Документ 3117-IV, текущая редакция — Принятие от 17.11.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про деякі питання вдосконалення системи
надання державних соціальних послуг населенню
на місцевому рівні

За результатами розгляду заходів щодо вдосконалення системи
надання державних соціальних послуг населенню на місцевому рівні
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Визнати запровадження системи вартісних та якісних
стандартів надання соціально-культурних послуг населенню
пріоритетним завданням діяльності центральних та місцевих органів
влади.
2. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при
підготовці проекту Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік":
врахувати пропозиції робочої групи, утвореної за дорученням
Голови Верховної Ради України Литвина В.М., щодо порядку
визначення обсягу бюджетного ресурсу для фінансового забезпечення
діяльності місцевих органів влади в частині виконання делегованих
державою повноважень щодо надання державних соціальних послуг
населенню у галузях освіти, охорони здоров'я та культури
(додаток);
забезпечити врахування збільшення обсягів фінансування
місцевих бюджетів по видатках на делеговані державою повноваження,
схваленого Бюджетними висновками Верховної Ради України за
наслідками розгляду у першому читанні проекту Закону України про
Державний бюджет України на 2006 рік ( 3025-15 ).
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань бюджету.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 листопада 2005 року
N 3117-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 17 листопада 2005 року N 3117-IV

Пропозиції робочої групи
щодо фінансового забезпечення повноважень
органів місцевого самоврядування

Пропозиції Уряду України щодо взаємовідносин
між державним та місцевими бюджетами на 2006 рік
21 червня цього року Верховна Рада України прийняла Постанову
"Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік" ( 2678-15 ),
якою схвалила позицію Уряду України та визначила пропозиції
парламенту стосовно напрямів та пріоритетів використання у 2006
році бюджетних ресурсів держави.
Бюджетна політика на 2006 та наступні роки, за визначенням
Кабінету Міністрів України, має бути спрямована на виконання
завдань, визначених Президентом України, а також Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"
( n0001120-05 ), та передбачати створення умов для постійного
підвищення реальних доходів населення, якості життя та якості
державних послуг, соціально-економічного розвитку регіонів та їх
економічного потенціалу, зміцнення ресурсної бази місцевих
бюджетів.
Головними пріоритетами бюджетної політики на 2006 рік Уряд
України визначив:
якість життя людини;
зайнятість населення і робочі місця;
інвестиційну політику держави та розвиток підприємництва;
суспільний контроль за використанням бюджетних коштів.
З метою реалізації зазначених пріоритетів у 2006 році Урядом
України пропонується забезпечити випереджаюче зростання реальних
доходів населення порівняно з темпами зростання валового
внутрішнього продукту, встановлення розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб на рівні не нижче 500 гривень на кінець року
поетапне наближення розміру мінімальної заробітної плати до рівня
80 відсотків прожиткового мінімуму, підвищення розміру пенсій,
здійснення заходів з поліпшення параметрів освітянських послуг,
якості медичного обслуговування, передусім на селі, розвиток сфери
культури та житлово-комунального господарства тощо.
Крім того, передбачається забезпечити:
зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів з метою підвищення
ефективності функціонування місцевого самоврядування та для
досягнення фінансової спроможності адміністративно-територіальних
одиниць;
вдосконалення та розвиток міжбюджетних відносин на основі
вартісних та якісних стандартів надання суспільних послуг,
збільшення кількості адміністративно-територіальних одиниць, що
безпосередньо мають відносини з державним бюджетом;
збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті
порівняно з відповідним розрахунковим показником 2005 року,
збереження питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках
Державного бюджету України на рівні, не меншому від розрахункового
показника на 2005 рік.
Ці пропозиції щодо політики міжбюджетних відносин між
центральними та місцевими органами влади відображено у
нижченаведених графіках:
Графік 1. Питома вага обсягу міжбюджетних трансфертів
для місцевих бюджетів у видатках Державного бюджету України
на 2000-2006 роки
( 3117а-15 )

Графік 2. Планова частка обсягу видаткової частини місцевих
бюджетів у Зведеному бюджеті України на 2000-2006 роки
( 3117а-15 )

Коментар: Починаючи з бюджету на 2004 рік ( 1344-15 )
відбулося зменшення питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у
видатках державного бюджету на 3,7 відсоткового пункту (рівень
уточненого бюджету - 22,7 відсотка), а з 2003 року - частки
видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті - на 4,3
відсоткового пункту (за уточненими показниками бюджету на 2005 рік
- 38,1 відсотка). Враховуючи такий стан, Кабінет Міністрів України
запропонував на 2006 рік відновити значення цих показників на
рівні затвердженого бюджету на 2005 рік ( 2285-15 ).
