спрямовано на забезпечення позитивних зрушень у забезпеченні прозорості діяльності КМДА та її структурних підрозділів, а також районних в місті Києві державних адміністрацій, сприянні зниженню рівня корупції та запобіганні недобросовісній (нечесній) поведінці щодо суб'єктів підприємництва в місті Києві.

Стаття 2. Напрямки співпраці

2.1. Сторони домовились співпрацювати у таких напрямках:

2.1.1. надання Київській міській раді, КМДА та районним в місті Києві державним адміністраціям рекомендацій з метою спрощення та поліпшення умов провадження підприємницької діяльності у місті Києві, запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням законних інтересів суб'єктів підприємництва у місті Києві;

2.1.2. підготовка пропозицій з удосконалення законодавства з актуальних для Сторін питань;

2.1.3. участь в громадських обговореннях проектів нормативно-правових актів, які становлять взаємний інтерес;

2.1.4. виявлення положень в законодавстві, які невиправдано обмежують можливість здійснення підприємницької діяльності у місті Києві, та підготовка відповідних пропозицій щодо удосконалення/зміни таких положень;

2.1.5. сприяння моніторингу порушень з боку посадових осіб КМДА та районних в місті Києві державних адміністрацій законних прав та інтересів суб'єктів підприємництва;

2.1.6. організація та проведення спільних публічних заходів з актуальних питань провадження підприємницької діяльності у місті Києві.

Стаття 3. Заходи співпраці

3.1. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму Сторони домовились:

3.1.1. проводити регулярні робочі зустрічі на всіх рівнях;

3.1.2. обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес щодо провадження підприємницької діяльності у місті Києві;

3.1.3. створити спільну експертну групу з метою періодичного розгляду змісту окремих скарг, поданих суб'єктами підприємництва до Ради на дії (або бездіяльність) КМДА, її структурних підрозділів, а також районних в місті Києві державних адміністрацій, вжиття заходів з метою усунення таких порушень та притягнення винних осіб до відповідальності у встановленому порядку;

3.1.4. у разі потреби створювати спільні робочі групи з метою розробки рекомендацій до проектів нормативно-правових актів з питань, що є предметом цього Меморандуму;

3.1.5. надавати взаємну допомогу в організації та проведенні семінарів, конференцій, ділових зустрічей тощо;

3.1.6. оприлюднювати інформацію про свою взаємодію в межах положень цього Меморандуму, в тому числі шляхом проведення спільних заходів з питань, які становлять взаємний інтерес.

3.2. Сторони також домовилися, що для сприяння Раді в реалізації її повноважень КМДА, її структурні підрозділи та районні в місті Києві державні адміністрації:

3.2.1. у разі отримання запиту від Ради, оперативно надаватимуть Раді всю наявну інформацію, документи та інші відомості (окрім інформації з обмеженим доступом, конфіденційної інформації, а персональні дані - відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"), необхідні для опрацювання скарги, яка є підставою для звернення із запитом та вирішення питань, що стосуються справ, які розглядаються Радою (включаючи організацію співбесід з відповідними посадовими особами);

3.2.2. у найкоротший строк розглядатимуть звернення Ради про факти, які можуть свідчити про порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємництва в місті Києві. та оперативно вживатимуть заходів з метою усунення таких порушень;

3.2.3. з метою вирішення питань, порушених в зверненнях Ради, в найкоротший строк готуватимуть і відправлятимуть Раді письмові відповіді з детальним поясненням стану розгляду та вжитих заходів.

Стаття 4. Експертна група

4.1. Для практичного впровадження заходів співпраці, передбачених пунктом 3.1 статті 3 цього Меморандуму, Сторони домовилися створити постійну спеціалізовану експертну групу (далі - Експертна Група).

4.2. Сторони домовилися про такий склад кожного засідання Експертної Групи:

(i) з боку КМДА - заступник голови Київської міської державної адміністрації, до повноважень якого належать питання у сфері підприємництва, та директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (2 члени);

(ii) з боку Ради - заступник бізнес-омбудсмена та один дослідник/інспектор (2 члени).

