Про схвалення Концепції з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Концепция, Мероприятия, План от 10.07.2019594-р
Документ 594-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 10.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 липня 2019 р. № 594-р
Київ

Про схвалення Концепції з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами

1. Схвалити Концепцію з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами, що додається.

2. Визначити державне підприємство “Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій”, що належить до сфери управління Міністерства фінансів:

координатором заходів з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами, а також координатором порядку взаємодії та плану робіт під час здійснення заходів з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами, що затверджуються Міністерством фінансів у місячний строк з дня прийняття цього розпорядження;

адміністратором інформаційних систем, баз даних, інформаційних ресурсів та реєстрів, серверного та мережевого обладнання, інших елементів ІТ-інфраструктури та ІТ-ресурсів у системі управління державними фінансами, що належать до сфери управління Міністерства фінансів та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

3. Міністерству фінансів та центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, протягом двох місяців з дня прийняття цього розпорядження забезпечити розроблення та прийняття актів, що випливають з цього розпорядження, та привести власні акти у відповідність із цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 594-р

КОНЦЕПЦІЯ
з ІТ-централізації у системі управління державними фінансами

Проблема, яка потребує розв’язання

Для ефективної імплементації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки необхідно розв’язати проблеми, які виникають у сфері інформаційних технологій.

Інформаційні технології Мінфіну, ДФС (ДПС та Держмитслужби), Казначейства, Держфінмоніторингу потребують модернізації для забезпечення реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 23, ст. 659), використання кращого світового досвіду у сфері автоматизації та цифровізації системи управління державними фінансами (далі - система), підвищення спроможності та ефективності кадрового складу у сфері інформаційних технологій у системі, забезпечення доступу до необхідної інформації, підвищення рівня оперативності прийняття рішень тощо.

Основними проблемами розвитку інформаційних технологій у системі є:

відсутність повноцінної всеохоплюючої автоматизації бізнес-процесів;

надмірна фрагментація інформаційного ландшафту ІТ-систем і низький рівень інтеграції та взаємодії;

неузгодженість розвитку інформаційних технологій Мінфіну, ДФС (ДПС та Держмитслужби), Казначейства, Держфінмоніторингу, що призводить до надмірних витрат та до високого рівня сукупної вартості володіння ІТ-рішенням;

відсутність комплексних політик захисту інформації та протидії кіберзагрозам;

відсутність загальних ІТ-сервісів та консолідованих даних для ефективного та об’єктивного прийняття рішень;

низький рівень забезпеченості ІТ-компетенціями та кадрового потенціалу;

низький рівень зрілості ІТ-процесів відповідно до методології відкритого ІТ-стандарту контрольних цілей для інформаційних та суміжних технологій.

Мета, принципи і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є централізація ІТ-ресурсів системи, значне збільшення компетенцій у сфері інформаційних технологій, посилення кадрового складу, застосування визнаних світових практик і стандартів управління інформаційними технологіями, оптимізація видатків, пов’язаних з використанням таких технологій у системі, стандартизація та уніфікація інформаційних технологій у системі.

Заходи реалізації ІТ-централізації у системі (додаток 1) здійснюються за такими основними принципами:

ефективність і достатність. Централізація ІТ-ресурсів повинна забезпечити підвищення ефективності використання бюджетних коштів та достатній рівень автоматизації бізнес-процесів у системі;

зрозумілість і сучасність. Запровадження інформаційних технологій повинне бути керованим та зрозумілим, тобто відповідати вимогам стратегічних цілей та завдань з використанням новітніх, але водночас перевірених підходів у ІТ-сфері;

захищеність і безперервність. Вибудовуючи сучасну модель керування ІТ-процесами для забезпечення достатнього і безперебійного функціонування ІТ-рішень, необхідно відійти від декларативного підходу в ІТ-безпеці та застосовувати практичні засоби і методи у сфері захисту інформації;

комунікація і взаємодія. Для однозначного трактування місії, завдань і результатів усі учасники бізнес- та ІТ-процесів повинні чітко розуміти свою роль, функції та відповідальність, впроваджуючи та постійно підтримуючи моделі чи матриці відповідальності.

Заходи, зазначені у Концепції, передбачається здійснити протягом 2019-2021 років. Заходи здійснюватимуться згідно з планом дій, розробленим адміністратором інформаційних систем, баз даних, інформаційних ресурсів та реєстрів, серверного та мережевого обладнання, інших елементів ІТ-інфраструктури та ІТ-ресурсів системи та затвердженим Мінфіном.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми обрано централізовану модель управління та розвитку ІТ-технологій, що передбачає відокремлення та передачу ІТ-функцій Мінфіну та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів (далі - суб’єкти системи), окремому ІТ-підприємству, яке входить до сфери управління Мінфіну та визначене Кабінетом Міністрів України як адміністратор інформаційних систем, баз даних, інформаційних ресурсів та реєстрів, серверного та мережевого обладнання, інших елементів ІТ-інфраструктури та ІТ-ресурсів системи (далі - ІТ-підприємство).