Наміри Уряду України щодо розподілу прогнозованих на 2006 рік
бюджетних ресурсів держави свідчать про розуміння ролі та
відповідальності, яка покладена на місцеві органи влади, щодо
забезпечення достатнього рівня життєдіяльності населення та
підвищення його добробуту, про бажання виправити становище, яке
склалось із фінансовим забезпеченням діяльності органів місцевого
самоврядування у попередні роки, та надати поштовх
соціально-економічному розвитку регіонів і громад.
Пропозиції Верховної Ради України щодо політики у
взаємовідносинах між державним та місцевими бюджетами
на 2006 рік
Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, розглянувши урядовий проект Основних
напрямів бюджетної політики на 2006 рік та врахувавши результати
парламентських слухань із зазначеного питання, включили до
Постанови Верховної Ради України щодо бюджетної політики на
наступний бюджетний рік ( 2678-15 ) пропозиції парламенту та
доручення Кабінету Міністрів України.
Парламентом запропоновано:
передбачити підвищення питомої ваги місцевих бюджетів до 45
відсотків;
при визначенні розрахункового обсягу видатків місцевих
бюджетів забезпечити виконання делегованих державних повноважень у
повному обсязі, оптимізувати видатки за економічною структурою
шляхом зменшення питомої ваги видатків на оплату праці. Фінансові
нормативи бюджетної забезпеченості мають бути розраховані на
основі державних соціальних стандартів;
у проекті Закону України про Державний бюджет України на
2006 рік передбачити механізм покриття недовиконання
розрахункового обсягу доходів, що враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів;
на виконання статті 103 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого
самоврядування від надання державою пільг із сплати земельного
податку, а також на компенсацію витрат, пов'язаних з передачею у
комунальну власність закладів соціально-культурної сфери державних
підприємств та військових містечок.
Верховна Рада України доручила Кабінету Міністрів України при
підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на
2006 рік у сфері міжбюджетних відносин:
внести пропозиції щодо розширення переліку дохідних джерел
місцевих бюджетів, у тому числі шляхом перерозподілу доходів між
державним та місцевими бюджетами, насамперед податку на прибуток
підприємств;
внести пропозиції щодо стимулювання місцевих органів влади та
органів місцевого самоврядування до нарощування доходів загального
фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється
перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам;
розробити та затвердити державні соціальні стандарти з
реалізації державних соціальних гарантій (визначення їх вартості);
при розрахунку видатків на утримання органів місцевого
самоврядування - врахувати кількість місцевих рад, на дошкільну
освіту - збільшити коефіцієнт охоплення дітей у віці від 0 до 6
років дошкільними закладами, на утримання територіальних центрів і
відділень соціальної допомоги на дому - врахувати загальну
чисельність населення, якому надається відповідна соціальна
допомога;
збільшити обсяг нерозподілених видатків для бюджетів районів
до 2 відсотків;
розробити та подати комплексні заходи щодо удосконалення
казначейського обслуговування бюджетів, приділивши особливу увагу
оптимізації управління бюджетними коштами та спрощенню системи
казначейського обслуговування сільських та селищних бюджетів.
Пропозиції робочої групи щодо реалізації вимог
бюджетної резолюції на 2006 рік
З метою реального втілення у бюджетний процес на 2006 рік
вимог бюджетної резолюції за дорученням Голови Верховної Ради
України Литвина В.М. та під безпосереднім керівництвом народного
депутата України - голови підкомітету з питань місцевих бюджетів
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Фоменко К.О.
утворено робочу групу з підготовки пропозицій щодо засад побудови
міжбюджетних відносин на 2006 рік і, у першу чергу, розробки
рекомендацій щодо порядку визначення обсягу бюджетного ресурсу для
фінансового забезпечення діяльності місцевих органів влади та
поліпшення рівня надання суспільних послуг громадянам. До робочої
групи увійшли представники місцевих органів влади та органів
місцевого самоврядування, асоціацій місцевих рад, експерти з
бюджетних питань.
