Документ 3370-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 01.10.2018, основание - 2258-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо приведення їх у відповідність
із законодавчими актами України у сфері ліцензування
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.184 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144 Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536
Законом
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243
Кодексом
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458
Законами
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

 
     2. У Кодексі України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):
 
     1) у статті 16:
 
     назву викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами";
 
     частину першу виключити;
 
     2) у пункті 5 частини першої статті 26 слова "дозволом (ліцензією)" замінити словами "спеціальним дозволом";
 
     3) у тексті Кодексу слово "(ліцензія)" в усіх відмінках і числах виключити.
 
     3. У пункті 1 статті 17 і частинах першій та третій статті 106 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слово "(ліцензія)" в усіх відмінках і числах виключити.
 
     4. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):
 
     1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 2. Право на торговельне мореплавство
 
     Діяльність, що входить у поняття "торговельне мореплавство", відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її отримання передбачено законом";
 
     2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 35 слово "ліцензію" замінити словом "дозвіл";
 
     3) частину четверту статті 38 викласти в такій редакції:
 
     "Дозвіл на право користування судновою радіостанцією видається центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку";
 
     4) у частині першій статті 40 слово "ліцензії" замінити словом "дозволу";
 
     5) частину четверту статті 116 виключити.

 
{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

 
     6. Частину третю статті 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) викласти в такій редакції:
 
     "3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому законодавством".
 
     7. Абзаци другий і третій частини першої статті 7 Закону України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 352) виключити.
 
     8. Друге речення пункту 7 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524; 1994 р., N 24, ст. 182) виключити.
 
     9. В абзаці сьомому частини другої статті 11 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676) слова "дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяльності" замінити словами "дозволів суб'єктам господарювання".
 
     10. В Основах законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19):

 
     1) у частині другій статті 16 слова "медичної та фармацевтичної практики" замінити словами "медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами";
 
     2) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 17. Господарська діяльність у галузі охорони здоров'я
 
     Провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії.
 
     Держава підтримує господарську діяльність у галузі охорони здоров'я";
 
     3) у частині першій статті 33 слова "відповідний дозвіл (ліцензію)" замінити словами "відповідну ліцензію";
 
     4) у частині третій статті 74 слова "дозвіл (ліцензію) на заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю" замінити словами "ліцензію на провадження господарської діяльності".

 
{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017 }

 
     12. У Законі України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1):
 
     1) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами "та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів";
 
     2) частину третю статті 30 викласти в такій редакції:
 
     "Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію";
 
     3) частину другу статті 36 виключити.

 
{ Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

 
     14. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80) доповнити статтею 27-1 такого змісту:
 
     "Стаття 27-1. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
 
     Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством".
 
     15. Статтю 13 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я людей
 
     Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках, встановлених законом.
 
     До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
 
     16. Абзац шостий частини третьої статті 2 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такій редакції:
 
     "вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій на право провадження окремих видів господарської діяльності у будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних умов, а також на інших підставах відповідно до закону".
 
     17. Частину другу статті 8 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) замінити двома частинами такого змісту:
 
     "Ліцензії на провадження видів діяльності в галузі транспорту видаються відповідно до законодавства.
 
     Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує право на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортним засобом на підставі отриманої ліцензії".
 
     18. У Законі України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86):
 
     1) у статті 10:
 
     у частинах першій і другій слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";
 
     у частині першій слова "встановленому Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом" замінити словами "встановленому законодавством";
 
     2) в абзаці десятому частини першої статті 15 слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)", "скасування" та "суб'єктами господарської діяльності" замінити відповідно словами "ліцензію", "анулювання" та "суб'єктами господарювання";
 
     3) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами
 
     Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.
 
     Суб'єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності".
 
     19. Статтю 13 Закону України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 13. Ліцензування та сертифікація робіт на трубопровідному транспорті
 
     Діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, здійснюється на підставі ліцензії і підлягає обов'язковій сертифікації. Ліцензії видаються в порядку, встановленому законодавством".
 
     20. Статтю 8 Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
     "Господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством".

 
{ Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

 
     22. Частини другу і третю статті 10 Закону України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2) замінити однією частиною такого змісту:
 
     "Перелік видів космічної діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначається законом. Ліцензії на провадження такої діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".

 
{ Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
     24. У статті 13 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1):
 
     у частині першій слова "базується на дозвільному принципі відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) замінити словами "здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії";
 
     у частині другій слова "Спеціальний дозвіл (ліцензія)" замінити словом "Ліцензія".
 
