Про Положення про референтів-консультантів народного депутата Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Постановление от 21.12.1990571-XII
Документ 571-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.03.2004, основание - 1519-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320 )
Про Положення про референтів-консультантів
народного депутата Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 3, ст. 10 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про референтів-консультантів народного
депутата Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 грудня 1990 року
N 571-XII

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Президії Верховної
Ради Української РСР
від 21 грудня 1990 року
N 571-XII

ПОЛОЖЕННЯ
про референтів-консультантів народного депутата
Української РСР
I. Загальні положення
1. Відповідно до Тимчасового положення про забезпечення
діяльності народних депутатів Української РСР для одержання
необхідної допомоги в здійсненні депутатських повноважень народний
депутат Української РСР вправі мати одного або кількох
референтів-консультантів, які перебувають у штаті підприємств,
установ, організацій або виконавчих комітетів місцевих Рад
народних депутатів.
2. Референт-консультант народного депутата Української РСР у
своїй роботі керується законодавством Української РСР, а також цим
Положенням.
3. Організацію роботи референта-консультанта народного
депутата Української РСР здійснює безпосередньо сам народний
депутат і несе відповідальність за правомірність своїх доручень.
II. Обов'язки і права референтів-консультантів
народного депутата Української РСР
4. Референт-консультант народного депутата Української РСР:
за дорученням народного депутата вивчає питання, що вносяться
на розгляд Верховної Ради Української РСР, її Президії, постійних
комісій, готує по них необхідні матеріали, подає депутату допомогу
в здійсненні контролю за виконанням прийнятих рішень; допомагає народному депутату в організації проведення звітів
і зустрічей з виборцями, трудовими колективами, громадськими
організаціями, узагальнює висловлені на них пропозиції і
зауваження, сприяє реалізації намічених на їх виконання заходів; бере участь в організації вивчення громадської думки, потреб
і запитів виборців, вносить пропозиції щодо їх врахування і
задоволення; подає допомогу народному депутату в проведенні особистого
прийому виборців, розгляді звернень громадян, вирішенні порушених
в них питань; сприяє народному депутату в налагодженні зв'язків з місцевими
Радами народних депутатів, органами громадського територіального
самоврядування у вирішенні питань, що зачіпають суттєві інтереси
виборців; веде діловодство, забезпечує схоронність документів, які
надходять на ім'я народного депутата, контролює своєчасне
надходження відповідей на депутатські звернення, виконує інші
доручення народного депутата.
5. Референт-консультант народного депутата Української РСР
має право:
одержувати консультативну допомогу з правових та інших
питань, необхідні інформаційні та довідкові матеріали від
виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів та підзвітних
їм органів, розташованих на території виборчого округу, від якого
обраний народний депутат; бути присутнім на засіданні постійної комісії Верховної Ради
Української РСР при розгляді питання, у підготовці якого він брав
участь; брати участь у роботі сесій місцевих Рад народних депутатів,
засіданнях їх органів, зборах трудових колективів, громадських
організацій, громадян за місцем проживання та військовослужбовців
по військових частинах, а також в інших заходах, що проводяться на
території виборчого округу, від якого обраний народний депутат.
6. При виконанні своїх обов'язків референт-консультант
народного депутата керується чинним законодавством Української
РСР, не може допускати дій, які б завдавали шкоди діяльності
народного депутата, або використовувати свій статус в особистих
інтересах, а також в інтересах інших осіб.
III. Організація роботи референтів-консультантів
народного депутата Української РСР
7. Порядок прийому на роботу і звільнення, а також умови
роботи референта-консультанта народного депутата регулюються
Кодексом законів про працю Української РСР ( 322-08 ) і цим
Положенням.
8. Робота референта-консультанта народного депутата може бути
для нього основною діяльністю або виконуватись на умовах
сумісництва.
9. Прийом на роботу і встановлення заробітної плати
референта-консультанта народного депутата проводяться на підставі
письмового звернення народного депутата із зазначенням
пропонованої кандидатури і розміру встановлюваного окладу
(доплати), а також заяви особи, яка приймається на цю посаду.
Референт-консультант призначається наказом (розпорядженням)
керівника підприємства, установи, організації або виконавчого
комітету місцевої Ради народних депутатів.
Референту-консультанту народного депутата Української РСР у
його виборчому окрузі створюються відповідні умови для роботи.
На посаду референта-консультанта народного депутата не можуть