Головна мета діяльності робочої групи на даному етапі полягає
в обґрунтуванні обсягу ресурсів місцевих бюджетів на 2006 рік,
необхідного для підвищення якості та обсягу надання бюджетних
послуг у галузях освіти, охорони здоров'я, культури та фінансового
забезпечення функціонування бюджетних закладів, які здійснюють
надання послуг на основі чинних законодавчих та
нормативно-правових актів. Це є необхідною умовою реалізації
намірів Уряду України та парламенту стосовно поліпшення суспільних
послуг на місцевому рівні, а також першим кроком із запровадження
соціальних стандартів у бюджетному процесі та наближення до них
фінансових нормативів бюджетного забезпечення.
Для підготовки пропозицій робоча група використовувала
аналітичну інформацію місцевих рад - учасників робочої групи
(Броварської, Прилуцької та Мелітопольської - міських, Обухівської
і Хорольської - районних та Дніпропетровської і Волинської -
обласних рад) та розрахунки, здійснені виконавчими органами
обласних, міських і районних рад.
Аналітичні розрахунки здійснювалися на основі запропонованих
робочою групою підходів, а саме застосування:
розміру мінімальної заробітної плати на 2006 рік -
400 гривень;
чинних законодавчих та нормативно-правових актів;
значень наявних кількісних та вартісних показників на початок
2005 року;
методики проведення розрахунків за уніфікованими формами в
електронному вигляді тощо.
Висновки щодо обсягу необхідного ресурсу та розмірів
нормативів бюджетної забезпеченості за основними делегованими
державою місцевому самоврядуванню функціями (освіта, охорона
здоров'я і культура), що становлять понад 90 відсотків від
загального обсягу видатків місцевих бюджетів, які враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів, охопили 100 відсотків
місцевих бюджетів, які мають прямі взаємовідносини з Державним
бюджетом України. В результаті проведеного дослідження показники
значення стандартного відхилення по показниках, поданих місцевими
органами, дозволяє вважати отримані результати репрезентативними
та коректними для узагальнення.
Засади, застосовані робочою групою у процесі
здійснення розрахунків
Дослідження, проведене робочою групою, мало на меті
здійснення аналізу стану ресурсного забезпечення місцевих бюджетів
з фінансування суспільних послуг з використанням розрахунків щодо
розмірів фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та їх
економічної складової, проведених місцевими органами влади
відповідно до розроблених робочою групою підходів.
Це пов'язане з тим, що існує законодавча невідповідність щодо
фінансового забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування за делегованими державою повноваженнями, а саме:
1. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ).
Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі
нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням
економічного, соціального, природного та екологічного стану
відповідних територій, виходячи з рівня мінімальних соціальних
потреб, встановленого зазначеним Законом (стаття 62)
( 280/97-ВР ).
Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення
виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом
повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня
мінімальних соціальних потреб (стаття 69) ( 280/97-ВР ).
2. Закону України "Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії" ( 2017-14 ).
Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються з
метою:
розроблення механізму реалізації соціальних прав та державних
соціальних гарантій, визначених Конституцією України
( 254к/96-ВР );
визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо
забезпечення потреб людини у матеріальних благах і послугах та
фінансових ресурсів для їх реалізації;
визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення
населення та утримання соціальної сфери (стаття 2) ( 2017-14 ).
Державні соціальні гарантії та державні соціальні стандарти і
нормативи є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та
формування на їх основі бюджетів усіх рівнів і соціальних фондів,
міжбюджетних відносин, розробки загальнодержавних і місцевих
програм економічного та соціального розвитку (стаття 20)
( 2017-14 ).
Розрахунки і обґрунтування до показників видатків на
соціальні цілі у проектах Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються на
підставі державних соціальних стандартів, визначених відповідно до
зазначеного Закону (стаття 20) ( 2017-14 ).
