Документ 662-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 24.07.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.07.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 липня 2019 р. № 662
Київ

Про внесення змін до Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1129 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 60; 2000 р., № 39, ст. 1659; 2001 р., № 28, ст. 1258; 2005 р., № 32, ст. 1923; 2012 р., № 52, ст. 2084), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2019 р. № 662

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву

1. Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2. Формування запасів матеріальних цінностей державного резерву здійснюється Кабінетом Міністрів України виходячи із стратегічних та інших першочергових потреб, визначених законодавством, за пропозиціями міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

3. Пропозиції щодо номенклатури матеріальних цінностей, норм їх накопичення у державному резерві та внесення змін до них подаються міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим Держрезерву для опрацювання і узагальнення.

Після опрацювання і узагальнення пропозицій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим Держрезерв готує проект акта Кабінету Міністрів України, погоджує його із заінтересованими органами та подає до Мінекономрозвитку для внесення до Кабінету Міністрів України.”.

2. У пункті 5:

1) в абзаці першому слова “та мобілізаційних завдань” виключити;

2) в абзаці другому слова “, а також інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України,” виключити.

3. У пункті 6 слова “здійснює управління державним матеріальним резервом” замінити словами “реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву”.

4. У пункті 8 слова “відповідно до типового договору на поставку матеріальних цінностей до державного резерву, який затверджується Мінекономрозвитку” виключити.

5. У пункті 12:

1) абзац третій після слів “додаткових бюджетних коштів” доповнити словами “відповідно до укладених з Держрезервом договорів”;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“У разі коли матеріальні цінності державного резерву знаходяться у відповідальних зберігачів, які не використовують (не виробляють і не закуповують) зазначені цінності, їх освіження або заміна проводиться Держрезервом з подальшим закладенням продукції аналогічного асортименту та якості у таких або інших відповідальних зберігачів.”;

3) в абзаці п’ятому слово “виробляють” замінити словами “використовують (виробляють і закуповують)”, а після слова “виготовленої” доповнити словами “або закупленої”.

6. У пункті 13:

1) в абзаці першому слова “на термін понад шість місяців” виключити, а після слова “готується” доповнити словом “Держрезервом”;

2) в абзаці другому слово “Держрезервом,” виключити.

7. Пункт 14 виключити.

8. В абзаці шостому пункту 15 слова “в установленому Мінекономрозвитку порядку” виключити.

9. У пункту 16:

1) друге речення абзацу першого виключити;

2) абзац другий після слова “момент” доповнити словами “прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо”.

10. Абзац третій пункту 17 виключити.

11. Перше речення абзацу другого пункту 18 викласти в такій редакції: “Проект акта Кабінету Міністрів України про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву для надання гуманітарної допомоги готується Держрезервом за дорученням Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України і погоджується з МЗС, Мінекономрозвитку і Мінфіном.”.

12. У пункті 19:

1) в абзаці першому слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;

2) в абзаці четвертому слова “і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків” замінити словами “та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”.

13. Пункт 19-2 виключити.

14. Доповнити Порядок пунктом 20-1 такого змісту:

“20-1. У разі виникнення загрози втрати або пошкодження матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі розброньованих, на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, а також відповідальних зберігачів Держрезерв за зверненням зазначених зберігачів, СБУ або ДСНС приймає рішення стосовно переміщення матеріальних цінностей на інші об’єкти зберігання, насамперед такі, що входять до системи державного резерву.

Рішення Держрезерву про переміщення матеріальних цінностей погоджується з Мінекономрозвитку, а в особливий період - додатково з СБУ.”.

15. У першому реченні абзацу п’ятого пункту 25 слова “погодженими з Мінекономіки, Мінфіном і Держстатом” замінити словами “затвердженими Мінекономрозвитку”.вверх