Документ 992-96-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 07.06.2017, основание - 376-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 1996 р. N 992
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 376 ( 376-2017-п ) від 31.05.2017 }
Про Порядок працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004
N 511 ( 511-2013-п ) від 17.07.2013
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014
N 216 ( 216-2015-п ) від 15.04.2015
N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }

Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за
фахом випускникам вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним
замовленням (додається).
Дозволити міністерствам і центральним органам виконавчої
влади на підставі цього Порядку розробляти з урахуванням специфіки
галузі та за погодженням з Міністерством освіти і науки,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством
соціальної політики, Міністерством юстиції затверджувати порядок
працевлаштування випускників підпорядкованих їм вищих навчальних
закладів. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
2. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям: { Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
внести зміни до нормативних актів, що випливають із Порядку,
затвердженого пунктом 1 цієї постанови;
забезпечити контроль за виконанням заходів, передбачених у
колективних договорах підприємств, установ, організацій щодо
надання роботи за фахом молодим фахівцям - випускникам вищих
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним
замовленням;
зобов'язати керівників підпорядкованих їм вищих навчальних
закладів проводити постійну роботу із замовниками щодо сприяння
працевлаштуванню випускників цих закладів.
3. Порядок, затверджений пунктом 1 цієї постанови,
поширюється на осіб, що навчаються за спеціальностями медичного
профілю. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 216 ( 216-2015-п ) від
15.04.2015 }
4. Міністерству фінансів разом з Міністерством освіти і
науки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
Міністерством юстиції та Національним банком до 1 січня 1997 р.
розробити і затвердити Порядок визначення та відшкодування
випускниками вартості навчання у разі порушення ними умов угоди
про працевлаштування. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 1996 р. N 992
ПОРЯДОК
працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням
Загальна частина

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 52 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), на виконання Указу Президента
України від 23 січня 1996 р. N 77 ( 77/96 ) "Про заходи щодо
реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів" в редакції Указу Президента
України від 16 травня 1996 р. N 342 ( 342/96 ) та статті 197
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
2. Випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно
кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі
направлення на роботу, вважаються молодими фахівцями протягом
трьох років з моменту укладення ними трудового договору із
замовником. Час навчання в інтернатурі до цього терміну не
включається.
3. Формування державного замовлення на підготовку фахівців з
вищою освітою здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 15 квітня 2013 р. N 306 ( 306-2013-п ) "Про
затвердження Порядку формування державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"
(Офіційний вісник України, 2013 р., N 33, ст. 1167). { Абзац
перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 538 ( 538-2013-п ) від
07.08.2013 }
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, враховуючи інтереси
замовника, доводять державне замовлення до підпорядкованих їм
вищих навчальних закладів.
4. Керівники вищих навчальних закладів після зарахування осіб
на навчання за державним замовленням укладають з ними угоду за
формою згідно з додатком N 1.
5. За рік до закінчення навчання міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації, державні організації та установи,
уповноважені Кабінетом Міністрів України, укладають контракти з
виконавцями державного замовлення (далі - державні замовники)
відповідно до кількості замовлених місць, подають міністерствам та
центральним органам виконавчої влади, що мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади, які виконують державне
замовлення (далі - виконавці державного замовлення), перелік місць
працевлаштування та умов, які вони зобов'язуються створити
випускнику (забезпеченість житлом, розмір заробітної плати, інші
соціальні гарантії). Замовники несуть відповідальність за
достовірність поданої інформації про потребу у фахівцях. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
Права і обов'язки замовників та випускників
6. Згідно з угодою випускник зобов'язаний глибоко оволодіти
всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною
кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника не
менше трьох років, а вищий навчальний заклад забезпечити
відповідні якість та рівень підготовки фахівця з вищою освітою.
7. Замовники можуть за рахунок своїх коштів надавати
студентам матеріальну допомогу, а також встановлювати доплати до
державної стипендії, визначеної для відповідної спеціальності,
курсу, навчального закладу. Граничні розміри зазначених виплат не
обмежуються.