З метою забезпечення надання державних соціальних гарантій
обраховуються такі види нормативів витрат (фінансування):
нормативи фінансування поточних витрат на одного мешканця, а
для окремих видів соціальних послуг - на одну особу, яка підлягає
даному виду обслуговування;
нормативи фінансування поточних витрат на утримання мережі
закладів охорони здоров'я, освіти, підприємств, організацій,
установ соціально-культурного, житлово-комунального та побутового
обслуговування;
нормативи державних капітальних вкладень на будівництво
закладів охорони здоров'я, освіти, підприємств, організацій,
установ соціально-культурного, житлово-комунального та побутового
обслуговування (стаття 21) ( 2017-14 ).
Нормативи фінансування встановлюються під час прийняття
закону про Державний бюджет України на поточний рік, а також під
час формування бюджетів соціальних фондів (стаття 21) ( 2017-14 ).
3. Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається
шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що
спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість
мешканців чи споживачів соціальних послуг тощо (стаття 94)
( 2542-14 ).
Коментар: Методологія розрахунку нормативу бюджетної
забезпеченості, відповідно до якої Міністерство фінансів України
визначає трансферти, базується на визначенні макроекономічного
показника видатків, які держава спроможна виділити на галузь.
Норматив розраховується як частка від ділення даного обсягу
ресурсів на кількість споживачів. Недоліками даного методу є:
відсутність економічного обґрунтування обсягу ресурсів, який
держава передає на фінансування делегованих місцевим бюджетам
видатків, що призводить до порушення вимог статті 81 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) щодо забезпечення відповідності між
повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими
актами України за місцевими бюджетами, та бюджетними ресурсами,
які повинні забезпечувати виконання цих повноважень;
невідповідність розміру фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості на одного отримувача послуг реальній вартості
суспільної послуги за делегованою функцією;
відсутність економічної структури фінансового нормативу
бюджетної забезпеченості, зокрема щодо частки видатків на оплату
праці, адміністративні та капітальні видатки.
Пропозиції робочої групи щодо розмірів фінансового
нормативу бюджетної забезпеченості на 2006 рік
Дослідження здійснювалося за функціями: загальна середня
освіта, дошкільна освіта, охорона здоров'я та культура.
Таблиця 1
Пропозиції щодо розміру фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості на 2006 рік на отримувача послуг за видатками
місцевих бюджетів, що гарантуються державою (гривень)
------------------------------------------------------------------ |Місцеві бюджети, що мають| Розмір фінансового |Відхилення | | трансфертні відносини з | нормативу на: |значення | | державним бюджетом, у |--------------------------|розміру | | розрізі видаткових |2006 рік (за| 2005 рік |фінансового| | функцій |пропозиціями|(врахований |нормативу | | | робочої |при визна- |на 2006 рік| | | групи)* |ченні обсягу |від | | | |трансферту |нормативу | | | |вирівнювання)|2005 року | |----------------------------------------------------------------| | Загальна освіта | |----------------------------------------------------------------| |Бюджет Автономної| 2278 | 1531 | 748 | |Республіки Крим, обласні | | | | |-------------------------+------------+-------------+-----------| |міст обласного| | | | |(республіканського | | | | |Автономної Республіки| | | | |Крим) значення, Києва та| | | | |Севастополя | 2278 | 1531 | 748 | |-------------------------+------------+-------------+-----------| | районів | 2278 | 1531 | 748 | |----------------------------------------------------------------| | Дошкільна освіта | |----------------------------------------------------------------| |міст обласного| | | | |(республіканського | | | | |Автономної Республіки| | | | |Крим) значення, Києва та| | | | |Севастополя | 4170 | 2056 | 2113 | |-------------------------+------------+-------------+-----------| |районів | 4170 | 2056 | 2113 | |----------------------------------------------------------------| | Охорона здоров'я | |----------------------------------------------------------------| |Бюджет Автономної| | | | |Республіки Крим, обласні | 116 | 66 | 50 | |-------------------------+------------+-------------+-----------| |міст обласного| | | | |(республіканського | | | | |Автономної Республіки| | | | |Крим) значення, Києва та| | | | |Севастополя | 282 | 144 | 138 | |-------------------------+------------+-------------+-----------| |районів | 262 | 126 | 136 | |----------------------------------------------------------------| | Культура | |----------------------------------------------------------------| |Бюджет Автономної| | | | |Республіки Крим, обласні | 12 | 5 | 7 | |-------------------------+------------+-------------+-----------| |міст обласного| | | | |(республіканського | | | | |Автономної Республіки| | | | |Крим) значення, Києва та| | | | |Севастополя | 32 | 14 | 18 | |-------------------------+------------+-------------+-----------| |районів | 47 | 22 | 25 | ------------------------------------------------------------------
______________ * Пропозиції розмірів фінансових нормативів враховують
підходи викладені вище, зокрема з розрахунку мінімальної зарплати
у 400 гривень.
Таблиця 2
Пропозиції щодо економічної структури
фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
на 2006 рік на отримувача послуг (гривень)
------------------------------------------------------------------------- |Місцеві бюджети, що мають| Розмір фінансового нормативу бюджетної | |трансфертні відносини з| забезпеченості на одного отримувача послуг | |державним бюджетом, у| на 2006 рік за пропозиціями робочої групи | | розрізі видаткових |---------------------------------------------| | функцій |Всього| у тому числі | | | |--------------------------------------| | | |на заро-|те саме |інші ви- |те саме | | | |бітну |як частка|датки на |як частка| | | |плату з |у відсот-|надання |у відсот-| | | |нараху- | ках |послуг | ках | | | |ваннями | |(медика- | | | | | | |менти, | | | | | | |харчуван-| | | | | | |ня, опла-| | | | | | |та кому- | | | | | | |нальних | | | | | | |послуг | | | | | | |тощо) | | |-----------------------------------------------------------------------| | Загальна освіта | |-----------------------------------------------------------------------| |Бюджет Автономної| | | | | | |Республіки Крим, обласні | 2278 | 1367 | 60,0 | 911 | 40,0 | |-------------------------+------+--------+---------+---------+---------| |міст обласного| | | | | | |(республіканського | | | | | | |Автономної Республіки| | | | | | |Крим) значення, Києва та| | | | | | |Севастополя | 2278 | 1720 | 75,5 | 558 | 24,5 | |-------------------------+------+--------+---------+---------+---------| |районів | 2278 | 1720 | 77,7 | 508 | 22,3 | |-----------------------------------------------------------------------| | Дошкільна освіта | |-----------------------------------------------------------------------| |міст обласного| | | | | | |(республіканського | | | | | | |Автономної Республіки| | | | | | |Крим) значення, Києва та| | | | | | |Севастополя | 4170 | 2585 | 62 | 1585 | 38,0 | |-------------------------+------+--------+---------+---------+---------| |районів | 4170 | 2585 | 62 | 1585 | 38,0 | |-----------------------------------------------------------------------| | Охорона здоров'я | |-----------------------------------------------------------------------| |Бюджет Автономної| | | | | | |Республіки Крим, обласні | 116 | 64 | 55,0 | 52 | 45,0 | |-------------------------+------+--------+---------+---------+---------| |міст обласного| | | | | | |(республіканського | | | | | | |Автономної Республіки| | | | | | |Крим) значення, Києва та| | | | | | |Севастополя | 276 | 165 | 60,0 | 110 | 40,0 | |-------------------------+------+--------+---------+---------+---------| |районів | 266 | 126 | 57,0 | 140 | 43,0 | |-----------------------------------------------------------------------| | Культура | |-----------------------------------------------------------------------| |Бюджет Автономної| | | | | | |Республіки Крим, обласні | 12 | 3 | 27 | 9 | 73,0 | |-------------------------+------+--------+---------+---------+---------| |міст обласного| | | | | | |(республіканського | | | | | | |Автономної Республіки| | | | | | |Крим) значення, Києва та| | | | | | |Севастополя | 32 | 26 | 80 | 6 | 20,0 | |-------------------------+------+--------+---------+---------+---------| |районів | 47 | 38 | 80 | 9 | 20,0 | -------------------------------------------------------------------------
На основі розрахованих розмірів фінансового нормативу
бюджетної забезпеченості за відповідними делегованими місцевому
самоврядуванню функціями робочою групою були здійснені розрахунки
обсягів ресурсів місцевих бюджетів за видатками, що враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Таблиця 3
Пропозиції щодо обсягу фінансових ресурсів місцевих
бюджетів за делегованими місцевому самоврядуванню
