Документ 588-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 10.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 липня 2019 р. № 588-р
Київ

Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року

1. Схвалити Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року, що додається.

2. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та місцевим держадміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 5 числа Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 588-р

СТРАТЕГІЯ
розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року

Загальна частина

Протягом останнього десятиліття агропромисловий комплекс став однією з ключових галузей національної економіки, створивши у 2017 році 17 відсотків валового внутрішнього продукту країни.

Незважаючи на кризові явища, спровоковані зовнішньою агресією, агропромисловий комплекс залишався одним із рушіїв підтримки та зростання національної економіки, щороку демонструючи позитивні темпи нарощування обсягів виробництва продукції. За останні п’ять років обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні збільшився більш як на 15 відсотків.

Важливість сільського господарства для національної економіки стає більш помітною в контексті зовнішньої торгівлі. Протягом 2010-2017 років частка сільськогосподарської продукції в загальному обсязі експорту зросла з 21 відсотка у 2010 році до 44 відсотків у 2017 році.

Експорт сільськогосподарської продукції незмінно залишається найбільшою експортною категорією з 2013 року. У 2017 році її частка була майже вдвічі більша, ніж у другій за величиною категорії експорту (чорні та кольорові метали).

Чистий позитивний баланс зовнішньої торгівлі сільськогосподарськими товарами в 2017 році досяг 13,5 млрд. доларів США, перевищивши попередній рекорд, встановлений у 2016 році, більш як на 2 млрд. доларів США.

Водночас, зберігаючи високі темпи нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, агропромисловий сектор має значний додатковий нереалізований потенціал щодо нарощування експорту продукції з доданою вартістю. Подальший його розвиток (за умови стійкого забезпечення продовольчої безпеки держави) здатен не лише закріпити за Україною статус надійного постачальника якісного доступного продовольства на світовий ринок, але і стати потужним рушієм розвитку економіки та зростання добробуту населення.

Основними викликами для подальшого розвитку агропромислового сектору України в контексті нарощування експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості є:

адаптація до зміни агрокліматичних умов;

стимулювання пропозиції (нарощування виробництва) в умовах обмеженого внутрішнього попиту;

необхідність гарантування безпечності продукції (санітарні та фітосанітарні заходи, розвиток системи державного контролю);

трансформація структури експорту в бік збільшення частки продукції переробки;

необхідність поліпшення умов доступу до зовнішнього ринку для вітчизняних експортерів;

необхідність урізноманітнення товарних позицій експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості (у тому числі органічної продукції).

Кон’юнктура світового продовольчого ринку та стратегічні дослідження Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) також свідчать про нагальну необхідність нарощування обсягів виробництва і торгівлі продовольством з метою забезпечення зростаючого попиту в світі.

Ключовим чинником зростання попиту на продовольство у світі буде залишатися зростання чисельності населення планети. Згідно з останньою доповіддю Фонду народонаселення ООН у 2017 році чисельність населення Землі становила 7,55 млрд. осіб. З них 6,3 млрд. осіб проживає у країнах Азії та Африки, у тому числі 1 млрд. осіб - у найменш розвинених країнах Африки.

Протягом наступних десятиліть (у найближчі 10-20 років) у світі відбуватиметься природне зростання попиту на продовольство. З огляду на нерозв’язаність проблем бідності та значну диференціацію у доходах (основний приріст населення до 2050 року припаде на Африку, на другому місці - країни Азії) основну частину становитиме попит на найпростіші та найдоступніші харчові продукти.

Додатковим чинником, який сприятиме зростанню попиту на продовольство у світі, є підвищення середньої тривалості життя. За останні роки цей показник зріс на три роки - з 67 до 70 років. При цьому найбільший приріст спостерігався саме в країнах Африки, де у 2000-х роках середня тривалість життя зросла на шість років.

Саме тому на Саміті ООН з питань сталого розвитку у 2015 році питання розв’язання проблеми бідності та голоду стали першими із затверджених Генеральною Асамблеєю ООН Цілей Сталого Розвитку (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 21 жовтня 2015 р. № A/RES/70/1).