4.3. Сторони домовилися, що засідання Експертної Групи будуть проводитися по мірі необхідності за ініціативою однієї із Сторін, але, у будь-якому разі, не рідше ніж один раз на 4 (чотири) місяці.

При цьому Сторона, яка буде ініціювати засідання, повідомляє про свій намір іншу Сторону не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до очікуваної дати проведення такого засідання.

У такому разі інша Сторона дає свою відповідь щодо готовності провести засідання Експертної Групи не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання пропозиції від іншої Сторони.

4.4. Засідання Експертної Групи можуть проводитися у форматі особистої зустрічі або з використанням засобів дистанційного зв'язку - шляхом проведення телефонної конференції або конференції по Skype.

4.5. Сторони домовилися, що питання, які будуть розглядатися на засіданнях Експертної Групи, будуть узгоджуватися Сторонами не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення відповідного засідання.

Стаття 5. Комунікація між Сторонами

5.1. Для забезпечення ефективної комунікації:

5.1.1. кожна з Сторін визначить контактну особу, відповідальну за відповідну координацію;

5.1.2. перевага надаватиметься передачі документів у електронному вигляді, за виключенням випадків, коли інші вимоги можуть застосовуватися до інформації з обмеженим доступом, конфіденційної інформації та персональних даних;

5.1.3. Сторони домовилися, що регулярні зустрічі Київського міського голови та Бізнес-омбудсмена будуть відбуватися по мірі необхідності за ініціативою однієї із Сторін. При цьому Сторона, яка буде ініціювати зустріч, повідомляє про свій намір іншу Сторону не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до очікуваної дати проведення такої зустрічі. У такому разі інша Сторона дає свою відповідь щодо готовності провести таку зустріч не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання пропозиції від іншої Сторони.

5.2. Кожна із Сторін зобов'язується використовувати інформацію, отриману від іншої Сторони, виключно для цілей реалізації положень цього Меморандуму без її передачі третім особам.

Стаття 6. Зміни і доповнення до Меморандуму

6.1. Всі зміни і доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, які оформляються додатковою угодою.

6.2. Додаткові угоди та додатки до Меморандуму є його невід'ємною частиною, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані Сторонами.

Стаття 7. Заключні положення

7.1. Цей Меморандум укладений на невизначений строк та набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

7.2. Цей Меморандум не має обов'язкової юридичної сили та не покладає на Сторони, які його підписали, будь-яких фінансових зобов'язань.

7.3. Дія цього Меморандуму розповсюджується на правонаступників будь-якої із Сторін. Сторони, зокрема, домовилися, що після створення юридичної особи, яка відповідно до закону буде мати статус установи бізнес-омбудсмена, вона автоматично замінить Раду в якості Сторони цього Меморандуму.

7.4. Жодне положення цього Меморандуму не передбачає та не може вважатися таким, згідно якого одна з Сторін є агентом (представником) іншої сторони, та не уповноважує жодну із Сторін брати на себе будь-які зобов'язання чи укладати будь-які домовленості в інтересах або від імені іншої Сторони.

7.5. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити його дію. У такому разі, Меморандум припиняє дію через один місяць з дати отримання іншою Стороною такого письмового повідомлення.

7.6. Розбіжності, що можуть виникнути під час реалізації положень цього Меморандуму, вирішуються виключно за взаємною згодою Сторін шляхом переговорів.

Стаття 8. Примірники

8.1. Цей Меморандум підписано у 2 (двох) примірниках англійською та українською мовами, по одному кожній із Сторін. У випадку будь-яких розбіжностей між англійською та українською версіями, переважну силу має текст українською мовою.

Стаття 9. Реквізити Сторін

Виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)

Рада бізнес-омбудсмена

01044, Україна, Київ, вул. Хрещатик, 36

вул. Спаська, 30-а, м. Київ, Україна, 04070

Київський міський голова

Бізнес-омбудсмен

______________________

______________________

В. Кличко

А. Шемета

{Текст взято з сайту Ради бізнес-омбудсмена https://boi.org.ua}вверх