функціями на 2006 рік (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------ | Місцеві |Обсяг фінансових | Відхилення показників на|Довід- | |бюджети, що | ресурсів на | 2006 рік від показників |ково: | | мають | поточні видатки | на 2005 рік |обсяг | |трансфертні | по роках | |капіта-| |відносини з |-----------------+-------------------------|льних | | державним |2006 рік|2005 рік| обсягу |в тому |інших |видат- | | бюджетом, |(за про-|(врахо- |фінансо-|числі: |видатків|ків на| | у розрізі |позиція-|ваний | вого | заро- |на на- |капі- | | видаткових |ми робо-|при ви- |ресурсу |бітної |дання |тальний| | функцій | чої |значенні| на |плати з|послуг |ремонт | | | групи) | обсягу | функції|нараху-|(медика-|та при-| | | | транс- | | ван- |менти, |дбання | | | | ферту | | нями |харчу- |облад- | | | |вирів- | | |вання, |нання | | | |нювання)| | |оплата |(10 | | | | | | |кому- |відсот-| | | | | | |нальних |ків по-| | | | | | |послуг |точних | | | | | | |тощо) |видат- | | | | | | | |ків) | |------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------| |Освіта |21 009,5|13 341,6| 7 667,9|2 525,2| 5 142,7|2 100,9| |------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------| |Охорона |17 887,6| 9 466,7| 8 421,0|3 048,4| 5 372,6|1 788,8| |здоров'я | | | | | | | |------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------| |Культура | 2 391,7| 1 120,2| 1 271,5| 606,3| 665,1| 239,2| |------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------| |РАЗОМ |41 288,8|23 928,5|17 360,3|6 179,8|11 180,5|4 128,9| ------------------------------------------------------------------
Проведені обчислення обсягу фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості на 2006 рік свідчать про значне заниження обсягу
нормативу на 2005 рік, який було враховано для визначення обсягів
трансфертів вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам на
2005 рік саме за рахунок видатків, пов'язаних безпосередньо з
процесом надання послуг. Введення структуризації нормативу за
економічною складовою на 2006 рік показує, що застосований Урядом
України у бюджеті на 2005 рік ( 2285-15 ) обсяг нормативу не
забезпечив надання з місцевих бюджетів суспільних послуг, а
забезпечив тільки виплату заробітної плати працівникам бюджетних
закладів, притому не всім.
Вищенаведені розрахунки дають можливість стверджувати, що при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів вирівнювання на 2006
рік обсяг видаткової частини місцевих бюджетів має бути значно
вищим проти таких обсягів на 2005 рік та досягти норми,
передбаченої Постановою Верховної Ради України від 21 червня 2005
року "Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік"
( 2678-15 ), - на рівні 45 відсотків питомої ваги місцевих
бюджетів у Зведеному бюджеті України.
Крім того, вважаємо за доцільне встановити розмір фінансового
нормативу бюджетної забезпеченості на капітальні видатки в частині
проведення капітального ремонту та придбання обладнання в обсязі
10 відсотків обсягу поточних видатків.
Робоча група зазначає також необхідність збільшення розмірів
фінансового нормативу на утримання органів місцевого
самоврядування як в частині оплати праці, так й інших поточних та
капітальних видатків.
Висновки
Реалізація вимог Бюджетної резолюції на 2006 рік передбачає
значне зростання ресурсів місцевих бюджетів за видатковими
функціями (таблиця 3).
Обрахунок фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за
відповідними функціями має включати згідно із чинним
законодавством достатній ресурс не тільки на заробітну плату, але
й на інші видатки із забезпечення функціонування бюджетної
установи (медикаменти, продукти харчування, енергоносії,
капітальні видатки тощо), необхідні для надання суспільних послуг
(таблиця 1).
При визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2006 рік
Міністерство фінансів України має врахувати пропозиції робочої
групи стосовно розміру фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості, в першу чергу забезпечивши реальне співвідношення
частки заробітної плати та інших поточних видатків, що покращить
рівень надання суспільних послуг, а також включення до структури
нормативу капітальних видатків (таблиця 2).

Керівник робочої групи -
голова підкомітету з питань місцевих
бюджетів Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету К.ФОМЕНКОвверх