Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 05.07.2004830
Документ 830-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 08.12.2018, основание - 1019-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 липня 2004 р. № 830
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 769 від 18.08.2005
№ 824 від 05.09.2012
№ 1077 від 12.09.2012
№ 1156 від 21.11.2012
№ 424 від 15.06.2015
№ 386 від 24.05.2017
№ 1023 від 20.12.2017
№ 356 від 10.05.2018
№ 967 від 21.11.2018
№ 1019 від 28.11.2018}

Відповідно до пункту 6 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що додається.

2. Визначити Міністерство юстиції держателем Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції, - його адміністратором.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 424 від 15.06.2015}

3. Установити розміри плати за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання інформації із зазначеного Реєстру, що зараховуються до державного бюджету, згідно з додатком.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

4. Міністерству юстиції вжити протягом місяця заходів для забезпечення ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2004 р. № 830

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Загальні питання

1. Державна реєстрація обтяжень рухомого майна проводиться з метою забезпечення виконання зобов'язань і захисту прав юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна та надання в інтересах цих осіб інформації про наявність чи відсутність обтяжень рухомого майна.

1-1. Державна реєстрація застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів проводиться відповідно до цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою № 824 від 05.09.2012}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Державний реєстр обтяжень рухомого майна (далі - Реєстр) - єдина комп'ютерна база даних про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження;

держатель Реєстру - Мін'юст, що забезпечує ведення Реєстру;

адміністратор Реєстру - державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 424 від 15.06.2015}

реєстратори - суб'єкти, уповноважені держателем Реєстру надавати послуги з державної реєстрації відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також звернення стягнення на предмет обтяження, приймати заяви, видавати завірені витяги з Реєстру та виконувати інші функції, передбачені цим Порядком.

{Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 769 від 18.08.2005}

3. У разі припинення виконання своїх функцій реєстратор передає усі документи та матеріали, пов'язані з виконанням його функцій, адміністраторові Реєстру.

4. Державна реєстрація відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження проводиться шляхом внесення до Реєстру запису, а також змін і додаткових відомостей до запису.

5. Державна реєстрація приватних обтяжень рухомого майна проводиться будь-яким нотаріусом або його помічником, які відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Реєстру, а також адміністратором Реєстру та його філіями на підставі відповідного договору.

Державна реєстрація публічних обтяжень рухомого майна, які виникають на підставі судових рішень, проводиться адміністратором Реєстру та його філіями (крім випадків, коли таке судове рішення виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень).

Державна реєстрації публічних обтяжень рухомого майна під час примусового виконання рішень відповідно до закону проводиться державним або приватним виконавцем.

Державна реєстрація податкової застави, предметом якої є рухоме майно, проводиться податковим керуючим, яким складено акт опису.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}

Державна реєстрація обтяжень рухомого майна

6. Відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі заяви обтяжувача чи уповноваженої ним особи поданої в електронній формі або у випадках, передбачених цим Порядком, в паперовій формі.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

У разі проведення державної реєстрації публічних обтяжень рухомого майна адміністратором Реєстру та його філіями відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі поданої в електронній або паперовій формі заяви особи, визначеної законом.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

У разі проведення державної реєстрації публічних обтяжень рухомого майна державним або приватним виконавцем та податковим керуючим відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі сформованої ними заяви за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

У разі проведення державної реєстрації приватних обтяжень рухомого майна нотаріусом або його помічником, які відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Реєстру, відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі заяви, поданої виключно в паперовій формі.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

У разі проведення державної реєстрації приватних обтяжень рухомого майна адміністратором Реєстру та його філіями відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі заяви, поданої виключно в електронній формі.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

Заяву про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження (далі - заява) у паперовій формі підписує обтяжувач, справжність підпису якого нотаріально засвідчується (крім випадків подання заяви щодо публічних обтяжень та випадків подання заяви нотаріусу, яким безпосередньо вчинено дію, спрямовану на виникнення, зміну, припинення обтяження, а також на звернення стягнення на предмет обтяження). У разі коли заява подається в електронній формі, на таку заяву накладається кваліфікований електронний підпис обтяжувача. При цьому кваліфікований електронний підпис створюється за допомогою засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

{Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 386 від 24.05.2017, № 967 від 21.11.2018}

Під час подання заяви в паперовій формі обтяжувач пред'являє паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у разі коли уповноважена ним особа діє від імені обтяжувача фізичної чи юридичної особи, - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такої уповноваженої особи.

{Абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

Відповідальність за достовірність та повноту інформації, що зазначається в заяві, несе обтяжувач або уповноважена ним особа.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

7. У заяві зазначаються:

1) відомості про обтяжувача та боржника:

для юридичних осіб - резидентів - найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа;

для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органові та має відмітку в паспорті громадянина України);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

для фізичних осіб - іноземців чи осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

2) посилання на підставу виникнення обтяження та його зміст.