     25. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 38, ст. 318; 2004 р., N 19, ст. 256):
 
     1) у пункті 25 статті 1 слова "суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють зазначену діяльність на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які провадять свою господарську діяльність згідно із законом";
 
     2) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
 
     "розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";
 
     3) у статті 4:
 
     частину першу викласти в такій редакції:
 
     "1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";
 
     у частині третій слова "відповідну ліцензію" замінити словами "ліцензію на виробництво дорогоцінних металів";
 
     4) у частині другій статті 10 слова "ліцензіями на цей об'єкт видобування" замінити словами "спеціальним дозволом на користування надрами";
 
     5) у статті 11 слова "суб'єктами підприємницької діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "суб'єктами господарювання відповідно до закону";
 
     6) друге речення частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "Збирання і первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадяться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством";
 
     7) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "Торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством";
 
     8) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
 
     "анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".
 
     26. В абзаці восьмому частини першої статті 12 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362) слова "а також ліцензування діяльності, пов'язаної з їх виробництвом та реалізацією" виключити.
 
     27. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46):
 
     1) абзац сьомий статті 8 викласти в такій редакції:
 
     "видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов";
 
     2) частину другу статті 13 виключити;
 
     3) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і картографічної діяльності
 
     Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт визначається законодавством.
 
     Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт відповідно до встановлених ліцензійних умов.
 
     Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної, картографічної діяльності";
 
     4) в назві та абзаці першому статті 15 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";
 
     5) у статті 24:
 
     абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:
 
     "наявність ліцензій на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та дотримання встановлених ліцензійних умов";
 
     в абзаці третьому частини п'ятої слова "суб'єктами підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктами господарювання", а слова "або порушення умов, передбачених цими дозволами" виключити;
 
     6) в абзаці четвертому частини другої статті 26 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій".
 
     28. У статті 9 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" ( 356-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50):
 
     у частині восьмій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";
 
     у частині дев'ятій слова "аудиторських фірм" виключити;
 
     у частині тринадцятій слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".
 
     29. У статті 7 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82):
 
     у частині третій слова "аудиторських фірм" виключити;
 
     у частині четвертій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".
 
     30. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність" ( 443-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 16, ст. 95):
 
     1) у частині першій статті 6 слова "за спеціальними дозволами (ліцензіями)" виключити;
 
     2) абзац четвертий статті 7 виключити;
 
     3) у статті 18 слова "надання дозволів (ліцензій) на провадження гідрометеорологічної діяльності" виключити;
 
     4) абзац шостий частини другої статті 19 виключити;
 
     5) статтю 20 виключити;
 
     6) абзац восьмий частини першої статті 25 виключити.
 
     31. У частині третій статті 8 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" ( 514-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139) слова "аудиторських фірм" виключити.
 
     32. У Законі України "Про металобрухт" ( 619-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2001 р., N 1, ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52; 2005 р., N 4, ст. 85):
 
     1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали відповідні ліцензії" виключити;
 
     2) статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством".
 
     У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати відповідно частинами третьою - тринадцятою;
 
     3) у статті 13:
 
     абзац дев'ятий частини першої викласти в такій редакції:
 
     "анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством";
 
     частину третю викласти в такій редакції:
 
     "Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу виконавчої влади з питань промислової політики. Центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення";
 
     4) абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
     "анульовувати дію ліцензії в порядку, встановленому законодавством".
 
     33. У Законі України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246):
 
     1) у частині першій статті 17 слово "Підприємницька" замінити словом "Господарська";
 
     2) у частині другій статті 20 слова "або відповідну ліцензію" виключити, а слова "відповідних видів проектних робіт" замінити словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві".
 
     34. В абзаці першому частини третьої статті 4 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) слова "дозволів (ліцензій)" замінити словами "спеціальних дозволів".
 
     35. У Гірничому законі України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433):
 
     1) у другому реченні частини першої статті 13 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством";
 
     2) у частині першій статті 24:
 
     в абзаці другому слово "(ліцензію)" виключити;
 
     абзац третій виключити.
 
     36. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):
 
     в абзаці восьмому слово "(ліцензій)" виключити;
 
     абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
 
     "видача підприємствам, установам і організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин згідно із законодавством, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов".

 
{ Пункт 37 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

 
     38. У Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90):
 
     1) абзац восьмий статті 13 викласти в такій редакції:
 
     "установлення єдиного порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем";
 
     2) абзац восьмий статті 16 викласти в такій редакції:
 
     "видача суб'єктам господарювання ліцензій на проектування, будівництво нових і реконструкцію існуючих меліоративних систем";
 
     3) у частині першій статті 19 слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктів господарювання";
 
     4) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:
 
     "Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем здійснюється спеціалізованими проектними організаціями, які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності. Відносини проектних організацій та замовників регулюються договорами, які укладаються відповідно до законодавства";
 
     5) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
 
     "Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами господарювання, які одержали відповідно до законодавства ліцензію".

 
{ Пункт 39 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

 
     40. У частинах першій і п'ятій статті 19 Закону України "Про курорти" ( 2026-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435) слова "(ліцензією)" і "(ліцензію)" виключити.
 
     41. Частину третю статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 23-93 ( 23-93 ) "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст. 207) виключити.

 
{ Пункт 42 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3370-IVвверх