призначатися особи, які перебувають з депутатом або його
дружиною (чоловіком) у близькій спорідненості чи свояцтві (батьки,
дружина (чоловік), брат, сестра, син, дочка), особи, що
перебувають на дійсній військовій службі.
На умовах сумісництва не можуть призначатися на посаду
референта-консультанта народного депутата працівники Секретаріату
Верховної Ради Української РСР, апарату Ради Міністрів та
міністерств і відомств республіки.
10. Референт-консультант народного депутата, для якого ця
робота є основною діяльністю, включається до штату підприємства,
установи, організації, де він до цього працював, або виконавчого
комітету місцевої Ради народних депутатів, де йому буде
виплачуватися встановлена народним депутатом заробітна плата. На
нього не поширюються вимоги правил внутрішнього розпорядку
відповідного підприємства, установи, організації.
Пенсіонерам, зарахованим на посаду референта-консультанта
народного депутата, пенсія виплачується в повному розмірі
незалежно від встановленого народним депутатом окладу.
Референт-консультант за клопотанням народного депутата
звільняється з попереднього місця роботи в порядку переводу.
Час роботи на посаді референта-консультанта народного
депутата зараховується до його загального і безперервного стажу
роботи згідно з чинним законодавством.
11. Референт-консультант народного депутата, зарахований на
цю посаду на умовах сумісництва, виконує свої обов'язки у вільний
від основної роботи час. Референт-консультант може бути
зарахований до штату підприємства, устнови, організації, де він
працює, або виконкому відповідної місцевої Ради, де йому буде
виплачуватися встановлена народним депутатом доплата до
заробітної плати за основним місцем роботи.
На працівника, який виконує обов'язки референта-консультанта
народного депутата на умовах сумісництва за основним місцем
роботи, поширюються діючі правила внутрішнього розпорядку.
Разом з тим він має право за згодою адміністрації так планувати
режим свого робочого дня, щоб поряд з основними службовими
обов'язками ефективно виконувати і обов'язки
референта-консультанта народного депутата.
12. Місячний фонд заробітної плати референтів-консультантів
народного депутата становить 300 карбованців. У межах цього фонду
народний депутат Української РСР самостійно вирішує питання про
кількість референтів-консультантів та встановлює їм заробітну
плату (доплату до основного заробітку).
13. Звільнення з посади референта-консультанта народного
депутата проводиться за ініціативою народного депутата або за
особистою заявою референта-консультанта. Трудовий договір з
референтом-консультантом народного депутата може бути розірвано на
підставах, передбачених статтею 40 Кодексу законів про працю
Української РСР, при наявності письмового звернення народного
депутата без погодження з профспілковим комітетом підприємства,
установи, організації. Референт-консультант народного депутата
підлягає звільненню з цієї посади у всіх випадках припинення
повноважень народного депутата Української РСР.
14. Референт-консультант народного депутата може бути
направлений народним депутатом Української РСР у відрядження для
виконання робіт, пов'язаних із здійсненням його депутатської
діяльності. Референт-консультант, який виконує свої обов'язки на
умовах сумісництва, може бути направлений у відрядження лише за
згодою керівника підприємства, установи, організації за основним
місцем роботи.
Командировочне посвідчення референту-консультанту і кошти на
зазначені цілі видаються за письмовим зверненням народного
депутата виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів,
підприємством, установою, організацією, в штаті яких він
перебуває.
Командировочні видатки референта-консультанта народного
депутата відшкодовуються відповідно до законодавства про службові
відрядження.
Сумарні річні витрати на командировочні видатки
референта-консультанта народного депутата не повинні перевищувати
30 процентів загального річного фонду його заробітної плати.
15. Канцелярські, поштові, телеграфні витрати
референта-консультанта народного депутата, пов'язані з виконанням
покладених на нього обов'язків, оплачуються безпосередньо народним
депутатом за рахунок коштів, передбачених на покриття його витрат,
пов'язаних з депутатською діяльністю.
16. Референту-консультанту народного депутата видається
посвідчення єдиного зразка (додається).
Посвідчення видається за письмовим зверненням народного
депутата Української РСР виконавчим комітетом обласної, Київської,
Севастопольської міської Ради народних депутатів, на території
якої розташований виборчий округ народного депутата Української
РСР.
Бланк посвідчення референта-консультанта народного депутата
надсилається Секретаріатом Верховної Ради Української РСР
виконавчому комітету обласної, Київської, Севастопольської
міської Ради народних депутатів за його поданням.
В разі звільнення референта-консультанта народного депутата з
цієї посади його посвідчення підлягає поверненню в Секретаріат
Верховної Ради Української РСР.

