Документ 1425/2003, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.01.2012, основание - 8/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 8/2012 ( 8/2012 ) від 11.01.2012 }
Про Положення про порядок розгляду питань
щодо призначення суддів на адміністративні
посади в судах загальної юрисдикції (крім
адміністративних посад у Верховному Суді
України) та звільнення з цих посад
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 372/2004 ( 372/2004 ) від 29.03.2004
N 747/2006 ( 747/2006 ) від 11.09.2006
N 190/2007 ( 190/2007 ) від 12.03.2007
N 240/2007 ( 240/2007 ) від 23.03.2007 }

Затвердити Положення про порядок розгляду питань щодо
призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної
юрисдикції (крім адміністративних посад у Верховному Суді України)
та звільнення з цих посад, що додається.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 грудня 2003 року
N 1425/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 грудня 2003 року N 1425/2003
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розгляду питань щодо призначення
суддів на адміністративні посади в судах
загальної юрисдикції (крім адміністративних
посад у Верховному Суді України)
та звільнення з цих посад

1. Це Положення визначає порядок розгляду питань щодо
призначення суддів на адміністративні посади у судах загальної
юрисдикції, крім адміністративних посад у Верховному Суді України,
та звільнення з цих посад.
2. У Верховному Суді України та вищих спеціалізованих судах
за поданнями голів апеляційних судів формується резерв кандидатів
на заміщення адміністративних посад у судах загальної юрисдикції.
Суддя не може бути призначений на адміністративну посаду в суді до
закінчення шестимісячного строку перебування у резерві.
Пропозиції щодо кандидатур суддів на адміністративні посади в
судах (з урахуванням строку перебування їх у резерві), в разі
відкриття вакансії, протягом 10 днів з цієї дати вносять:
голова апеляційного суду - Голові Верховного Суду України
щодо кандидатур на адміністративні посади в місцевих загальних
судах;
голова апеляційного спеціалізованого суду - голові
відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур на
адміністративні посади в місцевих господарських та
адміністративних судах;
голова вищого спеціалізованого суду - Голові Верховного Суду
України щодо кандидатур на адміністративні посади у вищому
спеціалізованому суді. { Пункт 2 в редакції Указу Президента N 747/2006 ( 747/2006 ) від
11.09.2006 }
2-1. Списки резерву кандидатів на заміщення адміністративних
посад у судах загальної юрисдикції надсилаються до Секретаріату
Президента України для проведення спеціальної перевірки
відомостей, що подають кандидати на адміністративні посади в
судах. Відомості підлягають спеціальній перевірці за наявності
письмової згоди на це кандидата на посаду. В разі відсутності
такої згоди спеціальна перевірка не провадиться і питання про
призначення даної особи на відповідну посаду не розглядається.
Спеціальна перевірка здійснюється у місячний строк за
дорученням Глави Секретаріату Президента України відповідним
структурним підрозділом Секретаріату Президента України за участю
Державної податкової адміністрації України, Міністерства
внутрішніх справ України і Служби безпеки України. { Положення доповнено пунктом 2-1 згідно з Указом Президента
N 747/2006 ( 747/2006 ) від 11.09.2006 }
2-2. Спеціальній перевірці підлягають:
достовірність даних, повідомлених кандидатом на
адміністративну посаду в суді про себе;
додержання кандидатом на адміністративну посаду в суді вимог,
установлених законодавством про статус суддів, судоустрій та
боротьбу з корупцією;
достовірність зазначених у деклараціях даних про доходи,
зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата на
адміністративну посаду в суді щодо себе та членів своєї сім'ї.
Про отримання інформації, яка перешкоджає призначенню судді
на адміністративну посаду у суді загальної юрисдикції,
інформується Голова Верховного Суду України (голова вищого
спеціалізованого суду) з метою виключення цієї особи зі списків
резерву кандидатів на заміщення адміністративних посад у судах
загальної юрисдикції.