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 216
( 216-2015-п ) від 15.04.2015 }

9. Розірвання випускником угоди, передбаченої пунктом 4 цього
Порядку, допускається з таких поважних причин:
1) встановлення інвалідності 1 або 2 групи, внаслідок чого
випускник не може виїхати на роботу за призначенням;
2) встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини
(чоловіка) випускника, одного з батьків (або осіб, які їх
замінюють) випускника;
3) якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають
дитину у віці до трьох років, або дитину, яка згідно з медичним
висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);
одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років
або дитину-інваліда;
4) проходження чоловіком (дружиною) служби за контрактом у
Збройних Силах, Держприкордонслужбі, Службі безпеки, Службі
зовнішньої розвідки, Національній гвардії, Держспецтрансслужбі,
Держспецзв’язку, на посадах рядового і начальницького складу у
правоохоронних органах, органах і підрозділах цивільного захисту,
служби в Національній поліції, поза місцем розташування замовника;
{ Підпункт 4 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003; в редакції Постанови КМ
N 511 ( 511-2013-п ) від 17.07.2013; із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014, N 313
( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }
5) вступу до університету, академії, інституту для
випускників коледжів та технікумів. { Підпункт 5 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 216 ( 216-2015-п )
від 15.04.2015 }
10. Розірвання угоди за ініціативою замовника допускається у
разі:
1) неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю
згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд для прийняття на
роботу відповідно до законодавства є обов'язковим) або висновком
медико-соціальної (експертної) комісії;
2) банкрутства замовника.
Якщо випускник без поважних причин не захистив дипломний
проект, замовник може надати йому роботу з урахуванням одержаної
спеціальності та кваліфікації.
11. Випускник, призваний на строкову військову службу до
Збройних Сил, після її закінчення зобов'язаний прибути на роботу
за призначенням. Перебування у Збройних Силах зараховується в
передбачений угодою термін роботи за призначенням. Це стосується
також випускників, які проходять альтернативну (невійськову)
службу.
У разі прийняття молодого фахівця на службу за контрактом до
Збройних Сил, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Служби
зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держспецтрансслужби,
Держспецзв’язку, на посади рядового і начальницького складу у
правоохоронних органах, органах і підрозділах цивільного захисту,
на службу в Національну поліцію термін проходження ним служби
зараховувати у передбачений угодою термін роботи за призначенням.
{ Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 511
( 511-2013-п ) від 17.07.2013; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014, N 313
( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }
12. Час перебування жінки у відпустці після закінчення вищого
навчального закладу у зв'язку з вагітністю, пологами, доглядом за
дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до терміну
роботи за призначенням.
13. Якщо умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною,
не передбачають направлення їх до одного й того ж населеного
пункту, місце їх роботи визначається за домовленістю між ними й
замовниками, а у разі коли вони не дійшли згоди, один з подружжя
має право розірвати договір в односторонньому порядку.
14. У разі неприбуття молодого фахівця за направленням або
відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням,
звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової
дисципліни, звільнення за власним бажанням, звільнення із служби
за контрактом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу, із служби в Національній поліції у зв’язку з набранням
законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про
притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення
адміністративного корупційного правопорушення, через службову
невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в
дисциплінарному порядку, набуттям громадянства або підданства
іншої держави, за порушення дисципліни, систематичне невиконання
умов контракту військовослужбовцем, особою рядового і
начальницького складу протягом трьох років випускник зобов'язаний
відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету
вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 511
( 511-2013-п ) від 17.07.2013, N 313 ( 313-2016-п ) від
20.04.2016 }
15. Випускникові, якому відмовлено в прийнятті на роботу
після прибуття до місця призначення, замовник компенсує витрати,
пов'язані з переїздом випускника і членів його сім'ї як до місця
призначення, так із поверненням до постійного місця проживання
(якщо він був направлений до іншої місцевості) згідно з
визначеними в угоді умовами.
У разі відмови у прийнятті на роботу за призначенням і
звернення молодих фахівців до центрів зайнятості замовники
відшкодовують державній службі зайнятості всі витрати, пов'язані з
працевлаштуванням, перепідготовкою, виплатою допомоги по
безробіттю та матеріальної допомоги в розмірі стипендії під час
проходження професійної підготовки та перепідготовки. Одержані
кошти спрямовуються до місцевої частини Державного фонду сприяння
зайнятості населення.
16. Спори, що виникають у разі порушень угоди, розглядаються
в судовому порядку.
Порядок працевлаштування випускників, які
навчались за державним замовленням
17. Випускники вищих навчальних закладів працевлаштовуються
на місця, доведені до вищого навчального закладу виконавцями
державного замовлення.
18. Керівництво вищого навчального закладу не пізніше ніж за
рік до закінчення навчання пропонує випускнику посаду відповідно
до укладеної угоди. При цьому вищим навчальним закладом
оформляється картка працевлаштування випускника (додаток N 2) у
двох примірниках на кожну особу. Перший примірник зберігається у
вищому навчальному закладі, другий - надсилається замовникові.
Замовник не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчання
на підставі одержаної картки працевлаштування підтверджує вищому
навчальному закладу достовірність надісланого ним переліку місць
працевлаштування випускників.
19. Вручення випускникові диплома про закінчення вищого
навчального закладу, направлення на роботу (додаток N 3) та видача
належних йому коштів, які перераховані до вищого навчального
закладу замовником, здійснюється протягом семи днів після
закінчення ним вищого навчального закладу. Оформлене замовником
або вищим навчальним закладом (за домовленістю із замовником)
направлення на роботу є підставою для укладання трудового договору
між молодим фахівцем і замовником.
20. Молодий фахівець повинен прибути до місця призначення у
термін, визначений у направленні на роботу.
21. Якщо замовник відмовив у прийнятті на роботу молодого
фахівця, останній звертається до державної служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні. При цьому пред'являється направлення
на роботу і скріплена печаткою замовника довідка про відмову у
працевлаштуванні.
22. Реєстрація молодих фахівців у державній службі зайнятості
здійснюється за місцем постійного проживання у порядку,
визначеному законодавством про зайнятість населення.
23. На прохання молодого фахівця, який отримав довідку про
надання можливості самостійного працевлаштування (додаток N 4),
або за направленням служби зайнятості протягом трьох років після
закінчення ним вищого навчального закладу керівник підприємства,
установи, організації може оформити йому направлення на роботу.
Соціальні гарантії і компенсації
24. Молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу
після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка
тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим фахівцям
виплачується допомога у розмірі академічної або соціальної
стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у вищому
навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що
виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської
катастрофи) за рахунок замовника. Після укладення трудового
договору на молодих фахівців поширюються усі види соціального
захисту, передбачені колективним договором працівників
підприємства, установи, організації. ( Пункт 24 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від
12.07.2004 )
25. Молодим фахівцям, які звернулися за сприянням у
працевлаштуванні до державної служби зайнятості і зареєстровані як
такі, що шукають роботу, протягом десяти календарних днів з
моменту реєстрації підшукується підходяща робота з урахуванням
спеціальності. Якщо підходящої роботи не запропоновано, їм
надається статус безробітних з виплатою допомоги по безробіттю до
вирішення питання про працевлаштування згідно із законодавством
про зайнятість населення. В цей період молоді фахівці мають право
на безоплатну професійну орієнтацію, а також на участь в
оплачуваних громадських роботах. На осіб, зайнятих на громадських
роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на
пенсійне забезпечення, виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю.
26. Звільнення молодого фахівця з ініціативи замовника до
закінчення терміну угоди дозволяється у випадках, передбачених
статтею 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
27. У разі неможливості надати підходящу роботу державна
служба зайнятості за бажанням молодих фахівців направляє їх на
перепідготовку з метою подальшого працевлаштування за набутою
новою спеціальністю чи професією.
28. Якщо замовник відмовляє молодому фахівцеві в прийомі на
роботу після одержання з вищого навчального закладу картки
працевлаштування, влаштування його на роботу здійснюється згідно з
пунктом 25 цього Порядку у разі якщо вищий навчальний заклад не
може запропонувати випускникові інше місце роботи.
29. Посади за штатним розписом, на які в поточному році
повинні бути прийняті на роботу молоді фахівці згідно з угодою, не
підлягають заміщенню іншими працівниками. У разі виробничої
потреби на ці посади можуть бути прийняті інші працівники на
термін до призначення на них молодих фахівців.
30. Якщо випускник за його згодою переводиться на роботу до
іншого підприємства, установи, організації, йому видається цим
підприємством, установою, організацією нове направлення на роботу.
За випускником у цьому разі зберігаються усі права і обов'язки
молодого фахівця.
31. Випускникам, які закінчили вищі навчальні заклади з
відзнакою, за рішенням замовника може встановлюватися вища
заробітна плата в межах схеми посадових окладів.
32. Випускники, які одержали направлення на роботу до іншої
місцевості, а також члени їхніх сімей забезпечуються житлом згідно
із законодавством.
Випускники, яких не було забезпечено житлом згідно з угодою і
які продовжують працювати за призначенням після визначеного
терміну, мають право на позачергове одержання житла незалежно від
терміну роботи за цим призначенням.
У разі ліквідації підприємства, установи, організації право
на позачергове одержання житла забезпечується згідно із
законодавством.
33. За випускниками, які одержали направлення на роботу до
іншої місцевості, житло за попереднім місцем проживання
зберігається згідно із законодавством.