Водночас зростання чисельності населення, доходів і прискорена урбанізація - чинники, що стимулюють не тільки підвищення попиту на продовольство, але і призводять до зміни харчових переваг людини в бік збільшення споживання ресурсомістких продуктів тваринного походження і перероблених продуктів.

Усвідомлюючи роль України в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, ця Стратегія тісно пов’язана з розширенням участі України в досягненні Цілей Сталого Розвитку ООН, насамперед подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення раціону харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства, реалізовуючи при цьому її потужний виробничий та експортний потенціал.

Мета Стратегії

Основною метою Стратегії є забезпечення активної присутності України на світовому ринку продовольства, зважаючи на зростаючий зовнішній попит та наявність нереалізованого експортного потенціалу галузі за умови неодмінного дотримання вимог щодо забезпечення продовольчої безпеки країни.

З огляду на зазначену мету основними цілями Стратегії є:

підвищення конкурентоспроможності продукції та розширення товарної номенклатури експорту;

диверсифікація ринків збуту, підтримка і розвиток існуючих ринків;

просування українського бренду та інформаційно-аналітичне забезпечення експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

Основні напрями реалізації Стратегії

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

впровадження інструментів оцінки експортного потенціалу за основними видами продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості;

посилення взаємодії Мінагрополітики з галузевими асоціаціями з питань пріоритетів розвитку торговельних відносин України у галузі сільського господарства, харчової та переробної промисловості;

впровадження політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

удосконалення санітарних та фітосанітарних заходів у сфері безпечності продукції;

поліпшення правових, організаційних та економічних умов для здійснення міжнародної торгівлі продукцією сільського господарства, харчової та переробної промисловості;

стимулювання використання інноваційних підходів та технологічних рішень під час виробництва продукції харчової та переробної промисловості;

гармонізація національного законодавства з європейськими вимогами щодо походження водних біоресурсів;

впровадження інструментів оцінки потенційної привабливості зовнішнього ринку продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості;

забезпечення підтримки вітчизняних експортерів сільськогосподарської продукції та продукції харчової та переробної промисловості з урахуванням міжнародних зобов’язань України у СОТ;

посилення інституційної спроможності представлення та захисту інтересів вітчизняних виробників та експортерів на світовому ринку з урахуванням передового досвіду;

ініціювання торговельних місій, переговорів щодо поліпшення умов доступу на ринки країн та регіонів;

впровадження комплексу заходів із просування продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості на зовнішньому ринку та формування іміджу України як надійного та якісного постачальника продовольства;

забезпечення інформаційної підтримки сільськогосподарських товаровиробників і переробників шляхом надання доступу до оперативної інформації про попит на зовнішнього ринку, умови та процедури доступу до нього, зокрема нормативно-правове регулювання, митні процедури, стандарти та технічні регламенти;

підвищення рівня обізнаності виробників щодо ринкових тенденцій, споживчих уподобань, технологій виробництва, вирощування, зберігання, переробки, транспортування харчових продуктів, невластивих для українського ринку, але популярних та дефіцитних на ринку інших країн.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Фінансування заходів Стратегії передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень Мінагрополітики на відповідний рік, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Стратегії, визначається щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.

Очікувані результати

Реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити:

формування дієвої системи інструментів оцінки експортного потенціалу та потенційної привабливості ринків за основними видами продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості;

налагодження постійної взаємодії Мінагрополітики з галузевими асоціаціями з питань пріоритетів розвитку торговельних відносин України у галузі сільського господарства, харчової та переробної промисловості;

належний рівень підтримки вітчизняних експортерів сільськогосподарської продукції та продукції харчової та переробної промисловості як усередині країни, так і за її межами;

гармонізацію вітчизняного законодавства у частині санітарних та фітосанітарних заходів з європейськими нормами, стандартами та правилами;

