Документ 451-2001-р, текущая редакция — Редакция от 17.06.2004, основание - 380-2004-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 вересня 2001 р. N 451-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації
довгострокової тарифної політики на оптовому
ринку електроенергії України
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 380-р ( 380-2004-р ) від 17.06.2004 )

1. Затвердити план заходів щодо реалізації довгострокової
тарифної політики на оптовому ринку електроенергії України
(додається).
2. Національній комісії регулювання електроенергетики
проводити моніторинг виконання затвердженого цим розпорядженням
плану заходів та до 15 числа місяця, що настає за звітним
періодом, подавати Кабінетові Міністрів України узагальнену
інформацію.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 451
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2004 р. N 380-р ( 380-2004-р )
ПЛАН
заходів щодо реалізації довгострокової
тарифної політики на оптовому ринку
електроенергії України
------------------------------------------------------------------ Захід | Відповідальні | Строк | за виконання | виконання ------------------------------------------------------------------ 1. Забезпечити визначення
прогнозних рівнів цін на
енергоносії для врахування їх під
час формування державного бюджету
України:
затвердити річні прогнози балансу Мінпаливенерго, у строк,
електричної енергії та цін на НКРЕ, визначений
первинні енергоносії (вугілля, Мінекономіки Мінфіном для
газ, ядерне паливо) на складання
відповідний рік проекту
державного
бюджету
затвердити прогнозні рівні НКРЕ, -"-
оптової та роздрібних цін на Мінпаливенерго,
електричну енергію на відповідний Мінекономіки
рік з урахуванням прогнозу
балансу електричної енергії та
цін на первинні енергоносії
розробити нормативно-правовий акт НКРЕ, 2004 рік
щодо заборони підвищення тарифів Мінпаливенерго,
на послуги суб'єктів природних Мінекономіки,
монополій в паливно-енергетичному Мінфін,
комплексі на плановий рік після Мін'юст
схвалення Кабінетом Міністрів
України проекту закону про
державний бюджет України на
зазначений рік за умови
збереження індексу інфляції та
оптових цін за галузями
промисловості на рівні,
прогнозованому Мінекономіки на
поточний та плановий рік
2. Запровадити процедуру Мінекономіки, МЗС, -"-
визначення (встановлення) на Мінфін,
міжурядовому рівні цін на Мінпаливенерго,
імпортовані НАК "Нафтогаз НКРЕ,
України", НАЕК "Енергоатом" та Мін'юст
державним підприємством
"Енергоринок" енергоносії
3. Внести зміни до Умов та Правил НКРЕ, 2005 рік
здійснення підприємницької Мінпаливенерго,
діяльності з передачі електричної Антимонопольний
енергії місцевими (локальними) комітет,
електромережами, згідно з якими Держпід-
умови функціонування ліцензіатів приємництво,
не повинні призвести до Мін'юст
погіршення надійності
енергопостачання та негативних
соціально-економічних наслідків
для споживачів
4. Розробити систему показників НКРЕ, -"-
ефективності функціонування Мінпаливенерго,
енергетичних компаній, які Антимонопольний
повинні враховуватися під час комітет
встановлення тарифів на
виробництво електричної енергії
та послуги з її передачі і
постачання
5. Розробити заходи, спрямовані
на вдосконалення тарифної
методології, зокрема щодо:
встановлення рівня рентабельності НКРЕ, 2004-2005
(норми прибутку) з ліцензованих Мінпаливенерго, роки
видів діяльності Мінекономіки,
Антимонопольний
комітет,
державне
підприємство
"Енергоринок"
спрямування залучених -"- -"-
інвестиційних коштів та
амортизаційних відрахувань
насамперед на фінансування робіт
з відновлення основних фондів
передбачення можливості -"- -"-
врахування в структурі тарифів на