Додаток N 1
до Порядку працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка
яких здійснювалась за державним замовленням
ТИПОВА УГОДА
про підготовку фахівців з вищою освітою
N_____________ "___" ______ 199__ р.
__________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, __________________________________________________________________
його підпорядкованість) в особі керівника_________________________________________________
(прізвище, ініціали) та студента ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
курс, факультет___________________________________________________
напрям підготовки_________________________________________________
спеціальність (спеціалізація)_____________________________________
уклали цю угоду.
Вищий навчальний заклад зобов'язується забезпечити:
якісну теоретичну і практичну підготовку фахівця з вищою
освітою згідно з навчальними планами та програмами і вимогами
кваліфікаційних характеристик фахівця;
після закінчення навчання та одержання відповідної
кваліфікації місцем працевлаштування в державному секторі
народного господарства, де він зобов'язаний відпрацювати не менше
трьох років.
Студент зобов'язується: оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими
відповідною кваліфікаційною характеристикою фахівця за напрямом
підготовки __________________________________________________________________
(напрям, спеціальність, спеціалізація) __________________________________________________________________
погодити із замовником тему дипломної роботи, а також на
вимогу підприємства (установи, організації) теми курсових робіт; прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце
направлення і відпрацювати не менше трьох років; у разі відмови їхати за призначенням відшкодувати до
державного бюджету вартість навчання в установленому порядку.
Інші положення: зміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання
додаткових угод; дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється
протоколом); усі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються в
судовому порядку. Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до "___" ___________ 200__р.
Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної
із сторін і мають однакову юридичну силу.
Юридичні адреси сторін:
Вищий навчальний заклад __________________________________________
(поштовий індекс, адреса, номер телефону)
розрахунковий рахунок ___________________________________________
(найменування установи банку) Студент _____________________________________________________
(місце постійного проживання, адреса, номер телефону)
паспорт___________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)
Ректор __________ Студент________________
(підпис) (підпис) Головний
бухгалтер ________________
Примітка. До угоди можуть бути внесені й інші зобов'язання
сторін.