Для забезпечувальних обтяжень також зазначаються розмір та строк виконання вимоги обтяжувача.

Для обтяження, яке виникає на підставі рішення суду про стягнення коштів, та обтяження, відповідно до якого накладається арешт на рухоме майно для забезпечення цивільного позову, зазначається розмір вимоги обтяжувача;

3) опис рухомого майна, що є предметом обтяження, достатній для його ідентифікації;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 824 від 05.09.2012}

4) відомості про заборону чи обмеження права боржника відчужувати предмет обтяження;

5) відомості про випуск заставної або її відсутність (у разі проведення державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів).

{Пункт 7 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

Реєстратору забороняється вимагати додаткові відомості, крім тих, що зазначені в пунктах 6 і 7 цього Порядку.

8. У разі обтяження рухомого майна до Реєстру вносяться:

1) відомості про обтяжувача та боржника:

для юридичних осіб - резидентів - найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа;

для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органові та має відмітку в паспорті громадянина України);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

для фізичних осіб - іноземців чи осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

2) посилання на підставу виникнення обтяження та його зміст.

Для забезпечувальних обтяжень також зазначаються розмір та строк виконання вимоги обтяжувача.

Для обтяження, яке виникає на підставі рішення суду про стягнення коштів, та обтяження, відповідно до якого накладається арешт на рухоме майно для забезпечення цивільного позову, зазначається розмір вимоги обтяжувача;

3) опис рухомого майна, що є предметом обтяження, достатній для його ідентифікації.

{Абзац другий підпункту 3 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

4) відомості про заборону чи обмеження права боржника відчужувати предмет обтяження;

4-1) відомості про випуск заставної або її відсутність (у разі проведення державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів);

{Пункт 8 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

5) відомості про реєстратора;

6) дата державної реєстрації відомостей.

9. Реєстратор відмовляє у внесенні запису до Реєстру в разі, коли:

заява не відповідає вимогам, встановленим у пункті 6 цього Порядку, або заява подана неналежному суб’єкту, що наділений повноваженнями реєстратора;

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

у заяві відсутні чи наведено не повністю або з виправленням відомості, зазначені у пункті 7 цього Порядку;

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

обтяжувач не пред'явив паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у разі коли уповноважена особа діє від імені обтяжувача фізичної чи юридичної особи, - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такої уповноваженої особи;

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

відсутній документ про плату за внесення запису до Реєстру;

плату внесено не в повному обсязі.

Відмова у внесенні запису до Реєстру оформляється письмово в день прийняття заяви із зазначенням причини.

10. Запис про обтяження рухомого майна вноситься до Реєстру в день прийняття заяви.

11. Датою державної реєстрації обтяження рухомого майна вважається дата та час внесення запису до Реєстру.

12. Про внесення до Реєстру запису про обтяження рухомого майна реєстратор видає обтяжувачу чи уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п'яти днів надсилає боржнику.

13. У разі виявлення у витягу помилки, допущеної реєстратором, обтяжувач чи уповноважена ним особа письмово повідомляють у п'ятиденний строк про це реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей Реєстру інформації, наведеній у заяві про обтяження рухомого майна. Якщо факт невідповідності підтверджено, реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.

14. У разі виявлення у витягу помилки, допущеної з вини обтяжувача чи уповноваженої ним особи, вони можуть звернутися до реєстратора із заявою про внесення змін до запису.

15. У разі виявлення боржником у витягу помилки він письмово повідомляє у п'ятиденний строк обтяжувача чи реєстратора.

Реєстратор після отримання заяви від боржника про допущення помилки перевіряє відповідність відомостей Реєстру інформації, наведеній у заяві, та у разі підтвердження такого факту виправляє помилку і повідомляє обтяжувача та боржника про внесення змін до запису. Якщо помилка допущена з вини обтяжувача, реєстратор повідомляє обтяжувача про необхідність внесення змін до запису.

Обтяжувач чи уповноважена ним особа протягом двох робочих днів з дня отримання від боржника заяви про допущення у витягу помилки з вини реєстратора повинен письмово повідомити про це реєстратора чи звернутися до нього із заявою про виправлення помилки у Реєстрі, допущеної з вини реєстратора.

Державна реєстрація відомостей про зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження за договором

16. Зміни і додаткові відомості до запису в Реєстрі вносяться реєстратором на підставі заяви обтяжувача чи уповноваженої ним особи.

16-1. Державна реєстрація відомостей про зміну обтяження у зв’язку з обов’язковим продажем акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або осіб, що діють спільно і є власниками такого пакета акцій, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених статтею 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” за заявою зазначеної особи (зазначених осіб).