IV. Гарантії діяльності референтів-консультантів
народного депутата Української РСР
17. За особистою домовленістю або письмовим зверненням
народного депутата Української РСР у зв'язку з виконанням його
доручень референти-консультанти народного депутата невідкладно
приймаються посадовими особами державних і громадських органів,
підприємств, установ і організацій.
18. За референтом-консультантом народного депутата, для якого
ця робота є основною діяльністю і який перебуває в штаті
виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів,
підприємства, установи, організації, зберігаються права, якими
користуються члени трудового колективу, за винятком права на
збереження у передбачених законом випадках заробітної плати,
виплату преміальних коштів, участь в розподілі госпрозрахункового
чи іншого прибутку підприємства, установи, організації.
19. Референту-консультанту народного депутата, для якого ця
робота є основною діяльністю, надається щорічна відпустка
тривалістю 24 робочих дні, за винятком тих випадків, коли
законодавством передбачена більш тривала відпустка.
20. Витрати виконавчих комітетів місцевих Рад народних
депутатів, підприємств, установ, організацій, пов'язані з
реалізацією пунктів 10, 11, 12, 14, 19 даного Положення
відшкодовуються місцевими фінансовими органами на підставі
рахунків, підтверджених народним депутатом Української РСР, шляхом
перерахування коштів відповідним організаціям за рахунок
державного бюджету УРСР з наступним віднесенням на кошторис
Верховної Ради Української РСР.
21. Референти-консультанти народного депутата мають право на
позачергове придбання проїзних документів при слідуванні разом з
депутатом або за письмовим зверненням депутата, чи при наявності
командировочного посвідчення.
22. Про факти, які можуть бути або стали підставою для
застосування до референта-консультанта народного депутата заходів
дисциплінарного стягнення, арешту або притягнення до кримінальної
відповідальності, відповідні органи або посадові особи
повідомляють народного депутата Української РСР.
23. По закінченні повноважень народного депутата Української
РСР виконавчий комітет відповідної Ради сприяє
референтам-консультантам у їх працевлаштуванні.
ОПИС
посвідчення референта-консультанта народного
депутата Української РСР
Посвідчення референта-консультанта народного депутата
Української РСР являє собою книжечку розміром 95х65 мм у твердій
обкладинці, обтягнутій темнокоричневим ледерином. У верхній частині лицьового боку обкладинки посвідчення
розміщено зображення Державного герба Української РСР, а під ним
напис: "Посвідчення". Герб і напис виконано тисненням під золото. На лівому внутрішньому боці обкладинки посвідчення друкується
такий текст:
"Посвідчення N _____ _____________________________________________
є референтом-консультантом народного депутата
Української РСР ______________________________
(виборчий округ N _____)
Керуючий справами виконавчого комітету _______
обласної Ради народних депутатів"
Підпис скріплюється печаткою.
На правому внутрішньому боці обкладинки посвідчення зліва
міститься фотографія референта-консультанта (розмір 30х40 мм),
скріплена печаткою.
У верхній частині правого боку обкладинки друкується текст:
"Посвідчення дійсне до _______________ 199 __ року"
У нижній частині обкладинки вміщується текст:
"Керуючий справами виконавчого комітету ____________________ обласної Ради народних депутатів"

ЗРАЗОК
посвідчення референта-консультанта народного депутата
Української РСР
Лицьовий бік _____________________________________________________
Державний герб Української РСР

П О С В І Д Ч Е Н Н Я

_____________________________________________________

Лівий внутрішній бік ________________________________________________________
П о с в і д ч е н н я N _____ _____________________________________________________
є референтом-консультантом народного депутата
Української РСР ______________________________________________________
(виборчий округ N ____)
Керуючий справами виконавчого комітету________________
обласної Ради народних депутатів ________________________________________________________

Правий внутрішній бік
__________________________________________________________ __________
Посвідчення дійсне до
Фото ______________199___ року _________
Керуючий справами виконавчого комітету_______________
обласної Ради народних депутатів __________________________________________________________вверх