Документ 1686-2009-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.11.2011, основание - 1126-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 грудня 2009 р. N 1686-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
Про затвердження плану заходів з проведення
роз'яснювальної роботи з питань застосування
основних норм Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції"

1. Затвердити план заходів з проведення роз'яснювальної
роботи з питань застосування основних норм Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання
затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах бюджетних
призначень і про результати поінформувати Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2009 р. N 1686-р
ПЛАН
заходів з проведення роз'яснювальної роботи
з питань застосування основних норм Закону України
"Про засади запобігання та протидії корупції"
( 1506-17 )
------------------------------------------------------------------ | | Найменування заходу | Відповідальні |Строк виконання| | | | за виконання | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |1. |Проведення тематичних|міністерства, інші | I квартал | | |нарад, засідань за |заінтересовані органи | 2010 р. | | |круглим столом, |виконавчої влади | | | |семінарів, | | | | |тренінгів, зустрічей | | | | |з журналістами з | | | | |питань роз'яснення | | | | |норм антикорупційного| | | | |законодавства | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |2. |Забезпечення |Держкомтелерадіо, | 2010- | | |висвітлення |Урядовий | 2011 роки | | |діяльності органів |уповноважений з питань| | | |державної влади щодо |антикорупційної | | | |запобігання та |політики, | | | |протидії корупції |Головдержслужба, | | | | |Мін'юст, інші | | | | |заінтересовані органи | | | | |виконавчої влади | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |3. |Підготовка науково- |Урядовий уповноважений| I квартал | | |практичного коментаря|з питань | 2010 р. | | |до нормативно- |антикорупційної | | | |правових актів з |політики, Мін'юст, | | | |питань протидії |Головдержслужба, МВС, | | | |корупції та |інші заінтересовані | | | |інформування Кабінету|органи виконавчої | | | |Міністрів України про|влади | | | |результати проведеної| | | | |роботи | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |4. |Сприяння впровадженню|Держкомінформатизації,| 2010 рік | | |електронної системи |Головдержслужба, інші | | | |надання |заінтересовані органи | | | |адміністративних |виконавчої влади | | | |послуг | | | | |(з використанням | | | | |сучасних | | | | |інформаційних | | | | |технологій) | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |5. |Підготовка посібника |Урядовий уповноважений| I квартал | | |з питань застосування|з питань | 2010 р. | | |норм антикорупційного|антикорупційної | | | |законодавства |політики, | | | | |Головдержслужба, | | | | |Мін'юст, інші | | | | |заінтересовані органи | | | | |виконавчої влади | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |6. |Проведення |міністерства, інші | -"- | | |дослідження стосовно |заінтересовані органи | | | |ставлення громадян до|виконавчої влади | | | |антикорупційного | | | | |законодавства | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |7. |Забезпечення |Урядовий уповноважений|перше півріччя | | |залучення наукових |з питань | 2010 р. | | |установ до проведення|антикорупційної | | | |досліджень у сфері |політики | | | |протидії корупції з | | | | |метою розроблення | | | | |рекомендацій щодо | | | | |врегулювання | | | | |проблемних питань, | | | | |пов'язаних із | | | | |застосуванням норм | | | | |Закону України "Про | | | | |засади запобігання та| | | | |протидії корупції" | | | | |( 1506-17 ) | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |8. |Проведення на базі |МОН, Головдержслужба, | 2010 рік | | |вищих навчальних |інші заінтересовані | | | |закладів, що |органи виконавчої | | | |здійснюють підготовку|влади, Національна | | | |фахівців у галузі |академія державного | | | |знань "Державне |управління при | | | |управління", |Президентові України | | | |навчальних семінарів | | | | |з питань | | | | |антикорупційного | | | | |законодавства | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |9. |Організація роботи |Держкомтелерадіо, | -"- | | |щодо підвищення |Головдержслужба, МОН, | | | |кваліфікації |Мін'юст | | | |працівників органів | | | | |виконавчої влади з | | | | |питань зв'язків з | | | | |громадськістю та | | | | |взаємодії із засобами| | | | |масової інформації | | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |10.|Підготовка і подання |Уповноважений з питань| I квартал | | |на розгляд Кабінету |антикорупційної | 2010 р. | | |Міністрів України |політики, | | | |пропозицій щодо |Держкомтелерадіо, | | | |створення єдиного |Держкомінформатизації,| | | |веб-порталу з питань |інші заінтересовані | | | |антикорупційного |органи виконавчої | | | |законодавства |влади | | |---+---------------------+----------------------+---------------| |11.|Розроблення та |МОН, Мін'юст, Урядовий| -"- | | |включення до |уповноважений з питань| | | |навчальних програм |антикорупційної | | | |вищих і |політики, МВС | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних заходів | | | | |курсу з питань | | | | |протидії корупційним | | | | |правопорушенням | | | ------------------------------------------------------------------вверх