З метою ефективного та стратегічного управління інформаційними технологіями буде утворено постійно діючий комітет з управління інформаційними технологіями (далі - комітет).

До складу комітету повинні входити представники усіх суб’єктів системи, які мають право приймати рішення у сфері інформаційних технологій, за посадою не нижче керівника або заступника керівника, керівник (або його заступник) ІТ-напряму Мінфіну та керівник (або його заступник) ІТ-підприємства.

До повноважень комітету повинні належати затвердження ІТ-стратегії у системі, ІТ-бюджету, стратегічне керування ІТ-ресурсами та ІТ-проектами, забезпечення відкритості та координація ІТ-процесів у системі.

До повноважень Мінфіну належить формування ІТ-стратегії у системі, включаючи ІТ-безпеку, ІТ-архітектуру, координація реалізації портфелів ІТ-проектів, погодження ІТ-бюджету.

До повноважень суб’єктів системи належить формування бізнес-вимог до існуючих та створення нових інформаційних систем, користування ІТ-послугами, контроль за здійсненням заходів з інформаційної безпеки.

До повноважень ІТ-підприємства належить здійснення заходів ІТ-стратегії, підтримка, запровадження та розвиток інформаційних технологій у системі, надання ІТ-послуг, реалізація ІТ-проектів, бізнес-аналіз, підготовка ІТ-бюджету та здійснення ІТ-закупівель.

Виходячи із кращих практик та загальної моделі побудови інформаційних технологій, доцільним є застосування поетапної функціональної моделі ІТ-централізації у системі. Передача ІТ-функцій до ІТ-підприємства повинна бути згрупованою за такими ІТ-сферами:

мережеві технології;

серверні технології та системне програмне забезпечення (сервери, системи збереження даних, бази даних, серверні операційні системи тощо);

системи забезпечення серверної інфраструктури (безперебійне живлення, мікроклімат тощо);

інформаційні системи загального вжитку (офісні програмні додатки, перекладачі, пошта тощо);

прикладні інформаційні системи (програмне забезпечення або ІТ-комплекс, який автоматизує чи реалізує відповідний бізнес-процес, притаманний лише цьому суб’єкту системи);

розроблення та запровадження інформаційних систем та ІТ-рішень.

Процес передачі ІТ-функцій повинен бути повноцінним та закінченим, тобто ІТ-функція повинна бути повністю передана від суб’єктів системи до ІТ-підприємства, чітко регламентованим та зрозумілим усім учасникам ІТ-централізації всіх рівнів підлеглості.

Етапи ІТ-централізації на загальному рівні групуються за суб’єктами системи. Для кожного етапу повинен бути розроблений детальний план-графік виконання робіт, який погоджується відповідним суб’єктом системи та затверджується Мінфіном. Кожен план-графік повинен містити деталізовані заходи для подолання передбачуваних аварійних ситуацій. У додатку 2 наведено типовий план передачі ІТ-функцій.

Очікувані результати

За результатами реалізації Концепції очікується:

підвищення рівня автоматизації бізнес-процесів;

узгодженість розвитку інформаційних технологій суб’єктів системи, запровадження єдиної спільної ІТ-стратегії (включаючи питання ІТ-безпеки, ІТ-архітектури, ІТ-закупівель тощо);

єдиний ландшафт ІТ-систем з високим рівнем інтеграції та взаємодії;

запровадження загальних ІТ-сервісів та консолідованих даних для ефективного та об’єктивного прийняття рішень;

оновлення і посилення кадрового складу ІТ-напряму;

ефективність підготовки та реалізації ключових ІТ-проектів, спрямованих на ІТ-підтримку реалізації реформ, що передбачає Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією Концепції, здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються для суб’єктів системи у державному бюджеті на відповідний рік на ІТ-складову, а також за рахунок міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.Додаток 1
до Концепції

ЗАХОДИ
реалізації ІТ-централізації у системі управління державними фінансами

Найменування заходу

Кінцевий строк виконання

Відповідальний за виконання

1. Забезпечення утворення комітету управління інформаційними технологіями у системі управління державними фінансами

IV квартал 2019 р.

Мінфін
ДФС (ДПС та Держмитслужба)
Казначейство
Держфінмоніторинг

2. Передача ІТ-функцій ДФС (ДПС) до ІТ-підприємства, яке входить до сфери управління Мінфіну та визначене Кабінетом Міністрів України як адміністратор інформаційних систем, баз даних, інформаційних ресурсів та реєстрів, серверного та мережевого обладнання (далі - ІТ-підприємство)

IV квартал 2019 р.

ДФС (ДПС)
Мінфін

3. Передача ІТ-функцій ДФС (Держмитслужби) до ІT-підприємства

IV квартал 2019 р.

ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

4. Передача ІТ-функцій Казначейства до ІT-підприємства

I квартал 2020 р.