зміну співвідношення між сировиною, продуктами первинної переробки та готовою продукцією в загальному обсязі експортованої продукції сільського господарства, харчової та переробної продукції з 55/34/11 на 39/40/21 на кінець 2026 року;

відкриття на кінець 2026 року доступу до ринків 28 країн ЄС, Туреччини, Китаю, Індії, Єгипту, Саудівської Аравії, Канади, Об’єднаних Арабських Еміратів, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Білорусі, Грузії, Молдови, Японії, Індонезії, Таїланду, Бангладешу, Лівану, Філіппін, Нігерії та Швейцарії згідно із затвердженим планом здійснення торговельних місій до зазначених країн;

збільшення експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості протягом строку реалізації Стратегії на 17 відсотків.ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 588-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальний виконавець

Строк виконання

Індикатори виконання

Підвищення конкурентоспроможності продукції та розширення товарної номенклатури експорту

1. Впровадження інструментів оцінки експортного потенціалу за основними видами продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості

1) розроблення Методики оцінки експортного потенціалу за основними видами продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості з урахуванням індикаторів продовольчої безпеки держави, а також тенденцій на світовому ринку продовольства

Мінагрополітики

IV квартал 2020 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики оцінки експортного потенціалу за основними видами продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості”

2) забезпечення проведення моніторингу ринку сільськогосподарської продукції та продукції харчової та переробної промисловості на основі розробленої Методики оцінки експортного потенціалу

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

2021-2026 роки

забезпечено щонайменше раз на півроку опублікування на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики та Мінекономрозвитку відповідної інформації за результатами моніторингу ринку сільськогосподарської продукції та продукції харчової та переробної промисловості

3) проведення оцінки процедури ведення кількісно-якісного обліку з продукцією сільського господарства, харчової та переробної промисловості з урахуванням міжнародного досвіду

Мінагрополітики

IV квартал 2019 р.

підготовлено звіт та рекомендації за результатами проведеної оцінки

2. Посилення взаємодії Мінагрополітики з галузевими асоціаціями з питань пріоритетів розвитку торговельних відносин України у галузі сільського господарства, харчової та переробної промисловості

1) затвердження Порядку укладення меморандумів про співпрацю Міністерства аграрної політики та продовольства України

-“-

-“-

видано наказ Мінагрополітики “Про затвердження Порядку укладення меморандумів про співпрацю Міністерства аграрної політики та продовольства України”

2) проведення регулярних консультацій з галузевими асоціаціями

-“-

постійно

забезпечено проведення консультацій

3. Впровадження політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

1) розроблення основних засад регулювання ринкового обігу готових до споживання харчових продуктів та напівфабрикатів, а також їх інгредієнтів із забезпеченням правової охорони рецептур, технологічних рішень, інших необов’язкових схем якості

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

IV квартал 2020 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про географічні зазначення, гарантовані традиційні особливості та необов’язкові схеми якості для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування”

2) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо регулювання правовідносин, пов’язаних із впровадженням, захистом, обігом традиційних харчових продуктів, локальних брендів з метою сприяння виробникам сільськогосподарської продукції та харчових продуктів у формуванні доданої вартості їх продукції, задоволенні потреб споживачів із збереженням багатоманітності продуктів на ринку та національних традицій

-“-

-“-

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів щодо регулювання правовідносин, пов’язаних із впровадженням, захистом, обігом традиційних харчових продуктів, локальних брендів

4. Удосконалення фітосанітарних заходів

1) вжиття заходів до запобігання розповсюдженню карантинних та/або шкідливих організмів (залежно від пріоритету та актуальності)

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
органи місцевого самоврядування (за згодою)
місцеві держадміністрації (за згодою)

постійно

розроблено, впроваджено та профінансовано обласні, районні, місцеві програми з локалізації та ліквідації карантинних та/або шкідливих організмів (залежно від пріоритету та актуальності)

2) розроблення та запровадження заходів, спрямованих на стимулювання виробників сільськогосподарської продукції використовувати для посіву високоякісне насіння, що дозволене до використання в Україні, відповідає вимогам щодо походження насіння, піддане передпосівній обробці відповідно до національних та міжнародних нормативно-правових актів та стандартів якості

Мінагрополітики

IV квартал 2020 р.

