Документ 376-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 17.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.05.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. № 376
Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 376

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів (далі - субвенція).

У цих Порядку та умовах поняття “створення та ремонт існуючих спортивних комплексів” (далі - створення спортивних комплексів) означає будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних залів, приміщень для фізкультурно-спортивних занять, плавальних басейнів, стадіонів, стрілецьких тирів, стрільбищ, спортивних полів, ядер, майданчиків, інших відкритих площинних споруд, а також їх комплексів при опорних закладах освіти, закладах загальної середньої освіти (сільська місцевість - не менше 100 учнів у такому закладі, міська місцевість - не менше 300 учнів).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Умовами надання субвенції є:

співфінансування з місцевих бюджетів створення спортивних комплексів;

належність спортивного комплексу до об’єктів комунальної власності;

наявність відведеної в установленому порядку відповідної земельної ділянки та затвердженої проектної документації;

завершення створення спортивних комплексів, їх облаштування спортивним інвентарем і обладнанням та належне забезпечення подальшої експлуатації (у наступних бюджетних періодах) за рахунок місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством;

забезпечення створення спортивних комплексів з дотриманням вимог щодо безперешкодного доступу до них маломобільних груп населення.

4. Створення спортивних комплексів здійснюється на засадах співфінансування:

для закладів, які фінансуються з обласного бюджету або розташовані у м. Києві та містах обласного значення, не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних громадах, не більш як 90 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Включення спортивного комплексу до переліку спортивних комплексів, на створення яких планується спрямувати субвенцію (далі - перелік), здійснюється відповідно до обґрунтованих пропозицій комісії, що сформовані за результатами розгляду письмових заяв та інших документів, поданих МОН обласними держадміністраціями за пропозиціями районних держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад і Київською міською держадміністрацією.

До письмової заяви додаються гарантійний лист засновника закладу загальної середньої освіти щодо дотримання ним умов, передбачених пунктом 3 цих Порядку та умов, та план реалізації проекту створення спортивного комплексу за формою згідно з додатком.

Заяви та інші документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цими Порядком та умовами.

6. Комісія проводить перевірку та оцінку заяви та інших доданих до неї документів на відповідність цим Порядку та умовам протягом 30 календарних днів з дня завершення строку їх подання та готує за результатами розгляду обґрунтовані пропозиції щодо включення спортивного комплексу до переліку з урахуванням:

строків завершення проекту створення спортивного комплексу, ступеня будівельної готовності та результатів аналізу ризиків, пов’язаних з його створенням;

обсягів співфінансування з місцевого бюджету та фінансового забезпечення створення спортивного комплексу;

значущості очікуваного соціального ефекту від створення спортивного комплексу, реалістичності його досягнення в разі залучення мінімального обсягу субвенції.

Якщо документи, що додаються до заяви, подано не в повному обсязі або їх оформлено з порушенням вимог цих Порядку та умов, комісія приймає рішення про відхилення заяви, про що повідомляється місцевій держадміністрації, яка їх подала.

Комісія має право отримувати від місцевих держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад додаткову інформацію, необхідну для забезпечення підготовки обґрунтованих пропозицій.

У разі коли загальна вартість створення спортивних комплексів, які комісія пропонує включити до переліку, перевищує загальний обсяг субвенції, передбачений державним бюджетом, комісія звертається до місцевих держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад з пропозицією збільшити обсяг співфінансування з місцевого бюджету і подати уточнені документи, що додаються до заяви.

За результатами розгляду зазначених документів комісія вносить Міністрові освіти і науки обґрунтовані пропозиції щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами та включення спортивних комплексів до переліку.

7. До складу комісії включаються представники МОН, Мінмолодьспорту, Мінрегіону, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням зазначеного Комітету (за згодою).

Персональний склад комісії затверджує МОН.

Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки.

Діяльність комісії провадиться на засадах відкритості та гласності, незалежності, об’єктивності і обґрунтованості рішень комісії.

Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за необхідності.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН протягом семи робочих днів з дати проведення засідання.

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення протоколів засідань комісії, підготовку на підставі протоколу засідання комісії проекту пропозицій щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами та включення спортивних комплексів до переліку здійснює секретар комісії, який є працівником МОН і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

8. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням МОН.

Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами повинен містити коди та назви місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, обсяги субвенції, назви спортивних комплексів та їх місцезнаходження.

Зміни до розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами вносяться за поданням МОН на підставі пропозицій комісії, сформованих з урахуванням вимог, установлених пунктами 5 і 6 цих Порядку та умов, та належного обґрунтування щодо необхідності внесення таких змін, що надійшло від Київської міської, обласних держадміністрацій.

9. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

10. Проектна документація для створення спортивних комплексів готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

Титули об’єктів створення спортивних комплексів затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа МОН інформацію про використання субвенції та хід створення спортивних комплексів.

14. МОН подає щомісяця до 10 числа Мінфіну інформацію про використання субвенції у розрізі спортивних комплексів.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку та умов

ПЛАН
реалізації проекту створення спортивного комплексу

_____________________________________
(назва проекту створення спортивного комплексу)

Характеристика

Опис або значення

1. Найменування закладу загальної середньої освіти та його засновника, їх коди згідно з ЄДРПОУ


2. Кількість учнів (станом на дату подання плану)


3. Вид будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)


4. Мета та обґрунтування необхідності реалізації проекту створення спортивного комплексу


5. Найменування суб’єкта затвердження проектної документації, реквізити рішення про затвердження проектної документації (дата і номер)


6. Інформація щодо висновків експертизи проектної документації із зазначенням найменування експертної організації, дати проведення експертизи та короткого опису висновків (у разі її проведення)*


7. Запланований строк завершення проекту створення спортивного комплексу (місяців) і строк введення в експлуатацію спортивного комплексу


8. Стан реалізації проекту створення спортивного комплексу із зазначенням запланованих та фактичних обсягів виконання будівельних робіт та вжитих заходів, пов’язаних з реалізацією проекту створення спортивного комплексу, у попередніх роках (місяцях) (для розпочатих проектів створення спортивного комплексу)


9. Вартість проекту створення спортивного комплексу (тис. гривень), що включає:

загальну вартість проекту створення спортивного комплексу


фактичні обсяги фінансування проекту створення спортивного комплексу окремо за попередній рік та у поточному році (для розпочатих проектів створення спортивного комплексу)


заплановані обсяги фінансування у поточному році та наступних роках


частку співфінансування проекту створення спортивного комплексу у поточному році з місцевого бюджету (у відсотках загальної кошторисної вартості)


обсяг коштів субвенції, необхідний у поточному році


10. Орієнтовні щорічні витрати на експлуатацію спортивного комплексу


11. Наявність ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту створення спортивного комплексу, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки


12. Результати громадського обговорення проекту створення спортивного комплексу (зазначаються в разі його проведення)


__________
* Якщо експертиза проектної документації не проводилася, інформація про це зазначається окремо з наведенням відповідних підстав.вверх