Додаток N 2
до Порядку працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка
яких здійснювалась за державним замовленням
Форма N 1
КАРТКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА
__________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість) __________________________________________________________________
Прізвище__________________________________________________________
Ім'я __________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Рік народження ___________________________________________________
Освітньо-квалі-
фікаційний
рівень __________________________________________________________
Напрям підготовки
за професійним спря-
муванням (спеціаль-
ність) __________________________________________________________
Спеціалізація (для
магістра - назва ос-
вітньо-професійної
програми підготов-
ки магістра) _____________________________________________________
Сімейний стан ____________________________________________________
Адреса
постійного
місця проживання
(адреса батьків)__________________________________________________
Додаткові відомості
(заповнюються за ба-
жанням випускника) _______________________________________________
Випускник _____________ Дата заповнення
Відповідальний працівник
вищого навчального закладу _________________ "____" 199__ р.
(підпис)

Додаток N 3
до Порядку працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка
яких здійснювалась за державним замовленням
Форма N 2
НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ N _____
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) який (яка) закінчив(ла) __________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість)
в______________ 199 __ р. за спеціальністю _______________________
направляється в розпорядження ____________________________________ __________________________________________________________________
(найменування та адреса підприємства (установи, організації),
його підпорядкованість) згідно з карткою працевлаштування від ____________________________
для роботи на посаді______________________________________________
з місячним окладом______________________________________________
Забезпечити житлом _______________________________________________
(вид житла)
Дата прибуття "___"________199 р.
Керівник міністерства,
М.П. центрального органу
виконавчої влади,
підприємства
(установи, організації)___________________
(підпис)
"___"___________ 199__ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ
N _________ від _________________________
(підлягає поверненню до вищого навчального закладу в п'ятиденний
термін з дня укладення з випускником трудового договору) __________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації), його
підпорядкованість) __________________________________________________________________
повідомляє, що випускник__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) призначений на посаду ____________________________________________
з місячним окладом _______________________________________________
забезпечений житлом ______________________________________________
(вид житла)
Керівник підприємства _______________
М. П. (установи, організації) (підпис)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток N 4
до Порядку працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка
яких здійснювалась за державним замовленням
Форма N 3
ДОВІДКА ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ
САМОСТІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ N ________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) який (яка) закінчив(ла) __________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, __________________________________________________________________
його підпорядкованість) в__________________ 199__ р. за напрямом підготовки, спеціальністю __________________________________________________________________
надано можливість працевлаштовуватися самостійно.
На підставі (підкреслити необхідне): заяви випускника;
відсутності можливості працевлаштування.
М.П. Керівник вищого навчального закладу,
підприємства (установи, організації) __________
(підпис)
"___"__________ 199__ р.
ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ДОВІДКИ ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ N _________ від ____________
(підлягає поверненню до вищого навчального закладу в п'ятиденний
термін з дня укладення з випускником трудового договору)
__________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації), його
підпорядкованість) __________________________________________________________________
повідомляє, що випускник__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) призначений на посаду_____________________________________________
з місячним окладом________________________________________________
забезпечений житлом ______________________________________________
(вид житла)

Керівник підприємства (установи,
М.П. організації) _________________
(підпис)
'___'__________ 199__ р.вверх