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів, якими врегульовано умови надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції

3) розроблення нормативних документів, які регламентують порядок зберігання та доробку зерна

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

-“-

видано накази Мінагрополітики, які регламентують порядок зберігання та доробку зерна

5. Поліпшення правових, організаційних та економічних умов для здійснення міжнародної торгівлі продукцією сільського господарства, харчової та переробної промисловості

1) забезпечення посилення міжвідомчої координації з питань експортної логістики продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості

Мінагрополітики
Мінінфраструктури
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)

постійно

забезпечено проведення відповідних консультацій та інших подібних заходів

2) розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо можливості оптових ринків сільськогосподарської продукції надавати послуги із:

здійснення митного оформлення товарних партій продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості;

формування експортних партій стандартизованої продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості

Мінагрополітики

IV квартал 2020 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України відповідний проект Закону України

3) проведення оцінки процедур з оформлення документів в рамках імпортних, експортних та транзитних операцій із продукцією сільського господарства, харчової та переробної промисловості

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

IV квартал 2019 р.

підготовлено звіт та рекомендації за результатами проведеної оцінки

6. Розроблення механізму надання державної підтримки вітчизняним експортерам продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості з урахуванням міжнародних зобов’язань України у СОТ

1) розроблення механізму державної фінансової підтримки суб’єктів виробництва продукції харчової та переробної промисловості, який передбачав би, зокрема:

включення обладнання для харчової та переробної промисловості до програми компенсації вартості техніки та обладнання для агропромислового комплексу;

часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами під час модернізації виробництва продукції харчової та переробної промисловості

Мінагрополітики

-“-

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму державної фінансової підтримки суб’єктів виробництва продукції харчової та переробної промисловості

2) розроблення механізму державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської і харчової продукції під час створення ними кооперативів з метою формування товарних партій для експорту

Мінагрополітики

IV квартал 2020 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської і харчової продукції під час створення ними кооперативів з метою формування товарних партій для експорту

3) розроблення механізму державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання під час виробництва ними органічної продукції та харчових продуктів, невластивих для українського ринку, але трендових та дефіцитних на ринку інших країн

-“-

-“-

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання під час виробництва ними органічної продукції та харчових продуктів невластивих для українського ринку

4) передбачення перегляду постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення рівня локалізації під час виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання з метою запровадження механізму стимулювання переоснащення виробників

Мінагрополітики

IV квартал 2019 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення рівня локалізації під час виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання з метою запровадження механізму стимулювання переоснащення виробників

5) удосконалення регуляторного середовища для розвитку експортоорієнтованих підприємств галузі рибного господарства

Держпродспоживслужба
Держрибагентство

-“-

підготовлено та подано до Мінагрополітики звіт про проведення комплексного аналізу нормативно-правових актів, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність у галузі рибного господарства

6) розроблення нормативно-правових актів, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність у галузі рибного господарства

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
Держрибагентство

IV квартал 2020 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проекти актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність у галузі рибного господарства

7. Гармонізація національного законодавства з європейськими вимогами щодо походження водних біоресурсів

1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо впровадження норм Регламенту Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 р. № 1005 “Про заснування системи запобігання, стримування та заборони незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства”, що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) № 2847/93, (ЄС) № 1936/2001 та (ЄС) № 601/2004 та скасовує Регламент (ЄС) № 1093/94 та (ЄС) № 1447/1999 в частині видачі документів дозвільного характеру на предмет підтвердження законності походження водних біоресурсів