{Порядок доповнено пунктом 16-1 згідно з Постановою КМ № 1023 від 20.12.2017}

17. У заяві зазначаються дата державної реєстрації відомостей, реєстраційний номер запису, підстава виникнення змін до обтяження (договір чи рішення суду або відповідне рішення уповноваженого органу).

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

18. Якщо проводиться державна реєстрація відомостей про зміну обтяження рухомого майна, у заяві також зазначаються відповідні зміни і додаткові відомості до запису, внесення яких передбачено пунктом 8 цього Порядку, а у разі відступлення прав на предмет обтяження - відомості про особу, на користь якої здійснено відступлення прав на предмет обтяження, та про договір, що підтверджує відступлення прав на предмет обтяження.

У разі передачі, анулювання, видачі дубліката заставної та видачі нової заставної у заяві також зазначаються відомості, передбачені підпунктом 1 пункту 8 цього Порядку, та відомості про особу, якій передається заставна, дата передачі, анулювання, видачі дубліката заставної та видачі нової заставної.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

19. Під час подання заяви обтяжувач пред'являє паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у разі, коли уповноважена ним особа діє від імені обтяжувача фізичної чи юридичної особи, - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такої уповноваженої особи.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

20. Реєстратор відмовляє у внесенні змін і додаткових відомостей до запису в разі, коли:

заява не відповідає вимогам, встановленим у пункті 6 цього Порядку, або заява подана неналежному суб’єкту, що наділений повноваженнями реєстратора;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

у заяві відсутні чи наведено не повністю або з виправленням відомості, зазначені у пунктах 17 і 18 цього Порядку;

{Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

обтяжувач не пред'явив паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у разі коли уповноважена ним особа діє від імені обтяжувача фізичної чи юридичної особи, - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такої уповноваженої особи;

{Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

відсутній документ про плату за внесення змін і додаткових відомостей до запису;

плату внесено не в повному обсязі.

Відмова у внесенні змін і додаткових відомостей до запису оформляється письмово із зазначенням причини в день прийняття заяви.

21. Датою державної реєстрації змін і додаткових відомостей вважається дата та час внесення змін і додаткових відомостей до запису.

22. Про внесення змін і додаткових відомостей до запису реєстратор видає обтяжувачу чи уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п'яти днів надсилає боржнику.

23. У разі виявлення у витягу помилки у записі змін і додаткових відомостей їх виправлення здійснюється згідно з пунктами 13-15 цього Порядку.

Державна реєстрація відомостей про припинення обтяження

24. Відомості про припинення обтяження реєструються на підставі заяви обтяжувача чи уповноваженої ним особи.

Обтяжувач чи уповноважена ним особа має право в будь-який час подати заяву про припинення обтяження і виключення запису з Реєстру чи про продовження строку дії реєстрації не більш як на п'ять років.

Після припинення обтяження обтяжувач самостійно або на письмову вимогу боржника чи особи, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження, протягом п'яти днів зобов'язаний подати реєстратору заяву про припинення обтяження і виключення його з Реєстру.

{Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

Відомості про припинення публічного обтяження підлягають державній реєстрації протягом п'яти днів після його припинення. Проведення реєстрації відомостей про припинення публічного обтяження покладається на уповноважений орган чи на уповноважену ним особу.

Записи про обтяження, які втратили чинність, підлягають виключенню з Реєстру через шість місяців після реєстрації відомостей про припинення обтяження.

25. Реєстратор вносить до Реєстру відомості про припинення обтяження в день прийняття заяви.

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

26. У разі припинення обтяження до Реєстру вносяться дата і номер заяви про припинення обтяження, дата внесення запису про припинення обтяження, підстава припинення обтяження, відомості про реєстратора.

27. Реєстратор вправі відмовити у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяження, якщо відомості, зазначені в заяві, не відповідають Реєстру, про що повідомляє обтяжувача письмово протягом двох робочих днів після прийняття заяви.

У разі внесення запису до Реєстру про припинення обтяження реєстратор видає обтяжувачу чи уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п'яти днів надсилає боржнику.

Відомості про припинення обтяження вносяться до Реєстру безоплатно.

Надання інформації з Реєстру

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}

28. Фізична чи юридична особа має право на отримання витягу в паперовій або електронній формі про наявність чи відсутність запису в Реєстрі про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження, передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної (у разі застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів).

Витяг у паперовій формі надається на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків.

{Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

Витяг в електронній формі надається через офіційний веб-портал Мін’юсту.

{Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

Фізичні та юридичні особи мають право на отримання відомостей, що містяться в Реєстрі, в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру на підставі договору, укладеного з адміністратором Реєстру.

{Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 386 від 24.05.2017}

29. Витяг у паперовій формі надається будь-яким нотаріусом або його помічником, які відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Реєстру, на підставі поданої фізичною чи юридичною особою заяви.