Казначейство
Мінфін

5. Передача ІТ-функцій Мінфіну до ІT-підприємства

I квартал 2020 р.

Мінфін

6. Передача ІТ-функцій Держфінмоніторингу до ІT-підприємства

II квартал 2020 р.

Держфінмоніторинг
Мінфін

7. Проведення заходів з централізації ІТ-ресурсів

IV квартал 2021 р.

Мінфін


Додаток 2
до Концепції

ТИПОВИЙ ПЛАН
передачі ІТ-функцій

Найменування завдання

Очікуваний результат

Орієнтовний строк, днів

Відповідальний за виконання

Примітка

1. Установча зустріч посадових осіб Мінфіну, ДФС (ДПС та Держмитслужби) (далі - суб’єкти системи управління державними фінансами) з посадовими особами ІТ-підприємства, яке входить до сфери управління Мінфіну та визначене Кабінетом Міністрів України як адміністратор інформаційних систем, баз даних, інформаційних ресурсів та реєстрів, серверного та мережевого обладнання (далі - ІТ-підприємство), для попереднього обговорення безпосереднього плану передачі ІТ-функцій

проведено нараду

1

суб’єкти системи управління державними фінансами (далі - суб’єкти системи)

2. Передача топології та карти корпоративної мережі суб’єктів системи

підписання акта приймання-передачі

2

-"-

можливе залучення
ІТ-підприємства

3. Передача переліку серверного устаткування

-"-

3

-"-

-"-

4. Передача переліку системного програмного забезпечення

-"-

2

-"-

-"-

5. Передача переліку офісних додатків загального вжитку

-"-

1

-"-

-"-

6. Передача переліку прикладних інформаційних систем, реєстрів та інших інформаційних ресурсів, які використовуються для автоматизації основної діяльності суб’єктів системи

підписання акта приймання-передачі

3

суб’єкти системи

можливе залучення
ІТ-підприємства

7. Розроблення деталізованого плану передачі ІТ-функцій, актів приймання-передачі та інших необхідних документів (адміністративні облікові записи, паролі тощо)

прийняття регламентного документа

5

ІТ-підприємство

-"-

8. Затвердження плану передачі ІТ-функції

видання наказу

1

суб’єкти системи

9. Внесення змін до положень про суб’єктів системи відповідно до переданих ІТ-функції

прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до положень про суб’єктів системи

3

-"-


10. Передача адміністрування корпоративної мережі суб’єктів системи

підписання акта приймання-передачі

1

ІТ-підприємство

із залученням суб’єктів системи

11. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про скорочення посади/підрозділу

видання наказу про скорочення посад/ підрозділів

1

суб’єкти системи

12. Переведення працівників/проведення конкурсу на ІТ-підприємстві

прийняття наказу про заповнення вакансій

14

ІТ-підприємство

13. Передача адміністрування серверного устаткування

підписання акта приймання-передачі

1

-"-

із залученням суб’єкта системи

14. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про скорочення посади/підрозділу

видання наказу про скорочення посад/ підрозділів

1

суб’єкти системи

15. Переведення працівників/проведення конкурсу на ІТ-підприємстві

видання наказу про заповнення вакансій

14

ІТ-підприємство

16. Передача адміністрування системного програмного забезпечення

підписання акта приймання-передачі

1

-"-

із залученням суб’єкта системи

17. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про скорочення посади/підрозділу

видання наказу про скорочення посад/ підрозділів

1

суб’єкти системи

18. Переведення працівників/проведення конкурсу на ІТ-підприємстві

видання наказу про заповнення вакансій

14

ІТ-підприємство

19. Передача переліку офісних додатків загального вжитку

підписання акта приймання-передачі

1

ІТ-підприємство

із залученням суб’єкта системи

20. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про скорочення посади/підрозділу

видання наказу про скорочення посад/ підрозділів

1

суб’єкти системи

21. Переведення працівників/проведення конкурсу на ІТ-підприємстві

видання наказу про заповнення вакансій

14

ІТ-підприємство

22. Передача переліку офісних додатків загального вжитку

підписання акта приймання-передачі

1

-"-

23. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про скорочення посади/підрозділу

видання наказу про скорочення посад/ підрозділів

1

суб’єкти системи

24. Переведення працівників/проведення конкурсу на ІТ-підприємстві за напрямом супроводження та розвиток інформаційних систем

видання наказу про заповнення вакансій

5

ІТ-підприємство

25. Передача адміністрування прикладних інформаційних систем, реєстрів та інших інформаційних ресурсів, які використовуються для автоматизації основної діяльності суб’єктів системи

підписання акта приймання-передачі

14

-"-

із залученням суб’єкта системи

26. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про скорочення посади/підрозділу

видання наказу про скорочення посад/ підрозділів

1

суб’єкти системи

27. Переведення працівників/проведення конкурсу на ІТ-підприємстві

видання наказу про заповнення вакансій

14

ІТ-підприємство
вверх