Мінагрополітики
Держрибагентство

IV квартал 2020 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоекономічних операцій) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного підтвердження”

Диверсифікація ринків збуту, підтримка і розвиток існуючих ринків

8. Впровадження інструментів оцінки потенційної привабливості зовнішнього ринку продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості

1) проведення моніторингу світового ринку продовольства в розрізі країн, товарів та послуг для виявлення нових, потенційно привабливих ніш та напрямів

Мінагрополітики

постійно

підготовлено звіт та рекомендації за результатами проведеного моніторингу

2) розроблення методології оцінки потенційної привабливості ринку на основі запропонованої Стратегії та здійснення на постійній основі оцінки потенційної привабливості ринків продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості

Мінагрополітики
наукові заклади (за згодою)

IV квартал 2020 р.

видано наказ Мінагрополітики “Про затвердження методології оцінки потенційної привабливості ринків продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості”

3) проведення дослідження світового ринку риби та рибної продукції з метою визначення найбільш ефективних способів ведення конкурентної політики, можливості виходу на нові ринки та здійснення їх сегментації

Держрибагентство

-“-

звіт про результати дослідження світового ринку риби та рибопродукції з метою визначення найбільш ефективних способів ведення конкурентної політики, можливості виходу на новий ринок та здійснення їх сегментації

9. Забезпечення підтримки вітчизняних експортерів сільськогосподарської продукції та продукції харчової та переробної промисловості

1) оновлення переліку товарів харчової та переробної промисловості відповідно до потреби ринку, який зазначений у Законі України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

IV квартал 2019 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України відповідний проект Закону України

2) забезпечення підтримки вітчизняних експортерів у разі виникнення суперечок та відстоювання їх прав та інтересів на рівні міжнародних інституцій

Мінекономрозвитку
МЗС
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

постійно

забезпечено підтримку вітчизняним експортерам у разі виникнення суперечок та постійної участі центральних органів виконавчої влади у міжнародних інституціях з питань розвитку продовольчих ринків

10. Посилення інституційної спроможності представлення та захисту інтересів вітчизняних виробників та експортерів на світовому ринку з урахуванням передового досвіду

1) розроблення Концепції інституційної спроможності представлення та захисту інтересів вітчизняних виробників та експортерів на світовому ринку з урахуванням передового досвіду

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
МЗС
Держпродспоживслужба

IV квартал 2020 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Концепції інституційної спроможності представлення та захисту інтересів вітчизняних виробників та експортерів на світовому ринку

11. Ініціювання проведення торговельних місій, переговорів щодо поліпшення умов доступу на ринки країн та регіонів

1) формування щорічного плану здійснення торговельних місій до країн, визначених згідно із Стратегією

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

IV квартал 2019 р.

розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект плану здійснення торговельних місій

2) ініціювання процедури започаткування переговорного процесу з Урядами визначених країн стосовно поліпшення доступу на ринки (зниження рівня тарифного та нетарифного захисту)

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

IV квартал 2026 р.

підготовлено пропозиції щодо започаткування переговорного процесу з Урядами визначених країн стосовно поліпшення доступу на ринки (зниження рівня тарифного та нетарифного захисту) та надіслано Мінекономрозвитку

3) забезпечення процедури відкриття доступу української яловичини на ринок ЄС. Підготовка запиту про проведення верифікаційної місії з боку ЄС

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
Мінекономрозвитку

2020-2021 роки

проведено верифікаційну місію з боку ЄС

2021-2023 роки

відкрито доступ української яловичини на ринок ЄС

4) надання запиту та повного пакета документів, що відновлює статус благополуччя із високопатогенного грипу птиці, компетентним органам країн, де ці обмеження щодо України збережені

-“-

IV квартал 2026 р.

знято обмеження з України в частині статусу благополуччя із високопатогенного грипу птиці

5) підготовка повного пакета документів та проведення переговорів з Китайською Народною Республікою стосовно відкриття ринку щодо борошна українського виробництва

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба

IV квартал 2020 р.