передачу та постачання
електричної енергії коштів на
виплату відсотків за кредитами
під інвестиції у разі виконання
енергопостачальними компаніями
зобов'язань щодо зниження втрат в
електричних мережах, ліквідації
заборгованості перед державним
підприємством "Енергоринок" та
дотримання умов закупівлі товарів
і послуг на тендерних засадах
затвердження переліку операційних -"- -"-
витрат, які не враховуються під
час регулювання цін і тарифів на
товари і послуги суб'єктів
природних монополій
розроблення законопроекту про Антимонопольний 2005 рік
внесення змін до Закону України комітет,
"Про природні монополії" в Мінекономіки,
частині нормативного обмеження Мінфін,
витрат, які враховуються при Мінпаливенерго,
регулюванні цін і тарифів на Мін'юст
товари і послуги суб'єктів
природних монополій
6. Розробити та затвердити НКРЕ, 2004 рік
методику розрахунку тарифів на Мінпаливенерго,
послуги з передачі електричної Антимонопольний
енергії магістральними та комітет
міждержавними електричними
мережами, а також послуги з
централізованого диспетчерського
управління об'єднаною
енергетичною системою України
7. Забезпечити зменшення обсягів
перехресного субсидіювання
споживачів енергоносіїв шляхом:
скасування встановлених пільг НКРЕ, -"-
щодо оплати енергоносіїв для Мінпаливенерго,
окремих категорій споживачів Мінекономіки,
(крім населення) та недопущення в Мінпромполітики,
подальшому встановлення таких Мін'юст
пільг за рахунок інших споживачів
енергоносіїв
визначення порядку встановлення НКРЕ, 2005 рік
соціально орієнтованих тарифів Мінпаливенерго,
для побутових споживачів з Мінпраці,
низьким рівнем споживання Мінекономіки,
електричної енергії Мінфін, Мін'юст
здійснення поетапного приведення НКРЕ, -"-
ціни на електричну енергію для Мінекономіки,
населення до рівня, що відповідає Мінпаливенерго,
обґрунтованим витратам на її Мінфін,
виробництво, передачу та Мінпраці
постачання
скасування механізму надання НКРЕ, у тримісячний
енергопостачальним компаніям Мінпаливенерго, строк після
компенсації втрат від постачання державне встановлення
електричної енергії окремим підприємство ціни на
категоріям споживачів "Енергоринок" електричну
енергію для
населення на
рівні, що
відповідає
обґрунтованим
витратам на
її
виробництво,
передачу та
постачання
8. Розробити та затвердити НКРЕ, 2004 рік
методику розрахунку вартості Мінпаливенерго,
робіт з підключення споживачів до Антимонопольний
електричних мереж ліцензіата та комітет
інших додаткових робіт і послуг,
пов'язаних із зазначеною
ліцензованою діяльністю
9. Забезпечити ведення Мінпаливенерго, -"-
підприємствами - суб'єктами Мінекономіки,
природних монополій окремих НКРЕ,
бухгалтерських рахунків для Антимонопольний
кожного виду діяльності комітет
відповідно до вимог
нормативно-правових актів
Європейського Союзу (директива
2003/54/ЄС)
10. Розробити та затвердити Мінпаливенерго, 2004 рік
методику розподілу витрат за Мінекономіки,
видами ліцензованої діяльності НКРЕ,
для окремого підприємства Антимонопольний
електроенергетичного комплексу, комітет
що є суб'єктом природних
монополій та провадить діяльність
на суміжних ринках
11. Удосконалити механізм НКРЕ, -"-
тарифоутворення на послуги з Мінекономіки,
транспортування природного газу Мінпаливенерго,
для споживачів України Антимонопольний
комітет
12. Здійснити поетапне підвищення НКРЕ, 2005-2007
граничних рівнів цін на природний Мінекономіки, роки
газ для населення, бюджетних Мінпаливенерго,
організацій і підприємств Мінфін
комунальної теплоенергетики до
рівнів, що відповідають
обґрунтованим витратам,
пов'язаним з його реалізацією
споживачам
( План заходів в редакції Розпорядження КМ N 380-р ( 380-2004-р )
від 17.06.2004 )вверх