Якщо кандидат не згоден із результатами спеціальної
перевірки, він може викласти зауваження (пояснення) у письмовій
формі або звернутися безпосередньо до Державної податкової
адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з питань,
що виникли. { Положення доповнено пунктом 2-2 згідно з Указом Президента
N 747/2006 ( 747/2006 ) від 11.09.2006 }
3. Датою відкриття вакансії на адміністративну посаду в суді
вважається:
дата видання указу Президента України або прийняття постанови
Верховної Ради України про звільнення з посади судді, який займав
відповідну адміністративну посаду, або дата видання указу
Президента України про звільнення судді з відповідної
адміністративної посади;
дата видання указу Президента України про утворення нового
суду;
дата закінчення строку повноважень на адміністративній посаді
особи, обраної (призначеної) уповноваженим органом до набрання
чинності Законом України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ).
4. Після надходження від голови апеляційного суду пропозиції
щодо кандидатури на адміністративну посаду та матеріалів,
зазначених в абзаці другому пункту 8 цього Положення, Голова
Верховного Суду України (голова відповідного вищого
спеціалізованого суду) надсилає їх не пізніше 10 днів з дати
отримання до Ради суддів України (ради суддів відповідного
спеціалізованого суду) для узгодження.
Зазначені посадові особи в разі встановлення неповноти
матеріалів або незгоди щодо запропонованої кандидатури повертають
їх протягом установленого в абзаці першому цього пункту строку
голові апеляційного суду, який вніс пропозицію щодо неї.
Голова апеляційного суду в 10-денний строк повторно вносить
доповнені матеріали чи пропозицію щодо іншої кандидатури.
5. За наявності вакансії на адміністративну посаду в
апеляційному суді, Апеляційному суді України питання щодо
кандидатур на цю посаду не пізніше 10 днів з дати відкриття
вакансії вирішує Голова Верховного Суду України (щодо
спеціалізованих судів - голова відповідного вищого
спеціалізованого суду). Зазначені посадові особи не пізніше 15
днів з цієї дати надсилають матеріали щодо таких кандидатур для
узгодження до Ради суддів України (ради суддів спеціалізованого
суду). ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 372/2004 ( 372/2004 ) від 29.03.2004 )
У разі відкриття вакансій першого заступника, заступників
голови вищого спеціалізованого суду пропозиції щодо кандидатур на
ці посади з числа суддів даного суду вносить не пізніше 10 днів з
дати відкриття вакансії голова відповідного вищого
спеціалізованого суду та не пізніше 15 днів з цієї дати надсилає
матеріали щодо таких кандидатур для узгодження до ради суддів
відповідного спеціалізованого суду.
Питання щодо кандидатури на посаду голови вищого
спеціалізованого суду вирішує не пізніше 10 днів з дати відкриття
вакансії Голова Верховного Суду України і не пізніше 15 днів з
цієї дати надсилає матеріали щодо неї для узгодження до
відповідної ради суддів.
6. Рада суддів України (рада суддів спеціалізованого суду)
розглядає матеріали щодо кандидатури на адміністративну посаду,
надіслані Головою Верховного Суду України (головою вищого
спеціалізованого суду), і приймає не пізніше 10 днів після їх
надходження рішення про надання рекомендації або відмову в ній.
Про дату засідання Ради суддів України (ради суддів
спеціалізованого суду), на якому розглядатимуться такі матеріали,
письмово повідомляються Державна судова адміністрація України та
Вища рада юстиції.
Зазначені органи вправі представити стосовно кандидатури свою
думку, яка має рекомендаційний характер, через свого представника
на засіданні Ради суддів України (ради суддів спеціалізованого
суду) або письмово.
У разі прийняття Радою суддів України (радою суддів
спеціалізованого суду) рішення про відмову в наданні рекомендації
кандидату Голова Верховного Суду України (голова вищого
спеціалізованого суду) може запропонувати, із зазначенням мотивів,
розглянути матеріали стосовно того ж кандидата повторно на першому
черговому засіданні Ради.
Якщо Рада суддів України (рада суддів спеціалізованого суду)
повторно підтвердить своє рішення про відмову в наданні
рекомендації кандидату, має бути запропонована інша кандидатура в
порядку, визначеному цим Положенням.