проведено переговори з Китайською Народною Республікою стосовно відкриття ринку щодо борошна українського виробництва

6) проведення інвентаризації міжнародних угод щодо членства України у міжнародних організаціях та інституціях у сфері сільського господарства та продовольства

Мінагрополітики

IV квартал 2019 р.

підготовлено звіт за результатами оцінки

Просування українського бренду та інформаційно-аналітичне забезпечення експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості

12. Впровадження комплексу заходів з просування продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості на зовнішній ринок та формування іміджу України як надійного і якісного постачальника продовольства

1) розроблення та затвердження процедури участі виробників сільськогосподарської та харчової продукції та їх об’єднань у профільних виставкових заходах, у тому числі за кордоном

-“-

-“-

видано наказ Мінагрополітики, який врегульовує питання процедури участі виробників сільськогосподарської та харчової продукції та їх об’єднань у профільних виставкових заходах

2) здійснення реєстрації бренду (торговельної марки) “GrowUkraine”

-“-

IV квартал 2020 р.

зареєстровано бренд (торговельну марку) “GrowUkraine”

3) розроблення правил використання бренду (торговельної марки) “GrowUkraine”

-“-

-“-

видано наказ Мінагрополітики щодо правил використання бренду (торговельної марки) “GrowUkraine”

4) стимулювання розвитку споживач-орієнтованого виробництва через запровадження конкурсів кращих торговельних марок, брендів

Мінагрополітики

щороку

організація щорічних конкурсів кращих торговельних марок, брендів

13. Забезпечення інформаційної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та переробників шляхом надання доступу до оперативної інформації про попит на зовнішньому ринку, умови та процедури доступу до нього, зокрема нормативно-правове регулювання, митні процедури, стандарти торгівлі

1) створення розділу в межах оновленого веб-порталу Мінагрополітики для інформаційної підтримки українських експортерів продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості

-“-

IV квартал 2020 р.

створено розділ в межах оновленого веб-порталу Мінагрополітики

2) забезпечення розміщення актуальної інформації про кон’юнктуру зовнішнього ринку на офіційному веб-сайті Мінагрополітики

-“-

постійно

періодичне, щонайменше раз на півроку розміщення актуальної інформації про кон’юнктуру зовнішнього ринку на офіційному веб-сайті Мінагрополітики

3) запровадження дистанційного навчання та системи інформування для виробників сільськогосподарської і харчової продукції, які створюють кооперативи з метою формування товарних партій для експорту, щодо умов доступу на ринок (нормативно-правове регулювання, митні процедури, стандарти торгівлі)

-“-

IV квартал 2021 р.

постійно діючі дистанційне навчання та система інформування

14. Підвищення рівня обізнаності виробників щодо ринкових тенденцій, споживчих уподобань, технологій виробництва, вирощування, зберігання, переробки, транспортування харчових продуктів, невластивих для українського ринку, але трендових та дефіцитних на ринках інших країн

1) організація навчально-практичних заходів для операторів ринку з метою переймання досвіду вже успішних виробників у зазначеній сфері як в Україні, так і за кордоном

Мінагрополітики
міжнародні донорські організації (за згодою)

постійно

кількість проведених навчально-практичних заходів та кількість осіб, що пройшли таке навчання

2) забезпечення розміщення актуальної інформації про ринкові тенденції, споживчі уподобання, технології виробництва, вирощування, зберігання, переробки, транспортування харчових продуктів, невластивих для українського ринку, але трендових та дефіцитних на ринках інших країн, на офіційному веб-сайті Мінагрополітики

Мінагрополітики

-“-

періодичне, щонайменше раз на півроку розміщення актуальної інформації про ринкові тенденції, споживчі уподобання, технології виробництва, вирощування, зберігання, переробки, транспортування харчових продуктів, невластивих для українського ринку, але трендових та дефіцитних на ринках інших країн, на офіційному веб-сайті Мінагрополітики
вверх