Документ 4270-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 22.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.05.2012. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
стосовно повноважень органів державної влади
щодо встановлення вимог до інвестування активів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.384 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 31 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16,
ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13,
ст. 110):
1) частину двадцять третю викласти в такій редакції:
"Обмеження щодо максимальних обсягів активів кожної
категорії, вимоги до якості таких активів, вимоги щодо наявності
та рівня кредитного рейтингу активів певних категорій та/або
банків та емітентів цінних паперів, у яких розміщуються кошти
страхових резервів, встановлюються Уповноваженим органом";
2) частину двадцять четверту виключити.
2. Частину другу статті 38 Закону України "Про недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 47-48, ст. 372) доповнити пунктом 1-1 такого
змісту:
"1-1) дотримуватися внутрішніх правил та процедур оцінки і
управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням пенсійних
активів, що відповідають вимогам, встановленим Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
II. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4270-VIвверх