7. Голова Верховного Суду України (голова вищого
спеціалізованого суду) вносить подання Президентові України про
призначення кандидата на адміністративну посаду у відповідному
суді не пізніше 7 днів з дати прийняття відповідного рішення Радою
суддів України (радою суддів спеціалізованого суду).
8. У поданні про призначення судді на адміністративну посаду
зазначаються рівень, місцезнаходження, спеціалізація та назва
суду, посада, на яку він призначається.
До подання додається особова справа, що має містити:
письмову заяву кандидата, написану власноруч;
особовий листок з обліку кадрів та автобіографію кандидата;
виписку з трудової книжки;
копію паспорта (сторінки, що містять відомості про
кандидата);
характеристику.
До подання додається також рекомендація Ради суддів України
(ради суддів спеціалізованого суду).
9. При виявленні обставин, які перешкоджають призначенню,
Голова Верховного Суду України (голова вищого спеціалізованого
суду) відкликає із зазначенням мотивів матеріали про призначення
на адміністративну посаду, надіслані на розгляд Ради суддів
України (ради суддів спеціалізованого суду), або подання, внесене
Президентові України, якщо Президент України не видав відповідний
указ.
10. Опрацювання внесених на розгляд Президентові України
матеріалів стосовно кандидатів на адміністративні посади в судах
та підготовка відповідного указу Президента України здійснюється в
установленому порядку в Секретаріаті Президента України. { Пункт 10 в редакції Указу Президента N 747/2006 ( 747/2006 ) від
11.09.2006 }
11. Суддя призначається на адміністративну посаду Президентом
України строком на 5 років.
За наявності обставин, що перешкоджають призначенню,
матеріали повертаються відповідним посадовим особам, які
пропонують та узгоджують іншу кандидатуру у порядку і строки,
визначені цим Положенням.
12. Суддя звільняється з адміністративної посади Президентом
України в разі закінчення строку повноважень на цій посаді,
припинення повноважень на посаді судді, переведення на роботу на
посаді судді до іншого суду, грубого порушення посадових
обов'язків або відмови судді займати адміністративну посаду.
За наявності зазначених причин Голова Верховного Суду України
(голова вищого спеціалізованого суду) не пізніше 15 днів з дати їх
виникнення надсилає відповідні матеріали про звільнення судді з
адміністративної посади на розгляд Ради суддів України (ради
суддів спеціалізованого суду).
У разі звільнення судді з адміністративної посади з підстав,
зазначених в абзаці першому цього пункту, Президент України
призначає на період до призначення судді на таку посаду в порядку,
передбаченому частиною п'ятою статті 20 Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ), виконуючим обов'язки голови
одного із заступників голови суду або суддів цього суду. { Пункт
12 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 190/2007
( 190/2007 ) від 12.03.2007; в редакції Указу Президента
N 240/2007 ( 240/2007 ) від 23.03.2007 }
13. Подання про звільнення судді з адміністративної посади
вносить Президентові України Голова Верховного Суду України за
рекомендацією Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів -
голова вищого спеціалізованого суду за рекомендацією відповідної
ради суддів) або Вища рада юстиції.
Порушення Вищою радою юстиції питання про звільнення судді з
адміністративної посади здійснюється шляхом ухвалення відповідного
рішення зазначеною Радою та внесення на його підставі Президентові
України подання Вищої ради юстиції про звільнення судді з
адміністративної посади.
У поданні про звільнення судді з адміністративної посади
зазначається рівень, місцезнаходження, спеціалізація та назва
суду, адміністративна посада, з якої звільняється суддя.
Перший заступник, заступники голови вищого спеціалізованого
суду звільняються з посад за пропозицією голови вищого
спеціалізованого суду на підставі рекомендації відповідної ради
суддів.
Подання, пропозиція про звільнення судді з адміністративної
посади Головою Верховного Суду України (головою вищого
спеціалізованого суду) вноситься Президентові України не пізніше
7 днів з дати прийняття відповідного рішення Радою суддів України
(радою суддів спеціалізованого суду) і розглядається в порядку,
визначеному цим Положенням.
14. Суддя звільняється з адміністративної посади Президентом
України.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвверх