Документ 2395-VI, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення змін
до Кримінально-процесуального кодексу
України щодо права свідка на захисника
та іншу правову допомогу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст.506 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:
1) статтю 44 ( 1001-05 ) доповнити частиною такого змісту:
"Як захисники свідка, запрошені ним для надання правової
допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих дій за участю
свідка, допускаються особи, які відповідають вимогам частин другої
і третьої цієї статті. Допуск захисника свідка до участі у справі
здійснюється у порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї
статті";
2) статтю 48 ( 1001-05 ) доповнити частиною такого змісту:
"У разі участі захисника, запрошеного свідком для надання
йому правової допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих
дій за його участю, він має право бути присутнім під час їх
проведення; надавати в присутності слідчого консультації свідку,
якщо фактичні обставини у справі можуть бути використані для
кримінального переслідування особисто самого свідка або членів
його сім'ї чи близьких родичів; ставити з дозволу слідчого
запитання, що підлягають занесенню до протоколу, для уточнення і
доповнення його відповідей; заперечувати проти незаконних дій
слідчого щодо порядку проведення ним допиту чи інших слідчих дій з
посиланням на норму закону, яка порушується, що підлягає занесенню
до відповідного протоколу; оскаржувати дії слідчого в порядку,
встановленому цим Кодексом, у разі якщо з характеру і змісту
питань випливає, що свідок має допитуватися як підозрюваний";
3) статтю 61 ( 1001-05 ) доповнити частиною такого змісту:
"Одна і та сама особа в даній кримінальній справі не може
бути захисником двох і більше свідків, а також захисником свідка
та підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого,
цивільних позивача чи відповідача";
4) у статті 69-1 ( 1001-05 ):
у частині першій:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) на обраного за власним бажанням захисника під час
допиту чи проведення інших слідчий дій за своєю участю відповідно
до цього Кодексу та на іншу правову допомогу в порядку,
встановленому законом, а також відмовитися від запрошеного ним
захисника.
Захисник може запрошуватися свідком, його законним
представником, а також іншими особами на його прохання чи за
згодою";
пункт 6 доповнити словами "а також у разі, якщо у нього немає
можливості вільно, без неправомірних обмежень, отримати правову
допомогу в обсязі і формах, як він того потребує, в тому числі
запросити захисника";
5) у статті 167 ( 1002-05 ):
частину четверту після слів "він викликаний" доповнити
словами "та роз'яснює його права";
доповнити частиною такого змісту:
"У разі якщо свідок з'явився на допит із захисником, захисник
має право бути присутнім при допиті; надавати у присутності
слідчого консультації свідку, якщо фактичні обставини у справі
можуть бути використані для кримінального переслідування особисто
самого свідка або членів його сім'ї чи близьких родичів; ставити з
дозволу слідчого запитання, що підлягають занесенню до протоколу
допиту свідка, для уточнення і доповнення його відповідей;
заперечувати проти незаконних дій слідчого щодо порядку проведення
ним допиту з посиланням на норму закону, яка порушується, що
підлягає занесенню до протоколу допиту; оскаржувати дії слідчого в
порядку, встановленому цим Кодексом, у разі якщо з характеру і
змісту питань випливає, що свідок має допитуватися як
підозрюваний";
6) у статті 303 ( 1003-05 ):
частину третю доповнити словами "а також запрошений ним
захисник";
у частині шостій слова "чи самого свідка" замінити словами
"самого свідка чи запрошеного ним захисника".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2395-VIвверх