У заяві зазначається один з таких ідентифікаторів:

реєстраційний номер запису;

реєстраційні дані предмета обтяження;

відомості про боржника:

- для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

До заяви додається документ про внесення плати за надання витягу.

{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}

30. Витяг в електронній формі надається фізичній чи юридичній особі, яку ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

{Пункт 30 в редакції Постанов КМ № 386 від 24.05.2017, № 356 від 10.05.2018}

31. Надання витягу в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення Реєстру шляхом здійснення особою пошуку відомостей про зареєстровані обтяження, завантаження та перегляду витягу в електронній формі для його подальшого використання, у тому числі друку.

Формування витягу в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру з урахуванням зазначених особою ідентифікаторів, визначених у пункті 29 цього Порядку.

Надання витягу в електронній формі здійснюється після внесення плати за його надання через Інтернет з використанням платіжних систем.

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}

32. Посадові особи органів державної влади чи інші визначені законом особи (далі - користувачі) отримують витяги у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, шляхом безпосереднього доступу до Реєстру.

Доступ користувачів до Реєстру надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з адміністратором Реєстру, крім випадку надання користувачам автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-телекомунікаційних систем відповідних органів державної влади за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру (далі - доступ до Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу).

{Абзац другий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 967 від 21.11.2018}

Адміністратор Реєстру укладає договір:

у разі, коли користувачем є посадова особа органу державної влади, - з органом, у якому працює такий користувач;

у разі, коли користувачем є член Громадської ради доброчесності, член Громадської ради міжнародних експертів, - з таким користувачем.

{Абзац п'ятий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 28.11.2018 - застосовується з 6 листопада 2018 року}

Доступ користувача до Реєстру здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та застосуванням виключно засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру. Користувач самостійно вчиняє дії, пов’язані з отриманням електронних довірчих послуг у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

{Абзац шостий пункту 32 в редакції Постанови КМ № 356 від 10.05.2018}

Доступ до Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу надається виключно користувачам, які є посадовими особами органів державної влади.

{Пункт 32 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 967 від 21.11.2018}

Доступ до Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу забезпечується технічним адміністратором Реєстру у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

{Пункт 32 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 967 від 21.11.2018}

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

{Пункт 32 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 967 від 21.11.2018}

Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку доступу до Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом та відповідним державним органом шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

{Пункт 32 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 967 від 21.11.2018}

Формування витягу в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру з урахуванням зазначених користувачем ідентифікаторів, визначених у пункті 29 цього Порядку.

{Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}

{Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}

34. У витягу зазначаються дата реєстрації обтяження рухомого майна, реєстраційний номер запису, відомості про боржника, обтяжувача, реєстратора, відступлення прав на предмет обтяження, опис предмета обтяження, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, розмір основного зобов'язання, строк виконання основного зобов'язання в повному обсязі, підставу виникнення обтяження.

У разі реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів у витягу також зазначаються відомості про випуск заставної або її відсутність, у разі реєстрації заставної - її реквізити, відмітка про те, що застава є наступною.

{Пункт 34 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

Витяг містить відомості щодо одного обтяження рухомого майна. Якщо за зазначеними особою ідентифікаторами, визначеними у пункті 29 цього Порядку, в Реєстрі знайдено декілька записів щодо обтяження рухомого майна, така особа має можливість отримати витяг щодо кожного окремого запису.

{Пункт 34 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

{Абзац пункту 34 виключено на підставі Постанови КМ № 824 від 05.09.2012}

Витяг скріплюється печаткою реєстратора. Нотаріус використовує печатку, визначену Законом України “Про нотаріат”.

{Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

Справляння плати за користування Реєстром

35. За внесення до Реєстру запису, а також змін і додаткових відомостей до запису, надання інформації з Реєстру справляється плата.

{Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 24.05.2017}

Органи державної влади звільняються від плати за внесення до Реєстру записів, змін і додаткових відомостей до запису, виключення запису з Реєстру, а також отримання витягів, якщо вони видаються у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством.

36. Умови, порядок справляння та розмір абонентної плати за надання сервісних послуг визначаються у договорі, укладеному з адміністратором Реєстру.

{Пункт 36 в редакції Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}

{Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2004 р. № 830
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 386)

РОЗМІРИ
плати за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання інформації із зазначеного Реєстру, що зараховуються до державного бюджету

За внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису

-

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

За надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна:в паперовій формі

-

0,03 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

в електронній формі

-

0,02 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Щомісячна плата за надання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу

-

один прожитковий мінімум для працездатних осіб

__________
Примітка.


Плата за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання інформації із зазначеного Реєстру справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або надається відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та округлюються до найближчих 10 гривень.

{Додаток в редакції Постанови КМ № 386 від 24.05.2017}вверх