Документ 577-2011-р, действует, текущая редакция — Редакция от 02.10.2013, основание - 870-2013-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 травня 2011 р. № 577-р
Київ

Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 189-р від 01.04.2013
№ 870-р від 02.10.2013}

1. Затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки (далі - план), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів привести до 30 червня 2012 р. галузеві програми розвитку, програми з охорони навколишнього природного середовища та місцеві програми економічного і соціального розвитку у відповідність з Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженими Законом України від 21 грудня 2010 р., та планом.

3. Міністерству екології та природних ресурсів забезпечити підготовку та видання щороку до 31 березня звіту щодо стану виконання плану центральними і місцевими органами виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 577-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

усього

у тому числі

2011

2012

2013

2014

2015

Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

1. Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем

Мінприроди

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет2. Створення та забезпечення функціонування комплексної інформаційної системи спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, зокрема:

-"-

-"-

-"-

27605

27605

підготовка і реалізація пілотних проектів з впровадження положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі - Орхуська конвенція)

-"-

-"-

-"-утворення регіональних інформаційних центрів у складі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації та приєднання до неї інформаційних систем органів виконавчої влади

-"-

-"-

-"-створення екологічного освітнього Інтернетпорталу "Веб-освіта для сталого розвитку", забезпечення його функціонування

-"-

-"-

-"-проведення громадської оцінки діяльності органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. № 1276 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" і Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976

Мінприроди

червень - грудень 2011 р.

державний бюджетпідготовка за участю громадськості і затвердження плану посилення інституціональної спроможності Мінприроди

-"-

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

58,5

23,4

17,6

17,63. Забезпечення автоматизації інформаційнотехнологічних процесів, пов'язаних з оперативним веденням і використанням даних державних кадастрів природних ресурсів і статистичної звітності в галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема з метою забезпечення доступності для громадськості.

Мінприроди, Держводагентство, Держгеонадра

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-

1170


585

585Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-4. Підготовка матеріалів, необхідних для ратифікації Протоколу про регістри викидів та перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-

1053

468

585
5. Підготовка, затвердження і виконання плану заходів із створення системи екологічної інформації відповідно до спільної системи екологічної інформації Європейського агентства навколишнього середовища

-"-

-"-

державний бюджет6. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції створення Національної інформаційної системи охорони навколишнього природного середовища на базі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації, національних кадастрів та реєстрів викидів і перенесення забруднюючих речовин

Мінприроди

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет7. Проведення комплексної рекламноінформаційної, просвітницької кампанії з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього природного середовища, зокрема:

-"-

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

10000


5000

5000розроблення та розміщення на телебаченні соціальної реклами природоохоронного спрямування

Мінприроди, Держкомтелерадіо

-"-

-"-розміщення матеріалів природоохоронного спрямування в друкованих засобах масової інформації

Мінприроди

-"-

-"-розміщення в Інтернеті соціальної реклами природоохоронного спрямування

-"-

постійно

-"-розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру

-"-

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-проведення щорічної конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики

-"-

-"-

-"-провадження інформаційнопросвітницької діяльності, спрямованої на ознайомлення споживачів товарів і послуг, а також суб'єктів господарювання з вимогами, встановленими Технічним регламентом з екологічного маркування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 529

Мінприроди, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-підготовка і проведення інформаційнопросвітницької кампанії щодо інтеграції екологічної політики з метою розвитку секторів економіки та регіонів, застосування стратегічної екологічної оцінки

Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовищапроведення просвітницької кампанії в засобах масової інформації з висвітлення екологічно обґрунтованих методів використання та відновлення живої природи, упорядження агроландшафтів, дбайливого ставлення до видів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України

-"-

-"-

-"-підтримка видання навчальної, науковопопулярної та художньої літератури про збереження природи, а також навчальних і науково-популярних фільмів, циклу теле- і радіопередач

МОНмолодьспорт, Мінприроди

-"-

-"-проведення оцінки інформаційних потреб запитувачів екологічної інформації

-"-

червень - грудень 2011 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

11700

11700

розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру

-"-

-"-

-"-виготовлення та розміщення зовнішньої реклами природоохоронного змісту

-"-

-"-

-"-проведення інформаційнопросвітницької роботи, спрямованої на популяризацію органічного сільськогосподарського виробництва

Мінприроди, Мінагрополітики, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-організація роботи з інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування

Мінприроди, Мінагрополітики, МОЗ, МОНмолодьспорт

-"-

-"-проведення інформаційної кампанії з популяризації сучасних технологій у галузі енергоефективності та ресурсозбереження

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-8. Видання презентаційної книги до 20-річчя Мінприроди українською та англійською мовами

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень - грудень 2011 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

154,42

154,42

9. Надання регіональним інформаційним центрам приміщення, обладнання, відповідного програмного забезпечення, здійснення добору кадрів

Мінприроди

січень 2013 р. - грудень 2014 р.

місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища10. Підготовка та затвердження Мінприроди типового положення про регіональний Орхуський інформаційний центр

-"-

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет11. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-12. Виконання Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

Мінприроди, місцеві органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища(*)13. Сприяння здійсненню громадського контролю за виконанням Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

Мінприроди за участю неурядових екологічних організацій

постійно
14. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку

МОНмолодьспорт, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет

350

150

200
15. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження Національного плану дій з реалізації Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку

-"-

січень - грудень 2014 р.

-"-

45045016. Утворення та забезпечення функціонування Національного координаційного центру з екологічної освіти для сталого розвитку

-"-

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

-"-

500300

100

100

17. Підготовка та впровадження у систему професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування спеціалізованого короткострокового курсу "Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища"

Головдержслужба, Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2014 р.

державний бюджет

600


200

200

200


18. Утворення: регіональних екологічнопросвітницьких центрів на базі навчальних закладів, неурядових екологічних організацій, об'єктів і територій природно-заповідного фонду, підпорядкованих місцевим органам виконавчої влади екологічних літніх таборів шкільних екологічних гуртків

місцеві органи виконавчої влади, Мінприроди, МОНмолодьспорт

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

інші джерела19. Розроблення і впровадження механізму залучення громадськості до процесу екологічної освіти, освіти для сталого розвитку, екологічної просвіти та виховання

місцеві органи виконавчої влади, Мінприроди

-"-

державний бюджет20. Розроблення та впровадження в програми навчальних закладів системи загальної середньої освіти та вищих навчальних закладів окремого навчального курсу "Екологічна етика"

МОНмолодьспорт, Мінприроди

-"-

-"-21. Розміщення на офіційному веб-сайті органів виконавчої влади, у засобах масової інформації матеріалів про діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища та їх щотижневе оновлення

Мінприроди, центральні та місцеві органи виконавчої влади

постійно

-"-22. Створення та здійснення щоквартального видання офіційного вісника Мінприроди, його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства

Мінприроди

січень - грудень 2012 р.

-"-23. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до статті 25 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" в частині приведення її у відповідність з Орхуською конвенцією

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень - грудень 2011 р.

-"-24. Забезпечення видання в електронній формі щорічного звіту про реалізацію Національної екологічної політики з обов'язковим розділом щодо дотримання вимог Орхуської конвенції, зокрема:

Мінприроди

щороку до 31 березня

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

468


234

234видання, у тому числі в електронній формі, щорічної доповіді неурядових екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки державної екологічної політики із зазначенням кількісних та якісних показників доступу до екологічної інформації

-"-

-"-

-"-25. Створення системи обліку інформації, розпорядником якої є Мінприроди, з метою її реєстрації та оприлюднення

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет26. Створення та забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Держекоінспекції

Мінприроди, Держекоінспекція

червень - листопад 2011 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

50

50

27. Оновлення та забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів Держгеонадр, Держводагентства, Держекоінвестагентства

Мінприроди, Держгеонадра, Держводагентство, Держекоінвестагентство

-"-

державний бюджет28. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта, спрямованого на приведення нормативноправих актів у сфері охорони навколишнього природного середовища у відповідність із Законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації"

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-29. Розроблення та затвердження Порядку систематичного інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людини

Мінприроди, МОЗ

-"-

-"-30. Проведення громадського обговорення результатів оцінки ефективності реалізації державної екологічної політики

Мінприроди за участю неурядових громадських екологічних організацій

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет31. Проведення щорічної конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики

-"-

червень - грудень 2011 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

100

100

32. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій з проведення громадської оцінки діяльності органів виконавчої влади та внесення змін до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля

Мінприроди

січень - грудень 2012 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

234


234
33. Підготовка та видання посібника для громадських організацій з питань здійснення громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища

-"-

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-

234

117

117
34. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження у господарську діяльність, зокрема у будівництво, моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій (система очищення комунальних стоків, водопостачання, збереження водних і земельних ресурсів, енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії, екологічно невиснажливий спосіб ведення присадибного господарства тощо)

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

державний бюджет35. Проведення навчально-просвітницьких акцій, спрямованих на впровадження моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій

Мінприроди, місцеві органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища36. Утворення на місцевому рівні інформаційноекспериментальних та демонстраційнонавчальних центрів для популяризації впровадження і поширення моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет37. Підготовка пропозицій щодо надання підтримки для застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій у житловому будівництві населених пунктів (насамперед сільських)

Мінрегіон, Держенергоефективності, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

інші джерела38. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо включення до секторальних і регіональних програм розвитку питань формування екологічної культури та освіти

Мінприроди

січень - грудень 2012 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

234


234
Усього за розділом 1
54960,92

40367,82

7406,6

6786,6

300

100

у тому числідержавний бюджет

29055

27755

400

500

300

100

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

10304,42

304,42

5000

5000місцеві фонди охорони навколишнього природного середовищакошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

15151,5

12308,4

2006,6

836,6інші джерелаЦіль 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

39. Створення баз даних, що містять відомості про доступні методи (технології та технологічні нормативи) промислового і сільськогосподарського виробництва, очищення та агротехнічні технології, спрямовані на мінімізацію забруднення навколишнього природного середовища, ресурсо- та енергозбереження з оцінкою вартості їх впровадження

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

585

292,5

292,5

-"-

міжнародна технічна допомога40. Створення баз даних підприємств (промислових та сільськогосподарських виробників), виробнича діяльність яких впливає на навколишнє природне середовище (використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища)

-"-

-"-

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

585

292,5

292,5

-"-

міжнародна технічна допомога41. Підготовка огляду стану адаптації українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу та плану адаптації українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу, в тому числі: проведення аналізу та складення переліку джерел acquis communautaire, їх переклад проведення засідання за круглим столом, семінарів та консультацій з громадськістю опублікування огляду проведення аналізу та складення переліку джерел acquis communautaire для підготовки базового плану адаптації українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу на підставі огляду

Мінприроди

червень - грудень 2011 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

7020

7020

42. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 85/337/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

Мінприроди

червень - грудень 2011 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

351

351

43. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 97/11/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

-"-

-"-

-"-

351

351

44. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 2003/35/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

-"-

-"-

-"-

351

351

45. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 2001/42/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

-"-

-"-

-"-

351

351

46. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 2003/4/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

-"-

-"-

-"-

351

351

47. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження директив, що передбачені в базовому плані адаптації законодавства України з питань охорони навколишнього природного середовища до законодавства Європейського Союзу; підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації українського законодавства до зазначених директив; підготовка звіту щодо адаптації до них українського законодавства

Мінприроди

січень - грудень 2012 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

39780


19890

1989048. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про порядок проведення спостережень (моніторингу) за станом навколишнього природного середовища та рівнем його забруднення суб'єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища, та інформування громадськості про результати таких спостережень

Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-"-

державний бюджет49. Підготовка та реалізація на підприємствах, наслідком виробничої діяльності яких є найбільш шкідливі викиди в атмосферне повітря, пілотних проектів з моніторингу рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та впровадження сучасних систем їх очищення

-"-

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

175500,1

140844,6

22680,5

1197550. Сприяння розробленню та здійсненню заходів щодо зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище, врахування транспортної складової під час формування та реалізації містобудівної політики (шляхом будівництва транспортних розв'язок, реконструкції автомобільних доріг, створення автоматизованих систем управління транспортними потоками)

місцеві органи виконавчої влади, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінекономрозвитку

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети51. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів щодо:


встановлення знижених нормативів вмісту сірки в мазуті та дизельному пальному, заборони з 2016 року їх використання за умови вмісту сірки вище, ніж установлені порогові значення

Міненерговугілля, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджетпоетапного запровадження екологічних норм для певних категорій колісних транспортних засобів, що вперше реєструються в Україні: - "Євро-3" - з 1 січня 2012 р. - "Євро-4" - з 1 січня 2014 р.

Мінінфраструктури, Мінприроди, Мінекономрозвитку

-"-

-"-установлення порогових значень летких органічних сполук для фарб і лаків з метою забезпечення належного маркування товарів щодо їх вмісту

МОЗ, Мінприроди, Агентство держмайна

-"-

-"-затвердження технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин та питомих викидів парникових газів для основного технологічного обладнання і технологічних процесів за видами економічної діяльності

Мінекономрозвитку, Агентство держмайна, Держекоінвестагентство, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-стимулювання збільшення обсягів виробництва і використання велосипедів, гібридних видів автомобільних транспортних засобів та електромобілів, зокрема шляхом запровадження диференційованого екологічного податку на транспортні засоби залежно від обсягів використання палива

Мінприроди

-"-

-"-запровадження екологічної класифікації і маркування колісних транспортних засобів

Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, МВС

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-забезпечення контролю за рівнем акустичного шуму під час періодичної перевірки технічного стану колісних транспортних засобів

Мінінфраструктури, Мінприроди, МВС

-"-

-"-52. Розроблення та затвердження методик розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих стаціонарних джерел, зокрема кількісних показників питомих викидів таких речовин та парникових газів внаслідок використання палива для побутових потреб населення

Мінприроди, Держекоінспекція

-"-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200

100

100
53. Створення станції моніторингу і збирання даних в рамках виконання спільної програми спостереження та оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані у Європі (Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані)

Мінприроди

червень - грудень 2011 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1500

1500

54. Створення національної моделі спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального та транскордонного перенесення забруднюючих речовин та парникових газів

-"-

-"-

-"-

530

530

55. Визначення відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу цільових показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі на основі оцінки ризиків, зокрема для важких металів, неметанових летких органічних сполук, завислих часток пилу (діаметром менш як 10 мікрон) та стійких органічних забруднюючих речовин

МОЗ, МНС, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет56. Приведення методології інвентаризації джерел та обсягів викидів забруднюючих речовин у відповідність з вимогами спільної програми спостереження та оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані у Європі (Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані)

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

-"-57. Підготовка пропозицій щодо стимулювання суб'єктів господарювання до використання шахтного метану, створення об'єктів біоенергетики, малої гідроенергетики, сонячної, геотермальної енергетики, вітроенергетики та інших об'єктів, що працюють з використанням альтернативних джерел енергії

Міненерговугілля, Держенергоефективності, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

інші джерела58. Забезпечення проведення науковопрактичних досліджень щодо вразливості екологічних та соціально-економічних систем до зміни клімату

Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2014 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

600


200

200

200


59. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Президента України щодо затвердження Національної кліматичної доктрини

Мінприроди, Держекоінвестагентство, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2014 р.

державний бюджет60. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів щодо забезпечення функціонування системи державного обліку, моніторингу, звітності та проведення перевірок достовірності даних стосовно антропогенних викидів парникових газів, а також щодо створення національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями відповідно до законодавства та їх адаптації до вимог екологічного законодавства Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-61. Інформаційне та технологічне супроводження програмного забезпечення "Національний центр кадастру викидів та абсорбції парникових газів" з урахуванням Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані та протоколів до неї

-"-

квітень - грудень 2012 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

600

600

62. Розроблення та затвердження спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади з питань стандартизації проектів національних стандартів щодо регулювання обсягів викидів парникових газів шляхом гармонізації з міжнародними стандартами (ISO)

Мінприроди, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет

360


90

90

90

90

63. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, спрямованих на запровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

-"-64. Проведення наукових досліджень з метою підготовки планів управління басейнами річок Дністра, Прута і Сірету, Південного та Західного Бугу, Сіверського Дінця

Мінприроди, Держводагентство, місцеві органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

3510


1755

175565. Розроблення та затвердження планів управління басейнами річок Тиси і Дунаю

Мінприроди, Держводагентство

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

1170


585

58566. Розроблення наукового обґрунтування доцільності створення єдиної системи платежів за спеціальне водокористування та сплати екологічного податку (за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти) з метою виконання планів управління басейнами річок

Мінприроди

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500200

200

100

67. Посилення державного екологічного контролю за дотриманням вимог законодавства в частині забезпечення доступу населення до водних об'єктів

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

державний бюджет68. Удосконалення форми звітності з водокористування

Держводагентство, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-69. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до актів законодавства з метою врегулювання питання надання водних об'єктів у користування на умовах оренди

-"-

-"-

-"-70. Розроблення та впровадження навчального курсу з питань застосування принципу басейнового та інтегрованого управління водними ресурсами

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

міжнародна технічна допомога71. Розроблення методичних рекомендацій щодо застосування порядку підготовки, погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування

-"-

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет

100

100

72. Проведення аналізу гідроекологічного стану річок басейнів Дністра, Прута та Сірету, розроблення методичних рекомендацій з питань визначення їх екологічного стану для підготовки планів управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів

-"-

січень - грудень 2012 р.

-"-

120


120
73. Проведення цільових гідроекологічних досліджень річок басейнів Дністра, Прута та Сірету

-"-

-"-

-"-

200


200
74. Забезпечення будівництва та реконструкції міських очисних споруд

Мінприроди, Мінрегіон, місцеві органи виконавчої влади

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет

10170

10170

-"-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

50000

50000

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

24570


9360

1521075. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до державних цільових програм з будівництва (реконструкції) об'єктів та мереж водовідведення, в тому числі систем стічних вод, у населених пунктах, заміни аварійних каналізаційних мереж та зношеного обладнання очисних станцій

Мінрегіон, центральні та місцеві органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет76. Проведення наукових та інноваційних досліджень щодо розроблення компактних локальних очисних споруд (установок), що можуть бути використані у харчовій та м'ясомолочній промисловості

Мінрегіон, Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"-

4000


1000

1000

1000

1000

77. Розроблення плану заходів з виконання Україною Стратегічного плану дій для захисту та відновлення Чорного моря у рамках Конвенції про захист Чорного моря від забруднення

Мінприроди

січень - грудень 2012 р.

-"-

120


120
78. Оцінка впливу джерел забруднення на стан Азовського та Чорного морів

-"-

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"-79. Проведення оцінки виконання Україною Стратегічного плану дій для захисту та відновлення Чорного моря на 2006-2010 роки

Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет80. Розроблення та здійснення заходів щодо зниження рівня забруднення внутрішніх морських вод і територіального моря з метою запобігання посиленню антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистем Чорного і Азовського морів

Мінприроди, центральні та місцеві органи виконавчої влади

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

-"-81. Виконання робіт з консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель, рекультивації порушених земель

місцеві органи виконавчої влади, Мінагрополітики, Держземагентство, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-82. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної цільової програми щодо боротьби з опустелюванням та деградацією земель (спрямованої на виконання положень Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці)

Мінприроди, Мінагрополітики, Держземагентство, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

-"-83. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Державної цільової програми щодо боротьби з опустелюванням та деградацією земель (спрямованої на виконання положень Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці), її виконання

-"-

січень - грудень 2013 р.

-"-84. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Земельного кодексу України у частині посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень - грудень 2011 р.

-"-85. Підготовка проекту акта стосовно внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 677, у частині врахування природоохоронних вимог

Мінприроди, Мінагрополітики, Держземагентство

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет86. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта, спрямованого на удосконалення системи державного обліку, звітності та контролю за додержанням вимог екологічної безпеки, екологічного законодавства у сфері використання земельних ресурсів

Мінагрополітики, Держземагентство, Мінприроди, місцеві органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"-87. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про екологічну експертизу" з метою обов'язкового включення до висновків екологічної експертизи питань відведення земель для розміщення об'єктів промисловості, будівництва, енергетики, транспорту і зв'язку під час вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

-"-88. Виконання робіт з реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності

Міноборони, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-89. Проведення моніторингу ґрунтів на територіях, прилеглих до колишніх складських приміщень для зберігання хімічних засобів захисту рослин, розроблення та впровадження технології їх очищення

місцеві органи виконавчої влади, Мінагрополітики

-"-

-"-90. Удосконалення методів управління агроландшафтами для відновлення навколишнього природного середовища, підвищення природно-ресурсного потенціалу території, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття з урахуванням необхідності розвитку екологічної мережі

Мінагрополітики, Держземагентство, Держлісагентство, Мінприроди, місцеві органи виконавчої влади

-"-

-"-січень - грудень 2012 р.

місцеві бюджети91. Удосконалення землеустрою і схем планування території на регіональному рівні з метою розроблення регіональних програм сталого землекористування

місцеві органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджетсічень - грудень 2012 р.

місцеві бюджети92. Розроблення технікоекономічного обґрунтування запровадження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та проведення вартісної оцінки екосистемних послуг, що надаються в рамках їх використання

Мінагрополітики, Держлісагентство

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет93. Розроблення та затвердження національних стандартів у сфері управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого і відновлюваного використання природних ресурсів, гармонізованих з міжнародною системою FSC

Мінагрополітики, Держлісагентство, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-94. Розроблення та видання методичних рекомендацій для суб'єктів господарювання з впровадження систем управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого і відновлюваного використання природних ресурсів

-"-

червень 2011 р. - грудень 2014 р.

-"-95. Здійснення інформаційнопросвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію основних принципів управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку

-"-

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"-96. Збільшення площі заліснення території держави в результаті відновлення лісів та лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення захисних лісових насаджень на землях несільськогосподарського призначення і землях, відведених для заліснення, відновлення та створення нових полезахисних лісових смуг, крім природних степових ділянок

Мінагрополітики, Держлісагентство

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-97. Забезпечення виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 р.

Мінприроди, Держгеонадра

-"-

-"-

2500000

500000

500000

500000

500000

500000

98. Доведення до 2015 року площі рекультивації земель, порушених внаслідок провадження антропогенної діяльності, не менш як до 2,5 тис. гектарів

Міненерговугілля, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет99. Підготовка та затвердження методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог законодавства про надра

Мінприроди, Держгеонадра, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-100. Розроблення комплексу заходів із запобігання та контролю за забрудненням у місцях розробки родовищ у межах акваторії Азово- Чорноморського шельфу

-"-

січень 2013 р. - грудень 2014 р.

-"-101. Сприяння розробленню та впровадженню екологічно безпечних технологій видобутку та переробки (для збагачення) мінеральної сировини з метою зменшення обсягів утворення токсичних відходів

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-102. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нової редакції Кодексу України про надра з метою підвищення ефективності використання та охорони надр

-"-

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-103. Ведення державного обліку та здійснення тампонажу не придатних до експлуатації артезіанських свердловин

місцеві органи виконавчої влади, Мінрегіон, Мінприроди, Держгеонадра

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-січень 2012 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети104. Забезпечення державного екологічного контролю за оснащенням артезіанських свердловин засобами вимірювання обсягів видобутої води

Держекоінспекція

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет105. Удосконалення державної системи координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, підвищення оперативності реагування на них, у тому числі в рамках транскордонного співробітництва

МНС, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-січень 2012 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети106. Залучення засобів масової інформації до оповіщення населення про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, підвищення ефективності функціонування системи такого оповіщення

МНС, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

державний бюджет-"-

місцеві бюджети107. Технічна модернізація національної системи інформування населення з питань надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

-"-

-"-

державний бюджет-"-

місцеві бюджети108.Реалізація проектів з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи або з інших причин, з метою відновлення на них безпечної життєдіяльності

ДАЗВ

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджетсічень 2012 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети109. Здійснення радіоекологічних і соціально-економічних заходів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, з метою проведення оцінки доз опромінення населення, яке проживає на таких територіях

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджетсічень 2012 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети110. Реалізація проектів ефективного використання лісових ресурсів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед із запобігання виникненню лісових пожеж та утилізації сухостійних, усихаючих, сильно ослаблених лісів

МНС, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджетсічень 2012 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети111. Проведення постійного радіоекологічного моніторингу та реалізація проектів з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок виробничої діяльності промислових підприємств, зокрема з видобування і переробки уранових руд

-"-

-"-

інші джерела112. Удосконалення систем класифікації відходів

Мінприроди, МОЗ, Держстат

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет-"-

місцеві бюджети113. Упорядження, реконструкція, рекультивація та будівництво полігонів для захоронення побутових відходів, оснащення їх системами компостування, збирання та утилізації біогазу, знешкодження фільтрату

Мінприроди, МОЗ, Держстат

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

40950


23400

17550114. Підготовка пропозицій щодо сприяння розробленню та впровадженню сучасних екологічно орієнтованих технологій та обладнання із збирання, вивезення, переробки, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, зокрема будівельних та деревинно-рослинних, рекультивації територій полігонів побутових відходів та сміттєзвалищ

-"-

-"-

державний бюджет-"-

місцеві бюджети115. Створення інфраструктури із збирання, захоронення та переробки небезпечних відходів, зокрема ламп, що містять ртуть, інформування громадян із зазначених питань

Мінприроди, місцеві органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджетсічень 2012 р. - грудень 2013 р.

місцеві бюджети116. Підготовка пропозицій щодо стимулювання та підтримки впровадження більш чистого виробництва суб'єктами господарювання з метою зменшення питомих показників утворення відходів, зокрема небезпечних

Мінприроди, Мінекономрозвитку

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет117. Забезпечення розвитку інфраструктури для збільшення у 1,5 раза обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини

Мінприроди

-"-

-"-118. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта, спрямованого на оподаткування використання первинної сировини і виробництва продукції, внаслідок яких утворюються значні обсяги відходів, та ресурсо-енергоємних виробничих процесів

-"-

-"-

-"-119. Розроблення і впровадження систем: поводження з пакувальними матеріалами і тарою, зокрема поліетиленовою; збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, резинотехнічних виробів та відходів резинотехнічного виробництва утилізації не придатних до використання транспортних засобів збирання та утилізації електричного і електронного обладнання (в тому числі трансформаторів, стабілізаторів та акумуляторів) поводження з медичними відходами поводження з будівельними відходами

Мінприроди, центральні та місцеві органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет120. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної цільової програми регулювання використання хімічних речовин відповідно до міжнародних вимог

Мінприроди

-"-

-"-121. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження:

не придатних до використання пестицидів і тари від них

-“-

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

570893

175993

220000

174900відходів мононітрохлорбензолу і тари від них

-“-

червень - грудень 2011 р.

-“-

60000

60000

відходів гексахлорбензолу і тари від них

-“-

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

510000

115000

115000

280000122. Розроблення та здійснення заходів із заміни особливо небезпечних хімічних речовин, що утворюються і використовуються в процесі виробничої діяльності в основних секторах економіки, на екологічно безпечні, забезпечення їх безпечного вилучення (заміни), транспортування та зберігання

-"-

-"-

державний бюджет123. Створення інформаційно-аналітичної системи комплексного державного управління у сфері поводження з відходами

Мінприроди

червень - грудень 2011 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

6900

6900

124. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта з виконання Національного плану впровадження Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

державний бюджет125. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, спрямованих на створення правової та організаційної основи державного регулювання і контролю у сфері поводження з генетично модифікованими організмами та генетично-інженерної діяльності, в тому числі з метою врахування вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про охорону біологічного різноманіття та інших міжнародних документів

Мінприроди, Мінагрополітики, МОЗ, МОНмолодьспорт, Держветфітослужба

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-126. Розроблення та затвердження національних стандартів з визначення, випробування та оцінки відповідності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами

Мінагрополітики, Мінприроди, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-127. Сприяння розвитку лабораторної бази для проведення випробувань продукції щодо відповідності вмісту генетично модифікованих організмів

Мінагрополітики, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-128. Впровадження систем екологічного управління, зокрема з питань зберігання, перевезення, використання, знищення, знешкодження і захоронення мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та продуктів біотехнологій

Мінприроди

-"-

-"-129. Створення системи інформування населення щодо поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетичноінженерної діяльності

Мінприроди, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-130. Впровадження в освітні програми окремого курсу щодо поводження з генетично модифікованими організмами та основних принципів генетичноінженерної діяльності

-"-

-"-

-"-131. Здійснення під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі державного нагляду і контролю за дотриманням вимог біологічної і генетичної безпеки щодо:


біологічних об'єктів навколишнього природного середовища

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджетздоров'я людини

МОЗ

-"-

-"-сільськогосподарських рослин і тварин на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності

Мінагрополітики

-"-

-"-Усього за розділом 2
3902318

1071098

915086

683455

616490

616190

у тому числі-"-

2514650

510170

501530

501210

501090

501090

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1089793

408593

335300

115400

115400

115100

місцеві бюджетикошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

295074

149853,6

78255,5

66965міжнародна технічна допомогаінші джерелаЦіль 3. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища

132. Впровадження інноваційних технологій проведення екологічного моніторингу із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем

Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

11700


5850

5850133. Удосконалення державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема: технічна модернізація системи державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища

Мінприроди, Держекоінспекція

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

56000

16000

10000

10000

10000

10000

забезпечення обґрунтованості встановлення лімітів та запобігання понадлімітному використанню природних ресурсів шляхом належного технічного оснащення контролюючих органів

-"-

-"-

-"-підвищення ефективності контролю за охороною лісів, їх належного захисту за рахунок покращення технічного оснащення Держекоінспекції

-"-

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

33111


13221

19890підвищення рівня оперативності та дієвості державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища шляхом створення автоматичних станцій контролю якості вод та удосконалення систем відбору проб

-"-

-"-

-"-посилення державного екологічного та санітарно-гігієнічного контролю за вмістом сполук, до складу яких входять азот і фосфор, та інших забруднюючих речовин у ґрунтових водах

Мінприроди, МОЗ, Мінагрополітики

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

-"-134. Удосконалення порядку ведення статистичної звітності щодо обсягів викидів, скидів забруднюючих речовин, поводження з відходами, використання природних ресурсів, здійснення природоохоронних заходів

Мінприроди, Держстат, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет135. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо запровадження екологічних паспортів для підприємств, виробнича та інша діяльність яких негативно впливає або може вплинути на стан навколишнього природного середовища

Мінприроди, Агентство держмайна, Мінекономрозвитку

-"-

інші джерела136. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта стосовно включення парникових газів до переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1598

Мінприроди

-"-

державний бюджет137. Підготовка проекту акта щодо внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10 грудня 2008 р. № 639, стосовно відшкодування збитків, заподіяних внаслідок наднормативних викидів парникових газів

-"-

-"-

-"-138. Створення системи навчання виробників сільськогосподарської продукції з урахуванням позитивного досвіду провадження сільськогосподарської діяльності із залученням сільськогосподарських дорадчих служб

-"-

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

міжнародна технічна допомога139. Розроблення та впровадження національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

Мінприроди, МОЗ

січень - грудень 2014 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

50
50


січень - грудень 2015 р.

державний бюджет140. Розроблення та впровадження механізму стимулювання розвитку систем централізованого питного водопостачання, побутового водовідведення та автономної каналізації на селі

Мінприроди, МОЗ

січень - грудень 2014 р.

державний бюджет141. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної цільової програми проведення оцінки та запобігання негативному впливу на здоров'я людини чинників, що негативно впливають на навколишнє природне середовище

МОЗ

січень - грудень 2012 р.

-"-142. Створення баз даних, необхідних для проведення оцінки та запобігання негативному впливу на здоров'я людини чинників, що негативно впливають на навколишнє природне середовище

МОЗ, Мінприроди, МНС

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-143. Розроблення та затвердження спільної методики оцінки ризику для навколишнього природного середовища та здоров'я людини, пов'язаного із забрудненням атмосферного повітря, водних об'єктів та ґрунтів

-"-

-"-

-"-144. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до пункту 6 додатка 2 Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1376, стосовно розроблення та затвердження методик оцінки якості атмосферного повітря, води (включаючи підземні води) та ґрунтів на основі оцінки ризиків

-"-

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

-"-145. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо встановлення відповідальності суб'єктів господарювання та органів з екологічного маркування за недотримання ними вимог Технічного регламенту з екологічного маркування

Мінприроди, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-146. Здійснення контролю за застосуванням екологічного маркування суб'єктами господарювання

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-147. Проведення класифікації території України за зонами екологічного ризику, створення бази даних таких зон та нанесення їх на картографічну геоінформаційну основу

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500


300

200148. Включення оцінки ризику для здоров'я населення та навколишнього природного середовища у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств та інших екологічно небезпечних об'єктів до процедури проведення державної санітарногігієнічної експертизи

МОЗ, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

державний бюджет149. Підготовка законопроекту стосовно посилення цивільної та кримінальної відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств та інших екологічно небезпечних об'єктів

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

-"-150. Розроблення навчально-методичних матеріалів з питань природоохоронної та санітарноепідеміологічної діяльності, їх застосування під час підготовки осіб, що працюють у галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема управлінських кадрів та викладачів

МОНмолодьспорт, Мінприроди, МОЗ

січень 2012 р.- - грудень 2013 р.

-"-151. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про страхування" в частині впровадження механізму компенсації шкоди, заподіяної здоров'ю людини внаслідок дії негативних екологічних чинників

Мінприроди, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

-"-152. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо компенсації шкоди, заподіяної здоров'ю людини внаслідок дії негативних екологічних чинників

-"-

-"-

-"-153. Приведення показників, визначених за результатами моніторингу, у відповідність із стандартами Європейського Союзу у сфері охорони довкілля

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

міжнародна технічна допомога154. Удосконалення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища шляхом інтеграції відомчих мереж моніторингу, в тому числі:


забезпечення функціонування міжвідомчого інформаційноаналітичного центру моніторингу навколишнього природного середовища

Мінприроди

червень 2011 р.- грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

650

130

130

130

130

130

картографо-інформаційне забезпечення функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

-"-

червень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-

840


420

420155. Проведення фонового моніторингу на територіях природнозаповідного фонду

-"-

-"-

-"-

1857,5


350

437,5

500

570

156. Розроблення програмного забезпечення на основі геоінформаційних технологій та створення банку даних об'єктів, що можуть становити екологічну небезпеку внаслідок їх можливого підтоплення

-"-

січень - грудень 2012 р.

-"-

300


300
157. Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-

1900

300

400

400

400

400

Усього за розділом 3
106908,5

16430

30971

37327,5

11080

11100

у тому числідержавний бюджетДержавний фонд охорони навколишнього природного середовища

62097,5

16430

11900

11587,5

11080

11100

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

44811


19071

25740міжнародна технічна допомогаінші джерелаЦіль 4. Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління

158. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" стосовно обов'язкового врахування засад екологічної політики в проектах державних, секторальних (галузевих), регіональних стратегій і програм, під час проведення стратегічної екологічної оцінки

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет-"-

міжнародна технічна допомогаРозроблення методичних рекомендацій щодо: підготовки секторальних природоохоронних програм включення положень Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" та цього Національного плану дій до програм економічного розвитку галузі, сектору виробництва, окремого підприємства та програм соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

-"-

червень - грудень 2011 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

468

468

підготовки регіональних природоохоронних програм


-"-

міжнародна технічна допомога159. Розроблення секторальних та регіональних програм з питань охорони навколишнього природного середовища (в частині зменшення обсягу викидів та скидів забруднюючих речовин, утворення відходів)

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Мінприроди

-"-

державний бюджет160. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження стратегічної екологічної оцінки з метою гармонізації з Директивою 2001/42/ЄС

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

-"--"-

-"-

міжнародна технічна допомога161. Сприяння утворенню регіонального екологічного центру

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

міжнародна технічна допомога162. Проведення оцінки ефективності державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища за період 2000-2010 років згідно з показниками, визначеними в Законі України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

-"-

січень - грудень 2012 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

100


100

-"-

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

117


117
163. Проведення аналізу інформаційних потреб в галузі охорони навколишнього природного середовища

-"-

-"-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200


200
164. Проведення оцінки стану дозвільної системи у сфері господарської діяльності, підготовка та виконання плану роботи Мінприроди з удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, зокрема: аналіз Європейського та світового досвіду (складення переліку джерел acquis communitaire та їх переклад) організація зустрічей з експертами, фахівцями з питань гармонізації законодавства економічний аналіз спроможності підприємств щодо виконання вимог законодавства Європейського Союзу аналіз регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" статистичні дослідження організація засідань за круглим столом із залученням представників бізнесу та громадськості підготовка і проведення навчальних семінарів розроблення обґрунтування щодо необхідності запровадження видачі інтегрованого дозволу

-"-

червень - грудень 2011 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

12870

1170

5850

5850165. Підготовка та проведення засідання за круглим столом з питань екологізації галузевої та регіональної політики розвитку на засадах партнерства за участю представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, науки та громадських організацій; визначення показників, що застосовуються для оцінки успішності екологізації відповідно до процесу "Довкілля для Європи"

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень - грудень 2011 р.

міжнародна технічна допомога-"-

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-166. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо запровадження процесу "Довкілля для України" та створення міжвідомчої комісії "Довкілля для України" (за аналогією процесу "Довкілля для Європи")

-"-

січень - грудень 2013 р.

державний бюджет167. Підготовка і проведення конференцій “Довкілля для України”

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

інші джерелаДержавний фонд охорони навколишнього природного середовища

10001000168. Запровадження процесу "Довкілля для України" на регіональному рівні

місцеві органи виконавчої влади

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети-"-

інші джерела169. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо утворення міжвідомчого комітету з включення заходів з екологізації економіки до державних цільових та галузевих програм

Мінприроди

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет170. Перегляд і визначення нових показників ефективності екологічного управління в галузях економіки

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

-"-171. Підготовка методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозбергігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві

-"-

-"-

-"-

150


150
172. Розроблення і впровадження механізму стимулювання інноваційного розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища

-"-

січень - грудень 2013 р.

-"-173. Створення науковометодичної бази для реалізації екологічної політики із застосуванням методів обліку та аналізу інтегрованих екологічних показників згідно з міжнародними стандартами

Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

державний бюджет174. Розроблення з урахуванням міжнародного досвіду та затвердження методичних рекомендацій для суб'єктів господарювання з оцінки екологічної ефективності вимог ДСТУ ISO 14031 "Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики"

-"-

січень - грудень 2013 р.

-"-175. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо застосування методології визначення ступеня екологічного ризику

-"-

січень 2014 р. - січень 2015 р.

-"-176. Надання методичноконсультативної підтримки з питань ведення екологічного обліку та звітності

-"-

-"-

інші джерела177. Розроблення та видання методичних рекомендацій щодо впровадження систем екологічного управління для окремих галузей економіки

-"-

січень - грудень 2013 р.

державний бюджет178. Надання методичноконсультативної підтримки суб'єктам господарювання щодо застосування систем екологічного управління на основі вимог міжнародних стандартів серії ISO 14000

-"-

-"-

-"-179. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та оформлення звіту про екологічний аудит

-"-

червень - грудень 2011 р.

-"-180. Підготовка та видання результатів щорічного аналізу досвіду впровадження систем екологічного управління суб'єктами господарювання та звіту за його результатами

-"-

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

міжнародна технічна допомога181. Удосконалення методичної бази з питань визначення та оцінки екологічних показників, що застосовуються у сфері виробництва і споживання продукції

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2015 р.

-"-182. Забезпечення участі технічних комітетів із стандартизації (ТК 82 і ТК 93) в діяльності технічного комітету (ТК 207) Міжнародної організації стандартизації

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет183. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" стосовно запровадження екологічно обґрунтованих (зелених) закупівель

Мінприроди, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет184. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

-"-185. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії впровадження в Україні більш чистого виробництва

-"-

-"-

-"-186. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Національного плану дій з впровадження в Україні більш чистого виробництва

-"-

січень 2013 р. - грудень 2014 р.

-"-187. Установлення протишумових споруд (екранів) у населених пунктах, розташованих поблизу автомагістралей, з кількістю населення не менш як 500 тис. осіб

місцеві органи виконавчої влади, Мінінфраструктури

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"--"-

місцеві бюджети188. Стимулювання розвитку велосипедного, електричного та інших видів екологічно чистого транспорту, а також такого, що працює на біологічних видах палива, створення та забезпечення функціонування мережі з обслуговування, збільшення парку та кількості маршрутів (ліній) міського електричного транспорту

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінприроди, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

державний бюджет189. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів трубопровідного транспорту, що передбачає відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок такого пошкодження навколишньому природному середовищу

Мінприроди, МВС, Міненерговугілля, Держекоінспекція

-"-

-"-190. Підготовка проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно впровадження технологій енерго- та ресурсозбереження в процесі промислового та житлового проектування, будівництва, реконструкції

Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет191. Підготовка проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою встановлення природоохоронних вимог до демонтажу споруд та екологічної санації території, на якій вони розміщувалися

-"-

-"-

-"-192. Проведення агітаційної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо стимулювання підвищення рівня енерго- та ресурсозбереження в багатоквартирних будинках

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-193. Розроблення механізму стимулювання енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях бюджетної сфери

Держенергоефективності

-"-

-"-194. Підготовка пропозицій щодо удосконалення системи ведення обліку споживання енергоресурсів та оприлюднення даних за його результатами

-"-

-"-

-"-195. Розроблення та впровадження національних стандартів в галузі органічних технологій ведення сільського господарства, адаптованих до міжнародних та європейських вимог

Мінагрополітики

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-196. Надання консультативної підтримки суб'єктам господарювання з питань органічного сільськогосподарського виробництва

Мінагрополітики, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-197. Забезпечення збереження біорізноманіття ґрунтів як одного з основних факторів підтримання їх родючості та стимулювання проведення відповідних досліджень

-"-

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-

500


250

250198. Розроблення та затвердження методики ведення екологічно орієнтованого сільського господарства згідно з міжнародною практикою

-"-

-"-

міжнародна технічна допомога199. Розроблення та затвердження методики впровадження системи екологічного управління у військових формуваннях Міноборони та інструкції з охорони навколишнього природного середовища під час проведення військових навчань (тренувань)

Міноборони, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет200. Проведення інвентаризації земель військово-оборонної галузі з метою створення (оголошення) на них територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Міноборони

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет201. Підготовка та затвердження наказом Мінприроди методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства та законодавства з питань екологічної безпеки у зв'язку з провадженням певних видів діяльності

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

-"-202. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо сприяння розвитку екологічного (зеленого) туризму

Мінінфраструктури, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2013 р.

-"-203. Посилення державного екологічного контролю за об'єктами туристичного, рекреаційного призначення та готельноресторанного бізнесу

Мінприроди, Держекоінспекція

-"-

-"-Усього за розділом 4
14405

1638

6667

6100у тому числі-"-

650


400

250Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

300


300
місцеві бюджетикошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

13455

1638

5967

5850міжнародна технічна допомогаінші джерелаЦіль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

204. Розроблення наукових методів та відповідної нормативної бази щодо запобігання та контролю за розповсюдженням чужорідних та інвазійних видів відповідно до Конвенції про охорону біологічного різноманіття

Мінприроди та інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2014 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища205. Удосконалення процедури здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час переміщення представників видів дикої флори і фауни у пунктах пропуску через державний кордон

Мінприроди, Держекоінспекція, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

державний бюджет206. Посилення контролю за торгівлею представниками видів дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення

Мінприроди, Держекоінспекція, МВС

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-207. Організація навчальних курсів і запровадження спеціалізації у сфері вивчення екології, збереження біо- та ландшафтного різноманіття у відповідних навчальних закладах

МОНмолодьспорт, Мінприроди

січень - грудень 2012 р.

-"-208. Забезпечення використання в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів та в роботі гуртків екологічного спрямування позашкільних навчальних закладів посібника "Зелений пакет"

-"-

-"-

-"-209. Розроблення методик оцінки та класифікації типів екосистемних послуг

Мінприроди

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища210. Створення нових, розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розташованих на суходолі і в морській акваторії

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-

2635

210

500

625

650

650

-"-

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

3861

702

1755

1404211. Забезпечення створення і функціонування національних природних парків, природних та біосферних заповідників, ботанічних садів

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

236647,3

31379,8

37150

46437,5

56025

65655

-"-

-"-

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

28197

10296

6435

11466212. Проведення інформаційнопросвітницьких заходів, спрямованих на підтримку населенням створення і розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

8075


1500

1875

2200

2500

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

8892

702

3510

4680213. Доведення площі національної екологічної мережі до 41 відсотка загальної території країни

місцеві органи виконавчої влади, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджетМінагрополітики, Держземагентство, Держводагентство, Держлісагентство

-"-

місцеві бюджети214. Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезентативних і поєднаних між собою природоохоронних територій, площею не менш як 17 відсотків суходолу і внутрішніх вод та 10 відсотків прибережних і морських територій

місцеві органи виконавчої влади, Мінприроди, Мінагрополітики, Держземагентство, Держлісагентство, Держводагентство

червень 2011 р. - грудень 2014 р.

державний бюджет-"-

-"-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища-"-

-"-

місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища
-"-

місцеві бюджети
-"-

інші джерела215. Підготовка проекту акта щодо затвердження зведеної схеми формування екологічної мережі

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

35001000

1000

1500

216. Наукове опрацювання описів, схем, концепцій створення Дністровського, Південно-Українського, Сіверсько-Донецького, Бузького, Галицько- Слобожанського екокоридорів

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

-"-

950

350

300

300217. Підготовка та видання національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі за 2006-2010 роки

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-

500

200

300
218. Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проведення комплексного моніторингу екологічної мережі, зокрема біорізноманіття

Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-

950


250

700219. Створення національної та регіональної баз даних екологічної мережі

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1750


550

400

400

400

220. Удосконалення механізму збору інформації про види тваринного світу, занесені до Червоної книги України, включаючи дослідження стану видів та їх збереження в природному середовищі

Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-

4250

250

1000

1000

1000

1000

221. Проведення таксономічних, популяційних, екологоценотичних та ареалогічних досліджень видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, з метою їх збереження в природному середовищі

-"-

-"-

-"-

4250

250

1000

1000

1000

1000

222. Проведення популяційно-видового моніторингу тваринного світу

-"-

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"-

4750


550

1400

1400

1400

223. Забезпечення ведення Зеленої книги України

-"-

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

-"-

900300

300

300

224. Забезпечення ведення Державного кадастру тваринного світу

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-

3350

150

800

800

800

800

225. Забезпечення ведення Державного кадастру рослинного світу

-"-

-"-

-"-

2840,1

215,3

224,8

800

800

800

226. Забезпечення збереження популяції бурого ведмедя на території національного природного парку "Синевир"

-"-

січень - грудень 2013 р.

-"-

100100227. Забезпечення відтворення популяції зубра на території національного природного парку "Вижницький"

-"-

січень - грудень 2014 р.

-"-

250
250


228. Забезпечення відтворення популяції дрохви на території національного природного парку "Великий Луг"

-"-

січень - грудень 2012 р.

-"-

250
250


229. Ведення обліку китоподібних в акваторії Чорного та Азовського морів, підготовка рекомендацій щодо зменшення антропогенного впливу на їх чисельність

-"-

червень - грудень 2011 р.

-"-

950

950

230. Забезпечення збереження популяції лісових та інших видів рукокрилих на території національного природного парку "Деснянсько- Старогутський"

-"-

січень - грудень 2012 р.

-"-

90


90
231. Підготовка та видання відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою знищення визначників зразків CITES окремих таксономічних груп (ссавці, птахи, плазуни, членистоногі, амфібії) для забезпечення працівників Держекоінспекції в пунктах пропуску через державний кордон

Мінприроди

січень - грудень 2012 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1200


1200
232. Підготовка та видання енциклопедії мігруючих видів диких тварин України (перша частина)

-"-

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

-"-

1800


900

900233. Створення генетичного банку видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України

-"-

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"-

2500


200

300

1000

1000

234. Підготовка і видання (українською та англійською мовами) огляду про стан довкілля Карпат

-"-

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

-"-

1510

400

1110
235. Забезпечення виконання положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат і протоколів до неї

-"-

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

-"-

1800


400

400

450

550

236. Розроблення та затвердження регіональних і місцевих схем та програм формування екологічної мережі

місцеві органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2012 р.

державний бюджет-"-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища-"-

місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища-"-

місцеві бюджети-"-

інші джерела237. Складення і ведення переліків територій та об'єктів екологічної мережі

Мінприроди, місцеві органи виконавчої влади, Держземагентство, Мін'юст

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет-"-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища-"-

місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища-"-

місцеві бюджети-"-

інші джерела238. Розроблення комплексу заходів щодо збереження, невиснажливого використання та відтворення мігруючих видів диких тварин і середовища їх існування

Мінприроди, Мінагрополітики, інші центральні органи виконавчої влади

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет239. Збереження видів дикої флори і фауни відповідно до рішень конференції сторін Конвенції про охорону біологічного різноманіття

Мінприроди, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-240. Розроблення та здійснення комплексу заходів із збереження видів рослинного та тваринного світу, що занесені до Червоної книги України чи охороняються відповідно до міжнародних зобов'язань України

Мінприроди

-"-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1200


300

300

300

300

241. Впровадження системи управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 та міжнародного досвіду

центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані установи природно-заповідного фонду

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"-

2375


500

625

625

625

242. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині надання податкових пільг підприємствам, установам, організаціям та громадянам, на землях яких розміщуються об'єкти природнозаповідного фонду або об'єкти екологічної мережі

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет243. Забезпечення відтворення популяції глухаря на території Карпатського національного природного парку

-"-

січень - грудень 2014 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

700
700


244. Здійснення заходів із запобігання вилученню повалених дерев у лісах з метою збереження цілісності екосистем

Мінприроди, Держлісагентство

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет245. Утворення центрів штучного розведення, реакліматизації рідкісних видів рослин і тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"--"-

місцеві бюджети246. Розроблення механізму сприяння збереженню біо- та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі на землях усіх форм власності

Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінагрополітики

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

400
150

250

Усього за розділом 5
331422,4

46055,1

60524,8

76812,5

69300

78730

у тому числі-"-

290072,4

34355,1

48824,8

59262,5

69150

78480

місцеві фонди охорони навколишнього природного середовищамісцеві бюджетикошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

40950

11700

11700

17550інші джерелаЦіль 6. Забезпечення екологічно збалансованого природокористування

247. Підготовка і оприлюднення результатів порівняльного аналізу виконання Україною рішень, прийнятих на конференціях ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992 і 2002 роки), з метою підготовки до конференції 2012 року та їх обговорення на конференції "Довкілля для України"

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

міжнародна технічна допомога248. Систематизація, переклад та розміщення на офіційному веб-сайті Мінприроди документів Європейської економічної комісії ООН, Програми ООН з навколишнього середовища, директив Європейського Союзу, що стосуються сталого споживання та виробництва

Мінприроди

-"-

-"-249. Підготовка та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України Стратегії впровадження десятирічних рамок політики сталого споживання та виробництва і плану заходів з її реалізації на період до 2015 року

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

державний бюджет-"-

міжнародна технічна допомога250. Розроблення плану заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів

-"-

-"-

державний бюджет251. Проведення оцінки впливу на національну економіку заборони виробництва та продажу електричних ламп розжарювання потужністю 100 Вт і більше починаючи з 2014 року, 75 Вт починаючи з 2015 року

Агентство держмайна, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2014 р.

-"-252. Реформування системи видачі дозволів шляхом застосування науково обґрунтованих обмежень на використання природних ресурсів

Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

міжнародна технічна допомога253. Розроблення фінансово-економічного обґрунтування ставок екологічного податку, зокрема:

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2014 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

400200

200


підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розширення бази оподаткування виробництва екологічно небезпечної продукції

-"-

-"-

-"-удосконалення методів економічної оцінки природних ресурсів, впливу забруднення, фізичних і біологічних чинників на навколишнє природне середовище, проведення економічної оцінки природноресурсного потенціалу

-"-

січень - грудень 2013 р.

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

58,558,5254. Розроблення методики застосування рентного регулювання природокористування

-"-

січень - грудень 2014 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища255. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

Держенергоефективності, Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

червень - грудень 2011 р.

державний бюджет256. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження пільгового оподаткування для суб'єктів господарювання, що використовують відновлювані і альтернативні джерела енергії

Мінприроди, Міненерговугілля, Держенергоефективності, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2014 р.

-"-257. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно розміру платежів та зборів за спеціальне використання природних ресурсів та розмірів екологічного податку

Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

державний бюджет258. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо реформування фондів охорони навколишнього природного середовища

-"-

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

-"-Усього за розділом 6
458,5258,5

200


у тому числі-"-Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

400200

200


кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

58,558,5міжнародна технічна допомогаЦіль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики

259. Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики

Мінприроди, Мінрегіон, місцеві органи виконавчої влади

січень - грудень 2012 р.

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200


200
260. Підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних планів дій з охорони навколишнього природного середовища та проведення відповідних навчань для представників місцевих органів виконавчої влади

Мінприроди

-"-

міжнародна технічна допомога261. Розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища та проведення відповідних навчань для представників місцевих органів виконавчої влади

Мінприроди

червень 2011 р.- грудень 2012 р.

державний бюджет262. Розроблення та затвердження місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища із залученням усіх заінтересованих сторін

Мінприроди, місцеві органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища263. Забезпечення щорічного оновлення інформації про наявність місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища на офіційному веб-сайті Мінприроди

Мінприроди

-"-

державний бюджет264. Інформування громадськості щодо стану справ у сфері розроблення та реалізації природоохоронних стратегій міст і відповідних планів дій на основі територіальних комплексних схем міст та областей

Мінрегіон, Мінприроди

червень 2011 р.- грудень 2012 р.

-"-265. Підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення стратегій з охорони навколишнього природного середовища міст та відповідних планів заходів з їх реалізації

Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2013 р.

міжнародна технічна допомога266. Розроблення та реалізація стратегій з охорони навколишнього природного середовища міст, виконання відповідних планів заходів за участю суб'єктів господарювання, представників громадських екологічних організацій і територіальних громад

місцеві органи виконавчої влади, Мінприроди

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети267. Перегляд генеральних планів розвитку великих міст з метою врахування в них положень Ольборзької хартії

-"-

січень - грудень 2015 р.

-"-268. Розроблення законопроекту щодо визначення основних засад екологічного, економічного і соціального планування регіонального та місцевого розвитку

Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет269. Розроблення наукового обґрунтування визначення екологоекономічних макрорегіонів з урахуванням міжнародної практики

Національна академія наук (за згодою), Мінприроди, інші центральні органи виконавчої влади

-"-

-"-

1000400

300

300

270. Розроблення проекту програми щодо збереження біорізноманіття Карпатського регіону та створення Карпатської екологічної мережі

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька облдержадміністрації, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2013 р.

-"-271. Розроблення проекту програми територіального планування Карпатського регіону (щодо розвитку прикордонних територій)

Мінрегіон, місцеві органи виконавчої влади

січень 2013 р. - грудень 2015 р.

-"-272. Підтримка реалізації громадських ініціатив з очищення малих річок у рамках підготовки до проведення міжрегіональних екологічних фестивалів, виставок, свят, інших масових заходів

місцеві органи виконавчої влади, Мінприроди

червень 2011 р. - грудень 2015 р.

місцеві бюджети273. Підтримка реалізації екологічних ініціатив у рамках партнерства "громадськість - влада - бізнес"

-"-

-"-

-"-274. Сприяння розвиткові міжрегіонального і міжнародного співробітництва шляхом виконання спільних програм і реалізації проектів, спрямованих на покращення стану навколишнього природного середовища

-"-

-"-

-"-275. Запровадження обов'язкового включення до генеральних планів розвитку міст та селищ міського типу положень щодо створення парків і зелених зон

місцеві органи виконавчої влади

-"-

-"-276. Приведення показників озеленення у містах у відповідність з ДБН 360-92

Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади

січень 2012 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет

600


150

150

150

150

277. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо удосконалення порядку планування територіальної структури міст з метою винесення промислових об'єктів за межі населених пунктів

Мінприроди, центральні та місцеві органи виконавчої влади

січень 2014 р. - грудень 2015 р.

державний бюджет278. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо удосконалення та подальшого розвитку до 2020 року транспортної інфраструктури населених пунктів

Мінінфраструктури, Мінприроди, центральні та місцеві органи виконавчої влади

-"-

-"-Усього за розділом 7
1800


350

550

450

450

у тому числі-"-

1600


150

550

450

450

місцеві бюджетиДержавний фонд охорони навколишнього природного середовища

200


200
місцеві фонди охорони навколишнього природного середовищаміжнародна технічна допомогаРазом за Національним планом дій
4879819,8

1146667,5

1032904,8

1503674,5

593900

602670

у тому числі:державний бюджет

2608922,5

554455

514380

514427,5

512920

512740Державний фонд охорони навколишнього природного середовища


1861397,3


416712,5


401524,8


872250


80980


89930місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

місцеві бюджети

кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу


409500


175500


117000


117000

міжнародна технічна допомога__________
Примітка.* Розмір фінансування у 2012, 2013, 2014 і 2015 роках становить відповідно 0,5; 1; 1,5 і 2 відсотки обсягу видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, розпорядником яких є Мінприроди.

{Національний план із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 189-р від 01.04.2013, № 870-р від 02.10.2013}
вверх